LGBTI listom protestujú proti zamýšľanej ústavnej ochrane manželstva

Bratislava 10. marca (HSP/Foto:TASR)

 

Manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy

Šiesteho marca 29 organizácií podporujúcich práva LGBTI a 78 občanov adresovalo poslankyniam a poslancom otvorený list pod názvom Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia, týkajúci sa zamýšľanej ústavnej úpravy ochrany manželstva ako zväzku muža a ženy.

Ilustračné foto

„Manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“ uvádza sa v predloženom návrhu predsedu NR SR Pavla Pašku (Smer-SD) a predsedu poslaneckého klubu KDH Pavla Hrušovského a jeho cieľom je manželstvo chrániť pred zneužitím tohto inštitútu na pomenovanie rôznych zväzkov spolužijúcich osôb alebo osôb, zvierat a vecí manželstvom.

Prekladatelia okrem iného v liste argumentujú, že „navrhovaná právna úprava nijakým spôsobom nezvyšuje už existujúcu ústavnú ochranu manželstva, rodiny, rodičovstva a detí.“ Aj napriek tomu, že úprava iba zachováva súčasný stav a je nasmerovaná skôr proti útokom a zneužitiu v  budúcnosti, sú proti tejto úprave.

„Závažné dôvody na odopieranie akéhokoľvek právneho uznania párov rovnakého pohlavia zatiaľ nijakým spôsobom nepreukázali ani štátne orgány SR.“ Štátne orgány však nemusia preukazovať dôvody. Dôkazné bremeno je na strane kritikov predloženého Ústavného zákona. Ich úlohou je dokázať „v čom má homosexuálne manželstvo taký prínos, aby ho štát uznal zákonom“, uvádza vo svojom blogu Matej Mihalik.

V otvorenom liste sa tiež uvádza, že v kontexte prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku sa odkladajú ratifikácie medzinárodných dohovorov a iné strategické rozhodnutia“. V skutočnosti zo strany politikov boli snahy o prijatie týchto dokumentov, lenže v tichosti, bez akejkoľvek diskusie v spoločnosti a to aj napriek tomu, že dokumenty obsahujú niektoré sporné časti. Až hlasný a nekompromisný odpor občanov, voči ustanovenia v týchto dokumentoch, ktoré mali preferovať LGBTI ľudí, ich prijatie vláda dočasne pozastavila.

Predkladatelia listu, tiež argumentujú, že LGBTI ľudia „sú stále vo veľkej miere vystavení predsudkom a nie sú dostatočne chránení pred násilím a diskrimináciou“. Avšak títo ľudia majú rovnakú ochranu ako heterosexuáli. Aj ich chráni Trestný zákon č. 300 z roku 2005 a ostatné zákony týkajúce sa diskriminácie.

Posledný argument uvádzaný v liste: „Slovenská republika je jednou z posledných krajín Európskej únie právne neuznávajúcou rodiny založené pármi rovnakého pohlavia. Krajiny, s ktorými sme stáročia žili v spoločných štátnych zväzkoch, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko tak už dávnejšie urobili. Naopak, ústavný zákaz manželstiev rovnaného pohlavia je typický skôr pre krajiny s obmedzenými tradíciami demokracie a právneho štátu Východnej Európy a Balkánu“ pôsobí zavádzajúco a je manipulatívny pretože v spomínaných krajinách je uzákonené partnesrtvo osôb rovnakého pohlavia, naopak manželstvo osôb rovnakého pohlavie je dovolené len štyroch krajinách EÚ. Je to Belgicko, Holandsko, Španielsko a Švédsko. Pritom dve zo spomínaných krajín Maďarsko a Chorvátsko majú ústavnú ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy. V Chorvátsku sa k tejto otázke dokonca konalo referendum, ktoré odmietlo uzákoniť homosexuálne zväzky ako zväzky manželské.

Salámový princíp či princíp snehovej gule sa začína udomácňovať aj na Slovensku. Teraz sa mnohé lobistické skupiny snažia o to, aby zväzky muž-muž a žena-žena boli na rovnakej právnej úrovni ako základný zväzok muža a ženy, manželstvo. Lenže ich požiadavky sa môžu postupne rozširovať, rovnako ako to bolo vo Francúzsku. Postupne môžu žiadať o výchovu a adopciu detí. Zdanlivo mierne požiadavky obsahujú celý rad „práv“, ktoré vedú k ešte väčšiemu rozvratu rodiny ako sme toho svedkami dnes.

 

List podpísali nasledujúce organizácie:

Amnesty International Slovakia
Antigona
Archimera
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Člověk v tísni – pobočka Slovensko
Dúhový PRIDE Bratislava
EsFem
ETHOS
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Iniciatíva Inakosť
Liga za ľudské práva
Ľudia proti rasizmu
Možnosť voľby
Museion
NOMANTINELS
Občan, demokracia a zodpovednosť
Odyseus
Poradňa pre občianske a ľudské práva
Saplinq
Slovensko-český ženský fond
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
PROUD – Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu
TransFúzia
Q Point
Queer Leaders Forum
Quo vadis
Záujmové združenie žien ASPEKT
Ženská sieť HEPY
ZZŽ MyMamy

 

Zo strany občanov Otvorenému listu vyjadrili podporu:

Jarmila Androvičová (Antigona)
Iveta Baranová (ZZŽ MyMamy)
Kamila Beňová (Antigona)
Irena Biháriová (riaditeľka Ľudí proti rasizmu, podpredsedníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie)
Miroslava Bobáková (riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu pre SR)
Viera Böttcher (Slovensko-český ženský fond)
Barbora Burajová (rodová expertka, členka Výboru pre práva LGBTI ľudí)
Jana Cviková (ASPEKT)
Michal Davala (člen Správnej rady Amnesty International Slovensko)
Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť, členka siete právnych expertiek a expertov Európskej komisie v oblasti antidiskriminácie) 
Jela Dobošová (zastupujúca predsedníčka Správnej rady Amnesty International Slovensko)
Vanda Durbáková (Poradňa pre občianske a ľudské práva)
Ľudmila Dzurišová Koscelníková (ZZŽ MyMamy)
Hana Fábry (občianska aktivistka)
Lucia Faltinová (bývalá podpredsedníčka Rady vlády SR pre ľudské pravá, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)
Andrej Findor (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK)
Róbert Furiel (PRIDE Dúhové Košice)
Jana Fúsková (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV)
Elena Gallová Kriglerová (riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry) 
Dominika Göghová (Odyseus, sociálna pracovníčka)
Ivan Hamráček (predseda ETHOS)
Lýdia Hanusková (Q Point)
Christián Havlíček (TransFúzia, člen Výboru pre práva LGBTI osôb)
Marián Horanič (odborník na práva ľudí so zdravotným postihnutím)
Dagmar Horná (predsedníčka celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv) 
Zita Hosszúová (Iniciatíva Inakosť, riaditeľka Filmového festivalu inakosti)
Markéta Hronková (riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu)
Iveta Chovancová (predsedníčka Odyseus, členka výkonného výboru Euroasian Harm Reduction Network )
Alena Chudžíkova (CVEK)
Jana Jablonická-Zezulová (Iniciatíva Inakosť, členka Výboru pre rodovú rovnosť)
Paula Jójárt (rodová expertka a členka Správnej rady Slovensko-českého ženského fondu)
Jana Juráňová (ASPEKT)
Tímea Kardos (ľudskoprávna aktivistka)
Ľubica Kobová (ASPEKT)
Július Kolenič (Iniciatíva Inakosť)
Roman Kollárik (TransFúzia, člen Výboru pre práva LGBTI osôb)
Ingrid Kosová (riaditeľka Quo vadis, členka Výboru pre rodovú rovnosť)
Katarína Krnová (ASPEKT)
Andrej Kuruc (riaditeľ NOMANTINELS, Iniciatíva Inakosť)
Dagmar Kusá (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku)
Zuzana Kusá (sociologička, predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe)
Miroslav Kusý (zakladateľ Slovenského Helsinskému výboru, kancelár Prezidenta V. Havla pre SR, Chairperson of UNESCO Chair for Human Rights Education)
Jana Kviečinská (nezávislá expertka, členka koordinačnej skupiny pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv) 
Jarmila Lajčáková (členka Správnej rady Agentúry Európskej únie pre základné práva) 
Adriana Lamačková (právnička pracujúca v oblasti reprodukčných práv)
Petr Laně (štatutár PROUD)
Jana Lukáčová (ZZŽ MyMamy)
Martin Macko (riaditeľ Iniciatívy Inakosť, podpredseda Výboru pre práva LGBTI osôb)
Zuzana Maďarová (ASPEKT)
Jana Malovičová (riaditeľka Amnesty International Slovensko)
Radovan Medovič (podpredseda ETHOS)
Adriana Mesochoritisová (riaditeľka Možnosti voľby, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť) 
Katarína Minarovičová (riaditeľka EsFem, Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave)
Eduard Mrva (Bi Centrum)
Laco Oravec (ľudskoprávny aktivista)
Alexandra Ostertágová (ASPEKT)
Róbert Pakan (NOMANTINELS)
Kálmán Petőcz (riaditeľ Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, býv. gen. riaditeľ sekcie ľudských práv na Úrade vlády SR) 
Jana Plichtová (univerzitná profesorka, Katedra psychológie FiF UK)
Šarlota Pufflerová (riaditeľka Občana, demokracie a zodpovednosti, podpredsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania)
Eva Riečanská (rodová expertka, členka Výboru pre rodovú rovnosť)
Lenka Rovňanová (prezidentka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo)
Roman Samotný (NOMANTINELS, Iniciatíva Inakosť)
Romana Schlesinger (riaditeľka Queer Leaders Forum, Dúhový PRIDE Bratislava)
Apolónia Sejková (ZZŽ MyMamy)
Zdeněk Sloboda (štatutár PROUD)
Hana Smitková (psychologička, Queer Leaders Forum, členka Výboru pre rodovú rovnosť)
Katarína Sokolová (sociálna pracovníčka a školiteľka, Q-centrum)
Marcela Spiššáková (Q Point)
Timea Stránska (riaditeľka Člověk v tísni – pobočka Slovensko)
Mariana Szapuová (vysokoškolská učiteľka)
Magdaléna Špotáková (psychologička)
Zuzana Števulová (predsedníčka Ligy za ľudské práva)
Ľubica Trubíniová (občianska aktivistka)
Kristína Vaškorová ( Možnosť voľby, projektová koordinátorka)
Dušan Veselovský (občiansky aktivista)
Ľubica Vyšná (bývalá programová koordinátorka v OZ Odyseus a sociálna pracovníčka v OZ Pomoc ohrozeným deťom)
Martin Zaiček (Archimera, občiansky aktivista)

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Do štátu Tigraj sa dostane len 10 percent potrebnej humanitárnej pomoci

0 icon

Addis Abeba 5. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Greg Nash)   Samantha Powerová, šéfka Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) v stredu uviedla, že do etiópskeho vojnou zmietaného štátu Tigraj sa dostane len desať percent z požadovanej a potrebnej humanitárnej pomoci. Prístup humanitárnej pomoci do regiónu je totiž podľa jej slov obmedzený z…

Ruské úrady zablokovali dva spravodajské portály kritické voči Kremľu

0 icon

Moskva 5. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexei Druzhinin)   Ruské úrady zablokovali v stredu večer dva internetové spravodajské portály kritické voči Kremľu, ktoré založil bývalý ropný magnát Michail Chodorkovskij. Otvorené médiá a MBCh médiá informovali, že ich webstránky sú neprístupné pre väčšinu internetových užívateľov v Rusku, uvádza agentúra AP Oba portály pritom…

Francúzske veľkodemonštrácie proti korona opatreniam sa cez víkend konali už tretíkrát

0 icon

Paríž 5. augusta 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Vo Francúzsku prišlo v nedeľu už tretí víkend po sebe k masovým demonštráciám proti novým korona opatreniam Nemci majú svoje vplyvné Querdenken-hnutie, ktoré organizuje už celé mesiace veľké demonštrácie proti korona opatreniam vo všetkých veľkomestách. Francúzi majú zas svoje Civitas-hnutie, ktoré čoraz…

Grécki hasiči zasahovali pri požiaroch v Aténach, Olympii i na ostrove Eubója

0 icon

Atény 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis)   Hasiči v Grécku zasahovali v stredu pri viacerých požiaroch, ktoré zničili desiatky domov a v niektorých oblastiach si vyžiadali evakuáciu obyvateľstva, informovala agentúra AFP Šéf civilnej ochrany Nikos Hardalias uviedol, že Grécko čelí približne 40 požiarom po tom, ako krajinu zasiahla vlna horúceho…

Trnava proti Tel Avivu bez Griča a s podporou detí

0 icon

Trnava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Futbalisti Spartaka Trnava sa v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy pokúsia zaskočiť protivníka z Izraela. Tréner Michal Gašparík označil Maccabi Tel Aviv za favorita konfrontácie, ktorej prvý diel je na programe vo štvrtok o 20.15 h na Štadióne Antona Malatinského "Teší nás, že…

Nemecko daruje vakcíny od AstraZeneca iniciatíve COVAX

0 icon

Berlín 4. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Axel Schmidt, Pool)   Nemecká vláda daruje všetky budúce objednávky vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca globálnej iniciatíve COVAX Minister zdravotníctva Jens Spahn v stredu pre mediálnu skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland povedal, že vakcinačnej iniciatíve, ktorú podporuje Organizácia Spojených národov, dodajú 1,3 milióna dávok danej očkovacej látky…

Ingrid Brocková: Slovensko je odhodlané pokračovať v pomoci Libanonu pri obnove krajiny

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR dnes (4. augusta 2021) zastupovala Slovensko na Medzinárodnej konferencii na podporu obyvateľov Libanonu. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy Francúzska a Organizácie Spojených národov symbolicky v deň prvého výročia ničivej explózie v prístave v libanonskom…

Šéf WHO vyzval na odklad očkovania treťou dávkou

0 icon

Ženeva 4. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Keystone-Martial Trezzini)   Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v stredu vyzval na odklad očkovania treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Podľa neho je to spôsob, ako sa dá zabezpečiť, že dávky sú dostupné v krajinách, kde je málo ľudí zaočkovaných ešte len prvou dávkou Tedros…

Juraj Kucka má namierené do Watfordu

0 icon

Rím 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA-Liam McBurney)   Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka je údajne blízko prestupu do anglického Watfordu. Účastník Premier League sa podľa informácie portálu football-italia.net dohodol s jeho súčasným zamestnávateľom Parmou a nič by nemalo brániť tomu, aby 34-ročný stredopoliar pokračoval v kariére na Britských ostrovoch Kuckov kontrakt…

Kontroverzného výtvarníka Kalmusa mali dobiť do bezvedomia

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (HSP/Foto: TASR-František Iván) AKTUALIZOVANÉ   Televízia TA3 priniesla informáciu, že slovenského výtvarníka Petra Kalmusa v stredu v Martine napadli útočníci a zbili až do bezvedomia Televízia sa odvoláva na jemu spriaznený časopis .týždeň, ktorý uviedol, že Kalmus absolvoval vyšetrenia v nemocnici ako CT hlavy. Kalmus si…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Je severokórejský vodca Kim Čong-un naozaj mŕtvy?

0icon

Svet o Severnej Kórei a jej vodcoch moc nevie. Napr. o Kim Čong-unovi sa nevie presne ani to, kedy sa narodil. To isté platí samozrejme o celej jeho rodine a súrodencoch. Celá ich identita, je po celý ich život účelovou menená. Keď deti bývalého severokórejského diktátora Kim Čong-ila napr. študovali…

Peter Štrba

Žiadosť na Ministerstvo zdravotníctva na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám

0icon

Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám chcem Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len MZ) požiadať o odpovede na nasledujúce otázky: 1) V januári MZ vydalo povolenie terapeurického použitia neregistrovaného lieku Ivermectin pre potreby zdravotníckych zariadení na šesť mesiacov. Keďže máme koniec tohto obdobia,…

Ivan Lehotský st.

Nie sme na „buzerplaci“

0icon

Maďar Miklós Horthy sa honosil titulom admirál, hoci nevelil žiadnej flotile, okrem nejakých dunajských bárok. Ak vychádzame z tejto skúsenosti z minulosti, smelo môžeme povedať, že aj my máme admirálov, dokonca troch: Naďa, Lengvarského a Klusa. Teda aspoň to tak vyzerá, podľa ich správania, ktoré pôsobí, akoby sa priam nadchýnali…

Boris Mesár

Je segregácia spásou pre nás neočkovaných ?

0icon

Ďalší dôležitý detail v téme „pandémie“ je v MSM ponechaný takmer bez povšimnutia. Ide o správy, že očkovaní sa stali zdrojom infekcie pre neočkovaných. Publikácia č. 1 Čoraz viac žien sa po očkovaní proti koronavírusu sťažuje na silné krvácanie. "... Americký profesor vykonal online prieskum ... a spôsobil lavínu: nespočetné…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dôkaz, že cukor je jed. 14 vecí, ktoré sa dejú s naším telom po obmedzení príjmu cukru

0 icon

Cukor je jed a novodobý zabijak! Nadmerná konzumácia cukru môže závažne ovplyvniť naše zdravie. Vedie k nárastu telesnej hmotnosti, ostrým výkyvom nálady a dokonca aj k závislosti na cukru. Odborníci na výživu považujú túto potravinu za nebezpečnejšiu ako samotný tuk. Pozornosť by sme však mali venovať samotnému množstvu, ktoré konzumujeme.…

TOP 6 najväčších magických trikov a tajomstvo, ktoré sa za nimi skrýva

0 icon

Kvalita kúzelníka spočíva v jeho schopnosti udržať divákov v mrazivom očakávaní počas každého triku. Často sa zdá, že kúzelníci skutočne dokážu robiť veci, ktoré sú v rozpore so všetkými známymi zákonmi vesmíru a atmosféra, ktorú vytvárajú počas svojich vystúpení, pomáha ďalej zmierniť akékoľvek tvoje pochybnosti, že je to len trik. Nuž, v tomto článku si posvietime…

Pearl Harbor: Varovania nepomohli. 4. časť

0 icon

Napriek viditeľnej nie-neutralite Spojených štátov, Nemci nereagovali. Zdalo sa tiež možné, že Japonci budú nasledovať nacistický príklad. Pokračujeme štvrtou časťou článku z mini série Pearl Harbor. Ak to vezmeme racionálne, Japonci mohli len ťažko počítať s tým, že by Spojené štáty vo vojne porazili. Ako ukázali udalosti, určite mohli dobyť britské, francúzske…

Špión zo Scapa Flow: Potopenie lode Royal Oak 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou o skutočnom príbehu potopenia lode Royal Oak. Tento husársky kúsok si dovolila jedna z nemeckých ponoriek na čele s len 30 ročným kapitánom. Mali Nemci v Scapa Flow špióna? Kapitán ponorky - Prien si behom večera ešte všetko starostlivo preštudoval. Neskôr sa nechal počuť: „Pristúpil som k tomu ako k matematickej úlohe.“…

Otestuj sa! Toto je minútový IQ test, má len tri otázky

0 icon

V roku 2005 psychológ Shane Frederick vytvoril najkratší IQ test, ktorý vyhodnotí tvoj intelekt v priebehu minúty. Má len tri otázky, ktoré musíš zodpovedať čo najskôr. Odpovede si môžeš dokonca skontrolovať aj ty sám! Pozývame ťa teda spraviť si IQ test, vďaka ktorému si okamžite skontroluješ svoje kognitívne schopnosti. Zapni mozgové závity, zapíš si svoje…

Armádny Magazín

Veľká Británia po útoku na tanker na Blízky východ presunula elitnú špeciálnu jednotku

0 icon

Veľká Británia, 4.August 2021 (AM) – Veľká Británia po útoku na izraelský ropný tanker Mercer Street, počas ktorého zomreli rumunskí a britskí občania, na Ďaleký východ vyslala členov elitných jednotiek SBS (Special Boat Squadron) a SAS (Special Air Service). Informuje o tom The Mirror.   Podľa z

Rusko vsadilo na dominanciu vo vzdušnom priestore ako podmienku úspešného vedenia bojových akcií

0 icon

Rusko, 4.August 2021 (AM) – V Ruskej federácii aktuálne prebieha vývoj najnovšej leteckej hypersonickej strely dlhého doletu Ch-95. Informoval o tom vedúci vojenskej akadémie Generálneho štábu Ozbrojených síl RF, generálplukovník Vladimir Zarudnickij. Podľa jeho slov v dnešnej dobe je dominancia vo vzdu

Dve tretiny Talibanu chcú mier v Afganistane. Zbytok sú mladí radikáli z utečeneckých táborov

0 icon

Afganistan, 4.August 2021 (AM) – Dve tretiny lídrov hnutia Taliban sú naklonené mierovému osídleniu v Afganistane, uviedol Zamir Kabulov, riaditeľ druhého odboru Ázie na ruskom ministerstve zahraničných vecí.   "Podľa našich odhadov sa zhruba dve tretiny tohto hnutia vrátane najvyššieho vedenia angažujú v politickom riešení a

Modernizovaná riadená raketa Ch-59MKM

0 icon

Rusko, 4. augusta 2021 (AM) – Na

Zahraničné služby potrebovali posvätnú obeť: Šéf ruskej rozviedky odhalil ťaživé detaily prípadu Navaľného

0 icon

Rusko, 4.August 2021 (AM) – Zahraničná spravodajská služba (SVR) má o prípade Alexeja Navalného spoľahlivé informácie, ale celkový obraz je stále nejasný. Oznámil 1. augusta, riaditeľ SVR Sergej Naryškin.

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali