Ladislav Lysák: Imigrantské cunami podporujú lídri dominantných štátov v EÚ

Bratislava 8. januára 2019 (HSP/Extra plus/Foto:Jana Birošová)

 

Od začiatku 90. rokov sa aktívne podieľal na obnove a rozvoji Slovenskej republiky, na príprave a presadzovaní zásadných ekonomických a spoločenských zmien formou analýz, strategických štúdií i kľúčových programových materiálov a od roku 1993 aj na tvorbe zákonov v NR SR. Pôsobil na ministerstve priemyslu, v Ústave ekonomiky SR, neskôr bol poslancom NR SR, ale aj veľvyslancom SR v Indii

Ladislav Lysák

Do roku 2016 patril k vysokoškolským pedagógom na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Spoluzakladal proslovensky orientované Nezávislé združenie ekonómov Slovenska (SES-NEZES). Do klubu nezávislých ekonómov ho priviedlo prirodzené spoločenské, vlastenecké povedomie, svedomie, pravda a zodpovednosť. Patrí k tým generáciám, ktoré doviedli Slovensko na solídnu životnú úroveň, k obnovenej historickej identite, štátnej suverenite a samostatnej pozícii v medzinárodných vzťahoch. Vo svojich prednáškach študentom pripomínal, že slovenský národ bol stáročia v područí iných oberaný o svoju históriu, identitu, ľudské i hmotné zdroje. Ladislav Lysák.

 

Boli ste spoluzakladateľom a riaditeľom i vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu ekonomiky a riadenia priemyslu (ÚERP), ktorý bol po 15 rokoch za svoje vedecko-výskumné štúdie a ich aplikáciu v ekonomickej a spoločenskej praxi vyhodnotený ako najlepší v ČSSR. Aký bol ďalší vývoj aplikovaného ekonomického výskumu?

Zodpovední slovenskí ekonómovia už v roku 1965, no najmä od začiatku roku 1968 poukazovali na potrebu zásadných zmien v riadení ekonomiky a spoločnosti. O nutnosti zmeny druhoradej polohy Slovenska v bývalej ČSR. Vedome nepravdivé, falošné heslo o doplácaní na Slovensko sme vo svojich štúdiách jednoznačne dokázali. Takže som prirodzene prijal možnosť spolu s Viktorom Pavlendom, Františkom Bruckmayerom, Michalom Adamom, Hvezdoňom Kočtúchom a postupne ďalšími pripravovať oficiálne založenie nezávislého združenia slovenských ekonómov. V ostatných rokoch sa koncentrujeme v spolupráci s odborníkmi na kľúčové otázky slovenskej ekonomiky a spoločnosti, predovšetkým na komplexné ponímanie agrosektora.

 

V čom boli zásadné zmeny pohľadu na fungovanie slovenskej ekonomiky?

V priemysle bola dominantná produkcia výrobných prostriedkov, ťažký priemysel sa považoval za hlavnú oporu socializmu a výroba spotrebného tovaru bola druhoradou vecou. Bol to nerovnovážny stav, ktorý bolo potrebné zmeniť. Okrem toho, na Slovensku bolo veľa prvovýroby, finalizácia bola v Česku, čo Slovensko znevýhodňovalo.

Ladislav Lysák s predsedom novej politickej strany PSN Romanom Stopkom v rozhovore na Programovej konferencii PSN

Vzhľadom na to, že finalizácia výroby bola v Česku, boli na Slovensku vôbec podmienky na vyššiu efektivitu priemyslu?

Jednoznačne. Na Slovensku bol potenciál na oveľa vyššiu efektívnosť, ako bola v skutočnosti. Usilovali sme sa zásadne zmeniť štruktúru priemyslu a efektívnejšie zapojiť Slovensko aj do medzinárodnej deľby práce. Istý čas som pôsobil v RVHP a videl som tam šancu pre nás.

 

Samostatná SR patrila, napriek veľkým stratám, obetiam pri vyčlenení zo zväzku s ČR, nečakane k veľmi úspešným spomedzi transformujúcich sa bývalých socialistických štátov strednej a východnej Európy. Napriek parciálnym úspechom v domácej i zahraničnej politike je súčasná situácia v ekonomickej oblasti miezd, veľkých regionálnych rozdielov, nedobudovanej infraštruktúry v nelichotivom stave. Existuje šanca, ako sa z tohto Slovensko dostane von?

Vždy máme šancu pomaly meniť vlastnícke pomery. Určite, tam, kde sa to dá, môžeme pôsobiť stimuláciou, cenovou politikou aj inými prostriedkami, a kde sa to nedá, pritvrdiť. Štát má ešte stále dosť vlastných rezerv na zmenu pomerov. Šanca je vždy, len treba odvahu, a keď sa nenájde odvaha na rozhodujúcich postoch v štáte, tak musí do toho vstúpiť aktivita obyvateľstva, tak ako napríklad na Islande. Tam dokázali zatvoriť podvodníkov, vyhnať špekulantov z bankovníctva a zakázali vývoz peňazí do zahraničia. Dokonca sa rozhodli zmeniť ústavu. Štát má povinnosť zabezpečiť ochranu a prosperitu občanov.

 

Dnešná situácia je zložitá v rôznych oblastiach ekonomiky. V čom spočívajú politické príčiny a aké sú z nich východiská?

Od roku 2013 sa v spolupráci s odborníkmi viac sústreďujeme na kľúčové otázky slovenskej ekonomiky a spoločnosti. V súčasnosti je to komplexné ponímanie a sformovanie agrosektora, osobitne jeho základne – pôdy živiteľky i ako územia – teritória, dedičstva a národného bohatstva terajších i budúcich generácií. Druhý problémový okruh je ľudský potenciál Slovenska. A za predpokladu posilnenia členskej základne i spolupracujúcich inštitúcií a jednotlivých vybraných odborníkov vidím nutnosť sústredenia fundovaných osobností viacerých vedných odborov na vypracovanie dlhodobej stratégie SR do roku 2050. Bez strategického plánovania, bez stanovenia cieľov sa nezaobíde nijaký podnikový manažment ani štát. Ak to dokážu vytýčiť a najmä realizovať úspešní Švajčiari, Austrálčania i vyše miliardová Čína, mohli by sme to dokázať i my.

Ladislav Lysák: Samostatné Slovensko nepadlo na kolená a neprosíkalo o návrat do druhoradej pozície v spoločnom štáte

Pôvodom ste najmä priemyselník, svoju pozornosť sústreďujete predovšetkým na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné, vodné i nerastné zdroje. Podarilo sa vám účinne prispieť k spresneniu ústavného zákona o ochrane pôdy. Zlepšila sa tým situácia?

Dlhodobá svetová prax aj terajšie poznatky z vlastnej i svetovej ekonomiky potvrdzujú, že ústup princípu poznania problematiky jednotlivých odvetví národného hospodárstva a jeho súčastí vedie k izolácii, deštrukcii a tým k dlhodobým stratám. Tie vždy pocítia najchudobnejšie, nízkopríjmové vrstvy jeho občanov. Názorne to poznáme na príklade významnej opory našej ekonomiky – poľnohospodárstve. Spolu s potravinárskym priemyslom zamestnávalo vyše 360-tisíc pracovníkov a zabezpečovalo takmer 84 percent bezpečných potravín pre domáci trh a časť exportovalo. Po trestuhodnom rozpade úspešných roľníckych družstiev a štátnych majetkov i súkromných roľníkov klesla zamestnanosť v tomto odvetví NH v roku 1990 takmer na jednu desatinu. Prichádza k vyľudňovaniu nášho vidieka a na pultoch našich predajní máme druhotriedne potraviny dovážané zo zahraničia za ceny prvotriednych. To sa odráža v peňaženkách a na stoloch väčšiny slovenských domácností. Preto si spolu s Národohospodárskym odborom Matice slovenskej a ďalšími fundovanými odborníkmi ceníme podporu všetkých, osobitne poslancov NR SR, ktorí prispeli k spresneniu zákona o ochrane pôdy a efektívnom využívaní pôdy, ktorý platí od 1. júla 2017.

 

Rozpredaj pôdy sa však stále nezastavil a negatívne trendy pokračujú…

Prax ukázala, že to bol dôležitý, no iba prvý krok k zásadnej náprave. Považujem za plne opodstatnené zrealizovať množstvo opatrení, ktoré vyplynuli zo štúdií a troch kolokvií SES-NEZES v rokoch 2012, 2014 a 2016. Problémy okolo realizácie zákona pokračujú. A do rúk zahraničných záujemcov prechádzajú dokonca celé bývalé úspešné družstvá a štátne majetky, najmä v južných okresoch Slovenska. Týka sa to aj lesov a oblastí s nerastným bohatstvom, predovšetkým vodných zdrojov.

 

Ako ekonóm viete zhodnotiť demografický vývoj SR. Ako ho vidíte z hľadiska dlhodobého horizontu?

Práve túto problematiku považujeme od vzniku NEZES-u za kľúčovú v jej komplexnom ponímaní. Nielen kvantitatívnu stránku, pokles či nárast počtu obyvateľov, ale aj štruktúru – národnostnú, vekovú, teritoriálnu, sociálnu… Za neopodstatnený považujem všeobecne pasívny prístup kompetentných štátnych i spoločenských inštitúcií k hrozivému dlhodobému poklesu občanov slovenskej národnosti. Svedčia o tom fundované štúdie vládnych a vedecko-výskumných inštitúcií vrátane SAV SR. Najmä súbor štúdií Štatistického úradu SR o hlavných trendoch populačného vývoja v SR a ich medzinárodné porovnanie (2015) a štúdie OECD. Doterajšie proklamatívne, časovo limitované programy dominantných politických síl nemôžu viesť k zásadným riešeniam. Podľa kritických štatistických štúdií je predpokladaný pokles zo súčasných okolo 4,4 milióna občanov SR slovenskej národnosti v roku 2050 na 3,7 milióna a v roku 2100 na 2,6 milióna Slovákov.

 

Čísla sú alarmujúce a v dôsledku poklesu demografickej krivky v jednotlivých štátoch EÚ nám jej predstavitelia vnucujú migrantov, ktorí majú vraj na starom kontinente vyriešiť zvýšenie populácie. Aký máte názor na kvóty a migráciu ako takú?

V rámci EÚ i globálnych medzinárodných vzťahoch sú nesporné snahy o minimalizáciu právomocí jednotlivých štátov pri riešení týchto problémov. Presadzované snahy bruselských orgánov EÚ stanoviť povinné kvóty imigrantov členom EÚ vrátane Slovenska nie sú riešením nebezpečného neoregionalizačného zámeru, ktorý vyvolal imigrantské cunami, podporované lídrami dominantných štátov v EÚ, predovšetkým Nemecka, Francúzska, Švédska a ďalších. Odmietavý postoj bývalého premiéra Roberta Fica ku kvótam, v ktorom premiéri Maďarskej i Poľskej republiky zotrvali, by mal byť i naďalej akceptovaný. Tu ide o konflikt civilizácií, ktorého nebezpečné dôsledky zreteľne vyjadril svetoznámy harwardský profesor S. P. Huntington vo svojej knihe rovnakého znenia. Konflikty už teraz vo Švédsku, Nemecku a ďalších štátoch Európy to plne potvrdzujú a varujú pred zľahčovaním tohto nebezpečenstva. Zvaľovanie viny za toto novodobé sťahovanie národov na R. Coudenhove Kalergiho je pochybné. Ten na rokovaní Ligy národov (predchodkyni terajšej OSN) už v máji 1939 v Paríži jednoznačne vyjadril, že treba brániť európsku civilizáciu pred inváziou z Afriky, Ázie a iných častí sveta, zjednodušene povedané, „Európa musí zostať biela a kresťanská!“

 

Existuje riešenie, ako zastaviť migráciu a podporiť pôvodných obyvateľov starého kontinentu?

Tomuto prirodzenému právu európskych národov zodpovedá úloha urýchlene riešiť nenahraditeľné straty ľudského potenciálu neopodstatnenými interrupciami, poklesom pôrodnosti z ekonomických i iných dôvodov mladších žien. Skazonosný je úbytok tisícok slovenských študentov v zahraničí. Podľa zdrojov z ČR len v Česku a na Morave dlhé roky študuje ročne v priemere 30-tisíc študentov. Z nich okolo 80 percent zostáva bývať a pracovať v ČR. Za podstatne výhodnejších podmienok, ako majú doma na Slovensku. Posilňujú tak ľudský a prirodzene ekonomický potenciál iného, konkurenčného štátu voči rodnej zemi! Tu je nevyhnutný radikálny zvrat v čo najkratšom možnom čase. Postupovať podobne, ako sa postupovalo u nás i v predchádzajúcich obdobiach (z ostatných program tzv. Husákove deti). V Maďarskej republike, podobne ako v Ruskej federácii, dosiali v relatívne krátkom čase vynikajúce výsledky rozsiahlou podporou mladých rodín. Touto, ale aj inými formami tak prišlo v Ruskej federácii k zásadnému zvratu vo vzťahu medzi prírastkom a úmrtnosťou obyvateľstva. To sú cesty, ktoré sú i v našich podmienkach výsostne žiaduce. A práve toto by mala byť ambícia pre nové politické subjekty.

 

Dlhodobo sa venujete medzinárodným vzťahom, megatrendom globalizácie aj neoregionalizácie. Môže SR uchrániť svoje geoekonomické pozície pri silnejúcich konfrontačných tendenciách USA a EÚ voči RF a rozvíjať sa v podmienkach tvrdého jadra?

Samostatné Slovensko nepadlo na kolená a neprosíkalo o návrat do druhoradej pozície v spoločnom štáte. Nie sú na to dôvody ani po štvrťstoročí, teda vyše päťnásobku existencie prvej samostatnej republiky, pôsobiacej za podstatne horších, vojnových podmienok. Rovnako v súčasnosti uspejeme, ak si dosadíme na všetkých stupňoch riadenia, predovšetkým však na čelo štátu osobnosti, ktorých prioritou budú záujmy Slovenska a jeho občanov. Tak ako to dokázali Briti, Severoameričania a v Európe Poliaci a Maďari. Verím, že skoro sa k nim vráti aj SR. Byť v tvrdom jadre dvojstupňovej EÚ na nižších stoličkách je skôr otázka honoru a ambícií jednostranne orientovaných osobností a partajných skupín. Švajčiari ani ostatné porovnateľné ekonomiky sa tam nehrnú. Rozhodne je pri pragmatickom uvažovaní nutné popri euroatlantickej orientácii zohľadniť rovnako našu geoekonomickú polohu na eurázijskom dvojkontinente a v neposlednom rade historickú príslušnosť v spoločenstve slovanských národov. A nemenej tak neoregionalizačné megatrendy, keď sa v procesoch globalizácie nezadržateľne presúva podiel a váha svetovej ekonomiky a vojensko-politická sila do Tichooceánskej oblasti. To nie sú nové, nepodložené úvahy. Zo systematického skúmania dostupnej literatúry bolo zrejmé, že je len otázka času, kedy to bude nutné zohľadniť v našej zahraničnej aj vnútroštátnej politike. Pri nesporných predpokladoch Číny a USA boli pochybnosti s Indiou ako tretím adeptom na tretí vrchol svetovej top triády. Fakty, uvedené v Indickom ekonomickom bulletine Ázijskej rozvojovej banky, potvrdili prevahu pozitívnych faktorov vo vývoji Indie: mladej kvalifikovanej populácie, vedecko-technického progresu, surovinovej a potravinovej základne novej generácie, infraštruktúry a turizmu. Tak by sa India so 14,3 percentami mohla už v roku 2035 dostať po Číne so 60 percentami a USA so 16 na jeden z vrcholov svetovej top triády.

 

Samostatnú republiku sme opätovne získali pred 26 rokmi. Neustále však čelíme sofistikovanému rozvracaniu štátu. Čím sa dajú tieto tendencie zastaviť?

Predovšetkým princípom upevňovania trvalých hodnôt národa, obrany a upevňovania samostatnej štátnosti. Posilňovať vyváženú ochranu práv a zodpovednosti individuálnej i kolektívnej na prospech rodiny a celej spoločnosti. Dokázali sme, že je to v našich silách. Obyvateľstvo ostrovnej Británie v obave o stratu kompetencií štátu pri zotrvaní v EÚ, čo by mohlo viesť k ich nadmernej závislosti od rozhodnutí Bruselu, znižovaniu ich ekonomiky a životnej úrovne, sa rozhodlo pre odchod z EÚ. Treba si vziať príklad z USA, kde je pre Trumpa Amerika na prvom mieste. Tým smerom nám treba postupovať podľa dlhodobej stratégie. Takej, ktorá v kľúčových bodoch trvalých hodnôt národa a štátu stanoví limity, ktoré ani zmeny politických garnitúr bez povinného referenda všetkých voličov nebudú smieť svojvoľne prekročiť. Bude to i na podporu prosperujúceho európskeho a svetového spoločenstva národov.

Lenka Mayerová

 

Text pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus, www.extraplus.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 19:33

Prvé kolo prezidentských volieb na Cypre vyhral Christodulidis.

Včera 19:18

V Benátkach sa cez víkend začal každoročný karneval.

Včera 18:36

Školáci v Odese budú mať pre výpadky elektriny dvojdňové prázdniny.

Včera 18:35

Významný iracký aktivista, ktorý vedie kampaň za zachovanie známych mezopotámskych močiarov, sa tento týždeň stal obeťou únosu.

Včera 18:34

Ruské sily údajne pália ukrajinské knihy v Luhanskej oblasti.

Včera 17:23

S cieľom doplniť straty na živej sile sa ruská armáda snaží naverbovať aj odsúdené ženy, aby sa zapojili do bojových operácií na Ukrajine. S odvolaním sa na zvodku generálneho štábu ukrajinskej armády o tom v nedeľu informovala britská stanica BBC.

Včera 16:50

Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v nedeľu oznámil, že v súvislosti s korupčnými škandálmi prebieha v súčasnosti audit kontraktov na armádne obstarávanie. Zároveň však odmietol potvrdiť medializované správy, že by čoskoro mohol byť odvolaný zo svojho ministerského postu.

Včera 16:38

Iránsky opozičný líder Mír Hosejn Músáví vyzval na vypísanie celoštátneho referenda, ktoré by rozhodlo, či sa má v islamskej republike vypracovať nová ústava.

Včera 16:19

Reznikov: Kyjev nepoužije nové zbrane dlhého doletu na ruskom území.

Včera 16:18

Pokus o preplávanie Egejského mora neprežili najmenej dvaja migrant.

Včera 16:11

Macronova vláda pristúpila na kompromis v návrhu dôchodkovej reformy.

Včera 15:54

Lavíny si v západnom Rakúsku od piatka vyžiadali už osem obetí na životoch. Po tom, čo boli v sobotu hlásení traja mŕtvi, informovala tamojšia polícia v nedeľu o ďalších piatich.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Čech je podozrivý z viacerých prípadov sexuálneho násilia v Bratislave

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Českí policajti zadržali v sobotu (4. 2.) podozrivého z viacerých prípadov sexuálneho násilia, ku ktorým došlo tento a minulý rok v Bratislave. V súčasnosti je v cele policajného zaistenia. Obvinený je aj zo zločinu lúpeže, trestného činu nebezpečného vyhrážania a výtržníctva. TASR o tom…

Polícia obvinila Ukrajinca z vraždy vo Veľkom Bieli

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil 50-ročného Ukrajinca z obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorej došlo vo Veľkom Bieli. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff "Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal obvinený muž spôsobiť v nočných hodinách z piatka…

Matovič: Gröhlinga som mal možnosť zažiť zblízka, tak niečo neschopné a lenivé sa tak ľahko nevidí

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák,Jakub Kotian)   Predseda OĽaNO Igor Matovič reagoval na sociálnej sieti na vyjadrenia Branislava Gröhlinga z SaS „Po PS a KDH dnes odmietol vylúčiť povolebnú koalíciu s mafiou z premalovaného SMERu aj Gröhling z SaS. Nechal sa zároveň počuť, že v SaS sú veľmi radi,…

Najčastejšou chybou pri kúrení je spaľovanie mokrého a surového dreva

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Najčastejšou chybou pri kúrení drevom je spaľovanie mokrého a surového dreva. Ďalšou je príliš skoré regulovanie prívodu vzduchu na horenie. Kúriť by sa malo len vysušeným drevom alebo drevenými briketami. Pre TASR to uviedol špecialista na kvalitu ovzdušia Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Martin…

SHMÚ varuje pred nízkymi teplotami, niekde môžu klesnúť na mínus 22 stupňov

0 icon

Na viacerých miestach Slovenska možno v noci očakávať veľmi nízke teploty.

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Bennett sa opýtal Putina: Dávate mi slovo, že nezabijete Zelenského?

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole) Aktualizované 5. februára 2023 18:35 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   18:20 - Americké tanky M1 Abrams sú pre ukrajinskú armádu menej vhodné…

Izraelský dozorný orgán: “zdrvujúce dôkazy” o väzbách medzi mimovládnymi organizáciami financovanými EÚ a teroristami

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Europeanconservative/Foto:Pixabay)   "Dôkladné a zodpovedné preskúmanie týchto informácií z otvorených zdrojov by malo presvedčiť vlády, aby ukončili financovanie týchto organizácií," povedal Itai Reuveni, riaditeľ pre komunikáciu v NGO Monitor. Píše Tamás Orbán pre The European Conservative V novej správe, ktorú v stredu 1. februára zverejnil jeruzalemský…

Zabitie hviezdy YouTube zo cti vyvolalo v Iraku pobúrenie

0 icon

Bagdad 5. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Smrť mladej hviezdy YouTube rukou jej otca vyvolala v Iraku pobúrenie, keďže v tejto konzervatívnej krajine pokračujú takzvané vraždy zo cti, informuje The Guardian Dvadsaťdvaročnú Tibu al-Aliovú zabil jej otec 31. januára v južnej provincii Diwaniya, uviedol v piatok na Twitteri hovorca ministerstva…

Rusko chce vytvoriť rýchlejšie bezpilotné lietadlá

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Rusko chce vytvoriť rýchlejšie bezpilotné lietadlá ako Šachťor, aby Ukrajine spôsobilo nové problémy. Moskva plánuje, že Irán ich bude vyrábať - ale na ruskom území. O týchto plánoch informuje denník Wall Street Journal, pričom zdôrazňuje, že ide aj o plány Teheránu Továreň na výrobu…

Kaliňák nevylúčil návrat do politiky. Remišová: Televízia nezvládla svoju úlohu

0 icon

Exminister vnútra a člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák nevylúčil návrat do politiky. Volajú ho tam podľa neho "nezákonné obvinenia". Veronika Remišová reaguje.

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

René Pavlík

Rožky kontra nedeľa

0icon

  Parlament rieši ďalší z nekonečných príbehov – voľnú nedeľu. Niekoľko poslancov otvorilo neriešiteľný problém zo zákonníka práce. Predkladajú návrh na zavedenie nepracovnej nedele. Argumenty prečo mať voľnú nedeľu sú logické: rodina, prerušenie pracovného cyklu, boj proti vyhoreniu, naplnenie jedného prik&aacut

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Labute plávajú v zasneženom malom jazere, keď teploty klesli na mínus 9 stupňov Celzia neďaleko mesta Ignalina, asi 120 km severne od hlavného mesta Vilniusu v Litve

Autor: TASR/AP-Mindaugas Kulbis

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Čech je podozrivý z viacerých prípadov sexuálneho násilia v Bratislave

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Českí policajti zadržali v sobotu (4. 2.) podozrivého z viacerých prípadov sexuálneho násilia, ku ktorým došlo tento a minulý rok v Bratislave. V súčasnosti je v cele policajného zaistenia. Obvinený je aj zo zločinu lúpeže, trestného činu nebezpečného vyhrážania a výtržníctva. TASR o tom…

Polícia obvinila Ukrajinca z vraždy vo Veľkom Bieli

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil 50-ročného Ukrajinca z obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorej došlo vo Veľkom Bieli. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff "Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal obvinený muž spôsobiť v nočných hodinách z piatka…

Matovič: Gröhlinga som mal možnosť zažiť zblízka, tak niečo neschopné a lenivé sa tak ľahko nevidí

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák,Jakub Kotian)   Predseda OĽaNO Igor Matovič reagoval na sociálnej sieti na vyjadrenia Branislava Gröhlinga z SaS „Po PS a KDH dnes odmietol vylúčiť povolebnú koalíciu s mafiou z premalovaného SMERu aj Gröhling z SaS. Nechal sa zároveň počuť, že v SaS sú veľmi radi,…

Najčastejšou chybou pri kúrení je spaľovanie mokrého a surového dreva

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Najčastejšou chybou pri kúrení drevom je spaľovanie mokrého a surového dreva. Ďalšou je príliš skoré regulovanie prívodu vzduchu na horenie. Kúriť by sa malo len vysušeným drevom alebo drevenými briketami. Pre TASR to uviedol špecialista na kvalitu ovzdušia Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Martin…

SHMÚ varuje pred nízkymi teplotami, niekde môžu klesnúť na mínus 22 stupňov

0 icon

Na viacerých miestach Slovenska možno v noci očakávať veľmi nízke teploty.

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Bennett sa opýtal Putina: Dávate mi slovo, že nezabijete Zelenského?

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole) Aktualizované 5. februára 2023 18:35 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   18:20 - Americké tanky M1 Abrams sú pre ukrajinskú armádu menej vhodné…

Izraelský dozorný orgán: “zdrvujúce dôkazy” o väzbách medzi mimovládnymi organizáciami financovanými EÚ a teroristami

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Europeanconservative/Foto:Pixabay)   "Dôkladné a zodpovedné preskúmanie týchto informácií z otvorených zdrojov by malo presvedčiť vlády, aby ukončili financovanie týchto organizácií," povedal Itai Reuveni, riaditeľ pre komunikáciu v NGO Monitor. Píše Tamás Orbán pre The European Conservative V novej správe, ktorú v stredu 1. februára zverejnil jeruzalemský…

Zabitie hviezdy YouTube zo cti vyvolalo v Iraku pobúrenie

0 icon

Bagdad 5. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Smrť mladej hviezdy YouTube rukou jej otca vyvolala v Iraku pobúrenie, keďže v tejto konzervatívnej krajine pokračujú takzvané vraždy zo cti, informuje The Guardian Dvadsaťdvaročnú Tibu al-Aliovú zabil jej otec 31. januára v južnej provincii Diwaniya, uviedol v piatok na Twitteri hovorca ministerstva…

Rusko chce vytvoriť rýchlejšie bezpilotné lietadlá

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Rusko chce vytvoriť rýchlejšie bezpilotné lietadlá ako Šachťor, aby Ukrajine spôsobilo nové problémy. Moskva plánuje, že Irán ich bude vyrábať - ale na ruskom území. O týchto plánoch informuje denník Wall Street Journal, pričom zdôrazňuje, že ide aj o plány Teheránu Továreň na výrobu…

Kaliňák nevylúčil návrat do politiky. Remišová: Televízia nezvládla svoju úlohu

0 icon

Exminister vnútra a člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák nevylúčil návrat do politiky. Volajú ho tam podľa neho "nezákonné obvinenia". Veronika Remišová reaguje.

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

René Pavlík

Rožky kontra nedeľa

0icon

  Parlament rieši ďalší z nekonečných príbehov – voľnú nedeľu. Niekoľko poslancov otvorilo neriešiteľný problém zo zákonníka práce. Predkladajú návrh na zavedenie nepracovnej nedele. Argumenty prečo mať voľnú nedeľu sú logické: rodina, prerušenie pracovného cyklu, boj proti vyhoreniu, naplnenie jedného prik&aacut

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

Vášeň v Tebe

Štefan Margita má stále doma urnu s ostatkami Hany Zagorovej. Aký je jeho ranný rituál?

0 icon

V auguste 2022 prišiel operný spevák Štefan Margita o svoju milovanú manželku, legendárnu speváčku Hanu Zagorovú. Vdovec v rozhovore s moderátorom Alešom Cibulkom pre Český rozhlas prezradil, že svoju milovanú Haničku má stále

Pondelková pieseň - kvety

0 icon

Začal sa druhý februárový týždeň a my vám prinášame pondelkovú pieseň, ktorú nám zaslal čitateľ, ktorý sa podpísal DJ Monty. Pieseň od Miley Cyrus – Flowers sa mu páči, pretože je dnešná. „Nemám jej čo vytknúť, proste sa podarila a letí nahor hitparádami celého sveta,“ prezradil svoj názor. Speváčka pieseň…

Saunovanie pri prechladnutí: Pomáha či škodí?

0 icon

Bolesť hrdla, kašeľ, nádcha. Z času na čas prechladne každý. Ak patríte medzi ľudí, ktorí majú radi sauny či parný kúpeľ určite vám už napadla otázka, či je vhodné tieto relaxačné kúry absolvovať aj s prechladnutím. Pomáha sauna pri prechladnutí alebo škodí organizmu? Odpoveď dáva portál PraxisVita.

Tento symbol je na mnohých kozmetických výrobkoch. Viete, čo presne znamená?

0 icon

Mnohé vaše kozmetické výrobky majú na svojom obale symbol otvoreného téglika s číslom a veľkým písmenom M. Viete, čo presne tento symbol znamená? Vo vašej kozmetickej taštičke i na kozmetickom stolíku sa určite nachádzajú produkty, ktoré majú na svojom obale označenie typu 3M, 6M, 9M, 12M, 24M či 36M. Čo presne znamenajú v krátkom…

Končí Mária Bartalos s herectvom? Prečo odmieta hrať milostné zápletky?

0 icon

Mária Bartalos je sympatická mladá herečka, ktorú si mnohí spájajú hlavne s filmom Oteckovia. Mária je aktuálne mamou na plný úväzok, takže v nových filmoch či seriáloch ju diváci nevidia. Uvidia ju však ešte niekedy hrať? Herečka pre portál

Armádny Magazín

Ruské sily získali nový typ likvidátora dronov

0 icon

Rusko, 5. februára 2023 (AM) – Ruská medziregionálna verejná organizácia na podporu vývoja a prevádzky vojenskej techniky „Vojenno techničeskoje obšestvo“ (VTO) počas špeciálnej vojenskej operácie poskytuje podporu spojeneckým silám. VTO doteraz do operačnej zóny poslala armádne stany, generátory, mobilné vykurovacie systémy, paliv

Americkí a nemeckí inštruktori pripravujú areál v Javorive na príchod prvých západných tankov. Zabudli na marcový masaker?

0 icon

Ukrajina, 5. februára 2023 (AM) – Americkí inštruktori a nemeckí inžinieri dorazili na cvičisko Ozbrojených síl Ukrajiny Javoriv v Ľvovskej oblasti neďaleko poľských hraníc. Plánuje sa výcvik ukrajinskej armády v oblasti riadenia a bojovej koordinácie n

Nastal čas zabudnúť na neutralitu Rakúska a Švajčiarska

0 icon

Rakúsko, 5. februára 2023 (AM) – Rakúsko a Švajčiarsko (najmä to druhé) sa dlhé roky vyhlasovali za vzorové neutrálne štáty. Počas uplynulého roka a začiatkom tohto však dali jasne najavo, že k činom Ruska na Ukrajine nemajú neutrálny postoj – odsudzujú ich. Nedávne udalo

Krádež zbraní v ukrajinskej Medzinárodnej légii odhalená

0 icon

Poľsko, 5. februára 2023 (AM) – Ukrajinský The Kyiv Independent v spolupráci s poľským kanálom TVN zverejnili 30. novembra vyšetrovanie týkajúce sa krádeže a sprenevery zbraní v Medzinárodnej légii územnej obrany Ukrajiny. Bolo to už druhýkrát

Logika vedenia amerického Federálneho rezervného systému

0 icon

Rusko, 5. februára 2023 (AM) – Odborníci Agentúry pre strategické predpovede "Archa" vedenej ruským ekonómom Michailom Chazinom v najnovšej analýze poukazujú na základe makroekonomických údajov, že krízová situácia v USA sa zhoršuje. Inflácia v krajine mierne klesla, ale údaje o ukazovateľoch v stavebníctve, priemysle a sektore služieb, dokonca aj o trhu

TopDesať

Trápi ťa bolesť hlavy? Pozri sa, čo môže byť príčinou

0 icon

Zobudiť sa ráno s bolesťou hlavy nie je práve ideálny štart do nového dňa. Aby si takémuto stavu mohol predísť, mal by si vedieť, čo spôsobuje bolesť hlavy. Najjednoduchším riešením, ktoré ti ako prvé zíde na um, je zrejme tabletka. Analgetiká ale bolesť iba potláčajú. Preto je dôležitejšie zistiť, čo môže byť…

Historické fotografie s úžasným príbehom, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

Mnoho starých fotografií je čiernobielych. Vďaka modernej technike však historické fotografie dokážeme oživiť farebnosťou a vyrozprávať tak ich úžasný príbeh. Viem, že je asi ťažké si predstaviť, že v minulosti boli časy, keď si nemohli len tak urobiť fotografiu pomocou nášho mobilného telefónu. Áno, kedysi boli všetky fotografie čiernobiele. A…

Títo nešťastníci vedia, ako vyzerá zlý deň

0 icon

Vieš ako vyzerá zlý deň v skutočnosti? Títo nešťastníci to vedia veľmi dobre. Dokonca svoje nešťastie zachytili na týchto zábavných fotografiách. Väčšina z nás občas zažije zlý deň. V takýchto situáciách sa nám zdá, že sa nám v ničom nedarí a máme pocit, že sa proti nám spojil celý vesmír.…

TOP 10 pre kĺby: Čo robiť, keď začínajú bolieť?

0 icon

Choroba, ktorá spôsobujú zápal, opuch a bolesť kĺbov, sa nazýva artritída . Existuje 100 rôznych typov, hoci najbežnejšou je osteoartritída. V tomto prípade vrstva chrupavky, ktorá lemuje kosti, degeneruje, čo spôsobuje opuch, stuhnutosť a bolesť. Bez lekárskych ošetrení môžu domáce prostriedky spojené so zmenou životného štýlu pomôcť zmierniť príznaky a progresiu choroby. Ak ťa bolia…

Kuriózne fotografie zobrazujúce ešte kurióznejšie situácie

0 icon

Niekedy sme svedkami skutočne nezvyčajných vecí. Sami seba sa pýtame, ako a prečo sa niečo takéto vlastne deje. Tieto kuriózne fotografie ti takéto situácie trochu priblížia. A ako takéto kuriózne fotografie vlastne vznikajú? Jednoducho. Predsa vytiahnutím mobilného telefónu a odfotografovaním takejto nezvyčajnej veci :). Ale nie, robíme si z teba…

FOTO DŇA

Labute plávajú v zasneženom malom jazere, keď teploty klesli na mínus 9 stupňov Celzia neďaleko mesta Ignalina, asi 120 km severne od hlavného mesta Vilniusu v Litve

Autor: TASR/AP-Mindaugas Kulbis

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali