Hlavná školská inšpektorka Kalmárová: To, čo tvorí kostru liberálnej demokracie, nie je prirodzenou hodnotovou výbavou mladých ľudí

Slovensko 27. apríla 2017 (HSP/Foto: web ŠŠI)

 

Prieskumy uskutočňované na slovenských školách predostrujú, že medzi mladými ľuďmi sú rozšírené „extrémistické názory“. Avšak situácia vo verejnom živote je diametrálne odlišná. Väčšina politikov, verejne činných osôb a médií totiž údajne prezentujú presne opačné, proti extrémizmu namierené postoje. Práve na vzťah žiakov k extrémistickým postojom a ich pohľade na súčasné fungovanie spoločnosti sme sa opýtali hlavnej štátnej inšpektorky PeadDr. Viery Kalmárovej.

Na snímke Viera Kalmárová

Viera Kalmárová sa hlavnou inšpektorkou stala v roku 2015, v čase ministrovania Juraja Draxlera. Vo funkcii je na päť rokov. Pred aktuálnym postom bola na čele školskej inšpekcie v Trnavskom kraji, predtým pracovala ako učiteľka v Trnave.

 

Pracovali ste ako učiteľka. Dnes ste hlavnou štátnou inšpektorkou. Zmenil váš pohľad na spoluprácu medzi učiteľom a žiakom počas vyučovacieho procesu?

V  zásadných veciach sa môj pohľad na vzťahy oboch kľúčových aktérov vzdelávania nezmenil. Vždy platilo a dodnes platí, že žiaci najviac oceňujú učiteľa, ktorý je síce náročný, ale pracuje so systémom pravidiel a hodnôt, ktorý sám dodržiava a pritom sa zaujíma o svojich žiakov aj ako o individuálne ľudské bytosti. Viem to potvrdiť viacerými autentickými výrokmi žiakov aj z tohto školského roka – „Nemal by byť v škole  preto, že musí učiť, ale  preto, aby chcel naučiť“. „Dobrý  učiteľ  učí  zo  srdca  a  nie  z knihy.“

Pokiaľ sa učitelia zameriavajú výlučne na výkon žiaka a pokrivkávajú v ľudskosti, alebo sa zameriavajú výlučne na pestovanie „priateľských“ vzťahov so žiakmi a pokrivkávajú v dosahovaní vzdelávacích cieľov, tak prvý typ vzťahu bude poznačený napätím a akýmsi kŕčom a druhý vzťah oberie učiteľa o posledné zvyšky odbornej autority, ktorá musí tvoriť súčasť jeho osobnosti.

 

Vidíte určité zmeny v kooperácii učiteľ rodič? Aký je dnešný postoj rodičov k učiteľom svojich detí, vypočujú si rady učiteľa na zlepšenie správania dieťaťa či jeho študijných výsledkov?

Rovnako ako učitelia, aj rodičia tvoria veľmi diferencovanú skupinu. Platí však to isté, čo v minulosti, že väčšina rodičov mieni konať v prospech svojho dieťaťa. Niektorí to robia rozumne, čo znamená, že majú požiadavky aj voči svojim deťom, ale zároveň sú schopní partnerským spôsobom riešiť prípadné problémy svojich detí v komunikácii so školou (ak na druhej strane nájdu partnersky naladených učiteľov).

Samozrejme, že vnímam trend značnej časti rodičov viniť zo „všetkých hriechov sveta“ školu. Každé hodnotenie výkonu alebo konania svojho dieťaťa, ktoré nie je úplne pozitívne, vnímajú ako osobný útok a urážku. Naozaj sa niet čo čudovať, keď niekedy učitelia pod tlakom nekonajú úplne tak, ako by sa od profesionála očakávalo. Za zásadný problém vnímam teda neschopnosť vlastnej reflexie a neschopnosť vecnej komunikácie a to na oboch stranách frontu.

 

Aktuálne sa čoraz viac v médiách poukazuje na extrémizmus. Ak sa medzi mladými ľuďmi skúma miera extrémizmu, z akej definície pojmu „extrémizmus“ prieskumy vychádzajú?

Ťažko povedať na akú konkrétnu definíciu extrémizmu nadväzujú prieskumy a výskumy, keďže úplne jasne tento jav (pojem) nie je definovaný. Minimálne si však viem predstaviť, že v kontexte toho, na čo sa pýtate, sa majú na mysli také činy, ktoré majú za cieľ demontovať demokratické systémy a nahrádzať ich totalitnými systémami. Na pozadí týchto činov sú postoje, ktoré pôsobia proti základným právam a slobodám tvoriacim kostru liberálnej demokracie.

 

Čo hovoria prieskumy o extrémistických postojoch študentov, sú medzi nimi rozšírené?

Pokiaľ ide o výsledky prieskumov orientovaných na mapovanie extrémistických postojov mladých ľudí, necítim sa byť povolaná zasvätene o nich hovoriť, pretože je veľmi pravdepodobné, že mnohé z nich ani nepoznám. Avšak výsledky tých, ktoré poznám, ma žiadnym optimizmom nenapĺňajú.  Vyzerá to tak, že práve to, čo tvorí kostru liberálnej demokracie, teda základné práva a slobody, nie sú prirodzenou hodnotovou výbavou mladých ľudí a zrejme od toho sa odvíjajú aj postoje k demokracii.

 

Čo si vy myslíte, o medzi mladými rozšírenej téze, že na chod sveta majú zásadný vplyv záujmy nadnárodných elít, ktoré cez vlastnenie korporácií ovládajú veľkú časť svetového bohatstva?

Z jednej strany je dobre, že sa mladí ľudia pozerajú kriticky na svet dospelých, do ktorého vstupujú a vidia, koľko neférových vecí v ňom je. Zúfalé však je to, že namiesto toho, aby tento svet chceli zlepšiť, tak rezignovali a majú pocit, že každá snaha je márna, lebo ľudia, dokonca ani vláda, nemajú vôbec žiadny vplyv na fungovanie krajiny, v ktorej žijú.

Prekvapilo ma, ako dobre sú mladí ľudia zorientovaní v konšpiračných teóriách. Totiž v čase,  kedy sme pred pilotným a  ostrým zberom dát pre náš výskum (Aké vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov a stredoškoláčok k menšinám?) v rámci kognitívnych rozhovorov s respondentmi overovali chápanie zmyslu jednotlivých častí výskumného nástroja, jedna z respondentiek  v súvislosti v súvislosti s touto témou „vysypala“ aspoň šesť či sedem spoločenstiev, ktoré vládnu svetom a myslela to úplne vážne. Podľa môjho názoru táto pasivita vyplýva z toho, že títo takmer dospelí ľudia nemali v mnohých prípadoch príležitosť zažiť, aké uspokojenie prináša pocit, že sa môžu podieľať na riadení vecí, ktoré presahujú ich individuálne záujmy a potreby.

 

Prečo sa podľa vás mladí ľudia prikláňajú k iným názorom ako sú tie, ktoré naša spoločnosť považuje za všeobecne prijaté a ktoré sú šírené a podporované väčšinou médií?

O dnešnej dobe sa hovorí ako postfaktuálnej dobe, čo znamená nielen to, že spoločnosť nevynucuje dodržiavanie zákonov, ale aj to, že sa končí spoločenská dohoda na niektorých faktoch. Práve dodržiavanie zákonov a dohoda spoločnosti na niektorých základných faktoch tvorí základ demokracie. Dnes sa v našej spoločnosti úplne vážne, a to dokonca aj na inštitucionálnej úrovni, debatuje o tom, akú povahu mala vojnová Slovenská republika, úplne vážne sa debatuje o tom, aký prínos pre krajinu v týchto časoch mal jej prezident, dnes sa vážne debatuje o tom, či sa má uplatňovať jedno zo základných práv, a to právo na azyl. Zdá sa, že silná spoločenská dohoda na všetkých kľúčových veciach sa stratila a samozrejme, že to mnohých zneisťuje.

 

Odkiaľ sa mladí ľudia dozvedajú o extrémizme, keď väčšina politikov, verejne činných osôb a médií prezentujú presne opačné, proti extrémizmu namierené postoje? Prečo podľa vás, mladí ľudia nedôverujú takýmto zdrojom a hľadajú si iné?

Moje skromné poznanie  mi navráva že príčinou víťazstva nebezpečných riešení spoločenských problémov a mám na mysli víťazstvo totalitných síl a extrémistických riešení je vždy dôsledkom sociálnych rozdielov obrovských rozmerov, ktoré krajina nie je schopná zmenšovať. A ak sa aj pokúša zmenšovať ich rôznymi afirmatívnymi akciami voči najslabším a tieto procesy dobre nekomunikuje, ešte viac nahráva extrémnym silám.

Sklamanie z elít, ktoré zneužívajú svoju moc, resp. podľahnutie vnucovanému názoru, že elity zneužívajú svoju moc, robí z ľudí ľahké obete domnelých „priateľov“na sociálnych sieťach. Títo domnelí „priatelia“dokážu presvedčiť, že nikomu a ničomu sa nedá dôverovať a monopol na pravdu patrí im.

 

Akú úlohou zohráva v postojoch žiakov a študentov náš školský systém? Rozvíja v dostatočnej miere ich kritické myslenie?

Je potrebné si uvedomiť, že vplyv školy nie je v tejto oblasti úplne rozhodujúci, aj keď nie je zanedbateľný. Škola môže iba vyvažovať vplyv iných faktorov a je na nej, ako úspešne to dokáže urobiť. Priestor a možnosti však na to má a musí ho využiť. Ja som presvedčená, že škola môže prispievať k búraniu negatívnych stereotypov a humanizovať žiakov. Dá sa to cestou rozvíjania schopnosti spoznávať a zároveň myslieť, žiť v prostredí, fungovanie ktorého je založené na demokratických mechanizmoch a na permanentnom budovaní charakteru. V tomto kontexte by som sa spoľahla na Aristotela, ktorý povedal, že dobrými sa stávame konaním dobra, dobrých skutkov, cvikom a zvykom, a to  je presne to, čo by malo sprevádzať  moderné vyučovanie.

 

Vidíte súvis medzi správaním sa učiteľov a prejavmi extrémizmu u žiakov?

Áno a myslím, že som to jasne naznačila už v odpovedi na prvú otázku. Všade tam, kde žiaci žijú vo svojich svetoch a učitelia vo svojich svetoch, pričom medzi oboma svetmi je hlboká priepasť, nedá sa očakávať, že by učitelia akokoľvek mohli formovať postoje žiakov.

 

Aký spôsob výučby by ste odporúčali, aby sa u žiakov rozvíjalo logické myslenie? Poznatky, ktorých predmetov sú podľa vás pre rozvoj kritického myslenia kľúčové?

Istý riaditeľ pražského gymnázia na otázku, čo považuje za vlastný zásadný pedagogický problém, odpovedal, že ide o nájdenie rovnováhy medzi tradičným bifľovať, bifľovať, bifľovať a moderným myslieť, myslieť, myslieť. V tomto kontexte to chápem podobne. Považujem za potrebné, aby žiak získaval schopnosti porozumieť, vedieť porozumené použiť, vedieť porovnávať a rozlišovať, vedieť interpretovať a argumentovať až po schopnosť vyprodukovať niečo originálne na základe toho, čo sa naučil vo forme faktov, ktoré reprezentujú vývoj ľudského poznania. Nemôžete od niekoho predsa chcieť, aby bol geniálny mysliteľ bez toho, aby mal k dispozícii „hmotu“, o ktorej môže rozmýšľať. Tento základný cieľ zároveň predurčuje aj spôsoby vzdelávania. Základné poznanie musí byť vždy sprevádzané kritickým myslením, ktoré pomôže napríklad odhaliť, ktorá informácia je pravdivá a ktorá už nie. Takéto vzdelávanie bude motivovať žiakov, aby neboli pasívni v prijímaní informácií, ale naopak aby k nim zaujímali osobný postoj a nenechali sa manipulovať, rovnako bude viesť k tomu, aby sa žiaci nerozhodovali intuitívne a impulzívne, ale na základe viacerých informácií.  A napokon takéto vzdelávanie má viesť žiakov aj k tomu, aby vedeli kontrolovať vlastné myslenie. Všetky tieto ciele predurčujú aj spôsoby vzdelávania, ku ktorým rozhodne nepatrí obyčajné prednáškové turné učiteľa s tou istou prednáškou po všetkých triedach rovnakého ročníka. A ktoré predmety sú vhodné? Som presvedčená, že všetky.

 

Aký typ rodičovskej výchovy môže u ich detí vyvolať extrémistické postoje? Ste zato, aby ak dieťa zdieľa extrémistické postoje, bolo svojim rodičom odňaté?

Niektoré výskumy ukazujú, že názory a postoje detí do veľkej miery utvára rodina. V mnohých prípadoch ide generačný prenos postojov, čo znamená, že ak napríklad rodičia vyjadrujú antisemitské postoje, tak s veľkou pravdepodobnosťou si tieto postoje osvoja aj ich deti. Predpokladá sa, že aj príliš autoritársky duch rodinnej výchovy môže viesť dieťa k tomu, že vyhľadáva prostredie, ktoré síce nie je slobodomyseľné, ale poskytuje možnosť zažiť momenty vlastnej dôležitosti v klane, ktorý spája ideológia nenávisti a intolerancie. Napriek tomu, že samotné rodinné prostredie niekedy môže pôsobiť  negatívne na postoje vlastných detí, nemôže byť za žiadnych okolností dôvodom na odňatie detí rodičom. Vplyv rodinného prostredia by mala vyvažovať práve škola ako „dielňa ľudskosti“.

 

 

 

 

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Je rozhodnuté: Ľudia nad 15 rokov bez modrého certifikátu ani do prírody. Lockdown sa spojí s jednorazovým celoslovenským „nepovinným“ testovaním. Proti bola len Remišová

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto: screenshot video) AKTUALIZOVANÉ   Zákaz vychádzania sa predlžuje do 7. februára a bude spojený s jednorazovým celoslovenským testovaním. To bude prebiehať od zajtra, 18. januára, do 26. januára. Po tomto termíne budú môcť ľudia ísť do práce len s certifikátom o testovaní  Po mimoriadnom nedeľňajšom…

Designovaný personálny šéf Bieleho domu očakáva v USA v najbližších 5 týždňoch ďalších 100-tisíc úmrtí

0 icon

Washington 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Revolution)   Designovaný personálny šéf Bieleho domu Ron Klain uviedol, že pandémia koronavírusu sa ešte zhorší pred tým, ako nastane zlepšenie. Prognózuje pritom, že počas prvých piatich týždňov funkčného obdobia nového amerického prezidenta Joea Bidena si pandémia ochorenia COVID-19 v USA vyžiada ďalších 100-tisíc ľudských životov…

Južné Tirolsko ignoruje rozhodnutie Ríma o čiastočnom lockdowne v regióne

0 icon

Rím 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Taliansky autonómny región Južné Tirolsko, v ktorom žije nemecká menšina, ignoruje rozhodnutie Ríma o tom, že v oblasti sa od nedele má uplatňovať čiastočný lockdown. Guvernér Južného Tirolska Arno Kompatshcer uviedol, že označenie regiónu za červenú zónu ho prekvapilo. Podal preto sťažnosť ministrovi…

Zamestnanosť ľudí z marginalizovaných komunít výrazne zaostáva za majoritnou populáciou

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Zamestnanosť ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) výrazne a dlhodobo zaostáva za majoritnou populáciou. Tiež sa výraznejšie prejavujú rodové rozdiely. Vyplýva to z Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Útvarom hodnoty…

Pellegrini pripúšťa referendovú kampaň pri testovaní, Kolíková namieta: Bude to hrubé podkopávanie! Podľa nej tiež opakovane zneužívajú Lučanského, ktorému vo väzbe neboli odopierané práva

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:screenshot video)   Ak vláda spraví celoplošné testovanie na nový koronavírus naraz na celom Slovensku počas jedného víkendu, expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) a jeho strana zrejme budú počas toho zbierať podpisy na referendum za predčasné voľby. Hovorí, že ak vláda spraví testovanie takýmto spôsobom, majú právo…

Čaputová: Posun k lepšiemu nenastal. „Keď som počula premiéra hovoriť o tom, ako budú zdravotníci, samosprávy, dobrovoľníci potiť krv, bolo to pre mňa mrazivé.“

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že v komunikácii a manažovaní pandémie zo strany vlády neprišlo k pozitívnemu posunu. Priznala to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 Čaputová zdôraznila, že vláda urobila aj dobré kroky, ukazuje sa však, že v niektorých…

Krčméry: Viem si predstaviť, že by boli seniori zaočkovaní do Veľkej noci

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko potrebuje v boji proti pandémii pokračovať v prísnom lockdowne. Ďalej by sa malo komunitne testovať v ohniskách. Tretím úspechom na zvládnutie pandémie je vakcinácia. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol dátový analytik z občianskej platformy Dáta bez pátosu…

Voľby by v januári vyhrala strana Hlas-SD s obrovským skokom nad OĽANO. Za ľudí mimo parlamentu, nahradili by ich Progresívci

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na začiatku januára by voľby vyhrala strana Hlas-SD s 21,7 percenta hlasov Druhé by skončilo hnutie OĽANO so 14,9 percenta. SaS by skončila tretia so ziskom 11,8 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre televíziu RTVS na vzorke 1001 respondentov. Prieskum…

K Slovensku sa približuje arktický vzduch

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jane Barlow/PA)   K Slovensku sa približuje kontinentálny arktický vzduch. Čiastočne k nám prenikne z Bieloruska, kde je teplota pod mínus 20 stupňami Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti "Už večer teplota v dolinách a kotlinách pri vyjasnení a na snehovej…

Bude aj „nepovinne povinné“ očkovanie? Von der Leyenová hovorí, že očkovací preukaz je „zo zdravotného hľadiska potrebný“

0 icon

Brusel 17. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)   Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok 14. januára privítala iniciatívu gréckej vlády, ktorá by umožnila očkovaným osobám slobodne cestovať. Tak isto požaduje, aby boli očkovacie preukazy vo všetkých krajinách Európskej únie vzájomne uznávané "Je to zo zdravotného hľadiska potrebné, aby…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 8.)

0icon

  FOCUS   Focus (lat. ohnisko) je v modernom time manažmente pojem používaný pre pomenovanie spôsobu na výrazné zvýšenie efektivity a produktivity práce. Jeho podstatou je zameranie sa – sústredenie sa vždy len na jednu úlohu až do doby, pokiaľ nie je úplne dokončená. V princípe to znamená celkové vypustenie…

Marek Brna

Akvaristika je super

0icon

Dôležitý je najmä výber nádrže. Pre začiatočníkov odporúčam zakúpiť minimálne 60 litrovú nádrž. V menších nádržiach sa omnoho ťažšie dosahuje biologická a chemická rovnováha. Veľmi dôležité je dodržiavanie pravidelných intervalov výmeny časti vody. Odporúča sa raz za 7 dní výmena štvrtiny vody. Dôležitou súčasťou údržby je aj pravidelná kontrola filtrácie.…

Boris Mesár

Slovenské mamičky ,dokedy necháte Matovičovu fašistickú chuntu ,aby terorizovala a poškodzovala Vaše deti ( aj Vás) ?

0icon

Masky poškodzujú fyzické a duševné zdravie detí Nie sú k dispozícii žiadne spoľahlivé údaje, ktoré by poukazovali na výhody používania masiek na prevenciu chorôb prenášaných vzduchom, skôr naopak. Existuje však dostatočný dôvodov domnievať sa, že poškodenie zdravia  nosením masiek , najmä u starších ľudí, osôb trpiacich kardiovaskulárnymi chorobami a c

Štefan Paulov

My nič, my muzikanti

0icon

  My nič, my muzikanti.   Dostali sme odpoveď z Úradu pre dohľad na náš podnet, ktorý si môžete prečítať: https://blog.hlavnespravy.sk/24817/podnet-na-presetrenie-opakovaneho-porusenia-zakonov-medicinskych-postupov-a-zasad-

Robo Bačinský

Boli ste účastníkom celoplošného testovania? Ste pravidelne testovaný? Máte nárok na finančnú odmenu. Výšku Vám určí znalec.

0icon

Už sa teším na to kvílenie médiami ohlúpnutých ovečiek, na to škrípanie zubami zástancov domnelej pandémie, na zaťaté päste záchrancov tých ,,najohrozenejších“ a na vytreštené oči všetkých, ktorí rozprávku o nutnosti testovania a samozrejme celosvetového očkovania spapali nie len s navijákom, ale aj s rybárom.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Halley a záhady vesmírnych telies: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku našej trojdielnej série s názvom Halley a záhady vesmírnych telies. O E. Halleymu sme si povedali v rámci prvej časti a v druhej časti sa budeme venovať predovšetkým počiatkom kozmológie. Nezabudneme sa však pozrieť aj na racionálny prístup. Poďme na to. V staroveku existovalo presvedčenie, že na základe vzájomnej polohy Slnka, Mesiaca, planét…

Chudnutie: Osvoj si tieto návyky a bude to hračka!

0 icon

Účastníci štúdie o dôležitosti stravovacích návykov stratili po 12 týždňoch v priemere 3,1 kg svojej váhy. Najdôležitejšie však je, že znížili riziko cukrovky a srdcových chorôb, chudnutie je len príjemný bonus. Všetci môžeme dodržiavať zdravé stravovacie návyky bez toho, aby sme sa obmedzovali na konkrétny druh jedla. Ako na to? Vypi 9 pohárov vody…

Chutia ti mušle a morské plody? Pravdepodobne konzumuješ mikroplasty

0 icon

Mikroplasty plávajú všade navôkol - aj v našich oceánoch, a stále viac a viac si razia svoju cestu do zvierat, ktoré hovoria oceánu svoj domov. Vedci dokonca nedávno objavili v ľade z Antarktídy mikroplasty , ktoré naznačujú, že ani najodľahlejšie oblasti Zeme nie sú imúnne voči ich znečisteniu. Toto neustále sa rozširovanie mikroplastov si pomaly…

Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

0 icon

Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

Vo svete IT

Z obchodu Google Play bolo odstránených ďalších 164 nebezpečných aplikácií. Odstráňte ich čo najskôr!

0 icon

Obchod s aplikáciami pre zariadenia s operačným systémom Android, Google Play, prechádza ďalšími veľkými čistkami. Z obchodu bolo len nedávno odstránených ďalších 164 potencionálne nebezpečných aplikácií, ktoré môžu spôsobovať zobrazovanie nechcených reklám, môžu monitorovať používateľov, či zberať citlivé údaje. Na novo objavenú hrozbu upozornil známy tím Satori Threat Intelligence. Rozmach…

Astronómovia objavili doteraz najstarší kvazar a tvrdia, že by nemal existovať

0 icon

Astronómovia odhalili viac ako 750-tisíc kvazarov (pozn. redakcie: Kvazar je extrémne jasné jadro galaxie, ktoré v sebe ukrýva čiernu dieru). Spomedzi obrovského množstva týchto jasných objektov však jeden vynikal. Ide o kvazar J0313-1806 a vedci tvrdia, že by mohlo ísť o najstarší kvazar vo vesmíre, píše portál ExtremeTech. Podľa výskumu je supermasívna čierna diera,…

3 známe osobnosti, ktoré si v minulosti vymazali Facebook. Prečo tak spravili?

0 icon

Mnohí z nás používajú Facebook na dennej báze. Dôvodom je, že nám ponúka zábavu – videá, námety na čítanie, tipy na rôzne produkty, interakcie s inými ľuďmi a podobne. Najlepšie na tom je, že je zadarmo. Teda, je vlastne zadarmo? Vskutku tomu tak nie je a je to len ilúzia, že je zadarmo.…

Nielen Galaxy S21, ale aj ďalšie modely smartfónov od Samsungu budú dodávané bez nabíjacieho adaptéra

0 icon

Zatiaľ čo po predstavení nových iPhone 12 zariadení ešte v októbri minulého roka, sa mnoho technologických gigantov, vrátane Xiaomi, či Samsungu, spoločnosti vysmievali a odsudzovali, že nové smartfóny sú dodávane bez nabíjacieho adaptéra, tak dnes sa karta obracia. Výrobcovia smartfónov postupne odstraňujú nabíjací adaptér z balení nových zariadení. V minulosti sme mohli vidieť…

Z YouTubu sa môže čoskoro stať nákupná platforma. Spoločnosť začala testovať novú funkciu

0 icon

YouTube platforma, ktorá je aktuálne najväčším video serverom na svete, by mohla v budúcnosti ponúknuť novú službu, ktorá by ju čiastočne premenila na nákupnú platformu. Spoločnosť totiž začala aktívne testovať novú funkciu, ktorá umožňuje pomocou videí realizovať nákupy. Spoločnosť na svojom blogu oznámila, že začala s testovaním novej možnosti nakupovania. „Testujeme…

Armádny Magazín

V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

0 icon

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho cent

Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

0 icon

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriest

Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

0 icon

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí americké

Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

0 icon

[caption id="attachment_30343" align="alignnone" width="640"] Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštro

Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

0 icon

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali