Energetická loby odpovedá ochranárom na obvinenia. Ale je to, čo sa deje v našich lesoch, naozaj hospodárenie a nie rabovačka?

Bratislava 20. augusta 2018 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Ochranári žiadajú zrušenie dotácií na spaľovanie drevnej štiepky, ktoré podľa nich vedú k drancovaniu lesov a odlesňovaniu Slovenska. Lesníci a energetici oponujú, že na tento účel sa použije len malé percento vyťaženého dreva. Ibaže ak sa pozeráme na lesné hospodárenie s odstupom a z perspektívy stáročí, je aj takéto hospodárenie v lese neudržateľné.

Ilustračné foto

Lesoochranárske zoskupenie VLK nedávno vyzvalo poslancov NR SR k zrušeniu dotácií na spaľovanie dreva v zariadeniach na spaľovanie biomasy, okrem dreva pochádzajúceho z „energetických“ porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. V súčasnosti sa totiž na výrobu energie používa aj drevo, ktoré sa za tým účelom ťaží v lesoch, a dotovanie jeho ťažby je podľa VLK-a priamym a úplne nehoráznym dotovaním odlesňovania Slovenska, vedúcim aj k deformáciám trhu s energiami a zvyšovaniu ceny elektriny pre spotrebiteľov.

Ochranári tvrdia, že výsledkom takéhoto hospodárenia s lesmi má byť čoraz viditeľnejšie odlesňovanie zalesnených plôch, ale aj brehových porastov, či dokonca alejí a vetrolamov, s cieľom čerpať čo najviac dotácií. Poukazujú na satelitné snímkovanie Global Forest Watch, podľa ktorého u nás od roku 2000 ubudlo 760 km2 lesov. Proces odlesňovania Slovenska pekne vidno aj na tejto stránke: https://earthengine.google.com/timelapse/ , kde si môžete priblížiť ľubovoľnú časť zemského povrchu a uvidíte ako sa menil od roku 1984 do súčasnosti.

Podľa VLK-a štedré dotácie vyhnali cenu lesnej štiepky na výšku okolo 58 eur za tonu, čo urobilo spracovanie akýchkoľvek foriem dreva ekonomicky nezaujímavým. To vedie k výrubu zdravých stromov a k ich spaľovaniu na energiu, pričom tie dotácie platia koncoví spotrebitelia najmä do vrecák majiteľov spaľovní. Vidina ziskovosti tohto biznisu spôsobila intenzívne budovanie nových spaľovní, ktoré svojou spotrebou už značne prekročili kapacity slovenských lesov. Podľa ochranárskych organizácií výsledkom je zvýšená tvorba emisií skleníkových plynov, úbytok biodiverzity a deštrukcia ekosystémov.

Preto bol na prerokovanie do parlamentu predložený návrh novely zákona o obnoviteľných zdrojoch energie a kombinovanej výrobe elektriny a tepla, ktorý v legislatívnom procese smeruje do druhého čítania, a ktorého podstatou je zrušenie dotácií na spaľovanie dreva v spaľovniach.

Odpoveď lesníkov a energetikov na seba nenechala dlho čakať. V piatok usporiadala iniciatíva „Pravda o biomase“ tlačovú konferenciu, kde polemizujú s tvrdeniami ochranárov. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla priznal, že pri výrobe tepla a kombinovanej výrobe elektriny a tepla v energetických prevádzkach sa používa aj lesné drevo, ale že je to len 7 % z celkového vyťaženého objemu. „Biomasa prispieva k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska a tiež k plneniu záväzku SR zvýšiť podiel obnoviteľnej energie,“ povedal.

Milan Oravec z Národného lesníckeho centra uviedol, že na využitie v energetike sa spolu s drevom napadnutým škodcami a chorobami používa drevo najnižšej kvalitatívnej triedy, zvyšky po ťažbe dreva, teda konáre s priemerom do 7 centimetrov, odrezky, korene, vrcholce stromov – tzv. tenšina. Tieto zvyšky po ťažbe sa v minulosti nekontrolovane spaľovali v lesoch, ale v súčasnosti sú významným zdrojom pre energetický sektor.

Tvrdenie o ubúdaní lesov je podľa Oravca nepravdivé, pretože „podľa údajov uvedených v návrhu Správy o lesnom hospodárstve za rok 2017 (Zelená správa) dosiahla rozloha lesných porastov 1,946 milióna hektárov, čo znamená nárast rozlohy v porovnaní s rokom 1980 o 85 tisíc hektárov. Zásoby hrubiny dreva bez kôry vzrástli medzi rokmi 1980 a 2016 o 156 miliónov m3 a dosiahli hodnotu 480 miliónov m3. Faktom tiež je, že Slovensko drží nelichotivé európske prvenstvo v množstve mŕtveho dreva v lesoch, a to až 42 m3 na hektár“.

Je jasné, že ochranári budú tvrdiť jedno a drevorubači so spaľovačmi druhé – názor na to, kto má pravdu, si sám môže urobiť každý, kto chodí niekoľko desaťročí na tie isté miesta v lese a porovnáva koľko a akých stromov tam rástlo kedysi a dnes. My sme sa však v rámci tejto širokej a nekonečne diskutovanej témy sústredili na jeden vybraný aspekt, ktorý málokto spomína. Na rozdiel od iných, z krátkodobého a strednedobého hľadiska oveľa významnejších faktorov poškodzujúcich lesy (rôzne druhy erózie, ilegálna ťažba dreva, teplotne abnormálne roky, chemické znečistenie, atď.) zatiaľ nie je viditeľný, avšak z dlhodobého hľadiska je spoľahlivým spôsobom ničenia biosféry. Išlo nám o prísne „účtovnícku“ materiálovú bilanciu tých chemických prvkov v lese, ktoré do rovnice nevstupujú zvonka (vzduch, voda), ale ktoré sa tam dostanú zväčša iba veľmi pomalým procesom uvoľňovania z podložia.

 

Otázka Hlavných správ: Poľnohospodár keď zoberie z poľa úrodu, musí pohnojiť, aby mal úrodu aj na ďalší rok. Lesní hospodári na Slovensku les nezvyknú hnojiť – drevo z lesa odvezú a s ním aj prvky ako dusík, fosfor, draslík, ale aj niekoľko desiatok ďalších stopových prvkov. Ak chceme hovoriť o trvalej udržateľnosti, ako zabezpečíme pri dlhodobom hospodárení takýmto spôsobom, aby v lesnej pôde bol aj v ďalekej budúcnosti dostatok kritických živín?

Milan Oravec z Národného lesníckeho centra: „Hovoril som o mŕtvom dreve, ktorého máme najviac v Európe (ide o podiel neživého dreva ponechaného drevorubačmi v lese, pozn. red.). Druhá vec: zase je to len hrubina (drevo s priemerom viac ako 7 cm). Tenké drevo, ktoré obsahuje viacej týchto živín, toho je približne rovnaké množstvo, a to v lese tiež zostáva. Ďalej, zoberme si, že vek porastu je v priemere sto rokov. Za tých sto rokov padá lístie, ihličie, ktoré nikto nezbiera. Samozrejme, monitorujeme stav lesov, lesných plôch. V podstate 85 percent lesných pozemkov má dostatok živín. Čiže nie je žiadna obava, že by dochádzalo k degradácii. Okrem iného, čo som nespomínal, sú to zásoby uhlíka, pretože les nie je iba možnosťou v prípade energetického využitia nahradiť fosílne palivá, čím sa redukujú emisie CO2, ale aj dokáže prijímať CO2. A zásoby uhlíka na Slovensku, tak ako sú ohodnotené, za posledných 20 rokov rapídne rastú. To znamená, že táto vec je pod kontrolou a nie je to oprávnená obava.“

 

Táto odpoveď pána Oravca však vôbec neodpovedá na položenú otázku. Otázka sa totiž netýkala tej časti biomasy, ktorá ako pne, konáre či lístie zostáva v lese a po rozložení sa zúčastňuje na nekonečnom kolobehu života vo forme flóry, fauny a neživej hmoty – otázka sa týkala práve a výlučne tej časti biomasy, ktorú ľudia z lesa odvezú preč. A nie je dôvod chváliť sa tým, že lesníci neodvezú dve tretiny biomasy stromu, ale len jednu tretinu. To je len kvantitatívny rozdiel, ale nie principiálny – rozdiel vo výsledku bude iba v tom, ako dlho bude trvať „lesným hospodárom“ pri tomto spôsobe „lesného hospodárenia“, kým vykradnú lesnú pôdu natoľko, že namiesto krásnych stredoeurópskych lesov bohatých na druhy všetkých foriem života bude schopná byť domovom iba pre oveľa chudobnejšie spoločenstvá „pionierskych“ druhov. A keby ani potom budúce generácie „hospodárov“ neumožnili prírode sa začať postupne spamätávať tisíce rokov trvajúcim procesom obnovy lesnej pôdy, pri ktorom sa premenou časti podložia opäť uvoľní dostatok živín a obnovia sa všetky súčasti lesného biosystému, máme tu k dispozícii napokon ešte jeden scenár: podobný tomu, podľa ktorého, ako hovoria mnohí odborníci, sa premenili bohaté ekosystémy severnej Afriky pred tisíckami rokov na najväčšiu púšť sveta Saharu…

Pán Oravec tiež spomenul, že 85 percent slovenských lesných pôd má dostatok živín. Zatiaľ. Koľko generácií stromov bude treba ešte z lesa odviezť do Nemecka či Rakúska alebo spáliť, aby bol tenký pôdny horizont lesnej pôdy zbavený všetkých potrebných stopových prvkov, ktoré pre svoj harmonický život majú mať nielen stromy, ale celé bohaté lokálne prírodné spoločenstvo, vrátane liečivých byliniek, húb či jazvecov? Pán Oravec vo svojej odpovedi hovoril aj o zásobách uhlíka – lenže pokiaľ hovoríme o bilancii minerálov, uhlík do toho netreba vôbec miešať, pretože rastliny ho vedia získavať zo vzduchu.

Je úplne zvrátené argumentovať v štýle, že „veď je to ešte dobré, ešte je z čoho brať“. Ak by takto uvažovali aj ďalšie generácie, tak potom máme istotu, že raz už nebude z čoho brať. A vykrádanie podstaty budúcim generáciám je treba takto aj otvorene pomenovať. Žiaľ, smolou pre les je, že v ňom zmeny prebiehajú nie v horizonte rokov, ale stáročí. A koho by dnes zaujímalo, čo tu bude o dvesto či tisíc rokov, keď v kapitalizme je predsa dôležité niečo úplne iné, všakže? Iné by bolo, keby vinníka bolo možné priviesť k zodpovednosti za to, čo spáchal – lenže v tomto prípade, o pár storočí vinník tu už dávno nebude.

Viem, v dnešnej post-zdravorozumovej dobe je takmer smiešne a absurdné hovoriť o tom, čo bude o pár storočí a väčšina ľudí poznamená, ktovie či vôbec niečo bude. Ale spomeňme si na úvodné slová ústavy Slovenskej republiky: „My národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy…“ Ak sa odvolávame na našich predkov spred tisíc rokov, ktorí pre nás vybojovali a uchovali túto krajinu v podobe, v akej sme ju zdedili, potom by sme mali aj my myslieť na to, aby tu aj o ďalších tisíc rokov žili naši potomkovia a rástol im tu rovnako krásny, zdravý a bohatý les, ako rastie nám…

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Francúzsko chce od mája zmierniť obmedzenia pohybu obyvateľstva

0 icon

Paríž 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Yoan Valat)   Francúzsko plánuje od 3. mája zrušiť viaceré protipandemické opatrenia vrátane cestovných obmedzení a zmiernenia plošného zákazu vychádzania. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj blízky úradu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Macron chce tiež dodržať prísľub, že od polovice mája sa budú môcť otvoriť terasy…

Švajčiarsko predpokladá dokončenie vakcinácie všetkých dospelých do záveru júla

0 icon

Ženeva 21. apríla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Salvatore Di Nolfi/Keystone)   Švajčiarsko očakáva, že pri terajšom tempe dodávok očkovacích látok od výrobcov sa vakcinácia všetkých dospelých proti koronavírusu dokončí do záveru júla. Minister zdravotníctva Alain Berset poukázal na nedávne zmiernenie lockdownu, vrátane otvorenia vonkajších priestorov reštaurácií a barov. Avšak krajina by nemala očakávať…

Kto bude najviac nenávidený člen tejto vlády? Podľa Draxlera po Matovičovi jednoznačne Remišová. Vysvetlil dôvody

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Bývalý minister Juraj Draxler tvrdí, že ak skončí táto vláda, ľudia budú najviac nenávidieť Igora Matoviča (OĽaNO, rovnako ako aj ministerku Veroniku Remišovú (Za ľudí). Tá podľa neho nezvláda riadenie v oblasti eurofondov a digitalizácie Podľa exministra nám reálne hrozí, že…

Korčok: Slovensko vníma s rešpektom následky utečeneckej krízy pre Grécko

0 icon

Atény 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovensko vníma s veľkým rešpektom to, aké bremeno nesie Grécko pri zvládaní následkov tzv. migračnej krízy. Po návšteve utečeneckého tábora Eleonas v Aténach počas pracovnej cesty v Grécku to v stredu povedal slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. TASR o…

Ingrid Brocková: Spoločnosť IPM je dôkazom inovačného potenciálu Slovenska, s unikátnymi výstupmi využiteľnými v ekonomickej diplomacii. Zároveň potvrdením toho, že aj Slovensko dokáže uchopiť globálne trendy

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   V šiestom pokračovaní série podujatí s názvom: Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. apríla 2021) pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do spoločnosti IPM IPM Group je slovenským inovačným inkubátorom projektov v oblasti automobilového…

V novom objednávacom systéme na očkovanie bude možnosť prihlásiť sa aj na neregistrovanú vakcínu

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Sputnik-Chedly Ben Ibrahim)   V novom objednávacom systéme na očkovanie bude možnosť prihlásiť sa aj na neregistrovanú vakcínu. Uviedol to v stredu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský Aktuálne podľa neho rezort čaká na výsledky testov vakcíny Sputnik V z maďarského laboratória a na dohodu s ruskou stranou,…

Hovoriť s Ruskom formou požiadaviek nemá perspektívu, odkázal Kremeľ Česku

0 icon

Moskva/Praha 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Pre Rusko je neprijateľné, aby s ním iné krajiny komunikovali formou požiadaviek, ako to zdôraznil ruský prezident Vladimir Putin vo svojom príhovore pred oboma komorami parlamentu Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov takto reagoval pre agentúru TASS na výzvu Českej republiky, aby Rusko umožnilo návrat…

Vzťahy pri prenájme poľnohospodárskeho pozemku sa upravia

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Vzťahy pri prenájme poľnohospodárskeho pozemku sa upravia. Odstrániť sa má nevyvážené postavenie medzi prenajímateľom poľnohospodárskeho pozemku a jeho nájomcom Vyplýva to z novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca…

Česko žiada návrat všetkých zamestnancov ambasády v Moskve

0 icon

Praha 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Petr David Josek)   Česká republika vyzvala Rusko, aby do štvrtka 12.00 h SELČ umožnilo návrat všetkých vyhostených zamestnancov českej ambasády v Moskve V opačnom prípade vyhostí ďalších pracovníkov ruskej ambasády v Prahe. V stredu to na brífingu uviedol nový český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek…

Prezidentka vetovala zákon o ochrane hospodárskej súťaže

0 icon

Bratislava 21. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Podľa neho mali Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, ako aj podnikateľov čakať zmeny. Zákon vypracoval úrad najmä z dôvodu prebratia smernice Európskej únie Legislatíva upravovala celú oblasť verejnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

200 let terorismu USA: Přehledný seznam všech amerických válečných zločinů, teroru a válek

0icon

„Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý.“ - Thomas Jefferson „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“  - Ernest Hemingway Jen v letech 1661-1774 byl z Afriky…

Gustáv Murín

Česká vláda v službách vojnových štváčov? Nič nové...

0icon

Keď chce Globalizačná klika v USA nejakú vojničku, tak si zámienku vždy nájde. Začína to napríklad vyslaním vojnových lodí, ako provokácie, kamkoľvek sa im zachce, pretože „americké záujmy“ sú už dnes prakticky všade. Názorný príklad opisuje Oliver Stone v knihe „Utajené dějiny Spojených států“. Už v roku 1898 poslali USA vojnovú…

Peter Štrba

Ateizmus vs náboženstvo, Sam Harris vs Jordan Peterson (1/4)

0icon

Prinášam vám otitulkovanú prvú zo štyroch diskusií medzi dvoma významnými intelektuálmi, v ktorej sa konečne začalo rozprávať o otázke, ktorá je kľúčová pre prežitie západnej civilizácie: Má náboženstvo nejaký význam? Diskusia číslo 1 sa uskutočnila 23. júna 2018 v kanadskom Vancouveri v Orpheum Theatre a naživo ju sledovalo 3 000…

Matej Kečkéš

Klamstvá mainstreamu

0icon

Existuje veľa lží a poloprávd, ktoré šíri mainstream. Veľa z nich má za účel zničiť ľudského ducha a spiritualitu v ľuďoch. Napr. mainstream dokáže propagovať laserové operácie zraku, ktoré sú pomerne drahé, oproti takej očnej joge, ktorá je úplne zadarmo, akurát treba mať pri nej viac trpezlivosti. Totižto laserová operácia…

Gabriel Dragon

Rusi len chcú mať zdravé bandurky...

0icon

Ako si Rusi mohli dovoliť tak drzo zhromažďovať vojská na svojom vlastnom území, zatiaľ čo na opačnej strane hranice zoskupuje ťažkú techniku Ukrajinská armáda a NATO pod záštitou vojenských cvičení? Čoho sa Rusi tak nepochopiteľne boja? Veď po poslednom veľkom „brúsení šablí“ na západe od Ruska ich padlo len 26 miliónov.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo prepichnúť uši bábätka nemusí byť dobrý nápad?

0 icon

Podľa Americkej pediatrickej akadémie by rodičia mali počkať, kým ich deti dovŕšia najmenej 6 mesiacov, než im dajú prepichnúť uši a nasadia náušnice. Aj keď o týchto radách často diskutujú rodičia, nemožno poprieť, že prepichnutie uší tvojho dieťaťa má niekoľko nevýhod. Aj keď je v našich končinách zvykom dávať dievčatkam prepichovať uši hneď…

Morzeovka: Ako rýchlo sa zvládneš naučiť základy Morseovej abecedy?

0 icon

Ak aj ty v týchto dňoch vysedávaš doma a prechádzaš sa maximálne tak z gauča do chladničky, využi čas strávený doma na získanie nových schopností. Morzeovka by mohla byť ideálnou zábavkou minimálne pre tvoje mozgové závity, ktoré teraz zrejme umierajú nudou. Morseova abeceda, hovorovo morzeovka, je sústava telegrafných signálov zodpovedajúcich…

Bitka o Los Angeles 1. časť

0 icon

Podivná bitka o Los Angeles sa odohrala 24. a 25. februára roku 1942. Výklady tohto celého sa skutočne odlišujú. Udiala sa necelé tri mesiac po japonskom útoku na Pearl Harbor a iba jeden deň po tom, čo japonská ponorka 1-17 bombardovala Elwood. Ako prvé ľudí napadlo, že Japonci podnikli útok zo svojho územia,…

Ulica: Miesto, na ktorom nájdeš množstvo prekvapení

0 icon

Určite aj v tvojom meste sa nachádza nejaká ulica, s ktorou nie je všetko v poriadku. Dnes ti prinášame pár fotografií toho, čo všetko sa môže pokaziť pri tých najjednoduchších činnostiach. Ulica je miesto, kde to žije. Určite aj ty chodíš denne miestami, ktorým nevenuješ zvýšenú pozornosť. Jednoducho kráčaš za svojim cieľom bez…

Týchto 10 fotografií ti dokáže, že aj čiarové kódy môžu tvoriť dizajn produktu

0 icon

V súčasnosti má všetko čo si kúpime čiarový kód. Ten už berieme ako samozrejmosť a často si ho na samotnom produkte ani nevšimneme. Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií budeš určite obozretnejší a tieto malé čiarky budeš sledovať na každom obale. A prečo? Pretože sa ľahko môže stať, že v rukách budeš…

Vo svete IT

Rusko sa sťahuje z projektu Medzinárodnej vesmírnej stanice: Plánuje si postaviť vlastnú

0 icon

Ruská vesmírna agentúra, Roscosmos, sa v utorok, 20.4. vyjadrila, že do roku 2025 by chcela mať vlastnú vesmírnu stanicu, píše portál Phys. Krajina sa zároveň pripravuje stiahnuť z projektu Medzinárodnej vesmírnej stanice. Potvrdzuje to aj šéf Roscosmosu, Dmitrij Rogozin, ktorý tvrdí, že práca na prvom module vesmírnej stanice sa už začala.…

Digitálny product placement: Dostane sa táto forma reklamy aj do starých filmov?

0 icon

Product placement, alebo aj ukazovanie známych produktov vo filmoch je praktika skoro tak stará, ako samotné filmy, píše portál BBC. Uvádza sa, že prvé ukázanie istej značky na filmovom plátne sa datuje do roku 1919 a jedného z filmov známeho amerického komika Bustera Keatona. V tomto filme sú na plátne ukázane špecifické spoločnosti,…

Týchto 8 podvodných a populárnych aplikácií pre Android realizuje nákupy na pozadí smartfónu bez vedomia používateľa

0 icon

Čoraz viac môžeme čítať o rôznych podvodných aplikáciách, ktoré sa snažia zneužiť, či okradnúť používateľov smartfónov. Len včera sme napríklad upozorňovali na „WhatsApp Pink“, čo je vlastne falošná aplikácia, ktorá využíva dobre meno služby WhatsApp. Tá sa aktuálne šíri najmä prostredníctvom odkazov na stiahnutie cez bežné správy pomocou služby WhatsApp,…

Ktoré systémové aplikácie z vášho Xiaomi smartfónu možno odinštalovať? Ušetríte množstvo pamäte!

0 icon

V smartfónoch sa pri ich kúpe nachádza mnoho zbytočných aplikácií, ktoré nepotrebujeme. Ide o tzv. bloatware, ktorý sa nachádza v systéme prirodzene a minimálne smartfóny s nadstavbou MIUI od Xiaomi sa ho budú môcť už čoskoro zbaviť. Nadstavba MIUI 12.5 je však zatiaľ dostupná len v Číne a už teraz…

Google zdieľa viac informácií okolo minulomesačných pádov aplikácií spôsobených aplikáciou WebView

0 icon

Koncom minulého mesiaca mnoho Android smartfónov zasiahla chyba, ktorá spôsobila pády desiatok až stoviek aplikácií. Týkalo sa to, ako Google aplikácií, tak aj ďalších iných desiatok populárnych aplikácií. Napríklad v prípade Xiaomi smartfónov, používatelia hlásili chybu „Aplikácia MSA prestala fungovať“ pri spúšťaní aplikácií ako Chrome, Edge, a ďalších. Riešenie problému…

Armádny Magazín

Začne exodus mužov z Ukrajiny? Zelenskij podpísal sprísnený zákon o povolaní záložníkov

0 icon

Ukrajina, 22.apríl 2021 (AM) – Zákon tiež zavádza trestné činy vyhýbania sa vojenskej službe od povolávacieho rozkazu, alebo počas cvičení. Podľa agentúry TASS ukrajinský prezident Vladimir Zelenskij podpísal zákon prijatý Najvyššou radou o reforme systému vojenských komisariátov, ktorý umožňuje povolanie záložníkov na službu v arm

Audio relácia Generálny štáb približuje život plukovníka Petra Šveca

0 icon

Slovensko, 21. Apríl 2020 (AM) – V ďalšom diele našej audio relácie sme sa rozprávali o živote nedávno zosnulého plukovníka Petra Šveca, ktorý by sa v týchto dňoch dožil 60.rokov, celé rozprávanie si môžete vypočuť TU.  

Ukrajina uviedla svoju bezpečnostnú službu do plnej pohotovosti

0 icon

Ukrajina, 21.apríl 2021 (AM) –Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) vyhlásila svojim jednotkám vo všetkých regiónoch stav plnej bojovej pohotovosti. Oznámil to tlačový tajomník SBU Arťom Dechťarenko. Oznámil, že eskalácia ozbrojenej „konfrontácie s Ruskou federáciou“ a prehĺbenie agresívnej rétoriky zo strany „agresívnej krajiny“ vedú bezpečnostnú službu U

Minister obrany Naď: Je čas na rázne a jasné kroky voči sieti ruských spravodajských služieb

0 icon

Česko, 21.apríl 2021 (AM) – Slovenský minister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti uviedol, že je čas na rázne a jasné kroky voči sieti ruských spravodajských služieb v krajinách EÚ a NATO. "Takéto rozhodnutie sa neprijíma ľahko, aj keď ide len o jednu osobu. Rozhodnutie vyhosti

USA sa proti čínskou politikou postupne izoluje od zbytku sveta. Ten už nepotrebuje hegemóniu jednej krajiny

0 icon

USA, 21.apríl 2021 (AM) – "USA by mali zlepšiť vzťahy s Ruskom a nemali by tlačiť Moskvu do užšej spolupráce s Pekingom. V televízii „Fox News“ to oznámil bývalý americký prezident Donald Trump. „Byť v dobrom vzťahu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je výborné. Musíme obchodovať s Ruskom, musíme vychádzať s…

Svetlo sveta

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali