Energetická loby odpovedá ochranárom na obvinenia. Ale je to, čo sa deje v našich lesoch, naozaj hospodárenie a nie rabovačka?

Bratislava 20. augusta 2018 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Ochranári žiadajú zrušenie dotácií na spaľovanie drevnej štiepky, ktoré podľa nich vedú k drancovaniu lesov a odlesňovaniu Slovenska. Lesníci a energetici oponujú, že na tento účel sa použije len malé percento vyťaženého dreva. Ibaže ak sa pozeráme na lesné hospodárenie s odstupom a z perspektívy stáročí, je aj takéto hospodárenie v lese neudržateľné.

Ilustračné foto

Lesoochranárske zoskupenie VLK nedávno vyzvalo poslancov NR SR k zrušeniu dotácií na spaľovanie dreva v zariadeniach na spaľovanie biomasy, okrem dreva pochádzajúceho z „energetických“ porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. V súčasnosti sa totiž na výrobu energie používa aj drevo, ktoré sa za tým účelom ťaží v lesoch, a dotovanie jeho ťažby je podľa VLK-a priamym a úplne nehoráznym dotovaním odlesňovania Slovenska, vedúcim aj k deformáciám trhu s energiami a zvyšovaniu ceny elektriny pre spotrebiteľov.

Ochranári tvrdia, že výsledkom takéhoto hospodárenia s lesmi má byť čoraz viditeľnejšie odlesňovanie zalesnených plôch, ale aj brehových porastov, či dokonca alejí a vetrolamov, s cieľom čerpať čo najviac dotácií. Poukazujú na satelitné snímkovanie Global Forest Watch, podľa ktorého u nás od roku 2000 ubudlo 760 km2 lesov. Proces odlesňovania Slovenska pekne vidno aj na tejto stránke: https://earthengine.google.com/timelapse/ , kde si môžete priblížiť ľubovoľnú časť zemského povrchu a uvidíte ako sa menil od roku 1984 do súčasnosti.

Podľa VLK-a štedré dotácie vyhnali cenu lesnej štiepky na výšku okolo 58 eur za tonu, čo urobilo spracovanie akýchkoľvek foriem dreva ekonomicky nezaujímavým. To vedie k výrubu zdravých stromov a k ich spaľovaniu na energiu, pričom tie dotácie platia koncoví spotrebitelia najmä do vrecák majiteľov spaľovní. Vidina ziskovosti tohto biznisu spôsobila intenzívne budovanie nových spaľovní, ktoré svojou spotrebou už značne prekročili kapacity slovenských lesov. Podľa ochranárskych organizácií výsledkom je zvýšená tvorba emisií skleníkových plynov, úbytok biodiverzity a deštrukcia ekosystémov.

Preto bol na prerokovanie do parlamentu predložený návrh novely zákona o obnoviteľných zdrojoch energie a kombinovanej výrobe elektriny a tepla, ktorý v legislatívnom procese smeruje do druhého čítania, a ktorého podstatou je zrušenie dotácií na spaľovanie dreva v spaľovniach.

Odpoveď lesníkov a energetikov na seba nenechala dlho čakať. V piatok usporiadala iniciatíva „Pravda o biomase“ tlačovú konferenciu, kde polemizujú s tvrdeniami ochranárov. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla priznal, že pri výrobe tepla a kombinovanej výrobe elektriny a tepla v energetických prevádzkach sa používa aj lesné drevo, ale že je to len 7 % z celkového vyťaženého objemu. „Biomasa prispieva k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska a tiež k plneniu záväzku SR zvýšiť podiel obnoviteľnej energie,“ povedal.

Milan Oravec z Národného lesníckeho centra uviedol, že na využitie v energetike sa spolu s drevom napadnutým škodcami a chorobami používa drevo najnižšej kvalitatívnej triedy, zvyšky po ťažbe dreva, teda konáre s priemerom do 7 centimetrov, odrezky, korene, vrcholce stromov – tzv. tenšina. Tieto zvyšky po ťažbe sa v minulosti nekontrolovane spaľovali v lesoch, ale v súčasnosti sú významným zdrojom pre energetický sektor.

Tvrdenie o ubúdaní lesov je podľa Oravca nepravdivé, pretože „podľa údajov uvedených v návrhu Správy o lesnom hospodárstve za rok 2017 (Zelená správa) dosiahla rozloha lesných porastov 1,946 milióna hektárov, čo znamená nárast rozlohy v porovnaní s rokom 1980 o 85 tisíc hektárov. Zásoby hrubiny dreva bez kôry vzrástli medzi rokmi 1980 a 2016 o 156 miliónov m3 a dosiahli hodnotu 480 miliónov m3. Faktom tiež je, že Slovensko drží nelichotivé európske prvenstvo v množstve mŕtveho dreva v lesoch, a to až 42 m3 na hektár“.

Je jasné, že ochranári budú tvrdiť jedno a drevorubači so spaľovačmi druhé – názor na to, kto má pravdu, si sám môže urobiť každý, kto chodí niekoľko desaťročí na tie isté miesta v lese a porovnáva koľko a akých stromov tam rástlo kedysi a dnes. My sme sa však v rámci tejto širokej a nekonečne diskutovanej témy sústredili na jeden vybraný aspekt, ktorý málokto spomína. Na rozdiel od iných, z krátkodobého a strednedobého hľadiska oveľa významnejších faktorov poškodzujúcich lesy (rôzne druhy erózie, ilegálna ťažba dreva, teplotne abnormálne roky, chemické znečistenie, atď.) zatiaľ nie je viditeľný, avšak z dlhodobého hľadiska je spoľahlivým spôsobom ničenia biosféry. Išlo nám o prísne „účtovnícku“ materiálovú bilanciu tých chemických prvkov v lese, ktoré do rovnice nevstupujú zvonka (vzduch, voda), ale ktoré sa tam dostanú zväčša iba veľmi pomalým procesom uvoľňovania z podložia.

 

Otázka Hlavných správ: Poľnohospodár keď zoberie z poľa úrodu, musí pohnojiť, aby mal úrodu aj na ďalší rok. Lesní hospodári na Slovensku les nezvyknú hnojiť – drevo z lesa odvezú a s ním aj prvky ako dusík, fosfor, draslík, ale aj niekoľko desiatok ďalších stopových prvkov. Ak chceme hovoriť o trvalej udržateľnosti, ako zabezpečíme pri dlhodobom hospodárení takýmto spôsobom, aby v lesnej pôde bol aj v ďalekej budúcnosti dostatok kritických živín?

Milan Oravec z Národného lesníckeho centra: „Hovoril som o mŕtvom dreve, ktorého máme najviac v Európe (ide o podiel neživého dreva ponechaného drevorubačmi v lese, pozn. red.). Druhá vec: zase je to len hrubina (drevo s priemerom viac ako 7 cm). Tenké drevo, ktoré obsahuje viacej týchto živín, toho je približne rovnaké množstvo, a to v lese tiež zostáva. Ďalej, zoberme si, že vek porastu je v priemere sto rokov. Za tých sto rokov padá lístie, ihličie, ktoré nikto nezbiera. Samozrejme, monitorujeme stav lesov, lesných plôch. V podstate 85 percent lesných pozemkov má dostatok živín. Čiže nie je žiadna obava, že by dochádzalo k degradácii. Okrem iného, čo som nespomínal, sú to zásoby uhlíka, pretože les nie je iba možnosťou v prípade energetického využitia nahradiť fosílne palivá, čím sa redukujú emisie CO2, ale aj dokáže prijímať CO2. A zásoby uhlíka na Slovensku, tak ako sú ohodnotené, za posledných 20 rokov rapídne rastú. To znamená, že táto vec je pod kontrolou a nie je to oprávnená obava.“

 

Táto odpoveď pána Oravca však vôbec neodpovedá na položenú otázku. Otázka sa totiž netýkala tej časti biomasy, ktorá ako pne, konáre či lístie zostáva v lese a po rozložení sa zúčastňuje na nekonečnom kolobehu života vo forme flóry, fauny a neživej hmoty – otázka sa týkala práve a výlučne tej časti biomasy, ktorú ľudia z lesa odvezú preč. A nie je dôvod chváliť sa tým, že lesníci neodvezú dve tretiny biomasy stromu, ale len jednu tretinu. To je len kvantitatívny rozdiel, ale nie principiálny – rozdiel vo výsledku bude iba v tom, ako dlho bude trvať „lesným hospodárom“ pri tomto spôsobe „lesného hospodárenia“, kým vykradnú lesnú pôdu natoľko, že namiesto krásnych stredoeurópskych lesov bohatých na druhy všetkých foriem života bude schopná byť domovom iba pre oveľa chudobnejšie spoločenstvá „pionierskych“ druhov. A keby ani potom budúce generácie „hospodárov“ neumožnili prírode sa začať postupne spamätávať tisíce rokov trvajúcim procesom obnovy lesnej pôdy, pri ktorom sa premenou časti podložia opäť uvoľní dostatok živín a obnovia sa všetky súčasti lesného biosystému, máme tu k dispozícii napokon ešte jeden scenár: podobný tomu, podľa ktorého, ako hovoria mnohí odborníci, sa premenili bohaté ekosystémy severnej Afriky pred tisíckami rokov na najväčšiu púšť sveta Saharu…

Pán Oravec tiež spomenul, že 85 percent slovenských lesných pôd má dostatok živín. Zatiaľ. Koľko generácií stromov bude treba ešte z lesa odviezť do Nemecka či Rakúska alebo spáliť, aby bol tenký pôdny horizont lesnej pôdy zbavený všetkých potrebných stopových prvkov, ktoré pre svoj harmonický život majú mať nielen stromy, ale celé bohaté lokálne prírodné spoločenstvo, vrátane liečivých byliniek, húb či jazvecov? Pán Oravec vo svojej odpovedi hovoril aj o zásobách uhlíka – lenže pokiaľ hovoríme o bilancii minerálov, uhlík do toho netreba vôbec miešať, pretože rastliny ho vedia získavať zo vzduchu.

Je úplne zvrátené argumentovať v štýle, že „veď je to ešte dobré, ešte je z čoho brať“. Ak by takto uvažovali aj ďalšie generácie, tak potom máme istotu, že raz už nebude z čoho brať. A vykrádanie podstaty budúcim generáciám je treba takto aj otvorene pomenovať. Žiaľ, smolou pre les je, že v ňom zmeny prebiehajú nie v horizonte rokov, ale stáročí. A koho by dnes zaujímalo, čo tu bude o dvesto či tisíc rokov, keď v kapitalizme je predsa dôležité niečo úplne iné, všakže? Iné by bolo, keby vinníka bolo možné priviesť k zodpovednosti za to, čo spáchal – lenže v tomto prípade, o pár storočí vinník tu už dávno nebude.

Viem, v dnešnej post-zdravorozumovej dobe je takmer smiešne a absurdné hovoriť o tom, čo bude o pár storočí a väčšina ľudí poznamená, ktovie či vôbec niečo bude. Ale spomeňme si na úvodné slová ústavy Slovenskej republiky: „My národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy…“ Ak sa odvolávame na našich predkov spred tisíc rokov, ktorí pre nás vybojovali a uchovali túto krajinu v podobe, v akej sme ju zdedili, potom by sme mali aj my myslieť na to, aby tu aj o ďalších tisíc rokov žili naši potomkovia a rástol im tu rovnako krásny, zdravý a bohatý les, ako rastie nám…

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Korčok trvá na tom, že rokovania Szijjártóa s Gyimesim boli neprijateľné

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)    Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) trvá na tom, že rokovania maďarského ministra zahraničných vecí Pétra Szijjártóa v Komárne s poslancom Národnej rady SR Györgym Gyimesim (OĽANO) v súvislosti so zákonom o štátnom občianstve boli neprijateľné, nakoľko ide o výsostnú vnútroštátnu záležitosť.…

Matovič: Vakcína Sputnik V sa nevráti späť do Ruska, ale ostane na Slovensku

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Vakcína Sputnik V sa nevráti naspäť do Ruska, ale ostane na Slovensku. Uviedol to vo svojom statuse na sociálnej sieti predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že by nikdy nedovolil, aby vakcínu Rusku vrátili. Podotkol, že aj keď je Slovensko pevnou súčasťou Európskej…

Premiér ukázal svojich nepriateľov v ich „nahej kráse“ a vyhral. Sputnik do Ruska neodletí. A ani by to nedovolil

0 icon

Bratislava 5. marca (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Najprv mu tvrdili, nech si to urobí sám s ministrom Krajčím. Keď Sputniky objednal bez nich, tak mal ísť zrazu preč. Keď ľuďom prišlo divné, že dosiaľ všetky prešľapy boli v poriadku, až nákup z východu nie, došlo im, že nemôžu robiť okolo…

Neznáme osoby požadujú vyhrážkami od vlády demisiu, hrozia likvidáciou budov či áut

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Anonymní autori žiadajú vyhrážkami vládu o demisiu do 31. marca. Neznáme osoby hrozia likvidáciou budov či áut. Výhražným letákom sa zaoberá okrem polície aj Slovenská informačná služba. Zisťujú, či nejde o možný teroristický útok. Informoval o tom spravodajský portál televízie Joj noviny.sk, ktorý…

Európska únia je pripravená pomôcť pri obnovení rozhovorov o znovuzjednotení Cypru

0 icon

Nikózia 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Karadjias)   Európska únia je pripravená „aktívne prispieť“ k oživeniu nečinných rozhovorov o znovuzjednotení etnicky rozdeleného Cypru. Uviedla to v piatok cyperská vláda. Jej hovorca Kyriakos Koushos uviedol, že šéf európskej diplomacie Josep Borrell počas stretnutia s prezidentom Nicosom Anastasiadesom v Nikózii vyjadril pripravenosť bloku…

Taliansko zaznamenalo vlani najvyšší ročný počet mŕtvych od 2. svetovej vojny

0 icon

Rím 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Pandémia viedla v Taliansku k tomu, že tam zaznamenali najvyšší ročný počet mŕtvych od druhej svetovej vojny. Štatistický úrad ISTAT v piatok oznámil, že v roku 2020 bolo v krajine zaznamenaných 746.146 úmrtí To je o 15 percent viac než priemer zaznamenaný pre…

Na letisku vo Frankfurte nad Mohanom zadržali chorvátskeho vojnového zločinca

0 icon

Berlín 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Na základe európskeho zatykača pre obvinenia zo spáchania vojnových zločinov počas vojen v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočia zatkli v Nemecku 65-ročného muža z Chorvátska Ako v piatok uviedla nemecká polícia, nemenovaného muža zadržali na letisku vo Frankfurte nad Mohanom po štvrtkovom…

Obhajca Volko sa sústredí len sám na seba. V Toruni začne v sobotu rozbehom o 11.07 h

0 icon

Bratislava 5. marca 2021  (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Keď v roku 2017 v Belehrade vybojoval striebro na halových majstrovstvách Európy v Belehrade, bolo to nečakané prekvapenie. Keď si o dva roky neskôr v Glasgowe v nie stopercentnom zdravotnom stave dobehol po zlato, bola to už prvotriedna senzácia. Ján Volko (24) ide…

Vydanie opozičnej političky Cichanovskej do Bieloruska odmietli

0 icon

Vilnius 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Litva v piatok odmietla žiadosť Bieloruska o vydanie opozičnej političky Svetlany Cichanovskej. Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis vyhlásil, že ľudia hľadajúci útočisko v jeho krajine „sa môžu cítiť bezpečne a nikto nebude vydaný ... pre svoj boj za demokraciu, slobodu prejavu alebo…

Pri spomienke na obete koronavírusu poprosila prezidentka verejnosť o osobnú zodpovednosť

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Prezidentka Zuzana Čaputová si dnes pripomenula obete koronavírusu. Pred Prezidentským palácom zapálila sedem sviečok na spomienku viac ako sedemtisíc obetí. Slovensko zaznamenalo 6. marca 2020 prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19 „Odišli spomedzi nás matky, dcéry, otcovia, synovia, kolegovia, kamaráti. Odišli zdravotníci a zdravotníčky,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Štrba

Jordan Peterson: Psychologická významnosť biblických príbehov – 15. prednáška

0icon

Prinášam 15. prednášku zo seriálu, v ktorom kanadský profesor Jordan Peterson vykladá biblické príbehy moderným jazykom psychológie. Ide o poslednú prednášku, v ktorej sa Peterson venuje knihe Genezis, zároveň je to však aj posledná verejná prednáška o Biblii ako takej, pretože potom už mal Peterson povinnosti v súvislosti s cestovaním…

Ivan Holek

Situácia je hrozná! Ale jej skutočné riešenie sa ignoruje!

0icon

Katastrofický duchovný stav ľudstva privodil katastrofu v podobe pandémie, ktorú v súčasnosti prežívame. A preto by sme mali popri všetkých opatreniach proti šíreniu vírusu myslieť aj na duchovné opatrenia, pretože len nimi môžeme eliminovať skutočné, vnútorné podhubie tejto epidémie. A len na základe toho potom začnú nevyhnutne poľavovať aj jej…

Marek Brna

Ivermectin má byť ľahko dostupný

0icon

Ak je Ivermectin najviac účinný v ranom štádiu ochorenia covid 19, tak je nezmyselné, ak sa momentálne u nás používa len v nemocniciach, kam sa zvážajú prakticky len pacienti v pokročilom štádiu ochorenia. Akékoľvek blokovanie tohto sľubného lieku vytvára podozrenie, že súčasný stav niekomu vyhovuje a nie je záujem, aby…

Erik Majercak

Znárodnenia, vyvlastnenia, či iné zmeny nakladania s výrobnými prostriedkami ako výsledok vojny medzi miliardármi a tými ešte mocnejšími - priebežný stav

0icon

Rozpad unipolárneho sveta na rôzne zóny a sféry vplyvu Rôzne skupiny ľudí založili v USA nezvratné deštrukčné ekonomické procesy, ktoré spolu s coronou majú devastačné účinky na ekonomiku USA. Keďže Trump nakoniec neprevzal úlohu vodcu likvidácie USA ešte počas, či na konci svojho prezidentovania je jasné, že ideme do druhého - krvavejšieho scenára…

Pavel Jacz

Hystéria slovenských jastrabov Korčoka, Valáška a dvoch vládnych strán kvôli vakcíne SputnikV.

0icon

Po roku vlády urobil Matovič konečne niečo pre ľudí a hneď sa na neho vyliala hysterická kritika hlavne zo strany dvoch koaličných partnerov SaS a Za Ľudí. Prvá to deklarovala naša „inteligentná“ podpredsedníčka vlády, ktorej dvaja členovia zo strany už odišli. A chystajú sa ďalší. Žiaľ, jeden Valášek si nedával…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Opatrnosť na prvom mieste: Rady, ako chrániť svoj majetok

0 icon

Opatrnosť by pre nás mala byť prioritou na prvom mieste. Jedine takýmto spôsobom si dokážeme ochrániť svoj majetok. Nájde sa totižto mnoho zlomyseľných ľudí, ktorí vidia vidinu rýchleho zisku práve konaním trestnej činnosti a to vo forme rôznych menších, či dokonca aj väčších krádeží. Preto by sme sa mali starať o…

Jeseň a zima na jednej fotke: Aj takto vyzerá nádherná Transylvánia

0 icon

Transylvánia. Slávna časť Rumunska, ktorú preslávil najmä spisovateľ Abraham Stoker so svojim dielom o upírovi grófovi Draculovi. Tento príspevok ale nemá s upírmi nič spoločné. Transylvánia totiž ponúka omnoho viac krásy, ako si myslíme. :) "Som profesionálny a viacnásobne ocenený fotograf z Rumunska, aby som bol presnejší z "krajiny zámkov"," hovorí o…

Najroztomilejšie fotografie zvieracích kamarátov PRED a PO

0 icon

Fotografie pred a po sú veľmi zábavné a obľúbené na internete. Rodičia často fotografujú svoje deti v detstve a tie sa potom rozhodnú urobiť si rovnakú fotografiu aj v dospelosti. Tieto fotografie sú však trochu iný prípad. Ide o zvieratká, ktoré spolu vyrastali a sú najlepšími kamarátmi od malička až dodnes. Spolu…

TOP10 najšialenejších spôsobov, akými chcú ľudia schudnúť

0 icon

Schudnúť nebýva vždy ľahké. Určite si to zažil už aj ty. Po Vianociach ti zostali nejaké kilá navyše, ktoré sa ťa jednoducho držia, nech robíš, čo robíš. Čo však v snahe schudnúť robia niektorí ľudia, je až neuveriteľné. Toto sú tie najšialenejšie spôsoby, akými sa pokúšajú byť štíhli. Pokiaľ ide…

TOP10: Toto sú tie najjedovatejšie hady sveta!

0 icon

Hoci nie všetky hady sú jedovaté, existujú aj také, ktoré usmrtia človeka do 30 minút. Toto je sila jedného z najrozumnejších zvierat na svete. Hady môžu byť kdekoľvek, od suchých púští Austrálie až po tropické záhrady obyvateľov Floridy. Tí, ktorí mali toľko nešťastia a hady ich uhryzli, opísali príznaky bolestivého uhryznutia. Sú…

Vo svete IT

Windows 10 Pro už od 13€, či Office za pár drobných? Využitie túto akciovú ponuku a nepremeškajte to!

0 icon

Len niekoľko dní dozadu spoločnosť AdDuplex zverejnila aktuálne štatistiky týkajúce sa distribúcie jednotlivých verzií Windowsu 10. Dáta spoločnosti odhalili, že len 20% používateľov ma vo svojom počítaču najnovší software. Čo je však zaujímavejšie číslo je, že dáta z úvodu roku odhalili, že rovnaký počet aktívnych zariadení má starší, už nepodporovaný…

Astronómovia objavili klenot medzi exoplanétami: Čím je Gliese 486 b výnimočná?

0 icon

Astronómovia objavili exoplanétu, ktorá sa nachádza len 26-svetelných rokov od nás. Nazýva sa Gliese 486 b a táto planéta je momentálne našou najlepšou šancou pri skúmaní atmosfér planét mimo našej Slnečnej sústavy, píše portál Science Alert. Podľa odhadov vedcov by mohlo ísť o skalnatú planétu, ktorá sa podobá na našu Venušu. Gliese…

Kadiaľ pôjde rover Perseverance? NASA zverejnila obrázok, ktorý ukazuje jednu z možných ciest

0 icon

18. februára pristál na povrchu Marsu rover Perseverance. Presnejšie dosadol do krátera Jezero, ktoré mohlo byť kedysi jazerom a riečnou deltou. V ňom bude rover Perseverance pátrať po stopách mikrobiálneho života na červenej planéte, píše portál Universe Today. Lenže kde presne by mal rover po týchto stopách pátrať? Americká vesmírna…

Americký úrad pre kontrolu liečiv aktualizoval príručku, ako sa správať, keď nastane zombie apokalypsa

0 icon

Aktuálne pandémia nemusí byť tým najhorším, s čím sa musíme v najbližšej budúcnosti vysporiadať. Americký úrad pre kontrolu liečiv (US Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) aktualizoval príručku, ako sa máme chovať, skúste hádať, keď nastane zombie apokalypsa. Na tému upozorňuje portál futurism.com. Hoci v súčasnosti môžu tieto udalosti…

WhatsApp pravdepodobne zavedie funkciu, ktorá o niečo zvýši bezpečnosť komunikácie

0 icon

Službe WhatsApp sa v posledných mesiacoch dostáva extra pozornosti. Dôvodom je ohlásená zmena podmienok používania, ktorá bola pred niekoľkými týždňami posunutá na neskôr. Konkrétne na 15. mája. Spoločnosť tak urobila, aby získala extra čas, aby bola schopná vysvetliť dôvody, prečo sa tak deje. Ale aj napriek tomu, že nové podmienky…

Armádny Magazín

Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

0 icon

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným an

Americké vrtuľníky: Nemci podrážajú už aj Francúzov

0 icon

Nemecko, 5.marec 2021 (AM) – Zdá sa, že Nemci zvažujú výmenu Francúzskeho vrtuľníka Tiger za americký AH-64E Apache. Nemecká predstava o spolupráci je založená výhradne na jednoznačnom prospechu pre nich. Už čoskoro bude zrenovovaná socha Otto Von Bismarck, symbol Nemeckej nadvlády, ktorému sa podarilo poraziť Napoleona a ukrad

Izraelský analytik Kedmi: západné sankcie zdvihli Navaľného stúpencov do hystérie

0 icon

Izrael, 5.marec 2021 (AM) – Nové sankcie USA a EÚ voči Rusku sa stali ukážkou neochoty Západu poškodiť ruskú ekonomiku. Uviedol to izraelský expert Jakov Kedmi.   2. marca USA a EÚ oznámili nové protiruské sankcie kvôli zatknutiu Navaľného. Podľa Kedmiho sa z opatrení uložených Západom stali „lacným pozérstvom

Armáda Doneckej republiky má povolenie na predstihovú paľbu

0 icon

Donbas, 5.marec 2021 (AM) – Vedenie ľudovej milície Doneckej ľudovej republiky povolilo svojim jednotkám páliť na pozície Ozbrojených síl Ukrajiny s predstihom. Podľa predstaviteľa milície ide o nevyh

Americké sankcie sú nanič. Turecko rokuje o ďalšej dodávke ruských S-400

0 icon

Turecko, 5.marec 2021 (AM) – Turecko aj naďalej rokuje s Ruskou federáciou o nákupe druhého pluku systémov PVO S-400 a o možnosti ich spoločnej výroby, nehľadiac na sankcie USA. Vyhlásil to vedúci sekretariátu obranného priemyslu Turecka Ismail Demir.  

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali