Ukáže sa nakoniec štátna karanténa ako protiústavná? Draxler: Dnes je už jasné, že ľudia, ktorí sa do štátnej karantény dostali, od štátu vysúdia slušné odškodné

Bratislava 6. mája 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Povinná štátna karanténa, ktorá je určená pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia a cudzincov, sa stáva v posledných dňoch terčom kritiky. Okrem nevyhovujúcich podmienok a riziku nákazy, ktorému sú vystavení zdraví ľudia, ktorí sú prepravovaní s nakazenými a zdieľajú aj spoločné bunky, mnohí, vrátane právnikov a verejne ochrankyne práv, upozorňujú aj na to, že takéto nariadenie je nezákonné a porušuje základné práva a slobody. Slavomíra Henčeková vypracovala analýzu, ktorá je zameraná na právnu povahu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) na zamedzenie šírenia COVID-19

Na snímke karanténne zariadenie v Gabčíkove

Ako uviedla v úvode, je otázne, či ÚVZ pri prijatí opatrení konal a koná v rámci medzí zákonnosti a ústavnosti, a teda v súlade s princípmi právneho štátu, ktorým by SR mala zostať aj počas pandémie. V analýze, ktorá je dostupná online, sa zamerala aj na opatrenie o štátnych karanténach (opatrenie ÚVZ zo dňa 17.04.2020, č. OLP/3172/2020).

V závere rozsiahlej analýzy konštatuje, že právna povaha opatrení ÚVZ na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 je nanajvýš problematická. Očividne totiž nie sú vydávané podľa správneho poriadku a nemajú ani materiálne povahu individuálnych správnych aktov.

Opatreniami, ktoré prijal ÚVZ, navyše dochádza v súčasnosti k výrazným zásahom do základných práv a slobôd a ich vzťah k ústavnému zákonu je nejasný, ÚVZ pri vydávaní opatrení vôbec ústavný zákon a jeho limity obmedzovania základných práv a slobôd nespomína. Podľa Henčekovej majú opatrenia ÚVZ aj ďalšie nedostatky ako nedostatočné odôvodnenie, neurčitosť či nezrozumiteľnosť. Preto si myslí, že z hľadiska zachovania záruk právneho štátu je potrebné, aby sa vecou zaoberal Ústavný súd, ktorý ako jediný môže záväzne o ich právnej povahe rozhodnúť.

 

Draxler: Ľudia, ktorí sa do štátnej karantény dostali, od štátu vysúdia slušné odškodné

Denník N v stredu upozornil na to, že nariadenie, ktorým polícia uzavrela hranice, zrejme neexistuje, a teda povinná štátna karanténa môže byť protiústavná. K záveru došli potom, ako oslovili ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí, ktoré im nevedeli poslať dokument, v ktorom sa o týchto nových pravidlách píše. Namiesto dokumentu im poslali len link na dve tlačové správy.

Na túto informáciu zareagoval na sociálnej sieti politológ a bývalý minister školstva Juraj Draxler, ktorý tvrdí, že otázka štátnej karantény je legitímna. Šokuje ho ale to, že vláda Igora Matovičova sa v tejto situácii správa, “akoby boli nejakí gangstri”, ktorí si povedali, že idú vo svojej štvrti urobiť poriadok, po svojom. “Nenamáhali sa nijako s právnymi predpismi. Čo je úplný vrchol, ale zároveň pre túto vládu príznačné, ľuďom ktorí dokonca zákonnou cestou žiadajú vládu, aby im ukázala predpis, na základe ktorého koná, posielajú prepisy z tlačovej konferencie,” reagoval Draxler.

Podľa Draxlera je dnes už jasné, že ľudia, ktorí sa do štátnej karantény dostali, od štátu vysúdia slušné odškodné. “V tejto súvislosti je, len tak pre zaujímavosť, jasné aj to, že keby dnes fungoval zákon o hmotnej zodpovednosti politikov, ako ho Matovič sľuboval, tak minimálne minister vnútra si môže rovno dnes podpisovať žiadosť o osobný bankrot. Náhrady škôd by sa nedoplatil ani do konca života.”

Na záver dodal, že o nutnosti štátnej karantény sa vždy dá nejako diskutovať a že v situácii, v akej sa nachádzame, by niekde k nejakým právnym problémom dochádzalo, čo by v niektorých prípadoch väčšina z nás mlčky tolerovala. “Ale úplne drzo sa vykašľať na zákony… Pri Matovičovi sa dalo čakať, že kopu vecí pohnojí, ale až takto a takto rýchlo, to je neuveriteľné,” uzatvára.

 

Analýza právnej povahy opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia COVID-19, ktorú vypracovala Slavomíra Henčeková

Opatrenia, ktoré sú predmetom analýzy, vydáva Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ), teda rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenska, ktorého právny základ je daný zákonom č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ZoOVZ). Riadi ho a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky (§ 5 ods. 2 ZoOVZ). Jednou z úloh ÚVZ je aj nariaďovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ZoOVZ a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 ZoOVZ, ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§ 5 ods. 2 ZoOVZ).

A tak aj koná. Otázka ale je, či tak koná v rámci medzí zákonnosti a ústavnosti, a teda v súlade s princípmi právneho štátu, ktorým by SR mala zostať aj počas pandémie. Verejný záujem na ochrane verejného zdravia totiž nie je absolútnym. Naďalej totiž pretrváva aj verejný záujem na ochrane zákonnosti a ústavnosti, ktoré treba vyvažovať.

 

PRÍKLAD – OPATRENIE O ŠTÁTNYCH KARANTÉNACH

Vezmime si jeden príklad za všetky, na ktorom si demonštrujeme problémy právnej povahy týchto opatrení, a to “opatrenie o štátnych karanténach”. Opatrením ÚVZ zo dňa 17.04.2020, č. OLP/3172/2020, ktorým bolo zrušené opatrenie č. OLP/3012/2020 zo dňa 04.04.2020 sa okrem iného nariadila všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Aj toto opatrenie odkazuje na § 12 a 48 ZoOVZ, taktiež na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémiu ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj na závery rokovania Ústredného krízového štábu, ktoré nie sú verejne dostupné v žiadnej oficiálnej podobe. Z § 12 a 48 ZoOVZ sa dozvieme akurát to, aké všetky možné opatrenia existujú a že ich môže nariaďovať ÚVZ alebo regionálne ÚVZ, a to je v podstate všetko. V tomto konkrétnom opatrení ÚVZ (skutočne nazvanom „opatrenie“) zo dňa 17.04.2020, č. OLP/3172/2020 boli nariadené opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l), a teda:

– § 12 ods. 2 písm. b): hlásenie prenosného ochorenia a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie

– § 12 ods. 2 písm. c): odber vzoriek biologického materiálu od ľudí na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky
– § 12 ods. 2 písm. f): izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia,
– § 48 ods. 4 písm. l): výdaj a používanie špeciálnych osobných ochranných pracovných pomôcok

Opatrenie ÚVZ zo dňa 17.04.2020, č. OLP/3172/2020 ukladá okrem opatrení uvedených vyššie a vychádzajúcich zo ZoOVZ aj ďalšie povinnosti a podmienky nad rámec týchto zákonných opatrení, resp. v ich extenzívnom ponímaní.

 

OPATRENIA ÚVZ AKO INDIVIDUÁLNE SPRÁVNE AKTY?

Opatrenie ÚVZ zo dňa 17.04.2020, č. OLP/3172/2020 (opatrenie o štátnych karanténach), ako aj ďalšie opatrenia ÚVZ vydávané v súvislosti s pandémiou, predstavujú správne akty, keďže ich vydáva orgán verejnej správy – Úrad verejného zdravotníctva. Správne akty možno deliť (okrem iného) na individuálne a normatívne. Veľmi zjednodušene z právno-teoretického hľadiska možno uviesť nasledujúce. Normatívne správne akty sú podzákonné akty, ktoré obsahujú záväzne pravidlá správania vzťahujúce sa na celú skupinu rovnakého druhu a neurčitého počtu a sú určené na opakované použitie. Naproti tomu, individuálne správne akty sú výsledkom aplikácie práva a vyznačujú sa konkretizáciou a individualizáciou subjektu a predmetu, na ktoré sa vzťahujú. Jednoduchšie povedané, individuálne správne akty upravujú práva a povinnosti konkrétnych subjektov v konkrétnej veci a nie sú určené na opakované použitie; sú výsledkom činnosti správneho orgánu v správnom konaní.

Adresátom opatrení Úradu verejného zdravotníctva v boji s koronavírusom, akým je napr. aj opatrenie o štátnych karanténach, je neurčitý počet druho vymedzených osôb – v tomto prípade ide o všetky osoby, ktoré vstúpia od 20. 4. 2020 od 7:00 na územie Slovenskej republiky. Opatrenia nie sú uložené individuálne určeným subjektom, nerozhoduje sa o nich v jednotlivých správnych konaniach. Zároveň je dané opatrenie určené na opakované použitie. Vyplýva z toho teda, že ich povaha je materiálne (obsahovo) normatívna, nie individuálna.

Pritom podľa § 59 ods. 1 ZoOVZ by mali orgány verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, postupovať podľa zákona č. 71/1967 Zb., správny poriadok, ak sám ZoOVZ nestanovuje inak. Ohľadom ukladania opatrení podľa §§ 12 a 48 pritom ZoOVZ nestanovuje žiadne výnimky, prečo by sa nemal aplikovať správny poriadok. Naďalej ale platí, že sa opatreniami ÚVZ, akým je napr. aj opatrenie ÚVZ zo dňa 17.04.2020, č. OLP/3172/2020 o štátnych karanténach, nerozhoduje o individuálnych právach či povinnostiach jednotlivých osôb, teda neprebiehajú žiadne individuálne správne konania, a nie je preto ani možné aplikovať správny poriadok.

Niektoré opatrenia boli ale predsa len vydané ako individuálne správne akty, resp. sa tak na prvý pohľad aspoň tvárili, a to napr. opatrenie vydané formou rozhodnutia zo dňa 6.3.2020, č. OLP/2405/2020, ktorým sa nariadilo opatrenie podľa § 48 ods. 4 písm. e) ZoOVZ (zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb), konkrétne zákaz návštev na lôžkových oddeleniach u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Toto opatrenie nebolo nazvané „opatrenie“, ale „rozhodnutie“ (čo ale samo o sebe nie je rozhodujúce), a bolo doručované verejnou vyhláškou pod § 26 ods. 2 správneho poriadku. V závere tohto rozhodnutia bolo uvedené, že je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie teda bolo aj jeho tvorcom myslené skôr ako individuálny správny akt vydaný podľa správneho poriadku a následne preskúmateľný v rámci správneho súdnictva. Materiálne (obsahovo) ale opäť ťažko o individuálnom správnom akte hovoriť. Opäť sú totiž adresátmi neurčitý počet druhovo určených subjektov.

Ak sa vrátime k opatreniu o štátnych karanténach, teda opatreniu ÚVZ zo dňa 17.04.2020, č. OLP/3172/2020, toto opatrenie je materiálne podobné vyššie uvedenému rozhodnutiu, avšak má úplne inú formu. Nejde už o rozhodnutie, nezdá sa, že by bolo vydané podľa správneho poriadku, nepredpokladá sa súdny prieskum v rámci správneho súdnictva. Zdá sa teda byť normatívnym správnym aktom, nie individuálnym správnym aktom, hoci rozdiel medzi ním a vyššie uvedeným rozhodnutím z materiálneho hľadiska nie je jasný.

OPATRENIA ÚVZ AKO NORMATÍVNE SPRÁVNE AKTY?

Môže byť opatrenie ÚVZ zo dňa 17.04.2020, č. OLP/3172/2020 o štátnych karanténach a ďalšie opatrenia ÚVZ nazvané „opatrenia“ a nepredpokladajúce aplikáciu správneho poriadku a prieskumu v rámci správneho súdnictva normatívnym správnym aktom?

Doc. Peter Kresák pri rozbore časti opatrenia ÚVZ zo dňa 21.4.2020, č. OLP/3461/2020 uviedol, že opatrenie je jeden zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vydávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Jeho základná úprava je podľa neho uvedená v článku 123 Ústavy Slovenskej republiky. Ak by to tak bolo, muselo by ísť o opatrenia v zmysle § 18 zákona č. 400/2015 Z. z., o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoZZ“), ktorý je rekogničnou normou slovenského právneho poriadku. Rekogničná norma je tá, ktorá stanovuje, čo musia spĺňať právne predpisy, aby boli z hľadiska práva považované za právne predpisy. Zdá sa, že opatrenia ÚVZ spĺňajú podmienku podľa § 18 ods. 1 ZoZZ, pretože ide o opatrenia, ktoré vydáva iný orgán štátnej správy (ÚVZ) a týka sa úzkeho alebo druhovo určeného okruhu osôb. Splnená ale nie je podmienka uvedená v § 18 ods. 2 ZoZZ, a síce vyhlásenie opatrenia v zbierke zákonov oznámením o jeho vydaní. Zdá sa to byť drobnosť, ale nie je. Podľa § 19 ods. 1 ZoZZ je totiž podmienka vyhlásenia v zbierke zákonov podmienkou platnosti právnych predpisov, a teda eventuálne aj opatrení, ak ich teda nemožno považovať za individuálne správne akty: Právne predpisy nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v zbierke zákonov. Keďže neboli opatrenia ÚVZ vyhlásené v zbierke zákonov, domnievam sa, že nie sú platné.

Problémom opatrení ako normatívnych správnych aktov, a teda všeobecne záväzných predpisov, nie je len nedodržanie povinnosti ich vyhlásenia formou oznámenia o vydaní v zbierke zákonov, ale aj nedostatok splnomocnenia Úradu verejného zdravotníctva na vydávanie sekundárnych (podzákonných) vykonávacích právnych aktov so všeobecnou pôsobnosťou. Ako má takéto splnomocnenie na vydanie vykonávacieho právneho predpisu vyzerať, stanovujú legislatívne pravidlá vlády, príloha č. 1, bod 24.1.: Ak návrh zákona predpokladá vydanie vykonávacieho právneho predpisu, splnomocnenie na jeho vydanie napríklad znie: „Podrobnosti o … ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo …“. V ZoOVZ, ktorý oprávňuje ÚVZ vydávať opatrenia podľa §§ 12 a 48 ods. 4 ZoOVZ, sa takéto splnomocnenie voči ÚVZ nevyskytuje. Pritom ZoOVZ splnomocňovacie normy obsahuje, ale nie pre vydávanie opatrení ÚVZ – viď § 62 ZoOVZ Splnomocňovacie ustanovenia, ktoré sa týkajú len splnomocnenia pre Ministerstvo zdravotníctva. Legislatívne pravidlá vlády zároveň presne určujú, čo možno nazývať opatrením a stanovujú aj to, že právny predpis, ktorý tieto náležitosti nespĺňa, nemožno opatrením nazývať (príloha č. 1, bod 17).

Ďalšou možnosťou, ako posudzovať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva v boji s pandémiou, je, že nejde o opatrenia v zmysle § 18 ZoZZ, a teda ani čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky ako vykonávacích predpisov, ale o akési paakty, pseudoakty, t. j. akty, ktoré právny poriadok SR ani nepozná. Pritom platí, že podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, môžu štátne orgány konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Záver o ich platnosti by mal teda byť rovnaký – mali by byť neplatné, a to od samého počiatku, teda nulitné. O ich platnosti ale vždy musí rozhodnúť súd, konkrétne Ústavný súd. Prostriedky obrany sú tak rovnaké ako voči právnym aktom, u ktorých sa namieta rozpor so zákonom.

 

ROZHODOVANIE O PLATNOSTI OPATRENÍ ÚVZ

V právnom poriadku Slovenskej republiky platí zásada prezumpcie správnosti správnych aktov. Mám za to, že jediná možnosť, ako zistiť, či sú opatrenia ÚVZ v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, je konanie o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a § 74 zákona č. 314/2018 Z. z., o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Procesnú legitimáciu na podanie návrhu na začatie konania má podľa čl. 130 Ústavy Slovenskej republiky a § 74 zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky:

a) najmenej pätina poslancov národnej rady,
b) prezident
c) vláda,
d) súd v súvislosti s prejednávanou vecou,
e) generálny prokurátor,
f) predseda súdnej rady, ak ide o právny predpis týkajúci sa výkonu súdnictva,
g) verejný ochranca práv, ak ďalšie uplatňovanie právneho predpisu môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom.

Fyzická osoba má teda šancu dostať sa k tomuto konaniu len skrz súd v súvislosti s prejednávanou vecou. Ako jednu z možností je možné zvoliť správnu žalobu proti inému zásahu orgánu verejnej správy podľa § 252 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z., Správny súdny poriadok. Samotné opatrenie ako všeobecne záväzný právny predpis nemožno preskúmať v rámci správneho súdnictva, vyplýva to z § 7 písm. c) Správneho súdneho poriadku. Ak by boli ale opatrenia ÚVZ považované za individuálne správne akty, čo ale materiálne nesedí, ako už bolo uvedené vyššie, existovala by možnosť domáhať sa ich súdneho prieskumu všeobecnou správnou žalobou podľa § 117 a nasl. Správneho súdneho poriadku. Predstaviteľná je aj cesta všeobecnej správnej žaloby, ktorá by mohla smerovať proti sankcii uloženej za nerešpektovanie opatrenia a spolu s ňou podnet súdu na začatie konania o súlade právnych predpisov Ústavnému súdu, keďže by tu bola súvislosť s prejednávanou vecou.

Ďalšou z možností je obrátiť sa na verejnú ochrankyňu práv s podnetom, aby podala návrh na začatie konania o súlade sekundárnych právnych predpisov s právnymi predpismi vyššej právnej sily, či na prezidentku Slovenskej republiky alebo na poslancov (1/5) s podnetom.
V neposlednej rade možno využiť mechanizmy upravené zákonom č. 153/2001 Z. z., o porukratúre, a to protest prokurátora (§ 23 a nasl.) a v prípade jeho nevyhovenia aj správnu žalobu prokurátora podľa Správneho súdneho poriadku (§ 45 ods. 1).

 

NÁČRT ÚSTAVNOPRÁVNEJ ARGUMENTÁCIE

Ďalším prostriedkom ochrany je ústavná sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. Tu je ale možné využiť pre fyzické osoby až po vyčerpaní právnych prostriedkov, ktoré danej osobe priznáva zákon na ochranu jej základných práv a slobôd.

Ďalšou možnosťou by bol prieskum podľa čl. 129 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky: Ústavný súd rozhoduje o tom, či rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a na toto rozhodnutie nadväzujúce ďalšie rozhodnutia boli vydané v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Preskúmať v tomto konaní by bolo možné opatrenia ako “ďalšie rozhodnutia nadväzujúce na rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu,” spolu s rozhodnutiami o vyhlásení núdzového stavu, ktoré tiež vykazujú určité nedostatky (niektoré budú uvedené nižšie).
Ústavnoprávna argumentácia ohľadom opatrení ÚVZ a ich zásahu do základných práv a slobôd je samostatná, a nie rozsahovo a obsahovo zanedbateľná kapitola. Uvediem k nej aspoň pár základných poznámok. V Slovenskej republike je od 15. 3. 2020 vyhlásený núdzový stav. Vyhlásila ho vláda uznesením publikovaným v Zbierke zákonov pod číslom 45/2020 Z. z., a následne niekoľkokrát rozšírila. V samotnom vyhlásení núdzového stavu vidím dve hlavné pochybenia (a jedno pomerne bizardné): (i) nebolo spolu s vyhlásením núdzového stavu uvedené, na ako dlho sa núdzový stav vyhlasuje. Pritom ústavný zákon č. 227/2002 Z. z., o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (ústavný zákon) jasne ustanovuje: Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní (čl. 5 ods. 2). Dikcia je jasná. Núdzový stav možno „vyhlásiť“ na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Jazykovým výkladom dospievam k tomu, že je nutné už v okamihu vyhlásenia uviesť, na aký čas sa núdzový stav vyhlasuje, tento čas musí byť nevyhnutný a nesmie prekračovať 90 dní. Nevyhnutnosť musí byť zdôvodnená. Ak by mal byť výklad iný, teda taký, že núdzový stav môže trvať max 90 dní, bolo by vyhlásenie núdzového stavu tak, ako je v súčasnosti vyhlásený v SR, v poriadku. Nie je to ale tak. Obdobná úprava ako je v SR, je pritom aj v ČR, kde bol naopak vyhlásený núdzový stav na presne stanovený počet dní a následne prebiehala pomerne búrlivá debata o tom, na ako dlho bude núdzový stav predĺžený.

(ii) V tom istom ústavnom zákone v čl. 5 ods. 3 je uvedené: V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu: Nasledujú možnosti a) až l), ktoré predstavujú maximálne limity obmedzenia jednotlivých základných práv a slobôd v čase núdzového stavu. Problematická je formulácia „možno“ obmedziť. Nie je totiž jasné, kto môže tieto základné práva a slobody takto obmedziť. Uvažovať by preto bolo možné o výklade, že to môže urobiť len vláda, pretože len ona môže vyhlásiť núdzový stav a toto ustanovenia nadväzuje na odsek 1, v ktorom sa hovorí práve o vláde. Opatreniami ÚVZ ale taktiež dochádza k obmedzovaniu základných práv a slobôd. Vezmime si ešte raz ako príklad opatrenie o štátnych karanténach, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu, pretože osoby vracajúce sa zo zahraničia nemôžu voľne vstúpiť na územie SR a pohybovať sa po ňom, ale musia sa podrobiť umiestneniu a testovaniu v štátnej karanténe a následne po negatívnom teste domácej karanténe. Ústavný zákon v čl. 5 ods. 3 písm. g) pritom pre obmedzenie tejto slobody stanovuje jasný mantinel: v čase núdzového stavu možno obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie. Samotné opatrenie o štátnych karanténach na ústavný zákon vôbec neodkazuje, vôbec sa nezaoberá tým, či bol dodržaný tento maximálny limit obmedzenia slobody pohybu a pobytu a neuvádza k tomu žiadne zdôvodnenie. Mám pritom veľké pochybnosti o tom, či práve opatrenie o štátnych karanténach tento mantinel dodržuje (to si vyžaduje ale samostatnú obsiahlu ústavno-právnu argumentáciu testom proporcionality, ktorá presahuje hlavnú ideovú líniu tejto analýzy).

V neposlednej rade je nutné uviesť, že v úvahu ďalej prichádza zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z. z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

Pred záverom spomeniem ešte jeden aspekt. Opatrenia ÚVZ sú v súčasnosti dokonca považované za prameň trestného práva hmotného, a to pri trestných činoch podľa §§ 290a a 290b zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon. Podľa § 290a sa trestného činu dopustí ten, kto za krízovej situácie (a teda aj v núdzovom stave) úmyselne odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná povinnosť uloženú orgánmi verejnej moci napríklad na ochranu života osôb. Hrozí mu trest odňatia slobody až na dva roky. Verejne sa vie najmenej o jednom takomto trestnom stíhaní. Právny charakter opatrení ÚVZ je tak dôležitý aj z hľadiska trestného práva. Ak by boli opatrenia ÚVZ neplatné, neexistoval by právny základ na trestné stíhanie za porušenie povinností uloženych týmito opatreniami.

ZÁVER

Právna povaha opatrení ÚVZ na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 je nanajvýš problematická. Očividne totiž nie sú vydávané podľa správneho poriadku a nemajú ani materiálne povahu individuálnych správnych aktov. Nepodliehajú tak zrejme súdnemu prieskumu v rámci správneho súdnictva. Na to, aby ale boli platné ako normatívne správne akty, pritom nemá ÚVZ zákonné splnomocnenie na vydávanie podzákonných právnych predpisov a nie je ani dodržaná forma ich publikácie v zbierke zákonov, ktorá je predpokladom ich platnosti. Týmito opatreniami dochádza pritom v súčasnosti k výrazným zásahom do základných práv a slobôd a ich vzťah k ústavnému zákonu je nejasný, ÚVZ pri vydávaní opatrení vôbec ústavný zákon a jeho limity obmedzovania základných práv a slobôd nespomína. Opatrenia ÚVZ pritom majú aj ďalšie nedostatky, ktoré by sa dali namietať – nedostatočné odôvodnenie, neurčitosť či nezrozumiteľnosť. Považujem z hľadiska zachovania záruk právneho štátu za potrebné, aby sa vecou zaoberal Ústavný súd, ktorý ako jediný môže záväzne o ich právnej povahe rozhodnúť.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Kontroverzný Éric Zemmour chce kandidovať v prezidentských voľbách vo Francúzsku

0 icon

Paríž 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole)   Francúzsky krajne pravicový novinár Éric Zemmour v utorok oznámil svoju kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách Ako poznamenala agentúra AFP, kritici vnímajú Zemmoura ako rasistu, no priaznivci ho obdivujú ako zástancu tradičných francúzskych hodnôt. Podľa prieskumov verejnej mienky jeho popularita pred niekoľkými mesiacmi "raketovo…

Iracké parlamentné voľby vyhral šiitský duchovný Muktadá Sadr

0 icon

Bagdad 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Anmar Khalil)   Hnutie šiitského duchovného Muktadá Sadra obsadí v novom irackom parlamente najviac kresiel – 73 z celkovo 329. Oznámila to v utorok volebná komisia po vyhodnotení odvolaní proti priebehu volieb, ktoré sa konali ešte 10. októbra, informovala agentúra AFP Tieto odvolania proti údajným volebným…

USA varovali Rusko pred agresiou voči Ukrajine

0 icon

Riga 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Roman Koksarov, Pool)   Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Nemecko aj NATO varovali v utorok Rusko pred akoukoľvek vojenskou agresiou proti Ukrajine. Informovala o tom agentúra Reuters "Akékoľvek vystupňovanie konania Ruska bude pre Spojené štáty veľkým znepokojením... a akákoľvek obnovená agresia vyvolá vážne následky," povedal americký minister…

Portugalský prezident vetoval druhú verziu návrhu zákona o legalizácii eutanázie

0 icon

Lisabon 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Armando Franca)   Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa už po druhý raz odmietol podpísať zákon o legalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy, ktorý vrátil do parlamentu na prepracovanie. Vyplýva to z jeho vyhlásenia zverejneného v pondelok večer na webstránke prezidentskej kancelárie, informovala v utorok agentúra AP…

Ministerstvo financií uvoľnilo 90 mil. eur na zdravotné odvody za štátnych poistencov

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ministerstvo financií (MF) SR uvoľnilo 90 miliónov eur do zdravotníctva prostredníctvom platby za štátnych poistencov. Ďalšie tri milióny eur dostanú nemocnice na kúpu nových prístrojov či potrebné rekonštrukcie. TASR o tom informoval tlačový odbor MF SR Rezort uviedol, že rozhodnutie je v súlade…

Francúzska polícia zlikvidovala tábor migrantov neďaleko Lamanšského prielivu

0 icon

Grande-Synthe 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexandra Henry/Utopia56 via AP)   Francúzska polícia zrovnala v utorok neďaleko prístavu Dunkerque so zemou provizórny tábor, v ktorom sa skrývalo mnoho migrantov tvrdiacich, že utekajú pred vojnou, chudobou a prenasledovaním na Blízkom východe. Ich cieľom bolo dostať sa do Británie, informovala agentúra AFP Do tábora,…

Boris Kollár: Reformu zdravotníctva podporíme, ak sa zapracujú požiadavky regiónov

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Hnutie Sme rodina je ochotné zahlasovať reformu zdravotníctva v prípade, ak sa do nej zapracujú požiadavky memoranda za lepšie zdravotníctvo. V utorok to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Zdôraznil, že reforma zdravotníctva je potrebná, ale musí slúžiť ľuďom…

Česko zasiahlo sneženie a vietor, nehody mali autobusy aj vlak

0 icon

Praha 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Českú republiku v utorok zasiahlo sneženie spolu so silným vetrom. Počasie na viacerých miestach krajiny spôsobilo problémy najmä v doprave, nehody mali aj tri autobusy a vlak. Spadli aj dva mestské vianočné stromy, informovala televízia Nova Pri Plzni sa popoludní prevrátil linkový…

Minister dopravy Andrej Doležal predloží na vládu strategický dokument k železniciam

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerstvo dopravy na stredajšie rokovanie vlády SR predkladá Harmonogram pre plánovanie a výstavbu železničnej infraštruktúry. Vzídu z neho konkrétne projekty na zlepšenie železničnej infraštruktúry, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcich rokoch Strategický investičný dokument vznikal v úzkej spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze…

Koalícia sa na poukazoch pre seniorov dohodla. SaS neurobí nič

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predstavitelia vládnej koalície sa dohodli v súvislosti s 500-eurovými poukazmi pre seniorov pri očkovaní. SaS ich nepodporí, ale ani nezablokuje. Podľa slov predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej nebude strana považovať za porušenie koaličnej dohody, ak návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) prejde v…

NAJNOVŠIE

BLOG

Matej Kečkéš

Vakcinačná eugenika

0icon

Súčasný podvod s ochorením covid-19 má veľa lží už len v esenciálnych názvoch.   Napríklad už len názov kompletné zaočkovanie je úplne zavádzajúci a manipulačný, je to šírenie nepravdivej informácie, nakoľko ani po dvoch dávkach nie je človek kompletne zaočkovaný, ak má očkovanie platnosť len 12 mesiacov alebo menej alebo

Peter Štrba

Ateizmus vs náboženstvo, Sam Harris vs Jordan Peterson (3/4)

0icon

  Spoločnosťou lomcujú obrovské krízy, nielen u nás, ale na celom svete. Tou najväčšou sa stáva zavádzanie povinného očkovania (ešte v le

M Ba

Diletantizmus, hyenizmus a fašizmus

0icon

  Keď som v novembri 1989 štrngal kľúčmi na námestiach, organizoval VPN-ky po závodoch atď., ani vo sne mi nenapadlo, že po 32 rokoch budeme musieť opäť bojovať o svoju slobodu. Na začiatok ešte doplním, že som očkovaný proti COVID-u, ale nie z presvedčenia o účinnosti vakcíny či predchádzaní úmrtia, nebodaj, že to je…

Pavel Jacz

Matovič - klasický vydierač a verejný „úplatkár“ sa zase blysol.

0icon

(Zdroj SputnikNews) Matovičovi asi prestáva fungovať mozgovňa. Vtedy prichádzajú zúfalci s takýmito „geniálnymi nápadmi“. Mizernú kapacitu si asi vyčerpal ročným premiérovaním a komplikovanou daňovou „revolúciou“, ktorá nemá kompletnú podporu v koalícii a tak mu zostalo asi minimum na zúfalosti. Presne, ako skapínajúcemu koňovi, ktor&yacu

Boris Mesár

31 014 úmrtí, 2 890 600 zranení po injekciách COVID v európskej databáze nežiaducich reakcií, pretože mladí, predtým zdraví ľudia naďalej umierajú

0icon

  Databáza Európskej únie o hláseniach podozrení na liekové reakcie sa nazýva EudraVigilance a v súčasnosti hlási 31 014 smrteľných prípadov a 2 890 600 chorôb po injekciách lieku COVID-19. Predplatiteľ Health Impact

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Poludňové skaly v Malej Fatre

Autor: TASR-Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kontroverzný Éric Zemmour chce kandidovať v prezidentských voľbách vo Francúzsku

0 icon

Paríž 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole)   Francúzsky krajne pravicový novinár Éric Zemmour v utorok oznámil svoju kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách Ako poznamenala agentúra AFP, kritici vnímajú Zemmoura ako rasistu, no priaznivci ho obdivujú ako zástancu tradičných francúzskych hodnôt. Podľa prieskumov verejnej mienky jeho popularita pred niekoľkými mesiacmi "raketovo…

Iracké parlamentné voľby vyhral šiitský duchovný Muktadá Sadr

0 icon

Bagdad 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Anmar Khalil)   Hnutie šiitského duchovného Muktadá Sadra obsadí v novom irackom parlamente najviac kresiel – 73 z celkovo 329. Oznámila to v utorok volebná komisia po vyhodnotení odvolaní proti priebehu volieb, ktoré sa konali ešte 10. októbra, informovala agentúra AFP Tieto odvolania proti údajným volebným…

USA varovali Rusko pred agresiou voči Ukrajine

0 icon

Riga 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Roman Koksarov, Pool)   Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Nemecko aj NATO varovali v utorok Rusko pred akoukoľvek vojenskou agresiou proti Ukrajine. Informovala o tom agentúra Reuters "Akékoľvek vystupňovanie konania Ruska bude pre Spojené štáty veľkým znepokojením... a akákoľvek obnovená agresia vyvolá vážne následky," povedal americký minister…

Portugalský prezident vetoval druhú verziu návrhu zákona o legalizácii eutanázie

0 icon

Lisabon 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Armando Franca)   Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa už po druhý raz odmietol podpísať zákon o legalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy, ktorý vrátil do parlamentu na prepracovanie. Vyplýva to z jeho vyhlásenia zverejneného v pondelok večer na webstránke prezidentskej kancelárie, informovala v utorok agentúra AP…

Ministerstvo financií uvoľnilo 90 mil. eur na zdravotné odvody za štátnych poistencov

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ministerstvo financií (MF) SR uvoľnilo 90 miliónov eur do zdravotníctva prostredníctvom platby za štátnych poistencov. Ďalšie tri milióny eur dostanú nemocnice na kúpu nových prístrojov či potrebné rekonštrukcie. TASR o tom informoval tlačový odbor MF SR Rezort uviedol, že rozhodnutie je v súlade…

Francúzska polícia zlikvidovala tábor migrantov neďaleko Lamanšského prielivu

0 icon

Grande-Synthe 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexandra Henry/Utopia56 via AP)   Francúzska polícia zrovnala v utorok neďaleko prístavu Dunkerque so zemou provizórny tábor, v ktorom sa skrývalo mnoho migrantov tvrdiacich, že utekajú pred vojnou, chudobou a prenasledovaním na Blízkom východe. Ich cieľom bolo dostať sa do Británie, informovala agentúra AFP Do tábora,…

Boris Kollár: Reformu zdravotníctva podporíme, ak sa zapracujú požiadavky regiónov

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Hnutie Sme rodina je ochotné zahlasovať reformu zdravotníctva v prípade, ak sa do nej zapracujú požiadavky memoranda za lepšie zdravotníctvo. V utorok to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Zdôraznil, že reforma zdravotníctva je potrebná, ale musí slúžiť ľuďom…

Česko zasiahlo sneženie a vietor, nehody mali autobusy aj vlak

0 icon

Praha 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Českú republiku v utorok zasiahlo sneženie spolu so silným vetrom. Počasie na viacerých miestach krajiny spôsobilo problémy najmä v doprave, nehody mali aj tri autobusy a vlak. Spadli aj dva mestské vianočné stromy, informovala televízia Nova Pri Plzni sa popoludní prevrátil linkový…

Minister dopravy Andrej Doležal predloží na vládu strategický dokument k železniciam

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerstvo dopravy na stredajšie rokovanie vlády SR predkladá Harmonogram pre plánovanie a výstavbu železničnej infraštruktúry. Vzídu z neho konkrétne projekty na zlepšenie železničnej infraštruktúry, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcich rokoch Strategický investičný dokument vznikal v úzkej spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze…

Koalícia sa na poukazoch pre seniorov dohodla. SaS neurobí nič

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predstavitelia vládnej koalície sa dohodli v súvislosti s 500-eurovými poukazmi pre seniorov pri očkovaní. SaS ich nepodporí, ale ani nezablokuje. Podľa slov predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej nebude strana považovať za porušenie koaličnej dohody, ak návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) prejde v…

Podkasty

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Matej Kečkéš

Vakcinačná eugenika

0icon

Súčasný podvod s ochorením covid-19 má veľa lží už len v esenciálnych názvoch.   Napríklad už len názov kompletné zaočkovanie je úplne zavádzajúci a manipulačný, je to šírenie nepravdivej informácie, nakoľko ani po dvoch dávkach nie je človek kompletne zaočkovaný, ak má očkovanie platnosť len 12 mesiacov alebo menej alebo

Peter Štrba

Ateizmus vs náboženstvo, Sam Harris vs Jordan Peterson (3/4)

0icon

  Spoločnosťou lomcujú obrovské krízy, nielen u nás, ale na celom svete. Tou najväčšou sa stáva zavádzanie povinného očkovania (ešte v le

M Ba

Diletantizmus, hyenizmus a fašizmus

0icon

  Keď som v novembri 1989 štrngal kľúčmi na námestiach, organizoval VPN-ky po závodoch atď., ani vo sne mi nenapadlo, že po 32 rokoch budeme musieť opäť bojovať o svoju slobodu. Na začiatok ešte doplním, že som očkovaný proti COVID-u, ale nie z presvedčenia o účinnosti vakcíny či predchádzaní úmrtia, nebodaj, že to je…

Pavel Jacz

Matovič - klasický vydierač a verejný „úplatkár“ sa zase blysol.

0icon

(Zdroj SputnikNews) Matovičovi asi prestáva fungovať mozgovňa. Vtedy prichádzajú zúfalci s takýmito „geniálnymi nápadmi“. Mizernú kapacitu si asi vyčerpal ročným premiérovaním a komplikovanou daňovou „revolúciou“, ktorá nemá kompletnú podporu v koalícii a tak mu zostalo asi minimum na zúfalosti. Presne, ako skapínajúcemu koňovi, ktor&yacu

Boris Mesár

31 014 úmrtí, 2 890 600 zranení po injekciách COVID v európskej databáze nežiaducich reakcií, pretože mladí, predtým zdraví ľudia naďalej umierajú

0icon

  Databáza Európskej únie o hláseniach podozrení na liekové reakcie sa nazýva EudraVigilance a v súčasnosti hlási 31 014 smrteľných prípadov a 2 890 600 chorôb po injekciách lieku COVID-19. Predplatiteľ Health Impact

TopDesať

Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

0 icon

Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

4-krokový návod ako sa vysporiadať so smútkom počas sviatkov

0 icon

Emočne autentické sviatky môžete mať neustále, dokonca aj keď sa vás dotkne závan smútku. Ktokoľvek napísal pieseň „ Je to najúžasnejší čas v roku“, nikdy nemusel zažiť Vianoce počúvajúc bratrancove nadávky na politiku. Alebo stráviť celé Vianoce sám, zatiaľ čo počuje štrnganie pohárov a smiech vybuchujúci z vedľajšieho bytu. Našťastie, psychologický výskum naznačuje pár efektívnych spôsobov,…

Si inteligentný? Zisti to v tomto krátkom teste, ktorý pozostáva len z troch otázok!

0 icon

IQ testov je plný internet a zväčša sa skladajú z obrovského množstva otázok, ktoré sú často náročné. Najhoršie, čo sa ti môže stať, je, že po skončení takéhoto testu, ktorý ti zabral 15 minút, od teba webstránka požaduje, aby si poslal SMS v hodnote niekoľkých eur. To sa ti však…

Zlom San Andreas ako časovaná bomba? 3. časť

0 icon

Prinášame záverečnú časť článku s názvom Zlom San Andreas ako časovaná bomba? O litosferických doskách, ktoré sa tiahnu naprieč celou zemeguľou už bolo povedané dosť, taktiež sme sa v predošlých článkoch pozreli na najsilnejšie, najslabšie a bez prístrojov citeľné zemetrasenie z pohľadu Richterovej stupnice. Vedeli ste, že táto stupnica bola…

Máme šancu prežiť nukleárny výbuch?

0 icon

Častice rádioaktívneho spádu v malom množstve nám nedokážu nijak ublížiť. V súčasnosti je rádioaktivita všade okolo nás, hoci si to neuvedomujeme. Avšak ak by došlo k nuklárnemu útoku, obrovské množstvo týchto častíc rádioaktívneho spádu by padali na zem a spôsobovali by choroby a smrť v oblasti spádu. Vedci odhadujú, že na svete je v súčasnosti viac…

Armádny Magazín

Ruské letecké a kozmické sily získajú nové lietadlá s hypersonickou zbraňou

0 icon

Rusko, 30. november 2021 (AM, Sputnik) – Nové lietadlá s hypersonickými zbraňami začnú bojovú službu v leteckých vojenských jednotkách Leteckých a kozmickýc

Operácia „Razgrom“. Zatiaľ len ako fikcia

0 icon

Slovensko, 30. november 2021 (AM) – V zahraničných i domácich médiách sa čoraz častejšie objavujú analýzy možných scenárov celoeurópskeho, prípadne globálneho vojenského konfliktu, ktoré môžu vzísť z viacerých ohnísk. Ich častým spoločným menovateľom je pris

Výrobca vrtuľníkov Bell oznámil dodávku piatich strojov pre Ukrajinu

0 icon

Kolín nad Rýnom, Nemecko (30. novembra 2021) – Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska firma Textron (NYSE: TXT), na veľtrhu European Rotors oznámila, že uzatvorila zmluvu na dodávku piatich svojich strojov zákazníkom na Ukrajine.   [caption id="attachment_35839" align="alignnone" width="1300"]

Spočítajme koľko Francúzov zomrelo za Hitlera a koľko proti nemu

0 icon

Francúzsko, 30. november 2021 (AM) – Známa historická príhoda hovorí, že keď poľný maršal Wilhelm Keitel uvidel predstaviteľov Francúzska pri podpise kapitulácie nacistickým Nemeckom, od prekvapenia mu vypadol monokel z oka. "Aj s nimi sme prehrali?" Spýtal sa s úškrnom. Poľný maršal sa mal čím čudovať: napriek jednotlivým hr

Príhoda červenoarmejca: Život mu zachránil nemecký zapaľovač

0 icon

Slovensko, 30. november 2021 (AM) – Túto príhodu na internete vyrozprával bývalý červenoarmejec Iľja Ivanovič Krasnov, ktorý do Červenej armády nastúpil v roku 1942 so svojimi tromi bratmi, Pjotrom, Sášom a Nikitom. O Nikitovi sa Iľja, ako autor tejto spomienky, nezmieňuje, Pjotr padol pri obrane Stalingradu a príhodu, ktorú popísal zažil Sáša alebo Alexander Ivano

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Poludňové skaly v Malej Fatre

Autor: TASR-Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali