Darja Makovskaja: Krym ako atraktívny investičný priestor, ktorý má mohutný potenciál pre rozvoj

Sevastopoľ 26. júla 2016 (HSP/Foto:Facebook)

 

„Zahraniční podnikatelia zintenzívnia hospodársku spoluprácu s Krymom, predpovedá vedúca regionálnej pobočky Ruskej spoločnosti politológov v meste Sevastopoľ kandidát politických vied Darja Makovskaja

Darja Makovskaja poskytla rozhovor známej ruskej novinárke Márii Pšeničnikovej, tlačovej hovorkyni Ruskej spoločnosti politológov. Porozprávala o súčasnej situácii na Kryme a perspektívach polostrovu.

 

Uplynuli dva roky od znovuzjednotenia Krymu s Ruskom, aké sú najvýznamnejšie zmeny v živote polostrova za toto obdobie?

Najdôležitejšou, podľa môjho názoru, je zmena v sfére zaistenia bezpečnosti obyvateľov Krymského polostrovu. V čase, keď bol polostrov súčasťou Ukrajiny sa tu cítili veľmi uvoľnene  radikálne islamské organizácie, periodicky boli strety z etnických a náboženských dôvodov. Mnohí z nás si pamätajú, napríklad, pokusy o násilne obsadenie území Bchčisarajského kláštora, ktorý sa podarilo ubrániť vďaka zákroku miestnych kozákov a dobrovoľníkov. Krymských Tatárov v podstate násilne regrutovali do radikálnych islamských organizácií. Cez Krym sa pašovali drogy, tu sa uskutočňovala legalizácia predstaviteľov rozmanitých radikálnych a teroristických organizácií. A čo treba zvlášť zdôrazniť –  zanikol existujúci počas 23. rokov permanentný nátlak namierený na zmenu základných hodnôt, tradícií, historickej pamäti na ktorých je založená identita a svetonázor väčšiny Krymčanov.

 

Ako sa zmenila ekonomická situácia na Kryme?

S prechodom do právomoci Ruskej federácie polostrov získal reálne, nielen deklarované ekonomické investície. Predtým sa prostriedky investovali prevažne do barbarskej, nekontrolovateľnej výstavby na Južnom brehu Krymu, čo ohrozovalo ekosystém pobrežia. V súčasnej dobe ekonomická situácia na polostrove je pomerne zložitá a všeobecne ju určuje celkový ťažký stav ekonomiky štátu, hoci sa podarilo predísť výraznému poklesu hlavných ekonomických ukazovateľov. Všeobecne je ekonomická situácia na polostrove definovaná týmito bázovými ukazovateľmi.

Po prvé, sú to problémy dopravnej dostupnosti, riešenie ktorých je v priamom vzťahu s výstavbou Kerčenského mostu.

Po druhé, nepríjemnú ránu zasadila ekonomike polostrova energetická blokáda. Vážne straty utrpeli priemyselné podniky, pre ktoré je nevyhnutná kontinuita technologického procesu. Okrem toho sa prejavilo veľa problémov v sfére bytového a komunálneho hospodárstva, ktoré sa neriešili roky. Fakticky vedenie republiky Krym a mesta Sevastopoľ museli operatívne riešiť nielen problémy dodávok energie, ale zároveň vykonávať bežnú údržbu bytového fondu a komunálnych služieb.

Po tretie, ako už bolo spomenuté, prejavujú sa dôsledky chýbajúcich strategických štátnych investícií do ekonomiky polostrova za 23. rokov „ukrajinského obdobia“. Týmto, napríklad, polostrov nemal možnosť rozvíjať výnosné poľnohospodárstvo rôznych profilov.

Po štvrté, sú to určite ekonomické sankcie, ktoré zabraňujú vstupu krymských podnikov na zahraničné trhy. 17. mája Rada EÚ predĺžila do 23. júna 2017 reštriktívne opatrenia voči Krymu a mestu Sevastopoľ v rámci stratégie odmietania priznania pripojenia Krymu k Rusku. Sankcie zahŕňajú zákaz dovozu do EÚ akýchkoľvek krymských tovarov,  zákaz akýchkoľvek európskych investícii na území Krymu, vrátane nadobúdania tam nehnuteľností, obchodného financovania, poskytovania služieb ako je, napríklad, cestovný ruch. Európske plavidlá majú zakázaný vstup do krymských prístavov s výnimkou prípadov núdze. Účinnosť týchto opatrení je platná len na území Krymu a mesta Sevastopoľ a sú záväzné pre všetkých občanov EÚ a spoločností so sídlom v Európskej únii.

Je zrejmé, že prechod Krymu pod jurisdikciu Ruskej federácie je len jedným z dôvodov pre zavedenie sankcií proti Rusku. Hlavné dôvody spočívajú v geopolitickej rovine a sú spojené so snahou zabrániť posilneniu Ruska ako nezávislého aktéra na svetovej politickej scéne. Použitie sankčných opatrení ako prostriedku nátlaku na Rusko – opotrebovaná prax. Počínajúc embargom konca 20. rokov – začiatku 30. rokov existoval Sovietsky zväz a neskôr Ruská federácia takmer vždy v podmienkach sankcií, ktoré sú spravidla iniciované Spojenými štátmi a podporované poprednými štátmi Európy .

Ak hovoríme o postoji súčasných európskych elít k sankčným opatreniam – je nejednoznačný, rovnako ako ich pozícia vo vzťahu ku Krymu. Stačí sa pozrieť na zintenzívnenie návštev Krymu zahraničnými delegáciami a mnohé rozhodnutia európskych regionálnych parlamentov o uznávaní Krymu ako súčasti ruského územia. Okrem toho, frekvencia a stupeň odmietania takýchto aktivít zo strany Európskeho establishmentu sa postupne znižuje pre ich nezmyselnosť.

Hospodárska spolupráca s Krymom pre európske podniky je samozrejme prínosná. Krym – je investične neobsadený priestor s veľkým potenciálom pre ďalší rozvoj. Potreba realizovať vlastné, a nie cudzie záujmy sa nevyhnutne stane prevládajúcim faktorom a európska elita aktivizuje hospodársku a politickú spoluprácu s Krymom. Záujem o spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, poľnohospodárstva, vinohradníctva už prejavujú čínski, francúzski, grécki, talianski, švajčiarski, nemeckí podnikatelia a investori.

Názorné je v tomto ohľade Druhé Jaltské ekonomické fórum, ktoré sa konalo 14. -16. apríla 2016 a počas ktorého sa uzavrelo 12. dohôd v hodnote 70 miliárd  rubľov, ktorého sa zúčastnili predstavitelia z 26. krajín a viac ako 70. zástupcov zahraničného obchodu. Investičnú atraktivitu Krymu podporujú okrem iného aj existujúce výnosy o slobodných ekonomických zónach a zabezpečovaní najpohodlnejšej investičnej klímy.

Je potrebné poznamenať, že sankčné opatrenia sa stali katalyzátorom pre rozvoj vlastnej výroby na Kryme, čo je výhodnejšie pre ekonomiku v strategickej rovine. Špecialisti predpokladajú, že už v roku 2018 krymskí výrobcovia poľnohospodárskej produkcie plne uspokoja potreby obyvateľov polostrova.

Vhodné je poznamenať, že je vidieť zjavný rozpor medzi vzťahom obyvateľov cudzích štátov k návratu Krymu pod jurisdikciu Ruska a oficiálnym postojom vedenia týchto štátov. Nejedná sa o aktiváciu proruského lobovania v Európe. To je spôsobené skutočnosťou, že sprvoti, vďaka prísnej cenzúre zahraničných médií v informačnom poli, dominoval obraz Ruska ako určitého druhu hrozby, zlej sily, skrývajúcej v sebe riziko pre celý svet. V súčasnej dobe protiruskú rétoriku ovládla až neštruktúrovaná hystéria.  Ale globálny informačný priestor predsa len nie je možné všestranne kontrolovať a obraz Ruska sa postupne stáva pravdivým. Ruská federácia sa začína vnímať ako štát, ktorý si nerobí nárok na svetovládu a nezasahuje do suverenity iných štátov, ale dôsledne obhajuje svoje národné záujmy, ktoré sú historicky podmienené a zodpovedajú reálnej úlohe krajiny pri zabezpečovaní stability globálnych politických a ekonomických systémov.

 

Aký dopad, podľa Vás, majú ekonomické ťažkosti na život obyvateľov Krymu?

Najzávažnejším ekonomickým problémom, ktorý priamo ovplyvňuje život Krymčanov, zostávajú veľmi vysoké ceny potravín. Sociologické prieskumy ukazujú, že tento problém je pre obyvateľov polostrova jedným z najbolestivejších. V lete tento stav názorne potvrdzujú vysoké ceny ovocia a bobuľovín spôsobené kartelovou dohodou výrobcov a tiež potravinovou blokádou Krymu.

Ale už spočiatku civilizované a nie ekonomické rozhodnutie obyvateľov polostrova, vyjadrené v referende 2014, ako aj chápanie súčasnej situácie podmieňuje dosť rezervovaný postoj Krymčanov k existujúcim ťažkostiam. Sociálna nespokojnosť spoločnosti, ktorej sa nedá vyhnúť v prostredí ekonomických obmedzení, sa na Kryme nespája s pripojením k Ruskej federácii ale je skôr zameraná na skutočné zdroje problémov.

 

Ako hodnotíte stav vzťahov medzi jednotlivými etnikami na Kryme? Pretrváva nebezpečenstvo eskalácie zmrazených konfliktov, ktoré sa snažia destabilizovať vonkajší hráči?

V súčasnej dobe na polostrove nie sú prejavy etnickej neznášanlivosti. Ale sú zreteľne vidieť pokusy o konfliktnú mobilizáciu krymskej tatárskej etnickej komunity zvonku. Predovšetkým etnický konflikt sa snažia vyprovokovať stúpenci zakázanej v Rusku za spoluprácu s teroristickými organizáciami extrémistickej organizácie „Medžlis krymsko-tatárskeho ľudu“.   Jej predstavitelia Mustafa Džemilev a Refat Čubarov sú na medzinárodnom zozname hľadaných a po Lenurovi Isljamovi je vyhlásené federálne pátranie.

Popritom, používané pre tieto účely mechanizmy sú pomerne jednoduché a otestované na rôznych miestach, kde v záujme štátneho prevratu boli vykonštruované a použité protesty etnických skupín. Sem patrí aj zverejnenie v informačnom priestore vyhlásení o prenasledovaní krymských Tatárov, výzva k medzinárodným organizáciám v oblasti ľudských práv a presun všetkých legislatívne podmienených predpisov z orgánov presadzovania práva do etnickej roviny. Napríklad, keď je človek zatknutý za spáchanie trestného činu „ochrancovia krymských Tatárov“ vyhlasujú, že príčinou je, že je krymský Tatár.

Táto situácia je typickým príkladom využitia etnických skupín ako nástroja na presadenie politických cieľov. Vykonávateľmi sú spravidla jednotliví členovia etnických elít a ich organizácie zamerané na získanie vlastného prospechu.

V našom prípade takou organizáciou je „Medžlis krymsko-tatárskeho ľudu“ a jeho lídri.  Už počas ukrajinského obdobia si táto organizácia prisvojila výhradné právo zastupovať záujmy krymských Tatárov, hoci mala podporu menej ako 25% krymských Tatárov. Medžlis, pokúšajúc sa získať monopol na najviac deficitne zdroje polostrova aktívne vnucoval v prostredí krymských Tatár predstavu o nevyhovujúcom ekonomickom a politickom postavení krymských Tatárov. Medžlis dôsledne realizoval myšlienku o vytvorení etnocentralizačného krymsko-tatárskeho štátu v situácii, keď krymskí Tatári predstavovali len asi 12% z celkového počtu obyvateľov polostrova.

Opozičné Medžlisu elitné skupiny krymských Tatár ho oprávnene obviňujú zo sprenevery finančných prostriedkov určených na zlepšenie osád krymských  Tatár, z práce pre zahraničné organizácie a nie v prospech svojho národa.

Doteraz sa situácia nezmenila. Napríklad, organizovaním energetickej blokády polostrova Medžlis pripravil o elektrinu tých, ktorých záujmy údajne obhajuje.

Predpokladať, že oficiálny Kyjev má starosť o potreby krymských Tatárov je vôbec absurdné. Počas ukrajinského obdobia Kyjev nepodnikol žiadne obmedzujúce opatrenia voči provokatívnym krokom Medžlisa, ktorý odmietol registráciu v justičných orgánoch a konal mimo právnej oblasti Ukrajiny. Dôvodom pasivity bola snaha postaviť krymských Tatárov proti ruskej etnickej väčšine na polostrove. O uznaní krymsko-tatárskeho jazyka ako štátneho na polostrove sa ani neuvažovalo, nehovoriac o legislatívnych opatreniach pre rehabilitáciu krymsko-tatárskeho národa a amnestiu pre tzv. „pozemkovú svojvôľu“, čo bolo uskutočnené v ruskom Kryme. Otázky rozvoja miest súvislého osídlenia krymských Tatárov sa neriešili po celé roky, oni, rovnako ako celá krymská populácia, boli podrobení nútenej ukrajinizácie. Napríklad v roku 2008 jedna z opozičných Medžlisu organizácií krymských Tatárov apelovala na prezidenta Ruskej federácie a vodcu Tatarstanu s požiadavkou „ochrániť pôvodné a ďalšie menšinové etnické skupiny Krymu pred pretrvávajúcou genocídou zo strany nacionalisticky zameraných ukrajinských orgánov verejnej moci“.

Samozrejme, akonáhle Krym prešiel do Ruskej federácie oficiálny Kyjev sa aktívne zapojil do prijímania zákonov na ochranu práv krymských Tatárov. Implementácia je naplánovaná na „krásne ďaleko“, kedy sa Krym vráti k Ukrajine a táto bude mať finančné prostriedky na ich realizáciu. Pozoruhodne, že Medžlis, ktorý sa nikdy nezriekol myšlienky o založení etnocentralizačného krymsko-tatárskeho štátu zmenil rétoriku a začal označovať Krym za neoddeliteľnú súčasť Ukrajiny.

Najhoršia je skutočnosť, že samotný krymsko-tatársky ľud v týchto politických „machináciách“ je len predmetom manipulácii s cieľom rozdelenia územia Ruskej federácie. V súčasnej dobe krymských Tatárov aktívne využívajú na vytvorenie zóny napätia vedľa hraníc krymského polostrova. Vláda Ukrajiny za priamej účasti Medžlis a aktívnej finančnej podpory z Turecka zakladá na juhu Chersonskej oblasti Krymsko -Tatársku autonómiu“ a krymsko-tatárske ozbrojené oddiely. Aktívne sa zúčastňujú tejto činnosti, ako aj  organizácie potravinovej a energetickej blokády polostrovu zástupcovia tureckej extrémistickej pravicovej organizácie „Šedí vlci“, ktorá podľa niektorých expertov je pod záštitou tureckej vlády.

V skutočnosti, o potreby krymských Tatárov ani oficiálny Kyjev ani Medžlis, a ešte menej západní patróni nemajú a nikdy nemali žiadny záujem. Spolu s reintegráciou Krymu do Ruskej federácie krymskí Tatári získali najširšie možnosti na realizáciu v sociálno-ekonomickej a sociálno-politickej sférach. V podstate zanikli objektívne predpoklady pre etnicko-politické konflikty v krymsko-tatárskom prostredí. Lídri niektorých organizácií krymských Tatárov našli spoločnú reč s ruskými orgánmi, vstúpili do mocenských štruktúr a riešia špecifické problémy vlastného ľudu. Samozrejme, že určitý počet radikálnych priaznivcov Medžlisu zostáva na polostrove, ale zdravý rozum, ktorým sa vždy vyznačovali zástupcovia tohto národa, snažiacich sa žiť v pokoji vo svojej rodnej krajine, zabezpečuje lojalitu väčšiny krymských Tatárov voči Ruskej federácii.

 

Ako veľké je nebezpečenstvo ovplyvnenia politickej stability Krymu zo strany zahraničných náboženských extrémistických skupín?

V tomto ohľade územie Krymského polostrovu je jedným z najbezpečnejších. Preto hrozbu ovplyvnenia politickej stability v Kryme zo strany zahraničných náboženských extrémistických skupín možno hodnotiť skôr ako potenciálnu. Rusko má obrovské skúsenosti prevencie a predchádzania činnosti náboženských extrémistických skupín, založené na adekvátnom právnom základe voči existujúcim hrozbám. Voľne pôsobiace v prostredí ukrajinskej liberálnej legislatívy o slobode náboženského vyznania radikálne  islamské organizácie sa stali nezákonnými a ich stúpenci z väčšej časti opustili územie Krymu. Najmä predstavitelia „Hizb ut-Tahrir“, ktorej činnosť je zakázaná v Rusku, Nemecku, rade členských štátov EÚ a Ázie pre priamu finančnú podporu terorizmu, spoluprácu s teroristickými a separatistickými organizáciami, účasť a organizáciu separatistických a teroristických akcií, podporili kyjevskú juntu a odišli z Krymu. V súčasnosti sa snahy o akúkoľvek nezákonnú činnosť na území polostrova zo strany zostávajúcich priaznivcov extrémistických náboženských skupín účinne potlačujú orgánmi právnej ochrany a národnej bezpečnosti.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Na kosovsko-srbskej hranici bola napätá atmosféra, dôvodom boli poznávacie značky

0 icon

Belehrad 20. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Visar Kryeziu,Darko Vojinovic)   Na hranici medzi Kosovom a Srbskom v pondelok nastalo napätie po tom, ako Priština nasadila policajné zložky, aby implementovali pravidlo týkajúce sa odoberania poznávacích značiek zo srbských áut vstupujúcich do Kosova Na hranicu vyslali kosovskú špeciálnu políciu s obrnenými vozidlami, keďže jeden…

Oľano: O zriadení komisie na kontrolu informačno-technických prostriedkov sa má hlasovať na októbrovej schôdzi

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   O zriadení komisie na kontrolu informačno-technických prostriedkov (ITP) sa má hlasovať na októbrovej schôdzi parlamentu. Hlasovanie bude sprevádzané novelou zákona, ktorá definuje zriadenie komisie. Pre TASR to uviedol Peter Tarasovič z mediálneho tímu OĽANO. Komisia ešte bude predmetom rokovania koalície, potvrdilo hnutie, ako…

Španielska polícia v spolupráci s talianskou políciou rozbila zločineckú podvodnú skupinu, 106 ľudí zatkli

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Spanish National Police via AP)   Španielska polícia v spolupráci s talianskou políciou, Europolom a Eurojustom rozbila organizovanú zločineckú skupinu s väzbami na taliansku mafiu. Tá sa angažovala v online podvodoch, praní špinavých peňazí, obchodovaní s drogami a majetkovej kriminalite Počas operácie úrady zatkli 106 podozrivých,…

To sa americkej rozviedke nebude páčiť. Vedci našli nové dôkazy o prirodzenom pôvode koronavírusu

0 icon

Paríž 20. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Vedci z Pasteurovho ústavu v Paríži a Laoskej národnej univerzity našli nové dôkazy o prirodzenom pôvode koronavírusu SARS-CoV-2. Predtlač výskumu bol zverejnený na webových stránkach časopisu Nature Niekoľko mesiacov skúmali 645 netopierov 46 druhov v juhovýchodnej Ázii. Vo výsledku boli u zvierat žijúcich vo…

Na úrade vlády začala fungovať pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát. Najvyšší súd nevyšle svojho zástupcu

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian, SITA-Branislav Bibel, TASR-Jaroslav Novák)   Na Úrade vlády SR od pondelka začala fungovať odborná pracovná skupina zameraná na obnovu dôvery v právny štát. Jej zriadenie schválila minulý týždeň bezpečnostná rada štátu ako reakciu na situáciu v bezpečnostných zložkách. Pre vládu a…

Grécko začalo so sťahovaním migrantov do nového “uzavretého” tábora

0 icon

Samos 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Svarnias)   Grécko začalo v pondelok sťahovať žiadateľov o azyl do prvého z niekoľkých nových "uzavretých" táborov pre imigrantov, financovaných z prostriedkov Európskej únie, informovala agentúra AFP "Dnes je historický deň," vyhlásil generálny tajomník gréckeho ministerstva pre migráciu Manos Logothetis. Podľa Logothetisa vyjadrilo 270 zo…

Nedeľné žrebovanie očkovacej lotérie sa neobišlo bez vtipných momentov. Na 200-tisícovom výhernom lístku chýbala časť názvu obce

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot RTVS)   Na obrazovkách RTVS sa včera večer uskutočnilo ďalšie žrebovanie súťaže pre zaočkovaných Slovákov "Byť zdravý je výhra". Tvorcovia relácie si pre divákov pripravili nové väčšie rotujúce osudie. Aj v šiestej časti žrebovania astronomických výhier vo výške 101-tisíc eur nebola núdza o zaujímavé a…

Zomrel bývalý spolupracovník Hlavných správ René Balák

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   V noci z nedele na pondelok nás opustil ThDr. René Balák, PhD., ktorý minulý rok kandidoval za poslanca NR SR. V minulosti svojimi článkami prispieval na našom portáli. V mene cele redakcie vyjadrujeme rodine úprimnú sústrasť "Veľký človek, bojovník za právo v bioetike, kresťan…

Reakcia na vyjadrenia: Platforma slovenských sudcov apeluje na dodržiavanie európskych štandardov a profesijných predpisov

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Platforma slovenských sudcov Sudnamoc.sk upozorňuje, že výkonná a zákonodarná moc sa pri komentovaní rozhodnutí sudcov musí vyhnúť kritike, ktorá by podkopala nezávislosť a dôveru verejnosti v súdnictvo. Uviedla to vo svojom stanovisku, pod ktoré sa podpísali traja členovia Združenia sudcov slovenska sudkyne Ayše Pružinec…

Rezort školstva sa zameral na školské stravovanie, zmenili sa niektoré receptúry

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván, Pavel Neubauer, Martin Baumann)   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zameralo na školské stravovanie. Počas pondelkovej tlačovej konferencie rezortný šéf Branislav Gröhling (SaS) poznamenal, že je potrebné pozerať sa na potreby dieťaťa, teda aj na zdravý životný štýl a zdravú…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Samovládca Lipšic má zachrániť koalíciu "zmeny k zlu"...

0icon

Internet a sociálne siete sú posledným útočiskom demokracie. Veď vďaka sociálnym sieťam prepukla napríklad aféra „Gorila“, ktorú Nicholson tri roky tajil pod zámienkou, že ju on sám „vyšetrí“. Vďaka sociálnym sieťam bolo odhalené prepojenie Kisku na popradské podsvetie. Ale tiež vďaka demagogickým vystúpeniam na sociálnych sieťach sa do parlamentu dostal…

Andrej Sablič

Budíček!!!

0icon

Motto: Slovensko sa stalo členom komisie OSN pre budovanie mieru?!

Marek Brna

Liberalizmus je potrebné regulovať

0icon

Valí sa ho na strednú Európu stále viac a viac. Západ je ním priam posadnutý. Bezbrehá sloboda priviedla západnú spoločnosť k šialenostiam ako je priam propagácia transgender komunity, morálne zdecimovaná mládež, ktorej hlavnou starosťou bude pomaly len správne namiešanie fentanylu. Drogy sa komunisti správne snažili všemožne obmedziť, takisto pornografiu či…

René Pavlík

Opona

0icon

Bitka o právo Už viacej ako jeden a pol roka, namiesto serióznej správy štátu  sledujeme narastajúcu búrku v parlamente, v polícii, v správe štátu. Nakoľko vláda je v rukách politikov, a tí majú moc úmernú svojej schopnosti oklamať voličov, dospela situácia tak ďaleko, že nikto neverí nikomu. Z búrky, vplyvom globálneho…

Ladislav Hvižďák

Nočný strážca

0icon

Na webovej stránke Paul Craig Robertsa , ktorý ako už väčšina z čitateľov vie, bol v administratíve prezidenta Reagana , ktorý vládol v 80 – tých rokoch minulého storočia v USA,  ako námestník ministra financií a písal a píše do viacerých amerických denníkov, vyšiel krátky článoček, ktorý sa trefne hodí do…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Jedenie pneumatík či laku na nechty. Toto sú tie najšialenejšie úchylky

0 icon

Úchylky sú odlišnosti, rozdielnosti či nezhody s niečim normálnym. Ide o určité vybočenie z toho, čo ľudia pokladajú za normálne. Každý z nás občas vyčnieva z davu. U týchto ľudí však ide o niečo extrémne. TOP10 ti predstaví ďalších 5 ľudí, ktorých úchylky sú neuveriteľné!   5. Jedenie obrúskov do…

Rontgenové oči či dokonalá pamäť? Toto je 10 ľudí, ktorých kuriozita nemá hraníc

0 icon

Keď sa ti tvoj život zdá zvláštny, odteraz už nebude. Kuriozita týchto ľudí ťa šokuje! Muž, ktorý má navždy zdvihnutú ruku či dievča s röntgenovým videním? Že to nie je možné? Tak pozeraj... 10. Najdlhšie oficiálne mŕtva osoba, ktorá žije Lal Bihari je indický farmár a aktivista z Amily, ktorý…

6 dôležitých otázok, na ktoré nedokáže odpovedať ani veda

0 icon

Žijeme v dobe prudkého rozvoja technológií. Zdá sa nám, že na akúkoľvek otázku má veda odpoveď. No toto ani zďaleka nie je pravda. Vedci nielen, že zatiaľ nedokážu odpovedať na mnohé otázky, ale počas výskumov neustále získavajú nové údaje, ktoré vyvracajú predchádzajúce teórie a hypotézy. 1. Je realita skutočná, alebo žijeme…

Sféry vplyvu po druhej svetovej vojne

0 icon

Na konci druhej svetovej vojny prechádzala politická situácia v Európe veľkou premenou. Británia a Amerika boli spojencami Sovietskeho zväzu proti mocnostiam Osy a verejnosť cítila k Rusom značnú náklonnosť. Na jaltskej konferencii sa Stalin, Roosevelt a Churchill dohodli na „sférach vplyvu“ svojim krajín v závere vojny. Podľa podmienok tejto zmluvy spadala východná Európa do sovietskej sféry…

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0 icon

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované. 1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]

Armádny Magazín

V Argentíne budú mať zrejme opäť stíhacie letectvo, vybrali si JF-17 Thunder

0 icon

Argentína, 20. septembra 2021 (AM) – V 70. rokoch disponovalo Vojenské letectvo Argentíny na tú dobu jednými z najmodernejších bojových lietadiel, mali: záchytné stíhačky Mirage III, stíhačky IAI Dagger (izraelská verzia francúzskej stíhačky Dassault Mirage V), b

Otca Iránskeho jadrového programu zabil izraelský Mossad pomocou diaľkovo ovládanému guľometu

0 icon

Izrael, 20.september 2021 (AM) – Podľa medializovaných informácií denníka New York Times, otca iránskeho jadrového programu“ Mohsena Fakhrizadeha zlikvidoval robot s hmotnosťou tony, ktorý zostavil M

Saudská Arábia sa začína obzerať po ruských protilietadlových systémoch

0 icon

Saudská Arábia, 20.september 2021 (AM) – Spojené štáty stiahli svoje protilietadlové systémy THAAD a Patriot zo Saudskej Arábie, ale „sväté miesto nie je nikdy prázdne“, píšu britské noviny Al Arab.   Spojené štáty sa rozhodli stiahnuť svoje protiletecké systémy z územia Saudskej Arábie s vysvetlením, že ich poče

Srbsko pripravuje nový obrnený transportér Lazanski. Pomenovaný po veľvyslancovi v Rusku

0 icon

Srbsko, 20.september 2021 (AM) – Obrnený transportér Lazanski bude vyrábať srbská štátna obranná spoločnosť Yugoimport SDPR. Bude vyprojektovaný na základe najnovšieho srbského kolesového obrneného transportéra Lazar 3, jeho modifikácia bude vybavená kanónom pre delostrelecký granát kalibru 30x173 mm.   https://www.

Bašta: Nový vojenský pakt zmení svetovú históriu. Európu čaká transformácia do ázijského polostrova

0 icon

Česko, 19.september 2021 (AM, Sputnik) – Český diplomat Jaroslav Bašta v koment

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali