CYRIL A METOD – Medzi mýtom a skutočnosťou… 3. časť

Bratislava 5. júla 2016 (HSP/Foto:TASR – Pavol Ďurčo)

 

Časť III. Cár-Boh

„Kto kontroluje minulosť, ten kontroluje budúcnosť“  George Orwell, „1984“

„Aby sme sa priblížili k pochopeniu podstaty všehomíra, je potrebné, aby sme aspoň raz v živote zanevreli na všetky naučené, osvojené a indoktrinované znalosti a pokúsili sa odznova, z čistého listu postaviť našu pyramídu poznania okolitého sveta“                   René Descartes

„Prozreteľnosť nie je algebra. Rozum človeka nie je prorok, ale heuristický objaviteľ (угадчик  – t.j. ten, kto uhádne – pozn. aut.). Vidí obecný stav vecí a môže z neho robiť podstatné závery, často potvrdzované časom. Avšak nie je mu dané predvídať náhodu – mocný a okamžitý nástroj Prozreteľnosti“         A.S. Puškin

„Na začiatku bolo Slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol Slovo“                  Evanjelium podľa Jána

Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda
Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda

V prvých dvoch častiach nášho výskumu sme čitateľom priblížili súčasnú vedeckú a alternatívnu kritiku všeobecne zaužívanej tradičnej histórie „solúnskych bratov“. Bez predsudkov sme pristupovali k všetkým analyzovaným zdrojom, nešpekulujúc ohľadne ich hodnovernosti, keďže teoreticky pozostáva drvivá väčšina historických prameňov tak z hodnoverných, ako aj nehodnoverných údajov. Čiže sa dá povedať, že historické pramene sú hodnoverné v rozličnej miere a preto každý historický prameň ako taký je hodný toho, aby bol skúmaný a analyzovaný. Niet nepotrebných historických prameňov. Taktiež sme uviedli obšírny zoznam geografických, lexických, chronologických a i. protirečení, kontroverzií a paradoxov (napr. o nájdenom Konštantínom v Chersone Evanjeliu, „písanom ruskými písmenami…“), kedy údaje z historických zdrojov protirečia všeobecne uznávanej verzii života a pôsobnosti „solúnskych“ bratov. Dovolíme si opätovne zacitovať poznámku bulharského slavistu G. Cenova zo začiatku XX.storočia, ktorou zhrnul svoju obšírnu analýzu problematiky, a ktorú bol prinútený pod tlakom cirkvi a akademickej spoločnosti odvolať, sťa Galileo – „Príbeh o Cyrilovi a Metodovi predstavuje sumu rôznych príbehov o rôznych udalostiach z rôznych epoch a o rôznych osobnostiach, takže Cyril a Metod neexistovali v tej podobe, v akej ich slavistika poníma dnes.“

Ak hora nejde k Mohamedovi, Mohamed ide k hore. Georgij Cenov správne, na úrovni intuitívneho podvedomia, nahmatal boľavý nerv problematiky, avšak súc spútaný tradičnou chronológiou, nemohol systematizovať svoje, v princípe správne, postrehy do jednotného obrazu. V skutočnosti, ak by sme reinterpretovali časový rámec problému (keďže doteraz sme časový aspekt cyrilometodskej problematiky väčšinovo vnímali ako bezalternatívnu invariantu) a názvy účinkujúcich historických postáv, tak by sa replika G. Cenova dala preformulovať – „História Cyrila a Metoda je sumou rôznych príbehov o tých istých udalostiach s rovnakými osobnosťami, ktoré  boli na časovej osi umiestnené do rôznych epoch pod rozličnými názvami…“

Riadiac sa touto logikou pokúsme sa najprv analyzovať mená čelných postáv našej „Cyrillometodiady“, možno v nich nájdeme záchytku. Ak by sme meno CYRIL rozbili na samostatné zmysluplné časti (resp. v terminológii Novej Chronológie – „zmyslové kry“), dostávame

CYRIL = CYR + IL.

Je namieste predpoklad, že Cyril neznamená v prvom rade meno, ale titul, resp. prezývku, pozostávajúcu z dvoch častí:

·         CYR…. CR, čiže Cár, Cisár (viď známy titul kráľov „Sire“, alebo francúzsky šľachtický rod les Saint-Cyr)

·         IL alebo ILL (angl. Cyrill), čiže akronymum slova ALLA(h), alebo ILLION, alias Trója, alias Carihrad-Konštantínopol na Bospore.

Priznám sa, že drzosť, ale zároveň aj očividnosť takéhoto objasnenia ma zozačiatku dokonca vyľakala. Veď dostávame, že pod maskou Cyrila v našej zemi prebýval byzantský (t.j. judský-grécky-židovský) Cár/Cisár? Pritom nielen cár, ale Cár-Boh? Ktorý vykazoval neskutočné zručnosti, prorokoval kresťanstvo a bol sprevádzaný celou skupinou učeníkov (Angelárius, Gorazd a i.)..?

Taký cár mi však je známy len jeden – Ježiš Kristus, náš Pán, Ochranca a Spasiteľ.

Spravodlivo a odôvodnene ho titulovali „kráľom judským“, z rodu Dávidovho, čo je zachované v Biblii v slovách troch kráľov, adresovaných Herodesovi:

„…Keď sa narodil Ježiš v Judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tu hľa, mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema

a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť…

A hľa, hviezda, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastala nad miestom, kde bolo dieťatko…“                   Evajnejlium podľa Matúša, 2

Je možné, aby v podobe Cyrila (Konštantína Filozofa, a taktiež iných kresťanských prorokov) po našim krajinám bol chodil a prorokoval sám Ježiš Kristus? A prečo nie, ak reinterpretujeme a zjednotíme chronologické a geografické rámce „rôznych príbehov, pojednávajúcich pod rôznymi názvami o jedných a tých istých udalostiach…“

Pravdepodobnosť tejto hypotézy sa mi zdala obzvlášť relevantná, keď som si na internete prelistoval knihu A.T. Fomenko a G.V. Nosovského „Cár Slovanov“, v ktorej sa nielen privádzajú svedectvá v prospech stotožnenia evanjelského Jeruzalema so stredovekým Konštantínopolom, ale aj Ježiša Krista s byzantským cisárom Andronikom I. Komnénom (1118-1185 podľa tradičnej histórie), ktorý panoval v druhej polovici XII.storočia nášho letopočtu. Nebudeme v danej štúdii podrobne opisovať, ako konkrétne sa ruským vedcom podarilo vyčísliť reálne dátum narodenia Spasiteľa, spomenieme len astronomickú datáciu podľa Betlehemskej hviezdy.

V Evanjeliách a mnohých výtvoroch umenia, zobrazujúcich evanjelské novozákonné udalosti, je zachytených hneď niekoľko fenoménov, relevantných z hľadiska astronómie:

·         Betlehémska hviezda, ktorej zjavenie na oblohe sa spája s Kristovým narodením

·         orientačná, smerodajná, resp. „vedúca“ alebo „idúca pred kráľmi“ hviezda

·         slnečné zatmenie, sprevádzajúce Kristovo ukrižovanie

Giotto Adoration
Giotto Adoration
Altdorfer Adoration
Altdorfer Adoration

Astronómovia môžu vedeckou cestou vyčísliť, kedy vzbĺkla tá-ktorá hviezda, vznikla galaktická hmlovina a iné objekty, viditeľné na nebi. Prostredníctvom zložitých matematických výpočtov vedci dospeli k záveru, že na časovom intervale, prijímanom dnes za „prelom letopočtov“, k nijakému podobnému astronomickému úkazu dôjsť nemohlo. Naopak, jeden z možných analógov Betlehemskej hviezdy, totiž – výbuch supernovy, v dôsledku čoho sa na nebe zjavila tzv. „krabovitá hmlovina“ v súhvezdí Býka, mohol vzniknúť v polovici XII.storočia n.l.

Ďalej z biblického opisu plynie, že hviezda nielen slúžila evanjelským kráľom-mudrcom orientačným bodom, ale aj „šla pred nimi…“. Možno v danom prípade ide o neskoršie zjednotenie v interpretácii Evanjelista Matúša a neskorších umelcov troch fenoménov, viditeľných na nebi v polovici XII.storočia – Betlehemskej hviezdy, slúžiacej mudrcom orientačným bodom Polárnej hviezdy a pohybujúceho sa, „idúceho pred nimi“ telesa, snáď podobného kométe. Je zaujímavé, kam mudrcov priviedla Polárna hviezda, ak budeme predpokladať, že po stretnutí s Herodesom v Jeruzaleme-Konštantínopole sa vydali morskou cestou na sever. S ohľadom na jestvujúce morské toky v Čiernom mori sa dá predpokladať, že sa dostali na Krym…

O tom, že práve na Kryme sa s veľkou pravdepodobnosťou narodil Ježiš Kristus, rozpráva kniha A.T. Fomenko a G.V. Nosovského „Kristus sa narodil v Kryme. Tam umrela aj Bohorodička“. Spasiteľ sa mal narodiť v kultovom mieste na myse Fiolent, ktorý z dejín poznáme aj ako grécku veštiareň v Delfách:

FioLe(n)T ~ DeLFy ~ B/V/FeThLem…..  FLT ~ DLF ~ BTL, kde „B“ v slove Betlehem sa zamieňa s cyrilickým „B“, vyslovovaným ako „V“.

V skutočnosti Betlehem alebo „beth“+“lahaim“ (ala+ham/n) znamená asi toľko, ako „dom Boha-Kráľa (Chana, Cára)“. Juhozápadný polostrovný výbežok legendárneho Sevastopoľa – mys Chersonesos, taktiež v sebe nesie pečať mena Spasiteľa, pretože Chersonesos = Hieros + Esos, t.j. „Boh Ježiš“. Dokonca aj v názve Sevastopoľa je prítomná narážka na najvyšší dvorný titul Romejskej ríše epochy Komnénovcov – sebastov, protosebastov, sebastokratorov.

O Kryme hovoríme tak zoširoka aj preto, lebo zaujíma dôležité postavenie v biografii slovanského apoštola Konštantína-Cyrila. Ako sme písali v prvej časti štúdie, práve v Kryme totiž Konštantín počas svojej misijnej cesty k volžským Chazarom našiel „Evanjelium a Žalmy, písané ruskými písmenami“. Navyše sa na západoeurópskych mapách „Krym“ zapisuje ako „Crimea“, čím dostávame spoluhláskovú kostru „CRM“, čo sa s ohľadom na rôznu fonetiku jednotlivých národov mohlo ozvučiť aj ako „Solún“ (CRM ~ SLN)

Ohľade kométy, ktorú zobrazil stredoveký maliar Giotto, vedci A.T. Fomenko a G.V. Nosovskej vyslovili predpoklad, že sa jedná o Halleyovu kométu, ktorá sa na oblohe zjavuje každých 78 rokov. Cestou neveľmi zložitého aritmetického výpočtu vedci zistili, že kométu skutočne mohli vidieť na nebi v druhej polovici XII.storočia. V tej istej knižke ruskí matematici píšu, že evanjelský Ježiš Kristus, ktorý bol stotožnený s byzantským cisárom Andronikom I. Komnénom z XII.storočia n.l., sa v ruskom letopisectve odrazil aj ako krstiteľ Rusi prvoapoštol Andrej Pervozvannyj (I.stor.n.l.), a taktiež kyjevské knieža Andrej Bogoľjubský (X.stor.n.l.). Z čoho vedci vychádzali, stotožňujúc Krista s horeuvedenými osobnosťami? V predchádzajúcej časti štúdie sme poukázali na zistené novochronológmi  posuny (100-, 300-, 1000- a 1800-ročné intervaly) v globálnej chronológii, ktoré navzájom oddeľujú osobnosti analogických biografií pod rôznymi menami. Takým spôsobom, biografie Andreja Prvozvaného, cisára Andronika I. Komnéna a slovanského  apoštola Cyrila (Konštantína) nám dopĺňajú tie informácie o Kristovi, ktoré absentujú v kanonických Evanjeliách.

Veď posledné nám rozprávajú len o Kristovom narodení, úteku svätej rodiny do Egypta, jeho neskoršom pôsobení v Galileji po Herodesovej smrti, a ďalej len o posledných troch rokoch jeho putovaní, ktoré sa zavŕšili jeho triumfálnym vchodom do Jeruzalema. Kde Kristus bol a čo robil celých 30 rokov, nám Evanjelia neupresňujú. Ak však čerpáme informácie o Ježišovom živote z „alternatívnych“ zdrojov o iných pionieroch kresťanstva, predstavujúcich početné fantómne duplikáty jednej a tej istej osoby v rôznych časových epochách, sprítomňuje sa nám táto skutočne ústredná osobnosť ľudských dejín v celej svojej mnohorakej, mnohovrstvovej podstate.

Ak totiž hypoteticky stotožníme Krista s cisárom Andronikom a Cyrilom, zistíme nasledovné. Cisár Andronikus Komnén („Andronikus“ = Andros + Nika, t.j. „človek-víťaz“; Krista volali „človekom“, „synom človeka“, „víťazom nad smrťou“), podobne ako Konštantín-Cyril, putoval po Východe a poznával východné krajiny. Obraciame Vašu pozornosť napríklad na misijnú cestu Konštantína („Večného“ – z lat. konštanta) ku Chazarom na Volge. Cisár Andronikus-Kristus bol bratrancom haličského kniežaťa Jaroslava Osmomysla. Jeho matka pochádzala z Rusi a volala sa Irena (Helena, Ilona) Haličská. Ak by sme podobnú logiku novochronológov, ako je podaná v knihe „Cár Slovanov“, uplatnili na príbeh o Cyrilovi a Metodovi, vcelku očakávane sa vynorí zákonitá dedukcia:

Ak podľa novochronológov Kristus pôsobil a prorokoval (čiže – pokrstil) vo vlasti  jeho matky – v starej Rusi v podobe kniežaťa Andreja Bogoľjubského a „apoštola Skýtov“ – Andreja Prvozvaného, mohol  vykonať niečo podobné aj na Veľkej Morave a v Nitrianskom kniežatstve v podobe Konštantína-Cyrila. A mal k Slovanom bezprostredný vzťah.

Nielenže je Kristus pravoslávnymi ikonopiscami často zobrazovaný ako skutočný korunovaný kráľ, ale aj na mnohých pravoslávnych ikonách je nad scénou Kristovho ukrižovania zobrazovaný nadpis – „Cár Slávy“ (Цръ Слвъ), alebo v inej možnej interpretácii – „Cár Slovan“, resp. „Cár Slovo“. A v akom jazyku rozprával Konštantín Filozof (Cyril) s tunajším obyvateľstvom, prorokujúc kresťanstvo a hlásajúc (čiže doslova hlásajúc v prvej inštancii) slovo Božie? No predsa v jazyku Romejskej ríše (Veľkej Moravy) – rímskom jazyku, ktorý poznáme z Evanjelií ako aramejčinu. Ak slovné spojenie „rímsky jazyk“ preložíme do ruštiny, dostaneme римский язык („rimskij jazyk“), čo sa však dá ponímať aj ako  мирской язык („mirskoj jazyk“), čiže jazyk MIRA-SVETA a zároveň jazyk prostoľudínov, laikov, čiže pospolitého ľudu. Spomenieme, že knieža Rastislav adresoval byzantskému cisárovi žiadosť vyslať na Moravu vzdelancov, znalých jazyka jeho prostého ľudu.

Car slavy
Car slavy
Christ pantokrator
Christ pantokrator

Z toho vyvodzujeme, že vo vtedajšej Rímskej ríši (Byzancii, Judei, Veľkej Morave) popri jazyku gréckom, čiže jazyku žrecov-duchovných (iudeov-Židov, ktorí podľa Evanjelií boli jediní povolaní tlmočiť Božie Slovo, resp. Zákon, a kastovo sa oddeľovali od prostoľudínov dokonca aj na úrovni jazyka; pravdepodobne moc predstaviteľov centrálnej byzantskej vlády v rozptýlených oblastiach ríše – Židov – tkvela v tom, že to bola kasta „duchovných a pisárov“, ktorí jediní mali svoj jazyk a písmo, a teda poznaním prevyšovali ostatných) existoval jazyk pospolitého ľudu – aramejčina, v ktorej sú dochované aj posledné slová Ježiša, ktoré vyslovil na kríži.

V Evanjeliách to znie – „Eloi, Eloi, lama sawachtani!“. T.j. „Bože, Bože, prečo si ma opustil“. Ale ak k dešifrácii tejto „aramejčiny“ použijeme slovanské jazyky, dostávame s ohľadom na spoluhláskovú kostru a variabilné samohláskové ozvučenie (v starých textoch sa samohlásky vynechávali)  – „ELOI, ELOI, LI MA SI VOSTANICH“ resp. „…LI MA SI OSTAWICH“. Čo môže byť odvodené od minulého príčastia staroslovanského „ostaviť“ (nechať, zanechať, opustiť) – ostav(l)jachu, podobne ako je to často písané v staroruských kronikách – bjachu, živjachu, govorjachu  a pod. Pričom pojem Eloi alebo Ollo bol v Rusku používaný až do XVII.storočia súbežne s pojmom „Boh“.
Taktiež je pozoruhodné, že ešte donedávna bola vo východokarpatských rusínskych dedinách tzv. Lemkov rozšírená obyčaj, v súlade s ktorou profesionálne plačky na pohreboch nariekali za zosnulými so slovami „Lele, Lele, le me se vostane?“

Z horeuvedeného bezprostredne vyplýva dedukcia:

Ježiš Kristus rozprával „aramejsky“, Konštantín Filozof (Cyril) starosloviensky. Ak „Konštantín Filozof“ je fantómnym duplikátom Krista, znamená to, že staroslovienčina – toť biblická aramejčina.

Skúsme pokračovať vo vyhľadávaní spoločných čŕt medzi evanjelským Ježišom, filozofom a apoštolom Slovanov Cyrilom a byzantským cisárom Andronikom.

Skutočnosť, že posledný bol Slovanom, dosvedčuje aj názov dynastie, ktorej bol cisár Andronikus (čiže podľa našej hypotézy – Ježiš Kristus/Cyril) predstaviteľom – Komnénovci, Komnéni (Komnenoi – gréc.). Môže to byť odvodené od staroruského pojmu „komoň“ – kôň, a znamenať jednoducho jazdcov. My ich však poznáme z uhorských stredovekých kroník ako Kumánov. Keďže po maďarsky „Kumáni“ znejú Kuni, môžu Kumáni znamenať taktiež aj Hunov.  A keďže sú Huni podľa kroniky „De Gesta Hungarorum“ považovaní za predkov Uhrov, ba dokonca s nimi priamo stotožňovaní, môžeme odôvodnene povedať, že tak, ako „Uhorsko“ bol v dnešnom ponímaní mnohonárodnostný štát, boli aj Huni a Kumáni – jednoducho profesionálne mnohonárodnostné jazdecké vojsko, nič viac a nič menej.

V danom mieste je nevyhnutné spraviť niekoľko ilustračných poznámok. Myslíme si, že obraz „Veľkého sťahovania národov“, ako nám ho maľujú, je nesprávny. Nie je možné, aby technicky zaostalé národy na primitívnom stupni spoločeského rozvoja, postrádajúce vlastné písmo a vyznávajúce primitívne, šamanistické, čiže ne-inštitucionalizované pohanské rituálne kulty, mohli pokoriť vyspelé civilizácie. Oveľa pravdepodobnejší je predpoklad, že sa jednalo sa o trestné výpravy organizovaného a profesionálneho vojska Rímskej = Svetovej ríše, ktoré sa sústreďovalo v pričernomorských a stredoázijských stepiach a bolo z technickej nevyhnutnosti kočovným. Z toho neskôr, úmyselne alebo nie, vznikla misinterpretácia „kočovné národy“. Je známe, že seno a slama, nevynutný proviant pre veľké jazdecké útvary, sa začal v priemyselných rozmeroch lisovať až v novoveku, kedy začali vznikať aj rekrútske armády nových európskych štátov so svojimi jazdeckými zbormi. Avšak v stredoveku nielen že jeden profesionálny jazdec so sebou viedol dvoch ďalších koní, jedného náhradného a jedného koňa-nosiča, ale aj jazdecké armády sa spravidla pásli voľne na prírode… Preto známy „mongolský“ jazdecký útvar tumen, počítajúci tisícku jazdcov, predstavoval v skutočností obrovskú hordu o troch tisíckach koní – viete si predstaviť, za aký čas spasie také megastádo pole o rozmere 10 štvorcových kilometrov? „Kočovnosť“ stredovekých mongolských a iných dobyvačných vojsk bola daná predovšetkým nevyhnutnosťou neustáleho pohybu za trávnatým porastom. Stepi boli pre trvalé rozpoloženie takéhoto vojska prirodzené. Navyše je o cisárovi Andronikovi Komnénovi známe, že holdoval skýtskym obyčajom a bol neustále sprevádzaný skýtskou družinou.

Dlhú dobu sa medziriečie Dunaja a Tisy považovalo za „tábor Kumánov“, tzv. Cumanorum Campus.

Lazarus hungary
Lazarus hungary

Zároveň anglický historik Steven Runciman o byzantských cisároch Komnénovcoch tvrdí, že boli valašského pôvodu, t.j. pravdepodobne bulharského pôvodu, pretože VLCH~BLG. Zároveň o priamej geografickej aj pojmovej súvislosti medzi Valachmi a Bulharmi svedčí stredoveká mapa Sebastiana Muenstera,  na ktorej sú obidve etniká umiestnené hneď vedľa seba. Je zároveň známe, že dve konštitučné časti uhorskej monarchie, ktoré tvorili dedičné panovnícke léno a spravidla bolo spravované budúcim dedičom toho-ktorého panovníka, sa volali Nitra a Bihar (t.j. Bulhar).

 

Muenster hungary
Muenster hungary

Samotný názov Uhorsko, v poľštine Wegry, resp. U(N)GRIA , pravdepodobne značí VAGRIA, ak si odmyslíme nosovku „N“ a zohľadníme praktickú grafickú totožnosť hlások „V“ a „U“ v starých textoch. Vagria – toť zabudnutý stredoveký názov našej vlasti. Obyvateľov Vagrie-Krolewstva Wegier-VGRIE pravdepodobne nazývali Vagrami alebo Varjagmi, čiže Uhrami. Začíname chápať zmysluplnosť takých slovenských názvov ako rieka Váh, Varín, časté priezvisko Varga, Virág, Vergun alebo Bugár, ktoré nezriedka nosia skalopevní Slováci.

Po maďarsky dodnes „Var“ znamená mesto, pevnosť, burg. Je logické predpokladať, že aj VAGRIA alebo VARGIA  tiež znamená „krajinu miest“. Akronym Uhorska – VRG alebo BRG – sa do západného slovníka pretavil v podobe BURG, keďže B a V sú spodobujúce sa spoluhlásky. To isté v princíp znamená aj škandinávsky pojem „Garda-riki“ – Kráľovstvo miest, ako Severania nazývali starú Rus, a taktiež Romea, pretože Rím ~ RAM ~ WAR = mesto. Tento pojmový rad podporuje našu hypotézu o tom, že Uhorsko-Morava v predmetnom období tvorila súčasť Romejskej-Byzantskej ríše, a že v skutočnosti v uhorskej histórii je prítomná vrstva starších byzantsko-romejských udalostí, „prispôsobených k miestnym názvoslovným reáliám“.  Túto skutočnosť je obzvlášť potrebné mať na zreteli pri porovnávaní byzantsko-uhorských dynastií a personálií z obdobia XI.-XIII.storočia n.l.

Vagrovia/Uhri alebo Varjagovia (Varangians – angl.) tvorili elitnú „varjažskú gardu“ (Varangian Guard) byzantských cisárov. Už len táto skutočnosť jediná spochybňuje rozšírenú tradičnú verziu o tom, že Varjagovia boli cudzorodní (pre Nestora a ruských letopiscov a kronikárov) vikingskí príšelci zo Škandinávie.  Naopak, celý príbeh prvopočiatkov staroruskej štátnosti skrz „Rjurika, Varjaga-Rusa“, nadobúda diametrálne odlišný rozmer, ak ho reinterpretujeme skrze našu dedukciu o tom, že Varjagovia, resp. Vagrovia – boli v skutočnosti Uhrami. Podarilo sa nám nájsť potvrdenie tejto našej hypotézy (o „varjažskom-uhorskom“ pôvode zjednotiteľa starej Rusi a progenitora panovníckej dynastie Rjurikovcov, ktorej sa na Západe čo do urodzenosti mohli rovnať len Merovejci), a to v knihe anglického vyslanca kráľovnej Alžbety I. pri moskovskom panovníkovi z druhej polovice XVI.storočia, Gillesa Fletchera – „Of the Russe Commonwealth“. Táto knižka je jedinečným dobovým prameňom, ktorý bol v Rusku dlho zakázaný, konkrétny exemplár  s ešte predrevolučným ruským pravopisom si autor zadovážil u jedného moskovského bouquinistu.

Gilles Fletcher v svojom pojednaní o „Of the Russe Commonwealth“,v kapitole „O dome a rode ruských cárov“, píše nasledovné:

„Cársky dom v Rusku má názov Biely. Toto pomenovanie pochádza (ako sa predpokladá) od kráľov Uhorských, a zdá sa to o to pravdepodobnejšie, že uhorskí králi sa skutočne predtým tak nazývali… Napríklad v roku 1059 sa spomína o jednom Belovi, nástupcovi jeho brata Andreja, ktorý obrátil Uhrov na kresťanskú vieru, od ktorej však poslední odstúpili, vinou bezbožnosti a naliehaním Turkov. Druhý toho mena sa nazýval Belom Slepým, aj niektorí z jeho nasledovníkov nosili také meno…“

Práve počas vlády cisárov Komnénovcov (XII.storočie n.l.) sa histórie Uhorska/Vagrie/Bulharska a Byzancie úzko navzájom preplietajú. To isté sa dá povedať aj o epoche Cyrila a Metoda (IX.storočie n.l.), ktorých literárne spracované „Životy…“ sa dajú považovať, tým pádom, za jedny z početných „stratených“ Evanjelií. Pričom zostavených v slovanskom jazyku. Práve pri súčasníkovi „solúnskych bratov“ – patriarchovi Fotiovi, Byzanciou otriasa vlna „ikonoborectva“, resp. „bulharskej herézy“, a roku 867 (rok po príchode Konštantína a Metoda do „Ríma“) sa moc ocitá v rukách cisára Basilea Macedónskeho (čiže jednoducho – macedónskeho cára). Predbiehajúc udalosti si dovolíme hneď vysloviť predpoklad, že podľa našej logiky Basileos Macedónsky predstavuje jeden z ďalších duplikátov Ježiša Krista-Konštantína, čo aj bez meškania zdôvodníme.

Rapídna kariéra Basileia Macedónskeho vskutku fascinuje. Pôvodom z prostej rodiny, Basileios 30 rokov strávil cestovaním a službami po celej ríši, a keď neskôr ako tridsaťročný prišiel do Konštantínopola, podarilo sa mu veľmi rýchlo vďaka veľkému rozumu a krásnemu zovňajšku získať si dôveru a dobroprajnosť cisára Michala III. Toho istého Michala, ktorý vyslal Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

(Michal III z IX.storočia n.l. môže byť aj prototypom pre panovníka Veľkej Moravy, t.j. Veľkej Romey – Mojmíra, predovšetkým však originálom pre Michala III z IX.storočia je Manuel I. Komnén z XII.storočia n.l., ktorý bol bratrancom Andronika Komnéna-Krista… Pozn. aut.)

Čo ďalej robí Basileos Macedónsky?  Cez sobáš s cisárovou kurtizánou Eudoxiou Ingerinou sa čoskoro Basileos stáva spoluvládcom Michala III. – cézarom (kaisaros – gréc.). Ako postupne začíname chápať, reč je tu o tom, čo robil a kým sa stal Konštantín-Cyril po jeho návrate do Ríma-Konštantínopola roku 866. Je predsa známe, že Konštatnín sa stal „Cyrilom“, t.j. „cárom/cisárom“, až po jeho príchode do Ríma a vynikajúcej obhajobe slovanského písma pred pápežom Hadrianom. Dozvedáme sa taktiež, že mal manželku menom Eudoxia Ingerina, čo značí Ungarina. O Eudoxii Ingerine je známe, že jej otec bol dôstojníkom vo „varjažskej garde“ byzantského cisára, t.j. ešte jeden smerodajný odkaz na „uhorský“ pôvod spoločníčky Basilea-Cyrila-Andronika-Ježiša. Máme tu presvedčivé svedectvá o akýchsi mimoriadnych vzťahoch, prerastajúcich do dynastických zväzkov, medzi zodpovedajúcimi panovníckymi dynastiami Uhorska a Byzancie:

·        V IX.storočí n.l., v dobe „správnych“ Konštantína a Metoda, kedy panovníckou dynastiou Byzancie bola Macedónska dynastia, bola Eudoxia Ingerina najprv kurtizánou Michala III a neskôr manželkou Basilea (Cyrila, Ježiša Krista). Matkou byzantského cisára, a dlhú dobu regentkou za maloletého Michaela-Manuela-Mojmíra bola cisárovná Theodora. Theodora bola vyhlásená za svätu a dodnes je uctievaná v Pravoslávnej cirkvi. Je známe, že Theodora pochádzala za Paphlagonie, čiže „krajiny krásnych koní“. Nie je to príliš očividná náhoda? Veď v krajine krásnych koní žijú jazdci, ľudia koní – Kuni, Huni, Kumáni (komoň – kôň, starorus.)

Hagia theodora
Hagia theodora

·        V XII.storočí n.l. je matkou cisára Manuela I. Komnéna (alias Michal III, alias Mojmír) – Helena Uhorská, ktorá sa pred manželstvom volala jednoducho Piroška. Helena Uhorská bola kanonizovaná Pravoslávnou cirkvou  v podobe „rovných apoštolom“, spomienkový deň 13.augusta podľa juliánskeho kalendára. Jej čiastočné duplikáty – Irena Haličská, Helena Vukanovič z Rašky, kyjevská kňažná Oľga, jeruzalemská kráľovná Melisende a trójska Helena. Helena Uhorská bola manželkou byzantského cisára Jána II. Komnéna, ktorý bol strýkom Andronikovi Komnénovi, a v Novej Chronológii býva stotožňovaný s Jánom Krstiteľom. Helena Uhorská porodila byzantskému cisárskemu rodu – dynastii Romejských svetovládcov – 7 detí, ktoré sa v súlade s vtedajším predježišovským protokresťanstvom (dnes zamieňaným s pohanstvom) ako členovia imperátorskej rodiny slávili ako žijúci Bohovia. Preto sa Helena Uhorská zachovala v národnej pamäti Maďarov a Slovákov a oslavuje sa ako Panna Mária Sedembolestná. A hoci nebola matkou samotného Ježiša, ničmenej ju odôvodnene nazývajú „Bohorodičkou“, pretože rodila členov cisárskej rodiny – Bohov. Nech Vás nemýli, že v cirkevnej tradícii Helenu Uhorskú volajú „Máriou“, keďže Mária môže znamenať jednoducho „Rimanka“.

Helene of hungary
Helene of hungary

 

Chápeme, že rozmer článku neumožňuje podrobne prerozprávať biografie osobností, ktoré považujeme za fantómne duplikáty jeden druhého, chybne umiestnené chronológmi a historikmi pod rôznymi menami do rôznych časových epoch. Odporúčame čitateľom v prípade záujmu vykonať samostatné rešerše a overiť si očividnú príbuznosť, podobnosť až totožnosť nasledovných svetských a cirkevných duplikátov Krista:

·         Andronikus I. Komnén ~ Basileos Macedónsky ~ Andrej I. Uhorský (“Biely”, “Katolícky”) ~ Andrej Bogoľjubský ~ Andronikus Duka (XI.stor.)

·         Konštantín-Filozof (“Cyril”) ~ Hieronymus Stridonský ~ Ulfila ~ Andronikus Pannónsky ~ svätý Chrysogon

Chronologická mapa
Chronologická mapa

Stanislav Slabeycius

Druhú časť článku si môžete prečítať TU a prvú časť článku si môžete prečítať TU

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V najvyššom stupni varovania pred šírením COVID-19 sú dva okresy

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:korona.gov.sk)   Od pondelka sú podľa COVID automatu dva okresy v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich je 36, v červenej 39. Celkovo je Slovensko v čiernej fáze. Aktualizáciu rozdelenia okresov podľa rizikovosti schválila v rámci COVID automatu vláda na svojom…

Irán označil výpadok prúdu v jadrovom zariadení Natanz za dôsledok „terorizmu“

0 icon

Dubaj/Teherán 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Planet Labs Inc.)   Irán označil v nedeľu výpadok prúdu vo svojom podzemnom závode na obohacovania uránu Natanz za čin "nukleárneho terorizmu". Incident zvýšil napätie v regióne v čase, keď svetové veľmoci a Teherán pokračujú v rokovaniach o tzv. jadrovej dohode, uviedla agentúra AP Hoci sa…

Audit kybernetickej bezpečnosti musia do novembra podstúpiť aj nemocnice

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Audit kybernetickej bezpečnosti musia do novembra podstúpiť aj nemocnice. Kontrola odhalí, či sú chránené proti hackerským útokom. Audit musia do 9. novembra tohto roka absolvovať aj stovky firiem a inštitúcií, pri problémoch s pandémiou koronavírusu naň však mnohí zabudli. Upozornila na to audítorská spoločnosť…

Krajne pravicová AfD schválila volebný program s výzvou na odchod z EÚ

0 icon

Drážďany 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) v nedeľu prijala svoj program pre spolkové parlamentné voľby, ktoré sa budú konať v septembri tohto roka. Vyzýva v ňom po prvý raz jasne na vystúpenie krajiny z EÚ, informovala agentúra DPA "Považujeme za potrebné vystúpenie…

Britské médiá: Princ Harry sa bez manželky vrátil do Londýna na pohreb princa Philipa

0 icon

Londýn 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Britský princ Harry už podľa médií pricestoval späť do Spojeného kráľovstva a je v karanténe pred pohrebom svojho starého otca princa Philipa, ktorý sa uskutoční budúcu sobotu. Informovala o tom v noci na pondelok televízia Sky News Harry podľa oficiálne nepotvrdených správ dorazil…

Jordánsky kráľ sa prvýkrát objavil na verejnosti s princom obvineným zo vzbury

0 icon

Ammán 11. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Royal Court Twitter Account via AP)   Jordánsky kráľ Abdalláh II. a princ Hamza sa objavili v nedeľu prvýkrát spoločne na verejnosti od politickej krízy, ktorú vyvolali podozrenia zo zosnovania sprisahania, na ktorom sa mal podieľať aj jordánsky princ. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters…

Prvá ženská víťazka v 173-ročnej histórii Veľkej národnej. Nasledujte svoje sny, odkazuje 31-ročná Írka

0 icon

Liverpool 11. apríla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Scott Heppell, Pool)   Hollywoodsky príbeh na anglický alebo skôr írsky spôsob. Najväčšie prekážkové dostihy na svete Grand National na závodisku Aintree ovládla Írka Rachael Blackmoreová vôbec ako prvá žena v 173-ročnej histórii V sedle osemročného írskeho valacha Minella Times triumfovala na trati dlhej štyri a…

Tomanová upozorňuje na negatívne dôsledky prerušeného prezenčného školského vzdelávania

0 icon

Bratislava 11. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Komisárka pre deti Viera Tomanová upozorňuje na negatívne dôsledky prerušeného prezenčného školského vzdelávania, dištančného vzdelávania a núteného testovania žiakov na zistenie vírusu SARS-Cov-2 Viaceré pandemické opatrenia majú nepriaznivé účinky  na vzdelanostnú úroveň a na fyzické a psychické zdravie detí a nie sú v súlade…

Na jadrovom objekte v Iráne došlo k nehode. Podľa šéfa Iránskej organizácie pre atómovú energiu ide o terorizmus

0 icon

Natanza 11. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Sputnik/SITA/Foto:Pixabay)   V iránskom jadrovom zariadení, ktoré sa nachádza v Natanze, došlo k nehode pri distribúcii energie. Informovala o tom miestna tlačová agentúra Fars s odvolaním na Iránsku organizáciu pre atómovú energiu (AEOI). Irán označil výpadok elektriny v podzemnom jadrovom stredisku Natanz za "jadrový terorizmus"…

Heger: Neúčasť slovenských diplomatov na rokovaniach Matoviča v Budapešti nebola adekvátna. Kedy sa začnú otvárať prevádzky?

0 icon

Bratislava 11. apríla 2021 (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Neúčasť slovenských diplomatov na rokovaniach vicepremiéra Igora Matoviča v Budapešti nebola adekvátna. V dnešnej relácii televízie Markíza Na telo to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) Zástupcovia slovenskej ambasády by mali byť podľa neho na takýchto stretnutiach vždy prítomní. Považuje to za úplný…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Lubor Navracic

Temné sily Slovenskej „banánovej“ republiky a štátnický postoj Igora Matoviča

0icon

V dnešnej relácii „Na telo“ premiér Eduard Heger povedal, že štátna úradníčka Zuzana Baťová, ako riaditeľka ŠUKL dala na podpis bývalému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčimu poverenie k posúdeniu vakcíny Sputnik V do necertifikovaného zariadenia, ktorým malo byť Medicínske centrum SAV. Ďalej povedal, že podľa vnútorných predpisov ŠUKL je ich, teda riaditeľky Baťovej ako…

Marek Brna

Zvláštnosť národa slovenského

0icon

Slovenské deti používajú čoraz častejšie české slová namiesto slovenských. Nemožno sa tomu čudovať, nášho detského diváka vie momentálne najlepšie zaujať český televízny kanál Déčko. Slovenské televízne vysielanie je tvrdo atakované ponukou zo strany západných susedov. A čuduj sa svete, ani v rozhlase to nie je v tejto krajine normálne. Detské…

Ladislav Kováčik

Presvedčivosť katolíckeho myslenia

0icon

Uvedomil som si jednu vec. Obvykle ma to naozaj obohatí, keď počúvam alebo čítam prednášku, článok či kázeň nejakého naozaj vzdelaného katolíckeho kňaza či teológa. Neplatí to úplne o všetkých, aj tzv. dedinských farároch, ale do istej miery aj o tých. Dovolím si povedať, že v rámci

Rene Molnaru

Domobranci všetkých krajín spojme sa!

0icon

Patrím do tej mladšej skupiny občanov, ktorí nezažili socializmu a slávny výrok „Proletári všetkých krajín spojme sa!„ Svet sa modernizuje a mali by sme oprášiť aj staršie výroky. Nie všetko za socializmu bolo zlé. Máme dnes byty zadarmo ako za socializmu, povinnosť pracovať, alebo bezplatné zdravotníctvo, mohla by som menovať desiatky dobrých…

Boris Mesár

USA a NATO sa označili za novú „svätú inkvizíciu“ !

0icon

Historické zhody medzi pseudorealitou vytvorenou v USA a NATO a hrôzami stredoveku sú čoraz zreteľnejšie. Niet pochýb o tom, že všetko, čo je ,,vyhlásené" na brehoch Potomacu a Temže je ,,nespochybniteľná pravda" . Každý, kto si dovolí o tom čo i len zapochybovať , podlieha represiám a sankciám. Paralely sú…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo sa v luxusných reštauráciách podávajú malé porcie?

0 icon

Ak si niekedy išiel do reštaurácie a dostal si dizajnovo naloženú malú porciu jedla, mohol si ostať ohromení. Nakoniec to bolo asi nákladné a veľkosť porcie asi vyzerala trochu ... neúmerne cene. Prečo je to vlastne tak?  1. Každé jedlo má drahé suroviny

TOP10+: Rodičia sa podelili o fotografie, ktoré by ich deti radšej vidieť nemali

0 icon

Aj keď sa to teraz môže zdať z jednej strany bezpečnejšie, deti predchádzajúcich generácií si museli nájsť inú zábavu ako čumieť do telefónu. A rodičia pritom riskovali oveľa viac, než len bolesť krku. Ak nepatríš ešte medzi príliš mladé ročníky, tak si už určite od svojej mamy, otca, babky alebo…

TOP10+: Keď sú dizajnéri kreatívni, ale sabotujú vzhľadom svoje výtvory

0 icon

Dizajnéri sú tvorivé stvorenia a pri výrobe svojich výtvorov chcú zapôsobiť čo najlepšie. Nakoniec sa niekedy objavia také originálne návrhy, že ich nevedia oceniť ani ľudia s bohatou fantáziou. Ešte zaujímavejšie plody fantázie vychádzajú od ľudí, ktorí sú si istí, že sú sami umelcami a dizajnérmi najhrubšieho zrna. S nami…

Ilumináti: Oko, ktoré všetko vidí - 1. časť

0 icon

V rámci dvojdielneho článku s názvom Oko, ktoré všetko vidí, sa spoločne pozrieme na iluminátov a nové potenciálne usporiadanie sveta. Jedna z najstarších konšpiračných teórií hovorí o tom, že jestvuje tajný plán na vytvorenie jednotnej svetovej vlády. Americké médiá venujú zvláštnu pozornosť údajnému plánu „nového usporiadania sveta“, do ktorého sú zapojení významní predstavitelia z oblasti politiky,…

Henrich II. a jeho osudný turnaj

0 icon

Prinášame ďalší článok z minisérie „muži robia dejiny“. Tentokrát sa pozrieme na francúzskeho kráľa - Henricha II., druhorodeného syna Františka I., o ktorom sme vám v nedávnej minulosti už článok priniesli. Samozrejme, o francúzskych kráľoch by sa dali napísať stovky, ak nie tisícky strán textu, v rámci článku sa však pozrieme na pár zaujímavostí,…

Vo svete IT

Zatiaľ nepoznáme spôsob, ako by sme mohli cestovať k iným hviezdam. Tento je však najpravdepodobnejší!

0 icon

Dostane sa niekedy ľudstvo k iným hviezdam? Najväčším problémom sú momentálne extrémne vzdialenosti, ktoré by musela vesmírna loď prekonať. Ak by sme chceli ľudí poslať k najbližšej hviezde, Alpha Centauri, cesta by trvala niekoľko desiatok tisíc rokov. Existujú však čisto hypotetické teórie, ktoré by umožnili rýchle cestovanie vesmírom. Jednou z nich…

Predstavuje pre nás umelá inteligencia existenčnú hrozbu?

0 icon

Umelá inteligencia sa pomaly, ale isto dostáva do našich životov. V mnohých prípadoch dokonca s ňou interagujeme, hoci to ani netušíme. Napríklad, to, čo sa vám ukáže ako prvé, keď niečo hľadáte na internete je prácou umelej inteligencie. Tá sa stará aj o to, aké reklamy, či produkty sa vám…

Objekty UFO nad palubou vojnovej lode: Pentagon potvrdil autenticitu záhadného videa

0 icon

Ministerstvo obrany Spojených štátov, Pentagon, potvrdilo autenticitu zarážajúceho videa, na ktorom sú zachytené neznáme objekty, krúžiace okolo americkej vojnovej lode. Toto video spadá pod rozsiahle vyšetrovanie fenoménu UFO (pozn. redakcie: z ang. Unidentified Flying Objects – Neidentifikované lietajúce objekty), píše portál Futurism. „Potvrdzujem, že materiály boli nakrútené príslušníkmi námorníctva,“ vyjadrila sa…

WhatsApp má vážny nedostatok, pomocou ktorého viete inému používateľovi zablokovať účet. Stačí poznať len jeho číslo!

0 icon

Platforma WhatsApp vo všeobecnosti patrí medzi najpopulárnejšie komunikačné platformy. Posledné týždne sme mohli v súvislosti s touto službou čítať o viacerých zraniteľnostiach. Jednou z nich bol hackerský útok využívajúci správy od existujúcich kontaktov, pomocou ktorého sa útočníci snažili získať kontrolu nad účtom. Rovnako sme mohli čítať aj o podvodnej aplikácii Netflix,…

Robotický pes Spot od Boston Dynamics opäť v nasadení! Tentokrát v bojových cvičeniach francúzskej armády

0 icon

Americká spoločnosť Boston Dynamics je vo svete robotiky už dlhé roky veľmi známa. Od tohto výrobcu sme v posledných rokoch videli hneď niekoľko zaujímavých robotických pomocníkov, ktorí častokrát dokážu omnoho viac, ako bežný človek. V minulosti sme videli robota Atlas, ktorý dokázal prekonať malú prekážkovú trať, či spraviť salto, ale…

Armádny Magazín

Smrť 5ročného chlapca nestačila. Na Donbas dorazili špecialisti ukrajinského závodu Majak, chcú testovať novú muníciu pre drony

0 icon

Ukrajina, 11.apríl 2021 (AM) – Spravodajské služby Doneckej ľudovej republiky (DNR) dostali informácie o príchode skupiny technikov ukrajinského závodu Majak do oblasti zodpovednosti ukrajinského práporu Vostok. Informovala o tom Ľudová polícia DNR. Priemyselníci so sebou priniesli dva bezpilotné prostriedky typu hexocopter, ako aj dvadsaťštyri experim

Ak tanky uviaznu v tuneli? Vážne problémy NATO v možnom konflikte s Ruskom

0 icon

Nemecko, 11. apríl 2021 (AM) – Ak sa rozpúta konflikt s Ruskom, NATO musí urýchlene presunúť sily na východ a práve vtedy bude aliancii hroziť krach. K takému poznaniu dospeli experti, keď preverovali päť trás presunu a zásobovania vojsk. Ciest a pevných mostov na nich niet, na hraniciach panuje byrokracia a v niektorých štátoch je v

Hlavná hrozba je Čína: Washington žiada na obranu v budúcom roku 715 miliárd dolárov

0 icon

USA, 11. apríl 2021 (AM) - Americká vláda zamýšľa požiadať Kongres USA o vojenské výdavky vo fiškálnom roku 2022 vo výške 715 miliárd dolárov, podľa návrhov rozpočtu Bieleho domu, ktoré boli dnes zaslané vedeniu Kongresu. Ako je uvedené v týchto dokumentoch, pož

Ďaľšia rana americkým stíhačkám F-35

0 icon

USA, 11. apríl 2021 (AM) – Americký dozorný úrad (GAO) oznámil Kongresu problémy so stíhačkami F-35 Lightning piatej generácie. Tentoraz sa ukázalo, že modernizácia lietadla na verziu Block IV by si vyžadovala

Izraelský analytik Kedmi: Aký majú Američania plán na Donbase

0 icon

Izrael, 11. apríl 2021 (AM) - Biely dom uviedol, že vstup Ukrajiny do NATO závisí od aliancie. Kedmi odhalil scenár amerických akcií na Ukrajine a v Donbase. "Nikto nemôže a ani nepošle vojakov na Ukrajinu," ubezpečil. Americký prezident Joe Biden prisľúbil Ukrajine podporu vo vojne s Ruskom v Donbase a naznačil Kyjevu…

Svetlo sveta

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

Kardinál Mauro Piacenza: Pokánie v čase núdzového stavu

0 icon

Prinášame v plnom znení duchovný podnet k prežívaniu Veľkého pôstu od hlavného pápežského penitenciára kardinála Maura Piacenzu. Úvaha z pera kardinála Maura Piacenzu bola publikovaná na internetovej stránke Apoštolskej penitenciárie pod titulom „La penitenza al tempo dell’emergenza. Riflessioni per la Quaresima 2021“ a vyšla 18. februára aj v denníku L´Osservatore…

Predseda KBS : Ignorovanie požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné

0 icon

Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský to dnes napísal ministrovi financií a poverenému ministrovi zdravotníctva Eduardovi Hegerovi. „Ignorovanie zásadných požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné. Je zbytočné rozoberať, pod akým tlakom sme celé mesiace – od ľudí, ktorí si žiadajú aspoň najzákladnejšiu duchovnú…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali