CYRIL A METOD – Medzi mýtom a skutočnosťou… 3. časť

Bratislava 5. júla 2016 (HSP/Foto:TASR – Pavol Ďurčo)

 

Časť III. Cár-Boh

„Kto kontroluje minulosť, ten kontroluje budúcnosť“  George Orwell, „1984“

„Aby sme sa priblížili k pochopeniu podstaty všehomíra, je potrebné, aby sme aspoň raz v živote zanevreli na všetky naučené, osvojené a indoktrinované znalosti a pokúsili sa odznova, z čistého listu postaviť našu pyramídu poznania okolitého sveta“                   René Descartes

„Prozreteľnosť nie je algebra. Rozum človeka nie je prorok, ale heuristický objaviteľ (угадчик  – t.j. ten, kto uhádne – pozn. aut.). Vidí obecný stav vecí a môže z neho robiť podstatné závery, často potvrdzované časom. Avšak nie je mu dané predvídať náhodu – mocný a okamžitý nástroj Prozreteľnosti“         A.S. Puškin

„Na začiatku bolo Slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol Slovo“                  Evanjelium podľa Jána

Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda
Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda

V prvých dvoch častiach nášho výskumu sme čitateľom priblížili súčasnú vedeckú a alternatívnu kritiku všeobecne zaužívanej tradičnej histórie „solúnskych bratov“. Bez predsudkov sme pristupovali k všetkým analyzovaným zdrojom, nešpekulujúc ohľadne ich hodnovernosti, keďže teoreticky pozostáva drvivá väčšina historických prameňov tak z hodnoverných, ako aj nehodnoverných údajov. Čiže sa dá povedať, že historické pramene sú hodnoverné v rozličnej miere a preto každý historický prameň ako taký je hodný toho, aby bol skúmaný a analyzovaný. Niet nepotrebných historických prameňov. Taktiež sme uviedli obšírny zoznam geografických, lexických, chronologických a i. protirečení, kontroverzií a paradoxov (napr. o nájdenom Konštantínom v Chersone Evanjeliu, „písanom ruskými písmenami…“), kedy údaje z historických zdrojov protirečia všeobecne uznávanej verzii života a pôsobnosti „solúnskych“ bratov. Dovolíme si opätovne zacitovať poznámku bulharského slavistu G. Cenova zo začiatku XX.storočia, ktorou zhrnul svoju obšírnu analýzu problematiky, a ktorú bol prinútený pod tlakom cirkvi a akademickej spoločnosti odvolať, sťa Galileo – „Príbeh o Cyrilovi a Metodovi predstavuje sumu rôznych príbehov o rôznych udalostiach z rôznych epoch a o rôznych osobnostiach, takže Cyril a Metod neexistovali v tej podobe, v akej ich slavistika poníma dnes.“

Ak hora nejde k Mohamedovi, Mohamed ide k hore. Georgij Cenov správne, na úrovni intuitívneho podvedomia, nahmatal boľavý nerv problematiky, avšak súc spútaný tradičnou chronológiou, nemohol systematizovať svoje, v princípe správne, postrehy do jednotného obrazu. V skutočnosti, ak by sme reinterpretovali časový rámec problému (keďže doteraz sme časový aspekt cyrilometodskej problematiky väčšinovo vnímali ako bezalternatívnu invariantu) a názvy účinkujúcich historických postáv, tak by sa replika G. Cenova dala preformulovať – „História Cyrila a Metoda je sumou rôznych príbehov o tých istých udalostiach s rovnakými osobnosťami, ktoré  boli na časovej osi umiestnené do rôznych epoch pod rozličnými názvami…“

Riadiac sa touto logikou pokúsme sa najprv analyzovať mená čelných postáv našej „Cyrillometodiady“, možno v nich nájdeme záchytku. Ak by sme meno CYRIL rozbili na samostatné zmysluplné časti (resp. v terminológii Novej Chronológie – „zmyslové kry“), dostávame

CYRIL = CYR + IL.

Je namieste predpoklad, že Cyril neznamená v prvom rade meno, ale titul, resp. prezývku, pozostávajúcu z dvoch častí:

·         CYR…. CR, čiže Cár, Cisár (viď známy titul kráľov „Sire“, alebo francúzsky šľachtický rod les Saint-Cyr)

·         IL alebo ILL (angl. Cyrill), čiže akronymum slova ALLA(h), alebo ILLION, alias Trója, alias Carihrad-Konštantínopol na Bospore.

Priznám sa, že drzosť, ale zároveň aj očividnosť takéhoto objasnenia ma zozačiatku dokonca vyľakala. Veď dostávame, že pod maskou Cyrila v našej zemi prebýval byzantský (t.j. judský-grécky-židovský) Cár/Cisár? Pritom nielen cár, ale Cár-Boh? Ktorý vykazoval neskutočné zručnosti, prorokoval kresťanstvo a bol sprevádzaný celou skupinou učeníkov (Angelárius, Gorazd a i.)..?

Taký cár mi však je známy len jeden – Ježiš Kristus, náš Pán, Ochranca a Spasiteľ.

Spravodlivo a odôvodnene ho titulovali „kráľom judským“, z rodu Dávidovho, čo je zachované v Biblii v slovách troch kráľov, adresovaných Herodesovi:

„…Keď sa narodil Ježiš v Judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tu hľa, mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema

a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť…

A hľa, hviezda, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastala nad miestom, kde bolo dieťatko…“                   Evajnejlium podľa Matúša, 2

Je možné, aby v podobe Cyrila (Konštantína Filozofa, a taktiež iných kresťanských prorokov) po našim krajinám bol chodil a prorokoval sám Ježiš Kristus? A prečo nie, ak reinterpretujeme a zjednotíme chronologické a geografické rámce „rôznych príbehov, pojednávajúcich pod rôznymi názvami o jedných a tých istých udalostiach…“

Pravdepodobnosť tejto hypotézy sa mi zdala obzvlášť relevantná, keď som si na internete prelistoval knihu A.T. Fomenko a G.V. Nosovského „Cár Slovanov“, v ktorej sa nielen privádzajú svedectvá v prospech stotožnenia evanjelského Jeruzalema so stredovekým Konštantínopolom, ale aj Ježiša Krista s byzantským cisárom Andronikom I. Komnénom (1118-1185 podľa tradičnej histórie), ktorý panoval v druhej polovici XII.storočia nášho letopočtu. Nebudeme v danej štúdii podrobne opisovať, ako konkrétne sa ruským vedcom podarilo vyčísliť reálne dátum narodenia Spasiteľa, spomenieme len astronomickú datáciu podľa Betlehemskej hviezdy.

V Evanjeliách a mnohých výtvoroch umenia, zobrazujúcich evanjelské novozákonné udalosti, je zachytených hneď niekoľko fenoménov, relevantných z hľadiska astronómie:

·         Betlehémska hviezda, ktorej zjavenie na oblohe sa spája s Kristovým narodením

·         orientačná, smerodajná, resp. „vedúca“ alebo „idúca pred kráľmi“ hviezda

·         slnečné zatmenie, sprevádzajúce Kristovo ukrižovanie

Giotto Adoration
Giotto Adoration
Altdorfer Adoration
Altdorfer Adoration

Astronómovia môžu vedeckou cestou vyčísliť, kedy vzbĺkla tá-ktorá hviezda, vznikla galaktická hmlovina a iné objekty, viditeľné na nebi. Prostredníctvom zložitých matematických výpočtov vedci dospeli k záveru, že na časovom intervale, prijímanom dnes za „prelom letopočtov“, k nijakému podobnému astronomickému úkazu dôjsť nemohlo. Naopak, jeden z možných analógov Betlehemskej hviezdy, totiž – výbuch supernovy, v dôsledku čoho sa na nebe zjavila tzv. „krabovitá hmlovina“ v súhvezdí Býka, mohol vzniknúť v polovici XII.storočia n.l.

Ďalej z biblického opisu plynie, že hviezda nielen slúžila evanjelským kráľom-mudrcom orientačným bodom, ale aj „šla pred nimi…“. Možno v danom prípade ide o neskoršie zjednotenie v interpretácii Evanjelista Matúša a neskorších umelcov troch fenoménov, viditeľných na nebi v polovici XII.storočia – Betlehemskej hviezdy, slúžiacej mudrcom orientačným bodom Polárnej hviezdy a pohybujúceho sa, „idúceho pred nimi“ telesa, snáď podobného kométe. Je zaujímavé, kam mudrcov priviedla Polárna hviezda, ak budeme predpokladať, že po stretnutí s Herodesom v Jeruzaleme-Konštantínopole sa vydali morskou cestou na sever. S ohľadom na jestvujúce morské toky v Čiernom mori sa dá predpokladať, že sa dostali na Krym…

O tom, že práve na Kryme sa s veľkou pravdepodobnosťou narodil Ježiš Kristus, rozpráva kniha A.T. Fomenko a G.V. Nosovského „Kristus sa narodil v Kryme. Tam umrela aj Bohorodička“. Spasiteľ sa mal narodiť v kultovom mieste na myse Fiolent, ktorý z dejín poznáme aj ako grécku veštiareň v Delfách:

FioLe(n)T ~ DeLFy ~ B/V/FeThLem…..  FLT ~ DLF ~ BTL, kde „B“ v slove Betlehem sa zamieňa s cyrilickým „B“, vyslovovaným ako „V“.

V skutočnosti Betlehem alebo „beth“+“lahaim“ (ala+ham/n) znamená asi toľko, ako „dom Boha-Kráľa (Chana, Cára)“. Juhozápadný polostrovný výbežok legendárneho Sevastopoľa – mys Chersonesos, taktiež v sebe nesie pečať mena Spasiteľa, pretože Chersonesos = Hieros + Esos, t.j. „Boh Ježiš“. Dokonca aj v názve Sevastopoľa je prítomná narážka na najvyšší dvorný titul Romejskej ríše epochy Komnénovcov – sebastov, protosebastov, sebastokratorov.

O Kryme hovoríme tak zoširoka aj preto, lebo zaujíma dôležité postavenie v biografii slovanského apoštola Konštantína-Cyrila. Ako sme písali v prvej časti štúdie, práve v Kryme totiž Konštantín počas svojej misijnej cesty k volžským Chazarom našiel „Evanjelium a Žalmy, písané ruskými písmenami“. Navyše sa na západoeurópskych mapách „Krym“ zapisuje ako „Crimea“, čím dostávame spoluhláskovú kostru „CRM“, čo sa s ohľadom na rôznu fonetiku jednotlivých národov mohlo ozvučiť aj ako „Solún“ (CRM ~ SLN)

Ohľade kométy, ktorú zobrazil stredoveký maliar Giotto, vedci A.T. Fomenko a G.V. Nosovskej vyslovili predpoklad, že sa jedná o Halleyovu kométu, ktorá sa na oblohe zjavuje každých 78 rokov. Cestou neveľmi zložitého aritmetického výpočtu vedci zistili, že kométu skutočne mohli vidieť na nebi v druhej polovici XII.storočia. V tej istej knižke ruskí matematici píšu, že evanjelský Ježiš Kristus, ktorý bol stotožnený s byzantským cisárom Andronikom I. Komnénom z XII.storočia n.l., sa v ruskom letopisectve odrazil aj ako krstiteľ Rusi prvoapoštol Andrej Pervozvannyj (I.stor.n.l.), a taktiež kyjevské knieža Andrej Bogoľjubský (X.stor.n.l.). Z čoho vedci vychádzali, stotožňujúc Krista s horeuvedenými osobnosťami? V predchádzajúcej časti štúdie sme poukázali na zistené novochronológmi  posuny (100-, 300-, 1000- a 1800-ročné intervaly) v globálnej chronológii, ktoré navzájom oddeľujú osobnosti analogických biografií pod rôznymi menami. Takým spôsobom, biografie Andreja Prvozvaného, cisára Andronika I. Komnéna a slovanského  apoštola Cyrila (Konštantína) nám dopĺňajú tie informácie o Kristovi, ktoré absentujú v kanonických Evanjeliách.

Veď posledné nám rozprávajú len o Kristovom narodení, úteku svätej rodiny do Egypta, jeho neskoršom pôsobení v Galileji po Herodesovej smrti, a ďalej len o posledných troch rokoch jeho putovaní, ktoré sa zavŕšili jeho triumfálnym vchodom do Jeruzalema. Kde Kristus bol a čo robil celých 30 rokov, nám Evanjelia neupresňujú. Ak však čerpáme informácie o Ježišovom živote z „alternatívnych“ zdrojov o iných pionieroch kresťanstva, predstavujúcich početné fantómne duplikáty jednej a tej istej osoby v rôznych časových epochách, sprítomňuje sa nám táto skutočne ústredná osobnosť ľudských dejín v celej svojej mnohorakej, mnohovrstvovej podstate.

Ak totiž hypoteticky stotožníme Krista s cisárom Andronikom a Cyrilom, zistíme nasledovné. Cisár Andronikus Komnén („Andronikus“ = Andros + Nika, t.j. „človek-víťaz“; Krista volali „človekom“, „synom človeka“, „víťazom nad smrťou“), podobne ako Konštantín-Cyril, putoval po Východe a poznával východné krajiny. Obraciame Vašu pozornosť napríklad na misijnú cestu Konštantína („Večného“ – z lat. konštanta) ku Chazarom na Volge. Cisár Andronikus-Kristus bol bratrancom haličského kniežaťa Jaroslava Osmomysla. Jeho matka pochádzala z Rusi a volala sa Irena (Helena, Ilona) Haličská. Ak by sme podobnú logiku novochronológov, ako je podaná v knihe „Cár Slovanov“, uplatnili na príbeh o Cyrilovi a Metodovi, vcelku očakávane sa vynorí zákonitá dedukcia:

Ak podľa novochronológov Kristus pôsobil a prorokoval (čiže – pokrstil) vo vlasti  jeho matky – v starej Rusi v podobe kniežaťa Andreja Bogoľjubského a „apoštola Skýtov“ – Andreja Prvozvaného, mohol  vykonať niečo podobné aj na Veľkej Morave a v Nitrianskom kniežatstve v podobe Konštantína-Cyrila. A mal k Slovanom bezprostredný vzťah.

Nielenže je Kristus pravoslávnymi ikonopiscami často zobrazovaný ako skutočný korunovaný kráľ, ale aj na mnohých pravoslávnych ikonách je nad scénou Kristovho ukrižovania zobrazovaný nadpis – „Cár Slávy“ (Цръ Слвъ), alebo v inej možnej interpretácii – „Cár Slovan“, resp. „Cár Slovo“. A v akom jazyku rozprával Konštantín Filozof (Cyril) s tunajším obyvateľstvom, prorokujúc kresťanstvo a hlásajúc (čiže doslova hlásajúc v prvej inštancii) slovo Božie? No predsa v jazyku Romejskej ríše (Veľkej Moravy) – rímskom jazyku, ktorý poznáme z Evanjelií ako aramejčinu. Ak slovné spojenie „rímsky jazyk“ preložíme do ruštiny, dostaneme римский язык („rimskij jazyk“), čo sa však dá ponímať aj ako  мирской язык („mirskoj jazyk“), čiže jazyk MIRA-SVETA a zároveň jazyk prostoľudínov, laikov, čiže pospolitého ľudu. Spomenieme, že knieža Rastislav adresoval byzantskému cisárovi žiadosť vyslať na Moravu vzdelancov, znalých jazyka jeho prostého ľudu.

Car slavy
Car slavy
Christ pantokrator
Christ pantokrator

Z toho vyvodzujeme, že vo vtedajšej Rímskej ríši (Byzancii, Judei, Veľkej Morave) popri jazyku gréckom, čiže jazyku žrecov-duchovných (iudeov-Židov, ktorí podľa Evanjelií boli jediní povolaní tlmočiť Božie Slovo, resp. Zákon, a kastovo sa oddeľovali od prostoľudínov dokonca aj na úrovni jazyka; pravdepodobne moc predstaviteľov centrálnej byzantskej vlády v rozptýlených oblastiach ríše – Židov – tkvela v tom, že to bola kasta „duchovných a pisárov“, ktorí jediní mali svoj jazyk a písmo, a teda poznaním prevyšovali ostatných) existoval jazyk pospolitého ľudu – aramejčina, v ktorej sú dochované aj posledné slová Ježiša, ktoré vyslovil na kríži.

V Evanjeliách to znie – „Eloi, Eloi, lama sawachtani!“. T.j. „Bože, Bože, prečo si ma opustil“. Ale ak k dešifrácii tejto „aramejčiny“ použijeme slovanské jazyky, dostávame s ohľadom na spoluhláskovú kostru a variabilné samohláskové ozvučenie (v starých textoch sa samohlásky vynechávali)  – „ELOI, ELOI, LI MA SI VOSTANICH“ resp. „…LI MA SI OSTAWICH“. Čo môže byť odvodené od minulého príčastia staroslovanského „ostaviť“ (nechať, zanechať, opustiť) – ostav(l)jachu, podobne ako je to často písané v staroruských kronikách – bjachu, živjachu, govorjachu  a pod. Pričom pojem Eloi alebo Ollo bol v Rusku používaný až do XVII.storočia súbežne s pojmom „Boh“.
Taktiež je pozoruhodné, že ešte donedávna bola vo východokarpatských rusínskych dedinách tzv. Lemkov rozšírená obyčaj, v súlade s ktorou profesionálne plačky na pohreboch nariekali za zosnulými so slovami „Lele, Lele, le me se vostane?“

Z horeuvedeného bezprostredne vyplýva dedukcia:

Ježiš Kristus rozprával „aramejsky“, Konštantín Filozof (Cyril) starosloviensky. Ak „Konštantín Filozof“ je fantómnym duplikátom Krista, znamená to, že staroslovienčina – toť biblická aramejčina.

Skúsme pokračovať vo vyhľadávaní spoločných čŕt medzi evanjelským Ježišom, filozofom a apoštolom Slovanov Cyrilom a byzantským cisárom Andronikom.

Skutočnosť, že posledný bol Slovanom, dosvedčuje aj názov dynastie, ktorej bol cisár Andronikus (čiže podľa našej hypotézy – Ježiš Kristus/Cyril) predstaviteľom – Komnénovci, Komnéni (Komnenoi – gréc.). Môže to byť odvodené od staroruského pojmu „komoň“ – kôň, a znamenať jednoducho jazdcov. My ich však poznáme z uhorských stredovekých kroník ako Kumánov. Keďže po maďarsky „Kumáni“ znejú Kuni, môžu Kumáni znamenať taktiež aj Hunov.  A keďže sú Huni podľa kroniky „De Gesta Hungarorum“ považovaní za predkov Uhrov, ba dokonca s nimi priamo stotožňovaní, môžeme odôvodnene povedať, že tak, ako „Uhorsko“ bol v dnešnom ponímaní mnohonárodnostný štát, boli aj Huni a Kumáni – jednoducho profesionálne mnohonárodnostné jazdecké vojsko, nič viac a nič menej.

V danom mieste je nevyhnutné spraviť niekoľko ilustračných poznámok. Myslíme si, že obraz „Veľkého sťahovania národov“, ako nám ho maľujú, je nesprávny. Nie je možné, aby technicky zaostalé národy na primitívnom stupni spoločeského rozvoja, postrádajúce vlastné písmo a vyznávajúce primitívne, šamanistické, čiže ne-inštitucionalizované pohanské rituálne kulty, mohli pokoriť vyspelé civilizácie. Oveľa pravdepodobnejší je predpoklad, že sa jednalo sa o trestné výpravy organizovaného a profesionálneho vojska Rímskej = Svetovej ríše, ktoré sa sústreďovalo v pričernomorských a stredoázijských stepiach a bolo z technickej nevyhnutnosti kočovným. Z toho neskôr, úmyselne alebo nie, vznikla misinterpretácia „kočovné národy“. Je známe, že seno a slama, nevynutný proviant pre veľké jazdecké útvary, sa začal v priemyselných rozmeroch lisovať až v novoveku, kedy začali vznikať aj rekrútske armády nových európskych štátov so svojimi jazdeckými zbormi. Avšak v stredoveku nielen že jeden profesionálny jazdec so sebou viedol dvoch ďalších koní, jedného náhradného a jedného koňa-nosiča, ale aj jazdecké armády sa spravidla pásli voľne na prírode… Preto známy „mongolský“ jazdecký útvar tumen, počítajúci tisícku jazdcov, predstavoval v skutočností obrovskú hordu o troch tisíckach koní – viete si predstaviť, za aký čas spasie také megastádo pole o rozmere 10 štvorcových kilometrov? „Kočovnosť“ stredovekých mongolských a iných dobyvačných vojsk bola daná predovšetkým nevyhnutnosťou neustáleho pohybu za trávnatým porastom. Stepi boli pre trvalé rozpoloženie takéhoto vojska prirodzené. Navyše je o cisárovi Andronikovi Komnénovi známe, že holdoval skýtskym obyčajom a bol neustále sprevádzaný skýtskou družinou.

Dlhú dobu sa medziriečie Dunaja a Tisy považovalo za „tábor Kumánov“, tzv. Cumanorum Campus.

Lazarus hungary
Lazarus hungary

Zároveň anglický historik Steven Runciman o byzantských cisároch Komnénovcoch tvrdí, že boli valašského pôvodu, t.j. pravdepodobne bulharského pôvodu, pretože VLCH~BLG. Zároveň o priamej geografickej aj pojmovej súvislosti medzi Valachmi a Bulharmi svedčí stredoveká mapa Sebastiana Muenstera,  na ktorej sú obidve etniká umiestnené hneď vedľa seba. Je zároveň známe, že dve konštitučné časti uhorskej monarchie, ktoré tvorili dedičné panovnícke léno a spravidla bolo spravované budúcim dedičom toho-ktorého panovníka, sa volali Nitra a Bihar (t.j. Bulhar).

 

Muenster hungary
Muenster hungary

Samotný názov Uhorsko, v poľštine Wegry, resp. U(N)GRIA , pravdepodobne značí VAGRIA, ak si odmyslíme nosovku „N“ a zohľadníme praktickú grafickú totožnosť hlások „V“ a „U“ v starých textoch. Vagria – toť zabudnutý stredoveký názov našej vlasti. Obyvateľov Vagrie-Krolewstva Wegier-VGRIE pravdepodobne nazývali Vagrami alebo Varjagmi, čiže Uhrami. Začíname chápať zmysluplnosť takých slovenských názvov ako rieka Váh, Varín, časté priezvisko Varga, Virág, Vergun alebo Bugár, ktoré nezriedka nosia skalopevní Slováci.

Po maďarsky dodnes „Var“ znamená mesto, pevnosť, burg. Je logické predpokladať, že aj VAGRIA alebo VARGIA  tiež znamená „krajinu miest“. Akronym Uhorska – VRG alebo BRG – sa do západného slovníka pretavil v podobe BURG, keďže B a V sú spodobujúce sa spoluhlásky. To isté v princíp znamená aj škandinávsky pojem „Garda-riki“ – Kráľovstvo miest, ako Severania nazývali starú Rus, a taktiež Romea, pretože Rím ~ RAM ~ WAR = mesto. Tento pojmový rad podporuje našu hypotézu o tom, že Uhorsko-Morava v predmetnom období tvorila súčasť Romejskej-Byzantskej ríše, a že v skutočnosti v uhorskej histórii je prítomná vrstva starších byzantsko-romejských udalostí, „prispôsobených k miestnym názvoslovným reáliám“.  Túto skutočnosť je obzvlášť potrebné mať na zreteli pri porovnávaní byzantsko-uhorských dynastií a personálií z obdobia XI.-XIII.storočia n.l.

Vagrovia/Uhri alebo Varjagovia (Varangians – angl.) tvorili elitnú „varjažskú gardu“ (Varangian Guard) byzantských cisárov. Už len táto skutočnosť jediná spochybňuje rozšírenú tradičnú verziu o tom, že Varjagovia boli cudzorodní (pre Nestora a ruských letopiscov a kronikárov) vikingskí príšelci zo Škandinávie.  Naopak, celý príbeh prvopočiatkov staroruskej štátnosti skrz „Rjurika, Varjaga-Rusa“, nadobúda diametrálne odlišný rozmer, ak ho reinterpretujeme skrze našu dedukciu o tom, že Varjagovia, resp. Vagrovia – boli v skutočnosti Uhrami. Podarilo sa nám nájsť potvrdenie tejto našej hypotézy (o „varjažskom-uhorskom“ pôvode zjednotiteľa starej Rusi a progenitora panovníckej dynastie Rjurikovcov, ktorej sa na Západe čo do urodzenosti mohli rovnať len Merovejci), a to v knihe anglického vyslanca kráľovnej Alžbety I. pri moskovskom panovníkovi z druhej polovice XVI.storočia, Gillesa Fletchera – „Of the Russe Commonwealth“. Táto knižka je jedinečným dobovým prameňom, ktorý bol v Rusku dlho zakázaný, konkrétny exemplár  s ešte predrevolučným ruským pravopisom si autor zadovážil u jedného moskovského bouquinistu.

Gilles Fletcher v svojom pojednaní o „Of the Russe Commonwealth“,v kapitole „O dome a rode ruských cárov“, píše nasledovné:

„Cársky dom v Rusku má názov Biely. Toto pomenovanie pochádza (ako sa predpokladá) od kráľov Uhorských, a zdá sa to o to pravdepodobnejšie, že uhorskí králi sa skutočne predtým tak nazývali… Napríklad v roku 1059 sa spomína o jednom Belovi, nástupcovi jeho brata Andreja, ktorý obrátil Uhrov na kresťanskú vieru, od ktorej však poslední odstúpili, vinou bezbožnosti a naliehaním Turkov. Druhý toho mena sa nazýval Belom Slepým, aj niektorí z jeho nasledovníkov nosili také meno…“

Práve počas vlády cisárov Komnénovcov (XII.storočie n.l.) sa histórie Uhorska/Vagrie/Bulharska a Byzancie úzko navzájom preplietajú. To isté sa dá povedať aj o epoche Cyrila a Metoda (IX.storočie n.l.), ktorých literárne spracované „Životy…“ sa dajú považovať, tým pádom, za jedny z početných „stratených“ Evanjelií. Pričom zostavených v slovanskom jazyku. Práve pri súčasníkovi „solúnskych bratov“ – patriarchovi Fotiovi, Byzanciou otriasa vlna „ikonoborectva“, resp. „bulharskej herézy“, a roku 867 (rok po príchode Konštantína a Metoda do „Ríma“) sa moc ocitá v rukách cisára Basilea Macedónskeho (čiže jednoducho – macedónskeho cára). Predbiehajúc udalosti si dovolíme hneď vysloviť predpoklad, že podľa našej logiky Basileos Macedónsky predstavuje jeden z ďalších duplikátov Ježiša Krista-Konštantína, čo aj bez meškania zdôvodníme.

Rapídna kariéra Basileia Macedónskeho vskutku fascinuje. Pôvodom z prostej rodiny, Basileios 30 rokov strávil cestovaním a službami po celej ríši, a keď neskôr ako tridsaťročný prišiel do Konštantínopola, podarilo sa mu veľmi rýchlo vďaka veľkému rozumu a krásnemu zovňajšku získať si dôveru a dobroprajnosť cisára Michala III. Toho istého Michala, ktorý vyslal Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

(Michal III z IX.storočia n.l. môže byť aj prototypom pre panovníka Veľkej Moravy, t.j. Veľkej Romey – Mojmíra, predovšetkým však originálom pre Michala III z IX.storočia je Manuel I. Komnén z XII.storočia n.l., ktorý bol bratrancom Andronika Komnéna-Krista… Pozn. aut.)

Čo ďalej robí Basileos Macedónsky?  Cez sobáš s cisárovou kurtizánou Eudoxiou Ingerinou sa čoskoro Basileos stáva spoluvládcom Michala III. – cézarom (kaisaros – gréc.). Ako postupne začíname chápať, reč je tu o tom, čo robil a kým sa stal Konštantín-Cyril po jeho návrate do Ríma-Konštantínopola roku 866. Je predsa známe, že Konštatnín sa stal „Cyrilom“, t.j. „cárom/cisárom“, až po jeho príchode do Ríma a vynikajúcej obhajobe slovanského písma pred pápežom Hadrianom. Dozvedáme sa taktiež, že mal manželku menom Eudoxia Ingerina, čo značí Ungarina. O Eudoxii Ingerine je známe, že jej otec bol dôstojníkom vo „varjažskej garde“ byzantského cisára, t.j. ešte jeden smerodajný odkaz na „uhorský“ pôvod spoločníčky Basilea-Cyrila-Andronika-Ježiša. Máme tu presvedčivé svedectvá o akýchsi mimoriadnych vzťahoch, prerastajúcich do dynastických zväzkov, medzi zodpovedajúcimi panovníckymi dynastiami Uhorska a Byzancie:

·        V IX.storočí n.l., v dobe „správnych“ Konštantína a Metoda, kedy panovníckou dynastiou Byzancie bola Macedónska dynastia, bola Eudoxia Ingerina najprv kurtizánou Michala III a neskôr manželkou Basilea (Cyrila, Ježiša Krista). Matkou byzantského cisára, a dlhú dobu regentkou za maloletého Michaela-Manuela-Mojmíra bola cisárovná Theodora. Theodora bola vyhlásená za svätu a dodnes je uctievaná v Pravoslávnej cirkvi. Je známe, že Theodora pochádzala za Paphlagonie, čiže „krajiny krásnych koní“. Nie je to príliš očividná náhoda? Veď v krajine krásnych koní žijú jazdci, ľudia koní – Kuni, Huni, Kumáni (komoň – kôň, starorus.)

Hagia theodora
Hagia theodora

·        V XII.storočí n.l. je matkou cisára Manuela I. Komnéna (alias Michal III, alias Mojmír) – Helena Uhorská, ktorá sa pred manželstvom volala jednoducho Piroška. Helena Uhorská bola kanonizovaná Pravoslávnou cirkvou  v podobe „rovných apoštolom“, spomienkový deň 13.augusta podľa juliánskeho kalendára. Jej čiastočné duplikáty – Irena Haličská, Helena Vukanovič z Rašky, kyjevská kňažná Oľga, jeruzalemská kráľovná Melisende a trójska Helena. Helena Uhorská bola manželkou byzantského cisára Jána II. Komnéna, ktorý bol strýkom Andronikovi Komnénovi, a v Novej Chronológii býva stotožňovaný s Jánom Krstiteľom. Helena Uhorská porodila byzantskému cisárskemu rodu – dynastii Romejských svetovládcov – 7 detí, ktoré sa v súlade s vtedajším predježišovským protokresťanstvom (dnes zamieňaným s pohanstvom) ako členovia imperátorskej rodiny slávili ako žijúci Bohovia. Preto sa Helena Uhorská zachovala v národnej pamäti Maďarov a Slovákov a oslavuje sa ako Panna Mária Sedembolestná. A hoci nebola matkou samotného Ježiša, ničmenej ju odôvodnene nazývajú „Bohorodičkou“, pretože rodila členov cisárskej rodiny – Bohov. Nech Vás nemýli, že v cirkevnej tradícii Helenu Uhorskú volajú „Máriou“, keďže Mária môže znamenať jednoducho „Rimanka“.

Helene of hungary
Helene of hungary

 

Chápeme, že rozmer článku neumožňuje podrobne prerozprávať biografie osobností, ktoré považujeme za fantómne duplikáty jeden druhého, chybne umiestnené chronológmi a historikmi pod rôznymi menami do rôznych časových epoch. Odporúčame čitateľom v prípade záujmu vykonať samostatné rešerše a overiť si očividnú príbuznosť, podobnosť až totožnosť nasledovných svetských a cirkevných duplikátov Krista:

·         Andronikus I. Komnén ~ Basileos Macedónsky ~ Andrej I. Uhorský (“Biely”, “Katolícky”) ~ Andrej Bogoľjubský ~ Andronikus Duka (XI.stor.)

·         Konštantín-Filozof (“Cyril”) ~ Hieronymus Stridonský ~ Ulfila ~ Andronikus Pannónsky ~ svätý Chrysogon

Chronologická mapa
Chronologická mapa

Stanislav Slabeycius

Druhú časť článku si môžete prečítať TU a prvú časť článku si môžete prečítať TU

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Ďalší boj o post predsedu na obzore? Nicholsonová si vie predstaviť, že by po odchode Sulíka viedla SaS, nielen ona

0 icon

Bratislava 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR, TASR-Martin Baumann, Michal Svítok)   Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová si vie samu seba predstaviť na poste predsedníčky SaS. Povedala to v nedeľnej diskusii TV Markíza Na telo Súčasný predseda Richard Sulík uvažuje podľa televízie nad postupným odchodom z tejto pozície. Vo funkcii si…

Na protestných manifestáciách v Bielorusku bolo v sobotu dovedna 900 ľudí

0 icon

Minsk 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tut.by via, SITA/AP/BelTA-Maxim Guchek)   Zhruba 900 ľudí sa zúčastnilo v sobotu na nepovolených demonštráciách v Bielorusku. Podľa aktualizovaných nedeľných informácií hovorkyne ministerstva vnútra Voľhy Čamadanavovej bolo približne 430 z nich zadržaných a 45 zostáva ešte vo väzbe, píše agentúra TASS "Celkový počet účastníkov 11-tich protestov…

Bývalý šéf českej rozviedky Andor Šándor neverí, že by Kremeľ mal niečo spoločné s údajnou otravou Navaľného

0 icon

Bratislava 19. septembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube, SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Záložný generál a bývalý šéf českej rozviedky Andor Šándor spochybnil verziu o údajnej zainteresovanosti Kremľa na otrave opozičníka Alexeja Navaľného. Hypotéza o tom, že by Navaľnyj bol terčom nejakého cieleného pokusu o odstránenie na základe pokynu Kremľa, je absurdná. Alexej Navaľnyj…

Taliani hlasujú v referende a komunálnych voľbách

0 icon

Rím 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Obyvatelia Talianska v nedeľu začali hlasovať v referende o znížení počtu členov parlamentu. Zároveň sa v siedmich regiónoch Talianska odohrávajú komunálne voľby. Informovala o tom agentúra DPA V referende občania rozhodujú o znížení počtu členov oboch komôr parlamentu - Poslaneckej snemovne (zo 630…

Premiér o Arca Capital: „Moja manželka tam nemala vložené ani jedno jediné euro. Chcel som vidieť, kto mi ostane verný“

0 icon

Bratislava 19. septembra 2020 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   Matovič: Moja manželka nemala nikdy ani jedno jediné euro vložené v spoločnosti Arca capital "Moja manželka mala a naďalej má 3 zmenky vo firme Arca Investments (ktorá sa pre koronavírus tiež ocitla v kríze, pozn. red.). Všetky tri zmenky spolu v vhodnote…

Prieskum Median SK: Hlas-SD sa dotiahol na Matovičovo OĽaNO, ĽSNS sa doťahuje na Smer-SD

0 icon

Bratislava 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v týchto dňoch, zvíťazilo by hnutie OĽANO so ziskom 17 percent hlasov Na druhom mieste by skončila novovznikajúca strana Hlas-SD, ktorú by volilo 16,9 percenta respondentov. Treťou by bola SaS so ziskom 11,9…

Švédsko, ktoré nechalo koronavírusu voľný priebeh, dnes slávi úspech. Čo si myslí švédsky infektológ o opatreniach, aké sú aj u nás? „Je to ako zabíjať muchu kladivom“

0 icon

Štokholm 19. septembra 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Andres Kudacki)   Švédsko bolo zo začiatku pandémie kritizované za svoj "laxný" prístup ku koronavírusu. Dnes sa však ukazuje, že zrejme ich stratégia vyšla na jednotku. Kým iné krajiny zažívajú obrovský nárast počtu nových prípadov koronavírusu, vo Švédsku sa udržuje na minimálnych číslach Počas prvej vlny…

Tisíce ľudí odmietajú zaplatiť za povinnú štátnu karanténu. Ministerstvo vnútra: „Toľkoto nám dlhujete!“

0 icon

Bratislava 19. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Poplatok za pobyt v štátnom karanténnom zariadení ešte neuhradili všetci občania. Ministerstvo vnútra (MV) SR stále priebežne vystavuje faktúry. Dlžná suma predstavuje aktuálne viac ako 674.600 eur z celkovej výšky pohľadávok vyše 1,4 milióna eur. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového…

Prehlasujú štáty bažiace po sankciách ostatné krajiny EÚ? Von der Leyenová žiada väčšinové hlasovanie. Čo si o tom myslia naši europoslanci a poslanci NR SR?

0 icon

Bratislava 19. septembra 2020 (HSP/Foto: archiv: M. Radačovský, TASR/AP-Yorgos Karahalis, SITA-Branislav Bibel, TASR - Jaroslav Novák, TASR - Martin Baumann, Screenshot:video)   Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová predniesla v stredu pred poslancami Európskeho parlamentu prejav o stave únie. Predstavila v ňom priority EK pre nasledujúcich 12 mesiacov.…

Píšu koaličným poslancom návrhy zákonov mimovládky? Alebo niekto iný?

0 icon

Bratislava 19. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Médiá možno 12. schôdzi Národnej rady venujú uprostred jesennej demokratickej a koronovej smršte relatívne menšiu pozornosť, ale to neznamená, že sa tam nedejú zaujímavé veci. Rozprávali sme sa o nej s poslancom Národnej rady Dušanom Jarjabkom (Smer-SD) Hlavné správy: O čom je aktuálna…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jana Tutková

Faloš a krutosť Jany Cigánikovej - všetko pre preferencie

0icon

Už niekoľko mesiacov nám poslankyňa Cigániková zo SaS cez TV Markízu pripomína, že odporcovia potratovej tabletky, ktorá by umožnila chemický potrat do 9. týždňa tehotenstva, sú len náboženskí fanatici a ona je tá moderná žena, ktorá jediná cíti s ostatnými ženami. Osvedčená mantra progresívcov, aby sa vrátili do náruče SaS,…

Maroš Borza

ZA FUNKCIE.

0icon

Je po sneme SNS. Došlo k tomu čo drvivá väčšina členov nechcela – Danko sa stal opäť predsedom. Nevybrali si ho členovia, ale delegáti. Takí delegáti, akým bol delegát za Senec. Ten človek bol vyzvaný členskou základňou, aby nehlasoval za Danka, ale za Hrnka. Napriek tomu dal hlas Dankovi. Koľko bolo…

Štefan Harabin

Výzva poškodeným, ktorým boli uložené pokuty policajtom za nenosenie rúšok: „Neplaťte ich žiadajte doručiť rozhodnutie o uložení pokuty písomne a okamžite podajte trestné oznámenia na autora uloženej pokuty za zneužívanie právomoci verejného činiteľa.“

0icon

To čo som tvrdil v nepriestrelnej analýze viažucej sa na právnu nulitu všetkých Mikasových opatrení, okrem iného i toho v určení nezákonnej povinnosti nosiť rúška pre nenakazených ľudí (video zo 7. septembra 2020 https://www.youtube.com/watch?v=JJZ5fwFP_uM&t=59s) a tiež to, že tí ktorí dostanú pokutu ju nemusia zaplatiť, lebo by bola ulož

Viktor Pondělík

Kdo by tady zasloužil?

0icon

V České republice se kvapem blíží volby. A tak vláda ANO a sociálních demokratů s podporou od komunistů, jak je již dobrým zvykem, korumpuje voliče. I když je vlastně jedno, že se volby blíží, protože by tato vláda voliče korumpovala, i kdyby byly volby daleko za horami. A jestli se dá něco…

Peter Švec

Ako sme zachránili leteckú školu a zabránili plánovanej likvidácii? 8. časť seriálu.

0icon

Pokračujem v publikovaní série blogov, ktorých zámerom je prispieť do eliminácie nepodloženého a nemúdreho sebapodceňovania malých národov a odstránenia šírenia klamstiev, neraz manipulácie. V procese preformátovania systému formovania dôstojníkov pred spustením profesionalizácie, bolo nutné doriešiť a často vymyslieť spôsob výcviku a prípravy niektorých skupín úzkych špecialistov, ktorí boli dovtedy pripravovaní „zdedeným“ spôsobom. Celý balík problémov…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Vláknina a správne fungovanie tela

0 icon

Prinášame vám ďalší článok z edície ako funguje telo. Postupne sa vám snažíme priniesť jednotlivé zložky potravy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme boli zdraví a naše telo dostalo všetko, čo reálne potrebuje. V tejto časti článku sa pozrieme na veľmi dôležitú súčasť potravy, ktorou je vláknina. Vláknina je súčasť potravy, ktorá…

Psy dokážu vyňuchať rakovinu s takmer 97 % presnosťou

0 icon

Naši domáci miláčikovia sú jednoducho najlepší. Najlepší spoločníci, poslucháči a kamaráti na hranie. A zoznam týchto naj sa práve rozšíril o psy, ktoré dokážu vyňuchať rakovinu v krvi. Ak vlastníte tohto štvornohého chlpáča tak viete, že psy majú vrodenú schopnosť vnímať situácie, keď sa niečo deje. V minulosti sa už preukázalo, že vycítia vôňu Parkinsonovej…

Skutočnosť alebo fotomontáž? Tieto fotografie sú jednoducho úžasné

0 icon

Internet je plný fotografií, ktoré sú upravované v rôznych externých grafických editoroch, ako je napríklad Photoshop. Aj preto je čím ďalej ťažšie rozlíšiť skutočnosť od fotomontáže. Ako sú na tom však nasledujúce fotografie, ktoré sme si pre teba dnes pripravili? Skutočnosť alebo fotomontáž? Zrejme ťa prekvapíme, ak ti povieme, že…

TOP10: Tieto fakty ti jedného dňa zachránia život!

0 icon

Mnohým zraneniam a dokonca aj úmrtiam by sa dalo predísť, keby ľudia vedeli, ako sa v kritických situáciách správne zachovať. Niekedy poznanie jednoduchej skutočnosti môže zvýšiť tvoje šance na prežitie alebo pomôcť zachrániť život niekoho iného. A tieto fakty by ťa mali naučiť, ako sa správať v život ohrozujúcich situáciách. 1.…

10+ dôkazov, že ľudská hlúposť naozaj nepozná hranice

0 icon

Všetci máme tie okamihy, kedy sa náš rozum s logikou vyberú na spoločnú dovolenku. Výsledkom je krátkodobá debilita, ktorú si ale väčšinou rýchlo uvedomíme a robíme veci tak, ako by sa mali. No tento dočasný stav nie je to isté, čo permanentná ľudská hlúposť.  Einstein mal pravdu. Už sme to poznamenali…

Vo svete IT

3 funkcie Android smartfónov, o ktorých možno ani netušíte

0 icon

Operačný systém Android aktuálne používa približne tri-štvrtina všetkých používateľov chytrých telefónov. Ide tak o veľmi populárny a rozšírený operačný systém, ktorý okrem iného v sebe schováva radu dobre „zašitých“ funkcionalít. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti 3 vcelku základné funkcie, ktoré sú častokrát používateľmi nevyužívanými, hoci patria medzi…

Pozrite si zoznam 179 najvýkonnejších procesorov v počítačoch! Ako dopadol ten váš?

0 icon

Častokrát prinášame rebríčky najvýkonnejších smartfónov, najlepších fotomobilov a podobne. Dnes sme si zobrali na mušku procesory, ktoré nájdeme v našich počítačoch. Takto vyzerá rebríček najvýkonnejších procesorov Nižšie si môžete pozrieť rebríček 179 najvýkonnejších procesorov, ktorý je vytvorený na základe služby geekbench.com, ktorá je aktualizovanou na hodinovej báze. Na to, aby…

Microsoft môže „pochovať“ Google Meet a Zoom. Pracuje na novej vstavanej funkcii pre Windows 10

0 icon

Microsoft neustále pracuje na vývoji Windowsu 10 pričom v pravidelných intervaloch prináša nové funkcionality. Najnovšie portál WindowsLatest poodkryl novú funkciu, na ktorej Microsoft aktívne pracuje. Zoom a Google Meet dostane konkurenciu Zoom, či Google Meet sú službami, ktoré zažili vcelku veľký rozmach v priebehu tohto roka. Ide o služby, ktoré…

Astronómovia našli záhadný asteroid, potulujúci sa v blízkosti Venuše, ktorý by mohol vyvrátiť astronomické modely

0 icon

Astronómovia krvopotne vypracovávali modely populácie asteroidov, ktoré im prezradili, že asteroidy s priemerom okolo 1 km sa budú nachádzať bližšie pri Slnku, ako planéta Venuša. Problém bol v tom, že až doteraz sa vedcom nepodarilo takýto asteroid zaznamenať. Vedci zo Zwicky Transient Facility tvrdia, že jeden objavili, hoci tento asteroid…

Xiaomi Haylou Solar LS05 – inteligentné hodinky s 30 dňovou výdržou a cenovkou, aká tu ešte nikdy nebola!

0 icon

Spoločnosť Xiaomi ešte začiatkom tohto leta uviedla na trh nové inteligentné hodiny s označením Haylou Solar LS05, ktoré sa stali doslova trhákom od spustenia ich predaja. Počas leta sme našim čitateľom hodinky dokonca bližšie priblížili v rozsiahlej recenzii, pričom tentokrát vám ich dávame do pozornosti opäť a to z jedného…

Armádny Magazín

Ruské bombardéry Tu-160 prekonali svetový rekord najdlhšieho letu bez medzipristátia. Video

0 icon

Rusko, 20. september 2020 (AM) - Ruské nadzvukové strategické bombardéry Tu-160 stanovili v sobotu svetový rekord najdlhšieho letu bez medzipristátia pre lietadlá tohto druhu, oznámil novinárom veliteľ diaľkového letectva Vzdušno-kozmických síl RF generálporučík Sergej Kobylaš.  

Raketový komplex Hermes dokáže zničiť nepriateľské tanky na vzdialenosť 100 km

0 icon

[caption id="attachment_25238" align="alignnone" width="640"] Zábery zo skúšobného odpálenia rakiet dlhého doletu raketového komplexu Hermes  vyvinutého spoločnosťou AO Konštrukčná kancelária pre vývoj a výrobu prístrojov A.G. Šipunova, zdroj: bmpd.

Prečo nemecká armáda vymieňa svoje útočné pušky HK G-36?

0 icon

Nemecko, 20. september 2020 (AM) - Nemecká armáda prekvapivo uprednostnila útočnú pušku MK556 od spoločnosti C.G Haenel pred HK-416. Samopal HK G-36 od Heckler & Koch mohol zostať dlho v službe nemeckých ozbrojených síl [Bundeswehr], ak by počas ich účasti v Afganistane nezistili nepresnosť pri streľbe v horúcom počasí

Peking si nenechá skákať po hlave - začína rozsiahle cvičenie okolo Taiwanu ako reakciu na provokácie z USA

0 icon

Čína, 20. september 2020 (AM) - Už niekoľko mesiacov sme svedkami nárastu napätia medzi Pekingom a Washingtonom v otázke Taiwan-u. Doposiaľ sa Čína chovala vždy zdržanlivo na provokácie z USA. Zdá sa však, že piatková návšteva štátneho tajomníka USA Keitha Kracha v Tchaj-pej vyvolala v Čín

Prichádza doba keď americká armáda bude musieť doháňať druhých

0 icon

USA, 19. september 2020 (AM) - Otázka modernizácie Amerického námorníctva a vôbec jeho objemu sa dostáva na pretras na tie najvyššie miesta. Len samotný počet 355 lodí, ktoré chce Donald Trump poslať na vodu nebude stačiť Čínskej presile. Minister ozbrojenýc

Svetlo sveta

Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

0 icon

Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

0 icon

Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

0 icon

Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

Prečo mal Páter Pio stigmy?

0 icon

Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

Po kázni Kuffu bude musieť vystúpiť vždy Havran

0 icon

Licenčná rady udelila televízii TV Lux sankciu za to, že na Trnavskej novéne pri kázni otca Mariána Kuffu „nezabezpečila informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.“ Toto rozhodnutie je najväčším útokom na náboženské slobody na Slovensku od roku 1989 a som presvedčený, že pošliapava ústavné…

icon FOTO DŇA