CYRIL A METOD – Medzi mýtom a skutočnosťou… 3. časť

Bratislava 5. júla 2016 (HSP/Foto:TASR – Pavol Ďurčo)

 

Časť III. Cár-Boh

„Kto kontroluje minulosť, ten kontroluje budúcnosť“  George Orwell, „1984“

„Aby sme sa priblížili k pochopeniu podstaty všehomíra, je potrebné, aby sme aspoň raz v živote zanevreli na všetky naučené, osvojené a indoktrinované znalosti a pokúsili sa odznova, z čistého listu postaviť našu pyramídu poznania okolitého sveta“                   René Descartes

„Prozreteľnosť nie je algebra. Rozum človeka nie je prorok, ale heuristický objaviteľ (угадчик  – t.j. ten, kto uhádne – pozn. aut.). Vidí obecný stav vecí a môže z neho robiť podstatné závery, často potvrdzované časom. Avšak nie je mu dané predvídať náhodu – mocný a okamžitý nástroj Prozreteľnosti“         A.S. Puškin

„Na začiatku bolo Slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol Slovo“                  Evanjelium podľa Jána

Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda
Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda

V prvých dvoch častiach nášho výskumu sme čitateľom priblížili súčasnú vedeckú a alternatívnu kritiku všeobecne zaužívanej tradičnej histórie „solúnskych bratov“. Bez predsudkov sme pristupovali k všetkým analyzovaným zdrojom, nešpekulujúc ohľadne ich hodnovernosti, keďže teoreticky pozostáva drvivá väčšina historických prameňov tak z hodnoverných, ako aj nehodnoverných údajov. Čiže sa dá povedať, že historické pramene sú hodnoverné v rozličnej miere a preto každý historický prameň ako taký je hodný toho, aby bol skúmaný a analyzovaný. Niet nepotrebných historických prameňov. Taktiež sme uviedli obšírny zoznam geografických, lexických, chronologických a i. protirečení, kontroverzií a paradoxov (napr. o nájdenom Konštantínom v Chersone Evanjeliu, „písanom ruskými písmenami…“), kedy údaje z historických zdrojov protirečia všeobecne uznávanej verzii života a pôsobnosti „solúnskych“ bratov. Dovolíme si opätovne zacitovať poznámku bulharského slavistu G. Cenova zo začiatku XX.storočia, ktorou zhrnul svoju obšírnu analýzu problematiky, a ktorú bol prinútený pod tlakom cirkvi a akademickej spoločnosti odvolať, sťa Galileo – „Príbeh o Cyrilovi a Metodovi predstavuje sumu rôznych príbehov o rôznych udalostiach z rôznych epoch a o rôznych osobnostiach, takže Cyril a Metod neexistovali v tej podobe, v akej ich slavistika poníma dnes.“

Ak hora nejde k Mohamedovi, Mohamed ide k hore. Georgij Cenov správne, na úrovni intuitívneho podvedomia, nahmatal boľavý nerv problematiky, avšak súc spútaný tradičnou chronológiou, nemohol systematizovať svoje, v princípe správne, postrehy do jednotného obrazu. V skutočnosti, ak by sme reinterpretovali časový rámec problému (keďže doteraz sme časový aspekt cyrilometodskej problematiky väčšinovo vnímali ako bezalternatívnu invariantu) a názvy účinkujúcich historických postáv, tak by sa replika G. Cenova dala preformulovať – „História Cyrila a Metoda je sumou rôznych príbehov o tých istých udalostiach s rovnakými osobnosťami, ktoré  boli na časovej osi umiestnené do rôznych epoch pod rozličnými názvami…“

Riadiac sa touto logikou pokúsme sa najprv analyzovať mená čelných postáv našej „Cyrillometodiady“, možno v nich nájdeme záchytku. Ak by sme meno CYRIL rozbili na samostatné zmysluplné časti (resp. v terminológii Novej Chronológie – „zmyslové kry“), dostávame

CYRIL = CYR + IL.

Je namieste predpoklad, že Cyril neznamená v prvom rade meno, ale titul, resp. prezývku, pozostávajúcu z dvoch častí:

·         CYR…. CR, čiže Cár, Cisár (viď známy titul kráľov „Sire“, alebo francúzsky šľachtický rod les Saint-Cyr)

·         IL alebo ILL (angl. Cyrill), čiže akronymum slova ALLA(h), alebo ILLION, alias Trója, alias Carihrad-Konštantínopol na Bospore.

Priznám sa, že drzosť, ale zároveň aj očividnosť takéhoto objasnenia ma zozačiatku dokonca vyľakala. Veď dostávame, že pod maskou Cyrila v našej zemi prebýval byzantský (t.j. judský-grécky-židovský) Cár/Cisár? Pritom nielen cár, ale Cár-Boh? Ktorý vykazoval neskutočné zručnosti, prorokoval kresťanstvo a bol sprevádzaný celou skupinou učeníkov (Angelárius, Gorazd a i.)..?

Taký cár mi však je známy len jeden – Ježiš Kristus, náš Pán, Ochranca a Spasiteľ.

Spravodlivo a odôvodnene ho titulovali „kráľom judským“, z rodu Dávidovho, čo je zachované v Biblii v slovách troch kráľov, adresovaných Herodesovi:

„…Keď sa narodil Ježiš v Judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tu hľa, mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema

a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť…

A hľa, hviezda, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastala nad miestom, kde bolo dieťatko…“                   Evajnejlium podľa Matúša, 2

Je možné, aby v podobe Cyrila (Konštantína Filozofa, a taktiež iných kresťanských prorokov) po našim krajinám bol chodil a prorokoval sám Ježiš Kristus? A prečo nie, ak reinterpretujeme a zjednotíme chronologické a geografické rámce „rôznych príbehov, pojednávajúcich pod rôznymi názvami o jedných a tých istých udalostiach…“

Pravdepodobnosť tejto hypotézy sa mi zdala obzvlášť relevantná, keď som si na internete prelistoval knihu A.T. Fomenko a G.V. Nosovského „Cár Slovanov“, v ktorej sa nielen privádzajú svedectvá v prospech stotožnenia evanjelského Jeruzalema so stredovekým Konštantínopolom, ale aj Ježiša Krista s byzantským cisárom Andronikom I. Komnénom (1118-1185 podľa tradičnej histórie), ktorý panoval v druhej polovici XII.storočia nášho letopočtu. Nebudeme v danej štúdii podrobne opisovať, ako konkrétne sa ruským vedcom podarilo vyčísliť reálne dátum narodenia Spasiteľa, spomenieme len astronomickú datáciu podľa Betlehemskej hviezdy.

V Evanjeliách a mnohých výtvoroch umenia, zobrazujúcich evanjelské novozákonné udalosti, je zachytených hneď niekoľko fenoménov, relevantných z hľadiska astronómie:

·         Betlehémska hviezda, ktorej zjavenie na oblohe sa spája s Kristovým narodením

·         orientačná, smerodajná, resp. „vedúca“ alebo „idúca pred kráľmi“ hviezda

·         slnečné zatmenie, sprevádzajúce Kristovo ukrižovanie

Giotto Adoration
Giotto Adoration
Altdorfer Adoration
Altdorfer Adoration

Astronómovia môžu vedeckou cestou vyčísliť, kedy vzbĺkla tá-ktorá hviezda, vznikla galaktická hmlovina a iné objekty, viditeľné na nebi. Prostredníctvom zložitých matematických výpočtov vedci dospeli k záveru, že na časovom intervale, prijímanom dnes za „prelom letopočtov“, k nijakému podobnému astronomickému úkazu dôjsť nemohlo. Naopak, jeden z možných analógov Betlehemskej hviezdy, totiž – výbuch supernovy, v dôsledku čoho sa na nebe zjavila tzv. „krabovitá hmlovina“ v súhvezdí Býka, mohol vzniknúť v polovici XII.storočia n.l.

Ďalej z biblického opisu plynie, že hviezda nielen slúžila evanjelským kráľom-mudrcom orientačným bodom, ale aj „šla pred nimi…“. Možno v danom prípade ide o neskoršie zjednotenie v interpretácii Evanjelista Matúša a neskorších umelcov troch fenoménov, viditeľných na nebi v polovici XII.storočia – Betlehemskej hviezdy, slúžiacej mudrcom orientačným bodom Polárnej hviezdy a pohybujúceho sa, „idúceho pred nimi“ telesa, snáď podobného kométe. Je zaujímavé, kam mudrcov priviedla Polárna hviezda, ak budeme predpokladať, že po stretnutí s Herodesom v Jeruzaleme-Konštantínopole sa vydali morskou cestou na sever. S ohľadom na jestvujúce morské toky v Čiernom mori sa dá predpokladať, že sa dostali na Krym…

O tom, že práve na Kryme sa s veľkou pravdepodobnosťou narodil Ježiš Kristus, rozpráva kniha A.T. Fomenko a G.V. Nosovského „Kristus sa narodil v Kryme. Tam umrela aj Bohorodička“. Spasiteľ sa mal narodiť v kultovom mieste na myse Fiolent, ktorý z dejín poznáme aj ako grécku veštiareň v Delfách:

FioLe(n)T ~ DeLFy ~ B/V/FeThLem…..  FLT ~ DLF ~ BTL, kde „B“ v slove Betlehem sa zamieňa s cyrilickým „B“, vyslovovaným ako „V“.

V skutočnosti Betlehem alebo „beth“+“lahaim“ (ala+ham/n) znamená asi toľko, ako „dom Boha-Kráľa (Chana, Cára)“. Juhozápadný polostrovný výbežok legendárneho Sevastopoľa – mys Chersonesos, taktiež v sebe nesie pečať mena Spasiteľa, pretože Chersonesos = Hieros + Esos, t.j. „Boh Ježiš“. Dokonca aj v názve Sevastopoľa je prítomná narážka na najvyšší dvorný titul Romejskej ríše epochy Komnénovcov – sebastov, protosebastov, sebastokratorov.

O Kryme hovoríme tak zoširoka aj preto, lebo zaujíma dôležité postavenie v biografii slovanského apoštola Konštantína-Cyrila. Ako sme písali v prvej časti štúdie, práve v Kryme totiž Konštantín počas svojej misijnej cesty k volžským Chazarom našiel „Evanjelium a Žalmy, písané ruskými písmenami“. Navyše sa na západoeurópskych mapách „Krym“ zapisuje ako „Crimea“, čím dostávame spoluhláskovú kostru „CRM“, čo sa s ohľadom na rôznu fonetiku jednotlivých národov mohlo ozvučiť aj ako „Solún“ (CRM ~ SLN)

Ohľade kométy, ktorú zobrazil stredoveký maliar Giotto, vedci A.T. Fomenko a G.V. Nosovskej vyslovili predpoklad, že sa jedná o Halleyovu kométu, ktorá sa na oblohe zjavuje každých 78 rokov. Cestou neveľmi zložitého aritmetického výpočtu vedci zistili, že kométu skutočne mohli vidieť na nebi v druhej polovici XII.storočia. V tej istej knižke ruskí matematici píšu, že evanjelský Ježiš Kristus, ktorý bol stotožnený s byzantským cisárom Andronikom I. Komnénom z XII.storočia n.l., sa v ruskom letopisectve odrazil aj ako krstiteľ Rusi prvoapoštol Andrej Pervozvannyj (I.stor.n.l.), a taktiež kyjevské knieža Andrej Bogoľjubský (X.stor.n.l.). Z čoho vedci vychádzali, stotožňujúc Krista s horeuvedenými osobnosťami? V predchádzajúcej časti štúdie sme poukázali na zistené novochronológmi  posuny (100-, 300-, 1000- a 1800-ročné intervaly) v globálnej chronológii, ktoré navzájom oddeľujú osobnosti analogických biografií pod rôznymi menami. Takým spôsobom, biografie Andreja Prvozvaného, cisára Andronika I. Komnéna a slovanského  apoštola Cyrila (Konštantína) nám dopĺňajú tie informácie o Kristovi, ktoré absentujú v kanonických Evanjeliách.

Veď posledné nám rozprávajú len o Kristovom narodení, úteku svätej rodiny do Egypta, jeho neskoršom pôsobení v Galileji po Herodesovej smrti, a ďalej len o posledných troch rokoch jeho putovaní, ktoré sa zavŕšili jeho triumfálnym vchodom do Jeruzalema. Kde Kristus bol a čo robil celých 30 rokov, nám Evanjelia neupresňujú. Ak však čerpáme informácie o Ježišovom živote z „alternatívnych“ zdrojov o iných pionieroch kresťanstva, predstavujúcich početné fantómne duplikáty jednej a tej istej osoby v rôznych časových epochách, sprítomňuje sa nám táto skutočne ústredná osobnosť ľudských dejín v celej svojej mnohorakej, mnohovrstvovej podstate.

Ak totiž hypoteticky stotožníme Krista s cisárom Andronikom a Cyrilom, zistíme nasledovné. Cisár Andronikus Komnén („Andronikus“ = Andros + Nika, t.j. „človek-víťaz“; Krista volali „človekom“, „synom človeka“, „víťazom nad smrťou“), podobne ako Konštantín-Cyril, putoval po Východe a poznával východné krajiny. Obraciame Vašu pozornosť napríklad na misijnú cestu Konštantína („Večného“ – z lat. konštanta) ku Chazarom na Volge. Cisár Andronikus-Kristus bol bratrancom haličského kniežaťa Jaroslava Osmomysla. Jeho matka pochádzala z Rusi a volala sa Irena (Helena, Ilona) Haličská. Ak by sme podobnú logiku novochronológov, ako je podaná v knihe „Cár Slovanov“, uplatnili na príbeh o Cyrilovi a Metodovi, vcelku očakávane sa vynorí zákonitá dedukcia:

Ak podľa novochronológov Kristus pôsobil a prorokoval (čiže – pokrstil) vo vlasti  jeho matky – v starej Rusi v podobe kniežaťa Andreja Bogoľjubského a „apoštola Skýtov“ – Andreja Prvozvaného, mohol  vykonať niečo podobné aj na Veľkej Morave a v Nitrianskom kniežatstve v podobe Konštantína-Cyrila. A mal k Slovanom bezprostredný vzťah.

Nielenže je Kristus pravoslávnymi ikonopiscami často zobrazovaný ako skutočný korunovaný kráľ, ale aj na mnohých pravoslávnych ikonách je nad scénou Kristovho ukrižovania zobrazovaný nadpis – „Cár Slávy“ (Цръ Слвъ), alebo v inej možnej interpretácii – „Cár Slovan“, resp. „Cár Slovo“. A v akom jazyku rozprával Konštantín Filozof (Cyril) s tunajším obyvateľstvom, prorokujúc kresťanstvo a hlásajúc (čiže doslova hlásajúc v prvej inštancii) slovo Božie? No predsa v jazyku Romejskej ríše (Veľkej Moravy) – rímskom jazyku, ktorý poznáme z Evanjelií ako aramejčinu. Ak slovné spojenie „rímsky jazyk“ preložíme do ruštiny, dostaneme римский язык („rimskij jazyk“), čo sa však dá ponímať aj ako  мирской язык („mirskoj jazyk“), čiže jazyk MIRA-SVETA a zároveň jazyk prostoľudínov, laikov, čiže pospolitého ľudu. Spomenieme, že knieža Rastislav adresoval byzantskému cisárovi žiadosť vyslať na Moravu vzdelancov, znalých jazyka jeho prostého ľudu.

Car slavy
Car slavy
Christ pantokrator
Christ pantokrator

Z toho vyvodzujeme, že vo vtedajšej Rímskej ríši (Byzancii, Judei, Veľkej Morave) popri jazyku gréckom, čiže jazyku žrecov-duchovných (iudeov-Židov, ktorí podľa Evanjelií boli jediní povolaní tlmočiť Božie Slovo, resp. Zákon, a kastovo sa oddeľovali od prostoľudínov dokonca aj na úrovni jazyka; pravdepodobne moc predstaviteľov centrálnej byzantskej vlády v rozptýlených oblastiach ríše – Židov – tkvela v tom, že to bola kasta „duchovných a pisárov“, ktorí jediní mali svoj jazyk a písmo, a teda poznaním prevyšovali ostatných) existoval jazyk pospolitého ľudu – aramejčina, v ktorej sú dochované aj posledné slová Ježiša, ktoré vyslovil na kríži.

V Evanjeliách to znie – „Eloi, Eloi, lama sawachtani!“. T.j. „Bože, Bože, prečo si ma opustil“. Ale ak k dešifrácii tejto „aramejčiny“ použijeme slovanské jazyky, dostávame s ohľadom na spoluhláskovú kostru a variabilné samohláskové ozvučenie (v starých textoch sa samohlásky vynechávali)  – „ELOI, ELOI, LI MA SI VOSTANICH“ resp. „…LI MA SI OSTAWICH“. Čo môže byť odvodené od minulého príčastia staroslovanského „ostaviť“ (nechať, zanechať, opustiť) – ostav(l)jachu, podobne ako je to často písané v staroruských kronikách – bjachu, živjachu, govorjachu  a pod. Pričom pojem Eloi alebo Ollo bol v Rusku používaný až do XVII.storočia súbežne s pojmom „Boh“.
Taktiež je pozoruhodné, že ešte donedávna bola vo východokarpatských rusínskych dedinách tzv. Lemkov rozšírená obyčaj, v súlade s ktorou profesionálne plačky na pohreboch nariekali za zosnulými so slovami „Lele, Lele, le me se vostane?“

Z horeuvedeného bezprostredne vyplýva dedukcia:

Ježiš Kristus rozprával „aramejsky“, Konštantín Filozof (Cyril) starosloviensky. Ak „Konštantín Filozof“ je fantómnym duplikátom Krista, znamená to, že staroslovienčina – toť biblická aramejčina.

Skúsme pokračovať vo vyhľadávaní spoločných čŕt medzi evanjelským Ježišom, filozofom a apoštolom Slovanov Cyrilom a byzantským cisárom Andronikom.

Skutočnosť, že posledný bol Slovanom, dosvedčuje aj názov dynastie, ktorej bol cisár Andronikus (čiže podľa našej hypotézy – Ježiš Kristus/Cyril) predstaviteľom – Komnénovci, Komnéni (Komnenoi – gréc.). Môže to byť odvodené od staroruského pojmu „komoň“ – kôň, a znamenať jednoducho jazdcov. My ich však poznáme z uhorských stredovekých kroník ako Kumánov. Keďže po maďarsky „Kumáni“ znejú Kuni, môžu Kumáni znamenať taktiež aj Hunov.  A keďže sú Huni podľa kroniky „De Gesta Hungarorum“ považovaní za predkov Uhrov, ba dokonca s nimi priamo stotožňovaní, môžeme odôvodnene povedať, že tak, ako „Uhorsko“ bol v dnešnom ponímaní mnohonárodnostný štát, boli aj Huni a Kumáni – jednoducho profesionálne mnohonárodnostné jazdecké vojsko, nič viac a nič menej.

V danom mieste je nevyhnutné spraviť niekoľko ilustračných poznámok. Myslíme si, že obraz „Veľkého sťahovania národov“, ako nám ho maľujú, je nesprávny. Nie je možné, aby technicky zaostalé národy na primitívnom stupni spoločeského rozvoja, postrádajúce vlastné písmo a vyznávajúce primitívne, šamanistické, čiže ne-inštitucionalizované pohanské rituálne kulty, mohli pokoriť vyspelé civilizácie. Oveľa pravdepodobnejší je predpoklad, že sa jednalo sa o trestné výpravy organizovaného a profesionálneho vojska Rímskej = Svetovej ríše, ktoré sa sústreďovalo v pričernomorských a stredoázijských stepiach a bolo z technickej nevyhnutnosti kočovným. Z toho neskôr, úmyselne alebo nie, vznikla misinterpretácia „kočovné národy“. Je známe, že seno a slama, nevynutný proviant pre veľké jazdecké útvary, sa začal v priemyselných rozmeroch lisovať až v novoveku, kedy začali vznikať aj rekrútske armády nových európskych štátov so svojimi jazdeckými zbormi. Avšak v stredoveku nielen že jeden profesionálny jazdec so sebou viedol dvoch ďalších koní, jedného náhradného a jedného koňa-nosiča, ale aj jazdecké armády sa spravidla pásli voľne na prírode… Preto známy „mongolský“ jazdecký útvar tumen, počítajúci tisícku jazdcov, predstavoval v skutočností obrovskú hordu o troch tisíckach koní – viete si predstaviť, za aký čas spasie také megastádo pole o rozmere 10 štvorcových kilometrov? „Kočovnosť“ stredovekých mongolských a iných dobyvačných vojsk bola daná predovšetkým nevyhnutnosťou neustáleho pohybu za trávnatým porastom. Stepi boli pre trvalé rozpoloženie takéhoto vojska prirodzené. Navyše je o cisárovi Andronikovi Komnénovi známe, že holdoval skýtskym obyčajom a bol neustále sprevádzaný skýtskou družinou.

Dlhú dobu sa medziriečie Dunaja a Tisy považovalo za „tábor Kumánov“, tzv. Cumanorum Campus.

Lazarus hungary
Lazarus hungary

Zároveň anglický historik Steven Runciman o byzantských cisároch Komnénovcoch tvrdí, že boli valašského pôvodu, t.j. pravdepodobne bulharského pôvodu, pretože VLCH~BLG. Zároveň o priamej geografickej aj pojmovej súvislosti medzi Valachmi a Bulharmi svedčí stredoveká mapa Sebastiana Muenstera,  na ktorej sú obidve etniká umiestnené hneď vedľa seba. Je zároveň známe, že dve konštitučné časti uhorskej monarchie, ktoré tvorili dedičné panovnícke léno a spravidla bolo spravované budúcim dedičom toho-ktorého panovníka, sa volali Nitra a Bihar (t.j. Bulhar).

 

Muenster hungary
Muenster hungary

Samotný názov Uhorsko, v poľštine Wegry, resp. U(N)GRIA , pravdepodobne značí VAGRIA, ak si odmyslíme nosovku „N“ a zohľadníme praktickú grafickú totožnosť hlások „V“ a „U“ v starých textoch. Vagria – toť zabudnutý stredoveký názov našej vlasti. Obyvateľov Vagrie-Krolewstva Wegier-VGRIE pravdepodobne nazývali Vagrami alebo Varjagmi, čiže Uhrami. Začíname chápať zmysluplnosť takých slovenských názvov ako rieka Váh, Varín, časté priezvisko Varga, Virág, Vergun alebo Bugár, ktoré nezriedka nosia skalopevní Slováci.

Po maďarsky dodnes „Var“ znamená mesto, pevnosť, burg. Je logické predpokladať, že aj VAGRIA alebo VARGIA  tiež znamená „krajinu miest“. Akronym Uhorska – VRG alebo BRG – sa do západného slovníka pretavil v podobe BURG, keďže B a V sú spodobujúce sa spoluhlásky. To isté v princíp znamená aj škandinávsky pojem „Garda-riki“ – Kráľovstvo miest, ako Severania nazývali starú Rus, a taktiež Romea, pretože Rím ~ RAM ~ WAR = mesto. Tento pojmový rad podporuje našu hypotézu o tom, že Uhorsko-Morava v predmetnom období tvorila súčasť Romejskej-Byzantskej ríše, a že v skutočnosti v uhorskej histórii je prítomná vrstva starších byzantsko-romejských udalostí, „prispôsobených k miestnym názvoslovným reáliám“.  Túto skutočnosť je obzvlášť potrebné mať na zreteli pri porovnávaní byzantsko-uhorských dynastií a personálií z obdobia XI.-XIII.storočia n.l.

Vagrovia/Uhri alebo Varjagovia (Varangians – angl.) tvorili elitnú „varjažskú gardu“ (Varangian Guard) byzantských cisárov. Už len táto skutočnosť jediná spochybňuje rozšírenú tradičnú verziu o tom, že Varjagovia boli cudzorodní (pre Nestora a ruských letopiscov a kronikárov) vikingskí príšelci zo Škandinávie.  Naopak, celý príbeh prvopočiatkov staroruskej štátnosti skrz „Rjurika, Varjaga-Rusa“, nadobúda diametrálne odlišný rozmer, ak ho reinterpretujeme skrze našu dedukciu o tom, že Varjagovia, resp. Vagrovia – boli v skutočnosti Uhrami. Podarilo sa nám nájsť potvrdenie tejto našej hypotézy (o „varjažskom-uhorskom“ pôvode zjednotiteľa starej Rusi a progenitora panovníckej dynastie Rjurikovcov, ktorej sa na Západe čo do urodzenosti mohli rovnať len Merovejci), a to v knihe anglického vyslanca kráľovnej Alžbety I. pri moskovskom panovníkovi z druhej polovice XVI.storočia, Gillesa Fletchera – „Of the Russe Commonwealth“. Táto knižka je jedinečným dobovým prameňom, ktorý bol v Rusku dlho zakázaný, konkrétny exemplár  s ešte predrevolučným ruským pravopisom si autor zadovážil u jedného moskovského bouquinistu.

Gilles Fletcher v svojom pojednaní o „Of the Russe Commonwealth“,v kapitole „O dome a rode ruských cárov“, píše nasledovné:

„Cársky dom v Rusku má názov Biely. Toto pomenovanie pochádza (ako sa predpokladá) od kráľov Uhorských, a zdá sa to o to pravdepodobnejšie, že uhorskí králi sa skutočne predtým tak nazývali… Napríklad v roku 1059 sa spomína o jednom Belovi, nástupcovi jeho brata Andreja, ktorý obrátil Uhrov na kresťanskú vieru, od ktorej však poslední odstúpili, vinou bezbožnosti a naliehaním Turkov. Druhý toho mena sa nazýval Belom Slepým, aj niektorí z jeho nasledovníkov nosili také meno…“

Práve počas vlády cisárov Komnénovcov (XII.storočie n.l.) sa histórie Uhorska/Vagrie/Bulharska a Byzancie úzko navzájom preplietajú. To isté sa dá povedať aj o epoche Cyrila a Metoda (IX.storočie n.l.), ktorých literárne spracované „Životy…“ sa dajú považovať, tým pádom, za jedny z početných „stratených“ Evanjelií. Pričom zostavených v slovanskom jazyku. Práve pri súčasníkovi „solúnskych bratov“ – patriarchovi Fotiovi, Byzanciou otriasa vlna „ikonoborectva“, resp. „bulharskej herézy“, a roku 867 (rok po príchode Konštantína a Metoda do „Ríma“) sa moc ocitá v rukách cisára Basilea Macedónskeho (čiže jednoducho – macedónskeho cára). Predbiehajúc udalosti si dovolíme hneď vysloviť predpoklad, že podľa našej logiky Basileos Macedónsky predstavuje jeden z ďalších duplikátov Ježiša Krista-Konštantína, čo aj bez meškania zdôvodníme.

Rapídna kariéra Basileia Macedónskeho vskutku fascinuje. Pôvodom z prostej rodiny, Basileios 30 rokov strávil cestovaním a službami po celej ríši, a keď neskôr ako tridsaťročný prišiel do Konštantínopola, podarilo sa mu veľmi rýchlo vďaka veľkému rozumu a krásnemu zovňajšku získať si dôveru a dobroprajnosť cisára Michala III. Toho istého Michala, ktorý vyslal Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

(Michal III z IX.storočia n.l. môže byť aj prototypom pre panovníka Veľkej Moravy, t.j. Veľkej Romey – Mojmíra, predovšetkým však originálom pre Michala III z IX.storočia je Manuel I. Komnén z XII.storočia n.l., ktorý bol bratrancom Andronika Komnéna-Krista… Pozn. aut.)

Čo ďalej robí Basileos Macedónsky?  Cez sobáš s cisárovou kurtizánou Eudoxiou Ingerinou sa čoskoro Basileos stáva spoluvládcom Michala III. – cézarom (kaisaros – gréc.). Ako postupne začíname chápať, reč je tu o tom, čo robil a kým sa stal Konštantín-Cyril po jeho návrate do Ríma-Konštantínopola roku 866. Je predsa známe, že Konštatnín sa stal „Cyrilom“, t.j. „cárom/cisárom“, až po jeho príchode do Ríma a vynikajúcej obhajobe slovanského písma pred pápežom Hadrianom. Dozvedáme sa taktiež, že mal manželku menom Eudoxia Ingerina, čo značí Ungarina. O Eudoxii Ingerine je známe, že jej otec bol dôstojníkom vo „varjažskej garde“ byzantského cisára, t.j. ešte jeden smerodajný odkaz na „uhorský“ pôvod spoločníčky Basilea-Cyrila-Andronika-Ježiša. Máme tu presvedčivé svedectvá o akýchsi mimoriadnych vzťahoch, prerastajúcich do dynastických zväzkov, medzi zodpovedajúcimi panovníckymi dynastiami Uhorska a Byzancie:

·        V IX.storočí n.l., v dobe „správnych“ Konštantína a Metoda, kedy panovníckou dynastiou Byzancie bola Macedónska dynastia, bola Eudoxia Ingerina najprv kurtizánou Michala III a neskôr manželkou Basilea (Cyrila, Ježiša Krista). Matkou byzantského cisára, a dlhú dobu regentkou za maloletého Michaela-Manuela-Mojmíra bola cisárovná Theodora. Theodora bola vyhlásená za svätu a dodnes je uctievaná v Pravoslávnej cirkvi. Je známe, že Theodora pochádzala za Paphlagonie, čiže „krajiny krásnych koní“. Nie je to príliš očividná náhoda? Veď v krajine krásnych koní žijú jazdci, ľudia koní – Kuni, Huni, Kumáni (komoň – kôň, starorus.)

Hagia theodora
Hagia theodora

·        V XII.storočí n.l. je matkou cisára Manuela I. Komnéna (alias Michal III, alias Mojmír) – Helena Uhorská, ktorá sa pred manželstvom volala jednoducho Piroška. Helena Uhorská bola kanonizovaná Pravoslávnou cirkvou  v podobe „rovných apoštolom“, spomienkový deň 13.augusta podľa juliánskeho kalendára. Jej čiastočné duplikáty – Irena Haličská, Helena Vukanovič z Rašky, kyjevská kňažná Oľga, jeruzalemská kráľovná Melisende a trójska Helena. Helena Uhorská bola manželkou byzantského cisára Jána II. Komnéna, ktorý bol strýkom Andronikovi Komnénovi, a v Novej Chronológii býva stotožňovaný s Jánom Krstiteľom. Helena Uhorská porodila byzantskému cisárskemu rodu – dynastii Romejských svetovládcov – 7 detí, ktoré sa v súlade s vtedajším predježišovským protokresťanstvom (dnes zamieňaným s pohanstvom) ako členovia imperátorskej rodiny slávili ako žijúci Bohovia. Preto sa Helena Uhorská zachovala v národnej pamäti Maďarov a Slovákov a oslavuje sa ako Panna Mária Sedembolestná. A hoci nebola matkou samotného Ježiša, ničmenej ju odôvodnene nazývajú „Bohorodičkou“, pretože rodila členov cisárskej rodiny – Bohov. Nech Vás nemýli, že v cirkevnej tradícii Helenu Uhorskú volajú „Máriou“, keďže Mária môže znamenať jednoducho „Rimanka“.

Helene of hungary
Helene of hungary

 

Chápeme, že rozmer článku neumožňuje podrobne prerozprávať biografie osobností, ktoré považujeme za fantómne duplikáty jeden druhého, chybne umiestnené chronológmi a historikmi pod rôznymi menami do rôznych časových epoch. Odporúčame čitateľom v prípade záujmu vykonať samostatné rešerše a overiť si očividnú príbuznosť, podobnosť až totožnosť nasledovných svetských a cirkevných duplikátov Krista:

·         Andronikus I. Komnén ~ Basileos Macedónsky ~ Andrej I. Uhorský (“Biely”, “Katolícky”) ~ Andrej Bogoľjubský ~ Andronikus Duka (XI.stor.)

·         Konštantín-Filozof (“Cyril”) ~ Hieronymus Stridonský ~ Ulfila ~ Andronikus Pannónsky ~ svätý Chrysogon

Chronologická mapa
Chronologická mapa

Stanislav Slabeycius

Druhú časť článku si môžete prečítať TU a prvú časť článku si môžete prečítať TU

 

 

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Matovič: Od Alojza Hlinu môžete čakať čokoľvek, ale toto už prekvapilo aj mňa

Bratislava 8. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková, Martin Medňanský)   V dnešnej relácii O 5 minút 12 mal povôdne vystúpiť spoločne s Alojzom Hlinom, Mariánom Kotlebom a Tomášom Drukerom aj líder hnutia OĽANO Igor Matovič. Vzhľadom na jeho chrípkové ochorenie sme RTVS požiadali o možnosť vystúpenia náhradníka za naše hnutie, ktorým…

Odborníci uviedli doteraz neznáme príčiny rakoviny

Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Riziko vývoja onkologických chorôb ovplyvňujú nielen onkogény a tumor supresorové gény, ale aj variácie DNA, ktoré majú vplyv na expresiu týchto génov. Zistila to medzinárodná skupina výskumníkov, ktorá zverejnila výsledky svojej práce v časopise British Journal of Cancer Odborníci si myslia, že ich výskum…

Marček, obvinený z vraždy Kuciaka a Kušnírovej, sa priznal aj k vražde svojho bývalého zamestnávateľa

Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Portál Topky.sk v pondelok priniesol spoveď Miroslava Marčeka, ktorý sa priznal k vykonaniu popravy svojho bývalého šéfa, podnikateľa z Kolárova Petra Molnára Marček sa začiatkom apríla 2019 rozhodol vypovedať. Policajtom do detailu popísal vraždu novinára a jeho snúbenice. Priznal sa dokonca k tomu,…

VideoTrojica vysvetľovala „divadlo“ v súvislosti s reláciou RTVS: Matovič a Heger vystúpili na balkóne, Hlina tiež nezaháľal

Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:Facebook)   V nedeľnej relácii O 5 minút 12 mal pôvodne vystúpiť spoločne s Alojzom Hlinom, Mariánom Kotlebom a Tomášom Drukerom aj líder hnutia OĽANO Igor Matovič. Vzhľadom na jeho chrípkové ochorenie OĽaNO RTVS požiadalo o možnosť vystúpenia náhradníka, ktorým bol Eduard Heger, predseda poslaneckého klubu a člen…

Obyvatelia zničenej bytovky dostanú nové doklady zadarmo a urýchlene

Bratislava/Prešov 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR- Pavel Neubauer)   Obyvatelia zničenej bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove si budú môcť nové doklady vybaviť bezplatne a prednostne. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, zničené, resp. poškodené doklady budú počas stránkových hodín v nasledujúcom týždni vybavované prednostne, bez poradového čísla a poplatku na…

Aj poslanci Smeru sú už v hľadáčiku polície, dôvodom je Fico

Bratislava 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) - Poslanci Smeru-SD iniciovali zvolanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý sa bude zaoberať okolnosťami obvinenia Fica. Výbor zasadne v utorok (10. 12.)...

Hlina Kotlebovi: ĽSNS je „partia úchylákov, ktorí ani nevedia pracovať na počítači“. Ľudia reagujú: „Prejav ako v krčme. Priaznivec liberálneho moru“

Bratislava 8. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Kombosnímka Facebook)   Predseda strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba víta stíhania Roberta F. a Andreja K., ktorých obvinila Národná kriminálna agentúra (NAKA) tento týždeň. Zákon by mal podľa neho platiť pre všetkých rovnako a vo všetkých oblastiach života. Robert F.…

Ukrajinská opozícia žiada Zelenského, aby v Paríži nezradil štátne záujmy

Kyjev 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Ukrainian Presidential Press Office)   Približne 100 ľudí nocovalo v noci na pondelok v stanovom tábore pred sídlom prezidenta Ukrajiny, aby takto upozornilo na neprípustnosť "kapitulácie" pred Ruskom na summite normandskej štvorky, ktorý sa bude konať v pondelok v Paríži Zhromaždenie zvolali tri politické strany vrátane…

Hrnko a Tomáš reagujú na status Kisku, ktorý uverejnil v súvislosti s výbuchom paneláku v Prešove

Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Anton Hrnko sa po dlhom rozmýšľaní rozhodol uverejniť status v ktorom sa vyjadril ku komentáru Andreja Kisku z piatka, ktorý na sociálnej sieti uviedol, že tragédiou je to, čo sa stalo v Prešove a nie to, že ho NAKA obvinila. K statusu ale…

FBI predpokladá, že streľba na floridskej základni bola teroristickým činom. Strelcom bol saudskoarabský študent na vojenskom výcviku

Washington 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rick Bowmer)   Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) pracuje s predpokladom, že piatková streľba na leteckej základni na Floride bola teroristickým činom. Informovala o tom agentúra DPA "Rovnako ako pri vyšetrovaní väčšiny prípadov aktívnych strelcov pracujeme s predpokladom, že išlo o akt terorizmu," vyhlásila v…

Pápež František prijal premiéra Petra Pellegriniho

Vatikán/Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Teraz.sk/Foto:TASR/AP-Tiziana Fabi)   Pápež František v pondelok prijal slovenského premiéra Petra Pellegriniho s delegáciou počas jeho oficiálnej návštevy Svätej stolice Pellegrini v priebehu audiencie odovzdal najvyššiemu predstaviteľovi katolíckej cirkvi dary zo Slovenska - vyrezávaný betlehem z Oravy a sklenený kríž zobrazujúci Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska,…

Peter Pellegrini navštívil Pápežské slovenské kolégium v Ríme, ktoré má 60 rokov

Bratislava/Rím 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Premiér Peter Pellegrini v nedeľu po prílete do Ríma navštívil Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda - inštitúciu, ktorá v Ríme zabezpečuje formáciu kňazov prichádzajúcich zo Slovenska na postgraduálne štúdiá. Urobil tak pri príležitosti 60. výročia iniciatívy jeho vzniku "V Ríme si robia…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Nikto vám nevie splniť to, čo ja vám viem prisľúbiť......

Do prvého marca, sa podobných slov dočkáme ešte mnoho. Najviac sa musím pousmiať nad našou skvelou budúcnosťou. Ak spočítame všetky dane, ktoré sa podľa sľubov znížia, tak už skoro nič nebude "hnusnou daňou" - zaťažené. Málokto povie aj druhú stránku tej istej mince - kde zobrať výpadok znížených daní ?…

Dobroslav Trnka a Ján Počiatek. Kauzy Lemikon a Interblue Group

Ján Počiatek o pozadí kauzy Interblue Group: „Slota je král, lebo „oholil“ Fica. Dve miliardy slovenských korún išli bokom. Ako urobiť pí ár ohľadom kauzy Lemikon? Generálny prokurátor žoviálne komunikuje s ministrom financií o podvode v rozsahu dvoch miliárd slovenských korún. Je to ako scenár absurdnej drámy. Ako hlboko klesla…

Koalícia vlasteneckých národných armád bude tisícnásobne silnejšia ako armáda žalára národov EÚ

Červená čiara, ktorá ma vyprovokovala do aktivizácie po rokoch politickej pasivity bola prekročená v momente, keď tí najbezohľadnejší cudzí politickí trúfalci a zločinci, za slepého prikyvovania tých najprimitívnejších domácich kolaborantov, spustili kampaň na likvidáciu národných suverenít. Najmä otvoreným návrhom na vytvorenie ozbrojených síl EÚ (verte, čoskoro prídu na rad iné ozbrojené…

Nový Harabin – alebo nie? Recenzia knihy

„Švédsko je tuším akási liaheň novodobých úchyliek: boli prví, ktorí zaviedli pre dieťa neutrálny rod a výchovu, v rámci ktorej Švédi nesmú dcére prezradiť, že je dievča a synovi, že je chlapec, lebo by im narušili ich slobodu výberu pohlavia, genderovej identity. Švédsko je krajinou, kde bábkami v rozprávke pre…

BEDA NÁM, ak si my s pokánia budeme robiť posmech

Ísť na svätú spoveď pred sviatkami, uznať si svoje chyby a hriechy, oľutovať si to, mať predsavzatie žiť v priateľstve s nebom, to je to podstatné v predvianočnom čase. Darčeková hektika nie je to dôstojné a správne. Hoci to má väčšina ako prioritu. Bez čistého srdca a rozvoja čností je…

BEDA VÁM, progresívno-liberálni fašisti! My vlastenci sa nebojíme vašich hrozieb a zastrašovania!

Vieme, kto ste, komu slúžite a aké zlovestné sú vaše zámery. Klaniate sa démonovi moci a mamony, preto ste služobníkmi tých najzločinnejších svetovládnych mocenských elít usilujúcich o nastolenie genocídnej svetovlády globálneho fašizmu. Viete veľmi dobre, aký desivý je ich program likvidácie európskej civilizácie a bielej rasy s pomocou európskeho superštátu – fašisticko-islamského kalifátu, na čom intenzívne…

TopDesat

Toto sú tie najťažšie jazyky na svete. Je medzi nimi aj slovenčina?

0

Chceš sa naučiť cudzie jazyky, ale súčasne si lenivý a chceš si vybrať ten najjednoduchší? Americký Foreign Service Institute zatriedil hlavné jazyky na celom svete do 5 kategórií podľa obtiažnosti. Kritériom bolo, ako veľmi sa odlišujú od angličtiny. Používateľ Reddit používateľ Fummy preložil tieto údaje na farebne označenú mapu, aby to všetko zjednodušilo. Ktoré sú…

Dvojitá brada? Rozlúčiš sa s ňou vďaka týmto trikom!

0

Aj pár kíl navyše sa zvyčajne ľahko prejaví na našej tvári. Pravda však je, že tuk na krku a tvári nie je ovplyvnený iba našim prírastkom na váhe. Poloha v spánku a zlé držanie tela, keď sme v kancelárii, sú tiež rizikovými faktormi pre dvojitú bradu, ktorú sa všetci snažíme skryť. Ak trápi dvojitá…

22 rutinných vecí, ktoré ti zaberajú omnoho viac času, než si myslíš

0

Ľudia sa priemerne dožívajú  28 560 dní. Čo za tie roky vlastne stihnú urobiť? Koľko času strávia postojačky a koľko posediačky? Samozrejme, všetko závisí od povolania, od krajiny, v ktorej človek žije a od mnohých zvykov, či už kolektívnych, alebo individuálnych.  Pastier rozpráva, resp. počúva priemerne dva roky, kým kňaz alebo…

Blúdny Holanďan: Strašidelné lode duchov, ktoré aj po rokoch naháňajú strach

0

Tak dlho, ako človek brázdi moria a oceány, tak dlho sa tradujú rôzne historky o strašidelných lodiach. Či už sa tieto hrôzostrašné príbehy zakladajú na zlyhaní ľudského faktoru, prírodných katastrofách či k nim došlo z úplne iných príčin, zdá sa, že veľký počet a veľká frekvencia takých zjavení môže viesť k názoru, že lode duchov…

Chudnutie bez cvičenia? Vedci vynašli kúzelnú náplasť!

0

Chudnutie je strašiakom mnohých obéznych ľudí. Keď zdravá strava a cvičenie nestačí, ľudia často myslia, že im pomôžu lieky, ktoré údajne podporia chudnutie a zdravie tela. Treba však myslieť na vedľajšie účinky. Teraz vedci zo Singapuru tvrdia, že vytvorili nové zariadenie, ktoré pomáha ľuďom bezpečne schudnúť, a funguje to priamym zacielením na telesný…

10 vecí, ktoré vyzerajú ako jedlo, no rozhodne by si ich nechcel zjesť

0

Už si sa dostal do životného bodu, keď si mal taký hlad, že všetko naokolo ti ptipomínalo jedlo? Nuž, nie si jediný.  My v redakcii sme presvedčení, že chutné pokrmy môžu byť spozorované kdekoľvek, rovnako ako umelecká inšpirácia. Tu je 10 najlepších príkladov, ktoré ľudia videli na vlastné oči. Aj keď pravdepodobne nie je…

Vo svete IT

Služby spoločnosti Facebook sú v Nemecku vážne ohrozené. Spoločnosť prehrala zásadný súdny spor s Blackberry

0

Spoločnosť Facebook prehrala v neďalekom Nemecku zásadný súdny spor so spoločnosťou Blackberry, ktorá už dlhé roky tvrdí, že spoločnosť využíva patenty patriace práve Blackberry. Populárne služby Instagram, WhatsApp, Messenger, či dokonca aj samotný Facebook, sú momentálne v Nemecku vážne ohrozené, no ku ich stiahnutiu z trhu zrejme nepríde. Softvérový gigant…

Mozilla odstránila Avast a AVG rozšírenia pre Firefox. Google zatiaľ nie. Rozšírenia údajne neprimerane špehovali svojich používateľov

0

Mozilla niekoľko dní dozadu odstránila zo svojho obchodu viacero rozšírení pre internetový prehliadač Firefox, ktoré boli od známych spoločností Avast a AVG. Píše portál latesthackingnews.com. Softwarový vývojár známeho rozšírenia AdBlock Plus, Wladimir Palant, zistil, že niektoré rozšírenia zasahovali nadmieru do aktivít používateľov. Podľa jeho príspevku množstvo údajov, ktoré rozšírenia zbierajú,…

Spoločnosť FeganScott zažalovala v USA Samsung a Apple. Dôvodom má byť údajné nedodržanie povolených limitov rádiofrekvenčného žiarenia

0

V priebehu augusta portál Chicago Tribune zverejnil výsledky z testovania rádiofrekvenčného žiarenia rôznych zariadení, jednými z najväčších hriešnikov podľa portálu boli spoločnosti Samsung a Apple, ktoré so zariadeniami iPhone 7 a Samsung Galaxy S8 prekročili povolené limity. Spoločnosť Apple sa k výsledkom testov vyjadrili slovami: „Všetky modely iPhone, vrátane iPhone…

Apple vyvracia podozrenia zo sledovanie polohy používateľov pri vypnutých službách určovania polohy

0

Bezpečnostní analytici zo spoločnosti KrebsOnSecurity pár dní dozadu zistili, že iPhone telefóny zbierajú údaje o polohe používateľov, a to aj napriek tomu, že používatelia označili v nastaveniach smartfónu nesledovanie polohy. Spoločnosť vyvolala následne debatu medzi používateľmi tým, že poukázala na  Zásady ochrany údajov osôb, ktoré hovoria: „Systémové služby založené na…

Bezdrôtová myš Xiaomi Wireless Mouse 2 s výdržou až jeden rok je momentálne dostupná za skvelú cenu

0

Spoločnosť Xiaomi len pred niekoľkými týždňami predstavila svoju novú bezdrôtovú myš Xiaomi Wireless Mouse 2, ktorá nadväzuje na úspech svojich predchodcov. Už na prvý pohľad je vidieť, že Xiaomi si tentokrát dalo záležať najmä na dizajne, ktorý je opäť minimalistický a musíme uznať, že ide o jednu z najkrajších bezdrôtových…

Vedci po prvýkrát v histórii objavili exoplanétu, ktorá obieha okolo vyhasnutej hviezdy

0

Vedci z Veľkej Británie objavili exoplanétu, ktorá obieha okolo mŕtvej explodovanej hviezdy, takzvaného „Bieleho trpaslíka“ (pozn. redakcie: Biely trpaslík je označenie pre objekty, ktoré vzniknú po vyhasnutí hviezdy). Vedci odhadujú, že by sa mohlo jednať o exoplanétu o veľkosti Jupitera, ktorá obieha okolo mŕtvej hviezdy vo veľmi malej vzdialenosti. Tento…

TopSpeed

Mercedes-AMG GLS 63 už nepotrebuje prívlastok S

0

Nedávno predstavené GLE 63 a 63 S dostali svojho súrodenca aj do vyššej sféry. Reč je o Mercedes-AMG GLS 63, teda tretia generácia modelu GLS (predtým len GL) vo vrcholnej verzii s preplňovanou V8. Viac ako 600 koní, pohotovostná hmotnosť cez 2,2 tony ale stále športové jazdné vlastnosti? Dnes sa dá s fyzikou veľmi dobre…

V Euro NCAP Jeep Renegade dosiahol na 3 hviezdičky, je to málo?

7

Je tu ďalšia várka testov od bezpečnostných komisárov z Euro NCAP. Ako v nej jednotlivé autá obstáli? Začneme modernizovaným Jeepom Renegade. Práve ten v testoch neexceloval. Skúšky Euro NCAP Jeep Renegade urobil len na 3 hviezdičky. Avšak znamená to, že je pre ochranu posádky zlý? Vôbec nie! Za podpriemerný výsledok môže iba voliteľný asistent núdzového brzdenia. Keby bol…

Fiat 124 v Európe končí, lebo emisie! Neprekvapuje, ale zarmúti

4

A máme tu ďalšiu obeť honby za emisiami, avšak koniec produkcie 124ky nie je len v emisiách. Okrem postupnej obmeny motorov je tu aj ďalšia stránka, a to je nechuť zákazníkov kupovať takéto autá. Nuž, dnes sú v obľube veľké SUV, málokto sa dnes rozhodne pre zábavný malý roadster, akým je FIAT124.

Modernizovaná Insignia prinesie ešte lepšie LED svetlá

1

Prešli približne 3 roky od začiatku predaja novej, druhej generácie Opel Insignia a už nás Opel zaplavil informáciami a fotkami o jej vynovenej verzii. Modernizovaná Insignia sa má zmeniť v detailoch, pribudnú ešte vylepšené Matrix LED svetlomety a pár drobností. Zmena motorov by podľa automobilky mala nastať, avšak čo konkrétne, to zistíme v januári.

Šikana v automobilke Škoda Auto. Zamestnancov zatvárali do debny

8

Automobilka Škoda Auto rieši pikantný problém. Šikana agentúrnych zamestnancov prerástla do rozmerov, ktoré sa nedali utajiť. Zatvárali ich do debne, do nápojov im liali preháňadlá a na chlieb im natierali vazelínu. Kmeňoví zamestnanci automobilky takto terorizovali agentúrnych zamestnancov. Dvaja z nich už dostali doživotný zákaz vstupu do fabriky, tým to však nekončí.…

Rozmaznané deti opäť útočia. Syn poškriabal BMW, aby mu ho otec kúpil

1

Všetky deti majú svoje sny. No nie všetky majú v pláne pre svoje sny aj niečo urobiť. Chcú hneď koláče, bez akejkoľvek práce. Rozmaznané deti sú často zdrojom skvelých príbehov, o ľudskej hlúposti. Stále ma neprestáva prekvapovať, čo niektoré vymyslia. Dnes vám prinesiem prípad 22 ročného podareného syna z Číny. Ten po…

KAMzaKRÁSOU

Beauty poradňa GERnétic: Zoštíhľujúci telový zábal Marine Essence

2

V kozmetickom salóne mi kozmetička odporučila kúru celotelových zábalov z morských rias. Rada by som trochu formovala postavu. Zoštíhľujúci telový zábal sa nazýva Marine Essence a príliš mi nevonia. Je to vhodné?

Ako v zime doplniť vitamíny? Odpoveď je jasná!

3

Máme tu obdobie soplíkov, chrípok a prechladnutí. Preto je nesmierne dôležité zaradiť do jedálnička aj o čosi zdravšie potraviny, bohaté na antioxidanty a najmä vitamíny. Niekedy postačia potraviny z domoviny a niekedy musíme siahať po niečom silnejšom, niečom z trópov, kde sa vitamíny len tak hemžia na každom strome. Ako…

Ako uvoľniť upchatý odtok v kuchyni? Neuveríš, ale toto ti pomôže!

2

Upchatý odtok, či už v kuchyni alebo v kúpeľni, potrápi nejednu domácnosť. Je úplne bežné, že sa odtok postupne upcháva a voda časom nie a nie odtiecť. Príčin tohto problému je mnoho, pričom najčastejšie sú vinníkom rozličné zvyšky jedla, ktoré sa do odtoku počas umývania riadu dostanú. K hotovej pohrome…

Bórová voda: Skutočný zázrak, ktorý dokáže byť nápomocný?!

3

Dermokozmetika je viac-menej špeciálna alebo špecifická kategória prípravkov určených na starostlivosť o pokožku, ktorá je odporúčaná odborníkmi, a to buď kožnými lekármi alebo lekárnikmi. Dermokozmetika je sama osebe založená na vysokej účinnosti, ktorá je preukázaná aj klinickou štúdiou. Po Jarischovej vode, ktorá je považovaná za akýsi zázrak z Ruska, tu máme bórovú voda.…

Najškaredšie vianočné svetre, aké kedy vznikli: Och, toto radšej nie!

2

Ak si myslíte, že na túto obľúbenú časť roka sa vyzdobujú len domácnosti a verejné miesta, tak nie je to tak. Čoraz viac sa Vianoce a vianočná atmosféra dostáva pod kožu mnohých ľudí, preto siahajú aj po vianočných ponožkách či svetroch, vďaka ktorým nosia „vianočnú atmosféru“ všade so sebou. No čo rozhodne…

Plnotučné alebo nízkotučné mliečne produkty? Ktorým dať prednosť?

1

Aké mlieko či jogurty sa nachádzajú vo vašej chladničke? Dávate prednosť polotučným, plnotučným alebo nízkotučným verziám mliečnych produktov? V dnešnom článku vám prezradíme, prečo by ste mali výber z tejto kategorizácie dobre zvážiť, a to s ohľadom na svoje zdravie. Hlavný „súboj“ sa v nasledovnom texte odohrá medzi plnotučnými a nízkotučnými mliečnymi výrobkami. Čo myslíte, ktoré sú…

Svetlo sveta

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

0

Skôr, ako bola Panna Mária počatá, bola Božím snom a jeho túžbou. Aj človeku sa stáva, že pred tým, ako sa zamiluje do skutočnej osoby, miluje najskôr určitú predstavu o tom, aká by mala ideálna osoba byť, aké by mala mať vlastnosti a ako by mala vyzerať. Túto predstavu ideálnej…

Sv. Mikuláš pomáha aj dušiam v Očistci

0

V 13. storočí chudobná bezdetná roľnícka rodina z juhu Talianska v lokalite Macerata sa zastavila pri kaplnke sv. Mikuláša z Myry. Povesť tohoto svätca bola podobná ako sv. Mikuláša v dnešných časoch. Bezdetní farmári sv. Mikulášovi z Myry sľúbili, že ak svojím orodovaním u Boha manželský pár počne a porodí dieťa, obetujú ho Bohu. Dieťa sa narodilo okolo…

Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

0

Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

0

Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

0

„Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

0

Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

Armádny Magazín

Zachovajte paniku alebo adventná úvaha o rozsudku Európskeho súdneho dvora k smernici o zbraniach

0

Česko 7. december 2019 - Vážené čitateľky, vážení čitatelia, strelci, športovci, lovci, zberatelia, obchodníci, správcovia strelníc, začiatkom tohto týždňa sme si prečítali, ako sa Súdny dvor EÚ stavia k smernici o zbraniach, k pravidlám európskej legislatívnej tvorby i k otázke bezpečnosti a ako si s dôvodmi Českej republiky vytrel ... podl

Pentagon je znepokojený: 46 percent americkej armády považuje Rusko za spojenca

0

USA (8.12.2019) - Neočakávané výsledky prieskumu uverejnené v USA. Americký mediálny zdroj Hlas Ameriky uvádza, že uskutočnil prieskum medzi personálom americkej armády a členmi ich rodín, súvisel s ich postojom k Rusku a ruskej armáde. Ako sa ukazuje, 46 percent respondentov americkej armády a ich rodín nepovažuje Rusko za nepriateľa, ale…

Nórsko získalo prvý 155 mm samohybný kanón K9 z Južnej Kórey

0

Ozbrojené sily v Nórsku dostali prvú húfnicu K9 s vlastným pohonom 155/52 mm. Prvé dve samohybné zbrane a jedno vozidlo na prepravu munície K10 dorazili do Nórska do prístavu Drammen (Oslo) koncom novembra. Dodané zariadenie bolo 4. decembra oficiálne odovzdané delostreleckej divízii nórskej motorovej pešej brigády Sever.   Prvé zbrane s

Biela ľalia zo Stalingradu alebo koľko nemeckých lietadiel zostrelilo najlepšie ženské letecké eso všetkých čias

0

Bolo treba aby prešlo dlhých štyridsaťsedem rokov, kým bol udelený oprávnený posmrtný titul Hrdina Sovietskeho zväzu účastníčke Veľkej vlasteneckej vojny, Lidiji Litviakovej. Pritom hrdinstvo, ktoré dosiahla táto mladá, krehká žena, prevýšilo mnohé hrdinské činy dosiahnuté je

Vojaci pomáhajú na mieste tragédie

0

Profesionálni vojaci a príslušníci Vojenskej polície sú pripravení pomáhať na mieste tragédie v Prešove tak dlho, ako to bude potrebné. Aktuálne sú na pomoc vyčlenení príslušníci z 2. mechanizovanej brigády z Prešova na hliadkovanie okolia poškodenej budovy, na mieste sú aj vojenskí psychológovia a duchovní.   [caption id="attachment_7820" align="alignnone" w

Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

0

  Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

Tvoja Svadba

Dámska rozlúčka so slobodou: S naším manuálom bude dokonalá!

1

Okolo rozlúčky so slobodou býva celá rada otázok. Kto ju organizuje, ako je to s platením a čo bude na programe? Dámska rozlúčka so slobodou musí byť pre nevestu a jej družičky dokonalá. Pozrite sa, na čo všetko byť ste pri organizovaní mali dbať.

Svadobná výzdoba z kaktusov: Nový trend, ktorý si zamiluješ aj v zime

1

Či už sa budete vydávať niekde na púšti, kde kaktusy zapadajú do samotného interiéru alebo máte svadbu v krajine, pre ktorú nie sú kaktusy typické, kaktusy vás rozhodne zaujmú. Myslíte si, že kaktusová svadobná výzdoba nie je nič pre vás a že už samotné sukulenty boli príliš? Čo tak aspoň zvoliť kaktusy…

Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

2

Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

0

Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

0

Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

0

Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

Tvoje Zdravie

Prečo jesť kučeravý kel? Tu je 7 dôvodov, prečo mu dať áno!

1

Kučeravý kel radíme do kategórie listová zelenina. Je skutočne zdravý a pre naše telo je prínosom, i keď u mnohých z nás by sme ho na svojich tanieroch hľadali len ťažko. Pritom existuje množstvo chutných ciest, ako ho zaradiť do svojej stravy. Je vhodný na prípravu výživných polievok a dokonale…

TOP rastlinné zdroje bielkovín: Šancu by im mali dať aj mäsožravci!

1

Sacharidy, tuky a bielkoviny – to sú pre nás základné živiny, ktoré naše telo bezpodmienečne potrebuje pre správnu funkciu. V dôsledku ich nedostatku sa môžu u jedinca vyskytnúť mnohé zdravotné ťažkosti. Práve preto by mala byť naša strava pestrá a mali by v nej byť v dostatočnej miere zastúpené zdroje všetkých spomínaných…

Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

0

Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

0

Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

0

Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

0

Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…