Branislav Fábry: Kalmus, Lorenz a riziko občianskej vojny

Bratislava 10. septembra 2017 (HSP/Foto: Facebook)

 

Na Slovensku sme v posledných rokoch svedkami narastajúceho napätia, ktoré sa prejavuje aj tým, že niektorí ľudia sa snažia ostatným vnútiť svoju predstavu o histórii a spravodlivosti. Veľmi často pritom reagujú svojpomocou a bojujú za „historickú spravodlivosť“ bez ohľadu na právne postupy

Branislav Fábry: Kalmus, Lorenz a riziko občianskej vojny

Veľká mediálna pozornosť a pobúrenie skupín obyvateľstva dávajú týmto jednotlivcom pocit vlastnej dôležitosti a vytvárajú dojem, že sa stávajú akýmisi „tvorcami dejín“. Najznámejším príkladom tohto javu sú činy P. Kalmusa a Ľ. Lorenza. Lenže hoci ich konanie priťahuje mediálnu pozornosť, môže súčasne vyvolávať závažné spoločenské konflikty.

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

• História podľa Kalmusa a Lorenza

• Problémy Lipšicovej argumentácie

• Andrej Kiska a štátny znak v kosoštvorci

• Vojna všetkých proti všetkým

• Zachovať vnútorný mier!

 

História podľa Kalmusa a Lorenza

Ako je dobre známe, dňa 21. augusta osekal Ľ. Lorenz symbol kosáku s kladivom na pamätníku osloboditeľov v Košiciach. Ide o jednu z množstva provokatívnych akcií „umelcov“ P. Kalmusa a Ľ. Lorenza voči pamätníkom minulosti na Slovensku. Pri svojom vypätom antikomunizme sa však táto dvojica dopustila hrubých neslušností voči rôznym pamätníkom. Išlo nielen o protesty pri pamätníkoch komunistických osobností a poškodzovanie ich pamätných tabúľ, ale aj o obnažovanie sa na cintorínoch či kladenie americkej vlajky na hroby sovietskych vojakov.

Konanie P. Kalmusa a Ľ. Lorenza je nebezpečné, pretože aj ich hodnotenie histórie je dosť kontroverzné. Ľ. Lorenz a P. Kalmus pri svojom antikomunizme zhanobili napr. pamätník trom príslušníkom ZNB, ktorí padli v boji proti banderovcom. Pamätník natreli farbami ukrajinskej vlajky a na tabuľu vysvetľujúcu okolnosti usmrtenia troch príslušníkov ZNB napísali “LOŽ”. Lorenz tento čin neskôr na facebooku obhajoval slovami: “O banderovcoch, utekajúcich pred istou smrťou do západných krajín (kde im udeľovali azyl a nikto ich nesúdil, pretože boli chudáci a nie zločinci a kde po nich šli len agenti komunistickej KGB), cez územie Československa, kde ich LOVILI zložky silových rezortov ovládané komunistami, za podpory ich vlastnej dezinformačnej kampane a nimi zinscenovaných zločinov, ktoré prisudzovali Banderovcom…”

Ak si Ľ. Lorenz myslí, že banderovci neboli zločinci a že tvrdenia o ich zločinoch sú len zinscenovanou komunistickou propagandou, mal by sa obrátiť na poľských historikov alebo priamo na poľskú vládu. Politických predstaviteľov súčasného Poľska možno sotva považovať za šíriteľov komunistickej ideológie, napriek tomu sa však o banderovcoch vyjadrujú podobne tvrdo ako komunisti. Proti rehabilitácii banderovcov vystupujú aj ukrajinskí Židia. Téme Banderovcov som sa venoval v inom článku.

Nechcem si ani len predstaviť, čo by sa stalo, keby sa nejaký obdivovateľ Tisovho režimu nechal inšpirovať P. Kalmusom a Ľ. Lorenzom a na hrobe komunistov, ktorí padli v bojoch proti gardistom, napísal: „Lož“. Mohol by sa pritom odvolávať na Ľ. Lorenza a P. Kalmusa, ktorí podobne obhajovali banderovcov? Predpokladám, že takéto odsúdeniahodné konanie by bolo označené za pravicový extrémizmus. Vzniká teda otázka, prečo by podobným označením nemalo byť kvalifikované i konanie Kalmusa s Lorenzom.

 

Problémy Lipšicovej agumentácie

Za problematických považujem aj šesť argumentov, ktoré predložil D. Lipšic, obhajca P. Kalmusa a Ľ. Lorenza, na svojej facebookovej stránke. Prvý argument sa týkal osekania preglejkových symbolov kosáku a kladiva, ktoré boli použité ako náhrada originálnych súčastí pamätníka. Originály totiž  „neznámy páchateľ“ odstránil už pred niekoľkými rokmi. Problém je, že D. Lipšic Lorenzov čin odstránenia preglejkových symbolov porovnal s činom, pri ktorom by niekto nalepil na kultúrny pamätník pozvánku na koncert alebo zabíjačku a iný ju potom odstránil. V žiadnom prípade však nejde o porovnateľné situácie, pretože inštaláciou preglejkových symbolov sa opravoval narušený povrch pamätníka a obnovovala  aj jeho nemateriálna estetická hodnota. Porovnať osekanie takej časti pomníka so strhnutím pozvánok na zabíjačku nemožno.

Vo svojom druhom argumente D. Lipšic tvrdí, že náš trestný zákon medzi svastikou a kosákom s kladivom nijako nerozlišuje a tvrdí: „Na Slovensku je naviac stále platný zákon č. 125/1996 Z.z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, takže komunistické hnutie legálnu definíciu hnutia, ktorého parametre uvádza § 422 Trestného zákona, nepochybne spĺňa.“ Lipšicova analógia však nesedí ani tu. Trestný zákon v § 422 TZ naozaj nerozlišuje medzi svastikou a kosákom s kladivom, ale ich ani nemenuje ani nevyhlasuje za rovnocenné. Pokiaľ ide o tvrdenie, že komunistické hnutie ako také spadá pod § 422 TZ, tak v takom prípade by museli byť všetci členovia politických strán, ktoré sa hlásia ku komunizmu (KSS, Vzdor) páchateľmi trestných činov podľa 422 TZ. To však zjavne neplatí. Argumentácia zákonom č. 125/1996 Z.z. tiež nie je použiteľná, lebo zákon sa zaoberá odsúdením konkrétneho komunistického systému z rokov 1948 – 1989.

S druhým argumentom súvisí aj tretí, kde D. Lipšic hovorí: „…považujem za absurdné, aby sa „trestne stíhali osoby za propagáciu fašizmu, ale osoby, ktoré propagujú komunizmus, tak robia celkom beztrestne.“ Lipšicova snaha postaviť komunizmus na úroveň fašizmu nie je nič nové, avšak svet má na to úplne iný názor. Každoročne sa obrovskou väčšinou štátov vo Valnom zhromaždení OSN schvaľujú rezolúcie proti nacizmu a fašizmu, ale na odsúdenie komunizmu sa podobná väčšina nenájde. Dokonca ani v zákonoch väčšiny štátov EÚ nie je komunizmus vnímaný rovnako ako fašizmus. Navyše, pokiaľ ide o propagáciu zločinných hnutí, mnohí vidia analógiu skôr medzi fašizmom a kolonializmom.

Pri svojom štvrtom argumente spomína D. Lipšic, že symbolom Červenej armády bola červená hviezda a nie kosák s kladivom. Lenže Červená armáda používala rôznu symboliku a kosák s kladivom bol súčasťou oficiálnych symbolov celej armády či jednotlivých vojsk, aj súčasťou symbolu Červenej hviezdy. Kosák a kladivo sú pritom symbolmi, používanými aj na rakúskom štátnom znaku. Dôležitý je preto kontext a vzhľadom na košický pamätník je zrejmé, že ide o symbol vojakov – osloboditeľov.

Pri piatom argumente uvádza D. Lipšic, že väzba pre Ľ. Lorenza by bola celkom „cez čiaru“. Osobne vidím vyššiu závažnosť pri niektorých Lorenzových predošlých činoch. Obávam sa však, že ak jeho konanie bude pokračovať, môže viesť i ku krviprelievaniu. Preto je úvaha o väzbe legitímna. Činy oboch osôb môžu byť považované za porovnateľné i s hanebným činom Sheily Sz. (pomočenie Koránu), po ktorom nasledovala väzba, avšak na rozdiel od jej konania činy P. Kalmusa s Ľ. Lorenzom vyvolávajú ešte väčšie riziko konfliktu. Našťastie, ich útoky na pamätníky zatiaľ končili iba zlomenými rebrami (Veľký Lipník), ak sa ale verejnej moci nepodarí skoncovať s týmito útokmi, môžu sa o ich potlačenie pokúsiť iní ľudia svojpomocou.

Za zvlášť neprijateľný považujem šiesty argument, najmä vetu: „Viete si predstaviť, čo by sa stalo v Nemecku, keby v meste Halle odhalili pomník R. Heydrichovi „verní rodáci za prínos pre mesto a región?“  Nuž, porovnávať R. Heydricha, tvorcu tzv. konečného riešenia a jedného z najväčších zločincov histórie, s J. Pješčakom, L. Novomeským alebo hoci aj s V. Biľakom, je nemožné. Zvlášť urážlivá je podobná analógia pre J. Bačíka, ktorému P. Kalmus s Ľ. Lorenzom taktiež zhanobili pamätnú tabuľu. Išlo síce o presvedčeného komunistu, ale najmä o antifašistu, ktorý zahynul v Mauthausene a ktorý s režimom po roku 1948 nemal nič do činenia.

 

Andrej Kiska a štátny znak v kosoštvorci

Veľkým problémom kauzy Kalmus a Lorenz je aj postoj prezidenta A. Kisku. Na Slovensku existuje veľa ľudí, ktorých práva sú porušované a zaslúžili by si zastanie zo strany prezidenta, avšak A. Kiska sa ostentatívne zastal tých, ktorí systematicky porušujú právne predpisy. Pre prezidenta ako hlavu SR by mali byť činy Kalmusa a Lorenza zvlášť odsúdeniahodné, najmä ich útoky na štátny znak SR, ktorý tieto osoby pri svojich protestoch zhanobili vulgárnym zobrazením v kosoštvorci. Kalmus s Lorenzom svojim konaním porušili najmä § 3 zákona č. 63/93 Z.z. o štátnych symboloch SR: „…Všetky fyzické a právnické osoby môžu používať štátny znak vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako štátneho symbolu.“

Hanobenie štátneho znaku P. Kalmusom a Ľ. Lorenzom predstavuje priamy útok na hodnoty, ktoré sa A. Kiska ako prezident zaviazal chrániť. Keď A. Kiska skladal prezidentský sľub, v súlade s čl. 104 ods. 1 ústavy povedal: „…Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“  Štátny znak je najvýznamnejší štátny symbol SR, nachádza sa na dvoch ďalších symboloch SR (štátna vlajka, štátna pečať) a dokonca aj na čelnej strane originálu ústavy, v ktorej je podrobne popísaný (čl. 9 ods. 1). Prezident zastupuje SR a tak by si mal držať odstup od tých, ktorí hanobia SR a umiestňujú štátny znak do kosoštvorca.

Skúsme si predstaviť, že by niekto na verejnosti nosil podobne vulgárne tričko, len by do kosoštvorca umiestnil miesto štátneho znaku Dávidovu hviezdu. Predpokladám, že A. Kiska by sa proti takýmto kresbám postavil a tričká s podobnou symbolikou označil za extrémizmus či šírenie nenávisti k určitému národu. Iste, že také tričká by prezident SR mal odsúdiť, ale podobne by mal odsúdiť aj šírenie nenávisti voči najznámejšiemu slovenskému symbolu. Najmä keď ho k tomu nepriamo zaväzuje prezidentský sľub…

Privilegované vzťahy A. Kisku s oboma „umelcami“ a jeho nedávne konanie vo vzťahu k prokuratúre vyvolávajú aj ďalšie obavy. Keďže prezident na predbežné zadržanie Ľ. Lorenza reagoval veľmi angažovane, nemožno vylúčiť, že v prípade trestného stíhania by využil právo udeľovať milosť. Silná angažovanosť prezidenta v košickej kauze môže pôsobiť na prokuratúru i do budúcnosti. Ak budú prokurátori predpokladať, že A. Kiska udelí páchateľom pri podobnej kauze milosť, môže ich to demotivovať. Naopak, vďaka konaniu A. Kisku môžu P. Kalmus a Ľ. Lorenz získať dojem, že milosť dostanú ľahko a preto budú pri útokoch na pamätníky čoraz „odvážnejší“.

 

Vojna všetkých proti všetkým?

Konflikty kvôli aktivistom, ktorí svojpomocne riešia historické symboly, nie sú vo svete žiadnou výnimkou. Napr. v Indii sa v roku 1992 hinduistickí aktivisti svojpomocne vysporiadali so symbolmi stáročného moslimského útlaku tým, že zničili Báburovu mešitu v posvätnom meste hinduistov v Ayódhyi. Mnohí moslimskí vládcovia Indie mali na svedomí naozaj strašné zločiny, avšak zničenie mešity ich historickú vinu nevyriešilo, iba prinieslo ďalších 2000 mŕtvych. Niečo podobné poznáme aj z Európy, kde v mene boja za historickú pravdu prichádza k útokom aktivistov voči „nesprávnym“ symbolom. Aj v 21. storočí, napr. v Kosove, „aktivisti“ svojpomocne zničili niekoľko symbolov „srbskej okupácie“, čo iba prehĺbilo rozpory medzi Srbmi a Albáncami. Varovne pôsobia sú aj nedávne príklady z Ukrajiny.

Ani na Slovensku by sme nemali podceňovať možnosť vzniku väčšieho konfliktu kvôli otázke symbolov. Okrem známych ničiteľov Kalmusa a Lorenza tu žijú aj iné osoby, ktoré útokom na určité symboly dokážu pritiahnuť mediálnu pozornosť. Čo by sa stalo, keby sa Sheila Sz. alebo niekto s podobnými názormi rozhodol odstrániť určitý symbol v niektorej z moslimských modlitební? Nebol by problém nájsť tam čosi, čo by sa dalo vyhlásiť za symbol totalitnej islamistickej ideológie, ktorá je zodpovedná za strašné zločiny. K ničomu takému by sme sa však nemali znižovať a ak má niekto problém s islamským symbolom, mal by ho riešiť zákonnou cestou.

Je pravda, že určité symboly na verejné miesta nepatria, najmä nacistické symboly, avšak pri výpočte tých symbolov neexistuje jednotný názor. Rozhodne však treba miesto prípadov svojpomocného výtržníctva postupovať zákonnými prostriedkami. Keď totiž začnú ľudia svojpomocne odstraňovať tie symboly, s ktorými nesúhlasia, vznikne vojna všetkých proti všetkým. Môžu azda občania SR pôvodom z Palestíny, ktorí považujú izraelský okupačný režim za zločinnú formu apartheidu, svojpomocne odstrániť Dávidovu hviezdu z niektorej slovenskej synagógy? Alebo môžu ateisti svojpomocne odstrániť symboly inkvizície kvôli honu na bosorky z minulosti? A čo keď na obranu týchto symbolov začnú iní budovať svojpomocnú “občiansku stráž”?

Protesty vo forme hanobenia pamätníkov minulosti sú prísne trestané aj v niektorých krajinách EÚ. Napr. v roku 2010 sa R. Gilmour počas ľavicových protestov v Londýne dopustil hanobenia pamätníku Cenotaph pre britských vojakov padlých v 1. svetovej vojne. Zhanobil ho najmä tým, že sa zavesil na britskú vlajku na pamätníku. Za svoje konanie bol odsúdený na 16 mesiacov a nepomohlo mu ani to, že svoj čin oľutoval. Britskí vojaci, ktorí padli v 1. svetovej vojne, si určite zaslúžia úctu a pri ich hanobení sa nemožno vyhovárať ani na to, že V. Británia bola v tom čase imperialistickou mocnosťou s rasistickou ideológiou, ktorá len v samotnej Indii spôsobila smrť 60 miliónov ľudí. Napriek tomu, že 16 mesiacov pre Ch. Gilmoura bolo určite veľa, tento prípad ukazuje, že Ľ. Lorenz, by za svoje konanie mohol byť stíhaný i v zahraničí.

Samozrejme, v extrémnych prípadoch nesúhlasu s nemorálnym zákonom alebo symbolom, ktorý sa nedarí odstrániť legálne, možno uskutočniť protest i formou tzv. občianskej neposlušnosti. Tu si však treba uvedomiť, že ide o formu protestu, ktorá je síce v rozpore so zákonom, ale zostáva nenásilná a neagresívna, najmä aby sa predišlo krviprelievaniu. V prípade P. Kalmusa a Ľ. Lorenca však ich činy často postrádajú aspekt nenásilia a neagresivity. Pri občianskej neposlušnosti tiež treba odmietnuť rôzne advokátske triky či priateľské intervencie na prokuratúre a pre seba požadovať čo najvyšší možný trest, aby sa tým demonštrovala nespravodlivosť konkrétnej právnej normy. Tak postupoval i M. Gándhí pri svojich aktoch občianskej neposlušnosti.

 

Zachovať vnútorný mier!

Každý, kto sa nezdržuje iba v najväčších mestách a cestuje po Slovensku, musí cítiť rastúce napätie v spoločnosti a nespokojnosť širokých más. Či už ide o nespokojných pacientov v nemocniciach, zúfalých dôchodcov vo vyľudnených obciach, vykorisťovaných zamestnancov pri páse alebo beznádejné rómske osady, všade cítiť napätie. Fakt, že toto napätie ešte neprerástlo do otvoreného konfliktu a že u nás existuje určitý vnútorný mier, je jedným z hlavných prvkov legitimity súčasného politického systému. Tento stav však nemusí trvať večne a na jeho zachovanie potrebujeme čestný dialóg rôznych názorových skupín, nie provokatívne gestá ženúce spoločnosť do konfliktov, ktoré môžu vyústiť až do občianskej vojny.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Británia vyslala k ostrovu Jersey hliadkovacie lode

0 icon

Londýn 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Británia vyslala v noci na štvrtok dve hliadkovacie lode k ostrovu Jersey po tom, ako Francúzsko pohrozilo blokádou tohto ostrova. Informovala o tom agentúra AFP a stanica BBC na svojej webovej stránke Britská vláda v stredu oznámila, že k ostrovu vysiela dve lode Britského…

Tínedžeri z detských domovov môžu získať bezplatný kurz v autoškole

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Odchovanci centier pre deti a rodiny budú môcť aj v tomto roku získať zadarmo vodičské preukazy. Na projekte Vodičák pre tvoj štart participuje spolu s Nadáciou Volkswagen Slovakia a organizáciou  Úsmev ako dar Policajný zbor, ktorý o tom informuje na sociálnej sieti Tínedžeri…

Európsky záručný fond urýchľuje prístup k financovaniu obnovy pre spoločnosti v únii

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Európsky záručný fond (EGF), súčasť balíka opatrení na obnovu Európskej únie (EÚ) v hodnote 540 miliárd eur odsúhlasených v roku 2020, schválil financovanie dosahujúce takmer polovicu svojej cieľovej sumy na rok 2021. Informoval o tom prostredníctvom tlačovej správy Po odsúhlasení v rámci procesu oznamovania…

Vodku hlásajú a víno pijú? Alebo je kauza Klub pod lampou ešte pikantnejšia?

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martina Kriková)   Hlavnou mediálnou ozdobou včerajšieho dňa bol prevalený škandál troch koaličných politikov s porušovaním pravidiel núdzového stavu. Ukázal, že slušnosť, o ktorej toho oni už toľko narozprávali, pre nich zrejme nie je až taká podstatná, ako sa tvária Išlo o podpredsedu Národnej rady SR…

Ministerstvo dopravy: Schválená veľká schéma pomoci cestovného ruchu na Slovensku

0 icon

Bratislava 5. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Európska komisia odobrila návrh slovenského rezortu dopravy na pomoc podnikom v cestovnom ruchu a schválila Schému štátnej pomoci, tzv. Veľkú schému. Podnikatelia v cestovnom ruchu, ktorí prekročia čerpanie pomoci 200 tisíc eur, tak budú môcť požiadať o vyšší finančný príspevok na záchranu svojho…

Od 10.00 h do 12.00 h bude odstávka eVakcinácie, registrácia nebude možná

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Záujemcovia, ktorí sa rozhodli zaregistrovať sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vo štvrtok predpoludním, to budú musieť urobiť v inom termíne Od 10.00 h do 12.00 h je plánovaná odstávka systému eVakcinácia, registrácia na očkovanie preto nebude možná. "Dôvodom odstávky je aktualizácia systému," vysvetlila…

Začali sa komunálne voľby a voľby do parlamentov Škótska a Walesu

0 icon

Londýn 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham,PA-Jeff J Mitchell)   V Spojenom kráľovstve sa vo štvrtok konajú komunálne voľby a voľby 39 policajných komisárov a starostov v 13 obciach, ktoré boli o rok posunuté z dôvodu pandémie. Obyvatelia Škótska a Walesu si volia zástupcov do regionálnych parlamentov Voliť bude môcť približne…

Parlament sa má dnes venovať hospodáreniu NBS či výsledkom kontrolnej činnosti NKÚ

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Parlament sa má dnes okrem iného venovať aj Správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska (NBS) za rok 2020. Píše sa v nej, že pandémia koronavírusu, ktorá zachvátila svet v roku 2020, prinútila centrálne banky reagovať na túto situáciu opatreniami ochraňujúcimi ekonomiky eurozóny…

Čistý zisk automobilky General Motors vzrástol dvanásťnásobne

0 icon

Detroit 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook / General Motors)   Čistý zisk americkej automobilky General Motors v prvom kvartáli stúpol na úroveň 2,98 miliardy dolárov. Silný dopyt zo strany spotrebiteľov v USA a vyššie ceny pomohli vykompenzovať redukciu výroby spôsobenú globálnym nedostatkom počítačových čipov Zisk automobilky za január až marec bol…

Predseda KBS Mons. Zvolenský: Je to Boží dar, že máme televíziu

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Dano Veselský)   Katolícka Televízia LUX oslavuje 13 rokov od začiatku svojho vysielania. Pri tejto príležitosti slávil v televíznej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie ďakovnú svätú omšu predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. „Je to Boží dar, že máme televíziu,“ povedal v homílii. Dodal, že…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

COVID -19 NAVŽDY ! TECHNIKY PREDLŽOVANIA PANDÉMIE

0icon

Teória očkovania úradnej medicíny a závery z nej. „Je nepravdepodobné, že by v Spojených štátoch vznikla kolektívna imunita voči COVID-19 kvôli veľkému počtu variantov koronavírusu a vysokému podielu ľudí, ktorí nechcú byť očkovaní. Informoval o tom 3. mája denník The New York Times s odvolaním sa na odborné odhady. Podľa…

René Pavlík

Hanebnosť

0icon

Hanebnosť. Včera som si, takmer náhodou, zapol rádio Devín. Vhupol som do diskusie redaktora rádia a šéfredaktora Literárneho týždenníka. Ich debata mi riadne podvihla tlak. Najskôr ma prekvapilo, že noviny, ktoré v názve majú "týždenník" vychádzajú v dvojtýždňovej periodicite. Čudné. Nie? Po krátkej chvíli som pochopil. Vinu nesie prapodivné financovanie.…

Pavel Jacz

Matovič v parlamente: „Ak by som zostal premiérom, naďalej som bol len symbol utrpenia pandémie!?!?“ To fáááKT, iba toto Igorééé?

0icon

Tak s takouto sebacharakteristikou odôvodňoval svoje odstúpenie z funkcie predsedu vlády. Každý, kto počul tieto slová z úst „geniálneho“ trnavského hulváta sa musel zasmiať a hneď na to skamenieť. Určite sa každý zamyslel a začal spomínať na všetky výstrelky tohto psychopubertálneho indivídiua, ktorý vysedával v premiérskom kresle. Všetky svoje výčiny…

Gustáv Murín

Nie medveďom, ale zdravému rozumu tu hrozí vyhynutie!

0icon

Mantinelizmus našich štátnych ochrancov prírody ma opakovane privádza do úžasu. Na jednej strane významne prispeli k premnoženiu medveďov u nás (ale toto slovo zakazujú?!!) a na druhej ich strieľajú tak bezhlavo, až nad tým ostáva rozum stáť. Exemplárnym príkladom je, že sa týmto ochranárom u nás podarilo obštrukciami proti samospráve, štátnej správe i…

Peter Kohút

Za zločiny proti ľudskosti sa budete zodpovedať! Vaša prehra sa blíži!

0icon

Je najvyšší čas naliať si čistého vína, vyložiť karty na stôl a jasne pomenovať, kto je úhlavným nepriateľom nielen Slovenska, ale aj ostatných európskych národov a civilizácie, kto vedie proti nám hybridnú vojnu na všetkých frontoch a usiluje o naše totálne zotročenie s následnou genocídou. Nie je to nik iný, ako globálny parazit – úzka…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ľudia, ktorí zmenili naše životy 2. časť

0 icon

Ľudia ako Thomas Edison a Dr. Martin Luther King sú pamätaní po celom svete pre ich úžasné počiny. Ich činy zmenili spôsob, akým myslíme a vidíme náš svet a spôsob, akým žijeme svoje životy. Existujú však ľudia, ktorých činy a životy nie sú dostatočne spomenuté, aj keď boli ohromne priekopnícke. Jedným z príkladov…

TOP10+: Hračky, ktoré mali potešiť deti, ale vystrašili rodičov

0 icon

Barbie, Ken a plyšové medvede sú už zjavne nuda. Preto výrobcovia vymysleli hračky, ktoré skôr vyzerajú ako z hororu. Výrobcovia detských hračiek vytvorili kreatívne hračky, alebo skôr kreatúry. Koľko ľudí je ochotných reálne zaplatiť za príšeru poníka z mužskou hlavou alebo dovoliť dieťaťu hrať sa s pištoľou Batmana, ktorá má umiestnený…

TOP10: Fakty o ľudskom tele, ktoré ťa nadchnú viac ako akčný film

0 icon

V ľudskom tele ukrývame viac tajomstiev, ako má detektív konšpiračných teórií. Tu sú ale fakty, ktoré ťa nadchnú viac ako akčný film. Každý rok vedci prichádzajú s ďalšími senzačnými objavmi, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Spravidla sa ale väčšina z nás nezaoberá vedeckými teóriami a zisteniami, ale skôr riešime fakty o…

Bitka o Los Angeles - Čo sa vlastne stalo? 5. časť

0 icon

V poradí v piatom článku z minisérie Bitka o Los Angeles, sa pozrieme na to, čo sa vlastne stalo. Totiž podľa oficiálneho povojnového vysvetlenia si ľudia splietli s nepriateľskými lietadlami meteorologické balóny vypustené nad Los Angeles. Ciele, na ktoré protilietadlové jednotky strieľali, boli v porovnaní s japonskými lietadlami nesporne príliš pomalé. Akonáhle paľba začala, kúdeľ dymu ešte…

TOP10: Ako to vyzerá, keď zabudneš, čo do práčky nepatrí?

0 icon

Nie všetky momenty v živote sú veselé. Predstav si, že do práčky vložíš obľúbenú mikinu a po hodine začneš hľadať peňaženku. Ako veľmi ti stiahne žalúdok? Určite si spomínaš na tie chvíle, keď si doma prevracal očami, ak ti mama hovorila, že si treba pred praním starostlivo všetko vybrať z…

Vo svete IT

Facebook zablokoval reklamný účet Signalu. Ten ukazoval ľuďom, ako sociálna sieť využíva údaje o používateľoch

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že sociálna sieť Facebook zarába najmä na personalizovanej a dokonalo cielenej reklame. Nedávne finančné výsledky spoločnosti odhalili, že v prvom kvartáli tohto roka, každý používateľ v priemere, sociálnej sieti v súvislosti s reklamou vygeneroval 8,9 dolára. Je to hlavne vďaka tomu, že sociálna sieť zbiera o…

Sovietska misia Mars 3 bola prvou misiou, ktorá pristála na povrchu Marsu: Ako sa jej to podarilo?

0 icon

Pred každým pristátím na Marse existuje úsek, ktorý sa označuje ako 7 minút strachu. Úsek začne keď sonda vstúpi do atmosféry a končí sa pristátím sondy na povrchu. Sonda spomalí z niekoľkých kilometrov za sekundu až na úplnú nulu, a to bez pomoci ľudí na Zemi, hovorí YouTube kanál SciShow Space. Dnes už…

Xiaomi Viomi SE – jeden z najdostupnejších robotických vysávačov od Xiaomi teraz za ešte nižšiu cenu!

0 icon

Značka Viomi spadajúca pod krídla čínskej spoločnosti Xiaomi je už roky známa svojimi kvalitnými, no zároveň dostupnými vysávačmi. V posledných rokoch si značku Viomi obľúbili vo svete tisíce spokojných zákazníkov, ktorí hľadajú dostupnú alternatívu ku overeným, často západným výrobcom. Špičkové modely prináša značka v každej kategórii a nie je tomu inak ani v…

V pasci a samé: Nová teória naznačuje, prečo nás mimozemské civilizácie doposiaľ nekontaktovali

0 icon

Existuje množstvo teórií, ktoré sa pokúšajú vysvetliť, prečo sme ešte neobjavili vo vesmíre mimozemský život. Možno je život vzácnosťou a naša Zem je jedinou planétou, ktorá ho je schopná podporovať. Ďalšie vysvetlenie zase tvrdí, že sme prvou inteligentnou civilizáciou vo vesmíre. Objavili sa aj bláznivejšie teórie, ktoré hovorili o smrtiacich…

Hubblov vesmírny ďalekohľad sa opäť predvádza: Pozrite sa na krásu skupiny galaxií Abell 3827

0 icon

Hubblov vesmírny ďalekohľad nám prináša ďalší dychberúci záber vesmíru okolo nás. Tentokrát ide o zoskupenie galaxií s názvom Abell 3827, píše portál Science Alert. Keď sa pozriete na fotografiu, vidieť môžete stovky galaxií rôznych veľkostí, či tvarov, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti 1.4-miliardy svetelných rokov od Zeme. V strede leží…

Armádny Magazín

Nebenzya v OSN jedným faktom ukázal, že západné krajiny opäť nechcú počuť o neonacizme na Ukrajine

0 icon

OSN, 6.máj 2021 (AM) – Vasilij Nebenzya, stály predstaviteľ Ruska pri OSN, vysvetlil reakciu Západu na príbehy obyvateľov východnej Ukrajiny o tom, čo sa v krajine po euromajdane vlastne stalo. Diplomat lamentoval, že európske krajiny opäť nechcú počuť „nepríjemné informácie“.   Účastníci udalostí z roku 2014 vystúpili na

Šéf ruskej rozviedky: "V Rusku si ľudia pamätajú na hrdinstvo slovenských vlastencov."

0 icon

Rusko, 6.máj 2021 (AM) – "Pamiatka na spoločný boj s fašizmom je spoločným mravným orientačným bodom pre Rusko a Slovensko, upevňuje priateľstvo a spoluprácu medzi oboma krajinami," vyhlásil predseda Ruskej historickej spoločnosti a riaditeľ Služby vonkajšej rozviedky RF Sergej Naryškin. &n

Ruger MAX-9 - nová, malá pištoľ na skryté nosenie

0 icon

USA, 6.máj 2021 (AM) – Poloautomatické pištole MAX-9 a MAX-9 Pro 9 mm rozširujú rad špecializovaných ručných zbraní určených na skryté nosenie zameraných na čoraz rozsiahlejší a vnímavejší americký trh, ktorý sa chystá čeliť priamym kontaktom s rešpektovanými konkurentmi, ako je Springfield Arm

Izrael zaútočil raketami na sýrske skladisko v Latakii. Video

0 icon

Sýria, 6.máj 2021 (AM) – Lietadlá Izraelského vojenského letectva zaútočili na skladisko plastových výrobkov v provincii Latakia, oznámila sýrska štátna agentúra SANA. Podľa informácií agentúry boli sýrske prostriedky protivzdušnej obrany nasadené pri odrazení izraelských r

Nepilotovaný komplex „Molnija“: zachytiť ho je zložité

0 icon

Rusko, 6.máj 2021 (AM) - V marci sa dostala do médií informácia o univerzálnom nepilotovanom komplexe ruských vojensko-kozmických síl (VKS) „Molnija“ (Blesk), zostavu ktorého budú tvoriť roje dronov. O jeho možnostiach hovoril vojenský komentátor plk. v.v. Alexandr Žilin.   Nepilotovaný komplex „Molnija“ konštruuje spoločnosť „Kronš

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali