Bola Česko-Slovenská republika úspešným projektom, alebo slepou uličkou?

Bratislava 2. novembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)

 

Sté výročie vzniku a dvadsiate piate výročie zániku Česko-Slovenskej republiky bolo príležitosťou na dvojnásobné bilancovanie. Vo vyhláseniach politikov, publicistov a verejných činovníkov dominovalo nekritické hodnotenie T. G. Masaryka a jeho kontroverzného diela – „národného československého štátu.“ V záplave superlatívov, ktoré médiá chrlili na adresu spoločného štátu Slovákov a Čechov a T. G. Masaryka úplne zanikla všadeprítomná otázka: prečo tento „vzor demokracie“, vynikajúci projekt slovensko-českého a česko-slovenského spolužitia, ktorý nám vraj závidel celý svet, tak fatálne zlyhal? Na túto otázku sa pokúsil odpovedať historik Ján Bobák v článku Slováci a idea národného československého štátu uverejnenom v Literárnom týždenníku č. 37-38/2018

Ilustračné foto

Počiatky formovania modernej slovenskej štátnosti môžeme sledovať už v revolučných rokoch 1848-1849 a v nasledujúcich zápasoch za národnú identitu a zvrchovanosť Slovenska vyjadrené v Memorande slovenského národa (1861) a v programe slovenského Okolia. Stupňujúca sa násilná maďarizácia, likvidácia slovenských gymnázií a Matice slovenskej,  obmedzovanie jazykových práv v oblasti školstva, kultúry a cirkevného života, obmedzovanie občianskych slobôd, zradikalizovali na prelome 19. a 20. storočia slovenské národné hnutie. Medzníkom v zápase Slovákov za národnostné práva sa stali tragické udalosti v Černovej (1907), ktoré mali nebývalý medzinárodný ohlas. Z retrospektívneho hľadiska znamenali postupné odpútavanie sa Slovákov od „tisícročnej vlasti“ a predznamenali začiatok konca slovensko-maďarského spolužitia v spoločnom štáte. Otvorené prejavy solidarity s utláčaným národom v Uhorsku verejne demonštrovali najmä americkí Slováci. Jednou z politických alternatív – na ktorú upozorňoval už Ľudovít Štúr a následne aj Štefan Marko Daxner a predstavitelia amerických Slovákov (Adalbert Tholt-Veľkoštiavnický, Jozef Hušek) – sa stala idea štátnej nezávislosti Slovenska.

V podobnej situácii, v akej boli Slováci v Uhorsku, sa koncom 19. storočia nachádzali aj Česi. A to bez ohľadu na priaznivejšie národnostné pomery v rakúskej časti monarchie a priaznivejší stav rozvinutejšej českej spoločnosti. Oba jazykovo a kultúrne blízke národy ohrozovala násilná asimilácia. Pokiaľ predstavitelia slovenského národného hnutia sa pri návrhoch na riešenie slovenskej otázky odvolávali najmä na prirodzené právo národa na vlastné sebaurčenie, české politické myslenie bolo od konca 18. storočia determinované ideou štátneho práva odvodeného od historickej koruny českej. Ideológia nacionalizmu, ktorá stála pri formovaní každého moderného európskeho národa, mala v slovenskom a českom prostredí rozdielny obsah. Slovenský nacionalizmus bol typickým obranným nacionalizmom utláčaného národa. Na druhej strane, český nacionalizmus, popri svojich pozitívnych štátotvorných aspektoch, sledoval aj expanzívne, hegemoniálne ciele. Odvolávanie sa na rozporuplné historické právo poskytovalo totiž českej politickej reprezentácii hlavný argument na presadzovanie požiadavky privilegovaného postavenia českého národa (najmä vo vzťahu k nemeckému a poľskému obyvateľstvu v tzv. českých historických krajinách) vo sfederalizovanej monarchii.

V ponímaní českej politickej reprezentácie sa takzvaná českoslovanská (následne  československá) vzájomnosť začala koncom 19. storočia obsahovo meniť z kultúrno-osvetového hnutia na politické hnutie. Ideológom a tvorcom novej česko-slovenskej vzájomnosti, založenej na ideológii etnického čechoslovakizmu, sa stal Tomáš G. Masaryk. Masaryk a jeho prívrženci, nanovo definovali českú otázku v monarchii. České ústavné právo začali účelovo spájať s právom národa na sebaurčenie a slovenskú otázku prezentovali ako integrálnu súčasť českej otázky. Masarykova koncepcia čechoslovakizmu výrazne ovplyvnila české politické myslenie najmä v 20. a storočí a s jej negatívnymi rezidúami sa stretávame i v súčasnosti.

V masarykovskom poňatí bola idea „národného československého štátu“ postavená na romantickom mýte o etnicky jednotnom československom národe, ktorý jestvoval už v siedmom, respektíve v deviatom storočí. Jeden z prvých spoločných štátov, ktorý založil mýtický československý národ, bola Veľkomoravská ríša. A od tejto národnej mytológie sa mal odvíjať takzvaný československý príbeh. Existenciu slovenského národa v Uhorsku chápali ako vybočenie Slovákov z prirodzeného „československého“ vývoja, ako spoločenský regres. Slovenská národná idea bola považovaná za prejav „mravného hungarizmu.“ Zmyslom slovenských dejín bol, podľa čechoslovakistov, opätovný návrat Slovákov do pôvodného etnicky jednotného československého (českého) národa, interpretovaný ako dejinná zákonitosť. Na prelome 19. a 20. storočia sa Slovensko a Slováci stávali ústredným bodom českej expanzívnej politiky na východ.

Prvá svetová vojna postavila národy monarchie pred nové výzvy. V priebehu vojny sa začali črtať rôzne alternatívy riešenia  štátoprávneho postavenia národov monarchie. Jednou z nich sa stala aj myšlienka založenia spoločného štátu Slovákov a Čechov. Významnú úlohu pritom zohrali aj slovenskí a českí krajania v USA. Na rozdiel od väčšiny amerických Čechov, americkí Slováci však naďalej zotrvávali na stanovisku národnej svojbytnosti Slovákov a obhajobe autonómneho postavenia Slovenska v spoločnom štáte. Po podpísaní Clevelandskej dohody (1915), ktorá deklarovala federatívnu formu štátoprávneho usporiadanie slovensko-českých vzťahov, nasledovne tlmočil v pittsburských Národných novinách stanovisko amerických Slovákov tajomník Slovenskej ligy v Amerike Ivan Daxner: „My chceme napomáhať bratsky samostatnosť českú, ale aj svoju.  Áno, preč od Maďarov, ale nie pod Čechov, ale ku Čechom!“ Nasledujúca Česko-Slovenská dohoda (1918), známa podľa miesta podpisu ako Pittsburská dohoda, bola podľa jej signatárov koncipovaná Tomášom G. Masarykom. V Pittsburskej dohode už nebola deklarovaná konkrétna forma štátoprávneho usporiadania, ale len upresňovala niektoré body Clevelandskej dohody týkajúce sa postavenia Slovenska v spoločnom štáte. Pittsburskou dohodou sa česká strana síce zaviazala, že akceptuje Slovákov ako samobytný a suverénny národ, vášnivé spory okolo takzvaného československého národa však ani po uzavretí dohody nielenže neutíchali, ale naberali na novej sile. Už počas vojny v mnohom predznamenali turbulentný vnútropolitický vývoj v pripravovanom spoločnom štáte. Keď dohodové mocnosti definitívne uznali nový česko-slovenský štát a Pittsburská dohoda splnila svoju svoje poslanie, stala sa pre Masaryka nezáväzným, historickým dokumentom.

Vnútropolitická situácia v Rakúsko-Uhorsku a zvlášť v Uhorsku neumožňovala v čase vojny politické angažovanie sa. Situácia sa začala meniť až na sklonku vojny. Politické aktivity združenia českých poslancov vo viedenskej Ríšskej rade v roku 1917, požadujúcich začlenenie „slovenskej vetvy“ takzvaného československého národa do českého štátu v rámci sfederalizovanej monarchie podnietili aj činnosť prívržencov čechoslovakizmu na Slovensku. Iniciatívy sa chopili bývalí hlasisti okolo Vavra Šrobára. I keď ich pozícia v slovenskom národnom hnutí bola marginálna a bezvýznamná, mohli sa oprieť o výdatnú podporu českej politickej reprezentácie. To, čo nedosiahol Masaryk medzi americkými Slovákmi, podarilo sa mu dosiahnuť v Uhorsku prostredníctvom Šrobára. Do rezolúcie, prijatej 1. mája 1918 v Liptovskom Mikuláši na zhromaždení robotníkov, zakomponoval Šrobár požiadavku práva na sebaurčenie pre „uhorskú vetvu československého kmeňa“, ktorú predstavitelia českej politickej reprezentácie intenzívne propagovali ako prejav politickej vôle slovenského národa.

Zjednocujúcou platformou slovenských politických síl v Uhorsku sa stala Slovenská národná rada, v ktorej boli zastúpení príslušníci Slovenskej národnej strany, Ľudovej strany a sociálni demokrati. V máji 1918 sa v SNR  definitívne presadila myšlienka vytvorenia spoločného štátu s Čechmi. Historické vystúpenie Ferdiša Jurigu v uhorskom sneme (19. októbra 1918) a zasadnutie Slovenskej národnej rady v Martine (30. októbra 1918) už jasne predznamenali rozchod Slovákov s Uhorskom. V Martine sa 30. októbra 1918 oficiálne ustanovila Slovenská národná rada na čele s predsedom Slovenskej národnej strany Matúšom Dulom. Slovenská národná rada, odvolávajúc sa na medzinárodne uznávané právo národov na sebaurčenie, vyhlásila v Deklarácii slovenského národa štátnu suverenitu Slovenska a zároveň, v mene slovenského národa, sa vyhlásila za jediného reprezentanta štátnej moci na Slovensku: „V mene slovenského národa na Slovensku oprávnená jen teda hovoriť jedine Slovenská národná rada“. V tomto vyhlásení spočíval hlavný význam Deklarácie, ktorú česká politická reprezentácia začala okamžite spochybňovať. Pražský Národný výbor, ktorý 28. októbra 1918 deklaroval založenie česko-slovenského štátu, ako aj T. G. Masaryk, vylučovali, aby sa na Slovensku vytvorilo suverénne politické centrum moci. Naviac existencia samostatného slovenského národa bola v zásadnom rozpore s ideológiou čechoslovakizmu, ktorá tvorila základný pilier národného „československého štátu.“ Prijatou Deklaráciou si Slovenská národná rada vyriekla ortieľ nad svojim ďalším osudom.

Štátoprávny význam Deklarácie oslabovala terminologická neujasnenosť týkajúca štátotvorného subjektu. Popri slovenskom národe sa uvádza aj „slovenská vetva“ jednotného česko-slovenského národa, ako aj česko-slovenský národ. Slovenský národ je v Deklarácii definovaný ako: „čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného česko-slovenského národa.“ Členovia Slovenskej národnej rady nepoznali Clevelandskú a ani pittsburskú Česko-Slovenskú dohodu. Bez ohľadu na uvedené nedostatky Slovenská národná rada naďalej stála na princípe obhajoby národnej svojbytnosti Slovákov a programu slovenskej autonómie. Ako v tejto súvislosti uvádza Emil Stodola, Slovenská národná rada nechcela urobiť „krok do tmy“. Na zasadnutí  výkonného výboru SNR v Martine, 31. októbra 1918, ktorému predsedal Emil Stodola, bolo na jeho osobný návrh prijaté rozhodnutie uskutočniť v priebehu desiatich rokov autonómiu Slovenska v Česko-Slovensku. K autonómii (federácii) malo Slovensko dospieť evolučnou cestou. Podľa Stodolu nielen národniari, ale aj ľudovci, vedený Andrejom Hlinkom, sa v Martine osvedčili za autonómiu Slovenska v Česko-Slovensku.

Slovenská národná rada nevyhlásila v Martine explicitne založenie česko-slovenského štátu, ani sa k nemu neprihlásila. Odvolávajúc sa na právo národov na sebaurčenie SNR deklarovala, že „v mene česko-slovenského národa, bývajúceho v hraniciach Uhorska, je jedine ona oprávnená hovoriť a konať.“ Pražské Národné listy informovali 30. októbra 1918 svojich čitateľov, že na tento deň zvoláva predsedníctvo Slovenskej národnej rady do Martina  zasadnutie SNR, ktorá zaujme stanovisko k poslednej nóte ministra zahraničných vecí Gyulu Andrássyho a „připojí se svorně ku prohlášení státu československého.“ Nič také sa však v Martine nestalo a ani neudialo, keďže deklaranti nemali žiadne informácie o vyhlásení „československého štátu.“ Predstavitelia pražského Národného výboru totiž nepovažovali za potrebné, aby pri vyhlásení česko-slovenského štátu koordinovali svoju činnosť so Slovenskou národnou radou. A ani po vyhlásení spoločného štátu nevyslali do Martina svojho zástupcu, ktorý by informoval SNR o tejto udalosti a spoločne sa dohodli na ďalších krokoch. Česká politická reprezentácia považovala založenie česko-slovenského štátu za výlučne českú záležitosť a slovenskú politickú reprezentáciu evidentne nepovažovala za rovnocenného partnera.

Podobne ako Masaryk v USA, ani predstavitelia pražského Národného výboru nešetrili sľubmi o bratskom spolunažívaní v spoločnom štáte, v ktorom si každý bude vládnuť na svojom. Počas tajného pobytu Matúša Dulu v Prahe, začiatkom októbra 1918, K. Kramář, V. Klofáč, J. Rotnágl ubezpečovali predsedu SNR, že v spoločnom štáte dostane Slovensko autonómiu. Po vyhlásení česko-slovenského štátu však už bolo všetko inak. Členovia SNR ani po dvoch dňoch nevedeli o prehlásení Národného výboru (28. októbra 1918) o založení „československého štátu“. Ako uvádza Šrobár týždeň po vyhlásení „československého štátu“ sa rozhodol Národný výbor (členom Národného výboru sa 28. októbra 1918 stal Šrobár náhodne) vyslať na Slovensko P. Blahu, A. Štefáneka, I. Dérera a V. Šrobára. Ich poslaním však nebolo nadviazať styk so Slovenskou národnou radou a koordinovať s ňou činnosť, ale ich úlohou bolo „okupovať Slovensko“ a „vyhlásiť československý štát na území bývalého Uhorska“. Z politického hľadiska bola Šrobárova akcia zameraná proti Slovenskej národnej rade a proti deklarovanej suverenite Slovenska. Pod kuratelou Šrobára si Slovensko malo zopakovať reparát z vyhlásenie česko-slovenského štátu. Teraz však už s jednoznačným čechoslovakistickým náterom. Šrobárova politická akcia bola v súlade s programom T. G. Masaryka, ktorý predpokladal, že „český štát, historicky zachovaný, musíme rozšíriť o svoj prirodzený národný doplnok, Slovensko.“ V Masarykovom „národnom československom štáte“ nebolo totiž žiadne miesto pre slovenský národ, slovenskú štátnosť a ani pre Slovenskú národnú radu.  

Pražský Národný výbor ignoroval Slovenskú národnú radu, ako aj Deklaráciu slovenského národa. Výsledkom tejto politiky bolo, že slovenskú vládu nevymenovala SNR, ale Národný výbor, ktorý nepovažoval za potrebné túto otázku konzultovať so Slovenskou národnou radou. Otvorene dával najavo, že na Slovensku je suverénnym vykonávateľom štátnej moci Národný výbor a nie Slovenská národná rada. Po 30. októbri 1918 považovala Praha historickú úlohu SNR za splnenú a ďalej sa s ňou už nepočítalo. Veľmi rýchlo, o necelé tri mesiace, bola Slovenská národná rada rozpustená. Regionálnym správnym orgánom na Slovensku sa stalo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska na čele s Vavrom Šrobárom. Česká politická reprezentácia bola rozhodnutá v zárodku udusiť akékoľvek slovenské autonomistické snahy. Rakúsky centralizmus bol v novom štáte nahradený českým centralizmom a privilegované postavenie Rakúšanov v monarchii zaujali republike Česi. Po zlikvidovaní Slovenskej národnej rady sa zo Slovenska stala provincia spravovaná z pražského centra.

Idea spoločného štátu Slovákov a Čechov neobstála v historickej skúške času. Zlyhala na nacionalistickej ideológii čechoslovakizmu, ktorú vložil do jej základov Tomáš G. Masaryk. Zo sľubného projektu vytvoril Masaryk nestabilný, sezónny štát, ktorý sa rozpadol pri každej väčšej geopolitickej zmene, a to či už pri rozpade versaillského alebo jaltského systému. Masarykov „národný československý štát“ mal nádej na úspech jedine vtedy, ak by sa v novom štáte podarilo Prahe zlomiť vôľu Slovákov existovať ako svojbytný národ, tak, ako sa to stalo v prípade Moravanov. V opačnom prípade čas nepracoval v prospech tohto umelého štátu. V priebehu uplynulého storočia česká politická reprezentácia preukázala neschopnosť poučiť sa z fatálneho zlyhania T. G. Masaryka a to aj napriek tomu, že väčšina Slovákov už počas prvej ČSR oceňovala prínos spoločného štátu pri modernizácii a rozvoji Slovenska. Česká politická elita však nebola schopná prijímať a pozitívne reagovať ani na nové historické výzvy, ktoré sa jej ponúkali či už v roku 1945, v roku 1968, alebo v roku 1989, aby prehodnotila deštrukčnú ideológiu a politiku čechoslovakizmu a usilovala sa o demokratickú dohodu so Slovákmi na princípe rovného s rovným.

Ján Bobák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Stovky žien žiadali, aby Turecko neodstupovalo od Istanbulského dohovoru

0 icon

Istanbul 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mustafa Kamaci/Turkish Presidency)   Stovky žien v sobotu vyšli do ulíc Istanbulu a žiadali tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby zmenil svoje rozhodnutie odstúpiť od Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, informovala agentúra AFP. Turecko má od tohto…

Víťazom prezidentských volieb v Iráne je konzervatívec Raísí

0 icon

Teherán 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ebrahim Noroozi, Office of the Iranian Supreme Leader, Ebrahim Noroozi))   V prezidentských voľbách v Iráne zvíťazil konzervatívny kandidát Ebráhím Raísí. Doterajší šéf iránskej justície mal po sčítaní veľkej časti hlasov výrazný náskok pred svojimi súpermi, oznámilo v sobotu ministerstvo vnútra v Teheráne. Informovali o…

Stranu Jednotné Rusko do parlamentných volieb povedú ministri Šojgu a Lavrov

0 icon

Moskva 19. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service, Russian Foreign Ministry Press Service)   Stranu Jednotné Rusko do jesenných parlamentných volieb povedú minister obrany Sergej Šojgu a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Oznámil to v sobotu prezident Vladimir Putin Na zozname piatich hlavných kandidátov chýba predseda strany Dmitrij…

Britská vláda sa ospravedlnila obetiam znásilnenia, obvinený je poslanec Imran Ahmad Khan

0 icon

Londýn 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Stefan Rousseau)   Prokuratúra v Británii obvinila poslanca vládnucej Konzervatívnej strany zo sexuálneho útoku. Imran Ahmad Khan, ktorý v parlamente zastupuje volebný obvod Wakefield v severnom Anglicku, toto obvinenie odmieta Khan je obvinený z trestného činu sexuálneho útoku  súvisiaceho s incidentom v roku 2008 Khan je obvinený…

Prezidenti SR a Maďarska sa stretli pri zrekonštruovanom kaštieli v Borši

0 icon

Borša 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a maďarský prezident János Áder sa v sobotu stretli pri slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Rákociho kaštieľa v obci Borša v okrese Trebišov. Na tomto projekte spolupracovali obe krajiny. Slovenská hlava štátu poďakovala Áderovi za osobný vklad a spoluprácu Maďarska…

Merkelová a Macron varovali pred šírením nových variantov koronavírusu

0 icon

Berlín 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok v Berlíne vyzvali krajiny Európskej únie, aby koordinovali svoju politiku opätovného otvárania hraníc a mali sa na pozore pred novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2 Macron podľa agentúry Reuters uviedol, že štáty EÚ musia…

Borrell vyzval libanonských politikov, aby sformovali vládu. Pohrozil sankciami

0 icon

Bejrút 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jean-François Badias)   Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v sobotu libanonských politikov kritizoval za zdržiavanie pri tvorbe novej vlády a upozornil, že Európska únia by mohla zaviesť sankcie voči osobám zodpovedným za toto zdržanie. Píše o tom agentúra AP Borrel po stretnutí s libanonským prezidentom Michelom…

Hlas-SD má informácie, že všetky nitky manipulovania vyšetrovaní vedú k Igorovi Matovičovi, tvrdí Erik Tomáš

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Facebook)   Členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD) majú informácie, že všetky nitky manipulovania policajných vyšetrovaní veľkých káuz, o ktorom hovorí tajná správa Slovenskej informačnej služby (SIS), vedú k Igorovi Matovičovi (OĽaNO). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal…

Obvinený poslanec Ján Herák sa vzdá mandátu k 30. júnu, zvyšný čas chce využiť na komunikáciu s partnermi

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ján Herák, ktorý bol do Národnej rady (NR) SR zvolený ako poslanec za hnutie OĽANO, trvá na záväzku vzdať sa mandátu poslanca. Národná rada zatiaľ podľa slov odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR zatiaľ nemá vedomosť o tom, že by…

Špecializovaný trestný súd prepustil trojicu obvinených z akcie Motorest na slobodu

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto: TASR-Michal Svítok)   Trojicu obvinených z akcie Motorest prepustil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. TASR o tom informovala Katarína Kudjáková, hovorkyňa ŠTS "Sudca pre prípravné konanie ŠTS nevyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na vzatie…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

0 icon

Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

TOP10: Neskutočné architektonické diela

0 icon

Budova, ktorá sa roztápa pred tvojimi očami, dom otočený hore nohami alebo džungľa, ktorá je starostlivo udržiavaná vo vnútri letiska: nejde o zábery zo sci-fi filmu ale o diela, ktoré vytvorila ľudská ruka a fantázia. V skutočnosti všetky tieto architektonické diela naozaj existujú. A je toho ešte viac, pretože schopnosť niektorých talentovaných myslí…

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 4. časť

0 icon

Prinášame záverečný článok z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Nebudeme vás viac napínať, poďme rovno naspäť do deja. Vossa v továrni poznalo niekoľko zamestnancov a tí ho pustili dovnútra. Vyhľadal istých pracovníkov a zistil, že väčšina významných dokumentov je naložená na nákladné auto. Preto zašiel za zodpovedným americkým dôstojníkom a vysvetlil mu, že…

Záhada nacistických pokladov: Presťahovanie rezerv. 3. časť

0 icon

Správa, že Američania uchmatli nacistické rezervy ríšskej banky v Merkerse, nacistickými pohlavármi riadne otriasla. Prezident banky Walther Frank naliehavo požiadal Hitlera, aby dal zvyšné rezervy previezť z Berlína niekam inam. Ruské vojsko neustále postupovalo, a tak Nemci nemali na záchranu ostávajúcich prostriedkov čas nazvyš. Pokračujeme treťou časťou série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov.…

Vo svete IT

Je možné študovať povrch exoplanét bez toho, aby sa naňho vedci pozreli?

0 icon

V novembri tohto roku sa do vesmíru dostane teleskop Jamesa Webba, ktorý bude pozorovať vesmír pomocou pokročilej infračervenej technológie, umožňujúcej vedcom vidieť veci, ktoré doteraz pozorovať nemohli, píše portál Universe Today. Do roku 2024 sa k vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba pridá Nancy Grace Roman Space Telescope. Tento nástroj bude nástupcom Hubblovho vesmírneho…

Môžu internetové stránky vidieť vašu reálnu polohu?

0 icon

Môže webové stránky pristupovať k vašej reálnej polohe? Ide o otázku, ktorá bezpochyby zaujíma mnohých z nás. Poďme si ju preto zodpovedať. Téme sa venoval portál howtogeek.com. Čo hovorí vaša IP adresa webstránke? IP adresou označujeme sled čísiel, ktoré sú prideľované zariadeniam, ktoré sa pripájajú k internetu prostredníctvom protokolu IP. Používateľovi…

Xiaomi pre niektoré smartfóny pridáva užitočnú novinku do MIUI: Je dostupná i pre vás?

0 icon

I keď je Xiaomi mladou inovatívnou spoločnosťou, predsa nájdeme nejaké funkcie, ktoré nám spoločnosť za svoje roky pôsobnosti neponúkla. Jednou z nich je i indikátor zdravia batérie, ktorý bol doteraz pýchou amerických iPhonov. Portál Gizmochina.com nás však teraz informuje, že do MIUI sa práve teraz pomaly dostáva funkcia, ktorá bude…

Microsoft prakticky potvrdil príchod Windowsu 11, ktorý je už na spadnutie

0 icon

Veľká aktualizácia Windowsu 10, ktorá je predo dvermi, zapĺňa plátky čoraz väčšieho množstva médií. Dôvodom je, že pôvodne sa očakávala „len“ väčšia aktualizácia operačného systému. Nakoniec to však vyzerá tak, že Microsoft predstaví ďalšiu veľkú verziu Windowsu s poradovým číslom 11. Prvé úvahy, ktoré naznačovali tento krok sa objavili potom,…

Záujem o 5G smartfóny skokovo rastie! Analytici hovoria o odhadoch predajov 5G telefónov v tomto roku. Číslo vás prekvapí!

0 icon

Trh so smartfónmi v tomto roku rastie najrýchlejšie od roku 2015. Analytici z IDC nedávno prišli s analýzou, ktorá hovorí, že v tomto roku bude predaných 1,38-miliardy smartfónov. To predstavuje medziročný rast predajov smartfónov na úrovni takmer 8%. Najnovšie Strategy Analytics sa pozreli na predaje 5G smartfónov, kde analyzovali nielen predaje 5G zariadení…

Armádny Magazín

Turecko chce v Azerbajdžane vojenskú základňu. Lavrov rázne odpovedal

0 icon

Turecko, 19. júna 2021 (AM) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil možnosť otvorenia vojenskej základne na území Azerbajdžanu, informuje NTV. Bolo by to možné v rámci rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, čo bolo potvrdené podpísaním príslušného dokumentu v Šuši. „Nešlo by to nad rámec ustanov

Izraelský vojenský expert Kedmi: Analýza stretnutia prezidentov v Ženeve a čo možno očakávať v budúcnosti

0 icon

Izrael, 18. júna 2021 (AM) – Samit sa skončil. Ženeva sa ochladzuje za silným prílivom významných politických osobností a odborníkov a rôznych veľvyslancov. Bolo to zaujímavé. Bolo to realistické a vôbec nie také, aké mnohí očakávali.   Liberáli a Ukrajinci bezpochyby zažívajú tragédiu, čo je celkom pochopiteľné. Pretože ako zaobch

USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú tra

Irán náhle otočil svoje vojnové lode k pobrežiu Izraela. Hrozí ďalšia ofenzíva v Gaze?

0 icon

Irán, 19. júna 2021 (AM) – Skupina iránskych vojnových lodí nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne nečakane zmenila smer a smeruje do Stredozemného mora. Podľa sýrskych informačných zdrojov môžu iránske lode demonštrovať Izraelu svoju prítomnosť v blízkosti izraelských hraníc, pravdepodobne môžu vplávať aj do sýrskych prístavov.   Je pozoruhodné,

Alexander Rogers: FED privádza Američanov do nového poddanstva. Skončí to ako pražské defenestrácie?

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Existuje čoraz viac informácií o tom, čo sa deje na trhu rezidenčných nehnuteľností v Spojených štátoch. A je príznačné, že sa to rovnako nepáči pravicovým konzervatívcom z radov Trumpových podporovateľov aj ľavému krídlu Demokratickej strany.   Najväčší svetový investičný fond „Black Rock“ (Black Rock), ktorý…

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali