Boj proti korupcii ako nástroj na likvidáciu politických oponentov. Médiá, mimovládky a tajné služby. Poučenie z Brazílie

Bratislava 8. decembra 2021 (HSP/Právne listy/Foto:Pixabay)

 

V mar­ci 2021 pad­lo v Bra­zí­lii veľ­mi váž­ne roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du Bra­zí­lie vo ve­ci Sergia Mo­ra, bý­va­lé­ho vy­šet­ro­va­cie­ho sud­cu ko­rup­čnej kau­zy s náz­vom Ja­va La­to. Potvr­di­lo sa, že sud­ca Mo­ro bol za­uja­tý a ma­ni­pu­lo­val trest­ný pro­ces s bý­va­lým pre­zi­den­tom Lui­som Ig­na­ciom Lu­lom da Sil­va

Ilustračné foto

Ten bol od­sú­de­ný za pa­sív­nu ko­rup­ciu a pra­nie špi­na­vých pe­ňa­zí a nas­tú­pil na vý­kon tres­tu v ap­rí­li 2018. V jú­ni 2019 však por­tál Inter­cept zve­rej­nil zá­zna­my ko­mu­ni­ká­cie sud­cu Mo­ra s pro­ku­ra­tú­rou, v kto­rej sud­ca „ob­jed­ná­val“ dô­ka­zy a vy­tvá­ral stra­té­giu, ako pro­ti Lu­lo­vi da Sil­va pos­tu­po­vať. Keď­že to bo­lo v roz­po­re s ne­zá­vis­los­ťou sú­du a ce­lý pro­ces sa uká­zal ako zma­ni­pu­lo­va­ný, vie­dlo to i k pred­čas­né­mu pre­pus­te­niu expre­zi­den­ta z vä­ze­nia v no­vem­bri 2019. Od­sú­de­nie však Lu­lo­vi da Sil­va zne­mož­ni­lo kan­di­do­vať v pre­zi­dent­ských voľ­bách ro­ku 2018, kto­ré by prav­de­po­dob­ne vy­hral. Je zjav­né, že boj pro­ti ko­rup­cii sa tu vy­užil na od­strá­ne­nie po­li­tic­ké­ho proti­vní­ka. Svo­ju úlo­hu v pro­ce­se pro­ti Lu­lo­vi zoh­rá­va­li aj USA a pro­ces pos­lú­žil ako nás­troj zvý­še­nia ich vply­vu v Bra­zí­lii. Ob­vi­ne­nia vo­či za­po­je­niu USA sa ob­ja­vo­va­li už po­čas pro­ce­su a sud­cu Mo­ra via­ce­rí už po­čas pro­ce­su ozna­čo­va­li ako agen­ta USA. Vte­dy sa to ozna­či­lo za „kon­špi­rač­nú teóriu“, av­šak zve­rej­ne­nia z ro­ku 2020 potvr­di­li, že sud­ca Mo­ro v kau­ze ile­gál­ne spolu­pra­co­val s FBI a ďal­ší­mi or­gán­mi USA.

Zá­sa­hy do bra­zíl­skej po­li­ti­ky pros­tred­níc­tvom bo­ja pro­ti ko­rup­cii by sa da­li roz­de­liť do nas­le­du­jú­cich etáp:

1. Bu­do­va­nie vä­zieb v jus­tí­cii

2. Me­diál­na kam­paň a proti­vlád­ne fil­my

3. Ma­so­vé pro­tes­ty

4. Zneu­ží­va­nie nah­rá­vok a in­for­má­cií

5. Väz­ba a ka­júc­ni­ci

6. Roz­su­dok s níz­kou dô­kaz­nou úrov­ňou

7. Se­lek­tív­na lik­vi­dá­cia po­li­ti­kov

V nad­väz­nos­ti na to uve­diem: Pou­če­nie pre Slo­ven­sko

1. Bu­do­va­nie vä­zieb v jus­tí­cii

Jed­ným z naj­váž­nej­ších prob­lé­mov fun­go­va­nia štá­tov v sú­čas­nos­ti je otáz­ka ne­zá­vis­los­ti súd­nic­tva. Do roz­hod­nu­tí sú­dov chcú za­sa­ho­vať rôz­ne sub­jek­ty a pre­to sa do ús­tav­ných po­riad­kov štá­tov dos­tá­va­jú rôz­ne ga­ran­cie sud­cov­skej ne­zá­vis­los­ti. Tra­dič­ne sa o zá­sa­hy po­kú­ša­jú naj­mä pred­sta­vi­te­lia vý­kon­nej ale­bo zá­ko­no­dar­nej mo­ci v rám­ci da­né­ho štá­tu a pre­to sa zá­ko­ny naj­mä pro­ti to­mu­to za­sa­ho­va­niu. Veľ­mi ne­bez­peč­né je však aj úsi­lie zo stra­ny rôz­nych eko­no­mic­kých sub­jek­tov či cu­dzích taj­ných slu­žieb, kto­ré pri tom­to ov­plyv­ňo­va­ní vy­uží­va­jú naj­mä mi­mov­lád­ny sek­tor a mé­diá. Tá­to tak­ti­ka sa ús­peš­ne pou­ži­la v La­tin­skej Ame­ri­ke, kde exis­to­va­li spo­loč­né zá­uj­my mies­tnych oli­gar­chov a taj­ných slu­žieb z USA. Was­hin­gton na za­čiat­ku 21. sto­ro­čia če­lil váž­nej vý­zve, kto­rou bo­la eman­ci­pá­cia štá­tov v La­tin­skej Ame­ri­ke. Vo väč­ši­ne kra­jín zví­ťa­zi­li ľa­vi­co­vé po­li­tic­ké si­ly, kto­ré od­miet­li po­li­tic­ké a eko­no­mic­ké vzo­ry z USA a za­ča­li pes­to­vať ne­zá­vis­lej­šiu za­hra­nič­nú po­li­ti­ku. Ma­li pri­tom väč­ší ma­név­ro­va­cí pries­tor, pre­to­že eko­no­mic­ký rast Čí­ny im po­nú­kol al­ter­na­tí­vu vo­či ob­cho­du s USA a ich spo­jen­ca­mi.

Keď­že ob­vyk­lé nás­tro­je na zme­nu vlád v La­tin­skej Ame­ri­ke pres­ta­li fun­go­vať, USA prip­ra­vi­li no­vé stra­té­gie. Vý­znam­ným mo­men­tom ma­lo byť ne­ve­rej­né stret­nu­tie v ho­te­li Marriot v At­lan­te v ro­ku 2012, kde sa vy­tvo­ril tzv. At­lan­tský plán, kto­rý mal viesť k zme­nám ta­moj­ších vlád pros­tred­níc­tvom súd­nej a me­diál­nej mo­ci. Z hľa­dis­ka té­my bo­ja pro­ti ko­rup­cii bo­la veľ­mi váž­nou in­for­má­ciou účasť niek­to­rých bra­zíl­skych sud­cov na stret­nu­tí. Sa­moz­rej­me, väz­by USA na bra­zíl­skych sud­cov bo­li zná­me už ove­ľa skôr a o vzťa­hoch sud­cu Sergia Mo­ra s USA pí­sa­li Wiki­Leaks už v ro­ku 2009. Jed­nou z ob­las­tí, na kto­ré sa USA za­me­ria­va­jú, je boj pro­ti ko­rup­cii a príp­ra­va jus­tič­ných or­gá­nov na ten­to boj. Ko­rup­cia v La­tin­skej Ame­ri­ke pred­sta­vu­je la­tent­ný a veľ­mi váž­ny prob­lém a jej pot­lá­ča­nie má vý­znam. Do toh­to bo­ja sa za­pá­ja aj ve­ľa sub­jek­tov s čes­tný­mi úmys­la­mi a čas­to ich len ťaž­ko od­lí­šiť od spra­vo­daj­ských ak­ti­vít. Ani za­po­je­nie USA nie je vždy rov­na­ké, nie­ke­dy sa za­pá­ja US Aid, ino­ke­dy mi­mov­lád­ne or­ga­ni­zá­cie, fi­nan­co­va­né z USA.

 

2. Me­diál­na kam­paň a proti­vlád­ne fil­my

Pro­ces s bra­zíl­skym expre­zi­den­tom Lu­lom bol vy­vr­cho­le­ním tej­to no­vej ame­ric­kej stra­té­gie. Iš­lo tiež o vý­sle­dok proti­ko­rup­čnej ak­cie zva­nej Ja­va La­to, kto­rá od­ha­li­la, že kon­krét­ni fun­kcio­ná­ri zís­ka­va­li úp­lat­ky za vy­ba­ve­nie kon­trak­tov od štá­tom vlas­tne­ných spo­loč­nos­tí, naj­mä Pet­rob­ras. Ope­rá­cia sa da­tu­je do ob­do­bia ro­kov 2014 – 2021. Pod­ne­ty na ob­vi­ne­nia vo­či Lu­lo­vi sa však ob­ja­vi­li už skôr, v člán­ku O Glo­bo. Vo veľ­mi krát­kom ča­se sa ob­ja­vi­li ďal­šie člán­ky, kto­ré ob­vi­ňo­va­li bý­va­lé­ho pre­zi­den­ta z ko­rup­cie. Teória o Lu­lo­vej ko­rup­cii za­ča­la pos­tup­ne žiť svo­jim ži­vo­tom, na­ba­ľo­va­li sa rôz­ne špe­ku­lá­cie. Za­ča­li sa do­kon­ca vy­tvá­rať ce­lé le­gen­dy, v kto­rých sa dl­ho­roč­ný prob­lém ko­rup­cie pri­pi­so­val kon­krét­ne­mu po­li­ti­ko­vi. Nes­kôr sa to­či­li aj ce­lé fil­my, napr. „Fe­de­rál­na po­lí­cia: zá­ko­ny pla­tia pre kaž­dé­ho“ či se­riál „Me­chan­izmus“. Tie­to di­ela na spô­sob slo­ven­ské­ho fil­mu Svi­ňa ma­ni­pu­la­tív­ne pod­sú­va­li ver­ziu, v kto­rej sud­ca Mo­ro pred­sta­vo­val dob­ro a expre­zi­dent Lu­la da Sil­va zlo. Na glo­ri­fi­ká­cii sud­cu Mo­ra sa po­die­ľa­li aj ame­ric­ké mé­diá, napr. ča­so­pis Ti­me ho ozna­čil za jed­nu zo 100 naj­vplyv­nej­ších osôb sve­ta.

 

3. Ma­so­vé pro­tes­ty

Jed­ným z nás­led­kov ma­sív­nej me­diál­nej kam­pa­ne vo­či Lu­lo­vi a Rous­sef­fo­vej bo­li ob­rov­ské proti­vlád­ne pro­tes­ty. Mla­dí ľu­dia, kto­rí si ob­do­bie pred Lu­lom ne­pa­mä­ta­li, ľah­ko pod­ľah­li mé­dia­mi ší­re­nej pred­sta­ve, že uve­de­ní po­li­ti­ci sú hlav­nou pre­káž­kou v bo­ji pro­ti ko­rup­cii a po ich od­stú­pe­ní sa bu­de si­tuácia zlep­šo­vať. Ma­so­vé anti­ko­rup­čné pro­tes­ty sa vý­raz­ne pre­ja­vi­li v ob­do­bí pred MS 2014 vo fut­ba­le, kto­ré or­ga­ni­zo­va­la prá­ve Bra­zí­lia. Av­šak ho­ci bo­li pro­tes­ty po­čet­né, ne­vied­li k to­mu, aby Stra­na pra­cu­jú­cich (PT) stra­ti­la svo­ju vo­lič­skú zá­klad­ňu. Nao­pak, v pre­zi­dent­ských voľ­bách ro­ku 2014 Di­lma Rous­sef­fo­vá opäť zví­ťa­zi­la. Sa­moz­rej­me, proti­vlád­ne ma­so­vé pro­tes­ty pok­ra­čo­va­li i po voľ­bách a mainstrea­mo­vé mé­diá na nes­tá­le pou­ka­zo­va­li. Roz­hor­če­ná at­mos­fé­ra na­po­moh­la aj im­peach­men­tu pro­ti pre­zi­den­tke Rous­sef­fo­vej v ro­ku 2016. Je zrej­mé, že pre ús­pech im­peach­men­tu mu­se­li oli­gar­chovia sko­rum­po­vať via­ce­ro pos­lan­cov, do­kon­ca aj zo stra­ny PT, av­šak v at­mos­fé­re ve­rej­né­ho hne­vu aj to mé­diá vní­ma­li ako čo­si nor­mál­ne. Po od­vo­la­ní pre­zi­den­tky Rous­sef­fo­vej za­sa Bra­zí­liou otria­sa­li pro­tes­ty priaz­niv­cov PT, tie však naš­li len ma­lú od­oz­vu v mies­tnych i za­hra­nič­ných mé­diách.

4. Zneu­ží­va­nie nah­rá­vok a in­for­má­cií

Na me­diál­nu kam­paň za­rea­go­va­li sud­ca Mo­ro a Del­tan Dallag­nol, pro­ku­rá­tor v kau­ze Ja­va La­to, keď ne­cha­li od­po­čú­vať množ­stvo osôb. Se­lek­tív­ny vý­ber od­po­čú­va­nej ma­té­rie bol po­su­nu­tý mé­diám, kto­ré v spo­loč­nos­ti za­ča­li ší­riť hnev pro­ti sko­rum­po­va­ným po­li­ti­kom. Pri mno­hých od­po­čú­va­niach a zve­rej­ne­niach pri­tom sud­ca Mo­ro zjav­ne prek­ra­čo­val svo­je prá­vo­mo­ci. Pla­ti­lo to napr. v prí­pa­de ko­mu­ni­ká­cie Di­lmy Rous­sef­fo­vej v ča­se vý­ko­nu jej pre­zi­den­tskej fun­kcie. Pre­zi­den­tku štá­tu mo­hol stí­hať a od­sú­diť iba Naj­vyš­ší súd Bra­zí­lie, nie proti­ko­rupč­ný vy­šet­ru­jú­ci sud­ca. Zve­rej­ne­nie jej roz­ho­vo­rov s ex-pre­zi­den­tom Lu­lom da Sil­va z hľa­dis­ka tres­tné­ho prá­va nič zá­sad­né nep­ri­nie­slo, ale pre no­vi­ná­rov to bo­la aj tak ví­ta­ná príl­eži­tosť na úto­ky pro­ti pre­zi­den­tke. Eš­te zá­važ­nej­šie však bo­lo od­po­čú­va­nie roz­ho­vo­rov me­dzi ex-pre­zi­den­tom Lu­lom da Sil­va a je­ho ad­vo­ká­tom či ce­lej ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rie, kto­rá ho za­stu­po­va­la. Nie­len v Bra­zí­lii by ob­ža­lo­va­ný mal mať ga­ran­ciu, že dô­ver­né in­for­má­cie, kto­ré ozná­mi ad­vo­ká­to­vi, nes­kon­čia u ob­ža­lo­by. Ani z toh­to od­po­čú­va­nia však Mo­ro a Dallag­nol pres­ved­či­vé dô­ka­zy ne­vy­ťa­ži­li. Na dru­hej stra­ne, vop­red poz­na­li stra­té­giu ob­ha­jo­by a tak ma­li v tres­tnom ko­na­ní vý­ho­du.

 

5. Väz­ba a ka­júc­ni­ci

Jed­ným zo zá­klad­ných nás­tro­jov v bo­ji pro­ti ko­rup­cii sa sta­li neus­tá­le­né a ne­kon­krét­ne ob­vi­ne­nia, pri­čom vo väz­be kon­či­li ľu­dia, kto­rí ani ne­tu­ši­li z čo­ho ich vi­nia (ke­dy, s kým a čo spá­cha­li). Veľ­mi čas­tým nás­tro­jom sa sta­lo aj vy­uží­va­nie in­šti­tú­tu tzv. ka­júc­ni­kov. Niek­to­rých zlo­mi­la dl­hotr­va­jú­ca väz­ba. Pod­mien­ky vo väz­be bo­li čas­to nao­zaj tvr­dé a niek­to­rým ľu­ďom zni­či­li ži­vot. Pod­ni­ka­teľ Cou­tin­ho de Sá sa už za šesť me­sia­cov zme­nil na „ľud­skú tros­ku“: mu­sel spať v ce­le na mat­ra­ci na pod­la­he (ne­bo­lo vraj dosť pos­te­lí), upie­ra­li mu stret­nu­tia s dcé­rou, roz­pad­lo sa mu man­žel­stvo, atď. Mno­hí od­sú­de­ní sud­com Mo­rom bo­li nes­kôr os­lo­bo­de­ní Naj­vyš­ším sú­dom Bra­zí­lie. Niek­to­rým ob­vi­ne­ným sa však po­da­ri­lo preu­ká­zať vi­nu a prá­ve tí sa po­kú­si­li spolu­prá­cou s s or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní (OČTK) zní­žiť svoj trest. Ve­ľa ka­júc­ni­kov sa ob­ja­vi­lo v kon­cer­ne Od­eb­recht. Spo­me­núť tre­ba naj­mä Mar­cel­la Od­eb­rech­ta, vnu­ka za­kla­da­te­ľa fir­my, kto­ré­mu reál­ne do­ká­za­li ko­rup­ciu a tak sa sna­žil bom­bas­tic­kým udá­va­ním vý­znam­ných po­li­ti­kov do­siah­nuť zní­že­nie tres­tu – mies­to 19 ro­kov vo vä­ze­ní tak už v ro­ku 2017 od­išiel do luxus­né­ho „do­má­ce­ho vä­ze­nia“. Aj v Lu­lo­vej kau­ze bo­la dô­kaz­ná si­tuácia sla­bá a tak i tu vsa­di­li OČTK na ka­júc­ni­ka, bý­va­lé­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti Gru­po OAS (Leo Pin­hei­ro).

6. Roz­su­dok s níz­kou úrov­ňou dô­ka­zov

Za čo bol te­da Lu­la da Sil­va od­sú­de­ný? Od sta­veb­nej fir­my fir­my Gru­po OAS mal dos­tať neh­nu­teľ­nosť za to, že vy­ba­vil zmlu­vy so štát­nou fir­mou Pet­rob­ras. OAS ma­la pod­ľa člán­ku pre­zi­den­to­vi Lu­lo­vi v pob­rež­nom mes­te Gua­ru­já pos­ta­viť luxus­nú neh­nu­teľ­nosť v kom­plexe So­la­ris (apar­tmán 164-A, 215 m2). Reali­ta však bo­la ta­ká, že Lu­lo­va man­žel­ka v ro­ku 2005 nao­zaj za­ča­la splá­cať apar­tmán v stav­be v Gua­ru­já, kto­rá sa iba bu­do­va­la – iš­lo však o pod­stat­ne men­šiu a lac­nej­šiu neh­nu­teľ­nosť než tá, kvô­li kto­rej pre­zi­den­ta od­sú­di­li. Nao­pak, vlas­tníc­tvo veľ­ké­ho apar­tmá­nu sa ne­po­da­ri­lo do­ká­zať zo žiad­nej evi­den­cie neh­nu­teľ­nos­tí. Pod­stat­nú úlo­hu tak zoh­ral ka­júc­nik Leo Pin­hei­ro ,kto­rý tvr­dil, že neh­nu­teľ­nosť pat­rí Lu­lo­vi. Ok­rem vý­po­ve­de nep­ris­pel žiad­nym dô­ka­zom, len jed­nou fo­tog­ra­fiou s Lu­lom. Ďal­ším „dô­ka­zom“, o kto­rý sa ob­ža­lo­ba opie­ra­la, bol ne­pod­pí­sa­ný návrh zmlu­vy o pred­met­nej neh­nu­teľ­nos­ti. Ta­ký­to návrh zmlu­vy však opäť nič ne­do­ka­zu­je a Lu­la tvr­dil, že nik­dy uve­de­ný návrh ne­vi­del. Ob­ja­vi­la sa aj fo­tog­ra­fia Lu­lu s Pin­hei­rom v da­nej neh­nu­teľ­nos­ti. Eš­te ne­jas­nej­ším bol údaj­ný vzťah Lu­lu ku ko­rup­cii vo fir­me Pet­rob­ras, kde pod­ľa sud­cu Mo­ra mal Lu­la da Sil­va vy­ba­vo­vať zá­kaz­ku pre OAS. Sud­ca Mo­ro a spol. ta­ké tvr­de­nie opäť ne­do­ká­za­li, ho­ci pred­lo­ži­li množ­stvo od­po­ču­tých roz­ho­vo­rov rôz­nych osôb. Tie potvr­dzo­va­li ko­rup­ciu fun­kcio­ná­rov fir­my Pet­rob­ras, ale nie to, že by bol za ňu zod­po­ved­ný prá­ve Lu­la da Sil­va. Na dopl­ne­nie ob­ra­zu pou­žil Mo­ro člán­ky z mainstrea­mu, ho­ci tie bo­li iba špe­ku­lá­cia­mi. Väz­ba na fir­mu Pet­rob­ras však bo­la pre in­ge­ren­ciu sud­cu Mo­ra pot­reb­ná, bez nej by mu vzni­kol prob­lém s prís­luš­nos­ťou. Cel­ko­vo, ke­by sa jed­na­lo o iný trest­ný čin, zrej­me by bo­li ta­ké­to „dô­ka­zy“ vní­ma­né ako vý­smech, v bo­ji pro­ti ko­rup­cii však pla­ti­lo, že všet­ci o Lu­lo­vej ko­rup­cii „ve­dia“ a ko­mu nes­ta­čia pred­lo­že­né dô­ka­zy, ten „ob­ha­ju­je ko­rup­ciu“. Fak­tom je, že tá­to at­mos­fé­ra ov­plyv­ni­la roz­ho­do­va­nie aj sud­cov od­vo­la­cie­ho sú­du v kau­ze a sud­ky­ňa Car­men Lú­cia pro­ti Lu­lo­vi roz­hod­la kvô­li je­ho oso­be. Po od­ha­le­niach o ma­ni­pu­lá­cii pro­ce­su však čes­tne priz­na­la svo­ju chy­bu a v mar­ci 2021 už roz­hod­la inak.

 

7. Se­lek­tív­na lik­vi­dá­cia po­li­ti­kov

Tak­že ho­ci stá­le nie je vy­lú­če­né, že Lu­la da Sil­va bol sko­rum­po­va­ný po­li­tik, kau­za Ja­va La­to ho skôr vy­vi­ni­la. Ok­rem od­sú­de­nia Lu­lu da Sil­vu sud­ca Mo­ro na­po­mo­hol i k im­peach­men­tu pre­zi­den­tky Rous­sef­fo­vej (2010 – 2016). Pos­tu­po­val však pre­mys­le­ne a ve­del, že ne­mô­že úto­čiť len na PT, inak by veľ­mi rých­lo stra­til dô­ve­ry­hod­nosť. V pod­sta­te sa usi­lo­val o kom­bi­ná­ciu reál­ne­ho bo­ja s ko­rup­ciou a po­li­tic­kých pro­ce­sov, pri­čom od­sú­de­nie sku­toč­ných ko­rup­ční­kov do­da­lo vá­hu aj pro­ce­som s ne­po­hodl­ný­mi po­li­tik­mi. Na ce­lej si­tuá­cii je naj­pa­ra­doxnej­šie, že na bra­zíl­sky boj pro­ti ko­rup­cii dop­la­ti­li Lu­la da Sil­va a Di­lma Rous­sef­fo­vá, kto­rí bo­li ľa­vi­co­ví a kri­tic­kí k po­li­ti­ke USA. Nao­pak zá­važ­né po­doz­re­nia z ko­rup­cie pre­zi­den­tov Te­me­ra (2016-2018) a Bol­so­na­ra (od 2018) k ich od­sú­de­niu ne­vied­li. V prí­pa­de Te­me­ra nes­ta­či­la ani fo­ren­zne potvr­de­ná nah­ráv­ka roz­ho­vo­ru s oli­gar­chom Ba­tis­tom a od­sú­de­ný ne­bol ani v kau­ze Ja­va La­to. Vo­či syn­ovi sú­čas­né­ho pre­zi­den­ta Bol­so­na­ra (od 2018) sú po­doz­re­nia eš­te zá­važ­nej­šie. Prá­ve Bol­so­na­ro pri­tom vy­stu­po­val pred voľ­ba­mi ako bo­jov­ník pro­ti ko­rup­cii a zo Sergia Mo­ra uro­bil mi­nis­tra spra­vod­li­vos­ti (od­stú­pil v ap­rí­li 2020). Zme­na vo ve­de­ní štá­tu sa vý­znam­ne dotk­la i vzťa­hov s USA: za­tiaľ čo Lu­la da Sil­va opo­no­val ame­ric­kej po­li­ti­ke a Rous­sef­fo­vá do­kon­ca od­riek­la náv­šte­vu v USA, za pre­zi­den­ta Bol­so­na­ra sa Bra­zí­lia zme­ni­la na spo­jen­ca USA.

Pou­če­nie pre Slo­ven­sko

Boj pro­ti ko­rup­cii sa dá vy­užiť pro­ti opo­nen­tom nie­len v Bra­zí­lii, ale aj v iných kra­ji­nách. Tá­to té­ma pat­rí k hlav­nej agen­de pra­vi­co­vých síl v La­tin­skej Ame­ri­ke, na­po­je­ných na USA: napr. v ro­ku 2017 vied­la me­diál­na proti­ko­rup­čná kam­paň k pá­du pre­zi­den­tky Ba­che­le­to­vej v Chi­le. Je pa­ra­doxom, že té­mu bo­ja pro­ti ko­rup­cii pre­sa­dzu­jú prá­ve no­vi­ná­ri z oli­gar­chic­kých mé­dií. Na prík­la­de La­tin­skej Ame­ri­ky by sme sa však ma­li pou­čiť aj na Slo­ven­sku a vy­hnúť sa chy­bám, kto­ré sa sta­li v prí­pa­de zneu­ží­va­nia bo­ja pro­ti ko­rup­cii. Vzhľa­dom na bra­zíl­ske skú­se­nos­ti by sme si ma­li dať po­zor na tri ri­zi­ká:

• Spolu­prá­ca sú­dov, pro­ku­ra­tú­ry a mé­dií

• Väz­by na za­hra­ni­čie

• Ideo­lo­gic­ky zom­knu­tá sku­pi­na

Veľ­mi po­zor­ne si tre­ba vší­mať spolu­prá­cu sú­dov, pro­ku­ra­tú­ry a mé­dií. Zvlášť to pla­tí pre Špe­cia­li­zo­va­ný trest­ný súd (ŠTS) a Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry (ÚŠP) a ich väz­by na kon­krét­nych no­vi­ná­rov. Ak sa ob­ja­ví po­doz­re­nie, že ne­ja­ký sud­ca ŠTS ale­bo pro­ku­rá­tor ÚŠP a no­vi­nár spo­lu pes­to­va­li úz­ke kon­tak­ty, ma­lo by to viesť k jed­noz­nač­né­mu vy­šet­ro­va­niu. Pro­ti kon­cen­tro­va­nej mo­ci súd­nic­tva a mé­dií sa to­tiž dá vzdo­ro­vať len ťaž­ko. Po­kiaľ súd poš­le ob­vi­ne­né­ho do väz­by, ten sa ne­mô­že brá­niť v ky­berpries­to­re a prá­ve tam sa od­oh­rá­va roz­ho­du­jú­ca bit­ka o je­ho po­vesť. Ak ju mé­diá zni­čia, veľ­ká časť ve­rej­nos­ti bu­de vo­či ne­mu po­ža­do­vať čo naj­prís­nej­ší roz­su­dok. Me­men­tom by ma­li byť aj chvá­los­pe­vy na proti­ko­rup­čných sud­cov v oli­gar­chic­kých mé­diách. Iný zá­važ­ný prob­lém pred­sta­vu­jú väz­by sud­cov a pro­ku­rá­to­rov. Ak sa poz­na­jú príl­iš dob­re, tak ne­mož­no vy­lú­čiť, že sa spo­lu taj­ne do­ho­vá­ra­jú. V SR mô­že tie­to oba­vy vy­vo­lá­vať napr. úz­ky kon­takt pred­se­du ŠTS a špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra z mi­nu­los­ti. Tre­ba dbať na to, aby sa ne­moh­li do­ho­vá­rať pro­ti jed­not­li­vým ob­vi­ne­ným, ako to ro­bi­li sud­ca Mo­ro a pro­ku­rá­tor Dallag­nol v Bra­zí­lii.

Ďal­ším me­men­tom z Bra­zí­lie je to, že boj pro­ti ko­rup­cii by sa ne­mal zve­riť do rúk ma­lej sku­pi­ny ľu­dí. Na Slo­ven­sku ta­ký krok bol v mi­nu­los­ti od­ôvod­ňo­va­ný tým, že tre­ba pretr­hať re­gio­nál­ne väz­by ko­rup­ční­kov na mies­tnych sud­cov a pro­ku­rá­to­rov. Ak sa však proti­ko­rup­čné ak­ti­vi­ty dos­ta­nú do rúk úz­kej sku­pi­ny ľu­dí, mô­žu byť prob­lé­mom ich iné väz­by, naj­mä na za­hra­ni­čie – v Bra­zí­lii iš­lo o väz­by na USA. Ne­za­bú­daj­me, že USAID už pred 20 rok­mi fi­nan­co­val pub­li­ká­cie o bo­ji pro­ti ko­rup­cii aj na Slo­ven­sku a zú­čas­tňo­val sa na nich ob­me­dze­ný ok­ruh osôb, kto­ré dnes ma­jú veľ­kú moc (napr. tu). Pretr­hať väz­by OČTK so za­hra­nič­ný­mi sub­jek­tmi je rov­na­ko dô­le­ži­té ako pretr­hať re­gio­nál­ne väz­by.

Ta­kis­to pla­tí, že žiad­na sku­pi­na by si boj pro­ti ko­rup­cii ne­ma­la „spri­va­ti­zo­vať“. Keď­že sa pri uve­de­ných ak­ti­vi­tách po­hy­bu­je ma­lý ok­ruh ľu­dí, hro­zí, že sa sta­nú aj ideo­lo­gic­ky príl­iš zom­knu­tou sku­pi­nou – to mô­že mať do­pad na se­lek­tív­nosť tres­tných ko­na­ní. Je pot­reb­né, aby ná­zo­ro­vá plu­ra­li­ta me­dzi proti­ko­rup­čný­mi sud­ca­mi a pro­ku­rá­tor­mi zod­po­ve­da­la ná­zo­ro­vej plu­ra­li­te v spo­loč­nos­ti. Osob­ne poz­nám po­li­tic­ké ná­zo­ry len u ma­lej čas­ti sud­cov ŠTS a pro­ku­rá­to­rov ÚŠP, av­šak ur­či­tú jed­nos­tran­nosť u nich vi­dím. Na zá­kla­de bra­zíl­skej skú­se­nos­ti tre­ba po­li­tic­kým ná­zo­rom sud­cov ŠTS a pro­ku­rá­to­rov ÚŠP prik­la­dať veľ­ký vý­znam.

Na zá­ver mož­no iba kon­šta­to­vať, že kvô­li uve­de­ným prob­lé­mom z Bra­zí­lie by sme ma­li zob­rať do úva­hy to, čo nás vý­voj nau­čil: na sna­hu o pot­la­če­nie ko­rup­cie by sme ne­ma­li re­zig­no­vať, ale prin­cí­py práv­ne­ho štá­tu sa ne­da­jú nah­ra­dzo­vať proti­ko­rup­čným mo­ra­liz­mom.

Doc. JUDr. Bra­nis­lav Fáb­ry, PhD., vy­so­koš­kol­ský pe­da­góg, Práv­nic­ká fa­kul­ta UK

 

Článok pôvodne vyšiel na portáli pravnelisty.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Európsky parlament kritizuje porušovanie slobôd v Hongkongu, Kazachstane. Odsúdil krízu v Sudáne. Žiada rešpektovať dobré životné podmienky zvierat počas prepravy

0 icon

Brusel/Štrasburg 20. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Európsky parlament (EP) prijal vo štvrtok tri uznesenia o porušovaní základných slobôd v Hongkongu, situácii v Kazachstane a politickej kríze v Sudáne Text, za ktorý zahlasovalo 585 poslancov, 46 boli proti a 41 sa zdržalo hlasovania, dôrazne odsudzuje zhoršovanie ľudských práv v Hongkongu…

NATO začalo modernizovať albánsku leteckú základňu

0 icon

Tirana 20. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Franc Zhurda)   Severoatlantická aliancia (NATO) začala vo štvrtok pracovať na modernizácii albánskej leteckej základne Kucova, ktorá sa po dokončení prác stane podporným letiskom pre aliančné operácie. Informovala o tom agentúra AP Modernizácia v hodnote 51 miliónov eur bude zahŕňať renováciu pristávacej dráhy, hangárov či skladov.…

Posudok o zneužívaní odhalil i pochybenia bývalého pápeža Benedikta XVI.

0 icon

Mníchov 20. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Nový znalecký posudok o prípadoch sexuálneho zneužívania duchovnými, ktorý predstavili vo štvrtok v Nemecku, vyčíta emeritnému pápežovi Benediktovi XVI., že v čase, keď pôsobil ako arcibiskup v mníchovsko-freisinskej arcidiecéze, sa v štyroch prípadoch dopustil zlyhaní a nečinnosti. Informovala o tom agentúra DPA s…

Blinken: Hrozbami voči Ukrajine riskuje Rusko oživenie studenej vojny

0 icon

Berlín 20. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet/Pool Photo via AP)   Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok upozornil, že Rusko hrozbami voči Ukrajine a jej právam robiť suverénne rozhodnutia riskuje oživenie nebezpečnej éry studenej vojny a rozkolu v Európe. Informovala o tom agentúra AFP "Dovoliť Rusku beztrestné porušovanie…

Robert Fico: Prezidentka opäť zradila. Doložka je len figový list. Heger a Korčok, naopak, vítajú podporu prezidentky pri obrannej dohode s USA

0 icon

Bratislava 20. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube, TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann, Pavol Zachar)   Prezidentka Čaputová sa dnes vyjadrila k toľko diskutovanej a medializovanej zmluve medzi vládou SR a vládou USA o spolupráci v oblasti obrany. Samozrejme, ako inak, vyjadrila jej plnú podporu. To nie je žiadne prekvapenie, pretože jednostranná orientácia…

SNS kritizuje, že prezidentka nepodala dohodu s USA na Ústavný súd

0 icon

Bratislava 20. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimoparlamentná SNS kritizuje, že prezidentka Zuzana Čaputová nepodala zmluvu o obrannej spolupráci s USA na Ústavný súd SR. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. SNS vyzvala prezidentku, aby prehodnotila svoje stanovisko Jediným účelom konania hlavy štátu je podľa SNS urýchliť…

Na diaľnici D5 sa zrazilo 40 vozidiel, hlásia päť zranených

0 icon

Praha 20. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Na diaľnici D5 v Českej republike došlo pri obci Žebrák v Stredočeskom kraji smerom na Prahu k hromadnej dopravnej nehode - zrazili sa desiatky áut. Polícia ČR na obed na Twitteri spresnila, že ide o zrážku 40 vozidiel Hovorkyňa hasičov v Stredočeskom kraji…

Obžalovaného expolicajta Jozefa Reháka usvedčuje bývalý člen gangu sýkorovcov

0 icon

Banská Bystrica 20. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, pokračoval vo štvrtok proces, v ktorom bývalý riaditeľ Úradu zvláštnych policajných činností Jozef Rehák známy z kauzy Judáš čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a dvom skutkom prijímania úplatku Na…

Právna analýza týkajúca sa povinného očkovania je hotová. Fiala: Povinné očkovanie by bol skôr sociálny experiment

0 icon

Bratislava 20. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Právna analýza týkajúca sa zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku je zo strany Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR hotová. Vo štvrtok to potvrdila hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová "V priebehu štvrtka analýzu odovzdáme príslušným subjektom a následne po oboznámení všetkých zainteresovaných, vrátane…

Našli cestu? Prezidentka podporí obrannú zmluvu s USA iba s interpretačnou doložkou. “Ak ju USA odmietne, zmluvu nepodpíšeme!” Ako bude dodatok vyzerať?

0 icon

Bratislava 20. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová podporuje uzavretie dohody o obrannej spolupráci s USA. Súčasťou splnomocnenia na podpis, ktoré dá členovi vlády v rámci procesu jej prijatia, bude však interpretačné vyhlásenie o tom, ako SR zmluvu vníma. S ústavnými právnikmi nenašla žiadny rozpor s…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ivan Holek

Odhalenie okultného pozadia svetovej moci

0icon

Ateizmus a materializmus širokých más obyvateľstva je vedomým bludom. Masy sú v ňom umelo udržiavané svetovými mocenskými elitami, ktoré vlastnia úplne iné, tajné poznanie. Ono im dáva moc. Moc znalých nad neznalými a moc vedomejších nad nevedomými.

Peter Lipták

Pochválen buď Matovič "omicron očkuje"

0icon

Toto tzv. očkovanie musíme okamžite zastaviť!Vakcína proti koronavírusu nie je vakcína. Je to ten istý nebezpečný toxín=S-protein, ktorý je hlavnou zbraňou koronavíru

Pavel Jacz

Scestný argument Naďa, Korčoka, a Krúpu: 23 krajín má dohodu s USA a my nie!!!

0icon

(Zdroj SputnikNews) Nasledujúce porekadlo určite poznáte: Keď dvaja robia to isté, tak to nie je to isté! A z tohto by som sa chcel v nasledujúcich riadkoch odpichnúť. V nedeľu sme unisono v diskusných reláciách v televíziách TA3, STV a Markiza od zástupcov OĽaNO Naďa a Krúpu i diplomata nominovaného…

Boris Mesár

Sprisahanie proti ľudskosti. Plán ,,aristokracie" pre XXI STOROČIE.

0icon

Vo svojej podstate je svetová špička západného sveta alianciou mocných, chamtivých, amorálnych ľudí, ktorých spája jediný záujem - vytvoriť pre seba a svojich blízkych privilegovaný spôsob života na večné časy na úkor drancovania a vykorisťovania národov.... Dvadsiate prvé storočie však, žiaľ, nie je  "zlatým vekom

Ivan Lehotský st.

Ujo, ja mám vši!

0icon

Tak sa popýšil môj malý syn môjmu priateľovi, lekárovi, keď v istej africkej krajine ich dostal od domorodých detí. Myslel si, že je to čosi dobré, keď o tom hovoria aj „dospeláci“. Táto historka mi prichádza na rozum, keď počujem, ako sa vládna hegeromatovičovská chrapač pýši nejakými úspechmi.  Napríklad keď…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Lamy huanako počas konzumácie nepredaných vianočných stromčekov v košickej zoologickej

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Európsky parlament kritizuje porušovanie slobôd v Hongkongu, Kazachstane. Odsúdil krízu v Sudáne. Žiada rešpektovať dobré životné podmienky zvierat počas prepravy

0 icon

Brusel/Štrasburg 20. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Európsky parlament (EP) prijal vo štvrtok tri uznesenia o porušovaní základných slobôd v Hongkongu, situácii v Kazachstane a politickej kríze v Sudáne Text, za ktorý zahlasovalo 585 poslancov, 46 boli proti a 41 sa zdržalo hlasovania, dôrazne odsudzuje zhoršovanie ľudských práv v Hongkongu…

NATO začalo modernizovať albánsku leteckú základňu

0 icon

Tirana 20. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Franc Zhurda)   Severoatlantická aliancia (NATO) začala vo štvrtok pracovať na modernizácii albánskej leteckej základne Kucova, ktorá sa po dokončení prác stane podporným letiskom pre aliančné operácie. Informovala o tom agentúra AP Modernizácia v hodnote 51 miliónov eur bude zahŕňať renováciu pristávacej dráhy, hangárov či skladov.…

Posudok o zneužívaní odhalil i pochybenia bývalého pápeža Benedikta XVI.

0 icon

Mníchov 20. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Nový znalecký posudok o prípadoch sexuálneho zneužívania duchovnými, ktorý predstavili vo štvrtok v Nemecku, vyčíta emeritnému pápežovi Benediktovi XVI., že v čase, keď pôsobil ako arcibiskup v mníchovsko-freisinskej arcidiecéze, sa v štyroch prípadoch dopustil zlyhaní a nečinnosti. Informovala o tom agentúra DPA s…

Blinken: Hrozbami voči Ukrajine riskuje Rusko oživenie studenej vojny

0 icon

Berlín 20. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet/Pool Photo via AP)   Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok upozornil, že Rusko hrozbami voči Ukrajine a jej právam robiť suverénne rozhodnutia riskuje oživenie nebezpečnej éry studenej vojny a rozkolu v Európe. Informovala o tom agentúra AFP "Dovoliť Rusku beztrestné porušovanie…

Robert Fico: Prezidentka opäť zradila. Doložka je len figový list. Heger a Korčok, naopak, vítajú podporu prezidentky pri obrannej dohode s USA

0 icon

Bratislava 20. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube, TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann, Pavol Zachar)   Prezidentka Čaputová sa dnes vyjadrila k toľko diskutovanej a medializovanej zmluve medzi vládou SR a vládou USA o spolupráci v oblasti obrany. Samozrejme, ako inak, vyjadrila jej plnú podporu. To nie je žiadne prekvapenie, pretože jednostranná orientácia…

SNS kritizuje, že prezidentka nepodala dohodu s USA na Ústavný súd

0 icon

Bratislava 20. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimoparlamentná SNS kritizuje, že prezidentka Zuzana Čaputová nepodala zmluvu o obrannej spolupráci s USA na Ústavný súd SR. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. SNS vyzvala prezidentku, aby prehodnotila svoje stanovisko Jediným účelom konania hlavy štátu je podľa SNS urýchliť…

Na diaľnici D5 sa zrazilo 40 vozidiel, hlásia päť zranených

0 icon

Praha 20. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Na diaľnici D5 v Českej republike došlo pri obci Žebrák v Stredočeskom kraji smerom na Prahu k hromadnej dopravnej nehode - zrazili sa desiatky áut. Polícia ČR na obed na Twitteri spresnila, že ide o zrážku 40 vozidiel Hovorkyňa hasičov v Stredočeskom kraji…

Obžalovaného expolicajta Jozefa Reháka usvedčuje bývalý člen gangu sýkorovcov

0 icon

Banská Bystrica 20. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, pokračoval vo štvrtok proces, v ktorom bývalý riaditeľ Úradu zvláštnych policajných činností Jozef Rehák známy z kauzy Judáš čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a dvom skutkom prijímania úplatku Na…

Právna analýza týkajúca sa povinného očkovania je hotová. Fiala: Povinné očkovanie by bol skôr sociálny experiment

0 icon

Bratislava 20. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Právna analýza týkajúca sa zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku je zo strany Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR hotová. Vo štvrtok to potvrdila hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová "V priebehu štvrtka analýzu odovzdáme príslušným subjektom a následne po oboznámení všetkých zainteresovaných, vrátane…

Našli cestu? Prezidentka podporí obrannú zmluvu s USA iba s interpretačnou doložkou. “Ak ju USA odmietne, zmluvu nepodpíšeme!” Ako bude dodatok vyzerať?

0 icon

Bratislava 20. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová podporuje uzavretie dohody o obrannej spolupráci s USA. Súčasťou splnomocnenia na podpis, ktoré dá členovi vlády v rámci procesu jej prijatia, bude však interpretačné vyhlásenie o tom, ako SR zmluvu vníma. S ústavnými právnikmi nenašla žiadny rozpor s…

Podkasty

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

“Yankee go home!” Znelo na proteste proti zmluve SR a USA

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martina Kriková) Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, vedľa budovy veľvyslanectva Spojených štátov, sa v sobotu popoludní zišlo viac ako tisíc ľudí – podľa vyjadrenia europoslanca Milana Uhríka – aby vyjadrilo jasne negatívny postoj v spojitosti s vojenskou zmluvou medzi SR a USA, ktorá tento týždeň prešla vládou. Podľa jedného z proamerických denníkov „na mieste...

Osem miliárd korún. Toľko nás stojí očkovacia prémia seniorov

icon

Bratislava 14. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Minister financií s paličkou v ruke pred veľkou tabuľou v miestnosti, kde ešte na stene zostalo heslo „Daňová revolúcia plní vaše sny“ – to ako keby naozaj národ slovenský sníval o krčahu vody k jedlu a o zdanení tringeltov, lebo toto sú jedny z najrevolučnejších Matovičových návrhov. A z tej tabule sa dá vyčítať, že všetkých seniorov nad 60...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Holek

Odhalenie okultného pozadia svetovej moci

0icon

Ateizmus a materializmus širokých más obyvateľstva je vedomým bludom. Masy sú v ňom umelo udržiavané svetovými mocenskými elitami, ktoré vlastnia úplne iné, tajné poznanie. Ono im dáva moc. Moc znalých nad neznalými a moc vedomejších nad nevedomými.

Peter Lipták

Pochválen buď Matovič "omicron očkuje"

0icon

Toto tzv. očkovanie musíme okamžite zastaviť!Vakcína proti koronavírusu nie je vakcína. Je to ten istý nebezpečný toxín=S-protein, ktorý je hlavnou zbraňou koronavíru

Pavel Jacz

Scestný argument Naďa, Korčoka, a Krúpu: 23 krajín má dohodu s USA a my nie!!!

0icon

(Zdroj SputnikNews) Nasledujúce porekadlo určite poznáte: Keď dvaja robia to isté, tak to nie je to isté! A z tohto by som sa chcel v nasledujúcich riadkoch odpichnúť. V nedeľu sme unisono v diskusných reláciách v televíziách TA3, STV a Markiza od zástupcov OĽaNO Naďa a Krúpu i diplomata nominovaného…

Boris Mesár

Sprisahanie proti ľudskosti. Plán ,,aristokracie" pre XXI STOROČIE.

0icon

Vo svojej podstate je svetová špička západného sveta alianciou mocných, chamtivých, amorálnych ľudí, ktorých spája jediný záujem - vytvoriť pre seba a svojich blízkych privilegovaný spôsob života na večné časy na úkor drancovania a vykorisťovania národov.... Dvadsiate prvé storočie však, žiaľ, nie je  "zlatým vekom

Ivan Lehotský st.

Ujo, ja mám vši!

0icon

Tak sa popýšil môj malý syn môjmu priateľovi, lekárovi, keď v istej africkej krajine ich dostal od domorodých detí. Myslel si, že je to čosi dobré, keď o tom hovoria aj „dospeláci“. Táto historka mi prichádza na rozum, keď počujem, ako sa vládna hegeromatovičovská chrapač pýši nejakými úspechmi.  Napríklad keď…

TopDesať

TOP10: Čo sa stane, ak prestaneš úplne jesť cukor?

0 icon

"Face Sugar", fúzy nad hornou perou, a dokonca aj neplodnosť  - to sú len niektoré účinky, ktoré sú spojené s konzumáciou zákernej bielej kryštalickej látky, ktorá sa volá cukor. Keď ho dáme preč z našich tanierov a pohárov, nemusí sa z nás stať superhrdina, ale určite to môže zlepšiť náš život a zdravie. A tak sme…

Ako rýchlo vyliečiť ťažký a pretrvávajúci kašeľ?

0 icon

Pretrvávajúci kašeľ u dieťaťa sa môže počas chladných zimných mesiacov stať bežnou vecou. Našťastie existuje veľa rýchlych a ľahkých receptov, ktoré môžu tvoje dieťa zachrániť v každom prípade. Od účinných nápojov a kloktadiel, cez zábaly si každý môže nájsť niečo, čo funguje pre jeho dieťa a použiť kedykoľvek to potrebuje. Obdobie soplikov…

Fascinujúce mesto Jeruzalem: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o meste Jeruzalem. Tí, ktorí čítali prvú časť už históriu mesta ovládajú, pozrime sa však na to - okrem iného - z pohľadu súčasnosti. Dnes z Herodesovho chrámu stojí len Západný múr, ktorý je pre židovský národ najposvätnejším miestom na celom svete. Jeho známejší názov, „Múr…

TOP10: Toto sú tie najstrašidelnejšie a najzáhadnejšie miesta Slovenska

0 icon

Ak máš rád strašidelné príbehy, záhadné a tajomné miesta, staré legendy, si na správnom mieste. V tomto rebríčku sa pozrieme na tie najzáhadnejšie miesta Slovenska, ktoré sú miestami doslova až desivé. Nemáš náhodou jedno z nich niekde poblíž?  1. Katov dom v Trenčíne 

Ploštice: Ako zistíš, či sú aj v tvojej posteli?

0 icon

Aj keď ploštice v posteli neprinášajú žiadne infekčné choroby, stále môžu byť nepríjemné a dokonca spôsobiť určité zdravotné problémy. Od fyzických reakcií, ako sú vyrážky alebo alergie, až po psychologické účinky, ako sú úzkosť, stres a nespavosť - tieto dôvody sú viac než dostatočné na to, aby sa ploštice stali nevítanými hosťami v tvojej…

Armádny Magazín

Ukázalo sa, že ruská ponorka, ktorá „narazila“ do fregaty Kráľovského námorníctva, je britská

0 icon

Veľká Británia, 20. januára 2022 (AM) – Na videu „zrážky“ medzi ruskou ponorkou a fregatou Kráľovského námorníctva bola zaznamenaná jedna nepríjemná nuancia pre Britániu. Vojenský expert H.I. Sutton hovoril o probléme videa, ktoré sa objavilo na webe.

Vojenské letectvo v Kuchyni má nové letiskové rádiolokátory

0 icon

Slovensko, 20. januára 2022 (AM,MOSR) – 46. krídlo Kuchyňa, ako prvé zo slovenských vojenských letísk, už zabezpečuje riadenie letovej prevádzky novými letiskovými rádiolokátormi. Táto moderná a spoľahlivá technika tak konečne nahradila poruchové radary, ktorých technická životnosť skončila v roku 2015 a ich modernizácia by bola nerentabilná – rovnala by sa cene n

Čím ide Irán zvádzať Rusko

0 icon

Irán, 20. januára 2022 (AM) – Návrh rozsiahlej strategickej dohody prináša do Moskvy iránsky prezident Ibrahim Raisi. Prečo je pre Teherán také dôležité nadviazať obchodné vzťahy s Moskvou, aké budú hlavné ťažkosti pri dosahovaní dohôd o predaji ruských zbraní Iránu a o čom budú okrem toho hovoriť lídri oboch krajín?  …

Čo je za pozvaním ministra obrany Šojgua do Londýna. Vojenský expert vysvetlil skryté motívy Británie

0 icon

Rusko, 20. januára 2022 (AM) – Ruský minister obrany Sergej Šojgu by mal odmietnuť pozvanie svojho britského kolegu Bena Wallacea na bilaterálne rokovania v Londýne. Tento názor zdieľa vojenský ruský pozorovateľ Viktor Baranec.   Britský minister obrany Ben Wallace počas svojho prejavu v parlamente pozv

Nová slovenská húfnica Zuzana zaujala gruzínsku armádu

0 icon

Gruzínsko, 20. januára 2022 (AM) – Prvá kolesová samohybná húfnica Zuzana 2 bola dodaná slovenským vojakom v lete 2021. V prvej polovici decembra 2021 bolo v rámci silového kontingentu NATO v Lotyšsku nasadených niekoľko delostreleckých systémov. O Zuzanu už prejavuje záujem množstvo potenciálnych zákazníkov, vrátane Gruzínska.  

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Lamy huanako počas konzumácie nepredaných vianočných stromčekov v košickej zoologickej

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali