183. časť neznámych slovenských dejín: Ján Baltazár Magin, autor prvej obrany i filozofie dejín Slovákov

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Obrázok:Marián Tkáč)

 

Dovtedy viac-menej pokojné slovensko-maďarské vzťahy sa začali zhoršovať na začiatku 18. storočia. Po skončení protihabsburských kuruckých rebélií 1. mája 1711, po zložení zbraní kurucov Františka II. Rákociho v Satmári, začali byť útoky maďarskej časti uhorskej šľachty proti ich slovenským „kolegom“, teda uhorským šľachticom „slovenského jazyka“, a proti Slovákom vôbec čoraz intenzívnejšie a radikálnejšie

Ján Baltazár Magin
Ján Baltazár Magin

Do „natiohungarica“, do uhorského národa, zrazu nemali patriť tí, ktorí nebolí „súčasťou podmaniteľov“ kedysi v 9. či 10. storočí, resp. ktorí odmietajú bojovať „za vlasť“ so zbraňou v ruke. Zabudlo sa na šľachticov Poznana a Hunta, ktorí pomohli Štefanovi založiť Uhorsko ako „štát mnohých jazykov“. „Potomkovia“ bojovných rákociovcov a antihabsburgovcov, sa zrazu cítili byť „viac hodní“ členovia „natiohungarica“, ako mierumilovní – povedzme – konzervatívni monarchisti. Prvý, a hneď krvavý skutok tohto charakteru, sa udial na sneme v Onóde už v roku 1707, a aj keď sa to tak v oficiálnej historiografii nevníma, bol to významný predel v slovensko-maďarskom spolužití. Šable a výklad histórie sa stali zbraňami, ktoré ničili budúcnosť Uhorska, pretože nemalo byť Uhorskom, ale – Maďarskom.

Prvý raz začal s „históriou“ šermovať v roku 1722 Michal Benčík, alias Mihály Bencsik, pomaďarčený Slovák, profesor uhorského práva na Trnavskejuniverzite. Vydal knihu, ktorú „venoval“ práve sa schádzajúcemu uhorskému snemu – „Novissima diaeta nobilissima principis statuum que et ordinum regni Hungariae“. Nuž, Benčík. Posmešne a hanlivo sa dotkol cti predovšetkým mešťanov a šľachty Trenčianskej stolice. Ironicky sa zmienil o pití piva (už vtedy ho zväčša pili Slováci), a o platení poplatkov denármi miesto zlatiek. Vážnejšie bolo obvinenie – konštatovanie o Trenčíne: „Jeho obyvatelia rozprávajú iba po slovensky a sú pravdepodobne pozostatkami Svätoplukovho ľudu, ktorý ako panovník v Panónii zo Skýtska prišlým Hunom a Maďarom predal zem, vodu a trávu za bieleho koňa, uzdu a za sedlo, a bol vyhnaný z krajiny. Jeho slovenský ľud sa utiahol do hornatých časti krajiny, ktoré sa tiahnu smerom k Morave a k Sliezsku, aby ho Maďari nenašli, no napokon stal sa na večnosť poddaný Maďarom a nájomcom pôdy, ktorého 80. zákonný článok kráľa Kolomana nazýva cudzincom (hosťom) ako na nevlastnej zemi pracujúceho.“

Toto vyvolalo veľké rozhorčenie v radoch trenčianskej šľachty, ale cítila sa dotknutá slovenská verejnosť vôbec. Zrejme so súhlasom a možno na pokyn trenčianskeho župana Jozefa Ilešháziho (1700–1766), ktorý bol aj krajinským sudcom a kráľovským pokladníkom a v roku 1742 založil papierne v Bobote a v Selci, a inštrukcie pre panských úradníkov vydal v slovenčine, vstupuje „do hry“ učený katolícky farár v Dubnici Ján Baltazár Magin.Jozef Ilešházi bol potomkom prvého direktora (správcu) oravského komposesorátu Gašpara Ilešháziho, manžela druhej dcéry Juraja Turza, Heleny. Pred smrťou konvertoval na katolícku vieru (zomrel 1648). To jeho otec, Juraj Ilešházi (1625–1689) pozval za správcu fary do Dubnice Magina.

Magin sa narodil vo Vrbovom 6. január1681, a encyklopédie ho uvádzajú ako slovenského básnika a historika a jeho vzdelanie spájajú so slávnym viedenskym kňazským seminárom Pázmaneom, ktorý odchoval aj mnohých iných nadaných slovenských chovancov. Magin tam nastúpil v roku 1706 a takmer sa stal jezuitom, keďže v rokoch 1717 a 1718 bol novicom Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne, ale pre chorobu ho stade prepustili.Ako farár pôsobil v Jarku pri Nitre, v Košeci a napokon Dubnici nad Váhom. Od roku 1731 bol nitrianskym kanonikom. Mal široký historický a kultúrny rozhľada bol uvedomelým Slovákom.

Napísal niekoľko významných oslávnych básní, napríklad v roku 1729 to bola „Ekloga“, rozsiahla latinská báseň na oslavu druhého sobáša spomenutého Jozefa Ilešháziho. No najvýznamnejším jeho dielom je polemický spis z roku 1728„Muricessive apologiae Nobilissimae et novissimae diaetae Posoniensis scriptorisparsi, siveApologia pro inclitocomitatu Trenchiniensi / Ostne podsýpanéautorovi spisu Najnovšiemu snemu, alebo obrana slávnej Trenčianskej stolice a mesta tohože mena“. Bola to reakcia na Benčíkove/Bencsikove písačky. Magin svoje dielo napísal z poverenia zástupcov trenčianskej šľachty, duchovenstva a meštianstva, aby odpovedal na nevyberané útoky pomaďarčeného profesora. Je to hustoricky prvá národná obrana Slovákov vôbec.

Maginako autor necháva v svojom spise hovoriť učených priateľov Gnorimednopoliprostatusa (pričom meno tohto učenca je krycím menom autora), Gnorimena a Polifila. Tí sa zhodujú na tom, že hovoriť o počiatkoch národov je veľmi ťažko, lebo sú jednak zahmlené bájkami a jednak – vraj – „každý spisovateľ horlivo zakrýva nízky pôvod svojho národa“. Diskutujúci takto odmietajú prepiaty nacionalizmus a prejavy národného šovinizmu a odsudzujú nacionálnu nevraživosť, a z toho hľadiska aj názory a útok Benčíka proti mestu Trenčín a celej Trenčianskej stolici. Bránia symbolicky Trenčín ako baránka a Trenčiansku stolicu ako jeleňa, a to podľa symbolov na ich erboch.

Diskusia sa začína históriou Trenčína, poukazom na jeho starodávnosť a význam, a pokračuje rozpravou o dejinách slova/e/nského národa. V súlade so starou slovenskou tradíciou – zvonku, teda zo strany českého skúmateľa Niederleho akoby „zrušenou“ – označujú Slovákov za pôvodných obyvateľov na strednom Dunaji. Maginich ústami učených priateľov pokladá za členov slávneho slovanského národa, jasne ich diferencuje od Čechov, Poliakov, Rusínov a iných Slovanov. Prvý raz sa poukazuje na etnickú celistvosť slovenského národa a vymedzujú sa jeho územie a hranice. Diskutuje sa o rozšírení slovenského jazyka a o autochtónnosti a slávnej minulosti Slovákov v Uhorsku. Diskutéri dobre poznajú hlavné vývinové tendencie národných pohybov a slovenského národného uvedomovania. Dobre sa vyznajú v cyrilometodskej tradícii.

Proti Bencsikovej podmaniteľskej teórii prichádzajú Maginovi diskutujúci učenci s pohostinnou teóriou, podľa ktorej Slováci prijali Maďarov v 10. storočí ako hostí.Sú tu zárodky tzv. zmluvnej teórie o vzniku uhorského národa.Maginovi učenci zdôraznili podiel Slovákov na budovaní uhorského štátu od jeho začiatku. Takýmto spôsobom obhajovali rovnaké práva Slovákov v Uhorsku: „Slováci, uhorskí Slovania, sú členmi toho istého národa ako Maďari“, teda uhorského národa. Argumentačne odmietli stotožňovanie pojmov „Uhor“ a „Maďar“ – čo je vlastne dodnes určitá vážna prekážka k rovnakému prístupu k spoločným uhorským dejinám z maďarskej strany.

Hlavným zámerom Maginovhospisu bolo obhájiť rovnoprávnosť Slovákov v Uhorsku a predovšetkým ich právo hlásiť sa k feudálnemu stavovskému, „natio hungarica“. Maginovi „rozhľadení učenci“ to dokázali priam ukážkovo. Dielo ako celok vyznieva ako úspešná celoslovenská obrana.Nakoniec celý spor dopadol zo slovenského hľadiska celkom dobre. Ján Baltazár Magin obhájil rovné postavenie Slovákov a Benčíkova kniha bola verejne spálená, lebo vtedajšie vládnuce kruhy v Uhorsku si neželali podnecovanie národnostných rozbrojov.

Maginova obrana nastoľovaním tzv. zmluvnej teórie vzniku štátu a jeho práva je podstatou konštitučnej formy vlády, teda vlastne predchodcom meštiansko-osvietenského chápania národa a jeho atribútov. Možno si dostatočne neuvedomujeme, že Maginovetézy o rovnoprávnosti Slovákov v Uhorsku vošli do povedomia generácii národovcov astali sa súčasťou slovenskej národnej filozofie i politiky. Maginova argumentácia sa stala súčasťou väčšiny nasledujúcich obrán slovenského národa, pracovali s ňou Juraj FándlyMatej Bel a iní.Vyvrcholením národného obrodenia usilujúceho sa o „národnú rovnoprávnosť“bolo slovenské povstanie v rokoch 1848-1849, prvé ozbrojené vystúpenie Slovákov v čase formovania sa novodobých národov Európy. Jeho cieľom podľa Žiadosti slovenského národa z mája 1948 bol totiž boj za„národnú rovnoprávnosť“ v Uhorsku na základe národného sebaurčenia, národnej politickej správy a ďalších atribútov národnej svojbytnosti.

Ján Baltazár Magin bol teda osnovateľom základnej tézy slovenskej politiky v podstate až do tridsiatych rokov 20. storočia. Prvoradým cieľom slovenskej politiky až dovtedy nebola štátna samostatnosť, to skôr bol iba sen. Tým cieľom bol „národ“ od čias Mateja Šuhajdu (1806-1872), autora nemecky napísanej knihy „Maďarizmus v Uhorsku z právnej, historickej a rečovej stránky“ z roku 1834.

Uvádza v nej: „Národ ako hodnota stojí vyššie ako vlasť v ponímaní štátneho útvaru.“ Tento cieľ pretrval až do roku 1938, Andrejovi Hlinkovi postačovala autonómia, chcel „samostatný, neodvislý, individuálny slovenský národ v rámci autonómie“. Ba ešte aj 13. marca 1939 bol národ viac ako štát, k vyhláseniu štátu 14. marca 1939 „musel“ Slovákov „dotlačiť“ Adolf Hitler. Keď na konci vojny tento štát skončil, jeho prezident Jozef Tiso v obrannej reči pred Národným súdom 17. a 18. marca 1947 povedal: „Národ slovenský stal sa takto rovnocenným národom s ostatnými národmi, medzi ktorými má právo žiť ako rovný s rovným v akejkoľvek konštelácii, teda i v novoobnovenej republike Česko-Slovenskej ako rovný s rovným, nič inšieho nehlásam.“ Tisícročné slovenské skúseností zo žitia bez štátu boli silné, možno preto dodnes (práve dnes!) akoby sme tápali pri jeho riadení. Akoby sme si ešte stále dostatočne neuvedomovali, že štát je systém na prežitie národa.

Z literárneho hľadiska je Maginova obrana typickou ukážkou v barokovom období vznikajúceho dobového literárneho žánru – národnej obrany. Jeho štýl sa opiera predovšetkým o bibliu a súvekú vedeckú literatúru.V zhode s vtedajším úsilím o beletrizáciu vedecko-populárnej prózy monotónnosť a rozvláčnosť rozprávania spestrujú satirické pasáže, verše, príslovia a slovné hračky.

Ján Baltazár Magin, dôležitá postava pre rozvoj slovenského národného povedomia v prvých desaťročiach 18. storočia,ale s dosahom takmer dodnes, zomrel ako 54-ročný27. marca 1735 v Dubnici nad Váhom. Od roku 2020 má v tomto meste pamätník s bustou. V zozname ulíc a námestí v našom hlavnom meste sa však meno tohto muža nenachádza. Ako sme už v našom seriáli niekoľkokrát uviedli, nie je, žiaľ, jediný spomedzi osobností, ktoré vytvárali svojimi činmi našu minulosť, a tak i prítomnosť.

Marián Tkáč

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Vytiahol Sulík tromf a urobil “deal”, ktorý dá dole Matoviča a “popraví” Mikulca?

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS nebudú iniciovať odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie. Nebudú ani dávať podpisy pod prípadný návrh na jeho odvolanie. Novinárom to povedal šéf SaS Richard Sulík Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič na sociálnej…

Marcal chcel zostreliť dron loptou, dostal žltú kartu

0 icon

Rio de Janeiro 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   K bizarnej príhode prišlo vo štvrtkovom zápase najvyššej brazílskej futbalovej súťaže. V dueli Goias - Botafogo hráč hostí Fernando Marcal hodil loptu na dron, ktorý letel nad ihriskom. Dostal za to žltú kartu Marcal sa snažil zostreliť dron vznášajúci sa nad trávnikom.…

V parlamente skolaboval poslanec OĽaNO

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Počas rokovania parlamentu skolaboval poslanec OĽaNO Ján Kerekréti Rokovanie prerušili, čakalo sa na príchod záchranárov, informuje Denník N. Kerekréti má 78 rokov. Poslanec je pri vedomí, záchranári ho majú previezť do nemocnice.  

Bezpečnosť TurkStreamu je pre Maďarsko prioritou

0 icon

Budapešť 29. septembra 2022 (HSP/hungarytoday/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Význam plynovodu TurkStream sa zvýšil v dôsledku toho, že nie je zaručená prevádzka plynovodu Nord Stream pod Baltským morom, povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na stredajšom stretnutí ministrov energetiky Organizácie turkických štátov (OCT) v kazašskej Almaty Vyzval preto lídrov krajín,…

Nad Európou sa vznáša mrak podozrenia

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (HSP/globaltimes/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard)   Čínska analýza: V čase, keď sa krajiny predháňali v špekuláciách o príčinách neobvyklých únikov z plynovodu Nord Stream z Ruska do Európy, pričom niektoré z nich obviňovali Rusko, zatiaľ čo iné narážali na zapojenie USA a ich spojencov, čínski pozorovatelia varovali pred dôsledkami…

Pápež hovorí, že sa snažil pomôcť Ukrajine a Rusku vymeniť zajatcov

0 icon

Kyjev 29. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Guglielmo Mangiapane)   Pápež František sa zapojil do úsilia o výmenu vojnových zajatcov medzi Ukrajinou a Ruskom Pápež to povedal na kongrese svetových a tradičných náboženských vodcov v Kazachstane v polovici septembra. Podľa Františka ho oslovil ukrajinský vojenský veliteľ, ktorý mal na starosti výmenu zajatcov. Priniesol…

“Ešte raz vás uvidím fotiť obrazovku a viac sem nevkročíte!” dôrazne upozornil Kollár novinára

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann)   V NR SR pokračuje mimoriadna schôdza o vyslovení nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi. A práve počas jeho prejavu sa zrazu predseda NR Boris Kollár rozkričal smerom k balkónu: "Čo to robíte? Okamžite prestaňte! Ešte raz vás uvidím fotiť obrazovku a viac sem…

Hlasovanie o odvolaní Matoviča presunuli na utorok. Šeliga: Tvárou tvár smrti sú všetky politické spory smiešnou epizódou

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR- Jaroslav Novák)   Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok ráno pokračovalo v rozprave k návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) Faktické poznámky k prejavu Igora Matoviča:     17:25 - Juraj Šeliga na sociálnej sieti uviedol: Tvárou tvár smrti sú všetky…

Nikto, kto podporuje NATO, nie je umiernený

0 icon

Washington 29. septembra 2022 (HSP/caitlinjohnstone/Foto:Pixabay)   Niekto, kto verí, že USA alebo ich zástupcovia sabotovali plynovod Nord Stream, vám môže presne povedať, čo by z toho mali a ako málo by ich to stálo. Niekto, kto verí, že to bolo Rusko, musí predvádzať čudné mentálne výčiny o tom, že Moskva…

Remišová: Slovensko neuzná anexiu ukrajinského územia Ruskom. Reagoval aj Kollár

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová sa na sociálnej sieti vyjadrila, že Slovensko neuzná „Slovenská republika neuzná anexiu ukrajinského územia Ruskom. Putin pokračuje v pošliapavaní medzinárodného práva. Zajtra sa chystá ohlásiť pripojenie okupovaných ukrajinských oblastí Doneck, Luhansk, Cherson a…

NAJNOVŠIE

BLOG

Juraj Tušš

Súvislosť medzi energetickou, migračnou krízou v Európe, brexitom a konfliktom na Ukrajine.

0icon

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, v ktorej vplyv mocenských skupín na riadenie obyvateľstva prebieha extrémne vysokým tempom. Doposiaľ ľudstvo nezažilo dynamickejšiu dobu riadiacich manévrov elít uplatňovaných na svojom obyvateľstve. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť súvis

Erik Majercak

Svetový trh zanikne, čo ďalej, ekonomika nových svetových zón

0icon

Začíname svetovým trhom s komoditami a majetkom / akciami ako trošku funguje, aký má význam a čo sa stane, keď zanikne. Začiatok je sekanejší o úplné detaily nie ako zvyčajne, pretože cieľom nie je vysvetliť do detailu ako celkom to funguje, ale aký to má význam pre budúcnosť. Príklady toho ako to bude, keď…

Ľubica Cyprianová

Vstup Švédska a Fínska do NATO podporili FICO a skoro všetci poslanci Smeru ale aj Taraba či ďalší

0icon

Slovenskí poslanci 27.9.2022 definitívne odobrili vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ratifikáciu protokolu podporil 

Boris Mesár

Prečo Západ obviňuje Moskvu zo sabotáže Nord Stream ?

0icon

Spomedzi všetkých krajín, ktorých sa sabotáž plynovodu Nord Streams priamo dotkla, bolo Švédsko prvou krajinou, ktorá začala vyšetrovanie.Dánsko a Nemecko mu pravdepodobne pomôžu. Rusko nebolo pozvané. Hoci je zrejmé, že dostať sa na dno Baltského mora bez účasti vlastníka plynovodu je nepravdepodobné. Okrem toho lídri

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke, ktorú zverejnila spoločnosť Neon, je scéna z hudobného biografického dokumentárneho filmu s názvom Moonage Daydream o britskom hudobníkovi Davidovi Bowiem

Autor: TASR/AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Vytiahol Sulík tromf a urobil “deal”, ktorý dá dole Matoviča a “popraví” Mikulca?

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS nebudú iniciovať odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie. Nebudú ani dávať podpisy pod prípadný návrh na jeho odvolanie. Novinárom to povedal šéf SaS Richard Sulík Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič na sociálnej…

Marcal chcel zostreliť dron loptou, dostal žltú kartu

0 icon

Rio de Janeiro 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   K bizarnej príhode prišlo vo štvrtkovom zápase najvyššej brazílskej futbalovej súťaže. V dueli Goias - Botafogo hráč hostí Fernando Marcal hodil loptu na dron, ktorý letel nad ihriskom. Dostal za to žltú kartu Marcal sa snažil zostreliť dron vznášajúci sa nad trávnikom.…

V parlamente skolaboval poslanec OĽaNO

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Počas rokovania parlamentu skolaboval poslanec OĽaNO Ján Kerekréti Rokovanie prerušili, čakalo sa na príchod záchranárov, informuje Denník N. Kerekréti má 78 rokov. Poslanec je pri vedomí, záchranári ho majú previezť do nemocnice.  

Bezpečnosť TurkStreamu je pre Maďarsko prioritou

0 icon

Budapešť 29. septembra 2022 (HSP/hungarytoday/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Význam plynovodu TurkStream sa zvýšil v dôsledku toho, že nie je zaručená prevádzka plynovodu Nord Stream pod Baltským morom, povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na stredajšom stretnutí ministrov energetiky Organizácie turkických štátov (OCT) v kazašskej Almaty Vyzval preto lídrov krajín,…

Nad Európou sa vznáša mrak podozrenia

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (HSP/globaltimes/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard)   Čínska analýza: V čase, keď sa krajiny predháňali v špekuláciách o príčinách neobvyklých únikov z plynovodu Nord Stream z Ruska do Európy, pričom niektoré z nich obviňovali Rusko, zatiaľ čo iné narážali na zapojenie USA a ich spojencov, čínski pozorovatelia varovali pred dôsledkami…

Pápež hovorí, že sa snažil pomôcť Ukrajine a Rusku vymeniť zajatcov

0 icon

Kyjev 29. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Guglielmo Mangiapane)   Pápež František sa zapojil do úsilia o výmenu vojnových zajatcov medzi Ukrajinou a Ruskom Pápež to povedal na kongrese svetových a tradičných náboženských vodcov v Kazachstane v polovici septembra. Podľa Františka ho oslovil ukrajinský vojenský veliteľ, ktorý mal na starosti výmenu zajatcov. Priniesol…

“Ešte raz vás uvidím fotiť obrazovku a viac sem nevkročíte!” dôrazne upozornil Kollár novinára

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann)   V NR SR pokračuje mimoriadna schôdza o vyslovení nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi. A práve počas jeho prejavu sa zrazu predseda NR Boris Kollár rozkričal smerom k balkónu: "Čo to robíte? Okamžite prestaňte! Ešte raz vás uvidím fotiť obrazovku a viac sem…

Hlasovanie o odvolaní Matoviča presunuli na utorok. Šeliga: Tvárou tvár smrti sú všetky politické spory smiešnou epizódou

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR- Jaroslav Novák)   Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok ráno pokračovalo v rozprave k návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) Faktické poznámky k prejavu Igora Matoviča:     17:25 - Juraj Šeliga na sociálnej sieti uviedol: Tvárou tvár smrti sú všetky…

Nikto, kto podporuje NATO, nie je umiernený

0 icon

Washington 29. septembra 2022 (HSP/caitlinjohnstone/Foto:Pixabay)   Niekto, kto verí, že USA alebo ich zástupcovia sabotovali plynovod Nord Stream, vám môže presne povedať, čo by z toho mali a ako málo by ich to stálo. Niekto, kto verí, že to bolo Rusko, musí predvádzať čudné mentálne výčiny o tom, že Moskva…

Remišová: Slovensko neuzná anexiu ukrajinského územia Ruskom. Reagoval aj Kollár

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová sa na sociálnej sieti vyjadrila, že Slovensko neuzná „Slovenská republika neuzná anexiu ukrajinského územia Ruskom. Putin pokračuje v pošliapavaní medzinárodného práva. Zajtra sa chystá ohlásiť pripojenie okupovaných ukrajinských oblastí Doneck, Luhansk, Cherson a…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Tušš

Súvislosť medzi energetickou, migračnou krízou v Európe, brexitom a konfliktom na Ukrajine.

0icon

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, v ktorej vplyv mocenských skupín na riadenie obyvateľstva prebieha extrémne vysokým tempom. Doposiaľ ľudstvo nezažilo dynamickejšiu dobu riadiacich manévrov elít uplatňovaných na svojom obyvateľstve. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť súvis

Erik Majercak

Svetový trh zanikne, čo ďalej, ekonomika nových svetových zón

0icon

Začíname svetovým trhom s komoditami a majetkom / akciami ako trošku funguje, aký má význam a čo sa stane, keď zanikne. Začiatok je sekanejší o úplné detaily nie ako zvyčajne, pretože cieľom nie je vysvetliť do detailu ako celkom to funguje, ale aký to má význam pre budúcnosť. Príklady toho ako to bude, keď…

Ľubica Cyprianová

Vstup Švédska a Fínska do NATO podporili FICO a skoro všetci poslanci Smeru ale aj Taraba či ďalší

0icon

Slovenskí poslanci 27.9.2022 definitívne odobrili vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ratifikáciu protokolu podporil 

Boris Mesár

Prečo Západ obviňuje Moskvu zo sabotáže Nord Stream ?

0icon

Spomedzi všetkých krajín, ktorých sa sabotáž plynovodu Nord Streams priamo dotkla, bolo Švédsko prvou krajinou, ktorá začala vyšetrovanie.Dánsko a Nemecko mu pravdepodobne pomôžu. Rusko nebolo pozvané. Hoci je zrejmé, že dostať sa na dno Baltského mora bez účasti vlastníka plynovodu je nepravdepodobné. Okrem toho lídri

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

Armádny Magazín

USA poskytnú Ukrajine ďalších 18 raketových systémov HIMARS. Na víťazstvo potrebujú ešte 200 kusov

0 icon

Ukrajina, 29.september 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   V dôsledku masívneho palebného zásahu miest dočasného nasadenia 14. a 92. mechanizovanej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny v obciach Dvurečnaja, Kondrašovka a Petrovka v Charkovskej

Mobilizácia, dezertéri a Kazachstan

0 icon

Kazachstan, 29.september 2022 (AM) – Ruský dezerčný exodus do Kazachstanu naberá na obrátkach. Podľa kazašských zdrojov sa od 21. septembra do 28. septembr

Ukrajina dostala šancu ukončiť vojnu. Západ ponúka Moskve výmenu za Zelenského

0 icon

USA, 29.september 2022 (AM) – Napriek pretrvávajúcemu konfliktu na Ukrajine Rusko urobilo niekoľko pokusov o dosiahnutie politického urovnania, ako aj množstvo výrečných a veľmi vážnych jednostranných krokov, ktoré niektorí považujú za gestá dobrej vôle. Nastal čas, aby Západ podnikol podobné kroky. To by však mohlo byť

Kadyrov označil výsledky referend za prirodzený vývoj politiky Kyjeva. Rusko je krok od matu USA na Ukrajine

0 icon

Čečensko, 29.september 2022 (AM) – Len jeden krok zostával Moskve, aby dala Spojeným štátom mat. Napísal o tom Edouard Husson, publicista francúzskeho vydania Le Courrier des Strateges. Francúzsky analytik si je istý, že Spojené štáty už nemajú priestor na manévrovanie. Ak sa regióny LĽR, DĽR, Cherson a Záporožie stanú súčasťou Ruskej federácie,…

Ako libanonskí šiíti spôsobili v roku 1983 americkej námornej pechote krvavý kúpeľ a prinútili ich rýchlo utiecť z krajiny

0 icon

Libanon, 29.september 2022 (AM) – Občianska vojna v Libanone /1975 - 1990/ zmenila túto kedysi kvitnúcu krajinu, ktorú prezývali Švajčiarsko Blízkeho východu, na nepoznanie. V krajine sa rozhorel náboženský konflikt medzi šiítmi, sunnitmi a kresťanmi, tento konflikt spoza hraníc riadili Američania a Izrael, ktorí sa obávali aj sunnitských Palestínčanov

FOTO DŇA

Na snímke, ktorú zverejnila spoločnosť Neon, je scéna z hudobného biografického dokumentárneho filmu s názvom Moonage Daydream o britskom hudobníkovi Davidovi Bowiem

Autor: TASR/AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali