169. Neznáme slovenské dejiny: Martin Svätojánsky / Sentiváni – autor prvej uhorskej encyklopédie

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)

 

Tento muž je jedným z najvýraznejších príkladov nepochybnej slovenskosti v 17. storočí. V slovníkoch sa pri jeho mene uvádza, že bol slovenským filozofom a polyhistorom, encyklopedistom, redaktorom, zástancom novoscholastickej filozofie

Martin Sentiváni
Martin Sentiváni

Martin Svätojánsky sa narodil 20. októbra 1633 v Liptovskom Svätom Jáne, v slovenskej šľachtickej rodine. V rodine zemana a liptovského podžupana Michala Svätojánskeho / Sentivániho a jeho manželky Kataríny Kubíniovej. Ako príslušník starého slovenského šľachtického rodu sa celý život hlásil k slovenskému pôvodu. Toto je veľmi dôležité zdôrazniť a uvedomiť si, lebo v slovenskom povedomí dosiaľ rezonuje mináčovská predstava Slovákov ako plebejského národa. Ako vidíme, mali sme aj národne uvedomelú šľachtu. Pokiaľ však ide o Mináča: Pánboh zaplať za jeho „Dúchanie do pahrieb“. Aj keď v mnohom nemal pravdu, mnohým otvoril oči.

V našich dejinách bolo (i je) mnoho Slovákov, ktorí sa nehlásili k svojmu pôvodu. Nebol to však Svätojánskeho prípad. On sa nielenže považoval za Slováka, ale bol presvedčený, že Slováci (Panónci) sú pôvodnými obyvateľmi tohto územia medzi Tisou a Karpatami: „Prví obyvatelia Panónie boli Panónci – tak sa v stredoveku a novoveku označovali Slováci. Ich jazyk, čo je úplne jasné, bol slovenský.“ Už len pripomeňme, že teóriu o hromadnom prisťahovaní sa Slovanov z východu, z „pravlasti“ niekde v Poľsku, Bielorusku alebo na Ukrajine, vynašiel Čech Niederle až koncom 19. storočia. Podľa najstaršej slovenskej tradície boli Slováci pôvodnými obyvateľmi severnej časti karpatského bazéna už od doby pred narodením Krista.

Vráťme sa však ku Svätojánskovcom. V roku 1464 sa ako liptovský podžupan spomína Štefan zo Svätého Jána, ktorý v záujme spravodlivosti svedčil za ohrozenú zemianku. V roku 1554 založil Ján – vtedy „Szent-Iványi“, podľa webovej stránky mesta „horlivý protestant“, šľachtickú školu. Jeho syn Gašpar bol vynikajúcim banským odborníkom, spravujúcim Zemiansky banský úrad na Boci.

Najznámejším členom tohto rodu, ktorý dosiahol svetové meno, bol jezuita Martin Svätojánsky / Sentiváni. Spájanie Slovenska a jeho znamenitých mužov so svetom je akosi u nás pretrvávajúco zanedbávané – zrejme zvonku programovo a znútra najskôr našou skromnosťou a možno väčšmi neinformovanosťou. O tom, že Slovensko malo „identitu“ už v 17. storočí, svedčí korešpondencia anglického fyzika a alchymistu Izáka Newtona, o ktorom sme sa učili na fyzike. Newton svojmu priateľovi sirovi Astonovi, ktorý sa chystal navštíviť Uhorsko, napísal: „Zistite, či v Kremnici v Uhorsku železo na meď rozpúšťaním v skalicovej vode pretvárajú. Zistite tiež, či v Uhorsku, na Slovensku (in Sclavonia) a v Čechách nie sú zlatonosné rieky.“ Srdcom Uhorska bolo jakživ Slovensko, možno aj preto, že v pustách medzi Tisou a Dunajom sa „pretváraní železa na meď“ nedalo ani len uvažovať. Opakovane treba pripomínať, že „Uhorsko“ je pojem slovenský, a to, že do maďarčiny sa ani len nedostal, veľa napovedá. Newton ako „prírodospytec“ o Slovensku vedel, lebo naše územie bolo od dávna známe svojím nerastným bohatstvom a množstvom minerálnych prameňov. Z tohto dôvodu navštívil Slovensko aj iný významný alchymista Paracelsus v roku 1527. Pokiaľ ide o minerálne vody, tých máme doteraz dosť. Zväčša však odtekajú do potokov.

K „svetovosti“ Martina Svätojánskeho, ktorý vyštudoval mnohé odbory a dosiahol viacero hodností, bol dobrým pedagógom, organizátorom, vedcom, špecialistom na kanonické právo v Uhorsku – sa ešte dostaneme. V roku 1653 vstúpil ako dvadsaťročný do jezuitskej rehole a čoskoro pokračoval vo vyššom vzdelávaní na univerzite vo Viedni (študoval tu filozofiu), v rokoch 1661 – 1664 študoval v Trnave a v školskom roku 1664/1665 opäť vo Viedni, tentoraz teológiu. V roku 1665 dosiahol titul magistra filozofie a bol vysvätený za kňaza. Jeho život bol dynamický. Po kňazskej vysviacke pôsobil a učil na viacerých miestach: v Košiciach, Trnave, ale aj v Grazi, Viedni, kde pôsobil aj ako správca na Pázmaneu, a učil na univerzite v Mníchove. Patril však predovšetkým k vedúcim osobnostiam jezuitskej univerzity v Trnave. Jeho pedagogické zameranie bolo široké: pôsobil ako profesor syntaxe, spočiatku prednášal hebrejčinu, logiku a matematiku, neskôr bol profesorom kazuistiky a kontroverzie. V rokoch 1659 až 1661 bol prefektom mariánskej kongregácie v Trnave.

V roku 1674 sa stal aj správcom univerzitnej kníhtlačiarne. Tu sa tlačili knihy v latinčine, maďarčine, chorvátčine, aj v dobovej slovenčine, ktorá z dnešného pohľadu bola zmiešaninou slovenčiny a češtiny. Tu sa žiada citovať českého filológa Josefa Jungmanna, ktorý sa v roku 1825 vyjadril, že „český jazyk jest odnože slovenského neb slováckeho (nad Dunajem), od něhož se za starodávna až skoro do 14. století málo líšil, pro kterouž příčinu Slovákům, ano jazyk svůj méně než Čechové proměnili, nejstarší české spisy dobře srozumitelné a jako domáci jsou.“ Počas 22-ročného pôsobenia na čele kníhtlačiarne nielenže vylepšil jej technické vybavenie, vybudoval pre kníhtlačiareň nové priestory v novej budove kolégia, ale sa tiež pričinil o rozvoj papiernictva na rodnom Liptove. Od roku 1688 pristupoval k vydavateľskej činnosti „programovo“ tak, aby tlačila knihy pre všetky spoločenské vrstvy. V rokoch 1675 – 1703 pripravoval, redigoval a vydával kalendáre, vedeckú ročenku „Ephemerides“, pripravil nové vydanie uhorského práva „Corpus iuris hungarici“, ktoré vyšlo v roku 1696, pre Rusínov a Srbov vydával tzv. „glagolské katechizmy“ tlačené v azbuke.

V rokoch 1679 – 1705 bol aj prefektom univerzitnej knižnice, v Trnave, v tom čase najvýznamnejšej v celom Uhorsku. Mala vyše 15 000 zväzkov kníh, v roku 1690 vydal ich katalóg. Sentiváni mal vrúcny vzťah ku knihám. Vyjadril sa, že najhorším trestom pre neho by bolo, keby bol uväznený v tej najlepšie vybavenej knižnici a nemohol by sa žiadnej z tých kníh dotknúť.

Napísal a tlačou vydal 56 diel, uverejnil desiatky príspevkov vo svojich kalendároch a v odborných ročenkách. Písal vedecké práce z rôznych odborov i diela náboženské. Bol typickým barokovým autorom, ktorý reagoval na problémy a polemiky svojej doby.

Preslávilo ho predovšetkým encyklopedické dielo „Curiosiora et selectiora variarum scientarium miscellanea / Vzácnejšie rozmanitosti vybraté z rôznych vedných odborov“. Ide o prvú zachovanú trojzväzkovú všeobecnú encyklopédiu zo Slovenska, zároveň aj prvú uhorskú encyklopédiu. Prvý zväzok vyšiel v roku 1689. Encyklopédia je napísaná scholastickou formou otázok a odpovedí a je zhrnutím vtedajších poznatkov z histórie, prírodných vied, medicíny, techniky, astronómie a hospodárstva. Tretí zväzok tejto encyklopédie, ktorý sa zaoberá biológiou, je rozdelený do šiestich kapitol a zostavený podľa vtedy uznávaného Aristotelovho systému. Nachádzajú sa tu rozpravy o rastlinstve, šelmách, vtákoch a rybách. Ďalšia rozprava mala poľnohospodársky charakter a autor sa v nej zameral na škodcov poľnohospodárskych plodín, predovšetkým na škodlivý hmyz. Do skupiny chrobákov zaradil aj hady, pavúky, červy a muchy. A tiež pripustil a potvrdil scestný ľudový názor, že vši a blchy sa rodia zo špiny. Uviedol tiež niektoré, v tej dobe používané spôsoby ničenia hmyzu a možnosti využitia hmyzom produkovaných látok pre liečebné účely. Zaradil tam včelí a hadí jed. Toto dielo, ako jedna z prvých súborných prác v oblasti prírodných vied, znamenalo v druhej polovici 17. storočia veľký prínos pre biologickú literatúru v európskom rozmere.

Svätojánskeho „svetovosť“ súvisí najmä so svetovým ohlasom jeho apologetického diela „Päťdesiat dôvodov, prečo je katolícka viera tá pravá“. Vyšlo vo Varšave, Ľvove, Madride a iných európskych mestách. Známe bolo aj v severnom Taliansku a využívali ho aj írski katolíci vo svojich polemikách s anglikánmi. Jeden z nemeckých kniežat udelil Svätojánskemu za tento spis medailu a ponúkol mu vydanie súborného diela. V 19. storočí sa dielo dostalo aj do Severnej a Južnej Ameriky. Dvakrát ho vydali v Mexiku a raz v Buenos Aires. Dielo vyšlo dokonca v libanonskom Bejrúte. Posledné vydania sú zo začiatku 20. storočia.

Napísal aj dvadsať polemických protireformačných spisov v dobovej slovenčine s názvom „Čtyri a dvacet pochybování.“ Polemizoval napr. s názormi Giordana Bruna. Je aj autorom „Summarium chronologiae Hungaricae“ (1697). Ide o chronologické tabuľky osobností a udalostí aj s udaním prameňa, ktoré boli zhrnutím poznatkov o svetových a uhorských dejinách od najstarších čias až po 17. storočie. Vo svojich historických dielach podával obraz udalostí z pohľadu Slovenska, pričom vylučoval nadradenosť jedného národa nad druhým, obhajoval autonómiu Slovanov a Slovenska. Ďalšie Svätojánskeho diela: „Rectus modus interpretandi scripturam sacram“ (1696), „Ratio status futurae vitae“ (1699).

Jeho vedomosti mu neuberali na jeho ľudskosti. Často a rád chodil medzi jednoduchý ľud a rozumel si s ním výborne v rodnej reči. Vynikal ako ucelená, harmonicky jednotná osobnosť preniknutá ideálmi katolíckeho náboženstva. Voči sebe bol prísny v duchu apoštolskej rehole jezuitov, v správaní k iným vľúdny.

Martin Svätojánsky / Sentiváni bol nepochybne najvýznamnejším slovenským vzdelancom svojej doby. Napriek tomu dnes patrí medzi najzabúdanejšie osobnosti nášho národa. Zomrel 29. marca 1705 v Trnave. Jeho smrť vyvolala veľký zármutok medzi chudobnými, ktorých podporoval.

Marián Tkáč

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Fico: Jak u debilov… Nie Rusko, ale Ukrajina prerušila dodávky ropy na Slovensko

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nie Rusko, ale Ukrajina prerušila dodávky ropy na Slovensko cez južnú vetvu ropovodu Družba. V reakcii na prerušenie dodávok ruskej ropy to v utorok na sociálnej sieti zdôraznil predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Ukrajina tak podľa neho splnila svoje hrozby z minulosti,…

K čomu povedie boj Európy a Ázie o ruský plyn?

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/vz.ru/Foto:TASR/AP-Stefan Sauer)   "Zima v Európe by mohla byť pre Putina jarou," takto západné médiá opisujú nepripravenosť krajín EÚ na vykurovaciu sezónu. Jediným východiskom je, aby Európania zvýšili nákup LNG, ale na to budú musieť viesť boj s ázijskými krajinami. Čo by bol výsledok takejto konfrontácie?…

Sulík naznačil, kto by mohol nahradiť Matoviča na poste ministra financií. Šipoš SaS kritizuje: Je to cez čiaru

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Starať sa do personálnych nominácií iných strán je úplne cez čiaru. Myslí si to šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Reagoval tak na vyjadrenie šéfa SaS Richarda Sulíka, ktorý si vie na mieste ministra financií predstaviť súčasného štátneho tajomníka rezortu Marcela Klimeka. Šipoš kritizuje…

Zomrel exposlanec NR SR a bývalý starosta Ružinova

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Exposlanec Národnej rady SR a bývalý starosta bratislavského Ružinova Pavol Kubovič zomrel v pondelok (8. 8.) vo veku 62 rokov. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta Ružinova Martin Chren "Osobne sme sa nepoznali, ako ružinovský starosta však slúžil dve volebné obdobia, v…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Skôr či neskôr sa Európa začne pýtať, či Zelenskyj robí všetko správne

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP, Telegram, Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 17:56 - Objavili sa správy o prvých obetiach výbuchov v Novofedorovke. Krymské ministerstvo pre mimoriadne…

Za vlaňajším výrazným poklesom hospitalizácií vidí analytik pandémiu

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Za vlaňajším výrazným poklesom hospitalizácií vidí analytik pandémiu nového koronavírusu a obmedzenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. "Plánovaná, neakútna sa odkladala a aj samotní ľudia odkladali diagnostiku a liečbu," povedal pre TASR riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar v…

Protislovenský denník Sme a jeho mediálne sestry. Ako riešiť tieto médiá

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP / Foto: screenshot)   Denník Sme, Denník N a Aktuality sú tri veľké protislovenské médiá, ktoré systematicky pracujú pre cudzie záujmy. Nie sú jediné, ale na slovenskej mediálnej scéne majú osobité postavenie Problémovou sa ukazuje už ich vlastnícka štruktúra. Aktuality sú úplne vlastnené zahraničným mediálnym…

Rezort financií pripravil kalkulačku pomoci, ktorá vypočíta novú výšku prídavkov. Matovič si neodpustil poznámku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:Pixabay)   Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR pripravil kalkulačku štátnej rodinnej pomoci. Prináša informatívny výpočet, na základe ktorého ľudia získajú lepší prehľad o novej výške ich prídavkov na dieťa, daňového bonusu a príspevku na služby deťom po schválení rodinného balíčka. Rodičom umožňuje aj…

V kauze Poľovnícka chata zistili prieťahy v konaní

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video Aktuality.sk)   Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera zistil prieťahy v konaní prokurátorky, ktorá rozhoduje o sťažnosti obvineného vyšetrovateľa Martina Juhása v kauze Poľovnícka chata. S prokurátorkou mal Kandera pohovor a zároveň jej nariadil bezodkladne rozhodnúť. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca…

Kolíková chcela analýzu, prečo Žilinka nepodal žalobu na rozpustenie ĽSNS. GP reaguje: Nepodľahneme tlaku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Generálna prokuratúra (GP) SR už jasným a zrozumiteľným spôsobom informovala o dôvodoch nepodania žaloby na rozpustenie politickej strany ĽSNS. Nemá potrebu ich dopĺňať. Pre TASR to uviedol hovorca GP SR Dalibor Skladan v reakcii na stanovisko ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS),…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke pastier kôz so svojim stádom sa ukryl pod veľkým balvanom pred dažďom v severoindickej Dharmšále

Autor: TASR/AP-Ashwini Bhatia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Fico: Jak u debilov… Nie Rusko, ale Ukrajina prerušila dodávky ropy na Slovensko

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nie Rusko, ale Ukrajina prerušila dodávky ropy na Slovensko cez južnú vetvu ropovodu Družba. V reakcii na prerušenie dodávok ruskej ropy to v utorok na sociálnej sieti zdôraznil predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Ukrajina tak podľa neho splnila svoje hrozby z minulosti,…

K čomu povedie boj Európy a Ázie o ruský plyn?

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/vz.ru/Foto:TASR/AP-Stefan Sauer)   "Zima v Európe by mohla byť pre Putina jarou," takto západné médiá opisujú nepripravenosť krajín EÚ na vykurovaciu sezónu. Jediným východiskom je, aby Európania zvýšili nákup LNG, ale na to budú musieť viesť boj s ázijskými krajinami. Čo by bol výsledok takejto konfrontácie?…

Sulík naznačil, kto by mohol nahradiť Matoviča na poste ministra financií. Šipoš SaS kritizuje: Je to cez čiaru

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Starať sa do personálnych nominácií iných strán je úplne cez čiaru. Myslí si to šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Reagoval tak na vyjadrenie šéfa SaS Richarda Sulíka, ktorý si vie na mieste ministra financií predstaviť súčasného štátneho tajomníka rezortu Marcela Klimeka. Šipoš kritizuje…

Zomrel exposlanec NR SR a bývalý starosta Ružinova

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Exposlanec Národnej rady SR a bývalý starosta bratislavského Ružinova Pavol Kubovič zomrel v pondelok (8. 8.) vo veku 62 rokov. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta Ružinova Martin Chren "Osobne sme sa nepoznali, ako ružinovský starosta však slúžil dve volebné obdobia, v…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Skôr či neskôr sa Európa začne pýtať, či Zelenskyj robí všetko správne

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP, Telegram, Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 17:56 - Objavili sa správy o prvých obetiach výbuchov v Novofedorovke. Krymské ministerstvo pre mimoriadne…

Za vlaňajším výrazným poklesom hospitalizácií vidí analytik pandémiu

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Za vlaňajším výrazným poklesom hospitalizácií vidí analytik pandémiu nového koronavírusu a obmedzenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. "Plánovaná, neakútna sa odkladala a aj samotní ľudia odkladali diagnostiku a liečbu," povedal pre TASR riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar v…

Protislovenský denník Sme a jeho mediálne sestry. Ako riešiť tieto médiá

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP / Foto: screenshot)   Denník Sme, Denník N a Aktuality sú tri veľké protislovenské médiá, ktoré systematicky pracujú pre cudzie záujmy. Nie sú jediné, ale na slovenskej mediálnej scéne majú osobité postavenie Problémovou sa ukazuje už ich vlastnícka štruktúra. Aktuality sú úplne vlastnené zahraničným mediálnym…

Rezort financií pripravil kalkulačku pomoci, ktorá vypočíta novú výšku prídavkov. Matovič si neodpustil poznámku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:Pixabay)   Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR pripravil kalkulačku štátnej rodinnej pomoci. Prináša informatívny výpočet, na základe ktorého ľudia získajú lepší prehľad o novej výške ich prídavkov na dieťa, daňového bonusu a príspevku na služby deťom po schválení rodinného balíčka. Rodičom umožňuje aj…

V kauze Poľovnícka chata zistili prieťahy v konaní

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video Aktuality.sk)   Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera zistil prieťahy v konaní prokurátorky, ktorá rozhoduje o sťažnosti obvineného vyšetrovateľa Martina Juhása v kauze Poľovnícka chata. S prokurátorkou mal Kandera pohovor a zároveň jej nariadil bezodkladne rozhodnúť. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca…

Kolíková chcela analýzu, prečo Žilinka nepodal žalobu na rozpustenie ĽSNS. GP reaguje: Nepodľahneme tlaku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Generálna prokuratúra (GP) SR už jasným a zrozumiteľným spôsobom informovala o dôvodoch nepodania žaloby na rozpustenie politickej strany ĽSNS. Nemá potrebu ich dopĺňať. Pre TASR to uviedol hovorca GP SR Dalibor Skladan v reakcii na stanovisko ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS),…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Armádny Magazín

Krymom otriasla séria výbuchov

0 icon

Rusko, 9.august 2022 (AM) – Na Kryme, v oblasti Novofedorovka, kde sa nachádza vojenské letisko, zahrmelo najmenej desať výbuchov. Orgány republiky túto skutočnosť potvrdzujú a žiadajú počkať na oficiálne oznámenia.  

Ukrajina ešte viac ostreľuje jadrovú elektráreň. Šéf Záporožia vyzval na útoky na Kyjev

0 icon

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Šéf Záporožskej oblasti Evgenij Balickij počas fóra verejného hnutia „Sme s Ruskom“ 8. augusta podpísal príkaz na uskutočnenie referenda o vstupe regiónu do Ruskej federácie. V Melitopole sa koná fórum „Sme spolu s Ruskom“, na podujatí sa zúčastňuje asi 700 delegátov z celého regiónu. Vedúci

Hlavný terč je Čína. Americká CIA má novú prioritu namiesto boja proti terorizmu

0 icon

USA, 9.august 2022 (AM) – Americká Ústredná spravodajská služba preorientováva svoje aktivity z boja proti terorizmu na Čínu. Uviedol to zástupca riaditeľa CIA David Cohen na neverejnom stretnutí so šéfmi protiteroristického oddelenia, o ktorom informuje agentúra Associated Press.   USA budú pokračovať v prenasledovaní teroristov, povedal Co

Ukrajinci s Britmi údajne pripravili scenár útoku na Krymský most

0 icon

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Zo zdrojov v Očakove a Černomorska prišla informácia, že sa diskutuje o konkrétnom scenári útoku na Krymský most z mora. Plán (s najväčšou pravdepodobnosťou britský) predpokladá použitie obchodnej lode s ukrajinskou posádkou, ktorá sa použije ako nosič úderných zbraní - odpaľovacie zariadenie protilodných alebo riadených striel, prípa

Ruská vojenská základňa v Srbsku bude iba prvým krokom

0 icon

Srbsko, 9.august 2022 (AM) – Ruský veľvyslanec v Srbsku Alexander Bocsan-Charčenko oznámil potrebu umiestnenia ruských vojenských základní na srbskom území. Situáciu vysvetlil Alexander Michajlov, vedúci Úradu pre vojensko-politickú analýzu. Toto je len prvý krok Moskvy ...   Moskva

FOTO DŇA

Na snímke pastier kôz so svojim stádom sa ukryl pod veľkým balvanom pred dažďom v severoindickej Dharmšále

Autor: TASR/AP-Ashwini Bhatia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali