Vo Vatikáne publikovali posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus vivit

Vatikán 3. apríla 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)

 

„Kristus žije. On je našou nádejou i tou najkrajšou mladosťou tohto sveta.“ Týmito slovami začína pápež František svoju posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus vivit. Text inšpirovaný minuloročnou synodou o „mladých, viere a rozlišovaní povolania“ publikovali dnes, v utorok 2. apríla vo vatikánskom Tlačovom stredisku. Prinášame prierezový pohľad na obsah dokumentu s citáciami vybraných myšlienok Svätého Otca Františka

Na snímke pápež František

«Kristus žije. On je našou nádejou i tou najkrajšou mladosťou tohto sveta. Všetko, čoho sa on dotkne, sa stáva mladým, stáva sa novým, napĺňa sa životom. Preto prvé slová, s ktorými sa chcem obrátiť na každého mladého kresťana, sú: On žije a chce, aby si bol živý!» Takto sa začína Posynodálna apoštolská exhortácia Christus vivit pápeža Františka, podpísaná v pondelok 25. marca vo svätom domčeku v Lorete, adresovaná „mladým a celému Božiemu ľudu“.

V dokumente pozostávajúcom z deviatich kapitol rozdelených do 299 odsekov pápež vysvetľuje, že sa nechal inšpirovať bohatstvom reflexií a dialógov synody o mladých, ktorá sa slávila vo Vatikáne v októbri 2018.

1. kapitola: Čo hovorí Božie slovo o mladých?

«Všimnime si, že Ježišovi sa nepáčilo, keď dospelí hľadeli na tých najmladších s opovrhnutím alebo ich držali despoticky vo svojich službách. Naopak, žiadal: „Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší“ (Lk 22,26). Pre neho vek nepredstavoval privilégium a to, že niekto mal menej rokov neznamenalo, že má menšiu hodnotu» (14).

2. kapitola: Ježiš Kristus vždy mladý

Ako píše pápež František, nesmieme si myslieť, že „Ježiš bol  osamelým adolescentom alebo takým mladým, ktorý myslí len na seba. Jeho vzťah s ľuďmi bol vzťahom mladého človeka, ktorý sa podieľa na celom živote rodiny, dobre zaradenej do života v dedine“, „nikto ho nepovažoval za divného či oddeleného od ostatných“ (28). Pastorácia mládeže preto nesmie „izolovať mladých od rodiny a sveta alebo z nich robiť vyselektovanú menšinu, uchránenú od každej nákazy“. Potrebujeme naopak „projekty, ktoré by ich posilnili, sprevádzali a nasmerovali k stretnutiu  s druhými, k veľkodušnej službe, misii“ (30).

«Prosme [Pána], aby oslobodil [Cirkev] aj od ďalšieho pokušenia: nazdávať sa, že bude mladou tým, že sa poddá všetkému, čo jej ponúka svet, nazdávať sa, že sa obnoví tým, že bude svoje posolstvo ukrývať a bude sa pripodobňovať druhým. Nie. Je mladá vtedy, keď je seba samou, keď každý deň prijíma vždy novú silu Božieho slova, Eucharistie, Kristovej prítomnosti a moci jeho Ducha» (35).

František v exhortácii mladým ponúka za príklad Máriu – dievča z Nazaretu, ako aj viacerých mladých svätcov: sv. Šebastián, sv. František z Assisi, sv. Jana z Arku, blahoslavený mučeník Anrdrew Phu Yen, sv. Kateri Tekakwitha, sv. Dominik Savio, sv. Terézia z Lisieux, bl. Zefyrín Namuncurá, bl. Isidoro Bakanja, bl. Pier Giorgio Frassati, bl. Marcel Callo, či bl. Chiara Badano.

3. kapitola: Vy ste Božie teraz

Svätý Otec pozýva k tomu, aby sme problematiku mladých zbytočne negeneralizovali, pretože „existuje pluralita svetov mladých“ (68).

Ako príklad mladým uvádza Svätý Otec okrem iných aj ich rovesníka, Božieho služobníka Carla Acutisa, Taliana, ktorý zomrel v roku 2006 ako 15-ročný a bol expertom v oblasti počítačov a komunikácií. Technológie vedel využívať na šírenie Evanjelia a nenechal sa nimi zotročiť.

«Byť mladými neznamená len vyhľadávať chvíľkové potešenia a povrchné úspechy. Pre to, aby mladosť uskutočnila svoj cieľ v priebehu života, musí byť časom veľkodušného darovania sa, úprimnej obety» (108).

4. kapitola: Veľká novina pre všetkých mladých

Pápež mladým ohlasuje tri veľké pravdy: „Boh ťa miluje, nikdy o tom nepochybuj“ (112). Vysvetľuje, že pamäť nebeského Otca „nie je ako nejaký harddisk, ktorý zapisuje a archivuje všetky naše dáta. Jeho pamäť je nežným srdcom súcitu, ktoré sa raduje z definitívneho vymazania každej našej stopy zla… Pretože ťa miluje“. (115)

Druhou pravdou je spása v Ježišovi Kristovi: „Kristus ťa zachraňuje“. A napokon tretia  veľká pravda znie: „On žije!“

«Treba to mať na pamäti… pretože nám hrozí, že Krista budeme brať len ako dobrý príklad minulosti, ako nejakú spomienku, ako niekoho, kto nás zachránil pred dvetisíc rokmi. Toto by nám neslúžilo na nič, zanechalo by nás to rovnakými, akými sme boli predtým, nevyslobodilo by nás to» (124).

5. kapitola: Cesty mladých

«Nespoznáš pravú plnosť toho, čo znamená byť mladým, ak … nežiješ priateľstvo s Ježišom» (150).

«V každej chvíli života môžeme obnoviť a dať vzrásť našej mladosti. Keď som začal moju službu pápeža, Pán rozšíril moje horizonty a dal mi obnovenú mladosť. To isté sa môže stať páru zosobášenému už mnohé roky či mníchovi v jeho kláštore». (160)

«Duch Svätý nás chce podnietiť, aby sme vyšli zo seba samých, aby sme objali druhých… Preto je vždy lepšie prežívať vieru spoločne a prejavovať našu lásku v komunitnom živote». (164)

Pápež spomína aj „riziko uzatvárania sa v malých skupinkách“:

«Cítia, že žijú bratskú lásku, no možno sa ich skupina stala jednoduchým predĺžením vlastného ja. Toto sa zhoršuje, ak je povolanie laika chápané len ako istá služba vo vnútri Cirkvi…, zabúdajúc na to, že povolanie laikátu je predovšetkým láskou v rodine a sociálnou či politickou dobročinnosťou» (168).

«Sociálne nasadenie a priamy kontakt s chudobnými zostávajú základnou príležitosťou objavenia či prehĺbenia viery a rozpoznávania vlastného povolania» (170).

6. kapitola: Mladí s koreňmi

Pápež upozorňuje na škodlivé ponuky, ktoré odrezávajú mladého človeka od koreňov. Patrí sem aj falošný kult mladosti:

«Mladistvé telo sa stáva symbolom tohto nového kultu, teda všetko to, čo má dočinenia s mladým telom sa stáva idolom a predmetom neobmedzenej túžby, a na to, čo nie je mladé, sa hľadí s opovrhnutím. Toto je však zbraň, ktorá privádza k tomu, že degraduje predovšetkým mladých» (182).

«Drahí mladí, nedovoľte, aby využívali vašu mladosť na propagovanie povrchného života, ktorý si zamieňa krásu s vonkajším výzorom» (183).

«Božie slovo odporúča nestratiť kontakt so seniormi, aby sme mohli nazbierať ich skúsenosť» (188).

7. kapitola: Pastorácia mladých

Samotní mladí „sú aktérmi pastorácie mladých, sprevádzaní a vedení, avšak slobodní nachádzať vždy nové cesty s kreativitou a smelosťou“ (203).

Ako uvádza pápež František, formačné plány majú byť popri dôležitosti mravnej a náukovej zložky zamerané na kerygmu, na „základnú skúsenosť stretnutia s Bohom skrze Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych“, na rozvíjanie „bratskej lásky, komunitného života a služby“ (213).

«Tu je vaša veľká úloha: odpovedať na paralyzujúce slogany kultúrneho konzumizmu dynamickými a silnými rozhodnutiami, hľadaním, poznávaním a delením sa» (223).

Medzi oblasťami, v ktorých sa má rozvíjať pastorácia, pápež menuje aj umenie (226), šport (227) a ochranu prírody (228).

Svätý Otec pozýva byť „Cirkvou s otvorenými dverami“:

«Musí tu byť miesto aj pre všetkých tých, ktorí majú iné vízie života, vyznávajú iné viery či prehlasujú sa za tých, ktorým je náboženský horizont cudzí» (235).

Príklad tohto prístupu je podľa pápeža v evanjeliovom príbehu emauzských učeníkov:

«Mladý človek, ktorý ide na púť, aby si od Panny Márie vyprosil pomoc a pozve priateľa či spoločníka, aby ho sprevádzal, týmto jednoduchým gestom koná vzácny misionársky skutok» (239).

Pastorácia mladých „má byť vždy misionárskou pastoráciou“ (240), spomína pápež.

Ten, kto sprevádza mladých, sa má vyznačovať nasledujúcimi charakteristikami, ktoré v procese synody vyjadrili samotní mladí:

«Byť verným kresťanom, angažovaným v Cirkvi a vo svete; neustále sa usilovať o svätosť; nesúdiť, ale ujímať sa človeka; aktívne načúvať potrebám mladých; odpovedať prívetivo; poznať seba samých; vedieť si uznať vlastné limity; poznať radosti i bolesti duchovného života. Vlastnosťou prvoradej dôležitosti je vedieť sa uznať za ľudí schopných robiť chyby: nie za dokonalých, ale za hriešnikov, ktorým bolo odpustené» (246).

8. kapitola: Povolanie

«Základnou vecou je rozlišovať a objaviť, že to, čo chce Ježiš od každého mladého, je predovšetkým jeho priateľstvo» (250).

«Náš život na zemi dosiahne svoju plnosť vtedy, keď sa premení na obetu» (254).

«Toto „byť pre druhých“ v živote každého mladého človeka je zvyčajne spojené s dvoma základnými otázkami: s vytvorením novej rodiny a s prácou» (258).

«Je pravda, že nemôžeš žiť bez práce a že niekedy budeš musieť prijať to, čo nájdeš, no nikdy sa nevzdávaj svojich snov, nikdy definitívne nepochovávaj isté povolanie, nikdy sa nevzdávaj» (276).

9. kapitola: Rozlišovanie

«Prejavom rozlišovania je úsilie rozpoznať svoje vlastné povolanie. Je to úloha, ktorá si vyžaduje priestory samoty a ticha, pretože ide o veľmi osobné rozhodnutie, ktoré nikto nemôže urobiť za nás» (283).

Ten, kto mladým pomáha pri rozlišovaní, má vedieť „načúvať“, „zachytiť správny moment, v ktorom sa rozlišuje medzi milosťou a pokušením“, vedieť načúvať tomu, „kam ten druhý skutočne chce ísť“ (294).

Ten, čo načúva mladému, sa musí vyznačovať jemnocitom:

«V istom momente musí zmiznúť, aby dotyčného nechal nasledovať cestu, ktorú objavil. Musí zmiznúť tak, ako zmizne Pán pred očami svojich učeníkov» (296).

Musíme „vzbudzovať a sprevádzať procesy, a nie nanucovať cesty“, píše pápež František o duchovnom sprevádzaní.

«Ide o osobné procesy, ktoré sú jedinečné a slobodné. Preto je ťažké vytvárať receptáre» (297).

Posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus vivit uzatvára pápež František týmto záverečným odkazom:

«Drahí mladí, rád vás uvidím bežať rýchlejšie než ten, kto je pomalý a ustráchaný. Bežte priťahovaní tou Tvárou, tak veľmi milovanou, ktorej sa klaniame vo svätej Eucharistii a ktorú rozpoznávame v tele trpiaceho brata… Cirkev potrebuje váš elán, vaše intuície, vašu vieru… A keď dorazíte tam, kam sme my ešte nedospeli, majte trpezlivosť na nás počkať» (299).

Slovenský preklad dokumentu chystá Spolok sv. Vojtecha.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

14:06

Možný prelet špionážneho balóna zaznamenali aj v Kolumbii.

13:11

V Bachmute prebiehajú ťažké boje, tvrdí šéf vagnerovcov

13:11

Najmenej osem ľudí zahynulo a desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia, keď v nedeľu v západnom Turecku havaroval dopravný autobus, ktorý vyšiel z vozovky a následne sa prevrátil.

12:58

Ukrajinské médiá píšu o možnom odvolaní ministra obrany Reznikova

12:54

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odobral ukrajinské občianstvo viacerým bývalým vplyvným politikom, ktorí boli zároveň aj občanmi Ruska

11:55

Centrum druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkov zasiahli v nedeľu dve ruské rakety, pričom utrpelo zranenia viacero ľudí

11:55

Záverečnou výzvou na mier v Južnom Sudáne celebroval pápež František v nedeľu v hlavnom meste Južného Sudánu Džuba omšu za účasti desiatok tisícov veriacich

11:54

V tesnom súboji medzi tromi vedúcimi kandidátmi volia v nedeľu občania Cypru v priamom hlasovaní prezidenta republiky

10:40

Putin sľúbil, že nezabije Zelenského,tvrdí izraelský expremiér Bennett

10:05

Požiare v Čile si vyžiadali už najmenej 23 obetí a skoro 1000 ranených.

09:05

Deväť ľudí je nezvestných po potopení rybárskej lode pri juhozápadnom pobreží Južnej Kórey, oznámili v nedeľu tamojšie úrady.

09:04

Zomrel bývalý vojenský vládca Pakistanu Parvíz Mušarraf.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Šipoš: Matovič má mať dokumenty, ktoré usvedčujú Sulíka z korupcie

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predseda hnutia OĽANO Igor Matovič má mať dokumenty, ktoré usvedčujú šéfa SaS Richarda Sulíka z korupcie. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že Matovič si to potrebuje skompletizovať a potom s…

Chmelár: Prečo nikto z predstaviteľov štátu doteraz nebol pod Strečnom, na Orave alebo na diaľnici D1 pri Poprade?

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Adriána Hudecová) Aktualizované 5.2.2023 14:15 Analytik Eduard Chmelár reagoval na (ne)konanie vedenia štátu v súvislosti so snehovou kalamitou na Slovensku „Priatelia, všimli ste si, že na Slovensku je katastrofálna kalamita? Verím, že áno, lebo naši papaláši sa tvária, akoby sa ich to netýkalo. Premiér Heger rieši…

Pravda, lež a přehánění

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Petrhampl/Foto:Pixabay) Článok z kategórie Česky Vláda vyrábí průšvihy jako na běžícím páse, pokaždé je bezradná, ale pokaždé ji zachrání „vlastenecká alternativa“, která předtím s jistotou tvrdila, že vše dopadne naprosto šíleně. Část veřejnosti pak srovnává realitu s tím nadsazeným obrazem, a dojde k závěru, že je…

USA zostrelili čínsky špionážny balón

0 icon

Spojené štáty zostrelili v sobotu čínsky špionážny balón nad Atlantickým oceánom.

Pre množstvo snehu zapadla na trati do Tatier električka

0 icon

Vysoké Tatry 5. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Vo Vysokých Tatrách zapadla pre množstvo snehu aj električka na Tatranskej elektrickej železnici. Prevádzka na trati medzi Popradom a Veľkým Slavkovom je tak dočasne zastavená. Informovala o tom hovorkyňa ŽSR Lea Feik Achbergerová s tým, že pri odstraňovaní nehodovej udalosti použili železničiari aj…

Prípad smrti Lučanského nekončí. Prehovoril právny zástupca aj syn zosnulého

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Zástupca rodiny Lučanskej europoslanec Miroslav Radačovský vo videu na sociálnej sieti uviedol, že napriek ťažkostiam ako energetická kríza a inflácia, nezabúdajú ani na prípad generála Milana Lučanského  "Nezabudli sme na nutnosť objektívne a v súlade so zákonom vyšetriť jeho smrť, jeho poranenia, ktoré utrpel…

Vlhová má čas vygradovať formu na medailový kurz

0 icon

Petra Vlhová krátko pred štartom zjazdárskych majstrovstiev sveta zmenila program a po vynechaní rýchlostných disciplín sa sústredí na technické.

Na ukrajinsko-bieloruskej hranici: vojna nervov – a dronov

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Apnews/Foto:Twitter)   Prieskumné drony lietajú niekoľkokrát denne z ukrajinských pozícií hlboko v hustom lese, ktorý prechádza cez hranicu do Bieloruska, blízkeho ruského spojenca, a prehľadávajú oblohu a pôdu, či sa na druhej strane neobjavia náznaky problémov, informuje agentúra AP Ukrajinské jednotky monitorujú 1 000 km dlhú…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Bennett sa opýtal Putina: Dávate mi slovo, že nezabijete Zelenského?

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole) Aktualizované 5. februára 2023 13:47 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   13:30 - Bilohorivka v Luhanskej oblasti je pod kontrolou ukrajinských ozbrojených síl,…

Saková: “Septembrový termín volieb je nevýhodný pre ľudí a krajinu.” Vysvetlila podstatný dôvod

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian   Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) považuje septembrový termín predčasných parlamentných volieb za kompromis, s ktorým nie sú všetci spokojní. Bol za to, aby sa voľby konali v júni. Septembrový termín je podľa nezaradenej poslankyne NR SR Denisy Sakovej z mimoparlamentného…

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

René Pavlík

Rožky kontra nedeľa

0icon

  Parlament rieši ďalší z nekonečných príbehov – voľnú nedeľu. Niekoľko poslancov otvorilo neriešiteľný problém zo zákonníka práce. Predkladajú návrh na zavedenie nepracovnej nedele. Argumenty prečo mať voľnú nedeľu sú logické: rodina, prerušenie pracovného cyklu, boj proti vyhoreniu, naplnenie jedného prik&aacut

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Labute plávajú v zasneženom malom jazere, keď teploty klesli na mínus 9 stupňov Celzia neďaleko mesta Ignalina, asi 120 km severne od hlavného mesta Vilniusu v Litve

Autor: TASR/AP-Mindaugas Kulbis

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Šipoš: Matovič má mať dokumenty, ktoré usvedčujú Sulíka z korupcie

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predseda hnutia OĽANO Igor Matovič má mať dokumenty, ktoré usvedčujú šéfa SaS Richarda Sulíka z korupcie. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že Matovič si to potrebuje skompletizovať a potom s…

Chmelár: Prečo nikto z predstaviteľov štátu doteraz nebol pod Strečnom, na Orave alebo na diaľnici D1 pri Poprade?

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Adriána Hudecová) Aktualizované 5.2.2023 14:15 Analytik Eduard Chmelár reagoval na (ne)konanie vedenia štátu v súvislosti so snehovou kalamitou na Slovensku „Priatelia, všimli ste si, že na Slovensku je katastrofálna kalamita? Verím, že áno, lebo naši papaláši sa tvária, akoby sa ich to netýkalo. Premiér Heger rieši…

Pravda, lež a přehánění

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Petrhampl/Foto:Pixabay) Článok z kategórie Česky Vláda vyrábí průšvihy jako na běžícím páse, pokaždé je bezradná, ale pokaždé ji zachrání „vlastenecká alternativa“, která předtím s jistotou tvrdila, že vše dopadne naprosto šíleně. Část veřejnosti pak srovnává realitu s tím nadsazeným obrazem, a dojde k závěru, že je…

USA zostrelili čínsky špionážny balón

0 icon

Spojené štáty zostrelili v sobotu čínsky špionážny balón nad Atlantickým oceánom.

Pre množstvo snehu zapadla na trati do Tatier električka

0 icon

Vysoké Tatry 5. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Vo Vysokých Tatrách zapadla pre množstvo snehu aj električka na Tatranskej elektrickej železnici. Prevádzka na trati medzi Popradom a Veľkým Slavkovom je tak dočasne zastavená. Informovala o tom hovorkyňa ŽSR Lea Feik Achbergerová s tým, že pri odstraňovaní nehodovej udalosti použili železničiari aj…

Prípad smrti Lučanského nekončí. Prehovoril právny zástupca aj syn zosnulého

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Zástupca rodiny Lučanskej europoslanec Miroslav Radačovský vo videu na sociálnej sieti uviedol, že napriek ťažkostiam ako energetická kríza a inflácia, nezabúdajú ani na prípad generála Milana Lučanského  "Nezabudli sme na nutnosť objektívne a v súlade so zákonom vyšetriť jeho smrť, jeho poranenia, ktoré utrpel…

Vlhová má čas vygradovať formu na medailový kurz

0 icon

Petra Vlhová krátko pred štartom zjazdárskych majstrovstiev sveta zmenila program a po vynechaní rýchlostných disciplín sa sústredí na technické.

Na ukrajinsko-bieloruskej hranici: vojna nervov – a dronov

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Apnews/Foto:Twitter)   Prieskumné drony lietajú niekoľkokrát denne z ukrajinských pozícií hlboko v hustom lese, ktorý prechádza cez hranicu do Bieloruska, blízkeho ruského spojenca, a prehľadávajú oblohu a pôdu, či sa na druhej strane neobjavia náznaky problémov, informuje agentúra AP Ukrajinské jednotky monitorujú 1 000 km dlhú…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Bennett sa opýtal Putina: Dávate mi slovo, že nezabijete Zelenského?

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole) Aktualizované 5. februára 2023 13:47 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   13:30 - Bilohorivka v Luhanskej oblasti je pod kontrolou ukrajinských ozbrojených síl,…

Saková: “Septembrový termín volieb je nevýhodný pre ľudí a krajinu.” Vysvetlila podstatný dôvod

0 icon

Bratislava 5. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian   Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) považuje septembrový termín predčasných parlamentných volieb za kompromis, s ktorým nie sú všetci spokojní. Bol za to, aby sa voľby konali v júni. Septembrový termín je podľa nezaradenej poslankyne NR SR Denisy Sakovej z mimoparlamentného…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

René Pavlík

Rožky kontra nedeľa

0icon

  Parlament rieši ďalší z nekonečných príbehov – voľnú nedeľu. Niekoľko poslancov otvorilo neriešiteľný problém zo zákonníka práce. Predkladajú návrh na zavedenie nepracovnej nedele. Argumenty prečo mať voľnú nedeľu sú logické: rodina, prerušenie pracovného cyklu, boj proti vyhoreniu, naplnenie jedného prik&aacut

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

Vášeň v Tebe

Tento symbol je na mnohých kozmetických výrobkoch. Viete, čo presne znamená?

0 icon

Mnohé vaše kozmetické výrobky majú na svojom obale symbol otvoreného téglika s číslom a veľkým písmenom M. Viete, čo presne tento symbol znamená? Vo vašej kozmetickej taštičke i na kozmetickom stolíku sa určite nachádzajú produkty, ktoré majú na svojom obale označenie typu 3M, 6M, 9M, 12M, 24M či 36M. Čo presne znamenajú v krátkom…

Končí Mária Bartalos s herectvom? Prečo odmieta hrať milostné zápletky?

0 icon

Mária Bartalos je sympatická mladá herečka, ktorú si mnohí spájajú hlavne s filmom Oteckovia. Mária je aktuálne mamou na plný úväzok, takže v nových filmoch či seriáloch ju diváci nevidia. Uvidia ju však ešte niekedy hrať? Herečka pre portál

Chorvátsko prešlo na euro. Čo bude robiť Evelyn, keď nemôže platiť kunami?

0 icon

Komička Evelyn, vlastným menom Eva Kramerová, sa do povedomia mnohých Slovákov dostala videom s kunami. Sympatická komička totiž Slovákom vysvetľovala, že v Chorvátsku chcela platiť živými kunami. A mnohí jej dokonca uverili, že to myslí vážne. Jej video sa hneď stalo virálnym a z Evelin sa stála známa osobnosť. Obľúbená destinácia Slovákov však vstúpila do…

Ak ste nedopili pivo, zvyšky nevylievajte. Môžu sa hodiť

0 icon

Pivo je nápoj, ktorý Slováci majú veľmi radi. Pijú ho nielen v reštauráciách a baroch, ale aj doma. Nebudeme polemizovať či pitie alkoholického piva má pre telo pozitívne účinky, ako to tvrdia niektoré články, alebo telu škodí. Ponúkame vám iný tip. Niekedy sa totiž stane, že ak si doma otvoríte fľašu alebo…

Má 52 a verejne vykričala, že sa odmieta obliekať podľa svojho veku. Čo si dala na "rande so svojím mestom"?

0 icon

52-ročná módna influencerka verejne vykričala do sveta, že sa odmieta „obliekať podľa svojho veku“. Luisa Dunn je modelka a odmieta spĺňať pravidlá štýlu, ktoré tvrdia, že po dosiahnutí určitého veku musíte niektoré kusy oblečenia vyradiť zo svojho šatníka, informuje TheSun. V nedávnom videu na TikToku

Armádny Magazín

Ruské sily získali nový typ likvidátora dronov

0 icon

Rusko, 5. februára 2023 (AM) – Ruská medziregionálna verejná organizácia na podporu vývoja a prevádzky vojenskej techniky „Vojenno techničeskoje obšestvo“ (VTO) počas špeciálnej vojenskej operácie poskytuje podporu spojeneckým silám. VTO doteraz do operačnej zóny poslala armádne stany, generátory, mobilné vykurovacie systémy, paliv

Americkí a nemeckí inštruktori pripravujú areál v Javorive na príchod prvých západných tankov. Zabudli na marcový masaker?

0 icon

Ukrajina, 5. februára 2023 (AM) – Americkí inštruktori a nemeckí inžinieri dorazili na cvičisko Ozbrojených síl Ukrajiny Javoriv v Ľvovskej oblasti neďaleko poľských hraníc. Plánuje sa výcvik ukrajinskej armády v oblasti riadenia a bojovej koordinácie n

Nastal čas zabudnúť na neutralitu Rakúska a Švajčiarska

0 icon

Rakúsko, 5. februára 2023 (AM) – Rakúsko a Švajčiarsko (najmä to druhé) sa dlhé roky vyhlasovali za vzorové neutrálne štáty. Počas uplynulého roka a začiatkom tohto však dali jasne najavo, že k činom Ruska na Ukrajine nemajú neutrálny postoj – odsudzujú ich. Nedávne udalo

Krádež zbraní v ukrajinskej Medzinárodnej légii odhalená

0 icon

Poľsko, 5. februára 2023 (AM) – Ukrajinský The Kyiv Independent v spolupráci s poľským kanálom TVN zverejnili 30. novembra vyšetrovanie týkajúce sa krádeže a sprenevery zbraní v Medzinárodnej légii územnej obrany Ukrajiny. Bolo to už druhýkrát

Logika vedenia amerického Federálneho rezervného systému

0 icon

Rusko, 5. februára 2023 (AM) – Odborníci Agentúry pre strategické predpovede "Archa" vedenej ruským ekonómom Michailom Chazinom v najnovšej analýze poukazujú na základe makroekonomických údajov, že krízová situácia v USA sa zhoršuje. Inflácia v krajine mierne klesla, ale údaje o ukazovateľoch v stavebníctve, priemysle a sektore služieb, dokonca aj o trhu

TopDesať

Historické fotografie s úžasným príbehom, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

Mnoho starých fotografií je čiernobielych. Vďaka modernej technike však historické fotografie dokážeme oživiť farebnosťou a vyrozprávať tak ich úžasný príbeh. Viem, že je asi ťažké si predstaviť, že v minulosti boli časy, keď si nemohli len tak urobiť fotografiu pomocou nášho mobilného telefónu. Áno, kedysi boli všetky fotografie čiernobiele. A…

Títo nešťastníci vedia, ako vyzerá zlý deň

0 icon

Vieš ako vyzerá zlý deň v skutočnosti? Títo nešťastníci to vedia veľmi dobre. Dokonca svoje nešťastie zachytili na týchto zábavných fotografiách. Väčšina z nás občas zažije zlý deň. V takýchto situáciách sa nám zdá, že sa nám v ničom nedarí a máme pocit, že sa proti nám spojil celý vesmír.…

TOP 10 pre kĺby: Čo robiť, keď začínajú bolieť?

0 icon

Choroba, ktorá spôsobujú zápal, opuch a bolesť kĺbov, sa nazýva artritída . Existuje 100 rôznych typov, hoci najbežnejšou je osteoartritída. V tomto prípade vrstva chrupavky, ktorá lemuje kosti, degeneruje, čo spôsobuje opuch, stuhnutosť a bolesť. Bez lekárskych ošetrení môžu domáce prostriedky spojené so zmenou životného štýlu pomôcť zmierniť príznaky a progresiu choroby. Ak ťa bolia…

Kuriózne fotografie zobrazujúce ešte kurióznejšie situácie

0 icon

Niekedy sme svedkami skutočne nezvyčajných vecí. Sami seba sa pýtame, ako a prečo sa niečo takéto vlastne deje. Tieto kuriózne fotografie ti takéto situácie trochu priblížia. A ako takéto kuriózne fotografie vlastne vznikajú? Jednoducho. Predsa vytiahnutím mobilného telefónu a odfotografovaním takejto nezvyčajnej veci :). Ale nie, robíme si z teba…

Otestuj si svoje zdravie jednoducho v pohodlí domova!

0 icon

Ak sa chceš naozaj starať o svoje zdravie, mal by si absolvovať lekársku prehliadku aspoň raz ročne. Avšak, svoj zdravotný stav by si mal kontrolovať aj medzi návštevami lekára. Existujú špeciálne testy, ktoré si môžeš urobiť aj sám v pohodlí domova a diagnostikovať tak začínajúce vážnejšie ochorenia ešte pred prvými príznakmi. [the_ad…

FOTO DŇA

Labute plávajú v zasneženom malom jazere, keď teploty klesli na mínus 9 stupňov Celzia neďaleko mesta Ignalina, asi 120 km severne od hlavného mesta Vilniusu v Litve

Autor: TASR/AP-Mindaugas Kulbis

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali