Ústava, alebo kde sa v nej stratil národ a Slováci?

Bratislava 1. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

 

Je Slovenská republika štátom Slovákov? Podľa ústavy určite nie. Opäť je tu Deň ústavy  – 1. september a opäť liberálni a ultraľavicoví extrémisti (vyznávajúci zásadne globálny, predtým internacionálny princíp) spochybňujú najmä Preambulu Ústavy Slovenskej republiky. Predtým túto tému pravidelne otvárali príslušníci menšín, najmä maďarskej, hoci národ slovenský, na rozdiel od menšín, nemá v ústave zakotvené nijaké práva! Štátny jazyk nemožno totiž považovať za právo národa, ale za integračný, logický nástroj sociálnej súdržnosti spoločnosti a väčšinovo komunikujúcej verejnosti, obývajúcej územie Slovenskej republiky. Moderní globálni extrémisti, reznutí typickým ultraľavicovým anarchizmom buď nevedia, o čom hovoria – volajúc po „občianskom princípe“ v ústave – alebo rozprávajú o ničom, čomu vôbec nerozumejú a teda ako klasickí angažovaní idioti  narobia viac škody ako úžitku. V tejto analytickej eseji si ukážeme, že nie oni, ale Slováci ťahajú za kratší koniec lana, či skôr, a žiaľ, už len za roztrhaný špagátik, ktorý sa nám šmýka z rúk stále viac a viac.

Ilustračné foto: Na snímke Ústava Slovenskej republiky

WANTED: Slovenský národ

Ani „my, národ slovenský“, ani preambula v celku – ako tvrdia kritici všetkého národného – vôbec neurčuje „národný tón“ celej ústave. Pokúsim sa ich usvedčiť z účelového klamstva aj príkladmi v závere z iných ústav štátov EÚ. Právo na sebaurčenie má podľa medzinárodným noriem iba národ a je to právo kolektívne, na rozdiel od ostatných druhov práv a súčasne neprenosné, nepremlčateľné a nescudziteľné.  Ak si Slováci konečne uplatnili v modernej histórii toto právo (druhýkrát), je prirodzené, legitímne a logické, že v preambule túto skutočnosť oznamujú svetu prológom „My, národ slovenský“… Neheterogénnej kategórii „občanov“ sa takéto právo na štátne sebaurčenie nepriznáva. Ešte aj mnohonárodnostné USA používajú pojem „americký národ“. Politická a právna kategória „občania“ sú a môžu byť  v hre, až keď štát vznikne (alebo existuje) a potom im patrí všetka moc. Ak by sa náhodou zloženie obyvateľstva zmenilo, ani tak však nemôžu vydediť pôvodný národ ako oprávnený subjekt medzinárodného sebaurčovacieho práva a nositeľa identity, špecifickej kultúrnej a skúsenostnej jedinečnej rozmanitosti. Spochybňovania sú len salámovou metódou antinárodnej a antislovenskej nenávisti. Túto nenávisť si však isté špecializované orgány vôbec nevšímajú. Zjavne aj preto, že ústava, ani vykonávacie predpisy špeciálne nechránia kategóriu „slovenský národ“, ani jeho príslušníka. V zákonodarnej aj justičnej praxi sme si totiž nechali vnútiť  neomarxistickú extrémistickú ideológiu, podľa ktorej prejavy nenávisti či rasový útok nemožno spáchať a priori na nijakého príslušníka etnickej, jazykovej, kultúrnej ani náboženskej väčšiny! A to napriek tomu, že hneď Prvý článok ústavy jasne hovorí, že Slovenská republika sa neriadi nijakou ideológiou! Dochádza tak zo strany neznámych páchateľov, ale známych a spoločensky nebezpečných ideológií v spojení s cudzou mocou k vystavovaniu príslušníkov väčšinového národa v praxi k netrestateľným útokom, vrátane dehonestovania, poškodzovania dobrého mena, nálepkovania spochybňovania či iným typom útokov na identitu Slovákov, ktorú ústava – na rozdiel od ostatných etník – vôbec nechráni! Na ospravedlnenie tvorcov slúžil fakt, že tieto moderné ultraľavicové extrémistické ideológie prenikli do verejného priestoru až v ostatnom čase.

 

Koho štát vlastne sme?

Takže podľa platnej ústavy, žiaľ, občan identifikujúci sa ako Slovák, ako člen slovenského národa nepožíva špeciálnu ochranu ako napríklad príslušníci menšín, etnických a náboženských skupín, žijúci na území SR spolu so Slovákmi. Tu sme zrazu všetci pod spoločným menovateľom „občania“, hoci hovoríme o národných právach a ochrane identity a nie o právach politických, v ktorých „moderná“ prax pozná a presadzuje voči „inakým“ rôzne výnimky a dokonca nadpráva.

Menšinám a etnickým skupinám sa špeciálne venuje v Ústave SR dokonca samostatný IV. Oddiel – „Práva národnostných menšín a etnických skupín“ a články 33. a 34 ústavy! O akom „národnom princípe“ v ústave klamlivo hovoria nenávistní kritici, ktorých ani médiá, ani politici nedokážu umlčať argumentmi a faktami? Kvantitatívna analýza frekvencie slov a pomenovaní nám dokáže, že Ústava SR vôbec v ničom nepripomína, že ide o štát primárne vytvorení slovenským národom. Názov „Slovák“ vrátane sklonných tvarov sa vyskytuje iba raz, aj to v spojení „zahraniční Slováci“. Naopak zahraničie, to medzinárodné v ústave jednoznačne, pretože tento pojem je zastúpení v šokujúcej frekvencii, pripomínajúcej protektorát, akoby ani nešlo o zvrchovaný štát. Celkovo termín „medzinárodný“ má v ústave dominantné zastúpenie – až 65x! Podľa frekvencie slov a pojmov Ústava SR je jednoznačne občianska s občianskym princípom. Chcete dôkaz? Pojem „občan“ v sklonných tvaroch sa vyskytuje 55x! Ani národnosti sa nemusia hanbiť. Ustava ich spomína 9x, „etnické skupiny“ tiež 9x a „menšiny“ 8x, z toho raz priamo v preambule. Ak by ste v ústave hľadali pojem „národ“, tak ho, okrem preambuly, nikde inde v texte ústavy nenájdete! Prídavné meno „národný“ sa spomína iba raz v de fakto (éra globalizácie a nadnárodných korporácií) už archaickom spojení „národné hospodárstvo“. V tomto medzinárodno-občiansko-etnickom pralese sa len mihotá pojem „slovenský jazyk“ v súvislosti s ustanovením štátneho jazyka (na ktorý si menšiny presadili početné výnimky).

 

Patrí nám vôbec štát?

Takže sme odhalili smutnú pravdu o obsahu našej ústavy, v ktorej vychádzame v ústrety komukoľvek a čomukoľvek cudziemu, len národ slovenský sa v nej môže cítiť ako sirota. Slabou náplasťou zadosťučinenia na úrovni neopodstatneného vyvinenia  je dôkaz o klamstve o údajnom národnom princípe Ústavy SR, aj o prejavoch nacionalizmu. Tvorcovia ústavy v zmysle konštitučnej logiky a formy postupovali správne. Žiaľ, už nie pri obsahu, do ktorého sa im podarilo prepašovať iba preambulu bez právnej sily. Mimochodom so zakomponovaním  cyrilometodských tradícií do preambuly mali vraj najväčší problém paradoxne „kresťanskí“ demokrati! Tí ale mali problém aj so zvrchovanosťou, aj so samotnou ústavou a dokonca aj so vznikom samostatného Slovenska… Dnes má toto antislovenské potomstvo mnoho nových politických klonov a -izmov, postupujúca globalizácia aj integrácia, dokonca niekde do „jadra“ gniavi národ, národné aj slovenské. Ak prišiel čas na zásadnú revíziu ústavy, či na nové skomponovanie najvyššieho zákona, tak potom len v náprave podľa národného princípu, lebo všetko národné, slovenské sa v systéme potláča, vrátane výchovno-vzdelávacieho procesu. Treba hľadať a presadiť nové ochranné princípy. A nemusíme sa báť, že nebudú „európske“ ako sa určite ozvú ľavicovo-globálni extrémisti.

 

Národ ako božská prirodzenosť

Nijaká cudzia moc nemôže mať nárok na rozhodovanie zvrchovaných zástupcov Občanov Slovenskej republiky. Slovenská republika je dedičným a nemenným miestom žitia slovenského národa, ktorý si uplatnil právo na sebaurčenie a správu vecí verejných podľa svojich hodnôt a kde uplatňuje a rozvíja Genia loci a poslanie svojho národného Egregora.  Ústava má mať božskú pečať. „Len blázon by sa pýtal, kto dal slobodu Sparte alebo Rímu. Tieto republiky nezískali zakladacie listiny od ľudí. Dostali ich od Boha a prirodzenosti“. (Sidney, Disc. sur. le. gouv I,2. 1968) Najvyšší zákon – ústava – preto musí v špeciálnom oddiele – podobne ako napr. národnosti – chrániť práva a hodnoty slovenského národa, aby vo svete rozvíjal svoje špecifické danosti! Národ je jediný hegemón. A jediný suverén, ktorý môže dať súhlas na zmeny v ústave sú občania Slovenskej republiky vo všeľudovom hlasovaní. Toto je jediná schopná budúcnosť reformy Ústavy Slovenskej republiky. Treba však prekonať nielen politickú, ale aj stavovskú bariéru, kde si „ústavní právnici“ namýšľajú, že sú architekti, hoci v skutočnosti sú len „murári“ ústavy.

 

Národné preambuly a ústavy štátov EÚ

Nás, Slovákov, vycvičili, aby sme sa porovnávali so zahraničím. Porovnanie s ústavami niektorých štátov EÚ ukáže, že zbytočne žijeme v strachu a v tieni zo svojho národného ja. Keďže hlavným mestom únie je Brusel, pozrime sa najskôr do Belgicka. Napriek tomu, že Belgická federácia má tri národné komunity, regióny a štyri jazykové oblasti, v ústave najeurópskejšieho štátu sa nehovorí o občanoch, ale o „Belgičanoch”(!), ktorí sú si pred zákonom rovní. Neviem ako by zareagovali naši najsvetobčianskejší kozmopoliti, multikulturalisti a najmä príslušníci etnických menšín, keby sa Slovensko inšpirovalo v roku 1992 práve Belgickom. Využívanie práv a slobôd belgický najvyšší zákon nepriznáva – ako v Slovenskej republike “občanom” či “každému” (vágne znenie našej ústavy) – ale opäť konkrétne a nacionálne „Belgičanom“!

Preambula ústavy Španielskeho kráľovstva sa začína podobne ako slovenská: “Španielsky národ…” a zaväzuje sa “chrániť všetkých Španielov”, ale už nepridáva ako slovenská aj menšiny či etniká. Úvodné ustanovenia hovoria iba o “Španielskom ľude”, alebo o “španielskom národe”, ba doslova ustanovuje, že “Ústava je založená na nezrušiteľnej jednote španielskeho národa, spoločnej a nedeliteľnej vlasti všetkých Španielov”. Opäť nijaká zmienka o menšinách či etnikách… alebo o „občanoch“, či „každom“…

V gréckej ústave sú si “všetci Gréci pred zákonom rovní” a tiež nie občania, ale „Gréci“  majú právo sa …zhromažďovať.” Iritujúci pojem “slovenský štát” má svojho pendanta v portugalskej ústave (čl.8), kde sa píše o portugalskom štáte, s národnou hymnou “A Portuguesa!”.  Zopakujem: „národnou“ de iure a de fakto – nie štátnou ako u nás!

Zatiaľ čo slovenská ústava používa vágny a zvratný tvar, resp. trpný rod, fínska ústava presne (národným prívlastkom) deklaruje, že sú to „Fínski občania“, ktorí “požívajú práva na slobodu prejavu”. Hoci sa írska preambula začína “My, ľud Írska” texte pripomína už “zápas otcov so stáročiami ťažkých skúšok” (podobný osud ako slovenský národ) a vyjadruje “vďačné pripomínanie ich hrdinského a neúnavného zápasu za vydobytie nezávislosti, ktorý írskemu národu po práve patrí”. Hneď po preambule, je časť “Národ”. Definuje sa tu nie štátne, ale národné územie. V oddiely ústavy “Štát” sa definuje „národná politika a národný jazyk“. Článok 9 určuje, že “základnými politickými povinnosťami všetkých občanov sú vernosť národu a oddanosť štátu” (!) Na Slovensku pôsobiaci piskloši z mainstreamových médií a tretieho slniečkárskeho sektora by si zrejme pri takomto ustanovení u nás museli vlasy vytrhať…

Francúzska ústava nepozná iný pojem pre svojich občanov ako Francúzov. Preambula v mene francúzskeho ľudu o.i. prehlasuje, že “Národ zabezpečuje jednotlivcovi i rodine podmienky potrebné k rozvoju”, že “národ vyhlasuje solidaritu a rovnosť všetkých Francúzov“, ba že je to Národ, ktorý “zaručuje deťom i dospelým prístup k vyučovaniu i k vzdelaniu”. Nemecká ústava (Najvyšší zákon) pomenúva oprávnený subjekt opäť nie ako občanov, ale ako Nemcov: “Všetci Nemci majú právo sa … zhromažďovať“.(čl.8) Opäť sú to “všetci Nemci, ktorí požívajú slobodu pohybu”. Zatiaľ čo slovenská ústava hovorí iba o “každom”, nemecký Základný zákon spresňuje, že je to “Každý Nemec”, kto má rovnaké práva…

Krátky exkurz po ústavách niektorých krajín Európskej únie ukazuje, že národný princíp v najvyšších zákonoch vyspelých demokracií vôbec nie je prežitý, ba že nie je ani v rozpore s tzv.občianskym princípom. Nie je ani na ujmu príslušníkov národnostných menšín. Ústavy síce podliehajú vývoju a novelizácii, avšak preambuly rešpektujú historický národný zápas za nezávislosť, ba dokonca uznávajú alebo sa hlásia k vlastnej duchovnej tradícii, resp. aj vierovyznaniu.  V tejto súvislosti je zarážajúce a slovenský národ urážajúce, že niektorým dokonca prekáža aj odvolanie sa na cyrilometodskú tradíciu. Druhý oddiel ústavy Gréckej republiky stanovuje, že prevládajúcim náboženstvom v Grécku je Východná ortodoxná cirkev Kristova. „Uznávajúc za hlavu nášho Pána, Ježiša Krista, zostáva Ortodoxná cirkev Grécka svojím dogmatom neoddeliteľne spojená s Veľkou cirkvou v Konštantinopole a s každou cirkvou Krista rovnakého vyznania…” Aj nemecký ľud si v preambule svojho Základného zákona (ústavy) pripomína “vedomie svojej zodpovednosti pred Bohom”.

A záver a poučenie? Našťastie Boh aj národy existujú aj bez ohľadu na to, či ich ústavy štátov spomínajú, chránia… alebo nie. Niektoré národy sa to neboja deklarovať. Prečo by práve Slovensko malo byť a ostať multikultúrnou bezidentitnou výnimkou? Hore hlavu, Slováci! My sme tu nielen doma, ale toto je aj náš domov, naše rodisko, naša vlasť! Inú mať nikde na svete nemôžeme  a nebudeme. Hrozí, že sa necháme vydediť. Sami sebou.

Rafael Rafaj

predseda INŠTITÚTU NÁRODNEJ POLITIKY

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Na ostrove Samos otvorili nový tábor pre migrantov

0 icon

Atény 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Michael Svarnias)   Grécko otvorilo nový tábor pre migrantov na ostrove Samos, ktorý nahradí zastaraný a v minulosti preplnený tábor. Nové zariadenie stálo približne 43 miliónov eur. Ubytovaných v ňom bude do 3-tisíc ľudí, približne tretina z nich v 240 malých domoch a zvyšok vo veľkých…

Od utorka pokračuje na ŠTS v Pezinku proces s Lehelom Horváthom

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Od utorka (21. 9.) pokračuje pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku proces s členom zločineckej skupiny sátorovcov Lehelom H., obžalovaným z piatich vrážd. Hlavné pojednávanie je podľa rozpisu činností ŠTS naplánované aj na stredu (22. 9.) a následne sú naplánované termíny…

Ministerstvo navrhuje schváliť globálny dohovor o uznávaní vysokoškolského vzdelávania

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (STA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) navrhuje schváliť Globálny dohovor Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania. Tento návrh predložili začiatkom septembra do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa končí v utorok…

Robert Fico vyzýva na spoluprácu dvoch „sociálnych demokracií“. Slovákom nie je blízky liberalizmus, od ktorého sa Hlas nedokáže jasne dištancovať

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Predseda Smeru Robert Fico najnovšie vyzval stranu Hlas, aby s jeho stranou čo najskôr začala rokovania o predvolebnej a povolebnej spolupráci. Fico verí, že v prípade spoločného postupu vo voľbách by mohli Hlas a Smer získať 35 až 40 percent hlasov…

Pápežovo posolstvo o ochrane nenarodených detí ide bokom. SNSĽP vyzýva poslancov, aby nezahlasovali za prijatie návrhu zákona o pomoci tehotným ženám

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) vyzýva v liste poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nezahlasovali za prijatie návrhu zákona o pomoci tehotným ženám. Stredisko tvrdí, že v mene pomoci "zásadným spôsobom zhorší prístup k bezpečnej forme umelého prerušenia tehotenstva". Šéfka Výboru…

Nemecká ministerka obrany chce pripraviť pôdu na realizáciu vojenských misií EÚ. “Môžu nastať situácie, v ktorých máme odlišný súbor záujmov, a to aj v rámci NATO”

0 icon

Berlín 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Bandic)   Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová chce po parlamentných voľbách v Nemecku, ktoré sa konajú 26. septembra, predložiť návrh na nezávislé vojenské misie pod záštitou Európskej únie. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA "Myslím si, že článok 44 európskych zmlúv nám dáva šancu…

Advokát Peter Kubina urazil sudcu. Kolega ho vyzval, aby vážil slová. “Vieš, ta­ké­to vy­jad­re­nia sa Ti nie­ke­dy mô­žu vy­pom­stiť”

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Pavol Zachar)   Advokát JUDr. Namir Alyasry vyzval prostredníctvom otvoreného listu svojho mediálne známeho kolegu Petra Kubinu, aby v súvislosti s rozhodnutím súdu o vzatí vyšetrovateľov NAKA do väzby vážil slová. Jeho vyjadrenia o tom, že od­ôvod­ne­nie vä­zob­né­ho roz­hod­nu­tia vo veci jeho klientov, vyšetrovateľov…

Politici a vedci sú zodpovední za vznik kolektívnej korona psychózy v spoločnosti

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Pixabay)   Pretože veľké množstvo ľudí podľahlo tejto demagogicky vyvolanej nebezpečnej psychóze, tak sa tento stav postupne už stáva každodennou „normalitou“. Veľa vnútorne ľahko manipulovateľných občanov už dokonca z tejto koronapsychózy vyvinuli v sebe špecifickú koronaneurózu, z ktorej sa už sotva niekedy sami oslobodia. Neurózy…

158. časť Neznámych slovenských dejín: Viete, že Čechom stvoril gramatiku Slovák Vavrinec Benedikt z Nedožier?

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Vo všeobecnosti sa nám ponúkajú, ba vnucujú „fakty“ o vplyve češtiny na slovenčinu a Čechov na slovenský vývoj. Akoby išlo o jednostranné „doplácanie staršieho brata“ na mladšieho – no starším bratom Čechov sme v skutočnosti už od veľkonitravských čias my, Slováci. Veď Borivoja…

Na protest Trumpových priaznivcov prišlo niekoľko stoviek ľudí

0 icon

Washington 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Gemunu Amarasinghe)   Niekoľko stoviek ľudí sa zúčastnilo v sobotu pred budovou Kapitolu, sídlom Kongresu USA vo Washingtone, na demonštrácii na podporu obžalovaných stúpencov republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa. Na mieste bolo viac policajtov a novinárov než demonštrantov, informovala agentúra AFP Polícia tentoraz neriskovala, postavila bezpečnostný plot…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ladislav Hvižďák

Nočný strážca

0icon

Na webovej stránke Paul Craig Robertsa , ktorý ako už väčšina z čitateľov vie, bol v administratíve prezidenta Reagana , ktorý vládol v 80 – tých rokoch minulého storočia v USA,  ako námestník ministra financií a písal a píše do viacerých amerických denníkov, vyšiel krátky článoček, ktorý sa trefne hodí do…

Jozef Slávik

451° Fahrenheita ...

0icon

Ide o rovnomenný román od spisovateľa Raymonda Bradburyho z roku 1953, v ktorom popisuje súboj medzi antiutopistickou spoločnosťou, kde víťazí technokratická a povrchná kultúra médií nad vzdelanou spoločnosťou, ktorá uznáva hodnotu kníh. tento román bol aj úspešne sfilmovaný. Vo veľkom je tento román podobný aj súčasnému dianiu nielen vo svete,…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 2. časť: Symboly majú svoj veľký význam

0icon

Pokračujeme v poznámkach súvisiacich s udalosťou, ktorá sa udiala od 12. do 15. septembra. Bola to pastoračná návšteva hlavy katolíckej cirkvi, ktorá ako taká je mimoriadnou udalosťou a „postretla“ novodobé Slovensko po štvrtý raz, pričom je málo takých štátov/krajín, ktoré Petrov nástupca navštívi viackrát. A ak vezmeme do úvahy aj…

Marek Brna

Vystúpiť z NATO má byť priorita

0icon

Skončením takzvanej studenej vojny mal zaniknúť aj význam aliancie NATO. Lenže sa vymyslelo nové opodstatnenie, aby sa udržal stabilný odbyt amerických výrobkov, štáty aliancie majú vydávať 2% svojho ročného HDP na obranu. Aj za cenu, že majú dlhodobo deficitné hospodárenie, prostriedky na nákup americkej vojenskej techniky je potrebné nájsť. Za…

Peter Lipták

Ako sa proti kovidu profesionálne chránime v našej ambulancii prvého kontaktu

0icon

Jednak čístíme a dekovidizujeme vzduch a to kontinuálne tromi spôsobmi súčasne, vo všetkých priestoroch našej ambulancie od čakárne, cez jej jednotlivé ordinácie, až po vrátane aj WC. 1. V každej miestnosti, vrátane vstupnej čakárne, máme filter TherapyAir- päťvrstvový veľkokapacitný s hepa zložkou a ionizáciou vzduchu. 2. Všade kontinuálne bežia

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0 icon

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované. 1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]

Týchto 5 spotrebičov odoberá energiu aj po vypnutí

0 icon

Vedel si, že niektoré domáce elektrické spotrebiče odoberajú energiu aj po tom, čo ich vypneš? Predpokladáme že určite áno. Tušil si to minimálne v prípade nabíjačky na mobilný telefón. Známa webová stránka Bright Side vykonala menší výskum a zistila, ktoré zariadenia aj po vypnutí odoberajú elektrickú energiu. Týchto 5 spotrebičov…

Britskí zajatci v Osvienčime

0 icon

Poľský historik v osvienčimskom múzeu objavil mená 17 britských zajatcov väznených v Osvienčime. Prišiel na ne úplne náhodne, keď sa prebojovával troskami bunkru v koncentračnom tábore nazývanom Osvienčim III. Prinášame ďalší článok, ktorý opisuje hrôzy druhej svetovej vojny. Väzni na nútených prácach v Osvienčime III. (tzv. tábor Monovice) tam pracovali…

10 satirických ilustrácií o svete, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0 icon

Umenie je veľmi subjektívna záležitosť. Sto ľudí, sto chutí, a teda sa nikdy nezhodneme na tom, čo je naozaj krásne. Niekedy však estetická stránka nehrá hlavnú rolu. Existuje mnoho umelcov, ktorí svojimi výtvormi nastavujú spoločnosti zrkadlo a ich diela nesú hlbokú myšlienku alebo nejaké posolstvo. O jedného takéhoto umelca sme sa začali zaujímať…

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Armádny Magazín

Stíhačky v ohrození. Po rokoch Izrael prestáva bombardovať Sýriu

0 icon

Izrael, 19.september 2021 (AM) – Benjamin Netanjahu, ktorý pôsobil vo funkcii predsedu vlády 12 rokov (od roku 2009), prestal byť pri moci. A keďže sa moc zmenila, dohoda medzi Ruskom a Netanjahuom, podľa ktorej Moskva ignorovala útoky Izraela na proiránske sily v Sýrii, už neexistuje

Nový samopal KEDR využijú ruské silové zložky pre mestský boj

0 icon

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Jednotky špeciálnych síl orgánov činných v trestnom konaní čoskoro získajú nový samopal KEDR-PARA. Novinka bola vyvinutá v Zlatouste a už vstupuje do štádia štátnych testov.   Samopal vyvinul z vlastnej iniciatívy strojársky závod Zlatoust, aby nahradil samopal PP-91 Kedr, ktorý je v súčasnosti v užívaní bezpečnos

Putin nariadil vyplatiť obrancom Leningradu 50 tisíc rubľov

0 icon

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o paušálnej odmene 50 000 rubľov Rusom, ktorým bola udelená medaila „Za obranu Leningradu“ alebo odznak „Obyvateľ obkľúčeného Leningradu“. Dokument bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.   Prijmú ich občania Ruskej federácie žijúci v Rusku, ako aj v Lotyšs

Kapitalista (?) v boji o chlieb (či zisk) nepozná brata?

0 icon

Presne to sa nám odhalilo na prípade zrušených spoločných osláv 240. výročia francúzskej podpory mladých USA v námornej Bitke pri Chesapeakskom zálive, ktorá bola vybojovaná 5. 9. 1781 (poznáme ju aj ako Battle of Virginia Capes, či Battle of the Capes).   Oslavy, ktoré sa mali konať 17. 9. 2021, zrušilo…

V Austrálii sa môžu objaviť nové americké základne. USA rozširujú svoju vojenskú prítomnosť

0 icon

Austrália, 18.september 2021 (AM, Sputnik) –USA posilní svoju vojenskú prítomnosť v Austrálii, uvažuje sa o rozmiestnení stálych amerických vojenských základní na juhu kontinentu, oznámil v piatok v relácii Today televíznej stanice 9News austrálsky minister obrany Peter Dutton.   "Niektoré z nich budú stále, prerokúvame ich počet.

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali