Trnavská novéna 2017

Trnava 20. novembra 2017 (HSP/Foto:Trnavská fara)

 

Počas deviatich dní sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave slúži každý deň päť svätých omší, na ktoré prichádza množstvo ľudí nielen z Trnavy a okolia, ale aj z celého Slovenska, ba i zo zahraničia. Trnavská novéna sa koná na počesť trnavskej Panny Márie, ktorá tu v roku 1710 zastavila mor. Veriaci v procesii so zázračným obrazom prešli mestom, a morová epidémia zrazu skončila. Tak nám to zachovali historické dokumenty. Tradícia, pochádzajúca z tých čias, bola obnovená v roku 1944. Program i zoznam slávnostných kazateľov z roku 2016 môžete nájsť tu.

Na snímke program

Zaujala nás homília ThDr. Jána Košiara, ktorá odznela v sobotu 18. novembra 2017; prinášame vám ju v plnom znení.

Drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia!

Tohtoročná trnavská novéna v roku stého výročia fatimských zjavení je venovaná rodine, preto je aj namieste aj dnešné evanjelium o svadbe v Káne Galilejskej, ktorá nám približuje túto udalosť. Udalosť svadby, keď dvaja ľudia – muž a žena – si zakladajú rodinu a povedia si svoje áno. A práve od čias tejto svadby v Káne môžeme povedať, že svojou účasťou na svadbe Pán Ježiš povýšil manželstvo, toto Bohom stanovené spoločenstvo muža a ženy, ktoré je povolané stať sa rodinou, na sviatosť. To nám hovorí aj Katechizmus Katolíckej cirkvi: bod 1601 „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“

Tu vpravo hore, smerom k východu, nájdete fresku, ktorá zobrazuje práve svadbu v Káne Galilejskej. Minule si túto fresku všimli nejakí dvaja cudzinci – turisti a pýtali sa ma, že kto si koho v tej Káne bral. Tak som im musel povedať, čo poviem teraz aj vám: Že to nie je dôležité. Ináč bol by ich mená, evanjelista, sv. Ján zapísal. Čo je teda dôležité v opise tejto udalosti v Káne? No predsa prítomnosť Pána Ježiša Krista medzi ľuďmi. V manželstve, v rodine, v spoločnosti. Spoloč­nosť, ktorá Boha vylučuje zo svojho života, končí vždy zle. V dejinách je na to mnoho príkladov.

Sám Pán Ježiš Kristus, ak ho muž a žena, manžel a manželka chcú mať medzi sebou doma, ich posväcuje  a pomáha v každodenných starostiach. Preto sviatosť manželstva je vlastne prítomnosť Ježiša v každodenných udalostiach, ktoré manželia prežívajú.

Okrem iného aj preto, lebo je obrazom spoločenstva Najsvätejšej Trojice a zároveň jednoty, ktorá je medzi Kristom a Cirkvou. Toto tajomstvo však pochopíme len vtedy, ak prijmeme to, že manželstvo je povolanie, teda nie len kňazstvo a rehoľný život je povolanie, ale aj manželstvo je povolanie kráčať cestou života vo dvojici za Ježišom a k Ježišovi. Je to povolanie viesť toho druhého do večnosti. Toto si snúbenci sľubujú pri prijímaní sviatosti manželstva. A práve toto je aj prvý i posledný dôvod nerozlučiteľnosti manželstva.

Včera bolo 17. novembra. V Bratislave sme mali pietnu spomienku a veniec mučeníkom komunizmu a politickým väzňom položil aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier spolu s prezidentom Andrejom Kiskom. Bol to už druhý zahraničný prezident[1], ktorý tak urobil. Ale tu, v Trnave, v ten deň v roku 1989, sa tu okrem novény, určite nič mimoriadne nedialo, ale aj tak, 17. november 1989 je u nás symbol zmeny režimu, a jeden z výdobytkov novembra 1989 je aj ten, že manželstvo stačí uzatvoriť iba raz, kto chce v kostole, stačí v kostole. A matrika – štátny úrad je povinný manželstvo zaregistrovať.

Ja mám k tomu takúto otázku, ktorú som aj položil na rozličných fórach: „Kto dal moc štátnemu súdu rozviesť manželstvo, ktoré bolo uzatvorené v katolíckom kostole ako nerozlučiteľ­né?“ Už desaťročia tu pritom máme zákon, ktorý povoľuje rozvod manželstva. A preto aj my sme v situácii Ježišových súčasníkov, ktorí sa ho pýtajú, či muž smie prepustiť svoju manželku. Čo nám povie Pán Ježiš dnes? „Mojžiš to urobil iba pre tvrdosť vášho srdca, na počiatku to tak nebolo… (Mt 19, 8). Manželstvo a rodina patrí teda k prirodzenému životu od tých čias, keď Boh stvoril človeka ako muža ženu. Tento princíp jednoty a nerozlučiteľnosti manželstva je základom spoločenského poriadku, v ktorom rodina má nezastupiteľné miesta. „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“ A tak už nie sú dvaja, ale jed­no telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.” (Mt 19, 4 – 6). Žiaľ, súčasné zmýšľanie v spo­ločnosti je často v silnej opozícii ku kresťanskému chápaniu manželstva, čo sa týka jeho ne­rozlučiteľnosti.

Hovorím tu, aby bolo jasné, o manželstve a rodine, ktorej základ tvorí jeden muž a jedna žena. Nie o neja­kých alter­natívach dvoch mužov či dvoch žien, ktorí si môžu kúpiť dieťa. To je cesta do Sodomy a Gomory, môžete si doma prečítať ako to dopadlo s ľuďmi, ktorí stratili Boží obraz zo svojej prirodzenosti. A čo po nich ostalo. Mŕtve more. Prečo sa volá mŕtve? Lebo nie je v ňom život. Ani jedna ryba, ani jedna vodná rastlina.

Kardinál Carlo Caffarra, pán dekan[2] ho tu na novéne spomínal, ktorý bol prvým šéfom Pápežského inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny, ešte v roku 1980 za pápeža sv. Jána Pavla II., poslal sestre Lucii z Fatimy list, v ktorom ju prosil o modlitby a tá mu takto odpovedala:

„Posledný zápas medzi Pánom a kráľovstvom Satana bude o manželstvo a rodinu. Nebojte sa! Každý, kto sa bude snažiť o posvätnosť manželstva a rodiny bude mať protivníkov a oponentov, lebo toto je rozhodujúca otázka. Potom dodala: Panna Mária už však rozmliaždila hlavu Satana.“ Kardinál Caffarra k tomu hovorí, že rodina je jadro sporu, keďže je nosným pilierom stvorenia. Ak padne tento základový stĺp, zrúti sa celá budova. A toho sme žiaľ svedkami v dnešnej dobe. Práve sa nachádzame v tomto kľúčovom bode a vieme to.“

Nedávno, minulý mesiac, sa v Paríži stretla skupina filozofov a vedcov z kľúčových štátov EÚ, kde prijala Výzvu na obnovu kultúrneho a kresťanského dedičstva Európy.[3] V tomto dokumente signatári výstražne poukazujú, že moderný liberalizmus, ktorý nadobudol takmer náboženský charakter, nakazil ducha Európy nebezpečnou kváziideológiou, ktorá svojím vplyvom vniesla do európskej spoločnosti rozklad a odcudzila ju jej kultúrnemu dedičstvu. Z 36 bodov, ktoré nielen kritizujú súčasnú situáciu v Európe, ale ukazujú aj východiská, sa jeden bod zaoberá aj rodinou: „Manželstvo a rodina sú nezastupiteľne dôležité. Manželstvo je základom ľudskej spoločnosti a bázou harmónie medzi mužom a ženou. Otec a matka majú fundamentálnu úlohu v ľudskej spoločnosti. Manželstvo a deti sú podstatným predpokladom prosperujúceho rozvoja ľudstva. Zo strany rodičov je výchova detí často náročnou obetou a túto obetu musí si spoločnosť primerane uctiť. V plnom rozsahu podporujeme múdru sociálnu politiku, ktorá podnecuje a posilňuje manželstvo, deti a výchovu detí. Spoločnosť, ktorá nevie oceniť rodinu s deťmi, nemá budúcnosť.

Túto Parížsku deklaráciu našiel náš pán prof. František Vnuk a celú ju publikoval v časopise Kultúra.[4]

Nedávno sme mali Dušičky, deň i celý týždeň, keď sme si osobitne spomínali na našich drahých, ktorí nás predišli do večnosti. Ak sme veriaci, nádej nám vždy dávajú slova Pána Ježiša: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.” (Jn 11, 25-26). Iste aj tí, ktorí v Pána Boha a nesmrteľnú dušu človeka neveria, aj takých máme, počas týchto dní si iste našli čas na pietnu spomienku, a s pokorou si pripomenuli pominuteľnosť ľudského života a vedomie toho, že pred majestátom smrti sme si všetci rovní. Dôstojnosť človeka vyžaduje aby bola s úctou vnímaná aj jeho smrť, nech by bola akákoľvek, a rovnako aby bola rešpektovaná aj možnosť dôstojného pochovania tela. A predstavte si, že ani toto sa v našej Slovenskej republike nerešpektuje. Pritom už od čias rímskeho práva existujú pravidlá, písané i nepísané o narábaní s mŕtvym telom, nech by to už bolo telo zločinca, neznámeho, alebo nám blízkeho človeka. Ani Pontský Pilát neodmietol vydať Jozefovi z Arimatey mŕtve telo Pána Ježiša, aby ho pochoval.. A my tu dnes v Bratislave v Inchebe už pol roka máme výstavu mŕtvol. Viacerí, či poslanci, alebo lekári i iní významní ľudia protestovali a nič. Aj malá skupina katolíkov sa bola modliť pred tým výstaviskom Incheba.

Žiaľ, obchod s mŕtvolami tu máme dnes, v roku Pána 2017. Len aby sa nepremenil na obchod so smrťou. Toto je ovocie 17. novembra 1989? Ešte aj obete černovskej tragédie pred 110 rokmi boli dôstojne pochované[5]. A my to tu pol roka trpíme, a tvárime sa že nič, 110 rokov po Černovej, keď v Bratislave, sa stále točí medzinárodný biznis, zarábajúci na vystavovaní mŕtvych, rozpor­covaných a inak preparovaných ľudských tiel. Ich identitu ani nepoznáme, hoci je dosť rozšírené doteraz nevyvrátené podozrenie, že sú to pravdepodobne obete čínskeho komunistického režimu, ktorý ich pripravil nielen o slobodu, o život, o vlastné meno ale i o posmrtnú dôstojnosť [6].

Na Slovensku mnohí z volených i nevolených našich elít hovoria o potrebe nasledovania najmodernejších európskych trendov aj v legislatíve, najmä v oblasti zrovnoprávnia manželstva osôb rovnakého pohlavia. A západné elity nám vyčítajú, že stále nemáme tie registrované partnerstvá, že ešte nemáme ani jednu mešitu. Hlavne, že máme vládnu stratégiu uplatnia rodovej rovnosti na všetkých úrovniach spoločnosti[7].

Naša biskupská konferencia dala k tomu takéto vyjadrenie: “Sme sklamaní z rozhodnutia Vlády SR. Považujeme ho za nesprávne. Toto rozhodnutie nás motivuje k tomu, aby sme ešte intenzívnejšie svedčili o pravej dôstojnosti každej ľudskej osoby a skutočnej rovnosti medzi mužmi a ženami.”[8] A čo sa zmenilo? Páni sa tvária, že nič nepočuli. A v Šaštíne, či v Nitre, kde predsa len páni prídu, lebo majú radi prvé miesta, a namiesto výzvy na obrátenie a presadzovanie kresťanských hodnôt do života slovenskej spoločnosti počujú od slávnost­ného kazateľa, ktorý v priamom prenose dáva za vzor prezidenta 1. republiky Tomáša Gariqua Masaryka, ktorého známym heslom bolo Řím musí byt souzen a odsouzen…[9]

O nejaký čas sa už bude považovať za prejav extrémizmu aj odlišný názor na nejakú ktovie akým chorým mozgom, včerajší slávnostný kazateľ[10] ich nazval „podivnými mičurincami“ vymyslenú teóriu genderizmu, že človek si môže slobodne vybrať, či chce byť muž alebo žena, že nemusí rešpektovať, ako ho Pán Boh stvoril a povolal do života. Človek zabudol, že jeho telo je chrámom Ducha Svä­tého a že to nie je tovar na predaj! Ani živé, ani po smrti, ako to robia v Inchebe.

Prosme našu nebeskú Matku, Pannu Máriu trnavskú, aby nás uchránila, i to, čo tu ešte máme, od moru našej súčasnej spoločnosti, ktorá berie človeku nielen Boha, ale aj jeho vlastnú ľudskú dôstojnosť. Pred narodením, počas života i po smrti.

Prijmime preto medzi seba Ježiša Krista ako tí mladí v Káne Galilejskej. Nielen že im nechý­balo víno, ale vďaka Božej pomoci a vedeniu dokázali slušne žiť celý život. A stačilo tak málo, robiť všetko, čo nám Pán Ježiš hovorí. Ako tí nalievači vína v Káne. Nepochodili zle. Tak aj my, ak chceme zmeniť našu chorú slovenskú spoločnosť, musíme sa pevne držať Ježiša Krista a nenechávať sa opíjať rožkom, ako sa hovorí v našich končinách. Pravda a spravodlivosť nie je na predaj, pravdu a spravodlivosť, postavenú na Kristovi, treba žiť. S Božou pomocou sa to určite dá.

Pán Ježiš ako Boží Syn, teda spoluautor stvorenia všetkých vecí i prírodných zákonov, dokáže všeličo. Len musíme v neho a jemu veriť. A konať. On aj z vody našich ľudských slabostí a nemožností dokáže urobiť víno dobrých a odvážnych životných postojov, aj keď nie okamžite. Preto vždy je dobré mať Pána Ježiša, nielen ako svadobného hosťa,  nablízku. Žiť v jeho prí­tom­nosti a pod ochranou Panny Márie. Generácie, ktoré žili pred nami, nám potvrdzujú, že sa to dá.

[1] Prvý bol v novembri 1994 taliansky prezident Oscar Luigi Scalfaro.
[2] Prof. ThDr. Stanislav Vojtko.
[3] The Paris Statement A Europe We Can Believe. In: https://thetrueeurope.eu/a-europe-we-can-believe-in.
[4] Kultúra, roč. XX. (2017), č. 19, s. 2 –3.
[5] Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa k 110. výročiu černovskej tragédie. http://www.hlavnespravy.sk/homilia-arcibiskupa-cyrila-vasila-k-110-vyrociu-cernovskej-tragedie/1189502.
[6] https://svet.sme.sk/c/20641988/kanadsky-pravnik-v-inchebe-vystavuju-zavrazdenych-vaznov-svedomia.html?ref=av-left.
[7] http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2014/11/Akcny-plan-RR_final.pdf; http://www.hlavnespravy.sk/celostatna-strategia-rodovej-rovnosti-schvalena-vlada-jej-dala-zelenu/444847.
[8] https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-kbs/c/reakcia-kbs-na-prijatie-navrhu-celostatnej-strategie-rodovej-rovnosti.
[9] Lukáš Obšitník, Téma: Masaryk a 1. ČSR – druhá strana mince, https://www.postoj.sk/2820/tema-masaryk-a-1-csr-druha-strana-mince.
[10] Prof. ThDr. Jozef Jurko.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Korčok trvá na tom, že rokovania Szijjártóa s Gyimesim boli neprijateľné

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)    Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) trvá na tom, že rokovania maďarského ministra zahraničných vecí Pétra Szijjártóa v Komárne s poslancom Národnej rady SR Györgym Gyimesim (OĽANO) v súvislosti so zákonom o štátnom občianstve boli neprijateľné, nakoľko ide o výsostnú vnútroštátnu záležitosť.…

Matovič: Vakcína Sputnik V sa nevráti späť do Ruska, ale ostane na Slovensku

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Vakcína Sputnik V sa nevráti naspäť do Ruska, ale ostane na Slovensku. Uviedol to vo svojom statuse na sociálnej sieti predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že by nikdy nedovolil, aby vakcínu Rusku vrátili. Podotkol, že aj keď je Slovensko pevnou súčasťou Európskej…

Premiér ukázal svojich nepriateľov v ich „nahej kráse“ a vyhral. Sputnik do Ruska neodletí. A ani by to nedovolil

0 icon

Bratislava 5. marca (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Najprv mu tvrdili, nech si to urobí sám s ministrom Krajčím. Keď Sputniky objednal bez nich, tak mal ísť zrazu preč. Keď ľuďom prišlo divné, že dosiaľ všetky prešľapy boli v poriadku, až nákup z východu nie, došlo im, že nemôžu robiť okolo…

Neznáme osoby požadujú vyhrážkami od vlády demisiu, hrozia likvidáciou budov či áut

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Anonymní autori žiadajú vyhrážkami vládu o demisiu do 31. marca. Neznáme osoby hrozia likvidáciou budov či áut. Výhražným letákom sa zaoberá okrem polície aj Slovenská informačná služba. Zisťujú, či nejde o možný teroristický útok. Informoval o tom spravodajský portál televízie Joj noviny.sk, ktorý…

Európska únia je pripravená pomôcť pri obnovení rozhovorov o znovuzjednotení Cypru

0 icon

Nikózia 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Karadjias)   Európska únia je pripravená „aktívne prispieť“ k oživeniu nečinných rozhovorov o znovuzjednotení etnicky rozdeleného Cypru. Uviedla to v piatok cyperská vláda. Jej hovorca Kyriakos Koushos uviedol, že šéf európskej diplomacie Josep Borrell počas stretnutia s prezidentom Nicosom Anastasiadesom v Nikózii vyjadril pripravenosť bloku…

Taliansko zaznamenalo vlani najvyšší ročný počet mŕtvych od 2. svetovej vojny

0 icon

Rím 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Pandémia viedla v Taliansku k tomu, že tam zaznamenali najvyšší ročný počet mŕtvych od druhej svetovej vojny. Štatistický úrad ISTAT v piatok oznámil, že v roku 2020 bolo v krajine zaznamenaných 746.146 úmrtí To je o 15 percent viac než priemer zaznamenaný pre…

Na letisku vo Frankfurte nad Mohanom zadržali chorvátskeho vojnového zločinca

0 icon

Berlín 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Na základe európskeho zatykača pre obvinenia zo spáchania vojnových zločinov počas vojen v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočia zatkli v Nemecku 65-ročného muža z Chorvátska Ako v piatok uviedla nemecká polícia, nemenovaného muža zadržali na letisku vo Frankfurte nad Mohanom po štvrtkovom…

Obhajca Volko sa sústredí len sám na seba. V Toruni začne v sobotu rozbehom o 11.07 h

0 icon

Bratislava 5. marca 2021  (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Keď v roku 2017 v Belehrade vybojoval striebro na halových majstrovstvách Európy v Belehrade, bolo to nečakané prekvapenie. Keď si o dva roky neskôr v Glasgowe v nie stopercentnom zdravotnom stave dobehol po zlato, bola to už prvotriedna senzácia. Ján Volko (24) ide…

Vydanie opozičnej političky Cichanovskej do Bieloruska odmietli

0 icon

Vilnius 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Litva v piatok odmietla žiadosť Bieloruska o vydanie opozičnej političky Svetlany Cichanovskej. Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis vyhlásil, že ľudia hľadajúci útočisko v jeho krajine „sa môžu cítiť bezpečne a nikto nebude vydaný ... pre svoj boj za demokraciu, slobodu prejavu alebo…

Pri spomienke na obete koronavírusu poprosila prezidentka verejnosť o osobnú zodpovednosť

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Prezidentka Zuzana Čaputová si dnes pripomenula obete koronavírusu. Pred Prezidentským palácom zapálila sedem sviečok na spomienku viac ako sedemtisíc obetí. Slovensko zaznamenalo 6. marca 2020 prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19 „Odišli spomedzi nás matky, dcéry, otcovia, synovia, kolegovia, kamaráti. Odišli zdravotníci a zdravotníčky,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Štrba

Jordan Peterson: Psychologická významnosť biblických príbehov – 15. prednáška

0icon

Prinášam 15. prednášku zo seriálu, v ktorom kanadský profesor Jordan Peterson vykladá biblické príbehy moderným jazykom psychológie. Ide o poslednú prednášku, v ktorej sa Peterson venuje knihe Genezis, zároveň je to však aj posledná verejná prednáška o Biblii ako takej, pretože potom už mal Peterson povinnosti v súvislosti s cestovaním…

Ivan Holek

Situácia je hrozná! Ale jej skutočné riešenie sa ignoruje!

0icon

Katastrofický duchovný stav ľudstva privodil katastrofu v podobe pandémie, ktorú v súčasnosti prežívame. A preto by sme mali popri všetkých opatreniach proti šíreniu vírusu myslieť aj na duchovné opatrenia, pretože len nimi môžeme eliminovať skutočné, vnútorné podhubie tejto epidémie. A len na základe toho potom začnú nevyhnutne poľavovať aj jej…

Marek Brna

Ivermectin má byť ľahko dostupný

0icon

Ak je Ivermectin najviac účinný v ranom štádiu ochorenia covid 19, tak je nezmyselné, ak sa momentálne u nás používa len v nemocniciach, kam sa zvážajú prakticky len pacienti v pokročilom štádiu ochorenia. Akékoľvek blokovanie tohto sľubného lieku vytvára podozrenie, že súčasný stav niekomu vyhovuje a nie je záujem, aby…

Erik Majercak

Znárodnenia, vyvlastnenia, či iné zmeny nakladania s výrobnými prostriedkami ako výsledok vojny medzi miliardármi a tými ešte mocnejšími - priebežný stav

0icon

Rozpad unipolárneho sveta na rôzne zóny a sféry vplyvu Rôzne skupiny ľudí založili v USA nezvratné deštrukčné ekonomické procesy, ktoré spolu s coronou majú devastačné účinky na ekonomiku USA. Keďže Trump nakoniec neprevzal úlohu vodcu likvidácie USA ešte počas, či na konci svojho prezidentovania je jasné, že ideme do druhého - krvavejšieho scenára…

Pavel Jacz

Hystéria slovenských jastrabov Korčoka, Valáška a dvoch vládnych strán kvôli vakcíne SputnikV.

0icon

Po roku vlády urobil Matovič konečne niečo pre ľudí a hneď sa na neho vyliala hysterická kritika hlavne zo strany dvoch koaličných partnerov SaS a Za Ľudí. Prvá to deklarovala naša „inteligentná“ podpredsedníčka vlády, ktorej dvaja členovia zo strany už odišli. A chystajú sa ďalší. Žiaľ, jeden Valášek si nedával…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Toto sú tie najjedovatejšie hady sveta!

0 icon

Hoci nie všetky hady sú jedovaté, existujú aj také, ktoré usmrtia človeka do 30 minút. Toto je sila jedného z najrozumnejších zvierat na svete. Hady môžu byť kdekoľvek, od suchých púští Austrálie až po tropické záhrady obyvateľov Floridy. Tí, ktorí mali toľko nešťastia a hady ich uhryzli, opísali príznaky bolestivého uhryznutia. Sú…

TOP10 tipov, ako uspať dieťa bez stresu a nervozity

0 icon

Stať sa rodičom je požehnaním. Môže to však byť náročná práca, pretože je to úplne nové dobrodružstvo bez príručky v ruke. Jedným z najväčších utrpení, ktoré väčšina rodičov musí absolvovať, je dostať svoje dieťa do postele a pokojne ho uspať. Je vaša spacia rutina utrpením, ktoré sa tiahne po celú noc? Tu je pár…

Island: Tieto fenomenálne veci nájdeš jedine v tejto krajine!

0 icon

Island je ostrov, ktorý sa nachádza v severnej časti Atlantického oceánu. Aj keď názov krajiny (Iceland) znamená krajina ľadu, v skutočnosti je príroda na Islande rôznorodá a naozaj čarovná. Ale Island si zaslúži lásku ľudí nielen kvôli svojej prírodnej kráse. Sú tu tiež pekné trávnaté domy, zábavní policajti a roztomilé semafory. Island…

Pre týchto ľudí by mala byť kuchyňa zakázaným priestorom!

0 icon

Sú ľudia, ktorí variť vedia tak nejak prirodzene. A potom sú tu tí, pre ktorých by mala mať kuchyňa nápis "Zákaz vstupu!". Ku ktorej skupine patríš ty? V dnešnom príspevku ti ukážeme výtvory ľudí, ktorí to za sporákom jednoducho nevedia. Nehody sa stávajú, to je fakt. No tieto špeciality sú už…

Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

0 icon

Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

Vo svete IT

Windows 10 Pro už od 13€, či Office za pár drobných? Využitie túto akciovú ponuku a nepremeškajte to!

0 icon

Len niekoľko dní dozadu spoločnosť AdDuplex zverejnila aktuálne štatistiky týkajúce sa distribúcie jednotlivých verzií Windowsu 10. Dáta spoločnosti odhalili, že len 20% používateľov ma vo svojom počítaču najnovší software. Čo je však zaujímavejšie číslo je, že dáta z úvodu roku odhalili, že rovnaký počet aktívnych zariadení má starší, už nepodporovaný…

Astronómovia objavili klenot medzi exoplanétami: Čím je Gliese 486 b výnimočná?

0 icon

Astronómovia objavili exoplanétu, ktorá sa nachádza len 26-svetelných rokov od nás. Nazýva sa Gliese 486 b a táto planéta je momentálne našou najlepšou šancou pri skúmaní atmosfér planét mimo našej Slnečnej sústavy, píše portál Science Alert. Podľa odhadov vedcov by mohlo ísť o skalnatú planétu, ktorá sa podobá na našu Venušu. Gliese…

Kadiaľ pôjde rover Perseverance? NASA zverejnila obrázok, ktorý ukazuje jednu z možných ciest

0 icon

18. februára pristál na povrchu Marsu rover Perseverance. Presnejšie dosadol do krátera Jezero, ktoré mohlo byť kedysi jazerom a riečnou deltou. V ňom bude rover Perseverance pátrať po stopách mikrobiálneho života na červenej planéte, píše portál Universe Today. Lenže kde presne by mal rover po týchto stopách pátrať? Americká vesmírna…

Americký úrad pre kontrolu liečiv aktualizoval príručku, ako sa správať, keď nastane zombie apokalypsa

0 icon

Aktuálne pandémia nemusí byť tým najhorším, s čím sa musíme v najbližšej budúcnosti vysporiadať. Americký úrad pre kontrolu liečiv (US Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) aktualizoval príručku, ako sa máme chovať, skúste hádať, keď nastane zombie apokalypsa. Na tému upozorňuje portál futurism.com. Hoci v súčasnosti môžu tieto udalosti…

WhatsApp pravdepodobne zavedie funkciu, ktorá o niečo zvýši bezpečnosť komunikácie

0 icon

Službe WhatsApp sa v posledných mesiacoch dostáva extra pozornosti. Dôvodom je ohlásená zmena podmienok používania, ktorá bola pred niekoľkými týždňami posunutá na neskôr. Konkrétne na 15. mája. Spoločnosť tak urobila, aby získala extra čas, aby bola schopná vysvetliť dôvody, prečo sa tak deje. Ale aj napriek tomu, že nové podmienky…

Armádny Magazín

Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

0 icon

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným an

Americké vrtuľníky: Nemci podrážajú už aj Francúzov

0 icon

Nemecko, 5.marec 2021 (AM) – Zdá sa, že Nemci zvažujú výmenu Francúzskeho vrtuľníka Tiger za americký AH-64E Apache. Nemecká predstava o spolupráci je založená výhradne na jednoznačnom prospechu pre nich. Už čoskoro bude zrenovovaná socha Otto Von Bismarck, symbol Nemeckej nadvlády, ktorému sa podarilo poraziť Napoleona a ukrad

Izraelský analytik Kedmi: západné sankcie zdvihli Navaľného stúpencov do hystérie

0 icon

Izrael, 5.marec 2021 (AM) – Nové sankcie USA a EÚ voči Rusku sa stali ukážkou neochoty Západu poškodiť ruskú ekonomiku. Uviedol to izraelský expert Jakov Kedmi.   2. marca USA a EÚ oznámili nové protiruské sankcie kvôli zatknutiu Navaľného. Podľa Kedmiho sa z opatrení uložených Západom stali „lacným pozérstvom

Armáda Doneckej republiky má povolenie na predstihovú paľbu

0 icon

Donbas, 5.marec 2021 (AM) – Vedenie ľudovej milície Doneckej ľudovej republiky povolilo svojim jednotkám páliť na pozície Ozbrojených síl Ukrajiny s predstihom. Podľa predstaviteľa milície ide o nevyh

Americké sankcie sú nanič. Turecko rokuje o ďalšej dodávke ruských S-400

0 icon

Turecko, 5.marec 2021 (AM) – Turecko aj naďalej rokuje s Ruskou federáciou o nákupe druhého pluku systémov PVO S-400 a o možnosti ich spoločnej výroby, nehľadiac na sankcie USA. Vyhlásil to vedúci sekretariátu obranného priemyslu Turecka Ismail Demir.  

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali