Trnavská novéna 2017

Trnava 20. novembra 2017 (HSP/Foto:Trnavská fara)

 

Počas deviatich dní sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave slúži každý deň päť svätých omší, na ktoré prichádza množstvo ľudí nielen z Trnavy a okolia, ale aj z celého Slovenska, ba i zo zahraničia. Trnavská novéna sa koná na počesť trnavskej Panny Márie, ktorá tu v roku 1710 zastavila mor. Veriaci v procesii so zázračným obrazom prešli mestom, a morová epidémia zrazu skončila. Tak nám to zachovali historické dokumenty. Tradícia, pochádzajúca z tých čias, bola obnovená v roku 1944. Program i zoznam slávnostných kazateľov z roku 2016 môžete nájsť tu.

Na snímke program

Zaujala nás homília ThDr. Jána Košiara, ktorá odznela v sobotu 18. novembra 2017; prinášame vám ju v plnom znení.

Drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia!

Tohtoročná trnavská novéna v roku stého výročia fatimských zjavení je venovaná rodine, preto je aj namieste aj dnešné evanjelium o svadbe v Káne Galilejskej, ktorá nám približuje túto udalosť. Udalosť svadby, keď dvaja ľudia – muž a žena – si zakladajú rodinu a povedia si svoje áno. A práve od čias tejto svadby v Káne môžeme povedať, že svojou účasťou na svadbe Pán Ježiš povýšil manželstvo, toto Bohom stanovené spoločenstvo muža a ženy, ktoré je povolané stať sa rodinou, na sviatosť. To nám hovorí aj Katechizmus Katolíckej cirkvi: bod 1601 „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“

Tu vpravo hore, smerom k východu, nájdete fresku, ktorá zobrazuje práve svadbu v Káne Galilejskej. Minule si túto fresku všimli nejakí dvaja cudzinci – turisti a pýtali sa ma, že kto si koho v tej Káne bral. Tak som im musel povedať, čo poviem teraz aj vám: Že to nie je dôležité. Ináč bol by ich mená, evanjelista, sv. Ján zapísal. Čo je teda dôležité v opise tejto udalosti v Káne? No predsa prítomnosť Pána Ježiša Krista medzi ľuďmi. V manželstve, v rodine, v spoločnosti. Spoloč­nosť, ktorá Boha vylučuje zo svojho života, končí vždy zle. V dejinách je na to mnoho príkladov.

Sám Pán Ježiš Kristus, ak ho muž a žena, manžel a manželka chcú mať medzi sebou doma, ich posväcuje  a pomáha v každodenných starostiach. Preto sviatosť manželstva je vlastne prítomnosť Ježiša v každodenných udalostiach, ktoré manželia prežívajú.

Okrem iného aj preto, lebo je obrazom spoločenstva Najsvätejšej Trojice a zároveň jednoty, ktorá je medzi Kristom a Cirkvou. Toto tajomstvo však pochopíme len vtedy, ak prijmeme to, že manželstvo je povolanie, teda nie len kňazstvo a rehoľný život je povolanie, ale aj manželstvo je povolanie kráčať cestou života vo dvojici za Ježišom a k Ježišovi. Je to povolanie viesť toho druhého do večnosti. Toto si snúbenci sľubujú pri prijímaní sviatosti manželstva. A práve toto je aj prvý i posledný dôvod nerozlučiteľnosti manželstva.

Včera bolo 17. novembra. V Bratislave sme mali pietnu spomienku a veniec mučeníkom komunizmu a politickým väzňom položil aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier spolu s prezidentom Andrejom Kiskom. Bol to už druhý zahraničný prezident[1], ktorý tak urobil. Ale tu, v Trnave, v ten deň v roku 1989, sa tu okrem novény, určite nič mimoriadne nedialo, ale aj tak, 17. november 1989 je u nás symbol zmeny režimu, a jeden z výdobytkov novembra 1989 je aj ten, že manželstvo stačí uzatvoriť iba raz, kto chce v kostole, stačí v kostole. A matrika – štátny úrad je povinný manželstvo zaregistrovať.

Ja mám k tomu takúto otázku, ktorú som aj položil na rozličných fórach: „Kto dal moc štátnemu súdu rozviesť manželstvo, ktoré bolo uzatvorené v katolíckom kostole ako nerozlučiteľ­né?“ Už desaťročia tu pritom máme zákon, ktorý povoľuje rozvod manželstva. A preto aj my sme v situácii Ježišových súčasníkov, ktorí sa ho pýtajú, či muž smie prepustiť svoju manželku. Čo nám povie Pán Ježiš dnes? „Mojžiš to urobil iba pre tvrdosť vášho srdca, na počiatku to tak nebolo… (Mt 19, 8). Manželstvo a rodina patrí teda k prirodzenému životu od tých čias, keď Boh stvoril človeka ako muža ženu. Tento princíp jednoty a nerozlučiteľnosti manželstva je základom spoločenského poriadku, v ktorom rodina má nezastupiteľné miesta. „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“ A tak už nie sú dvaja, ale jed­no telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.” (Mt 19, 4 – 6). Žiaľ, súčasné zmýšľanie v spo­ločnosti je často v silnej opozícii ku kresťanskému chápaniu manželstva, čo sa týka jeho ne­rozlučiteľnosti.

Hovorím tu, aby bolo jasné, o manželstve a rodine, ktorej základ tvorí jeden muž a jedna žena. Nie o neja­kých alter­natívach dvoch mužov či dvoch žien, ktorí si môžu kúpiť dieťa. To je cesta do Sodomy a Gomory, môžete si doma prečítať ako to dopadlo s ľuďmi, ktorí stratili Boží obraz zo svojej prirodzenosti. A čo po nich ostalo. Mŕtve more. Prečo sa volá mŕtve? Lebo nie je v ňom život. Ani jedna ryba, ani jedna vodná rastlina.

Kardinál Carlo Caffarra, pán dekan[2] ho tu na novéne spomínal, ktorý bol prvým šéfom Pápežského inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny, ešte v roku 1980 za pápeža sv. Jána Pavla II., poslal sestre Lucii z Fatimy list, v ktorom ju prosil o modlitby a tá mu takto odpovedala:

„Posledný zápas medzi Pánom a kráľovstvom Satana bude o manželstvo a rodinu. Nebojte sa! Každý, kto sa bude snažiť o posvätnosť manželstva a rodiny bude mať protivníkov a oponentov, lebo toto je rozhodujúca otázka. Potom dodala: Panna Mária už však rozmliaždila hlavu Satana.“ Kardinál Caffarra k tomu hovorí, že rodina je jadro sporu, keďže je nosným pilierom stvorenia. Ak padne tento základový stĺp, zrúti sa celá budova. A toho sme žiaľ svedkami v dnešnej dobe. Práve sa nachádzame v tomto kľúčovom bode a vieme to.“

Nedávno, minulý mesiac, sa v Paríži stretla skupina filozofov a vedcov z kľúčových štátov EÚ, kde prijala Výzvu na obnovu kultúrneho a kresťanského dedičstva Európy.[3] V tomto dokumente signatári výstražne poukazujú, že moderný liberalizmus, ktorý nadobudol takmer náboženský charakter, nakazil ducha Európy nebezpečnou kváziideológiou, ktorá svojím vplyvom vniesla do európskej spoločnosti rozklad a odcudzila ju jej kultúrnemu dedičstvu. Z 36 bodov, ktoré nielen kritizujú súčasnú situáciu v Európe, ale ukazujú aj východiská, sa jeden bod zaoberá aj rodinou: „Manželstvo a rodina sú nezastupiteľne dôležité. Manželstvo je základom ľudskej spoločnosti a bázou harmónie medzi mužom a ženou. Otec a matka majú fundamentálnu úlohu v ľudskej spoločnosti. Manželstvo a deti sú podstatným predpokladom prosperujúceho rozvoja ľudstva. Zo strany rodičov je výchova detí často náročnou obetou a túto obetu musí si spoločnosť primerane uctiť. V plnom rozsahu podporujeme múdru sociálnu politiku, ktorá podnecuje a posilňuje manželstvo, deti a výchovu detí. Spoločnosť, ktorá nevie oceniť rodinu s deťmi, nemá budúcnosť.

Túto Parížsku deklaráciu našiel náš pán prof. František Vnuk a celú ju publikoval v časopise Kultúra.[4]

Nedávno sme mali Dušičky, deň i celý týždeň, keď sme si osobitne spomínali na našich drahých, ktorí nás predišli do večnosti. Ak sme veriaci, nádej nám vždy dávajú slova Pána Ježiša: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.” (Jn 11, 25-26). Iste aj tí, ktorí v Pána Boha a nesmrteľnú dušu človeka neveria, aj takých máme, počas týchto dní si iste našli čas na pietnu spomienku, a s pokorou si pripomenuli pominuteľnosť ľudského života a vedomie toho, že pred majestátom smrti sme si všetci rovní. Dôstojnosť človeka vyžaduje aby bola s úctou vnímaná aj jeho smrť, nech by bola akákoľvek, a rovnako aby bola rešpektovaná aj možnosť dôstojného pochovania tela. A predstavte si, že ani toto sa v našej Slovenskej republike nerešpektuje. Pritom už od čias rímskeho práva existujú pravidlá, písané i nepísané o narábaní s mŕtvym telom, nech by to už bolo telo zločinca, neznámeho, alebo nám blízkeho človeka. Ani Pontský Pilát neodmietol vydať Jozefovi z Arimatey mŕtve telo Pána Ježiša, aby ho pochoval.. A my tu dnes v Bratislave v Inchebe už pol roka máme výstavu mŕtvol. Viacerí, či poslanci, alebo lekári i iní významní ľudia protestovali a nič. Aj malá skupina katolíkov sa bola modliť pred tým výstaviskom Incheba.

Žiaľ, obchod s mŕtvolami tu máme dnes, v roku Pána 2017. Len aby sa nepremenil na obchod so smrťou. Toto je ovocie 17. novembra 1989? Ešte aj obete černovskej tragédie pred 110 rokmi boli dôstojne pochované[5]. A my to tu pol roka trpíme, a tvárime sa že nič, 110 rokov po Černovej, keď v Bratislave, sa stále točí medzinárodný biznis, zarábajúci na vystavovaní mŕtvych, rozpor­covaných a inak preparovaných ľudských tiel. Ich identitu ani nepoznáme, hoci je dosť rozšírené doteraz nevyvrátené podozrenie, že sú to pravdepodobne obete čínskeho komunistického režimu, ktorý ich pripravil nielen o slobodu, o život, o vlastné meno ale i o posmrtnú dôstojnosť [6].

Na Slovensku mnohí z volených i nevolených našich elít hovoria o potrebe nasledovania najmodernejších európskych trendov aj v legislatíve, najmä v oblasti zrovnoprávnia manželstva osôb rovnakého pohlavia. A západné elity nám vyčítajú, že stále nemáme tie registrované partnerstvá, že ešte nemáme ani jednu mešitu. Hlavne, že máme vládnu stratégiu uplatnia rodovej rovnosti na všetkých úrovniach spoločnosti[7].

Naša biskupská konferencia dala k tomu takéto vyjadrenie: “Sme sklamaní z rozhodnutia Vlády SR. Považujeme ho za nesprávne. Toto rozhodnutie nás motivuje k tomu, aby sme ešte intenzívnejšie svedčili o pravej dôstojnosti každej ľudskej osoby a skutočnej rovnosti medzi mužmi a ženami.”[8] A čo sa zmenilo? Páni sa tvária, že nič nepočuli. A v Šaštíne, či v Nitre, kde predsa len páni prídu, lebo majú radi prvé miesta, a namiesto výzvy na obrátenie a presadzovanie kresťanských hodnôt do života slovenskej spoločnosti počujú od slávnost­ného kazateľa, ktorý v priamom prenose dáva za vzor prezidenta 1. republiky Tomáša Gariqua Masaryka, ktorého známym heslom bolo Řím musí byt souzen a odsouzen…[9]

O nejaký čas sa už bude považovať za prejav extrémizmu aj odlišný názor na nejakú ktovie akým chorým mozgom, včerajší slávnostný kazateľ[10] ich nazval „podivnými mičurincami“ vymyslenú teóriu genderizmu, že človek si môže slobodne vybrať, či chce byť muž alebo žena, že nemusí rešpektovať, ako ho Pán Boh stvoril a povolal do života. Človek zabudol, že jeho telo je chrámom Ducha Svä­tého a že to nie je tovar na predaj! Ani živé, ani po smrti, ako to robia v Inchebe.

Prosme našu nebeskú Matku, Pannu Máriu trnavskú, aby nás uchránila, i to, čo tu ešte máme, od moru našej súčasnej spoločnosti, ktorá berie človeku nielen Boha, ale aj jeho vlastnú ľudskú dôstojnosť. Pred narodením, počas života i po smrti.

Prijmime preto medzi seba Ježiša Krista ako tí mladí v Káne Galilejskej. Nielen že im nechý­balo víno, ale vďaka Božej pomoci a vedeniu dokázali slušne žiť celý život. A stačilo tak málo, robiť všetko, čo nám Pán Ježiš hovorí. Ako tí nalievači vína v Káne. Nepochodili zle. Tak aj my, ak chceme zmeniť našu chorú slovenskú spoločnosť, musíme sa pevne držať Ježiša Krista a nenechávať sa opíjať rožkom, ako sa hovorí v našich končinách. Pravda a spravodlivosť nie je na predaj, pravdu a spravodlivosť, postavenú na Kristovi, treba žiť. S Božou pomocou sa to určite dá.

Pán Ježiš ako Boží Syn, teda spoluautor stvorenia všetkých vecí i prírodných zákonov, dokáže všeličo. Len musíme v neho a jemu veriť. A konať. On aj z vody našich ľudských slabostí a nemožností dokáže urobiť víno dobrých a odvážnych životných postojov, aj keď nie okamžite. Preto vždy je dobré mať Pána Ježiša, nielen ako svadobného hosťa,  nablízku. Žiť v jeho prí­tom­nosti a pod ochranou Panny Márie. Generácie, ktoré žili pred nami, nám potvrdzujú, že sa to dá.

[1] Prvý bol v novembri 1994 taliansky prezident Oscar Luigi Scalfaro.
[2] Prof. ThDr. Stanislav Vojtko.
[3] The Paris Statement A Europe We Can Believe. In: https://thetrueeurope.eu/a-europe-we-can-believe-in.
[4] Kultúra, roč. XX. (2017), č. 19, s. 2 –3.
[5] Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa k 110. výročiu černovskej tragédie. http://www.hlavnespravy.sk/homilia-arcibiskupa-cyrila-vasila-k-110-vyrociu-cernovskej-tragedie/1189502.
[6] https://svet.sme.sk/c/20641988/kanadsky-pravnik-v-inchebe-vystavuju-zavrazdenych-vaznov-svedomia.html?ref=av-left.
[7] http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2014/11/Akcny-plan-RR_final.pdf; http://www.hlavnespravy.sk/celostatna-strategia-rodovej-rovnosti-schvalena-vlada-jej-dala-zelenu/444847.
[8] https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-kbs/c/reakcia-kbs-na-prijatie-navrhu-celostatnej-strategie-rodovej-rovnosti.
[9] Lukáš Obšitník, Téma: Masaryk a 1. ČSR – druhá strana mince, https://www.postoj.sk/2820/tema-masaryk-a-1-csr-druha-strana-mince.
[10] Prof. ThDr. Jozef Jurko.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ruské MZV: Ak Česko bude ďalej ničiť vzťahy, odpovieme

0 icon

Moskva 20. apríla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Foreign Ministry of the Russian Federation, SITA-Marko Erd)   Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že Rusko nenechá ďalšie rokovania Českej republiky bez odozvy. Zacharovová v rozhovore pre ruskú televíziu RBK uviedla, že Česká republika si musí uvedomovať, že Rusko bude aj naďalej reagovať na ďalšie…

Biden o procese so Chauvinom: Modlím sa, aby bol vynesený ten správny verdikt

0 icon

Washington 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Americký prezident Joe Biden v utorok vyjadril nádej, že v súdnom procese s bývalým policajtom obvineným z vraždy Afroameričana Georgea Floyda bude vynesený "ten správny verdikt". Celý prípad je podľa Bidenovho názoru úplne jasný, informovali agentúry AP a AFP "Dôkazy sú podľa mňa…

Fico obvinil Kolíkovú z kšeftovania. Jej firemná spoločníčka bola vlani odsúdená za spreneveru. Okamžitá reakcia ministerky: „Toto nie je náhoda!“

0 icon

Bratislava 20. apríla 2021 TASR AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák, TASR - Martin Baumann)   Konateľka firmy, ktorej spoločníčkou je údajne aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), bola v januári 2020 odsúdená za spreneveru. Na tlačovej besede o tom informoval predseda strany Smer-SD Robert Fico Kolíková reagovala, že podiel…

Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho vyčerpali v štandardnom čase iba tretinu eurofondov, tvrdí Heger

0 icon

Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, TASR – Jakub Kotian)   Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho z balíka eurofondov v hodnote 15 miliárd eur stihli za roky 2014 až 2020 v štandardnom čase vyčerpať iba 4,8 mld. eur. Upozornil na to v utorok na tlačovej konferencii premiér Eduard Heger.…

Česko žiada partnerov v EÚ a NATO, aby tiež vyhostili ruských diplomatov

0 icon

Praha 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Česko žiada členské štáty Európskej únie a partnerské krajiny NATO, aby prejavili solidaritu s Prahou a takisto vyhostili ruských diplomatov. Povedal to na utorňajšej tlačovej konferencii český vicepremiér Jan Hamáček, informovala agentúra AFP i české médiá "Budeme vyzývať na kolektívnu akciu…

Kotleba mal vycestovať do Egypta po svojho syna. Matka plánuje podať trestné oznámenie

0 icon

Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Médiá začiatkom týždňa priniesli informáciu, že poslanec NR SR a líder opozičnej strany ĽSNS Marian Kotleba vycestoval do Egypta údajne za účelom priniesť na Slovensko svojho 5-ročného syna, s ktorým jeho matka žije v tejto severoafrickej krajine. Kotleba sa podľa médií nachádza v…

Blaha sa pýta, či ho budú špehovať, alebo ho rovno zatvoria, keďže podľa ministra Naďa predstavuje „bezpečnostné riziko“

0 icon

Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Poslanec Ľuboš Blaha zo Smeru-SD zverejnil na sociálnej sieti reakciu na vyjadrenia ministra obrany Jaroslava Naď z OĽaNO o tom, že Blaha má predstavovať "bezpečnostné riziko" Minister Naď v rozhovore pre Denník N označil politického oponenta Ľuboša Blahu ako "bezpečnostné riziko". Blaha to v…

Klus: „Zavedenie Covid-19 certifikátov neznamená obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach EÚ. Očkovanie nebude podmienkou vycestovania.“ V čom teda bude rozdiel?

0 icon

Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa (SaS) platí, že digitálne zelené covid pasy by sa mali používať "len dovtedy, kým sa nákaza nevytratí z našich každodenných životov". Klus v pondelok v blogu, pre portál hnonline.sk skonštatoval, že príchod jari a…

Sociálnymi sieťami sa šíri video, ako policajt tvrdo zakročil voči bezdomovcovi. Ľudia sú pobúrení. Policajný prezident reaguje

0 icon

Bratislava 20. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot)   Prezident Policajného zboru Peter Kovařík sa na sociálnej sieti vyjadril k incidentu zo Starej Turej, ktorý obletel sociálne siete. Podľa záberov, ktoré medzičasom zdieľali stovky ľudí, policajt zakročil tvrdo voči mužovi ležiacemu na parkovisku. Kovařík vysvetľuje Zábery, ktoré sa objavili na sociálnej sieti,…

Pri zrážke vlakov s traktorom zomrel v Maďarsku jeden človek, sú aj zranení

0 icon

Budapešť 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Jeden človek zomrel a viaceré osoby utrpeli ťažké zranenia v utorok popoludní pri maďarskej obci Újfehértó v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe, kde na železničnom priecestí narazili do traktora dva osobné vlaky. Jeden z nich sa po náraze vykoľajil a viaceré jeho vozne sa prevrátili, informovali na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Štrba

Ateizmus vs náboženstvo, Sam Harris vs Jordan Peterson (1/4)

0icon

Prinášam vám otitulkovanú prvú zo štyroch diskusií medzi dvoma významnými intelektuálmi, v ktorej sa konečne začalo rozprávať o otázke, ktorá je kľúčová pre prežitie západnej civilizácie: Má náboženstvo nejaký význam? Diskusia číslo 1 sa uskutočnila 23. júna 2018 v kanadskom Vancouveri v Orpheum Theatre a naživo ju sledovalo 3 000…

Matej Kečkéš

Klamstvá mainstreamu

0icon

Existuje veľa lží a poloprávd, ktoré šíri mainstream. Veľa z nich má za účel zničiť ľudského ducha a spiritualitu v ľuďoch. Napr. mainstream dokáže propagovať laserové operácie zraku, ktoré sú pomerne drahé, oproti takej očnej joge, ktorá je úplne zadarmo, akurát treba mať pri nej viac trpezlivosti. Totižto laserová operácia…

Gabriel Dragon

Rusi len chcú mať zdravé bandurky...

0icon

Ako si Rusi mohli dovoliť tak drzo zhromažďovať vojská na svojom vlastnom území, zatiaľ čo na opačnej strane hranice zoskupuje ťažkú techniku Ukrajinská armáda a NATO pod záštitou vojenských cvičení? Čoho sa Rusi tak nepochopiteľne boja? Veď po poslednom veľkom „brúsení šablí“ na západe od Ruska ich padlo len 26 miliónov.…

Marián Tkáč

Slováci proti Rusom?

0icon

Jednou z najväčších chýb Slovenskej republiky z rokov 1939-1945 bol vstup do vojny proti Sovietskemu zväzu. Kto pozná dejiny vie, že vojnu ZSSR vyhlásil predseda vlády Tuka sám, „lebo vedel, že vyhlásenie vojny by snem nebol schválil.“ Tragika veci bola v tom, že túto protiústavne a protiprávne, a proti vôli národa vyhlásenú vojnu…

Radovan Hrádek

Martin Koller a jeho pohľad na Vrbětice

0icon

Stojí za prečítanie. Objektívne a pravdivé. ______________________________________________________________ NOVAREP 19 4 21 Vrbětice 2021 Jako Goebels před Mnichovem K tragické explozi, či explozím ve Vrběticích jsem psal článek krátce, po tragickém výbuchu. Vyšel tehdy ještě na Parlamentních listech, což v současnosti určitě nehrozí. Při pohledu na komedii, kterou prezentují česká média,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 1. časť

0 icon

Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

0 icon

Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

Záhadná vražda ryšavky 1. časť

0 icon

Počas druhej svetovej vojny Nemci okupovali väčšinu Európy. Neutrálne krajiny - Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko a Švédsko - slúžili ako liahne intríg a špionáže. Obzvlášť významné bolo Švédsko, pretože vďaka jeho strategickej polohe tam mali nemeckí, sovietski a britskí agenti de facto voľné ruky. V rámci trojdielneho článku sa spoločne pozrieme na vraždu záhadnej ryšavky.…

TOP10+: Fakty o vesmíre, ktoré znejú ako falošné, ale sú pravdivé

0 icon

Dokonca aj tí, ktorých vesmír nijako nezaujíma, sú veľakrát prekvapení správami o vesmíre, galaxiách a našej planéte. Moderní vedci sa pritom vôbec nebránia generovať stále nové a nové fakty a dávať ich na svoje informačné kanály. Ich objavy stále dokazujú všetkým na našej planéte, ako málo toho vieme o tejto…

Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

0 icon

Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

Vo svete IT

Sonda americkej NASA, New Horizons nedávno prekročila dôležitý míľnik. Kde sa práve nachádza?

0 icon

Sonda americkej vesmírnej agentúry NASA, New Horizons, práve prekročila vzácny vesmírny míľnik, píše portál IFLScience. 17. apríla prekročila hranicu 50 astronomických jednotiek. Znamená to, že je sonda od nás 50-krát ďalej, než sme my od Slnka. Sonda odštartovala v roku 2006 a ak s ňou chceli vedci komunikovať, trvalo to…

Android 12 automaticky uspí nepoužívané aplikácie, aby uvoľnil miesto

0 icon

Uvedenie Androidu 12, hoci v BETA verzii, sa pomaly, ale isto blíži. Spolu so skracujúcim sa termínom, postupne sa dostávajú na povrch nové a nové informácie okolo pripravovaných funkcií. Je to možné hlavne vďaka dostupnosti skorého náhľadu Androidu. Najnovšie na jednu z funkcií upozorňujú vývojári známeho xda-developers.com fóra, ktorí objavili…

Od smartfónov k elektromobilom: Huawei predstavuje Alpha S a Alpha S HI

0 icon

O automobile Huawei sme mohli počuť prvýkrát už vo februári tohto roka a neskôr približne týždeň dozadu. To, čo sa dlhšiu dobu špekulovalo, sa stalo realitou. Spoločnosť v spolupráci s partnermi, predstavila svoj prvý elektromobil. Na tému upozorňuje portál autoevolution. Prvý elektromobil z kuchyne Huawei je na svete: Alpha S…

Pozor na tento nenápadný odkaz, ktorý sa šíri službou WhatsApp. Neklikajte na neho, ide o malware!

0 icon

Platforma WhatsApp v posledných týždňoch dostáva skutočne zobrať. Len niekoľko dní dozadu obehla technologickú komunitu správa okolo možnosti sledovania aktivity používateľov tretími stranami, či o bezpečnostnej medzere, ktorá umožňuje viac menej hocikomu zablokovať účet obete. Všetko, čo k tomu je potrebné, je poznať mobilné číslo používateľa. Pozor na malware šíriaci sa WhatsAppom…

Redmi K40 Game Enhanced Edition: poznáme dizajn i dátum predstavenia hernej novinky!

0 icon

Redmi K40 Game Enhanced Edition je úplný názov smartfónu, ktorý si doteraz držal väčšinu informácií v tajnosti. V posledných dňoch však začali na povrch pomaly vyplávať informácie o pripravovanom smartfóne a dozvedeli sme sa napríklad o použitom displeji, či dokonca čipsete. Teraz však už vieme naisto, kedy bude smartfón predstavený.…

Armádny Magazín

Ukrajina s tým nesúvisí: USA vysvetlili presun desiatok vojakov do Poľska

0 icon

USA, 20.apríl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vysvetlilo, prečo presunuli niekoľko desiatok bojovníkov do Poľska. Pentagón rýchlo ubezpečil, že Ukrajina s tým nemá nič spoločné. Vyhlásil to hovorca vojenského oddelenia John Kirby na brífingu. Poznamenal, že hovoríme o bežných cvičeniach, ktoré nemajú nič spoločné so zhor

Asymetrická odpoveď: Veľvyslanectvá Českej republiky a USA dostali zákaz najímania ruských občanov

0 icon

Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že veľvyslanectvá Českej republiky a Spojených štátov amerických v Rusku už nebudú môcť najímať ruských občanov. Predtým sa im podarilo získať „veľmi veľké množstvo ľudí“ z radov Rusov. V éteri programu „60 minút“ na televíznom kanáli „Rusko-1“ Zacharovová

Ruské letectvo zasiahlo teroristickú základňu pri Palmyre. Zabili až 200 militantov

0 icon

Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Rusko pred prezidentskými voľbami zasiahlo teroristov, ktorí plánovali teroristické útoky a útoky na štátne inštitúcie vo veľkých mestách v Sýrii.   https://twitter.com/ferozwala/status/1384230763839643650   Ruské vzdušné sily zaútočili na teroristov v Sýrii. Je zr

USA stupňujú napätie. Torpédoborce smerujú do Čierneho mora

0 icon

USA, 20.apríl 2021 (AM) – Dva americké torpédoborce Donald Cook a Roosevelt opäť opustili základňu na gréckom ostrove Kréta a smerujú do Čierneho mora. Oznámil to šéfredaktor portálu BlackSeaNews“ Andrey Klimenko.   Americké ministerstvo obrany sa pred týždňom rozhodlo nevyslať raketové torpédoborce do Čierneho mora, aby zabránili „ďa

Analytik Štefec: Základný problém je načasovanie kauzy Vrbětice a jej otvorenie práve teraz

0 icon

Česko, 20. apríl 2021 (AM, Sputnik) – S vojenským analytikom a bývalým riaditeľom výzbrojnej služby ministerstva obrany Jaroslavom Štefcom sa vraciame k výbuchu muničného skladu vo Vrběticích. Expert považuje kauzu za spravodajskú hru a tiež upozorňuje na z jeho hľadiska problematické načasovanie. Ako uvádza

Svetlo sveta

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali