Svätý Saturnín, mučeník: Bohovia vaši sú diabli!

Bratislava 17. marca 2019 (HSP/Foto:Karol Jerguš)

 

O pôvode svätého Saturnína, ktorý žil v treťom storočí v Ríme a v Gálii, nezná sa nič určitého. Isté je, že vyznačoval sa od mladosti svojej svätým životom, učenosťou a horlivosťou kresťanskou v svetovom meste Ríme, bol vysvätený za kňaza a ako taký účinkoval požehnane. Keď pápež sv. Fabián zbadal horlivosť jeho a neohrozenosť v povznášaní slávy Božej, povýšil a vysvätil ho na dôstojnosť biskupskú

Toho času pohrúžená bola Gália ešte zväčša v tmách pohanstva a svetlo sv. Evanjelia preniklo bolo iba do málo sŕdc. Horlivý pápež Fabián staral sa nielen v Ríme o stádo svoje, ktoré ohrozovali zúriví pohania, ale vysielal i do oddialenejších provincií ríše rimskej horlivých vierozvestov ohlasovať slovo Božie. A tak vyslal okolo roku 245 svätého Saturnína s mnohými zbožnými kňazmi a diakonmi do Gálie, aby vykoreňovali pohanstvo a rožširovali vieru v pravého Boha. Kadekoľvek išli horliví vierozvestovia, všade rozsievali po mestách a dedinách semeno slova Božieho s požehnaným výsledkom. Preto považovaný býval svätý Saturnín vždycky za jedného z prvých apoštolov Gallie. Usadil sa konečne okolo roku 250 v bohatom meste Toulouse medzi samými pohanmi a začal oduševnene pracovať na obrátení ich. Svätý život jeho, skvelé apoštolské kázne jeho a napomínania, ktoré pôsobili mocne na srdcia poslucháčov a ktoré podporované boli mnohými divmi a zázrakmi, získali mnohých pohanov sv. cirkvi. Nezadlho povstala obec kresťanská.

A biskup Saturnín vystavil kaplnku, v ktorej zhromažďoval stádo svoje, utvrdovaľ vo sv. náboženstve, slúžieval sv. omšu a prisluhoval sv. sviatosti. V meste Tulúse, ako v iných väčších mestách, obývaných Rimanmi, mali pohania veľký chrám modlársky, ktorý za príkladom hlavného mesta ríšskeho Ríma menovali Kapitoliumom. V tomto chráme modlárskom ohlasovali žretci vešťby a tvrdili, že na predložené otázky odpovedajú sami bohovia, pre tieto vešťby bolo i mesto Tulús široko-ďaleko u pohanov vo veľkej sláve a prešibalí pohanskí žretci koristili bohatstvá z povery zaslepeného ľudu pohanského. Svätý Saturnín odkryl klamstvo žretcov a denne vzrastal počet kresťanov.

Rozhnevaní žretci prestali ohlasovať vešťby modiel a tvrdili zaslepeným pohanom, že prítomnosť a prechádzky najväčšieho nepriateľa bohov rimských popri Kapitoliume sú na príčine umlčania vešťby. Medzi pohanmi nastal veľký nepokoj. S rozhorčením hovorila zberba pohanská o tajnom spolku, ktorý v skrytosti podrýva blahobyt a pokoj mešťanov a pozbavuje ich priazne bohov starootcovských. Žretci poukazovali, že svätý Saturnín je hlavou tajnej sekty. I vymohli u vladára privolenie, aby sv. biskup obetovaný bol na smrť ku zmiereniu rozhnevaných bohov štátnych. Jedného dňa išiel svätý Saturnín, ako obyčajne, popri hlavnom chráme pohanskom v sprievode kňaza a dvoch diakonov. Na Kapitoliume zhromaždení boli veľmi mnohí pohania. Svätý biskup videl to a prežehnal sa znamením sv. kríža i ticho modlil sa za obrátenie zaslepených pohanov. Medzitým žretci obetovali zápalné obety v pohanskom chráme a vzývali ich na oko o veštby. Ale modla, v ktorej skrytý býval podvodný žretc a z nej hovorieval odpovede a veštby, nevydala hlasu. Prehnaní žretci riekli prítomným pohanom, že kresťania a najmä svätý Saturnín i teraz prekážajú rozhnevaným bohom. Jeden z pohanov poznal sv. biskupa, i vykrikoval na druhov, aby pochytili svätého Saturnína a vypomstili sa na ňom.

Zberba pohanská uväznila sv. biskupa a vliekla ho do chrámu pohanského, keď medzitým kňaz jeho a diakon unikli prenasledovníkom. Keď pohania doviedli do chrámu pohanského svätého Saturnína, zvolal popredný žretc:

„Hľa, toto je úhlavný nepriateľ bohov našich, ktorých menuje dľa viery svojej zlými dúchmi hanobí a hovorieva, že treba je zrúcať chrámy ich! Tu je čas, aby sme sa pomstili i bohov svojich. Nech obetuje bohom, ktorí sa hnevajú na neho i na nás, alebo nech zomre!“

I pochytili ho a doviedli pred oltár zápalný. Ale svätý Saturnín vzpieral sa sypať kadidlo na oltár modlársky a neohrožene zvolal povýšeným hlasom:

„Ja znám iba jedného pravého Boha, Stvoriteľa celého vidomého a nevidomého sveta, a Tomuto prinášam denne obetu chvály. Viem, že bohovia vaši sú diabli, ktorých vy ctíte márne obetami krvi a mäsa nerozumných zverov, ale ešte viac i smrťou duší svojich! A ako môžete žiadať odo mňa, aby som sa klaňal tým, a bál sa tých, ktorí sami hovoríte, ako sa dozvedám, že sa boja mňa a nevydávajú veštby?“

Na tieto slová začali modlári zúriť rozpaľovaní žretcami, ktorí preklínali sv. biskupa. Zberba bila ho, že celé telo jeho bolo samá rana. K najslávnejšej obete pohanskej prichystaný bol býk. Hlavný žretc predral sa sberbou, ktorá trýznila svätého Saturnína, a dal ho poviazať. I vliekli potom rozbesnení pohania sv. biskupa pred chrám, priviazali ho za nohy na divokého býka, pichali tohoto železnými týkami a hnali ho po schodoch Kapitoliuma dolu na rovinu. Svätý vlečený bol rozdráždeným býkom a hneď na prvých schodoch rozrazil si hlavu tak, že modzgami a krvou svojou zalial ich a vypustil veľkú dušu svoju. Ale zúrivci hnali ďalej zdivočeného býka, kým celé telo svätého Saturnína nebolo rozkusované a zohavené. I nechali ležať ho na ceste. Veriaci neopovážili sa pred pomstou zúrivých pohanov priblížiť sa za bieleho dňa ku ostatkom svätého, ktoré ponechané boli za pokrm dravým zverom.

Ale neskoro v noci odvážili sa dve kresťanské ženské na cestu, vzali telo sv. mučeníka, zavinuli ho do čistého plátna a pochovali ho na tajnom mieste hlboko do zeme, aby pohania nemohli nájsť ho a ešte viac zneuctiť, keď pohania v tých časoch obyčajne spálili telá sv. mučeníkov a metali popol ich do riek, aby celkom zničili pamiatku ich. To stalo sa dňa 29. novembra roku 250. Po čase vystavili veriaci kresťania, a síce za časov sv. biskupa Hilaria nad hrobom sv. mučeníka Saturnína malú kaplnku. Na začiatku štvrtého storočia diali sa na príhovor svätého Saturnína mnohé divy a preto začal sv. biskup Sylvius stavať krásny chrám nad kaplnkou, ktorý potom dostaval nástupca jeho sv. Exuperius.

Pohanskí žretci nenávideli na smrť biskupa Saturnína, poneváč obávali sa o bohaté príjmy svoje, ktoré dostávali za veštby v Kapitoliume od poverčivých pohanov a preto z lakomstva poštvali zberbu pohanskú a úrady cisárske proti biskupovi, ktorý staral sa o duševné spasenie bližných svojich a horlivu ohlasoval Evanjelium a rozširoval spasiteľnú vieru v pravého Boha, i bol hrozne umučený. Lakomstvo je ťažký hriech a z neho pochádzajú mnohé neprávosti. Múdry Sirach hovorí o lakomstve :

„Nič nie je väčšou nespravodlivosťou, než milovanie peňazí, lebo kto činí toto, ten má na predaj i dušu.“

Príklad toho máme na Judášovi Iškariotskom, ktorý nebál sa predať za tridsať strieborných Majstra svojho a Boha. Sv. Matúš píše :

„Ľahšie je Ťave prejsť skrze úško ihelné, než bohatému – lakomcovi vojsť do kráľovstva nebeského.“

A prečo? Nuž preto, že lakomstvo privádza človeka k mnohým hriechom a neprávostiam. Sv. Pavel nazýva lakomca modlárom :

„Vedzte o tom a rozumejte, že žiaden lakomec, čo je modlárstvom, nemá dedictvo v kráľovstve Kristovom a Božom.“

Veď ako pohan veľmi váži si modlu svoju a v nej skladá celú nádej svoju, tak lakomec skladá celú nádej svoju na časné statky, ako na pravého Boha. Zbožný františkán, Róbert de Licio, hovorí v kázňach svojich, že raz bol povolaný k nemocnému bohatému mužovi. Kňaz napomínal známeho lakomca, aby sa obrátil k Bohu, činil pokánie a pripravil sa k šťastnej hodinke smrti. Ale márná práca to bola! Bohatý lakomec žiadal, aby priniesli mu k smrteľnej posteli peniaze jeho. Zbožný františkán myslel, že zomierajúci boháč rozdá peniaze svoje chudobným, alebo na iné bohumilé ciele. Ale hľa, keď pokrvní doniesli peniaze lakomcovi, pozdvihol ťažký mešec k ústam, poľúbil ho a riekol:

„Ty si Boh môj, v tebe skladám nádej svoju!“  A v tom zomrel.

Preto Otcovia cirkevní veľmi ostro píšu o tejto neprávosti, ktorá človeka vo dne v noci ako bodľavé tŕnie pichá, trápi a spôsobuje stonásobné starosti. Sv. Bonaventúra prirovnáva lakomca k svini, poneváč oba, jak lakomec tak sviňa, bývajú na úžitok ľuďom iba po smrti. Sv. Augustín pripodobňuje lakomca ohňu pekelnému a hovorí :

„Ach, jak veľké množstvo ľudí pohltilo už peklo, a predsa ono nikdy nehovorí: Dosť je! Tak podobne lakomec.“

Pohanský spisovateľ Plutarch píše, že kráľ Alexander Veľký, Makedonský, podmanil si väčšiu časť známeho sveta. Mudrc Deniokrytos oznámil mu, že vo svete je ešte mnoho krajín, ktoré si nepodrobil. Na tieto slová dal sa vraj do plaču Alexander. A keď sa ho pýtali, prečo by horko plakal, on odpovedal, že oplakáva nešťastie svoje, poneváč je ešte mnoho krajín, ktoré on nevydobyl.

Kresťane, chráň sa lakomstva! Rozváž si, čo hovorí sv. Pavel :

„Koreň zaiste všetkého zlého je žiadostivosť.“ A zase hovorí :

„Nič zaiste nepriniesli sme na tento svet: bez pochyby je, že nemôžeme odniesť tiež ani nič.“

Upamätaj sa teda, že nevezmeš nič sebou z tohoto sveta z tých vecí, ktcré si nazhromaždil. A čo teda? Iba dobré a zlé skutky svoje! Sv. Ján hovorí v Zjavení:

„Skutky ich nasledujú ích.“  Áno, kresťan, nech odstraší teba od lakomstva skúsenosť, že nespravodlivé nadobnuté majetky neprinášajú úžitok, lebo dediči obyčajne sú nevďační a prichádzajú na vnivoč. Kráľ Šalamún bol veľmi bohatý, že nikto nebol mu rovný. Po smrti jeho zdedil syn Roboam to nesmierné bohatstvo. Ale za veľmi krátky čas požíval ho, lebo panoval veľmi nešťastne, zomrel rýchlo a majetok dostal sa do cudzích rúk. Žalmista Pána  hovorí:

„Lepšie je máličko spravodlivému nad mnohé bohatstvá hriešnikovi.“  Svätý Saturnín považoval poznanie pravého Boha a plnenie zákonov Jeho za najväčšie šťastie svoje a bližných: a preto rád podstúpil i mučenícku smrť. Kresťan, najväčším pokladom tvojim nech je Pán Ježiš Kristus a učenie Jeho! S Ním žij, pracuj a trp!

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pompeo vyzval Etiópiu na úplné zastavenie bojov v Tigraji

0 icon

Washington 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Guglielmo Mangiapane)   Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok naliehal počas telefonického rozhovoru na etiópskeho premiéra Abiya Ahmeda, aby okamžite zastavil boje v severoetiópskom štáte Tigraj. Informoval o tom v pondelok rezort diplomacie USA vo vyhlásení, ktoré cituje agentúra AFP Pompeo privítal vyhlásenie etiópskeho…

Poľsko a Maďarsko trvajú na vetovaní rozpočtu EÚ, no sú otvorené novým riešeniam

0 icon

Varšava 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Poľsko a Maďarsko sú otvorené novým návrhom riešenia sporu s Európskou úniou (EÚ), v rámci ktorého sa krajiny vyhrážajú vetovaním dlhodobého európskeho rozpočtu a s ním spojeného plánu na oživenie ekonomík členských štátov Únie po koronakríze. Informovala o tom v pondelok večer agentúra Reuters…

Čierna Hora napriek protestom EÚ trvá na vyhostení srbského veľvyslanca

0 icon

Podgorica 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Čierna Hora naďalej považuje srbského veľvyslanca Vladimira Božoviča za nežiaducu osobu. Na tomto postoji trvá napriek protestom Európskej únie (EÚ) a tomu, že Srbsko zrušilo recipročné rozhodnutie o vyhostení čiernohorského veľvyslanca. V pondelok to oznámilo čiernohorské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré cituje agentúra AP Eurokomisár…

Vo Francúzsku to vrie. V Paríži skoro 50-tisícicová demonštrácia. Protestuje sa aj v iných mestách. Sporný návrh bezpečnostného zákona prepracujú

0 icon

Paríž 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Mori)   Poslanci z vládnucej strany Republika v pohybe (LREM) prezidenta Emmanuela Macrona v pondelok oznámili, že navrhnú "úplné prepracovanie" ustanovení sporného návrhu zákona, ktoré mali obmedziť právo filmovať alebo fotografovať službukonajúcich policajtov Oznámili to po tom, ako štyroch francúzskych policajtov obvinili tamojšie úrady v…

Biden a Harrisová dostali prístup k informáciám tajných služieb

0 icon

Washington 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Harnik)   Novozvolený americký prezident Joe Biden a jeho viceprezidentka Kamala Harrisová získali v pondelok prístup k takzvanému dennému prezidentskému brífingu, ktorý pozostáva z prísne tajných informácií rôznych amerických spravodajských služieb Informovala o tom agentúra AP. Prístup ku každodennému prezidentskému brífingu (Presidential Daily Brief) pre…

Jedenie surovej a varenej zeleniny u žien v SR stúplo, vyplýva z prieskumu

0 icon

Bratislava 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   U žien stúpa jedenie surovej a varenej zeleniny. Zvyšuje sa aj každodenná konzumácia nesladených nápojov. Údaje o stravovacích návykoch zisťoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v rokoch 2013, 2016 a 2019 dotazníkom Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. Minulý rok tvorilo výskumnú vzorku…

Starbucks prepustil zamestnakyňu: Odmietla nosiť tričko LGBT

0 icon

New Jersey 30. novembra 2020 (HSP/Christianitas/Foto:TASR/AP-Gene J. Puskar)   V New Jersey vyhodila kaviareň Starbucks zamestnankyňu, ktorá odmietla nosiť tričko „Pride“ propagujúce LGBT hnutie. Baristka spoločnosti Starbucks uviedla, že nosenie spomenutého trička je v rozpore s jej náboženským presvedčením a citovala zamestnávateľovi pasáže Svätého písma o manželstve ako vzťahu muža…

Na proteste proti Lukašenkovi sa zúčastnili stovky seniorov

0 icon

Minsk 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP)   Stovky dôchodcov protestovali v pondelok v bieloruskom hlavnom meste Minsk proti tamojšiemu autoritárskemu vodcovi Alexandrovi Lukašenkovi. Informovala o tom agentúra AP Protestujúci niesli červené a biele dáždniky a zástavy, ktoré sa stali symbolom protestov. Na jednom z transparentov bolo napísané "Staré mamy a starí…

Zlé správy pre Britov: Ľudia, ktorí sa nedajú zaočkovať proti Covid-19, už nebudú môcť viesť normálny život, naznačuje nový minister pre vakcináciu

0 icon

Londýn/Bratislava 30. novembra 2020 (HSP/Reuters/Foto: SITA/AP-Federica Narancio)   Ľudia, ktorí odmietnu vakcínu proti koronavírusu, by mohli čeliť prekážkam napríklad pri vstupe do reštaurácií, barov, kín či športovísk. Pre umožnenie vstupu do týchto prevádzok totiž by mali mať dôkaz, že sú zaočkovaní, povedal v pondelok nový britský minister pre vakcináciu. Informuje…

Nebudeme na strane Poľska a Maďarska. Prezidentka: Pozícia Slovenska týkajúca sa čerpania financií z EÚ je jednoznačná

0 icon

Bratislava 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pozícia Slovenska týkajúca sa rozpočtu Európskej únie (EÚ) a fondu obnovy je jednoznačná a zdieľaná naprieč vládou a ústavnými činiteľmi. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti po rozhovore s podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou Jourová prezidentku…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Robo Bačinský

Domovníkova óda na Matoviča.

0icon

  Stručne : podporujem neprávom atakovanú rodinu Igora Matoviča. Pavlínka, Rebeka, Klárka ...Igor, sme na vašej strane a je nás oveľa viac, než tých , čo vás prišli v predvečer prvej adventnej nedele zatrašovať pred váš dom. Igor Matovič je v zahraničí príkladom víťaza volieb, ktorému sa podaril výsledok (cez…

Štefan Harabin

Moja úcta patrí i nitrianskym policajtom, lebo poznajú platný právny stav. Pokutu neuložili nikomu, ani mne.

0icon

Slovensko, Vlasť Moja, občianska iniciatíva, včera v Nitre zorganizovala verejný protest občanov proti Covid diktatúre Matoviča a spol. V prejave som poučil detailne prítomných ako sa majú správať a aj právne brániť pri celoplošnej nezákonnosti, resp. neústavnosti Covid opatrení Mikasa a Matovi

Boris Mesár

Biskupi-sekretári Byzantského katolíckeho patriarchátu poslali - Otvorený list českým biskupom ohľadom pripravovaného testovania

0icon

Autor :pravdivosť tohto listu zatiaľ neviem overiť ,dostal som ho do pošty . Vážení českí biskupi, obraciame

Miroslav Jurčo

Luxemburský kompromis o hlasovaní v roku 1966

0icon

Rada a Komisia je pod stálym tlakom prerozdelenia plánu obnovy a finančného rozpočtu na roky 2021-27. Hlavné kontúry už boli stanovené, ale ako to už pri financiách vždy je - každý by chcel zo spoločného koláča si odtrhnúť väčší kus ako mu bol pridelený. Politici si tým chcú udržať zdanie…

Ivan Štubňa

Zastavme zločinecké ťaženie USA a DEEP STATE chobotnice... a vládu národnej zrady

0icon

Bill Gates a MIT (Massachusetts Institute of Technology) vynašli kvantovú technológiu bodov na označenie detskej pokožky, aby sa dala skenovať pri  podávaní vakcín. Vedci z MIT, financovaní Nadáciou Billa a Melindy Gatesových a Národným onkologickým ústavom, prišli s totalitným značením beštiálneho systému sledovania a skenovania vakcinovaných ľudí. Táto nová technológia využíva…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Smrť princeznej Diany: Zabila Dianu MI6? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku, kde sa bližšie pozeráme na udalosť spred viac ako 20 rokov, ktorá stále oplýva tajomstvami a nezrovnalosťami. Zabila Dianu MI6? Zo začiatku sa v tlači písalo, že celá táto tragická udalosť bola len obyčajná autonehoda spôsobená chybou vodiča Henriho Paula. Neskôr sa však začalo vynárať, že Paul, ktorý…

Tieto fotografie ti prinesú nevídané uspokojenie

0 icon

Ak máš rád dokonalosť a si tak trocha perfekcionista, tak ti s radosťou oznamujeme, že ti tieto fotografie prinesú nevídané uspokojenie. Pre niekoho je dostatočné uspokojenie, ak sa môže počas jesene prejsť po listí. Nájdu sa však aj náročnejší ľudia, ktorí sú dostatočne uspokojení až po odlepení ochrannej fólie z novej…

Čo by sme videli, keby sme mohli cestovať rýchlosťou svetla?

0 icon

Einsteinova teória relativity sa zrodila práve z tejto otázky. Oplatilo by sa vôbec cestovať rýchlosťou svetla kvôli okolitým obrazom? Einstein sa túto otázku pýtal ešte ako školák a to ho priviedlo k jeho slávnej teórii relativity. Jeho rovnice ukazujú, že objekty pri stúpajúcej rýchlosti vyzerajú čoraz skreslenejšie a pohľad dopredu je čoraz jasnejší. Keby…

Upíri a vampirizmus: Hrôza a fascinácia

0 icon

Vampirizmus sa rozmohol v 18. storočí v balkánskom vnútrozemí. S kresťanskou doktrínou má spoločné rysy, pokiaľ ide o vlastníctvo duší a posmrtný život. Hrôza a fascinácia, ktoré od svojho vzniku upíri vzbudzujú, nestrácajú na sile a stali sa východiskom pre množstvom umeleckých diel, či základom filmov. Pozrime sa spoločne na upírov a vampirizmus trochu bližšie. Upír je podľa…

Smrť Johna Lennona a konšpirácie: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o megahviezde, ktorá chystala comeback s novým albumom po piatich rokoch. Návratu sa však nedožila. Konal vrah sám, alebo dostal príkazy z vyšších miest? Výsledkom nevraživosti medzi Hooverom a Lennonom, respektíve medzi rockovou hviezdou a vládnymi úradmi USA, bolo to, že Lennonovi bola zamietnutá žiadosť o trvalý pobyt. Úrady sa potom pokúšali…

Vo svete IT

Čo presne sú čierne diery a ako vznikajú?

0 icon

Čierne diery sú astronomické objekty, z ktorých vďaka ich gravitačnej sile nedokáže uniknúť nič. „Povrch“ čiernej diery je tvorený horizontom udalostí. Je to hranica, za ktorou rýchlosť, ktorú potrebujete na únik, prevyšuje rýchlosť svetla, píše portál americkej NASA. Rýchlosť svetla je kozmickým limitom a nič nedokáže cestovať rýchlejšie. Vedci doposiaľ…

Rover americkej NASA, Perseverance, zachytil zvuky z hlbokého vesmíru

0 icon

K červenej planéte v tejto chvíli cestuje najnovšia misia americkej vesmírnej agentúry, NASA. Je to rover, ktorý nesie názov Perseverance a ide zatiaľ o najpokročilejšiu misiu agentúry, píše portál IFLScience. Rover je vybavený špeciálnymi mikrofónmi, vďaka čomu môže zaznamenať cestu na Mars tak, ako sa to doteraz nepodarilo žiadnej misií.…

Xiaomi na 2. najväčšom trhu so smartfónmi predajmi prekonalo svojho najväčšieho rivala

0 icon

Posledné dáta ukázali, že spoločnosť Xiaomi má za sebou vôbec jeden z  najlepších kvartálov vo svojej histórii. V posledných dňoch sme mohli čítať napríklad o úspechoch spoločnosti na území Európy, kde spoločnosť raketovo rástla. Nejde však o jediný región, kde čínsky predajca smartfónov naberá na sile. Generálny riaditeľ spoločnosti Xiaomi…

Ako dlho trvá vyrobiť jeden smartfón? Huawei sa za 5 rokov posunul neuveriteľne dopredu

0 icon

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako dlho trvá vyrobiť jeden smartfón? Nuž, ako taký pohľad prináša do tejto témy viceprezident spoločnosti Huawei China Cloud and Computing, Shi Yaohong. Ten počas konferencie Changsha Cyber Security & Intelligent Manufacturing Conference in China prezradil, že jeden smartfón trvá vyrobiť len niekoľko sekúnd. Na…

Osud legendárneho Volkswagenu Passat vo verzii Sedan je spečatený. Jeho výroba bude údajne čoskoro ukončená

0 icon

Nemecká automobilka Volkswagen údaje dospela ku zásadnému rozhodnutiu, ktoré určite zraní viacerých fanúšikov legendárneho modelu  Passat vo verzii sedan.  I keď investícia 1 miliardy eur do bratislavského výrobného závodu naznačovala snahu o vývoj ďalšej generácie notoricky známeho sedanu od Volkswagenu, opak je nakoniec pravdou. Populárny zástupca strednej triedy sa má…

Armádny Magazín

Trump chce rozoštvať pred odchodom: Nové útoky na ruské zbrojovky

0 icon

USA, 30. november 2020 (AM)  - Moskva má byť potrestaná za vojenskú spoluprácu s Čínou. USA môžu uložiť nové protiruské sankcie ešte pred zmenou administratívy Bieleho domu. Návrh verzie prezidentského zákona je už pripravený. Stanovuje opatrenia proti ministerstvu obrany RF.   Tím Donalda Trumpa navrhuje zaradiť na

Americký seržant vyrozprával, ako chcel dať lekciu „ruským bastardom“: „Prebral som sa na základni ...“

0 icon

USA, 30. november 2020 (AM) - Američan, ktorý slúžil v Kosove, vyrozprával, ako sa jedného dňa s jeho druhmi, pobúrení správaním ruských spojencov, rozhodli dať malú lekciu „ruským bast

Ako Kim Philby ľahko klamal MI-6

0 icon

Veľké Británia, 30. novembra (AM) - „Kim Philby, dvojaký agent, ktorého vlastizrada na prospech ZSSR stále omračuje Britov, sa v roku 1981 nechal počuť, ako ľahko sa dala oklamať MI-6.   Philby, ktorý žil v Moskve od roku 1963 až do smrti v roku 1988 (zomrel vo veku 7

Sýria : mýtický Bayraktar stiahli z kože, na rade sú sultánove tanky

0 icon

Sýria, 30. novembra (AM) - Je čudné vidieť „turecké výdobytky“ v oblasti zbrojenia, ktoré pomohli azerbajdžanskej armáde tak ľahko zvládnuť konflikt v Náhornom Karabachu, končiť v kúdoloch dymu. Cenzúra je tvrdá v lokálnych médiách a preto nie je možné vidieť príliš veľa podobných záberov. Niečo sa predsa len dokáže dostať von,…

Wasserman: Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít

0 icon

Rusko, 29.október 2020 (AM) - Politický konzultant Anatolij Wasserman uviedol, že americký politik Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít.   Voľba hlavy štátu v USA sa nezaobišla bez škandálu. Pred očami všetkých sa objavujú početné falošné fakty zo strany spoluprac

Svetlo sveta

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali