Svätý Sabbas sa delil o svoju jaskyňu spolu s levom

Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:Karol Jerguš)

 

Vo Svätej Zemi v Palestíne žilo v piatom a šiestom storočí mnoho zbožných pustovníkov a mníchov. A jeden z najslávnejších týchto mužov Božích je svätý Sabbas. Narodil sa roku 438  blízko mesta Cesarei v Kappadócii, v krajine maloázijskej, z kresťanských rodičov. Otec jeho bol vojakom a menoval sa Ján, matka Sofia. Keď mal Sabbas päť rokov, odišiel jeho otec dľa svojho povolania i s matkou do mesta Alexandrie v Egypte

Svätý Sabbas

I odovzdali synka svojho opatere ujcovi, menom Hermiasovi, ktorému zverili i majetok. Manželka Hermiasova zachádzala nemilosrdne s opusteným Abbasom. O krátky čas ušiel chlapčok z domu ujcovho k strýcovi Gregorovi, ktorý rád prijal milého chlapčoka. Gregor, nahnevaný na Hermiasa, žiadal, aby vydal majetok Sabbassov; lebo chcel ho vynakladať na dobrú výchovu vnukovu.

Hermias vzdoroval, nastali roztržky medzi rodinou, a po mnohom vyjednávaní a zvade prišla nemilá vec až k súdu. Keď to videl Sabbas, ktorý v dome rodičovskom naučený bol na poriadok, jednomyseľnosť a svätý pokoj, pohoršil sa nad sebeckými zvadami a uzavrel v nevinnej mladej mysli svojej, že odriekne sa márnych vecí a vyvolí si tichý život v niektorom kláštore.

Bolo mu osem rokov, keď zaklopal na bránu blízkeho kláštora, menom Flavinia, a prosil otcov rádu sv. Basilea, aby ho láskavo prijali k sebe. Opát kláštora privítal s radosťou zbožného a vtipného chlapca a dal ho vyučovať k službe Božej u ku zachovávaniu predpisov kláštorských.

Zbožný a vtipný chlapec osvojoval si hravo prednášané vedy, plnil svedomite predpisy rádu, udusoval v sebe city svetské a najmilšou zábavou mu bolo obcovanie s Bohom. Tak pripravoval sa u nôh slávnych učiteľov v rozličných kláštoroch k zbožnému životu pustovníckemu: horlivo modlieval sa, rozjímal a trpezlive vykonával i najťažšie práce. Pri tom bol proti sebe veľmi prísny, zdržanlivý, postieval sa často, i vtedy, keď pravidlá rádu nenakladali pôst.

Roku 456 keď mal osemnásť rokov, putoval zbožný mladík Sabbas s dovolením predstaveného do Jeruzalema, aby ponavštevoval sväté miesta a poznal život bohumilých pustovníkov, ktorí žili v Palestíne. I navštívil kláštor Passarion, kde bol veľmi ctený a milovaný pre zriedkavé svoje cnosti. Opát žiadal si, aby ostal v kláštore; ale vznešený mladík túžil po tichšom, prísnejšom živote.

Toho času žil na púšti slávný otec mníchov a pustovníkov, sv. Euthymius. K tomuto mužovi Božiemu ponáhľal sa Sabbas, a prosil ho pre Boha, aby ho vzal medzi svojich učeníkov. Sv. Euthymius privolil. A keď poznal horlivosť mladíkovu, nedopustil, aby prebýval v niektorej pustovni, ktoré sem-tam roztratené boli, ale poslal ho do blízkeho kláštora ku Theoktistovi, ktorý stal sa dľa vôle sv. Euthymia duchovným vodcom Sabbasovým.

Pod správou tohoto muža Božieho vystúpil zbožný mladík na vysoký stupeň dokonalosti kresťanskej. Medzi bratmi býval on prvým a posledným pri nábožnom cvičení, najusilovnejším pri prácach ručných, najhorlivejším v poslušnosti, najprísnejším v zapieraní a mŕtvení seba. Jedného dňa pracoval svätý Sabbas v záhrade kláštorskej. I uzrel strom, s ktorého usmievali sa mu mnohé krásné jablká.

Odtrhol si jedno jablko, aby ho okúsil. Do obedu bolo ešte ďaleko. I napadlo mu, že je to pokušenie. Hneď hodil jablko na zem a rozšliapal ho nohami. A složil sľub, že nebude jesť viacej žiadne jablko. Svätý Sabbas veľmi nenávidel záhaľku. Veľká bola jeho viera, nádej a svätá láska. V každom pokúšaní a trápení skladal úplnú dôveru v Boha.

A táto veľká dôvera nesklamala ho. Jedného dňa, keď pri ťažkej vytrvalej práci zmoknutý vrátil sa do kláštora, vložil pekár premoknutý odev jeho do pece, aby sa usušil, a zabudol naň. Zakúrili pec, a už horel oheň plameňom. Pekár žaloval na neprezreteľnosť svoju práve, keď svätý Sabbas vstúpil do kuchyne. Muž Boží nerozmýšľal dlho, vnišiel do zakúrenej pece, vytiahol svoj odev bez toho, aby plameň bol mu uškodil, alebo jeho odevu.

Takým divom odmenil milostivý Boh veľkú dôveru verného sluhu svojho. Nezadlho potom naložil opát svätému Sabbasovi, aby išiel s jedným kláštorským bratrom do mesta Alexandrie, kde rodičia jeho posiaľ bývali. Pokorný mních uposlúchol predstaveného a vybral sa na ďalekú cestu. Rodičia poznali syna svojho, ktorého od útlej mladosti nevideli a už dávno ako ztrateného oplakali. Od toho času zbohatli.

I nahovárali ho s prosbou, aby sa odriekol života pustovníckeho a s nimi žil v tom veľkom nádhernom meste. Ale svätý Sabbas rozpovedal im dôležité príčiny, pre ktoré nemôže vyplniť ich žiadosť. I podávali mu mnoho peňazí, aby bez starosti žiť mohol. Z poslušnosti vzal si svätý Sabbas iba tri zlaté peniaze, rozlúčil sa srdečne s milými rodičami, navrátil sa do kláštora a odovzdal tie peniaze svojmu opátovi.

S dovolením opáta odišiel z kláštora na púšť, obytoval sa v skrytej jaskyni, a žil v tej pustovni veľmi prísne za päť rokov v ustavičnom pôste, na modlitbách a pri namáhavej práci ručnej. Iba v sobotu vracal sa do kláštora, aby navštívil bratov a odovzdal vyhotovenú prácu; zostal až do večera v nedeľu u nich a zase odišiel do svojej pustovne. Na rozkaz opáta vrátil sa do kláštora nazpät a prevzal vyučovanie mládeže.

Po smrti sv. Euthymia opustil svätý Sabbas znovu kláštor, lebo držanie sa niektorých nespokojných bratov znepokojovalo svätého muža, a utiahol sa do jaskyne v blízkosti potoka Cedronu, kde pokračoval v prísnom živote svojom. Nepožíval iné iba zeliny a vodu, ktorú z ďaleka si nosieval, lebo voda z Cedronu nebola pitná. Potom vrátil sa zase medzi bratov. Roku 493 zomrel nástupca sv. Euthymia Sallust a predstaveným stal sa Eliáš.

Niektorí bratia neboli spokojní s prísnymi pravidlami rádu a žiadali uľavenie u nového predstaveného. Keď to zbadal svätý Sabbas, pohoršil sa nad ich vlažnosťou a riekol:

„Nepriateľom pekelným možno vzdorovať, ale ľuďom treba vyhnúť z lásky ku svätému pokoju.“

I vzdialil sa tajne z nepokojného kláštora. Obrátil kroky svoje na púšť pri Skythopole a prišiel večerom k jaskyni, v ktorej obyčajne leví bŕložievali. Svätý Sabbas vyvolil si túto jaskyňu za pustovňu svoju. O pol noci prišiel lev k jaskyni a našiel sluhu Božieho odpočívať v nej. I pochytil ho zubami za kraj odevu, aby ho vyvliekol z jaskyne. Na to zobudil sa svätý a začal bez bázne, ako prorok Daniel medzi levami, zvelebovať Boha chválospevami.

Lev vzdialil sa, aby ho nemýlil v službe Božej. A keď dokončil chválospev, vrátil sa lev a začal ho ťahať za odev. A svätý Sabbas riekol slávnostne:

„Jaskyňa je dosť veľká; máme v nej, keď chceš, oba dosť miesta!“

Lev vzdialil sa pokojne a nikdy viac neznepokojoval svätého Sabbasa. A on žil vo svojej pustovni nemýlený v bohumilom živote svojom.

Chýr o svätom živote pustovníka rozšíril sa v celom okolí. I zhromaždili sa okolo neho zbožní kresťania, ktorí túžili po dokonalosti a prosili ho, aby ich prijal za učeníkov. Z pokory spieral sa svätý Sabbas ich prosbám a považoval sa za nehodného, aby sa stal ich vodcom na ceste spasenia a dokonalosti kresťanskej. Konečne dal sa prehovoriť. I vystavil kláštor. V krátkom čase rozmnožil sa počet jeho učeníkov na 150.

Tak stal sa opátom nového kláštora na púšti pri meste Skytopole. Keď prišli rodičia Cyrillovi, ktorý neskôr spísal život jeho, ku svätému Sabbasovi a prosili ho, aby požehnal ich synka, pozrel muž Boží na chlapcoka a riekol otcovi:

„Tento je odteraz učeníkom mojím; potrebujem ho. Nech sa naučí žaltár; kým sa ho nenaučí, nech ostane u vás doma.“

Časom stal sa svätý Sabbas otcom mnohých mníchov, zakladateľom mnohých kláštorov a pohlavárom pustovníkov vo Svätej Zemi. Patriarcha z Jeruzalema považoval to za svoju povinnosť, aby svätého Sabbasa posvätil za kňaza. Po dlhom zdráhaní dal sa pokorný sluha Boží posvätiť. Od toho času žil ešte prísnejšie. V pôstnom čase nepožíval žiadneho pokrmu, iba Sviatosť oltárnu. Ako opát mnoho dal si záležať na prekvitaní kázne cirkevnej u podriadených sebe mníchov.

Keď jedného dňa prechádzal sa s mladým bratom popri Jordáne, postretli ich ľudia, medzi ktorými nachádzalo sa prekrásné dievča. Opát chcel skúšať mladého mnícha. I riekol, keď spoločnosť prešla popri nich:

„To dievča zdalo sa mi byť veľmi špatným a mať len jedno oko.“  Mladý spoločník, novic, odpovedal:

„To dievča má dve krásné oči; dobre som videl.“

A svätý opát pokarhal prísne mladíka i aby ho potrestal, vypovedal ho z izbietky, ktorú obýval, a vykázal mu miesto, kde mohol dosťučiniť za ľahkomyseľnosť svoju a krotiť zmysly svoje. Jak prísny bol proti sebe, tak láskavý a shovievavý bol oproti podriadeným mníchom. Žiadné osobné urazenie netrestal, ale znášal ticho a láskavé.

Preto obsypával ho milostivý Boh darmi nadprirodenými, používal ho ako prostriedok ku podpore a k úteche svätej cirkvi, a činil na prímluvu jeho mnohé divy a zázraky. Vznešený mládenec z mesta Skytopolu, menom Basilius, išiel ku svätému Sabbasovi na púšť, keď ešte býval v jaskyni, aby sa stal jeho učeníkom. Dozvedeli sa o tom zbojníci, ktorí mysleli, že Basilius veľké bohatstvo svoje sebou vzal. O pol noci prišli k pustovni svätého, v ktorej i Basilius býval.

Ale keď uzreli chudobu svätého muža, tak boli dojatí, že sa vzdialili a chceli sa ukryť do svojich skrýš. I postretli veľké levy. Od strachu ostali stáť ako bez seba. Levi zastali tiež, a oni v smrteľných úzkosťach dali sa do behu naspät ku svätému Sabbasovi a v strachu volali:

„Na modlitbu mnícha Sabbasa: vyhnite sa nám!“

Levy zmizly. Ked videli to zbojníci, boli ľútosťou nad hriechmi svojimi tak dojatí, že sa odhodlali zanechať život svoj a stať sa učeníkmi svätého Sabbasa.

A to i urobili. Muž Boží radoval sa veľmi nad divotvorným ich obrátením a prijal ich láskavo za svojich učeníkov. Jedného dňa kráčal svätý Sabbas cestou, ktorá viedla z Rubanu k rieke Jordánu. I uzrel leva, ktorý náramne reval a na troch nohách skákal. Do dlaby na štvrtej nohe vbil sa mu bol veľký tŕň a zapríčiňoval mu veľké bolesti bez toho, aby zver bol si mohol spomôcť. Keď to zbadal muž Boží, poľutoval divú šelmu.

A ľútosť jeho vzrástla, keď mohutný lev pred ním sklesol, a boľavú dlabu oproti nemu vystrel, jako by ho bol chcel prosiť o pomoc. Svätý Sabbas vytiahol tŕň z dlaby levovej. A lev neopustil ho viacej, ako by mu bol chcel skrze to povďačnosť svoju prejavovať.

Medzi učeníkami svätého Sabbasa bol mladík, menom Flais. Svätý opát naložil mu, aby opatroval osla, ktorý nosieval potrebné veci pre kláštor. Keď Flaisovi nedostávalo sa času, aby strážil osla, poveril on v prostote srdca svojho toho podivného leva, aby sa staral o osla. A lev konal povinnosť svoju: ráno vyviedol osla na pašu, strážil pri ňom a večer priviedol ho na povrázku zase domov.

Jedného dňa poslal sv. opát Flaisa po nejakej práci. Cestou upadol učeník do hriechu. On rozmýšľal o dopustení Božom, ktorého je účastným, i zdalo sa mu, že je veľmi dokonalý, keď i zvery ho poslúchajú, ako Adama pred pádom do hriechu. A i on upadol do hriechu nevďačnosti: a milosť Božia opustila pyšného nevdačníka.

Na druhý deň hriešny Flais rozkázal levovi, aby strážil nad oslom; sám chcel spiechať k povolaniu svojmu. Sotva že vzdialil sa Flais, napadol lev osla, roztrhal ho a shltal. Keď Flais to videl, a poznal, že hriech jeho je príčinou toho, neopovážil sa priblížiť svätému Sabbasovi, ale opustil púšť a odišiel domov do vlasti. Keď svätý Sabbas počul o jeho úteku, ponáhľal sa za ním, hľadal ho všade, a keď ho našiel, nemal pokoja, kým ho nepriviedol naspäť a ku pokániu.

Svätý Sabbas bol veľkou podporou pre cirkev. Toho času panoval na Východe veľký nepokoj v cirkvi. Bludári povstávaii, jako huby po daždi. Cisár Anastasius, ktorý panoval v Konštantinopole, nadržoval kacírstvu Eutychovmu, a prenasledoval pravoverných biskupov. Eliáš, patriarcha jeruzalemský, požiadal svätého Sabbasa, aby išiel s inými opátami k cisárovi a zastal katolíkov a biskupov, ktorí boli vyhnaní zo svojich biskupství. Bolo to roku 508.

Svätý Sabbas, ačkoľvek sedemdesiatročný starec, vybral sa hneď na ďalekú cestu do Konštantinopola. V chudobnom rúchu vstúpil svätý opát do dvorany cisárskej. Pyšný ináč cisár zostúpil s trónu a išiel oproti pokornému mužovi Božiemu, aby ho láskavo privítal. I prisľúbil, že vyplní každú jeho žiadosť. Svätý Sabbas prosil len o to, aby cisár prinavrátil pokoj cirkvi a aby neprenasledoval jej sluhov.

Cisár ponúkal mu tisíc zlatých peňazí pre jeho kláštory. Svätý Sabbas nechcel prijať dar peňažný a riekol:

„Mnísi moji nepotrebujú zlata, ich podielom je Boh. Ale Jeruzalem, sväté mesto, ťažko stená pod ťarchou neľudských bremien, a trpí beztoho trápenie a hlad skrze mor a suchotu. Veriaci vydaní sú ľubovôli zlodejov, mestá ich rozváľané sú kaderami a biedné kláštory sú bez ochrany oproti nápadom potulných Saracénov. Tu môžeš pomáhať, ó cisáru!“

Cisár bol dojatý rečou svätého opáta, i prisľúbil pomoc. Marinus, pokladník štátny, vzpieral sa tomu, aby cisár odpustil dane ubiedenému Jeruzalemu a jeho okoliu. Keď dozvedel sa o tom svätý Sabbas, pohrozil mu trestom Božím. Pyšný vysoký úradník cisársky nedbal na to. Ubiedený ľud, dohnaný až k zúfalstvu, napadol dom Marinusov a podpálil ho; tvrdý úradník sotva mohol ujsť so životom. Po tomto vidomom treste Božom, odpustil cisár ľudu dane.

Všetok ľud zveleboval svätosť, horlivosť a múdrosť svätého Sabbasa. Verný sluha Boží navrátil sa do samoty svojej, aby trávil dni svojho života na modlitbách a v zapieraní seba. Ale nemal pokoja. Kacíri znovu zbúrili sa proti pravoverným kresťanom a zapríčinili veľké prenasledovanie pre uzavretia snemu cirkevného, v Chalcedóne vydržiavaného, ktorý odsúdil blud Eutychov. Bohaprázdni kacíri nahovárali ľud, aby neprijal uzavretia snemu cirkevného.

Keď zbadal svätý Sabbas toto búrenie, opustil samotu, cestoval mestami i dedinami, výmluvnými rečami zastával pravú vieru, odhaľoval bludy kacírov, napomínal ku poslušnosti oproti svätej matke cirkvi, i posilňoval divotvorne srdcia kresťanov v pravej viere a ubezpečil spasenie premnohých duší. Cisár Anastasius I. zomrel a nástupcovia jeho Justin a Justinian milovali pravoverných kresťanov a riadili sa dľa múdrych slov svätého Sabbasa. Cirkev požívala svätý pokoj.

A svätý opát používal príhodný čas pokoja, cestoval po krajine, obracal kacírmi zvedený ľud na pravú cestu spasenia, posilňoval ho v pravej viere a bohumilých mravoch, podporoval ho i hmotne v biede a trápení; lebo rozdal štedre veľký majetok svoj, ktorý zdedil po rodičoch, medzi hladný ľud. Za päť rokov nepršal dážď vo Svätej Zemi; celá príroda vyschla a nebolo žiadnej úrody. A hľa, svätý Sabbas neprestával vzdychať k rozhnevanému Bohu o užitočný dážď.

Milostivý Boh konečne vyslyšal verného sluhu svojho: užitočný tichý dážď padol s neba na vyschlú krajinu a všetko ožilo. Roku 529 na žiadosť patriarchu jeruzalemského išiel zase svétý Sabbas do Konštantinopolu ku cisárovi Justinianovi, aby bránil osočovaných pravoverných kresťanov a prekazil prenasledovanie, ktoré až posiaľ trvalo skrze bludárov a kacírov. Cisár Justinian prijal devaťdesiatjeden ročného muža Božieho s veľkou úctou, a vykonal všetko, o čo ho prosil.

Medzi tým, čo cisár písal rozkazy na vrchnosti v prospech pravoverných kresťanov, vzdialil sa svätý opát a skrúšene modlil sa hodinky cirkevné. Hieremias, učeník jeho, pristúpil k nemu a riekol:

„Čo robíš, otče! Keď cisár tak uctil teba a usiluje sa vyplniť žiadosti tvoje, ako-že môžeš opustiť ho a inšie robiť?“

Svätý Sabbas nedal sa mýliť v pobožnosti a riekol pokojne:

„Nie je to neslušné, synu môj, čo ja robím; lebo cisár koná teraz úrad svoj, a my povinnosti svoje.“

Boh zjavil svätému Sabbasovi blízku jeho smrť. Sluha Boží zhromaždil u seba mníchov a pustovníkov, napomínal ich ku vzájomnej láske, k samote, ku svedomitému plneniu pravidiel rádu, a ustanovil učeníka Mellitosa za nástupcu svojho.

V posledných chvíľach života svojho trpel veľké bolesti, ktoré s odovzdanosťou do vôle Božej rád znášal. I usnul sladko v Pánu, v deväťdesiatomštvrtom roku požehnaného života svojho dňa 5. decembra roku 532. Svätý Sabbas vyobrazuje sa v rúchu pustovníckom, v pravej ruke drží palicu pútnickú, v ľavej otvorenú knihu; na púšti pod holými skalami vidno kláštor, pri ňom niekdy leva.

Svätý opát Sabbas pestoval v požehnanom živote svojom zvlášte tri cnosti: vieru, nádej a lásku. Sv. Tomáš Akvinský učí:

„Tri bohoslovecké cnosti sú: viera, nádej a láska. Z viery povstávajú štyri veci: spravodlivosť života, potrava duše, zvelebovanie Boha a odplata rajská. Zo svätej lásky povstávajú štyri veci: bázeň pred Bohom, láska k bližným, pomoc pre potlačených a polepšenie poblúdených.“

Toto všetko objavuje sa nám skvele v živote svätého Sabbasa. Hľa, svätý Sabbas bol preto taký odhodlaný a smelý vstúpiť do ohnivej pece, lebo práve tak, ako traja mládenci v Babylone veril pevne v Boha, dôveroval v jeho dobrotu, miloval ho a bál sa ho. On bál sa spravodlivosti Božej; ale dôveroval v dobrotu Božiu. On dôveroval Bohu a úfal dľa zásluh Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, na pomoc Božiu a nespoliehal sa na zásluhy a sily svoje.

Preto hovorí i sv. Augustín:

„Nebudem zahanbený, keď i povstanú proti mne nepriatelia; lebo neskladám dôveru v seba, ale v Teba, ó Bože môj!“

Kresťan, nasleduj svätého opáta Sabbasa vo viere, nádeji a láske! A môžeš úfať milosť Božiu i v tomto i budúcom živote. Nespoliehaj sa na časné veci a nevyhľadávaj ich úzkostlivo; lebo utratíš vieru, nádej lásku a večné spasenie!

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Stovky žien žiadali, aby Turecko neodstupovalo od Istanbulského dohovoru

0 icon

Istanbul 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mustafa Kamaci/Turkish Presidency)   Stovky žien v sobotu vyšli do ulíc Istanbulu a žiadali tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby zmenil svoje rozhodnutie odstúpiť od Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, informovala agentúra AFP. Turecko má od tohto…

Víťazom prezidentských volieb v Iráne je konzervatívec Raísí

0 icon

Teherán 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ebrahim Noroozi, Office of the Iranian Supreme Leader, Ebrahim Noroozi))   V prezidentských voľbách v Iráne zvíťazil konzervatívny kandidát Ebráhím Raísí. Doterajší šéf iránskej justície mal po sčítaní veľkej časti hlasov výrazný náskok pred svojimi súpermi, oznámilo v sobotu ministerstvo vnútra v Teheráne. Informovali o…

Stranu Jednotné Rusko do parlamentných volieb povedú ministri Šojgu a Lavrov

0 icon

Moskva 19. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service, Russian Foreign Ministry Press Service)   Stranu Jednotné Rusko do jesenných parlamentných volieb povedú minister obrany Sergej Šojgu a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Oznámil to v sobotu prezident Vladimir Putin Na zozname piatich hlavných kandidátov chýba predseda strany Dmitrij…

Britská vláda sa ospravedlnila obetiam znásilnenia, obvinený je poslanec Imran Ahmad Khan

0 icon

Londýn 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Stefan Rousseau)   Prokuratúra v Británii obvinila poslanca vládnucej Konzervatívnej strany zo sexuálneho útoku. Imran Ahmad Khan, ktorý v parlamente zastupuje volebný obvod Wakefield v severnom Anglicku, toto obvinenie odmieta Khan je obvinený z trestného činu sexuálneho útoku  súvisiaceho s incidentom v roku 2008 Khan je obvinený…

Prezidenti SR a Maďarska sa stretli pri zrekonštruovanom kaštieli v Borši

0 icon

Borša 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a maďarský prezident János Áder sa v sobotu stretli pri slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Rákociho kaštieľa v obci Borša v okrese Trebišov. Na tomto projekte spolupracovali obe krajiny. Slovenská hlava štátu poďakovala Áderovi za osobný vklad a spoluprácu Maďarska…

Merkelová a Macron varovali pred šírením nových variantov koronavírusu

0 icon

Berlín 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok v Berlíne vyzvali krajiny Európskej únie, aby koordinovali svoju politiku opätovného otvárania hraníc a mali sa na pozore pred novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2 Macron podľa agentúry Reuters uviedol, že štáty EÚ musia…

Borrell vyzval libanonských politikov, aby sformovali vládu. Pohrozil sankciami

0 icon

Bejrút 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jean-François Badias)   Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v sobotu libanonských politikov kritizoval za zdržiavanie pri tvorbe novej vlády a upozornil, že Európska únia by mohla zaviesť sankcie voči osobám zodpovedným za toto zdržanie. Píše o tom agentúra AP Borrel po stretnutí s libanonským prezidentom Michelom…

Hlas-SD má informácie, že všetky nitky manipulovania vyšetrovaní vedú k Igorovi Matovičovi, tvrdí Erik Tomáš

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Facebook)   Členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD) majú informácie, že všetky nitky manipulovania policajných vyšetrovaní veľkých káuz, o ktorom hovorí tajná správa Slovenskej informačnej služby (SIS), vedú k Igorovi Matovičovi (OĽaNO). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal…

Obvinený poslanec Ján Herák sa vzdá mandátu k 30. júnu, zvyšný čas chce využiť na komunikáciu s partnermi

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ján Herák, ktorý bol do Národnej rady (NR) SR zvolený ako poslanec za hnutie OĽANO, trvá na záväzku vzdať sa mandátu poslanca. Národná rada zatiaľ podľa slov odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR zatiaľ nemá vedomosť o tom, že by…

Špecializovaný trestný súd prepustil trojicu obvinených z akcie Motorest na slobodu

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto: TASR-Michal Svítok)   Trojicu obvinených z akcie Motorest prepustil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. TASR o tom informovala Katarína Kudjáková, hovorkyňa ŠTS "Sudca pre prípravné konanie ŠTS nevyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na vzatie…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Paleontológovia zistili, že najnebezpečnejšie miesto v dejinách Zeme bola Sahara

0 icon

Podľa nového dokumentu bola dlho známym, no málo študovaným ložiskom kriedového kameňa. Reč je o púšti Sahara, ktorá je viac ako len pohrebisko pre dinosaurov. Oblasť Kem Kem (Sahara) vo východnom Maroku by tiež mohla byť hlavným kandidátom na najnebezpečnejšie miesto a čas, kde prehistorické tvory Zeme trávili svoje obľúbené…

Ako prichádzajú hurikány k svojim menám a opakujú sa?

0 icon

Hurikány sa vyskytujú každý rok a niekedy môžu byť aktívne 2 alebo 3 súčasne. Používanie mien týchto búrok značne uľahčuje všetkým ľuďom komunikovať o konkrétnych hurikánoch. Meteorológovia, výskumní pracovníci, núdzový štáb, kapitáni lodí aj občania musia jasne vedieť, čo sa k nim blíži. Z tohto dôvodu Svetová meteorologická organizácia vypracúva…

Záhada nacistických pokladov: Ukrývanie nacistického pokladu. 4. časť

0 icon

Po tom, čo esesáci zistili, že sú spojenecké vojská už priam za rohom, rozhodli sa lup zakopať pod stromy. Ďalší esesáci si postupne delili iné poklady, až sa do toho zamiešal neslávne známy podplukovník Otto Skorzeny. Korisť vzal na horský svah a zakopal. Z jeho pokladu sa nikdy nič nenašlo. Po vojne…

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Vo svete IT

Mi Note 11 má byť predstavený už budúci mesiac: Čo o smartfóne vieme?

0 icon

Keď pred dvoma rokmi Xiaomi predstavilo smartfóny z radov Mi Note 10, celý svet ostal v nemom úžase. Za dostupné peniaze spoločnosť predstavila smartfóny, ktoré nemali konkurenciu a doteraz sa tešia naozaj vysokej popularite. Minulý rok však čínsky gigant nepredstavil nástupcu populárnych modelov a zdá sa, že tento rok tomu…

Mi 6 je jedným z najobľúbenejších Xiaomi v histórii: Prekvapí vás, koľko ľudí ho stále využíva!

0 icon

Písal sa rok 2017 a Xiaomi predstavilo svoj nový vlajkový smartón s názvom Mi 6. Spoločnosť vtedy však ešte ani len netušila, akú popularitu smartfón naberie v najbližších rokoch. Vlajkový model roku 2017 bol posledným smartfónom s fyzickými tlačidlami a rámikom pre selfie kameru, no i tak sa stále nájde…

Je možné študovať povrch exoplanét bez toho, aby sa naňho vedci pozreli?

0 icon

V novembri tohto roku sa do vesmíru dostane teleskop Jamesa Webba, ktorý bude pozorovať vesmír pomocou pokročilej infračervenej technológie, umožňujúcej vedcom vidieť veci, ktoré doteraz pozorovať nemohli, píše portál Universe Today. Do roku 2024 sa k vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba pridá Nancy Grace Roman Space Telescope. Tento nástroj bude nástupcom Hubblovho vesmírneho…

Môžu internetové stránky vidieť vašu reálnu polohu?

0 icon

Môže webové stránky pristupovať k vašej reálnej polohe? Ide o otázku, ktorá bezpochyby zaujíma mnohých z nás. Poďme si ju preto zodpovedať. Téme sa venoval portál howtogeek.com. Čo hovorí vaša IP adresa webstránke? IP adresou označujeme sled čísiel, ktoré sú prideľované zariadeniam, ktoré sa pripájajú k internetu prostredníctvom protokolu IP. Používateľovi…

Xiaomi pre niektoré smartfóny pridáva užitočnú novinku do MIUI: Je dostupná i pre vás?

0 icon

I keď je Xiaomi mladou inovatívnou spoločnosťou, predsa nájdeme nejaké funkcie, ktoré nám spoločnosť za svoje roky pôsobnosti neponúkla. Jednou z nich je i indikátor zdravia batérie, ktorý bol doteraz pýchou amerických iPhonov. Portál Gizmochina.com nás však teraz informuje, že do MIUI sa práve teraz pomaly dostáva funkcia, ktorá bude…

Armádny Magazín

Turecko chce v Azerbajdžane vojenskú základňu. Lavrov rázne odpovedal

0 icon

Turecko, 19. júna 2021 (AM) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil možnosť otvorenia vojenskej základne na území Azerbajdžanu, informuje NTV. Bolo by to možné v rámci rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, čo bolo potvrdené podpísaním príslušného dokumentu v Šuši. „Nešlo by to nad rámec ustanov

Izraelský vojenský expert Kedmi: Analýza stretnutia prezidentov v Ženeve a čo možno očakávať v budúcnosti

0 icon

Izrael, 18. júna 2021 (AM) – Samit sa skončil. Ženeva sa ochladzuje za silným prílivom významných politických osobností a odborníkov a rôznych veľvyslancov. Bolo to zaujímavé. Bolo to realistické a vôbec nie také, aké mnohí očakávali.   Liberáli a Ukrajinci bezpochyby zažívajú tragédiu, čo je celkom pochopiteľné. Pretože ako zaobch

USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú tra

Irán náhle otočil svoje vojnové lode k pobrežiu Izraela. Hrozí ďalšia ofenzíva v Gaze?

0 icon

Irán, 19. júna 2021 (AM) – Skupina iránskych vojnových lodí nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne nečakane zmenila smer a smeruje do Stredozemného mora. Podľa sýrskych informačných zdrojov môžu iránske lode demonštrovať Izraelu svoju prítomnosť v blízkosti izraelských hraníc, pravdepodobne môžu vplávať aj do sýrskych prístavov.   Je pozoruhodné,

Alexander Rogers: FED privádza Američanov do nového poddanstva. Skončí to ako pražské defenestrácie?

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Existuje čoraz viac informácií o tom, čo sa deje na trhu rezidenčných nehnuteľností v Spojených štátoch. A je príznačné, že sa to rovnako nepáči pravicovým konzervatívcom z radov Trumpových podporovateľov aj ľavému krídlu Demokratickej strany.   Najväčší svetový investičný fond „Black Rock“ (Black Rock), ktorý…

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali