Svätý Martin s plačom pri mŕtvom prosil milostivého Boha, kým mladík k životu nebol vzkriesený

Tours 26. augusta 2018 (HSP/Foto:Karol Jerguš)

 

Vo štvrtom storočí skvel sa ako hviezda prvej veľkosti na obzore svätej cirkvi svätý Martin, biskup v gallickom meste Tours. Súveký spisovateľ cirkevný Sulpicius Severus hovorí, že svätý Martin narodil sa roku 316 v meste Sabarii v Pannonii,(v zadunajskom Uhorsku z pohanských rodičov. Otec jeho bol sa vyšinul z obecného vojaka na hodnosť tribúna či plukovníka vojenského.

Ako útle dieťa dostal sa svätý Martin s rodičmi svojimi do mesta Pavie v Itálii, kde sa mu dostalo prvého starostlivého vychovávania a vzdelávania. Ačkoľvek rodičia jeho boli pohanmi, predsa strážili nad synkom svojím, aby nemravnými pohanskými vojakmi pokazený nebol. Ešte viac strážilo nad ním oko milosrdenstva Božieho. Nadaný chlapčok ošklivil si pohanské nemravy, povery a obyčaje, chránil sa i najmenšieho hriechu a túžil po poznaní pravdy. Častoráz počul o zriedkavých cnostiach kresťanov, ba obdivoval ich vlastnými očami, i zatúžil po náboženstve kresťanskom. Zvedavosťou ponúkaný vklzol sa ako desaťročný chlapec do zhromaždenia kresťanov a dojímavé služby Božie zatriasli mohutne mysľou a srdcom jeho. I počal bez vedomia pohanských rodičov do zhromaždenia katechumenov či čakancov svätého krstu chodievať a pravdám náboženstva Kristovho sa usilovne učiť.

Za dva roky učil sa vtipný a zbožný chlapčok svätému náboženstvu, i bol tak oduševnený pravdami náboženstva kresťanského a tak rozpálený láskou k pravému Bohu, že chcel na niektorú púšť odísť, ako pustovník prísny kajúcny život viesť a tým spôsobom večnú odmenu v budúcom živote si zabezpečiť. Ale duchovný predstavený katechumenov odradil neskúseného dvanásťročného Martina od toho predsavzatia, i dal sa svätý Martin nahovoriť, že ostal ešte za tri roky v Pavii jako katechumen pod správou zbožného kňaza, ktorý ho na ceste ku spravodlivosti a dokonalosti kresťanskej s veľkým úspechom viedol. Avšak nenadále bol vykázaný zbožnému mladíkovi Martinovi iný úkol života.

V pätnástom roku veku svojho mal obdržať sviatosť krstu a mal byť prijatý do zboru pravoverných kresťanov. A hľa, cisár rimský Konštantín I. vydal rozkaz, aby všetci schopní synovia starých a vyslúžilých vojakov do radov bojovných vriadení boli. Ačkoľvek zbožný Martin stav vojenský si ošklivil, predsa musel sa stať vojakom, lebo vlastný otec jeho, ktorého mrzelo tiché a utiahnuté živobytie synkovo a ktorý čo najvyššie cenil stav vojenský, sám oznámil vrchnosti, že syn jeho Martin súci a schopný je ku službe vojanskej. Takým spôsobom bol vriadený pätnásťročný Martin do jazdeckého pluku, ktorý odchádzal do Gallie. V krátkom čase stal sa nadaný, usilovný a svedomitý mladík dôstojníkom pri cisárskej jazde.

V hluku života vojenského, medzi pohanskými a surovými bojovníkmi, ktorí mnohých neprávostí sa dopúšťali, zachoval sa zbožný mladík Martin čistým, neporušeným bojovníkom Kristovým, pod železným pancierom jeho bilo kresťanské srdce, plné lásky k Bohu a ku biednym bližným. Nikto nepočul mladého dôstojníka zlorečiť, alebo neslušné slová hovoriť. K podriadeným vojakom bol láskavým, oproti predstaveným svojim choval sa slušne a pokorne, a tak vážili si ho všetci a ctili i pohania, ačkoľvek vedeli, že je horlivým kresťanom. Sluhu svojho, ktorý mu bol k službám pridelený, ctil ako brata. V jedle a v nápoji nepreberal si, lež bol veľmi striedmy a tak mohol zo skromného platu svojho ubiedených bližných svojich štedre napomáhať.

Životopisec jeho naznačil nie jeden skvelý skutok milosrdenstva, ktorý svätý Martin v mladom veku svojom bližným preukazoval. Toho času udal sa známy príbeh života sv. Martina pred bránou mesta Amiens, ktorý podnet zavdal umelcom, že by ho ako zvláštneho hrdinu kresťanskej lásky vyobrazovali. V tuhej zime, keď mnohí ľudia od zimy a od hladu vo Francúzsku mreli, ponáhľal sa svätý Martin s oddelením jazdy rimskej do mesta Amianu.

Keď vchádzal do brány, uzrel žobráka, ktorý polonahý, zimou skrehnutý o zmilovanie prosil. Nikto nepovšimol si bedára, ktorý na celom tele od zimy a od hladu sa triasol. Mladý zbožný dôstojník Martin bol už rozdal chudobným všetky peniaze, ktoré u seba mal. Nemal ničoho pri sebe okrem zbroja a vrchného vojanského rúcha, bez ktorého nemohol sa zaobísť.

Ale súcit s trpiacim bližným podal mu do ruky meč, i preťal mečom plášť svoj na dve polovice, s ktorých jednu podal polonahému skrehnutému žobrákovi, druhou odial ramená svoje. Keď to videli niektorí z pohanských dôstojníkov, posmievali sa svätému Martinovi surovými vtipmi, ale našli sa i takí pohanskí vojaci, ktorí obdivovali štedrotu kresťanského dôstojníka a boli pohnutí k tomu, že i srdcia ich zacítili lásku k biednym a súcitne podporovali potom nešťastných bližných svojich.

V noci zjavil sa svätému mládencovi Pán Ježiš Kristus, Vykupiteľ božský, odiaty polovicou plášťu, ktorú svätý Martin žobrákovi včerajšieho dňa bol daroval, i riekol anjelom, ktorý Ho sprevádzali:

„Týmto rúchom zaodial Mňa Martin, ačkoľvek iba začiatočník vo svätej viere, i zachránil Mňa pred zimou.“

Toto zjavenie Božie preniklo srdce zbožného osemnásťročného Martina tak veľmi, že hneď ráno nasledujúceho dňa prosil kresťanského kňaza, ktorý sa v meste nachádzal, aby mu svätý krst udelil a do svätej cirkvi ho prijal. Od toho času, ako prijal sviatosť krstu, túžil ešte vrúcnejšie po dokonalosti kresťanskej. I vzýval milostivého Boha neprestajne, aby mu zjavil, akú cestu má nastúpiť, že by duševné spasenie svoje zabezpečil, lebo služba vojenská prekážala veľmi snahe po vyššej dokonalosti. Na dohovor priateľa ostal ešte pri vojsku za niekoľko rokov.

Ale keď po smrti cisára Konštantína Veľkého nástupca jeho Konštancius podporoval bludárov arianských a utláčal svätú cirkev, nechcel svätý Martin v cisárskom vojsku viacej slúžiť. Cisár Konštancius ponúkal vyslúžilcom peňažnú odmenu, keď ďalej budú slúžiť. Svätý Martin neprijal odmenu a žiadal o prepustenie zo stavu vojenského. Toho času napádali bojovní Nemci a iné germánske národy Galliu, ktorá Rimanom bola podriadená. Plukovník riekol svätému Martinovi, že preto žiada o prepustenie, lebo rozhodná bitka s nepriateľmi sa blíži a on sa smrti bojí. Svätý Martin riekol:

„Pane, daj ma strážiť až ku rozhodnej bitke a vtedy postav ma na čelo pluku bez zbroja a štítu, i nech bude zbrojou mojou jedine zástava so svätým krížom. Takto ozbrojený vrhnem sa do radov barbarov a dokážem ti, že sa nebojím ani nepriateľa, ani smrti.“

Tak ostal svätý Martin ako dôstojník pri vojsku, kým nepriatelia neboli premožení a do hôr svojich sa neuchýlili. I obsiahol prepustenie od vojska a utiahol sa do samoty, kde na modlitbách a vo svätom rozjímaní bohumilý život viedol.

Toho času žil v meste Piktaviume, teraz Poitiers, muž Boží, menom Hilarius, ktorý viedol veľmi prísny život, učenosťou svojou sa preslavoval a blud Ariov mohutne napádal a vyvracal a ktorý neskôr v tom meste slávnym biskupom sa stal. Svätý Hilarius prijal s radosťou zbožného mladého muža medzi učeníkov svojich. A svätý Martin venoval sa celkom vedám svätého náboženstva, službe Božej a prísnemu zapieraniu seba samého. Tak žil svätý Martin za dlhší čas pod duchovnou správou svätého Hilariusa, keď dopočul, že rodičia jeho Itáliu opustili a do rodného mesta svojho v Pannonii sa navrátili. I rozlúčil sa so svätým Hilariusom a vybral sa za rodičmi do vlasti, aby jak ich, tak i druhých pohanov na svätú vieru obrátil. Pri lúčení sľúbil svätému učiteľovi svojmu, že sa k nemu zase časom navráti. Na ceste prepadli vo vrchoch Alpských zbožného pútnika zbojníci. Lebo svätý Martin nemal žiadné poklady, pozdvihol jeden z nich meč svoj, aby ho zavraždil. Svätý Martin pozrel vážne na vraha a neľakal sa smrti. Túto neohroženosť zbadal druhý lúpežník, i zachytil ruku vrahovu, odviedol svätého Martina na stranu a pýtal sa ho na meno a na stav jeho. Svätý Martin odpovedal:

„Ja som kresťan, sluha živého Boha.“  Zbojník pýtal sa ďalej:

„A nebojíš sa v tomto veľkom nebezpečenstve?“   Svätý Martin riekol vážne:

„Prečo by som sa mal ľakať, keď som presvedčený, že pod ochranou Božou stojím a že mi bez dopustenia Božieho nič zlého stať sa nemôže? Ale ty a druhovia tvoji, ktorí neprávosti páchate a nevinnú krv ľudskú vylievate, máte sa všetkým právom obávať pomsty Božej, ktorá vás iste neminie!“

Zbojník zbledol a triasol sa na celom tele. Svätý Martin napomínal ho, aby do seba vstúpil, vo svätom náboženstve dal sa poučiť, i aby prijal svätý krst. Kajúcny hriešnik bol tak dojatý napomínaním svätého muža, že hneď opustil krvavých druhov, išiel so svätým Martinom, dal sa pokrstiť, a vstúpil do kláštora, kde bohumilý život svoj dokonal. Svätý Martin prišiel šťastlivo do rodného mesta Sabarie v Pannonii a začal horlivo ohlasovať slovo Božie.

I podarilo sa mu, že za krátky čas dala sa matka jeho pokrstiť a s ňou i veľké množstvo pohanov vstúpilo do lona cirkvi, iba otec jeho zostal pohanom až do smrti svojej a nijak nechcel opustiť povery a obyčaje pohanské, v ktorých bol odchovaný a sa i zostaral. Za mnohé roky pôsobil svätý Martin vo vlasti svojej na vinici Pánovej, i obrátil veľké množstvo pohanov v Pannonii na vieru Kristovu.

Toho času zúrili prívrženci bludára Aria proti pravoverným kresťanom po celej ríši rimskej, lebo cisár Konštancius veľmi ich zastával. I v Pannonii pozdvihli bludárski Ariáni pyšné hlavy svoje a prenasledovali krvavo každého horlivého katolíka. Svätý Martin postavil sa neohrozene proti bezbožným kacírom, vyvracal jasne a učene bohaprázdny blud ich a skvele zastával učenie svätej cirkvi o božstve Pána Ježiša Krista. Kacíri zúrili proti svätému Martinovi, prenasledovali ho všemožne, a keď nemohli odolať učenosti a horlivosti jeho, ubičovali ho a vyhnali z vlasti. Horlivý sluha Boží odišiel do Itálie, poneváč počul, že i v Gallii Ariáni zúria proti pravoverným kresťanom a že i učiteľa jeho a priateľa svätého Hilariusa, biskupa v meste Poitiers krvavo prenasledujú. I usadil sa v pustom kraji neďaleko mesta italského Milána a ohlasoval slovo Božie.

Ale ani v Itálii nemal svätý Martin od Ariánov pokoja, i tam prenasledovali ho tak dlho, kým sa neutiahol na ostrovček , Gallinaria menovaný, ktorý proti mestu Genue v mori ležal. Na tomto ostrôvku vyhľadal si svätý Martin v pustých vrchoch jaskyňu, utiahol sa s jedným zbožným kňazom pred pomstivým arianským biskupom Auxenciom do tej pustovne a živil sa s ním biedne zelinami a ovocím lesným. Konečne uslyšal svätý Martin, že priateľ jeho svätý Hilarius, biskup piktaviumský, z vyhnanstva svojho vo Frygii, kam roku 356 bol vypovedaný, na prestol svoj sa navracia. I vybral sa hneď do Gallie a odprevadil učiteľa svojho do mesta Poitiers, kde ich mešťania roku 360 s radosťou privítali. Svätý Martin ostal iba za krátky čas u svätého Hilariusa biskupa, ktorý ho chcel za kňaza ku boku svojmu vysvätiť. Pokorný sluha Boží zdráhal sa prijať dôstojnosť kňazskú a prijal iba jednu z nižších posviacok, i stal sa exorcistom.

Svätý biskup videl, že pokorný učeník jeho Martin túži po samote a po kajúcnom živote, i neprekážal mu, ale bol mu po ruke, že neďaleko mesta Poitiers malý kláštor vystaval, v ktorom sa usadil s niekoľkými zbožnými mužmi, aby s nimi viedol prísny život mníšsky. To bol počiatok mníšskeho života v Gallii, lebo skôr boli neznámi v Gallii cirkevní mužovia, ktorí by spoločenský zbožný život boli viedli. Kláštor Ligugis stal sa veľmi slávnym pod správou prvého opáta svojho, svätého Martina. V tomto prvom gallickom kláštore žil svätý Martin s bratmi svojimi veľmi prísny život, avšak ačkoľvek bol život jeho skrytý pred ľuďmi, oslávil ho milostivý Boh a oznámil zadivenému svetu mnohými divmi a zázrakmi.

Vznešená kresťanská rodina odovzdala svätému Martinovi synáčka svojho, aby ho vo svätom náboženstve dôkladne vyučil a potom aby mu sviatosť krstu udelil. Jedného dňa navštívil svätý Martin priateľa svojho svätého Hilariusa v meste Piktaviume, ktoré iba dve hodiny cesty bolo vzdialené, aby sa s ním poradil v záležitosti kláštora svojho. A hľa, zomrel chlapčok bez toho, aby bol svätý krst obdržal. Keď svätý Martin vrátil sa do kláštora, našiel bratov svojich s plačom a nariekaním stáť pri mŕtvole chlapčoka, ktorý zverený bol opatere ich. Náhla smrť nepokrsteného chlapca dotkla sa tak veľmi citlivého srdca svätého Martina, že horko zaplakal, smútiacích bratov odstránil, k mŕtvole sa hodil a tak dlho milostivého Boha s plačom prosil, kým mladík k životu nebol vzkriesený. Tento syn vznešených rodičov žil potom dlhé roky na svedectvo divu a zázraku, ktorý milostivý Boh na príhovor svätého Martina učinil. Podobne vzkriesil svätý Martin jedného obesenca. A všemohúci Boh oslávil verného sluhu Svojho ešte i mnohými inými divmi a zázrakmi a oznámil svetu, že v ňom má zvláštné zaľúbenie. Po celej Gallii niesla sa slávná povesť o svätom opátovi Martinovi.

Roku 371 uprázdnila sa biskupská stolica v meste Tours. Duchovenstvo a veriaci ľud žiadali si jednosvorne svätého Martina za biskupa. Avšak keď zbadali, že pokorný sluha Boží neprijme túto vysokú dôstojnosť a kláštor svoj na žiaden spôsob neopustí, použili úskok. Jedného dňa prišiel do kláštora posol s prosbou, že by svätý Martin nemocnú ženskú navštívil, ju vyspovedal a potešil. Keď svätý Martin túto žiadosť vyplnil, obstali mešťania z Túru dom nemocnej a chceli svätého muža sebou odviesť, aby sa biskupom ich stal. Svätý Martin zbadal nástrahu i schoval sa v dome nemocnej za chlievik husací, ale husi prezradili ho gagotom svojim. Preto vyobrazuje sa svätý Martin, s husou pri boku svojom. Mešťania vyviedli svätého Martina násilím z úkrytu, priviedli ho s jasotom do Túru a prinútili ho, že sa dal vysvätiť za biskupa. A svätý Martin ostal i ako biskup pokorným, chudobným mníchom.

Aby si požehnanie Božie vyprosil, utiahol sa do chudobnej chyžky pri chráme biskupskom a neustále trval na modlitbách, vo svätom rozjímaní a usilovne čítaval sväté Písmo a spisy svätých Otcov cirkevných, aby úradu biskupskému zodpovedať mohol. Ale pokorný sluha Boží nemal od ľudí ani v tomto skromnom úkryte pokoja. I vyvolil za obydlie svoje iné miesto, ktoré bolo asi dve míle od mesta Tours vzdialené a medzi riekou Loire a veľkými bralami ležalo ukryté. Ku tomuto pustému miestu viedla iba jedna úzka strmá cestička. Tu vystavil svätý Martin drevený kláštor, z ktorého neskôr povstalo slávné opátstvo Marmoutiers a to jedno z najväčších v Gallii .

V krátkom čase zhromaždilo sa okolo svätého Martina biskupa osemdesiat učeníkov, z ktorých niektorí, ako učiteľ ich, v drevených chyžkách, iní v jaskyňach nedostupných skál žili. Svätý Martin slúžil im za príklad ako kresťan a ako biskup. Mnísi so svätým biskupom nemali žiadneho osobného majetku, nesmeli niečo kúpiť, alebo predávať, nosievali drsné rúcho zo srsti ťavej, postievali sa každodenne až do západu slnca, a potom požívali skromné jedlo, za nápoj slúžila im voda. Mladší bratia obrábali pole a odpisovali spisy náboženské a učené, starší mnísi venovali sa modlitbe a svätému rozjímaniu. Svätý Martin vyučoval mníchov svojich príkladom svojím, kresťanskou pokorou a tichosťou. Keď ho urrazil niekto z mníchov alebo z veriacich, toho vážil si a miloval ešte viac než predtým. Vždy mal myseľ svoju k Bohu obrátenú a poučovanie svoje prednášal s takou dôstojnosťou a s takým posvätením a pomazaním, že mohutne pôsobil na srdcia všetkých učeníkov. I odchoval veľké množstvo zbožných mužov, ktorí neskôr na biskupské stolice boli povolaní a okrasou svätej cirkve v Gallii sa stali.

Vždy bol veselej mysle, nikdy nebol znepokojovaný a k hnevu povzbudený a nebeský pokoj žiaril s tvári jeho, lebo srdce jeho bolo preplnené zbožnosťou, pokojom a milosrdenstvom, prekypovalo láskou k Bohu a k bližným. Každá vec upomínala svätého Martina na všemohúceho a milostivého Boha a slúžila mu za predmet rozjímania a poučovania. Raz uzrel ostrihanú ovcu. I riekol radostne si biskup:

„Táto ovca vyplnila prikázanie svätého Evanjelia, mala dve vrchné rúcha, z ktorých jedno dala tomu, ktorý nič nemal. Podobne čiňme i my, bratia moji!“

Druhý raz uzrel pastiera sviň, ktorý veľmi núdzne bol zaodiaty. I riekol svätý Martin mníchom:

„Pozrite Adama, z raja vyhnaného! Vyzvlečme i my starého Adama, ktorého tento človek predstavuje, a oblečme na seba nového!“

Keď raz prišiel svätý Martin k potoku, kde vtáci za rybami sliedili a ich lovili, riekol k učeníkom svojim:

„Hľa, obraz nepriateľov spasenia nášho! Ukrývajú sa v nástrahe, aby duše naše uchvátili a ukoristili.“

Zriedka opúšťal svätý Martin samotu kláštornú a to stávalo sa vtedy, keď išlo o starosť otcovskú ohľadom zvereného stáda a o súrné záležitosti svätej cirkvi. Pokorný muž Boží vedel vystúpiť rozhodne a neohrozene ako biskup a to proti komukoľvek, keď to požadoval prospech bližných. Cisár Valentinian I. a brat jeho Valens klonili sa k bludu Ariovmu a prenasledovali pravoverných kresťanov. Tak dal už roku 370 cisár Valens 80 katolíckych kňazov pre vyznávanie učenia svätej cirkvi upáliť. Horlivý biskup, svätý Martin, hneď po nastúpení na stolicu biskupskú vybral sa ku cisárovi Valentinianovi I. do Trieru, aby ho pokarhal a napomenul, aby pravoverných kresťanov neprenasledoval. Cisár bol síce vlažným katolíkom, ale miloval poriadok a pokoj v ríši svojej. Avšak manželka cisárova Justína bola oddaná bludu Ariovmu, i popudzovala Valentiniana I. proti pravoverným biskupom. Tak poštvala Justina, cisárskeho manžela svojho, i proti svätému Martinovi, ktorý na dvor cisárov do Trevíru prišiel. Valentinian I. naložil sluhom, aby horlivého biskupa pred neho nepripustili. Márne žiadal svätý Martin dvoranov tri razy, aby ho k cisárovi pripustili.

Horlivý sluha Boží zarmútil sa veľmi, že v prospech svätej cirkvi s cisárom zhovárať sa nemôže, i obliekol kajúcne rúcho, posýpal sa popolom a postil sa, modlil a vzdychal s plačom k Bohu, aby sa nad ním smiloval. Na siedmy deň zjavil sa mu Spasiteľ a napomenul ho, aby smelo do paláca cisárskeho išiel. Svätý Martin išiel hneď ráno do paláca. A hľa, dvere otvorili sa mu samy od seba, i stál pred cisárom. Cisár rozpálil sa hnevom a zavolal na sluhov, ako sa opovážili proti príkazu jeho biskupa pred trón cisársky pripustiť. I chcel s nehroženým sluhom Božím surovo nakladať. A hľa, hrozný strach zalomcoval zúrivým cisárom, lebo spod trónu jeho vyšľahovali plamene. I zostúpil s trónu objal svätého Martina a sľúbil, že všetko vyplní, o čo svätý biskup žiadať ho bude. A tak sa i stalo. Cisár vyplnil žiadosť svätého Martina ohľadom voľnosti svútej cirkvi a častoráz povolal ho na dvor, aby sa s ním radil a vždy uhostil ho pri stole svojom.

Roku 386 cestoval svätý Martin zase do Trevíru ku cisárovi Maximusovi, aby prosil o milosť pre zajatých kresťanov, ktorých cisár na smrť odsúdil. Cisár povolal svätého Martina ku stolu svojmu. Ale svätý biskup neprijal pozvanie, lebo vraj nemôže obcovať s panovníkom uchvátiteľom, ktorý dvoch cisárov okradol a síce Graciana o život a Valentiniana II. o najkrajšie územia . Cisár Maximus riekol ku ospravedlneniu svojmu, že on trón cisársky neuchvátil, lež ku prijatiu purpuru a berly bol prinútený, a že nepriatelia jeho iba na poli bitky život utratili. I zahrozil svätému Martinovi, že keď s ním a s biskupom Ithaciom ako biskup obcovať nebude, výrok smrti nad odsúdencami , za ktorých svätý biskup prosiť prišiel, dá ihneď previesť. Svätý Martin ponáhľal sa k cisárovi a oznámil mu, že ho z obcovania cirkevného nevytvorí, a že s Ithaciom biskupom, ktorý naliehal na usmrtenie kacierov, obcovať bude, keď väzňov na slobodu prepustí. A tak sa i stalo. Láskavý biskup prekazil vraždenie kacierov a usiloval sa ich dobrotou svätej cirkvi získať.

Na to išiel svätý Martin i ku stolu cisárovmu, odprevádzaný jedným kňazom svojím. Pri obede bol konsul Liodius, brat cisárov, ujec jeho a mnoho dvoranov. Svätý Martin bol usadený po boku cisárovom, sprievodca jeho medzi pokrvných Maximusových. Toho času bolo obyčajou, že prostred hostiny prišiel sluha, čašník, a podal pohár vína tomu, ktorý bol pri stole najvzácnejší a keď sa ten napil, podal ho tomu, ktorý bol v dôstojnosti najbližší po ňom.

Čašník dľa obyčaje podal pohár vína cisárovi Maximusovi, ale tento rozkázal sluhovi, aby ho podal svätému Martinovi. Keď svätý Martin víno z pohára okúsil, nepodal ho cisárovi, ale kňazovi svojmu, ktorého považoval za najdôstojnejšieho pri stole cisárovom. Všetci hostia zadivili sa a sám cisár obdivoval svätý biskupa, ktorý pri stole najväčšieho mocnára ukázal, že dôstojnosť kňazská je na svete najvyššia a to vykonal, čo by druhý biskup nebol sa opovážil ani pri stole mešťanostu urobiť.

Od toho času vážil si cisár Maximus svätého Martina veľmi vysoko, ale ešte väčšmi ctila ho cisárovná. Kedykoľvek cisárovná svätého Martina k stolu povolala, vždy chystala sama jedlá, prikryla stôl a obsluhovala sama úctivo a radostne svätého biskupa. Po hostine zobrala sama obrusy a pozbierala ostatky obedu, a prechovávala ich ako drahocennú pamiatku.

Divno je človekovi, že svätý Martin, ktorý všetkých ľudí viac než seba miloval, mohol mať i nepriateľov a utrhačov. Medzi kňazmi jeho nachádzal sa dákysi Brikeius, ktorý svätého Martina veľmi nenávidel a to tak, že ostatní kňazi radili svätému biskupovi, aby ho ako ľahkomyseľníka od seba odstránil. Svätý Martin to neurobil, ale napomínal poblúdenca, aby sa na pokánie dal. Jedného dňa pýtal sa na ulici cudzinec Brikcia:

„Kde že býva svätý Martin? Nemocný som a dúfam, že na príhovor jeho budem uzdravený.“

Ľahkomyseľný Brikeius odpovedal zadivenému cudzincovi:

„Keď potrebuješ toho blázna, pozri, tamto stojí. Pozri len, ako tam stojí, oči k nebu otvára, ako by bol bez rozumu.“   Svätý Martin priblížil sa k posmešníkovi a riekol pokojne:

„Dobre tak, Brikeius !“  Lahtikár zahanbil sa a tajil všetko.

Svätý Martin riekol láskavo:

„Dobre som všetko počul. A predsa ubezpečujem teba, že Boh vyslyšal modlitbu moju, ty budeš po smrti mojej nástupcom na biskupskej stolici. Chystaj sa už teraz k tej dôstojnosti, lebo, hovorím tebe, budeš ťažký kríž znášať.“

Brikeius stal sa po smrti svätého Martina biskupom v meste Tours. Vtedy otvorili sa mu oči, i žil veľmi kajúcne, bol horlivým biskupom, znášať musel mnohé krivdy a zomrel r. 444 ako svätý. V okolí mesta Túru (Tours) žili za času svätého Martina ešte mnohí pohania. Horlivý biskup nemal pokoja, kým všetkých nepokrstil. Rúcal pohanské modly a pozotínal stromy, ktorým poverčivý ľud úctu božskú vzdával.

Jedného dňa chcel svätý Martin vyvrátiť modlársky chrám a posvätený strom pri ňom. Najvyšší žreci a niektorí pohania protivili sa svätému biskupovi a konečne riekli:

„Keď tak veľmi dôveruješ Bohu svojmu, ktorého menuješ pravým a všemohúcim, nuž zotneme sami tento strom, ale ty musíš tam stáť, kde ti miesto vykážeme.“ Svätý Martin dôveroval v Boha, dal sa poviazať a na tú stranu postaviť, na ktorú sa strom chýlil a spadnúť mal. Strom zoťatý klesal, svätý Martin prežehnal sa znamením svätého kríža, padajúci naň strom prehodil sa v povetrí, ako by bol víchrom býval zachvátený, i dopadol na zem na druhej strane. Pohania vykríkli zadivení a prosili svätého biskupa, aby na nich ruky zložil a ich ku svätému krstu chystal. Podobne účinkoval svätý Martin i v ďalších krajoch, všade padali modly a povstávali chrámy kresťanské. Svätý Martin vysoko vážil si ľudí, ktorí seba zapierali. Sám viedol až do najvyššej staroby svojej veľmi prísny život. Spával na holej zemi a často trávieval celé noci na modlitbách. Pokrm jeho bol jednoduchý a skoro vždy sa zapieral prísnym pôstom, aby pokúšaniam diabla mohol odolať.

Toho času žila v Gallii veľmi zbožná kresťanská panna na vonkovskom statku svojom. Chýr o svätom jej živote dostal sa i k svätému Martinovi. Keď horlivý biskup do toho kraja zavítal, v ktorom svätá panna žila, chcel uctiť zásluhy jej i obmýšľal, že ju navštívi. Avšak svätá panna bola složila slávnostný sľub, že u seba neprijme žiadneho muža. Svätý Martin oznámil zbožnej panne úmysel svoj, aby ju príchodom svojím neprekvapil. Ale svätá panna odkázala horlivému biskupovi, že ho prijať nemôže. Svätý Martin pochválil vytrvalú obozretnosť múdrej panny, ktorá sľub svoj bez ohľadu na osoby zachováva a prijal pokrm, ktorý mu ako dar poslala. I oslavoval prísné zapierame a pokánie zbožnej panny.

I učeníkom svojím odporúčal častoráz odriekanie sa sveta a prísné zachovávanie nevinnosti. Raz ukázal im lúku, ktorej čiastka bola od volov a od kráv vypasená, čiastka od sviň rozrýpaná a čiastka ostala nedotknutá a ako krásny pokrovec bola kvetinami pokrytá. Svätý Martin riekol mníchom:

„Tá čiastka lúky, ktorá je ešte posiaľ zelená, ale má kvietky vypasené, je obraz stavu manželského. Tá čiastka, ktorá je rozrýpaná od ošípaných, značí necudnosť a smilstvo. A tá čiastka, ktorá posypaná je voňavými kvietkami, je svätý stav panenský a mládenecký. Smilstvo zasluhuje prísny trest, manželstvo náleží medzi veci dovolené, panenstvo a mládenectvo je vecou slávy.“

Svätý Martin dožil popri mnohých obťažných prácach a vytrvalom snažení po rozšírení slávy Božej na zemi a upevnení svätej cirkvi, popri prísnom zapieraní seba, popri mnohých protivenstvách a pokúšaniach vysoký vek požehnaného života svojho. Mal už osemdesiatštyri roky, keď mu milostivý Boh zjavil, že blíži sa konec pozemského putovania jeho. Ponavštevoval farnosti biskupstva svojho, i napadla ho v obdialnom kraji veľká slabosť.

Uchýlil sa do fary a povolal k sebe kňazov a mníchov, aby ich ku zbožnosti napomenul a od nich sa odobral. Všetci prítomní učeníci žialili nad odchodom milovaného majstra a otca svojho, a so slzami v očiach hovorili:

„Otče, prečo chceš nás opustiť?  Komu ponecháš starosť o synov svojich? Pažraví vlci napadnú stádo tvoje a kto nás obháji, keď nebude hlavného pastiera? Známe, že túžiš po spojení s Pánom Ježišom Kristom, ale veď odplata tvoja je poistená, keď bude i život pozemský tebe predĺžený! Ach, daj sa pohnúť k útrpnosti biedou našou, hľaď na nebezpečenstvá, ktorým nás ponechávaš i neopúšťaj nás!“

Svätý Martin slzami a prosbou učeníkov svojich dojatý, pozdvihol oči k nebu a modlil sa:

„Pane, keď som ľudu Tvojmu ešte potrebný, neodhadzujem sa od práce, nech sa stane svätá vôľa Tvoja!“

Slabosť a zimnica zväčšovali sa a predsa ležal svätý Martin na holej zemi posypanej popolom, odiaty do drsného kajúcneho rúcha cez celú noc a modlil sa vrúcne k Bohu. Učeníci chceli podložiť pod boľavú hlavu jeho trochu slamy, ale svätý riekol:

„Popol má byť lôžkom zomierajúceho kresťana, a ja obávam sa, aby som vám iný príklad nedal.“

Dvaja kňazi chceli ho na druhú stranu obrátiť, aby mu úľavu spôsobili, svätý nedovolil a riekol:

„Bratia moji, nechajte ma, nech radšej zomierajúc do neba pozerám, než po zemi, aby duch môj, ktorý je na ceste k Bohu, od pravej cesty sa neuchýlil.“

Tešil sa z trpkosti zápasu smrteľného, pozeral ustavične k nebu, prespevoval radostné žalmy a tak odovzdal čistú dušu svoju do rúk Stvoriteľových dňa 11. novembra roku 400.

Čo svätý Martin zomieral, kľačal priateľ jeho a životopisec Sulpicius Severus v izbičke svojej a modlil sa, i zjavil sa mu svätý v bielom skvelom odeve a s vyjasnenou tvárou vkladal na neho ruky a požehnával ho. Zjavenie zmizlo a nezadlho prišla do kláštora zpráva, že svätý biskup dokonal. Telo svätého Martina skvelo sa po smrti nebeskou žiarou, i odniesli ho v slávnostnom sprievode nariekajúcich veriacich a 2000 mníchov do sídelného mesta Tours a bolo neďaleko mesta pochované. K hrobu jeho, ktorý nezadlho bol preslávený mnohými divmi a zázrakmi, putovávali veriaci nielen z Gallie , ale i zo všetkých okolitých krajín.

Svätý Martin objavoval v živote svojom veľkú bázeň Božiu, horlivosť v službe Božej, prísné zapieranie seba a milosrdenstvo oproti bližným svojim. Aby záležitosti biskupstva svojho a svätej cirkve šťastne mohol pokonať, používal k tomu zvláštné prostriedky, utiekal sa k milostivému Bohu skrze pôst, kajúcne rúcho, zapieranie seba a skutky milosrdenstva.

Kresťan, nasleduj svätého Martina. I ty máš dosť príležitosti, aby si konal skutky milosrdenstva duchovného i telesného. Duchovné skutky milosrdenstva sú: hriešnikov karhať; neumelých poučovať; pochybujúcim dobre radiť; zarmútených tešiť; nespravodlivosť trpezlive znášať; tým, ktorí nás obrážajú, radi odpúšťať a konečne po siedme — za živých a mrtvých Bohu sa modlievať. Kresťan, to čiň a budeš nasledovať svätého Martina.

Ale on konal i telesné skutky milosrdenstva, i tie sú sedmoré: lačných kŕmiť, smädných napájať, nahých odievať, väzňov vyslobodzovať, nemocných navštevovať, pocestných do domu prijímať a mrtvých pochovávať. I ty, kresťan, môžeš, ako svätý Martin, ku pomoci prispievať telu ľudskému telesnými skutkami milosrdenstva. K tomu zaviazaní sme už i prirodzeným zákonom lásky. Už v Starom Zákone nachádzame veľmi pekné príklady tejto obetovavej lásky k bližným.

Keď Tobiaš s mnohými Židmi bol uväznený v meste Ninive, povolil mu kráľ Salmanasar, že by po meste slobodne chodil. A čo robil Tobiaš v meste? Sväté Písmo hovorí:

„Tobiaš každý deň chodieval k priateľom svojim a tešil ich ako mohol, lačných kŕmil z majetku svojho, nahým dával odev, mrtvých a pobitých usilovne pochovával.“

A milosrdný i trpezlivý Job hovorí: „Plakával som niekdy nad tým, ktorý bol trápený a ľútosť ukazovala duša moja k chudobnému.“

Keď chudobná Ruth na poli Boozovom klasy sbierala, uzrel ju Booz a milosrdenstvom hnutý dovolil jej nielen klasy zbierať, ale rozkázal žencom, aby jej i niektorý snop dali, že by si zbožie vymlátila, chleba napiekla a sa nasýtila.

A v Novom Zákone hovorí Kristus Pán, že čokoľvek chudobným a núdznym udeľujeme, Bohu to dávame:

„Poďte požehnaní Otca môjho, vládnite kráľovstvom vám pripraveným od ustanovenia sveta: lebo som lačnel a dali ste Mi jesť, smädný bol som a dali ste Mi piť, pocestným bol som a prijali ste Mňa; nahý bol som a priodiali ste Mňa; nemocný bol som a navštívili ste Mňa; v žalári bol som a prišli ste ku Mne. Amen, pravím vám, čokoľvek ste učinili jednému z bratov týchto Mojich najmenších, Mne ste učinili.“

Najmenší bratia sú chudobní a núdzni. Preto zbožní predkovia naši toľko nemocníc a domov pre chudobných vystavali, že pamätali na tie slová Spasiteľove.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V sobotu pribudlo 742 ľudí s pozitívnym PCR testom na ochorenie COVID-19

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V sobotu pribudlo 742 ľudí s pozitívnym PCR testom na ochorenie COVID-19, z nich nie je viac ako 74 percent zaočkovaných. Pozitívny antigénový test malo ďalších 120 osôb, vyše 77 percent z nich sa doteraz nedalo zaočkovať. Delta variant vírusu má v sekvenovaných vzorkách…

Občania idú brániť Žilinku. Stretneme sa v pondelok 20. 9. od 9:30 hod. na Námestí SNP v Bratislave

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Screenshot YouTube)   Generálny prokurátor svojim prísnym dodržiavaním zákona a prijatím zákonných rozhodnutí zjavne stúpol na otlak mnohým ľuďom z politickej garnitúry, ktorá je teraz pri moci, hlavne OĽaNO. Na sociálnej sieti sa objavilo video, ktoré vyzýva k jeho vypískaniu. Tomuto sa postavila občianska…

Matovič: Sme rodine by mala byť odňatá SIS, ak sa potvrdia informácie, že za vojnou v polícii je tajná služba. Na ospravedlnení kvôli “čurillovskej mafii” trvá

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Hnutiu Sme rodina by mal byť odňatý post riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS), ak sa potvrdia informácie, že za vojnou v polícii je tajná služba. Uviedol to minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) v relácii V politike v televízii TA3 „Ak by sa…

Robert Fico vyzýva na spoluprácu dvoch „sociálnych demokracií“. Slovákom nie je blízky liberalizmus, od ktorého sa Hlas nedokáže jasne dištancovať

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Predseda Smeru Robert Fico najnovšie vyzval stranu Hlas, aby s jeho stranou čo najskôr začala rokovania o predvolebnej a povolebnej spolupráci. Fico verí, že v prípade spoločného postupu vo voľbách by mohli Hlas a Smer získať 35 až 40 percent hlasov…

Jozef Šátek označil Kyselicove vyjadrenia o čistkách na polícii za dôkaz jeho nedostatočnej kompetencie. Čo si myslí o Lipšicových tvrdeniach o sledovaní? Podporil ho aj bezpečnostný analytik Bránik

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Poslanec Národnej rady SR za OĽANO Lukáš Kyselica včera pre Sobotné dialógy vyhlásil, že hnutie nechcelo hneď po voľbách robiť v polícii čistky, ale zdá sa mu, že teraz nastal ten správny čas. Zastáva tiež názor, podľa ktorého je úplne normálne, že sa vyšetrovatelia…

Veľké čistky? Nastal čas na väčšie personálne zmeny v rezorte vnútra, myslí si Kyselica

0 icon

Bratislava 18. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann, TASR - Pavel Neubauer)   Hnutie OĽANO po voľbách nechcelo robiť veľké čistky, v zmysle zákona chcelo vymeniť pár kľúčových ľudí, no podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Lukáša Kyselicu sa ukazuje, že to nestačilo, a nastal čas na výraznejšie zmeny. Vyhlásil to…

Pellegrini reaguje na Ficovu výzvu: Teraz hovoriť o predvolebnej spolupráci je úplne zbytočné

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Teraz hovoriť o predvolebnej spolupráci je úplne zbytočné. Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini to povedal v relácií O 5 minút 12 v Slovenskej televízii RTVS Reagoval tak na to, že predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico vyzval…

Peter Sagan už v kariére vyhral Okolo Poľska aj Okolo Kalifornie. V nedeľu môže pridať aj domáci celkový triumf

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Peter Sagan je v cyklistike roky známy ako skvelý šprintér, výborný klasikár a znamenitý tímový hráč. Iba trikrát sa mu však počas vyše jedenásťročnej úspešnej kariéry v profipelotóne stalo, že sa stal celkovým víťazom etapových pretekov. A bolo to už poriadne dávno. V…

Pápežovo posolstvo o ochrane nenarodených detí ide bokom. SNSĽP vyzýva poslancov, aby nezahlasovali za prijatie návrhu zákona o pomoci tehotným ženám

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) vyzýva v liste poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nezahlasovali za prijatie návrhu zákona o pomoci tehotným ženám. Stredisko tvrdí, že v mene pomoci "zásadným spôsobom zhorší prístup k bezpečnej forme umelého prerušenia tehotenstva". Šéfka Výboru…

Premiér Morrison odmietol obvinenia, že Austrália klamala o zmluve o ponorkách

0 icon

Canberra 19. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham,TASR/AP-Virginia Mayo)   Austrálsky premiér Scott Morrison odmietol v nedeľu obvinenia zo strany Francúzska, že Canberra klamala o svojich plánoch odstúpiť od zmluvy na nákup francúzskych ponoriek. Informovala o tom agentúra AFP Austrália svoje obavy v súvislosti s kúpnou zmluvou v hodnote 31 miliárd eur…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ladislav Hvižďák

Nočný strážca

0icon

Na webovej stránke Paul Craig Robertsa , ktorý ako už väčšina z čitateľov vie, bol v administratíve prezidenta Reagana , ktorý vládol v 80 – tých rokoch minulého storočia v USA,  ako námestník ministra financií a písal a píše do viacerých amerických denníkov, vyšiel krátky článoček, ktorý sa trefne hodí do…

Jozef Slávik

451° Fahrenheita ...

0icon

Ide o rovnomenný román od spisovateľa Raymonda Bradburyho z roku 1953, v ktorom popisuje súboj medzi antiutopistickou spoločnosťou, kde víťazí technokratická a povrchná kultúra médií nad vzdelanou spoločnosťou, ktorá uznáva hodnotu kníh. tento román bol aj úspešne sfilmovaný. Vo veľkom je tento román podobný aj súčasnému dianiu nielen vo svete,…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 2. časť: Symboly majú svoj veľký význam

0icon

Pokračujeme v poznámkach súvisiacich s udalosťou, ktorá sa udiala od 12. do 15. septembra. Bola to pastoračná návšteva hlavy katolíckej cirkvi, ktorá ako taká je mimoriadnou udalosťou a „postretla“ novodobé Slovensko po štvrtý raz, pričom je málo takých štátov/krajín, ktoré Petrov nástupca navštívi viackrát. A ak vezmeme do úvahy aj…

Marek Brna

Vystúpiť z NATO má byť priorita

0icon

Skončením takzvanej studenej vojny mal zaniknúť aj význam aliancie NATO. Lenže sa vymyslelo nové opodstatnenie, aby sa udržal stabilný odbyt amerických výrobkov, štáty aliancie majú vydávať 2% svojho ročného HDP na obranu. Aj za cenu, že majú dlhodobo deficitné hospodárenie, prostriedky na nákup americkej vojenskej techniky je potrebné nájsť. Za…

Peter Lipták

Ako sa proti kovidu profesionálne chránime v našej ambulancii prvého kontaktu

0icon

Jednak čístíme a dekovidizujeme vzduch a to kontinuálne tromi spôsobmi súčasne, vo všetkých priestoroch našej ambulancie od čakárne, cez jej jednotlivé ordinácie, až po vrátane aj WC. 1. V každej miestnosti, vrátane vstupnej čakárne, máme filter TherapyAir- päťvrstvový veľkokapacitný s hepa zložkou a ionizáciou vzduchu. 2. Všade kontinuálne bežia

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0 icon

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované. 1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]

Týchto 5 spotrebičov odoberá energiu aj po vypnutí

0 icon

Vedel si, že niektoré domáce elektrické spotrebiče odoberajú energiu aj po tom, čo ich vypneš? Predpokladáme že určite áno. Tušil si to minimálne v prípade nabíjačky na mobilný telefón. Známa webová stránka Bright Side vykonala menší výskum a zistila, ktoré zariadenia aj po vypnutí odoberajú elektrickú energiu. Týchto 5 spotrebičov…

Britskí zajatci v Osvienčime

0 icon

Poľský historik v osvienčimskom múzeu objavil mená 17 britských zajatcov väznených v Osvienčime. Prišiel na ne úplne náhodne, keď sa prebojovával troskami bunkru v koncentračnom tábore nazývanom Osvienčim III. Prinášame ďalší článok, ktorý opisuje hrôzy druhej svetovej vojny. Väzni na nútených prácach v Osvienčime III. (tzv. tábor Monovice) tam pracovali…

10 satirických ilustrácií o svete, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0 icon

Umenie je veľmi subjektívna záležitosť. Sto ľudí, sto chutí, a teda sa nikdy nezhodneme na tom, čo je naozaj krásne. Niekedy však estetická stránka nehrá hlavnú rolu. Existuje mnoho umelcov, ktorí svojimi výtvormi nastavujú spoločnosti zrkadlo a ich diela nesú hlbokú myšlienku alebo nejaké posolstvo. O jedného takéhoto umelca sme sa začali zaujímať…

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Armádny Magazín

Stíhačky v ohrození. Po rokoch Izrael prestáva bombardovať Sýriu

0 icon

Izrael, 19.september 2021 (AM) – Benjamin Netanjahu, ktorý pôsobil vo funkcii predsedu vlády 12 rokov (od roku 2009), prestal byť pri moci. A keďže sa moc zmenila, dohoda medzi Ruskom a Netanjahuom, podľa ktorej Moskva ignorovala útoky Izraela na proiránske sily v Sýrii, už neexistuje

Nový samopal KEDR využijú ruské silové zložky pre mestský boj

0 icon

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Jednotky špeciálnych síl orgánov činných v trestnom konaní čoskoro získajú nový samopal KEDR-PARA. Novinka bola vyvinutá v Zlatouste a už vstupuje do štádia štátnych testov.   Samopal vyvinul z vlastnej iniciatívy strojársky závod Zlatoust, aby nahradil samopal PP-91 Kedr, ktorý je v súčasnosti v užívaní bezpečnos

Putin nariadil vyplatiť obrancom Leningradu 50 tisíc rubľov

0 icon

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o paušálnej odmene 50 000 rubľov Rusom, ktorým bola udelená medaila „Za obranu Leningradu“ alebo odznak „Obyvateľ obkľúčeného Leningradu“. Dokument bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.   Prijmú ich občania Ruskej federácie žijúci v Rusku, ako aj v Lotyšs

Kapitalista (?) v boji o chlieb (či zisk) nepozná brata?

0 icon

Presne to sa nám odhalilo na prípade zrušených spoločných osláv 240. výročia francúzskej podpory mladých USA v námornej Bitke pri Chesapeakskom zálive, ktorá bola vybojovaná 5. 9. 1781 (poznáme ju aj ako Battle of Virginia Capes, či Battle of the Capes).   Oslavy, ktoré sa mali konať 17. 9. 2021, zrušilo…

V Austrálii sa môžu objaviť nové americké základne. USA rozširujú svoju vojenskú prítomnosť

0 icon

Austrália, 18.september 2021 (AM, Sputnik) –USA posilní svoju vojenskú prítomnosť v Austrálii, uvažuje sa o rozmiestnení stálych amerických vojenských základní na juhu kontinentu, oznámil v piatok v relácii Today televíznej stanice 9News austrálsky minister obrany Peter Dutton.   "Niektoré z nich budú stále, prerokúvame ich počet.

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali