Svätý Karol Borromejský postrelený pokračoval v modlitbe, aby jeho vrah mohol uniknúť spravodlivému trestu

Bratislava 8. júla 2018 (HSP/Foto:Internet)

 

Svätá cirkev ho pozná ako veľkého opraviteľa kázne cirkevnej. Narodil sa r. 1538 v hornej Itálii v zámku Aróne, ktorý na južnej strane Jazera väčšieho, Lago maggiore menovaného, v čarokrásnom kraji, asi štyri míle od Milána vzdialeného, leží. Otec jeho bol Gilbert z Borrome a pochádzal zo staroslávnej šľachtickej, bohatej rodiny milánskej.

Svätý Karol Borromejský

Matka menovala sa Margaretha, a pochádzala z panujúcej rodiny Medicis i bola sestrou kardinála Jána Angela, ktorý pod menom Pia IV. na stolicu pápežskú vystúpil. Oba rodičia boli veľmi nábožní a oproti trpiacim bližným horeli útlou, obetovavou láskavosťou. Už v útlej mladosti synáčkovej objavovalo sa veľké nadanie duševné a zvláštné posvätenie; preto venovali ho šľachetní rodičia službe Božej. Mladušký bohatý šľachtic Karol bol vážneho držania, tichý, veľmi pobožný, stránil sa veselých zábav detských a najmä detí rozpustilých, a nenávidel každú, i tú najmenšiu a v žarte prednesenú  lož. Po príkladnom vychovaní domácom prešiel zbožný chlapčok do Milána, kde učil sa latinskej reči a pekným umeniam a vedám.

Bol príkladným žiakom, nosieval úhľadné rúcho, avšak jednoduché, lebo samoľúbosť a nadutosť veľmožská boli mu cudzími vecami. Prv, než vstúpil do veku mládeneckého, nosieval už rúcho duchovné. Strýc Julius Cesar Borromejský prepustil mladíkovi bohaté opátstvo, ktoré sa nachádzalo neďaleko Aróny. Časť dôchodkov použil svätý mladík ku vedeckému vzdelaniu svojmu, väčšiu časť venoval chudobným. V šestnástom roku svojho prešiel mládenec na vysoké školy do Pavie, aby sa učil vedám bohosloveckým a cirkevnému svetskému právu. Tieto vysoké školy navštevovalo veľké množstvo študujúcich so všetkých strán sveta, medzi nimi bolo mnoho ľahkomyseľných a nemravných mladíkov. Len málo ktorý mládenec zachoval sa neporušený a nedal sa zviesť roztopašníkom. Svätý Karol Borromejský stránil sa každej hlučnej schôdzky a zábavy a s vytrvalým ohňom pestoval vedy. A pritom venoval nie jednu hodinu dennú a nočnú rozjímaniu a modlitbe, pristupoval dľa príkladu rodičovského každý týždeň ku svätej spovedi a ku svätému prijímaniu. Roku 1558 zomrel zbožný otec jeho Gilbert Borromejský. A preto musel usilovný študent v Pavii učenie svoje načas pretrhnúť a do Milána odísť. Sotva že usporiadané boli záležitosti rodinné, navrátil sa vedy chtivý mládenec zase do Pavie, i pokračoval horlivo v osvojení si potrebných vied. Keď učenie dokončil, obdržal dôstojnosť doktorskú. Odišiel na rodný zámok svoj Arónu, a chystal sa svedomite ku stavu kňazskému.

Roku 1559 zomrel pápež Pavel IV. a ujec, kardinál Ján Angelus Medicis, bol povýšený na prestol pápežský pod menom Pia IV. Rodina a celé Miláno plesalo nad touto udalosťou, iba zbožný mládenec Karol Borromejský bol ľahostajný, neprejavoval žiadnu radosť, ačkoľvek mal mnohých závistníkov, i utiahol sa do chrámu Božieho a dlho skrúšene sa modlil. Márne vyzýval ho starší brat, aby s ním do Ríma išiel a ujcovi sa poklonil, on ostal v Miláne, žil utiahnuto, modlieval sa i študoval. Avšak nezadlho bol povolaný od samého pápeža do Ríma, ktorý mu štátny úrad dal. Nezadlho bol vyvolený za kardinála a krátky čas za tým za arcibiskupa do Milána. Vtedy nemal svätý Karol Borromejský skoro ani 23 rokov, i vylieval v pokore horké slzy a prosil ujca, aby ho slabého touto vysokou dôstojnosťou neobťažoval. Ale bol nútený vyplniť vôľu pápežovu. Vtedy posmievali sa mnohí zlí a závistní ľudia pápežovi, že tú vysokú dôstojnosť mladému pokrevnému svojmu udelil a nie zaslúžilým, skúseným, vážným mužom. Avšak v krátkom čase boli zahanbení posmeviači a odobrovali voľbu pápežovu. Svätý Karol Borromejský žil pri výnosnej dôstojnosti svojej veľmi jednoducho, denne rástla prísnosť jeho oproti sebe samému, celé noci trávieval na modlitbách, starostlivo plnil povinnosti svoje, riadil všetko podivnou múdrosťou, bol láskavý ku podriadeným, i pravou rukou a podporou pápežovou. Ale svätý mladý muž cirkevný nebol v Ríme spokojný. Trápilo ho to povedomie, že vysoké povinnosti svoje ako arcibiskup milánsky osobne konať nemôže. Toho času prišiel do Ríma zbožný a učený Bartolomej, arcibiskup z Bragy. Hneď pri príchode jeho ponáhľal sa svätý Karol k nemu a riekol:

„Už dávno prosím Boha usilovne, aby ma osvietil, čo mám robiť. Vidíte položenie moje. Viete, čo to znamená, keď je človek vnukom, a síce útle ľúbeným vnukom pápeža. Známo vám, čo je život na dvore rimskom. Nesčíselné nebezpečenstvá otáčajú ma, lež ja neznám ich všetky. Čože mám robiť v tomto mladom veku svojom bez skúsenosti, bez inej pomoci, než je žiadosť, aby som milosť Božiu dosiahol? Cítim v sebe veľkú lásku ku pokániu, odhodlaný som spasenie svoje pred všetkými veciami vyhľadávať, niekedy myslím si, že okovy svoje strasiem a do kláštora sa utiahnem, aby som tam žil, ako by iba Boh a ja na svete bol.“

Arcibiskup radil mu, aby ostal, kde je. Svätý Karol objal ho a riekol:

„Boh priviedol vás pre mňa do Ríma, a ja som oslobodený teraz od veľkej ťarchy. Budem sa usilovať plniť svedomito vôľu Božiu.“

A účinkoval výdatne pri boku pápeža v ťažkých a vážnych tých časoch. Vtedy zasadal veľavážny pre svätú cirkev všeobecný snem v Tridente. Poneváč svätý Karol Borromejský stál v úzkom spojení so svätou stolicou, zúčastnil sa i osobne na všeobecnom sneme cirkevnom a pôsobil pre celú svätú cirkev. Horlivosťou jeho poponáhľali sa biskupi a panovníci častoráz pretrhovaný snem cirkevný šťastlivé roku 1563 zakončiť. Veľký vplyv mal svätý Karol i na polepšenie kázne cirkevnej, na zakladanie seminárov , prácou jeho a pod dozorom jeho bol vydaný roku 1566 katechismus tridentský, boli ustálené rituál a pravidlá obradné. Po skončenom sneme cirkevnom dosiahol svätý Karol roku 1564 na mnohé prosby dovolenie od pápeža, že mohol za šesť rokov v sídelnom arcibiskupskom meste svojom, v Miláne, bývať. Obyvatelia privítali arcipastiera svojho s veľkou radosťou a slávou. Ale tá sláva pokorného muža Božieho netešila. Najprv navštívil arcibiskupský chrám, kde veriacim požehnanie svoje po skrúšenej modlitbe udelil, potom vstúpil len do palácu svojho. Nasledujúcej nedele držal dojímavú reč v chráme svojom. Vodcom jeho duchovným bol jezuita Ján Ribery a bohatý život jeho vnútorný začal sa rozvíjať. Zvolal početnú synodu k tomu cieľu, aby to, čo v sneme Tridentskom bolo ustanovené, do života sa uviedlo. I zhromaždili sa v Miláne dvaja kardináli a jedenásť biskupov. Svätý Karol naliehal najmä na to, aby nariadenia snemu Tridentského svedomite boli plnené, aby obcovanie kňazov sa napravilo, i aby slávnosť a dôstojnosť služieb Božích a udeľovanie svätých sviatostí vážne boli šetrené. I chcel navštíviť celé stádo svoje. Avšak stalo sa, že ujec jeho, pápež Pius IV. nebezpečne onemocnel. Vybral sa do Ríma. A keď tam počul, že svätý Otec iste zomrie, išiel hneď k nemu a hovoril:

„Svätý otče a drahý ujček môj! Všetky myšlienky vaše nech sú teraz k Bohu obrátené. Pohliadnite na Ježiša, Ukrižovaného, ktorý je jedinou nádejou našou v živote a v smrti. On, Prostredník náš, Orodovník náš je zabitou obetou za hriechy naše. On je dobrota a trpezlivosť sama. Milosrdenstvo Jeho býva dosiahnuté kajúcnosťou a slzami hriešnikov, a každému popriava On odpustenie, kto pokorným srdcom k nemu vzdychá.“

Zomierajúci pápež riekol mu, že všetko v prospech jeho vykoná, čokoľvek si len praje. Svätý muž odpovedal:

„Čo od vás žiadam je, aby ste krátky čas, za ktorý ešte budete žiť, dobre použili, aby ste nepamätali viac na veci pozemské, ale aby ste sa zaoberali výlučne s vlastným duševným spasením, i aby ste sa čo najviac na cestu večnosti chystali.“

Pápež ďakoval svätému Karolovi za napomenutie; prijal z rúk jeho sväté sviatosti zomierajúcich a usnul v náručí jeho dňa 1. decembra roku 1565 v 76. roku svojom.

Svätý vnuk zomrelého pápeža Pia IV. pôsobil výdatne pri voľbe nového nástupcu svätého Petra u ostatných kardinálov v sprospech Michala Ghisleriho, ktorý u ujca jeho v nemilosti býval. I bol vyvolený skutočne roku 1566, dňa 7. januára tento zbožný muž za pápeža a prijal meno Pia V. Novo vyvolený pápež Pius V. prehováral všemožne svätého Karola Borromejského, aby v Ríme pri boku jeho ostal a pri obťažnej správe bol mu nápomocný, ale svätý arcibiskup nedal sa pri dvore najvyššieho pastiera duchovného udržať, lebo chcel neporiadky v arcibiskupstve svojom základne napraviť. I odišiel s požehnaním pápežským do Milána. Bolo to v apríli roku 1566, keď sa svätý Karol do sídelného mesta svojho navrátil, i začal hneď blahonosne pracovať na vinici, ktorú mu Pán sveril. Spasiteľné opravy svoje začal vo vlastnom dome, aby veriacich k nasledovaniu povzbudil. Odložil hodvábné rúcho a šatil sa jednoducho, i začal veľmi prísny život viesť. Za sluhov vyvolil si zbožných skúsených kresťanov, ktorí ako v práci, tak i v nábožnosti iným za príklad mali slúžiť. V noci nesmel žiaden služobník dom opustiť a zábavy vyhľadávať. Na svitaní zhromaždovali sa všetci sluhovia v palote, v ktorej spoločne s kňažstvom a s arcibiskupom modlitby raňajšie odbavovali a žalmy k chvále Božej prespevovali. Každý sluha dostával bohatú plácu, pokrm a nápoj v dome jeho v hojnosti, ale mäsité pokrmy požívali iba za tri mesiace v roku, ba v svätvečeroch veľkých sviatkov nedostávali ani mliekový pokrm. Svätý arcipastier jedával i sám pri tom istom stole s domácimi svojimi. Neskôr začal svätý Karol ešte prísnejšie žiť. Ku koncu života svojho nejedával inšie iba chlieb a vo sviatky a pri nedeli i trochu strovy a sušené figy, nápojom jeho bola voda. V štyridsaťdennom pôste jedával raz denne varený bôb a trochu sušených fíg; vo veľkom týždni postieval sa ešte prísnejšie. Telo svoje mŕtvil všemožne. Pod biskupským rúchom nosieval drsné kajúcne rúcho, často sa bičovával. Všade sprevádzali ho dvaja kňazi, ktorí pozor dávali na skutky a reči jeho a ktorí ho upozorňovať boli povinní na každý i ten najmenší poklesok. Dôchodky svoje rozdelil takým spôsobom, že časť venoval chudobným, druhú časť vydržiavaniu chrámov a tretiu časť domácnosti svojej. Vlastný majetok svoj používal k zbožným základinám, najmä na udržiavanie seminárov, v ktorých mládencov za zbožných kňazov vychovával.

Po smrti staršieho brata svojho zdedil mnohé majetky, tieto predal a vyše stotisíc zlatých rozdal chudobným. V paláci jeho nebolo strieborného a zlatého náradia a náčinia, lebo to všetko popredal pri svojom príchode do Milána a rozdal chudobným. Akonáhle odbavil ráno s domácimi spoločné modlitby, spovedával sa potom kňazovi a tak slúžil svätú omšu. Slobodný čas od prác venoval ustavičnej modlitbe, hodinky cirkevné modlieval sa na kolenách, a to i vtedy, ked bol nemocný. I zanedbanému arcibiskupstvu, ktoré vyše osemdesiat rokov nemalo vlastného pastiera, ale iba povereníkami bývalo spravované, venoval svätý Karol Borromejský veľkú starostlivosť. Arcibiskupstvo bolo veľmi rozsiahle; veď malo vyše 600.000 veriacich, 800 fár, 150 kláštorov. A všade bolo badať neporiadok. Roku 1566 založil v Miláne veľký seminár a iné menšie tri, aby v nich zbožných a učených kňazov mohol vychovať, ktorí by viedli pokazený ľud na cestu spasenia. Každú nedeľu a sviatok hlásal sám slovo Božie. Kňažstvu nakladal prísne, aby mládež katechismus usilovne učilo. Často shromaždoval okolo seba kňažstvo svoje a radieval sa s ním v záležitosťach správy duchovnej. Ale nielen v Miláne, lež i po celom rozsiahlom arcibiskupstve účinkoval horlivý sluha Boží osobne. Viacráz precestoval celú diecézu svoju. Na apoštolských cestách svojich chodieval pešky, s palicou v ruke, s nošou na pleciach. Vystupoval do vrchov Alpských po neschodných pirťach a chodníkoch a požíval s horalmi suchý chlieb, alebo mlieko a gaštany. Znášal zimu, hlad, smäd a nehody povetria. Zachádzal až do nebezpečných úvalov Graubindenských , aby vyhľadával poblúdené ovce a privádzal do ovčinca Pánovho. Obrátil mnohých zatvrdelých hriešnikov. A všade, kam zavítal, rozširoval spásu a požehnanie Božie. Každý chudobný a biedny človek mal voľný prístup k svätému arcipastierovi a každého napomohol, poučil, potešil. Po celej hornej Itálii, ba i po obdialnejších krajinách bol zvelebovaný svätý Karol Borromejský ako zbožný, láskavý a horlivý otec duchovný. Zbožným a spravodlivým ľuďom bol anjelom strážcom, najvzornejším cirkevným hodnostárom; ale neľúbil sa bezbožníkom. Zatvrdelí neverci a bezbožníci najali veľkými peniazmi zločinca, aby svätého. arcibiskupa zavraždil.

Podplatený zločinec striehol na príležitosť, vklzol tajne do kaplnky, v ktorej svätý Karol s domácimi svojimi sa modlil. Všetci prítomní kľačali a prespevovali ku cti Božej žalmy, keď zahučal výstrel. Vrah uskočil vo všeobecnom zmätku. Guľka zasiahla svätého. Naľakaní sluhovia pribehli k nemu; ale on pokojne kľačal, ačkoľvek myslel, že je nebezpečne ranený. I rozkázal, aby sa pokračovalo vo speve, lebo chcel, aby vrah slobodne mohol ujsť. Po odbavených pobožnosťach zbadalo sa, že guľka vnikla iba do rúcha svätého Karola a ku podivu všetkých prítomných odrela mu iba trochu kožku na tele. Vrchnosť svetská vypátrala vraha. Svätý arcibiskup robil všetko možné, aby vrahovi bolo odpustené, ale prísny zákon odsúdil k smrti bezbožného vraha. Láska k bližným svätého Karola Borromejského objavila sa najskvelejšie vtedy, keď r. 1576 v Miláne zúrivý mor pustošil. Veľmoži a bohatí mešťania utekali z nešťastného mesta. Svätý arcibiskup bol vzdialený v odľahlom kraji okresu svojho, ked slyšal tú smutnú zprávu. Hneď ponáhľal sa domov a keď sa blížil k bráne mesta, vybehli mu v ústretý ľudia, zalamovali rukami, bedákali a prosili ho o pomoc. Pozostalý neohrožený svetský predstavený nešťastného mesta márne napomínal svätého arcibiskupa, aby sa zachránil. Svätý riekol:

„Dobrý pastier dáva život svoj za ovce svoje, iba nájomník uteká, lebo nie sú ovce jeho.“

Ostal v nešťastnom meste a obetoval život svoj v službe Božej a v neunavenej práci okolo morom nakazených v súkromných domoch a tých, ktorí bez všetkej pomoci na uliciach ležali,  udeľoval im neohrožene sväté sviatosti zomierajúcich, prinášal im útechu a pomoc pre telo a pre dušu. Častoráz od pŕs mrtvých matiek odtrhával živé dietky a nosieval ich do palácu svojho. Zariadil nemocnice von z mesta, do ktorých morovou ranou nakazených dával odnášať a v ktorých im každá možná pomoc poskytovaná bola. Všetky útrovy sám niesol, ba i z palácu svojho dal poodnášať do nemocníc všetko náradie a náčinie, aby nemocní úľavy dosiahli. I všetkých hrobárov a pochovávačov sám platil. Aby núdzu, ktorá následkom moru v meste medzi chudobnejším ľudom povstala, uľavil, odpredal posledné panstvo svoje Doriu, a 80.000 zlatých rozdal chudobným. Áno, predal všetko, čo mal, i lôžko svoje a spával na holých doskách. Keď mal času, šiel do chrámu, hodil sa na tvár svoju a vzdychal k Bohu o zmilovanie. Doma celé noci preplakal, bičoval telo svoje až do krvi a ráno napomínal veriacich, aby pôstom, modlitbou a pokánim pokutu, ktorú rozhnevaný Boh na nešťastné mesto zoslal, umenšiť pomáhali. I nariadil tri dňové pobožnosti: Chodil s povrazom okolo krku, bosými nohami, s hlavou obnaženou a popolom posypanou, s krížom v ruke v slávnostnom sprievode ulicami Milána, i vzýval milostivého Boha, aby jeho samého potrestal, len aby ušetril ľud svoj. Vyzýval i kňažstvo svoje, aby opovrhovalo smrťou, a aby mu v uľavení biedy pomáhalo. Napomínal veriacich, aby dôverovali v Boha a Mu verne slúžili.

Rozplakaný ľud dával sa na pokánie. Neúmornou prácou svätý Karol celkom bol zoslabený, ale neustával pomáhať nešťastníkom a milostivého Boha vzývať. Umorený obsluhou nemocných nenachádzal častoráz doma ani kúska chleba, ktorým by bol mohol ukojiť hlad svoj. Na sviatky vianočné oznámil svätý Karol ťažko navštívenému mestu, že sa Boh nad nimi zmiloval. A morová rana prestala skutočne! Po tom dopustení Božom žil svätý Karol Borromejský ešte sedem rokov. Ačkoľvek telo jeho úmorným namáhaním bolo celkom zoslabené, zapieral seba so dňa na deň vždy prísnejšie, lebo sa považoval za najväčšieho hriešnika. Slávný kardinál a arcibiskup žil v paláci svojom jako najprísnejší pustovník. Jednoduchú strovu požíval z hlinenej nádoby. Celé noci trávieval v chráme na modlitbách. Začiatkom roku 1584 podotkol v kázni svojej, že blíži sa posledná hodinka jeho. Bolo mu to iste zjavené; ale v pokore svojej to nevyslovil. I odišiel s vodcom svojím duchovným, s jezuitom Adornom do samoty na vrch Verallo. V tejto samote trávieval denne šesť hodín v rozjímaní o umučení Pána Ježiša Krista. V noci predo dňom, v ktorý každoročne všeobecnú spoveď odbavovával, kľačal za sedem hodín na kolenách. Dňa 24. upadol do zimnice, ktorá za tri dni trvala. Spovedný otec napomenul ho, aby sa záživnejšími pokrmy nasýtil a prísné pokánie dokončil. Uposlúchol a dal sa zaviesť do Milána, kam vo slávnosť všetkých verných dušičiek zavítal. Nemoc zhoršila sa a lekári určili blízku smrť. S radosťou prijal sväté sviatosti zomierajúcich. Všetok majetok svoj poručil chrámu a chudobným. Keď cítil blízkosť smrti, dal si predčitovať umučenie Vykupiteľovo, prelieval horké slzy, požehnal prítomných, uprel zrak svoj na znamenie svätého kríža, ktoré v rukách držal, usmial sa radostne i oddal dušu svoju Pánovi so slovami:

„Hľa, už idem!“

To stalo sa večerom dňa 3. novembra roku 1584. Dožil iba 46 rokov požehnaného života svojho. Nad smrťou svätého Karola Borromejského zažialilo celé mesto Miláno a celá  cirkev, najviac žialili chudobní, ktorých bol najláskavejším otcom. Telesné ostatky jeho boli pochované slávnym spôsobom v chráme arcibiskupskom. Na hrobe jeho stali sa mnohé divy. Pápež Pavel V. vyhlásil ho už o deväť rokov po blahoslavenej smrti za svätého a v liste pastierskom svojom nazval ho „mučeníkom lásky, skvelým vzorom pre pastierov a pre ovce, anjelom v podobe ľudskej.“

Vyhlásenie za svätého lebo za blahoslaveného deje sa obyčajne len po päťdesiatich rokoch smrti, keď už málo kto z pokrevných súčasných žije. A hľa, vlastná matka dožila sa ešte toho neslýchaného šťastia, že sa modlievať mohla pred oltárom, ktorý obraz synov ozdoboval: „Svätý Karole Borromejský, oroduj za matku svoju!“

Ostatky jeho odpočívajú posiaľ v chráme arcibiskupskom v Miláne v rakvi kryštálovej, že ho možno vidieť. Okolie Milána ctí ho zasväteným sviatkom ako patróna svojho. Svätý Karol Borromejský vyobrazuje sa v rúchu kardinálskom, s povrazom na ramená s krku visiacim, pri ňom nosiči mŕtvol alebo hroby. Svätý Karol Borromejský bol mučeníkom lásky, lebo ona rozprestierala sa na biedu časnú i večnú bližných. Opovrhol sebou, trýznil seba, jedával skromne suchý chlieb, keď s druhej strany povznášal bližných svojich, šetril ešte i vrahov, nasyťoval štedre i nehodných. Nebál sa nákazlivej nemoce, keď len mohol pomáhať opusteným, morovou ranou nakazeným veriacim svojim. On bol skvelým vzorom pre pastierov a ovce, lebo nič nebolo mu ako hodnostárovi cirkevnému drahšie nad plnenie povinností svojich, nad rozkvet svätej cirkvi, nad víťazstvo pravdy učenia Kristovho a apoštolského. Horlivým pôsobením jeho dokončil sa šťastne roku 1563 všeobecný snem cirkevný v Tridente. Tak zvanými opraviteľmi viery a mravov, veľmi otrasená bola v základoch svojich svätá cirkev v šestnástom storočí. Nepovolaní novotári popierali a zohavovali učenie Kristovo a apoštolské a mnohých vlažných kresťanov zviedli k nevere. Vystupovali ako opravitelia mravov, sami nemravní, i otvárali bludným učením svojím dokorán bránu nemravnosti. Veľmoži a prostý ľud, svetskí ľudia i duchovní žili bezbožne. Treba bola oprava mravov, treba bola nahor i nadol. Svätý Karol ukázal, ako treba opravovať mravy, ako treba sa zapierať, aby sa i druhí zapierali. Nie tak robili reformátori, nepovolaní XVI. storočia! Neopravili seba, neopravili mravy bližných. Dôkazom toho je Luther a panovník Filip Hessenský, ktorému dovolili reformátori pri živote zákonitej ešte i druhú manželku si vziať, aby vraj diabol nemal nad ním moc! Opravdivá reformácia s ľudstvom stala sa uzavretím všeobecného snemu v Tridente, na ktorom svätý Karol Borromejský ako hviezda prvej veľkosti sa skvel. Čo bolo zkazeného, odpadlo od svätej cirkvi a bolo vylúčené z nej. Osviežila sa znovu učiteľmi dľa srdca Kristovho, akými boli svätý Karol Borromejský, svätý Ignác z Lojoly, svätý František Xaverský  a kto by vypočítal tých mužov Božích, ktorí skôr sami seba zapierali čo najprísnejšie, aby mohli učiť iných zapieraniu seba, mravom opravdivo kresťanským. Snem Tridentský, na ktorom pôsobil svätý Karol, vyriekol určite a nepodvratne, ktorá je pravá viera svätej cirkvi, ktorú Kristus Pán ustanovil. A čo snem vyriekol, bolo neskôr dôkladnou vedou vyložené. Vyniesol nariadenia prísnej kázne cirkevnej. Od toho času prekvitá svätá cirkev! Za odpadlíkov europských získali horliví a hrdinskí missionári v druhých čiastkach sveta skvelé náhrady. Semináre, aké uviedol a usporiadal svätý Karol Borromejský, vysielajú svojich pracovníkov na vinicu Pána do celého sveta. Svätý Karol Borromejský bol anjelom v podobe ľudskej.

To skúsili tí, ktorí morovou ranou boli obťažení, i chudobní a núdzni. Modlitba bola mu najmilším zamestnaním. A hľa, keď počas modlitby vrah chcel ho usmrtiť, pokračuje svätý v modlitbe, aby vrah mohol uniknúť spravodlivému trestu! Iba anjel v podobe ľudskej môže tak odpúšťať nepriateľom svojim. Keď spravodlivý Boh trestal hriešnikov morovou ranou, považoval sa svätý za najväčšieho hriešnika a vzdychal k rozhnevanému Bohu, aby ho trestal a ľud Svoj ušetril. Kresťan, nasleduj lásku svätého Karola k Bohu a k bližným, nasleduj jeho zapierame seba, i horlivosť v službe Božej! Buď horlivým dieťaťom matky svojej, svätej cirkvi.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

OSN vyjadrila znepokojenie v súvislosti so sexuálnym násilím v Etiópii

0 icon

Kapské Mesto 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Organizácia Spojených národov (OSN) vo štvrtok vyjadrila "značné znepokojenie" v súvislosti s vážnymi obvineniami zo sexuálneho násilia v etiópskom regióne Tigraj, informovala agentúra DPA "Prichádzajú znepokojivé správy o jednotlivcoch, ktorí sú pod hrozbou bezprostredného násilia údajne nútení znásilňovať členov svojej vlastnej rodiny,"…

Karahuta: Pracovná skupina pre ochranu zvierat včera zasadala prvýkrát

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Včera sa uskutočnilo prvé zasadnutie pracovnej skupiny v oblasti veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) Ako uviedol, hlavnou úlohou skupiny bude zvýšiť…

Ľudia v supermarkete zápasili o akciové respirátory ako diví po tom, čo ich odporučil používať minister Krajčí

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) na nedávnej tlačovej konferencii vyhlásil, že v prípade cestovania v hromadnej doprave či pri akejkoľvek väčšej koncentrácii osôb odporúča ako epidemiologickú ochranu respirátor. Podotkol, že túto ochrannú pomôcku zatiaľ nechce zavádzať ako povinnú, aby predišiel náporu na lekárne…

Krajčí: V Bratislave je najväčsí záujem o očkovanie. Bratislavčania viac čítajú médiá, zaujímajú sa o život. Na východnejšie regióny musíme cieliť našu kampaň. Ľudia sa tam málo očkujú kvôli dezinformáciám

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) sa pokúsil vysvetliť, prečo je najväčší záujem o očkovanie v hlavnom meste. Podľa Krajčího je to preto, že ľudia žijúci v Bratislave viac čítajú a zaujímajú sa o život. Naopak, čím ďalej na východ, tým je…

Albánsko vyhostilo ruského diplomata za porušenie pandemických opatrení

0 icon

Tirana 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Albánske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok informovalo, že vyhostilo z krajiny ruského diplomata, a to za údajné nedodržiavanie opatrení zavedených v boji proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-2. Píše o tom agentúra AP Rezort albánskej diplomacie označil za nežiaducu osobu ruského diplomata Alekseja Krivošejeva, ktorý…

Biden navrhol Rusku predĺženie zmluvy Nový START

0 icon

Washington 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Joe Biden vo štvrtok Rusku navrhol predĺžiť zmluvu Nový START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní, o ďalších päť rokov. Potvrdila to hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra AFP "Spojené štáty sa plánujú usilovať o päťročné predĺženie…

Korčok: Udelil najvyššie ocenenie rezortu diplomacie Antonovi Neuwirthovi in memoriam

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) udelil najvyššie ocenenie rezortu diplomacie Antonovi Neuwirthovi in memoriam Ocenenie Neuwirtha, osobnosti spoločenského života a prvého veľvyslanca SR pri Svätej stolici, sa uskutočnilo pri príležitosti nadchádzajúceho 100. výročia jeho narodenia. Najvyššie…

Eve K. obvinenej v rámci akcie Plevel 2 navrhujú väzbu

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Policajný vyšetrovateľ spracoval a podal podnet prokurátorovi na vzatie do väzby Evy K., ktorá bola obvinená v rámci akcie Plevel 2. Ako ďalej informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka, polícia sa v jej prípade obáva ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti Druhá obvinená…

Externý poradca premiéra po škandále s dotáciou končí vo funkcii. Ladislav Kamenický upozorňuje na rodinkárstvo v strane OĽANO. Kto sú Kalinský, Miškovič a Kaňka?

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Exminister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) upozornil na to, že externý poradca premiéra Pavol Kalinský získal pre svoje environmentálne občianske združenie dotáciu 390.000 €. Odklepol mu ju minister Budaj, ktorý je na svoj post nominovaný stranou OĽANO. Kalinský sa bráni tým, že o dotáciu žiadal…

Via Iuris: Výzva sudcov a advokátov za zachovávanie právneho štátu je v súčasnom stave justície neprimeraná. Súdna mapa je veľkou zmenou, patrí k nej rozsiahla debata

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:archív HSP, TASR-Pavel Neubauer)   Znenie výzvy skupiny sudcov a právnikov proti „sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu na Slovensku“ je neprimerané v situácii, v ktorej sa slovenská justícia v aktuálne nachádza. Uviedla to výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková vo svojej reakcii, ktorú poskytla Katarína Žitniaková…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Béla

Drevený rebriniak

0icon

V posledných rokoch sú mojou veľkou záľubou starožitnosti. Najzaujímavejšie sú pre mňa rôzne starobylé vozy, sane, rebriniaky, krhly a podobne. Drevený rebriniak  Dnes sa starý drevený rebriniak / voz z dávnych čias repatrioval do záhrad, aby sa z neho stal mega plantážnik. Určite upúta pozornosť. Zdobený nádhernými trblietavými kvetmi skrášli záhradu,…

Rastislav Slovák

1 304 268 občanov SR volilo strany týchto štyroch (Matovič, Kollár, Sulík, Kiska) a teraz všetci občania SR musíme niesť následky tejto ich voľby a musíme znášať to, že šialený psychopat, podvodník a zločinec Matovič je predsedom vlády SR

0icon

Ja neviem čo teraz týchto 1 304 268 občanov SR očakáva, že sa bude diať, keď v takom obrovskom počte volili strany týchto štyroch (Matovič, Kollár, Sulík, Kiska). 1 304 268 občanov SR ich volilo a výsledok je vláda šialeného psychopata podvodníka a zločinca Matoviča. Čo iné aj týchto 1 304…

Robo Bačinský

Krajniak – ty nazývaš iného farizejom? Ako pokus o anekdotu do Roháča dobré...

0icon

,,Megakauza“ Pellegriniho oblek, zodvihol zo stoličky aj dvoch najpoctivejších politikov - Matoviča s Krajniakom. Obaja sa museli okamžite duševne ukojiť na svojich FB stránkach a ukázať prstom na papaláša Pellegriniho. Tentokrát však nie s matkou všetkých argumentov ,,lebo Fico“, ale vynovenou verziou ,,lebo oblek.“

Peter Švec

Záložníci odmietajú slúžiť kolaborantom a cudzím záujmom.

0icon

Kolaborantskému ministrovi pripravovanému a dosadenému cudzími protištátkami sa podarilo za celých 9 mesiacov vlády osloviť 60 záložníkov. Potrebujeme tisícky. Údajných záložníkov, v skutočnosti pozbieral kadetov. Vo svojom diletantstve ani netuší, čo sú to aktívne a pasívne zálohy, čo treba robiť. Vo svojej zapredaneckej kolaborantskej hlave nikdy nepochopí, že výzvy do služby vlasti nemôžu…

Pavel Pakoš

Sedem hlavných hriechov mainstreamu

0icon

Nedávno nám hovorca KBS odporučil, aby sme boli zvýšene opatrní pri sledovaní alternatívnych médií na internete. Keďže tým zhodil snahu stoviek občanov, medzi ktorými pôsobím tiež, mal by som dať ku tomu vyjadreniu objasnenie. Hranica medzi pravdou a lžou sa vôbec nestotožňuje s hranicou medzi hlavným mediálnym prúdom a tzv.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Ako trávili čas deti v dobe, keď telefóny ešte neexistovali? Rozhodne sa nenudili!

0 icon

Dnešným deťom sa asi ťažko bude veriť, že existovalo obdobie, kedy telefóny a smartfóny vôbec neboli. A že to bolo naozaj najlepšie detstvo, potvrdí každý, kto to zažil. Problém dnešných detí je v tom, že si deň bez mobilu a internetu ani nevedia predstaviť. Áno, dnešné chytré telefóny majú naozaj…

Wolfgang Amadeus Mozart: Záhadná smrť zázračného dieťaťa

0 icon

Hudobný génius napriek všetkým úspechom, ktoré počas života zažil, bol pochovaný do hrobu 3. triedy. Hrob 3. triedy je podľa pohrebného poriadku vydaného cisárom Jozefom tým najjednoduchším a najlacnejším. Smútočné obecenstvo nejde k hrobu. To je zvyk. Veď uloženie mŕtveho do hrobu je úlohou hrobára, nie? Tak sa skončil život zázračného dieťaťa…

Bojovníci Katalaunských polí: 2. časť

0 icon

Prinášame vám pokračovanie pravdivého príbehu o ťažení Attilu ako vodcu Hunov, ktoré vyčíňalo naprieč celou Európou v prvej polovici 5. storočia. V prvej časti článku sme sa pozreli na históriu odporu, ktorý dokázali vždy vyvinúť obyvatelia Gálie. V druhej časti sa pozrieme na prívlastok Attilu, ktorý je mnohým z Vás známy ešte z čias dejepisu či…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 2. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 5. Stopy obrovského tvora v sýrskom chráme patria medzi najväčšie záhady sveta

Vo svete IT

NORTH EDGE NL03 – parádne inteligentné hodinky vhodné pre športovcov s atraktívnou cenovkou

0 icon

Inteligentných hodiniek je dnes na trhu toľko, že si z nich bežný zákazník ledva dokáže vybrať. Preto vám viac menej pravidelne prinášame exkluzívne akcie na množstvo inteligentných hodiniek, častokrát od menej známych výrobcov. Tí však nijako nezaostávajú za viac známymi konkurentmi, práve naopak. Veľká časť menej známych výrobcov sa snaží…

Čo sú to gravitačné vlny a ako ich vieme pozorovať?

0 icon

Gravitačné vlny sú deformácie časopriestoru. Ak si predstavíme vesmír ako obrovskú gumenú plachtu, zistíme, že každý objekt s hmotou túto plachtu ohýba. Čím väčšiu má objekt hmotu, tým viac deformuje plachtu okolo seba, tvrdí YouTube kanál Piled Higher and Deeper (PHD Comics). Dôvodom, prečo obiehame okolo Slnka je jeho masívna…

Podarilo sa astronómom odhaliť tajomstvo najzáhadnejšej hviezdy vo vesmíre?

0 icon

Už od jej objavenia bola Tabby’s Star vesmírnou senzáciou. Hviezda má totiž obdobia, kedy výrazne stráca svoj jas. Astronómovia si toto tmavnutie nedokážu vysvetliť, čo vyvolalo množstvo špekulácií. Istá skupina ľudí si myslela, že za to môžu mimozemšťania, ktorý postavili okolo hviezdy megastavbu, známu ako Dysonova sféra. Ak by niekto…

iPhone zariadenia si držia svoju cenu dlhšie v porovnaní s Android smartfónmi

0 icon

Dlhodobo je známe, že produkty Apple si v porovnaní s konkurenciou držia svoju cenu o niečo dlhšie. Najnovšie dáta z kuchyne spoločnosti BankMyCell, tieto slová potvrdzujú a zároveň poukazuje na to, že cena porovnateľných Android zariadení padá výrazne rýchlejšie, ako je to v prípade iPhone telefónov. Spoločnosť sa konkrétne pozrela…

Americká NASA sa vzdáva! Ani po niekoľkých pokusoch sa im nepodarilo pokoriť marťanskú pôdu

0 icon

V roku 2018 pristála na povrchu Marsu sonda americkej NASA, s názvom InSight. Na palube niesla tepelnú sondu, ktorá čelila viacerým problémom. Sonda sa mala dostať pod povrch Marsu a skúmať tepelné zdroje, ktoré pochádzajú z vnútra planéty. Po pár neúspešných pokusoch sa však vzdáva, píše portál Space.com Hneď po pristátí čelila tepelná sonda…

Armádny Magazín

Božie mlyny zomleli klamstvá: Európsky súd zamietol obvinenie Ruska Gruzínskom z konfliktu v roku 2008

0 icon

Gruzínsko, 22. január 2021 (AM) - Ruské ministerstvo spravodlivosti informovalo svoju verejnosť o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 21. 1. 2021, že obvinenie Ruska Gruzínskom v súvislosti s augustovými udalosťami v roku 2008 v Južnom Osetsku je neopodstatnené.   Snažili sme sa túto správu verifikovať aj na webove

Armádne letectvo USA chce nové stíhacie lietadlo, pretože náklady na životný cyklus lietadla F-35 sú veľmi vysoké

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) – Program vývoja stíhacieho lietadla 6. generácie NGAD (Next Generation Air Dominance) predstavuje šancu navrhnúť lietadlo, ktoré bude lepšie zodpovedať

USA zmenili stratégiu v boji o prevahu na mori

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americké vojenské námorníctvo vsadilo na automatické bezposádkové lode. Niekoľko veľkých spoločností začalo aktívne vyvíjať hladinové a podvodné útočné drony. Podľa dlhodobého plánu Pentagon do roku 2045 dostane flotilu 120 h

Pakistan vykonal úspešný test balistickej rakety Shaheen-III. India ide odpovedať svojimi testami. Video

0 icon

Pakistan, 22. január 2021 (AM) - Pakistan včera vykonal úspešný letový test balistickej rakety zem-zem Shaheen-III s doletom 2750 kilometrov. Testovací let bol zameraný na opätovné overenie rôznych konštrukčných a technických parametrov zbraňového systému.    

Odovzdali všetko, okrem zlata, valút a majstrovských diel. Nemecké reparácie: fabriky, lode a všetko ostatné

0 icon

Nemecko, 22. január 2021 (AM) - Na parížskej konferencii 21. 12. 1946 si víťazné štáty podelili medzi sebou nemecký majetok, ktorý sa dal považovať za

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali