Svätý Andrej prvý z apoštolov radostne oznamoval: “Našli sme Mesiáša!”

Bratislava 31. marca 2019 (HSP/Foto:Facebook)

 

Spasiteľ božský, Pán Ježiš Kristus, vyvolil si spomedzi učeníkov svojich slabých, neučených, prostých a skromných mužov, ktorí mali byť svedkami života, učenia a zázrakov i divov Jeho, rozširovateľmi svätého náboženstva medzi národmi, a plnomocnými nástupcami na zemi po odchode Jeho do kráľovstva nebeského, a nie mohutných a učených ľudí, aby ukázal namysleným a posmeškárskym farizejom a zákonníkom židovským a pyšným učencom pohanským, že kráľovstvo Jeho, svätá cirkev, nie je dielom ľudským, ale božským, prístupným a vhodným pre všetkých ľudí a na všetky časy

Medzi tých vyslancov  ktorých dvanástich vyvolil Ježiš ku založeniu a rozšíreniu svätej cirkvi na zemi, náleží i svätý Andrej. Ján Zlatoustý hovorí v chváloreči svojej o svätom apoštolovi Andrejovi takto:

„Neskôr než Andrej uzrel Peter svet, a skôr než Peter, ponáhľal sa on ku Evanjeliu, áno, on bol skoro poháňaný k radosti posolstva Pánovho. On zvolal:

„Našli sme Mesiáša! Táto reč vyplývala zo svätej radosti, bola ona výrazom plesania nad nájdeným Evanjeliom Pánovým.“

Svätý Andrej apoštol narodil sa v meste Betsaide, ktoré ležalo pri brehu jazera Genezaretského v krajinke židovskej Galilei. Otec jeho bol Jonáš a mladší brat jeho Šimon, ktorému neskôr dal Spasiteľ meno Peter. Cirkevní spisovatelia východní nazývajú svätého Andreja Prvopovolaným; lebo Pán Ježiš Kristus povolal ho prvého k úradu apoštolskému. Rodina Jonášova živila sa rybárstvom. Svätý Andrej s bratom svojím Šimonom usadili sa boli v prístavnom meste Kafarnaume a vyhľadávali živnosť svoju na jazere Tiberiaskom či Genezaretskom. Oba žili s rodinami svojimi nábožne a očakávali zasľúbeného Spasiteľa. Svätý Andrej stal sa učeníkom Jána Krstiteľa, predchodcu Pánovho, keď počul, že tento ohlasuje blízky príchod Jeho. Láskavý Spasiteľ prišiel k Jordánu k Jánovi a chcel sa dať pokrstiť. Svätý Ján riekol:

„Ja mám byť pokrstený od Teba, a Ty ideš ku mne?“  A keď Ježiš Kristus nástojil na to, svätý Ján ho ochotne pokrstil. A bol slyšaný hlas s neba:

„Tento je milý Syn Môj, v ktorom sa Mne zaľúbilo!“

 Svätý Andrej bol prítomný pri tomto zázračnom krste. A keď na druhý deň blížil sa Pán Ježiš na ceste Svojej učiteľskej, stál stranou Ján Krstiteľ s dvoma učeníkmi, z ktorých jeden bol svätý Andrej, druhý svätý Ján evanjelista. I ukázal učeníkom na Neho, keď kráčal cestou popri nich, a zvolal:

„Hľa, Baránok Boží!“  Hneď opustil svätý Andrej so svätým Jánom evanjelistom učiteľa svojho Jána Krstiteľa a išli za Spasiteľom božským, ale neopovážili sa z veľkej pokory a úctivosti prihovoriť sa Jemu. A keď Pán Ježiš zbadal, že idú za Ním, obrátil sa a pýtal sa ich láskavými slovami:

„Čo hľadáte?“  A oni dali sa hovoriť a riekli:

„Učiteľu, kde bývaš?“  A On riekol:

„Poďte a viďte!“  A oni išli za Ním.

Dľa udania niektorých Otcov cirkevných, ostal svätý Andrej u Spasiteľa od štvrtej hodiny popoludňajšej do druhého dňa a presvedčil sa úplne, že Ježiš Kristus je zasľúbený od Boha Mesiáš – Spasiteľ, i stal sa prvým učeníkom Jeho. Radosť jeho bola priveľká! I navrátil sa spešne ku bratovi Šimonovi, vyhľadal ho a radostne volal:

„Našli sme Mesiáša!“

A bez odkladu zaviedol svätý Andrej brata svojho Šimona, aby poznal Syna Božieho, Pána Ježiša Krista, jako očakávaného Mesiáša. A keď Spasiteľ uzrel ich, riekol Šimonovi:

„Ty si Šimon, syn Jonášov, ty budeš sa menovať Kefas, to jest Peter, Skala.“

I zostali bratia Andrej a Šimon, ktorých prijal za učeníkov Svojich, za viacej dní pri Ňom, poslúchali horlivé učenie Božie Jeho a potom navrátili sa do Kafarnauma ku živnosti svojej. Od toho času dochádzali oba bratia, svätý Andrej a Šimon Kefas (Peter), k Pánu Ježišovi, a oni boli i svedkami prvého zázraku, ktorý učinil na svatbe v Káne Galilejskej a sprevádzali Ho i na púte Jeho do Jeruzalema, ktorý konal na sviatky veľkonočné. Medzitým zaoberali sa lovením rýb na jazere Genesarethskom až do toho času, keď láskavý Spasiteľ na konci toho istého roku prišiel ku jazeru. Veľké množstvo ľudu zhromaždilo sa na brehu jazera, aby poslúchalo slová večného života z úst Spasiteľových. Pán Ježiš, aby mohol bol pohodlnejšie hovoriť k zástupu, vstúpil na loď Šimonovu Petrovu, ktorý pri brehu vypieral siete , prosil ho, aby Jeho odviezol máličko od brehu, i učil Ježiš s lodičky zástupy ľudu.

A po zázračnom lovení rýb privolal Pán Ježiš svätému Andrejovi, Petrovi, Jakubovi a Jánovi, ktorí dvaja poslednejší, ako bratia, boli na druhej lodičke prispeli ku pomoci prvším:

„Poďte za Mnou a učiním vás rybármi ľudí!“   I nasledovali všetci štyria Spasiteľa ako horliví učeníci.

A keď roku 31. po Veľkej noci vyvolil si Ježiš z učeníkov Svojich dvanásť apoštolov, boli bratia Šimon Peter a Andrej veľmi vyznačovaní nad ostatných. Svätý Šimon Peter ustanovený bol za hlavu apoštolov a svätý Andrej požíval zvláštnu dôveru Spasiteľovu. Od toho času nehnuli sa od Pána Ježiša Krista. I boli svedkami verejného života Jeho, učenia, divov a zázrakov, utrpenia a smrti, vzkriesenia a vstúpenia na nebo. Na prosbu ich uzdravil Ježiš v Kafarnaume svokru Petrovu zázračným spôsobom od zlej zimnice. Keď za jazerom Tiberiaským uzrel Pán Ježiš s vrchu veľký zástup ľudu, ktorý vyšiel za Ním na púšť, aby slyšal slovo božské Jeho, i keď zbadal, že ten zástup znáša hlad, dal sa hovoriť dôverne k láskavému Spasiteľovi :

„Je tu jeden chlapec, ktorý má päť chlebov jačmených a dve ryby, ale čo je to medzi tak mnohých?“

On dôveroval v Spasiteľa božského, že zmiluje sa nad hladným zástupom. A nemýlil sa! Pán Ježiš riekol apoštolom:

„Rozkážte ľudu, aby si posadal!“

A nasýtil zázračným spôsobom 5000 mužov, ženy i deti, ktoré boly s nimi, piatimi chlebami a dvoma rybami, že ešte pozostalo dvanásť košov odrobiniek.

Po zázračnom vzkriesení Lazara z mrtvých, naľakali sa farizeji a hovorili:

„Vidíte, že neosoží nám nič! Hľa, všetok svet hrnie sa k nemu!“

A v Jeruzaleme boli pri oslave Spasiteľovej i niektorí pohania a keď badali, že nevďační pohlavári židovskí chystajú sa zničiť a zabiť Mesiáša, poslaného zvlášte im, žiadali si oni, ktorí opovrhovali modlami a túžili po poznaní pravého Boha, poznať láskavého Ježiša, a prijať Ho ako Vykupiteľa. I pristupili k apoštolovi Filipovi a prosili ho:

„Pane, chceme videť Ježiša!“

A hľa, svätý Filip objavil skutkom svojím, akú dôveru požíval druh jeho svätý Andrej u Spasiteľa božského! On neopovážil sa oznámiť prosbu pohanov Pánu Ježišovi, ale išiel k dôverníkovi Jeho, ku svätému Andrejovi, a povedal mu to. A svätý Andrej, sprevádzaný svätým Filipom, povedal to Pánu Ježišovi. A On odpovedal im :

„Prišla hodina, aby oslávený bol Syn človeka.“

Spasiteľ chcel povedať tými slovami, že nielen od Židov, ale i od všetkých národov bude uznaný; a k tomu doložil, že treba Jemu zomreť. Keď Pán Ježiš Kristus odchádzal na nebo, prisľúbil apoštolom svojim Ducha svätého, ktorý mal posilniť ich ku preťažkej práci. A svätý Andrej bol prítomný v Jeruzaleme s ostatnými apoštolmi, keď v deň Turičný Duch svätý zostúpil na apoštolov a vylial na nich milosť Svoju. I odišiel z Jeruzalema, kde vytrpel veľké protivenstvo od zarytých Židov, ohlasovať Evanjelium iným národom. Precestoval kraje ázijské, málo známy Kolchis – krajiny za Kaukazom, Scythiu, zašiel do terajšieho Ruska až po mesto Kiev, na hranice terajšieho Poľska, vrátil sa do Thrácie, Epiru, Illyrikuma, Grécka a všade obrátil mnoho pohanov.

Dľa všeobecného ústneho podania usadil sa konečne v Achaji v južnom Grécku v hlavnom meste Patrase, kde založil cirkevnú obec, ktorej bol prvým biskupom. Horlivou smelosťou ohlasoval svätý Andrej apoštol učenie Spasiteľa božského v tomto ľudnatom meste a obrátil výmluvnosťou svojou, zbožným životom a divmi, ktoré diali sa na potvrdenie rečí jeho, tisíce pohanov cirkvi Kristovej.

I prišiel do Patrasu vladár krajiny Achajskej Egeas a našiel tu početnú kresťanskú obec. Zaťatý pohan Egeas nariadil prísne, aby všetci mešťania obetovali bohom štátnym. Kresťania nevyplnili bohorúhavú vôľu jeho; i začal prenasledovať krvavo vyznavačov Kristových, aby donútil ich obetovať modlám a zapreť vieru. Tak chcel pohan prekaziť rozširovanie svätej cirkvi. Svätý apoštol Andrej zaujal sa prenasledovaného stáda svojho, išiel k vladárovi, uvádzal na myseľ jeho povinnosti spravodlivého správcu a sudcu, vyzýval ho, aby stal sa kresťanom, i hovoril medzi iným:

„Ty žiadaš, aby obyvatelia tejto krajiny uznali teba ako sudcu, keď si iba smrteľným človekom, a ty sám chceš zapierať Ježiša Krista, sudcu božského a vladára nad všetkými ľuďmi, keď nútiš veriacich, aby odriekli sa vzývania pravého a jediného Boha a oddali sa nevere alebo hnusnej povere modloslužby.“   Egeas spýtal sa:

„Či si ty ten Andrej, ktorý borí chrámy bohov našich a zvádza verných poddaných ku nenávidenému náboženstvu a ku Kristovi, čo zakazujú cisári naši?“  Sv. Andrej odpovedal:

„Keby cisári vaši poznali oblažujúce učenie Syna Božieho, ktorý prišiel na svet ku vykúpeniu a spaseniu pokolenia ľudského, nuž by nahliadli, že modly vaše nie sú bohovia, ale klamári, a že vzývanie ich je služba diablova.“   Zarytý pohan riekol:

„Toto učenie vaše prednášal Zakladateľ náboženstva vášho Židom. A či toto učenie uchránilo Krista vášho pred Židmi? I oni veria v jedného pravého Boha, ako sami hovorievajú. A či predsa nepribili Ho na kríž?“ Svätý Andrej apoštol vysvetľoval pohanovi:

„Ježiš Kristus zomrel na kríží z lásky za hriechy sveta, preto že chcel. On obetoval sa dobrovoľne, aby zmieril ľudí s Bohom, aby vykúpil všetkých ľudí od večnej smrti.“ Zaslepený vladár namietal:

„Známe je, že Vykupiteľ váš, či Mesiáš, ako Ho nazývate, bol zradený Židom, uväznený, obžalovaný, skrze vladára rimského odsúdený na smrť a ukrižovaný. A preto ako že môžeš tvrdiť, že dobrovoľne vyvolil si smrť na kríži?“  Svätý Andrej odpovedal:

„Kto predpovedá spôsob smrti a zradcu svojho, kto kladie najväčšiu váhu poslania Svojho božského na tento spôsob smrti, kto môže povedať: Ja mám moc dať život a zase vziať ho , a kto umrel tou smrťou, ktorú predpovedal a zase vstal z mrtvých, i kto skrze skutok dokázal poslanie svoje a dokonanie jeho i ohlasoval: Nikto nemá väčšiu lásku, než ten, ktorý obetuje život svoj za všetkých, ako to všetko dosvedčuje evanjelium — toho smrť treba považovať za dobrovoľnú a za tajomstvo Božie vykúpenia nášho.“

Takto a podobne usiloval sa svätý Andrej apoštol získať pre Ježiša Krista a cirkev Jeho pohanského sudcu. Ale márne namáhal sa. Zaslepený pohan posmieval sa reči jeho a riekol:

„Smrť kríža nie je tajomstvo, ale potupný trest.“ Svätý Andrej riekol vážne:

„Pravda, že trest, preto že skrze ňu stalo sa zadosťučinenie za hriechy sveta. Ale je tajomstvom; preto že tou smrťou stalo sa zmierenie s Bohom a vydobytý bol večný život.“  Pohan pohrozil:

„Keď neodriekneš sa Vykupiteľa svojho a nebudeš obetovať bohom, dám bičovať a zavesiť teba na kríž, o ktorom hovoríš tak pochvalne.“

Svätý Andrej apoštol riekol odhodlane:

„Ja obetujem denne všemohúcemu Bohu, nie síce kadidlo a mäso i krv kozlov, ale nevinného Baránka na oltári, a keď veriaci i požijú Telo i Krv Jeho, predsa ostáva obeta celou a živou.“ Vladár zvolal:

„Také veci môžeš vykladať tým, ktorí veria tomu! Obetuj bohom!“

Svätý Andrej riekol pokojne:

„Obetujem iba pravému Bohu!“

Pohan nahneval sa veľmi a dal odviesť do žalára svätého apoštola. Keď pravoverní kresťania počuli, že svätý biskup ich je uväznený, plakali a nariekali pred žalárom, chceli otvoriť násilne žalár a oslobodiť duchovného pastiera svojho, iní chceli orodovať a prosiť za neho u vladára. Svätý Andrej apoštol odhováral ich od násilníckeho počínania a napomínal ich:

„Deti moje! Nedajte sa zachvátiť ku vzbure, hodnej trestu; ale vážte si pokojný život, ktorý veľmi milý je Pánu Ježišovi. On sám, Bohočlovek, trpel s najväčším pokojom a trpezlivosťou, keď bol vydaný nepriateľom Svojim, a nehanil ani nezlorečil.“

Preto buďte tichí, zachovávajte pokoj a mier a neprekážajte pri mučeníckej smrti mojej, ale radšej chystajte sa sami k boju duchovnému, aby ste mohli znášať s vytrvalosťou všetky muky, ktoré očakávať môžu vás.“

Takýmito slovami tešil a napomínal svätý Andrej apoštol veriacich svojich cez celú noc. Na druhý deň dal sudca zase predvolať apoštola pred stolicu svoju. Sľuboval i hrozil horlivému vyznavačovi pravdy Božej, aby naklonil ho ku odpadnutiu od viery. Všetko namáhanie jeho bolo márné. Ukrutný pohan dal bičovať svätého Andreja a znovu hrozil mu potupným ukrižovaním. Keď veriaci ľud videl, ako kati mučia svätého apoštola, reptal hlasno. Ale svätý Andrej radoval sa nad potupou a mukami, ktoré znášal pre Pána Ježiša Krista, tíšil veriacich a konečne riekol:

„Ja som sluhom kríža Kristovho, a mne je kríž nie na strach a hrôzu, ale na oslavu a ku víťaznému boju proti nepriateľom spasenia. Ale ty sudca budeš trpeť večnú pokutu, keď nebudeš pohnutý skrze trpezlivosť moju a oddanosť do vôle Božej ku viere v Pána Ježiša Krista.“

Vladár triasol sa zlosťou, i odsúdil svätého Andreja apoštola ku potupnej smrti kríža,  i rozkázal katom priviazať ho s rozpiatyma rukama i nohama na kríž, aby takým spôsobom dlhšie mohol ho mučiť. I vedený bol svätý apoštol na popravné miesto. Kresťania odprevádzali ho a hlasno volali:

„Čože urobil tento spravodlivý a svätý, že odsúdili nám ho ku smrti? Osloboďme ho!“

Ale svätý apoštol prosil so zarmútenou tvárou veriacich, aby neodnímali mu korunu mučenícku. Keď z ďaleka uzrel nástroj smrti svojej, zvolal s radosťou:

„Buď mi vítaný, drahý kríž, ktorý si posvätený telom Boha a Spasiteľa môjho, Ježiša Krista, a ozdobený údami Jeho, ako drahými kameňami a perlami! Dokiaľ Spasiteľ nevstúpil na nebo, ležala iba časná hrôza na tebe, ale teraz obsahuješ nebeskú lásku a s radosťou objímajú teba. Dlho túžil som po tebe, drahý krížu! Teraz blížim sa k tebe s blaženou slasťou,  ó prijmi mňa na ramená svoje! O blahonosný krížu, ktorý okrášlený si skrze údy Pána môjho, jak vrúcne miloval som teba, jak dávno túžil som po tebe, jak túžobne prial som si teba! Konečne vyplnené sú žiadosti moje. O vyzdvihni mňa zpomedzi ľudí a priveď mňa k Učiteľovi môjmu, ktorý vykúpil mňa skrze teba!“

A keď svätý apoštol prišiel na miesto popravné, vyzliekol rúcho svoje, poľúbil ho skrúšene, položil sa s radosťou na kríž svoj a dal sa poviazať naň, a tak bol na ňom povýšený. Pod krížom, na ktorom pnel svätý Andrej, shromaždili sa kresťania i pohania. Keď videli pohania, s jakou trpezlivosťou znášal svätý hrozné muky, vyznávali hlasne, že je odsúdený nespravodlivé a chceli prosiť o milosť u vladára. Ale svätý Andrej prekazil úmysel ich a ohlasoval im učenie o kríži, ktorý je spásou pre veriacich a večným odsúdením pre neveriacich. Za dva dni žil svätý apoštol na kríži a hlásal slovo Božie akoby s kazateľnice, i modlil sa za protivníkov svojich. Tri razy prinútený bol prosiť veriacich, aby neodviazali a neoslobodili ho s kríža, i neodňali mu korunu mučenícku. Na tretí deň, keď prišiel sám vladár ku krížu a chcel dať sňať s kríža, zvolal svätý apoštol:

„Prijmi, ó Ježišu, ducha môjho v pokoji, a nedopusť, aby som bol sňatý s kríža, dokiaľ nebudem spojený s Tebou!“

Keď takto modlil sa svätý apoštol, zablyskla sa skvelá žiara s neba, a osvietila mučeníka, a anjeli Boží odniesli svätú dušu jeho do slávy nebeskej. To stalo sa dňa 30. novembra roku 62. Zbožná kresťanka, menom Maximilla, dala sňať telo svätého apoštola s kríža a pochovala ho počestne v meste Patrase. Roku 357 prenesené boli ostatky svätého apoštola Andreja s ostatkami svätého Lukáša evanjelistu a Timothea z mesta Patrasu do Konštantinopolu a uložené boli v chráme svätých apoštolov k verejnej úcte, ktorý dal bol vystaviť prvý kresťanský cisár Konštantín Veľký. Neskôr preniesol ich kardinál Peter z Kapuy do Itálie a prechovával ich jako drahocenný poklad v chráme biskupskom v meste Amalfi, kde sa i dnes väčšia časť ich prechováva, a v Ríme svätá hlava jeho. Kríž jeho dostal sa do mesta Marseille vo Francúzsku. Podľa všeobecnej domnienky, skladá sa kríž, na ktorom pnel apoštol Andrej, zo dvoch trámov, zbitých šikmo a a majúcich podobu písmeny X.

Svätý Augustín hovorí:

„Kríž je loďou. Nikto nemôže preplávať more tohoto sveta, keď nie je neseným skrze kríž Kristov.“

Toto vedel svätý apoštol Andrej z úst samého Spasiteľa božského, ktorý bol riekol:

„Kto chce prijsť za Mnou, nech berie kríž svoj na seba a nech nasleduje Mňa.“ A preto túžil tak veľmi po kríži, na jakom zomrel Spasiteľ za hriechy sveta.

Kríž bol pred príchodom Pána Ježiša Krista predmetom potupy a hanby, ošklivosti a hrôzy. Židia v zaslepenosti svojej domýšľali sa, že zničia slávu Pána Ježiša Krista, ktorú požíval u ľudu, keď Ho odsúdia na smrť kríža. Veď i sv. Pavel píše Galaťanom :

„Zlorečený každý, kto visí na dreve.“

Ale keď drevo kríža posvätené bolo krvou Syna Božieho, prinieslo Spasiteľovi veľkú česť, úctu a dôstojnosť a hriešnym ľuďom neskončený úžitok. Kríž stal sa predmetom najväčšej úcty, zástavou víťazstva kresťanského. Sv. Augustín hovorí:

„Kríž prešiel z popravísk na čelá cisárov.“

Prvý kresťanský cisár Koštantín, keď zvíťazil pod znamením sv. kríža nad odporcom Maxenciom, dal postaviť na námestí pyšného svetovládneho Ríma kríž a zakázal ukrižovať ľudí. Od toho času zhotovoval sa kríž zo striebra, zo zlata, z perál, z drahokameňov a skvie sa na korunách cisárov, kráľov, panovníkov, na prsách biskupov, na hrdlách panien, na prsách udatných bojovníkov, na oltároch, na vežách, na hrobitovoch, na námestiach, na verejných miestach: on stal sa ozdobou života kresťanského. Žiaden kríž — žiaden kresťan! Preto volá i svätý Pavel :

„Odo mňa nech je vzdialené to, aby som sa chválil , leda v kríži Pána nášho Ježiša Krista, skrze ktorého mne je svet ukrižovaný a ja svetu.“

Kresťan, nasleduj svätého apoštola Andreja, ktorý túžil po kríži, ľúbaj ho s nadšením, ako on, a v každom čase volaj s ním:

„Ó vyzdvihni mňa spomedzi ľudí a priveď mňa k Učiteľovi môjmu, ktorý vykúpil mňa skrze teba!“

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

16:14

Ruský súd v utorok na dva roky odsúdil otca-samoživiteľa za internetové príspevky o invázii Moskvy na Ukrajinu. Prípad súvisí aj s jeho dcérou Mašou, ktorá v škole nakreslila obrázok proti vojne.

16:08

Ruské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že na Ukrajine zneškodnilo diaľkovú raketu, ktorú na chystanú protiofenzívu Kyjevu nedávno dodal Washington.

“Protivzdušná obrana zneškodnila… riadenú strelu GLSDB” v zóne konfliktu, napísal ruský rezort obrany vo vyhlásení. GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) sú vysoko presné rakety odpaľované z pozemných zariadení, ktoré vyrábajú firmy Boeing a Saab.

16:07

Vysokoškolskí učitelia v utorok protestujú vo viacerých českých mestách proti nízkym platom vyučujúcich humanitných a spoločenskovedných odborov. Požadujú viac peňazí zo štátneho rozpočtu a rovnosť v platových tarifách medzi jednotlivými odbormi. Protestujúci v hlavnom meste zamierili na Pražský hrad.

15:58

Britská vláda v utorok zvýšila výstrahu pred možným teroristickým útokom v Severnom Írsku na druhý najvyšší stupeň. Urobilo to pred návštevou amerického prezidenta Joea Bidena pri príležitosti 25. výročia podpisu Veľkopiatkovej dohody.

15:38

MZV Číny: Čína je proti rozmiestneniu ruských jadrových zbraní v Bielorusku.

„Je potrebné sa vyhnúť vojnám medzi štátmi s jadrovými zbraňami a vyhnúť sa strategickým rizikám. Za súčasných okolností by všetky strany mali zamerať svoje diplomatické úsilie na mierové vyriešenie ukrajinskej krízy a spoločne prispieť k zmierneniu situácie,“ povedal tlačový tajomník Mao Ning.

15:24

Americký minister zahraničných vecí Blinken označil návrhy na prímerie na Ukrajine za možnú “cynickú pascu”, ktorá by zmrazila konflikt.

15:22

Vo veľkom množstve bežných potravín v EÚ sa potvrdili nitrozamíny, látky rizikové pre ľudí. Upozornil na to v utorok Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

15:09

Americký herec Mark Hamill, ktorý v ságe Hviezdne vojny stvárnil postavu Luka Skywalkera, prepožičal svoj hlas pre mobilnú aplikáciu oznamujúcu na Ukrajine začiatok a koniec leteckých poplachov.

15:09

Poškodený návratový modul kozmickej lode Sojuz MS-22, ktorý sa v utorok odpojil od Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), pristál o niekoľko hodín v bezpilotnom režime v Kazachstane.

15:08

Portugalská polícia postrelila v utorok muža, ktorý je podozrivý z toho, že v moslimskom centre v hlavnom meste Lisabon pobodal na smrť dve osoby.

15:06

Francúzsko ešte v marci zdvojnásobí dodávky delostreleckej munície kalibru 155 mm na Ukrajinu, a to na približne 2000 nábojov mesačne. Oznámil to v utorok francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu s tým, že Paríž zároveň plánuje navýšiť fond, ktorý Kyjevu umožňuje nakupovať francúzske zbrane.

15:02

Európska únia schválila zákon, ktorý do roku 2035 zakáže predaj automobilov so spaľovacími motormi, informuje agentúra Reuters.

Výnimku budú mať len spoločnosti, ktoré ročne vyrobia menej ako 10 000 osobných automobilov alebo 20 000 dodávok.

Zákaz predaja vozidiel so spaľovacím motorom je súčasťou plánu Európskej komisie na dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050.

14:05

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) vo svojej výročnej správe za rok 2022 zverejnenej v utorok poukázala na “dvojité štandardy” Západu, čo sa týka porušovania ľudských práv vo svete. AI dala do kontrastu reakciu západných krajín na ruskú vojenskú ofenzívu na Ukrajine a ich mlčanie ohľadom situácie v Egypte, Saudskej Arábii či k zaobchádzaniu Izraelčanov s Palestínčanmi.

14:03

Maďarská prezidentka Katalin Nováková v stredu odcestuje na trojdňovú oficiálnu návštevu Turecka. Navštívi aj zemetrasením zasiahnuté oblasti krajiny, uviedol v utorok pre agentúru MTI komunikačný odbor prezidentskej kancelárie.

13:51

Mexická vláda potvrdila, že požiar v zadržiavacom stredisku pre migrantov v meste Ciudad Juárez ležiacom pri hraniciach so Spojenými štátmi si vyžiadal 39 obetí a ďalších 29 ľudí utrpelo zranenia. Podľa miestnych médií plamene zachvátili zariadenie v noci na utorok.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Barteková získala zlatú medailu na SP v Larnake

0 icon

Larnaka 28. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Aktualizované 28. marca 2023 16:30 Slovenská strelkyňa Danka Barteková triumfovala na podujatí SP v cyperskej Larnake. Po víťazstve v kvalifikácii a semifinále zvládla najlepšie aj finálový súboj, v ktorom trafila 35 zo 40 terčov a zdolala Číňanku Jinmei Gaovú (30). Bronzovú priečku obsadila Francisca…

Požiar v B. Štiavnici zničil aj pôvodný barokový krov z konca 18. storočia

0 icon

Banská Štiavnica 28. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice zničil v objekte základnej umeleckej školy pôvodný barokový krov z konca 18. storočia s obnovenou šindľovou strešnou krytinou. Veľmi poškodená je aj vzácna konštrukcia trámových stropov v Pischlovom dome. Na webe Pamiatkového úradu SR o tom…

Karas pozastavil legislatívny proces k trestnej zodpovednosti šéfov nemocníc

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas pozastavil legislatívny proces týkajúci sa trestania riaditeľov nemocníc za úmyselné porušenie povinnosti zabezpečiť dostatok zdravotníkov. Médiám to uviedol po utorkovom rokovaní vlády Minister navrhol Lekárskemu odborovému združeniu (LOZ) namiesto zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti administratívne trestanie šéfov nemocníc cez…

Zo stredoškolského internátu odišiel Matúš a nevrátil sa, polícia prosí o pomoc pri hľadaní

0 icon

Banská Bystrica 28. marca 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Banskobystrická polícia dnes prijala informáciu, podľa ktorej odišiel 15 ročný Matúš zo stredoškolského internátu a doteraz nedal o sebe vedieť Ako informuje polícia, Matúš je 175 cm vysoký, štíhlej postavy, krátke vlasy (aktuálne zafarbené do ryšava), obuté mal čierno-červené botasky zn. Adidas a…

Heger poveril rezorty riešiť situáciu v Moravanoch, kde hrozí znečistenie pôdy

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Dočasne poverený premiér SR Eduard Heger poveril rezorty hospodárstva, životného prostredia a vnútra riešením situácie v lokalite Moravany (okres Michalovce), kde hrozí znečistenie pôdy a vody. Informoval o tom na sociálnej sieti po utorkovom rokovaní vlády. "Vo štvrtok (30. 3.) obec osobne navštívim,"…

Je zastropovanie cien potravín podvod?

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Od pondelka 20. marca má platiť zastropovanie cien potravín. Má sa jednať o približne 400 najmä slovenských potravín a  iniciatíva vzišla od obchodných reťazcov, ktorú následne obhajoval dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. K situácii okolo tzv. zastropovania potravín na tri mesiace sa okrem…

Fico: “Možnosť sfalšovania výsledkov parlamentných volieb je eminentná”

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (HSP/Foto:Facebook Smeru-SSD)   Strana Smer-SSD v utorok na tlačovej konferencii hovorila o programových a personálnych otázkach, no otvorila aj tému potenciálneho falšovania výsledkov v nadchádzajúcich voľbách. Opozičný líder Robert Fico hneď na úvod tlačovej konferencie pozdravil Políciu SR, ktorá nedávno vyhlásila, že tvrdia, že hrozí manipulácia s výsledkami volieb je…

MO: SR a Slovinsko vidia priestor na spoluprácu v boji proti dezinformáciám

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Štátny tajomník slovenského rezortu obrany Marian Majer a štátny tajomník pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť Slovinska Andrej Benedejčič vidia priestor na spoluprácu krajín v boji proti dezinformáciám. Zhodli sa na tom na utorkovom stretnutí na pôde rezortu obrany. TASR o tom informovala hovorkyňa…

Kollár: Sme rodina nie je za 500-eurovú odmenu za účasť vo voľbách

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Hnutie Sme rodina nepodporí paušálnu 500-eurovú odmenu za účasť vo voľbách. Vyplýva to z utorkového vyjadrenia predsedu hnutia a parlamentu Borisa Kollára Kollár považuje návrh za diskriminačný voči ďalším voľbám. Ako poznamenal, pre niekoho sú najdôležitejšie parlamentné voľby, pre iného prezidentské či voľby…

Zelenského medzinárodná légia je podvodom desaťročia

0 icon

Kyjev 28. marca 2023 (HSP/tfiglobalnews/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Keď ide o korupciu, môžete sa staviť, že ukrajinských politikov a administratívu nikto neprekoná. Keď sa začala rusko-ukrajinská vojna, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vytvoril Ukrajinskú medzinárodnú légiu, ktorá pozostávala zo zahraničných občanov, ktorí sa chceli pridať k odporu proti ruským okupantom a bojovať…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Ako média hlavného prúdu ubližujú „mozgovému trustu“ Remišovej. Heger jej zasekundoval pred veľvyslancami.

0icon

O tom už vieme, kam sa dopracovala strana Za ľudí pod vedením „mozgovej geniálky“ Remišovej. Dnes sa už potáca pod jedným percentom. A čím čas plynie, tým jej to ide ďalej z kopca na dno. Aj preto jej „chceli" média hlavného prúdu pomôcť, alebo ju pot

Peter Poláček

Milan Šupa

Zopár zásadných úvah o modlitbe

0icon

Ak sa chce niekto efektívne modliť, potrebuje mať určitú znalosť stvorenia a jeho úrovní. Keď ju totiž nemá, jeho modlitba vyznieva do prázdna a neprináša žiaden úžitok. To môže mať za následok, že človek na modlitbu rezignuje, zanevrie a natrvalo sa vzdá tohto jedinečného fenoménu. Modlitba však naozaj funguje, iba…

Zdenko Drdol

Problémy dnešnej doby

0icon

Slovensko sa rúti do budúcnosti bezhlavo, nekoncepčne. Podľa môjho skromného odhadu sa približne jedna tretina ľudí k nasledujúcim voľbám opäť nechystá. Veľmi častým argumentom tu je, že potenciálni voliči nevidia rozdiel medzi str

Gustáv Murín

Spravodlivosť podľa Matoviča

0icon

V rovnomennej knihe opisujem ako vláda vedená pôvodne Igorom Matovičom prišla s ľúbivým sloganom o tom, že vďaka nej bude mať polícia „rozviazané ruky“. Nikto, okrem nich samých, netušil, že to bude znamenať bezuzdné porušovanie procesných úkonov i právnych základov spravodlivosti. Mentálne vyšinutý jedinec tak v 

Armádny Magazín

Arestovič posunul ukrajinskú ofenzívu na máj až jún. Rusi majú nového veliteľa skupiny vojsk

0 icon

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – Bývalý poradca v kancelárii prezidenta Ukrajiny Alexej Arestovič poskytol rozhovor v litovskej televízii. Vo vysielaní litovského televízneho kanála d

Fíni sa pripravujú na vojnu za "severský spôsob života". Zabudli na osud Hitlerových "severských bojovníkov"?

0 icon

USA, 28. marec 2023 (AM) – Helsinki, ktoré ešte neukončili prístupový proces do NATO, už udelili povolenie na prevádzku lietadiel aliancie vo vzdušnom priestore krajiny. Prvý let uskutočnilo spoločné prieskumné lietadlo RC-135 Rivet amerických vzdušných síl v sprievode bezpilotného prostriedku a zhromažďovalo informác

Jadrové zbrane v Bielorusku zničia jeden z hlavných mýtov na Západe

0 icon

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – "Poľsko bude teraz oveľa obozretnejšie pri rozhodovaní o koncentrácii síl v blízkosti hraníc s Bieloruskom." Týmito slovami si odborníci vysvetľujú senzačné vyhlásenie Vladimíra Putina o jeho pripravenosti rozmiestniť ruské jadrové zbrane v Bielorusku. Reakcia Európy je paradoxná: EÚ z neja

Dôležitá je šírka rozbitého ľadu a rádius. Rusko dostane ďalšie dva jadrové ľadoborce Arktika

0 icon

Slovensko, 28. marec 2023 (AM) – Stanovili sa termíny položenia piateho a šiesteho sériového univerzálneho ľadoborca ​​s jadrovým pohonom projektu 22220 „Arktika“, ktorého kontrakt na stavbu dostal vo februári tohto roku „Baltijskij Zavod“ v Petrohrade - uviedol Maxim Kulinko, zástupca vedúceho riaditeľstva Severnej námornej cesty Štátnej korporácie Rosatom

Londýn vytvára precedens, ktorý zasiahne celý Západ. Najvyšší súd rozhodol o "Janukovyčovom dlhu"

0 icon

Slovensko, 27. marec 2023 (AM) – Británia má odvahu nielen vyvlastniť ruský majetok, ale aj podniknúť také radikálne kroky, ako je odmietnutie dlžníckeho štátu plniť si svoje záväzky voči veriteľovi. Londýn podporil želanie Kyjeva nesplatiť dlh Ukrajiny Ruskej federácii. Tlačová agentúra Bloomberg 16. marca priniesla správu: Ukrajina vyhrala na Najvyššom súde…

TopDesať

Trápi ťa stres? Tieto techniky ti ho pomôžu eliminovať

0 icon

Trápi ťa stres? Vďaka týmto technikám a cvikom ho dokážeš eliminovať oveľa skôr, ako si myslíš. Iba v USA trpí úzkostnými poruchami viac ako 40 miliónov dospelej populácie. Okrem toho približne 77% ľudí uviedlo, že zvýšená hladina stresu má negatívny vplyv na ich fyzické zdravie. Samozrejme, nemáme žiadne magické riešenie…

Poznáš vlajky krajín? Tento kvíz preverí tvoje vedomosti

0 icon

Dával si pozor na hodinách geografie? Možno už prešiel nejaký ten čas, od kedy si naposledy sedel v lavici. Dnes sa spoločne pozrieme na tento kvíz, ktorý overí tvoje vedomosti a ty tak zistíš, ako dobre poznáš vlajky jednotlivých krajín. V dnešnom kvíze sa zameriame na vlajky krajín. Už ako…

Iba pár ľudí dokáže v priebehu 7 sekúnd objaviť ukrytý citrón

0 icon

Optická ilúzia vďaka ktorej si otestuješ svoje IQ. Ľudia s vyšším IQ majú väčšiu pravdepodobnosť, že vyriešia túto hádanku. Iba zopár ľudí dokáže na obrázku za 7 sekúnd nájsť ukrytý citrón.   [the_ad id="80455"]   Táto optická ilúzia dokonale poslúži na otestovanie tvojho IQ. Ilúzie sú ohromujúce, hlboko fascinujúce, tvar meniace obrazy…

Prvé zviera, ktoré uvidíš na obrázku ti prezradí veľa o tvojej osobnosti

0 icon

Čo ti prvé napadlo pri pohľade na titulnú fotografiu článku? V dnešnom článku budeš mať za úlohu pozrieť sa na obrázok nižšie. Nachádza sa na ňom viacero zvierat. Prvé zviera, ktoré na obrázku uvidíš ti prezradí veľa o tvojej osobnosti. Obyčajné pričuchnutie k tričku je jedným zo spôsobov, ako zistiť…

Takto vyzerá väzenie vo svete. Ten kontrast je dychberúci!

0 icon

Veril by si, že niektoré väznice sveta vyzerajú lepšie ako slovenské nemocnice či hotely? A v niektorých krajinách sú podmienky vo väzenských celých horšie ako v tvojich najhorších snoch. Zaujíma ťa, ako vyzerá väzenie v rôznych krajinách? TOP10 ti to dnes ukáže. Stále viac ľudí je za mrežami. Podľa Inštitútu…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali