Svätá Perpetua a svätá Felicita, radšej sa nechali roztrhať divej zveri v aréne, než by zapreli svoju kresťanskú vieru

Bratislava 20. augusta 2017 (HSP/Foto:wikipedia)

 

Jak pobožní a bohabojní boli prví kresťania, jak pevná bola ich viera v Ježiša, Syna Božieho, jak vrelá bola ich láska k nemu, toho môžeme sa dočítať v nasledujúcom životopise. Vyňatý je on z aktov obsahujúcich všetko to, čo sv. mučeníci sami vyprávajú, a čo očitý svedok ich zápasu a smrti bol spísal. Aktá tieto ešte za času sv. Augustína verejne boli čítané pri službách Božích, nemožno teda o ich hodnovernosti pochybovať. Bodaj by čítanie tohto života i teba, duša kresťanská, povzbudilo k čulej viere a vrelej láske oproti Spasiteľovi tvojmu

Svätá Perpetua a svätá Felicita, radšej sa nechali roztrhať v aréne, než by zapreli svoju vieru

Za rímskeho cisára Severa povstalo roku 202. ukrutné prenasledovanie kresťanov. V meste Kartágu žilo vtedy päť katechumenov, to jest novo obrátených veriacich, ktorí ešte čakali na krst. Mená týchto piatich katechumenov sú:  Revokátus, Felicita, Saturnin, Sekundulus a Perpetua. Felicita bola práve na siedmy mesiac samodruhá. Perpetua bola vo veku 22 rokov, vznešeného rodu, bohato vydaná a kojila dieťa. Jej otec, ukrutný pohan, miloval ju nad všetky svoje ostatné deti,  jej matka a traja bratia, z pomedzi ktorých najmladší už zomrel, boli, tak sa zdá, už kresťania. Keď teda vypuklo prenasledovanie, pohania lapili spomenutých päť katechumenov a vhodili ich do žalára. S nimi dal sa uväzniť aj istý Satur, ako sa zdá, brat Saturnina, ktorý ich bol vyučoval vo viere. Sotva sa ocitli v žalári, nastal im tuhý duševný boj, o ktorom Perpetua sama nasledovne rozpráva:

„Boli sme ešte len u našich prenasledovateľov, keď môj otec, pobádaný láskou, ktorú choval ku mne, prišiel do väzenia a snažil sa silou mocou prehovárať mňa.

„Otče“, spýtala som sa ho, „vidíš tu tento džbán na zemi?“

On: “Vidím.“

Ja: „Možno menovať ho iným, než čím je?“

On: “Nie.“

„Tak teda i ja nemôžem byť inou, než čím skutočne som, kresťankou.“

Otec, rozhorčený nad týmito slovami, chcel mi vybiť oči, uspokojil sa však s tým, že ma zbil a zanechal celý zahanbený, lebo mu dôvody, ktoré mu diabol bol vnukol, nič neprospeli. Niekoľko dní nechal ma v pokoji a ja som vrúcne ďakovala Bohu za to. Medzi tým prijali sme svätý krst, a keď mi kňaz vodu na hlavu lial, vnukol mi Duch svätý, aby som si ničoho nežiadala, len sily a vytrvalosti v mukách. Skoro na to vhodili nás do žalára ukrutne tmavého, a v prvom okamihu som sa zľakla, nevidiac ani, kde sme. Ó, bol to strašný deň, vojaci nás trýznili, ja som však nariekala len nad tým, že nemám dieťa pri sebe. Dvaja učni, zatvorení s nami, vymohli nám za peniaze, že sme mohli prejsť každodenne na niekoľko hodín na voľnejšie miesto v žalári, osviežiť sa čerstvým a zdravým povetrím.  Ostatní sa starali každý o seba, ja som si kojila dieťa, ktoré mi matka bola doniesla polomŕtve. Matka ma totiž navštívila i s bratmi. Ja som ju tešila, vidiac jej ukrutnú bolesť, ktorá ju zožierala, ale dieťa som si nesmela podržať u seba. To všetko trpela som cez niekoľko dní, konečne mi dovolili podržať si dieťa v žalári, a vtedy zmizla všetka moja úzkosť, a žalár stal sa mi príjemný, ako ktorékoľvek iné miesto. Jedného dňa riekol mi brat:

„Drahá sestra, ty stojíš u Boha v tak veľkej milosti, pros ho teda, aby ti zjavil vo videní, či budeš vyslobodená alebo umučená?“

„A keďže mi Boh toľko dobrého bol preukázal, povedala som mu s dôverou:“

„Zajtra sa dozvieš, čo sa stane.“

„I jala som sa modliť a prosiť o videnie, ktoré sa mi ukázalo takto:

Videla som veľmi vysoký zlatý rebrík, siahajúci vrchom až do neba, a tak úzky, že po ňom len druh za druhom vystupovať mohol. Z oboch strán boli na ňom meče, oštepy, kosáky  a nože, tak že ktokoľvek by bol po ňom vystupoval neopatrne a nemajúc zrak obrátený vždy k nebesám, bol by zaiste ostal visieť na ostrých nožoch. Pod rebríkom ležal velikánsky drak, hroziac pohltiť každého, kto sa opovážil hore rebríkom stúpať. Prvý išiel hore rebríkom Satur, ktorý sa bol dal dobrovoľne zajať, súc pri nás, keď nás chytili. Prijdúc teda na samý vrch rebríku, obrátil sa ku mne a zavolal:

„Perpetua, ja tu na teba čakám, daj len pozor, aby ti drak neublížil.“

„On mi neuškodí, odpovedala som, ja stúpim na rebrík v mene Pána Ježiša Krista.“

A drak sa skutočne ukazoval byť bojazlivým, utúlil sa a slúžil mi za schod, keď som vstupovala na rebrík. A príjduc hore na vrch, zočila som peknú a veľkú záhradu, a uprostred nej muža vysokej postavy, so šedinami na hlave, odiateho rúchom pastierskym. Sedel a dojil ovečky, okolo neho stálo množstvo ľudu, všetko v bielych šatách. Tento človek, pohliadnuc na mňa, zvolal:

„Vítam ťa, dcéra moja!“

Potom mi podal trochu mlieka, práve nadojeného. Ja som ho prijala so zopätými rukami a keď som ho vypila, hovorili  všetci okolostojaci

„Amen“.

Pri tomto slove precitla som a cítila som ešte v ústach akoby niečo sladkého. Toto videnie vyrozprávala som ihneď bratovi a súdili sme z toho, že nám nastáva smrť mučenícka.  Za niekoľko dní doniesli mi správu, že budem vypočúvaná. Ako náhle to otec počul, prišiel bôľom celý umorený ku mne, aby ma ešte raz videl.

„Maj útrpnosť s mojimi šedinami“ vravel , „zľutuj sa nad otcom, ak som hoden menovať sa tvojím otcom, ktorý som ťa vodieval až do rozkvetu tvojej mladosti za ruku, a prednosť  ti dával pred ostatnými bratmi. Nerob mi hanbu pred svetom! Spomeň si na bratov, na matku, na svoje dieťa, ktoré bez teba na žive neostane. Poddaj sa, obetuj bohom ak nechceš nás všetkých priviesť do hrobu lebo kto bude žiť, ak ty umrieš?  To hovoriac bozkával mi ruky, padol mi k nohám a plačúc, nazýval ma nie svojou dcérou, ale svojou paňou. Ja som nariekala a plakala nad jeho starobou a nad tou myšlienkou, že len on sám zo všetkých mojich nepraje mi smrť mučenícku. Tešila som ho týmito slovami:

„Nestane sa pri súde nič iného, len čo Boh chce, veď nie sme si v moci vlastnej, ale v moci jeho.“

Zúfalý odišiel. Deň na to, práve keď sme večerali prišli pre nás, aby nás vyviedli na verejný súd k výsluchu. Z okolitých ulíc zbehla sa veľká sila ľudstva. Vstúpili sme teda na súdne miesto a každý, súc pýtaný vyznal Ježiša Krista. Prišiel rad i na mňa, tu znenazdajky zjavil sa tam otec s mojim dieťaťom na rukách a odvolajúc ma stranou, riekol mi hlasom prosebným:

“Zľutuj sa aspoň nad svojim dieťaťom.“

Prokurátor Hilarion, spojil sa s mojim otcom, privolal mi tiež:

„Zľutuj sa nad šedivou hlavou otcovou, zľutuj sa nad nevinným svojim dieťaťom, obetuj za blaho cisárovo.„

Ja som však na to odvetila: „Nebudem obetovať .“

Hilarion na to: “Teda si kresťanka?“

„Áno, som kresťanka,“ znela moja odpoveď. A keď sa mi otec poznove blížil, aby ma zvádzal k odpadlíctvu, dal ho Hilarion zahnať metlami. To ma tak bolelo, ako by boli mňa samú šľahali, i dala som sa do plaču nad jeho starobou. Po výsluchu odsúdil nás sudca, že máme byt roztrhaní od divých zverov. Plní radosti, vrátili sme sa do žalára. Jáhna Pomponia poslala som hneď k môjmu otcovi a žiadala som od neho moje dieťa. Ale otec nechcel mi ho vydať. Zaľúbilo sa však Bohu, že ani dieťa si nežiadalo prsia ani mlieko mi nečinilo viacej ťažkosti. Niekoľko dní na to, keď sme sa modlili spolu zdalo sa mi, ako by som počula hlas menujúci meno môjho zomrelého brata Dinokrata, na ktorého  som nebola myslela odkedy zomrel. I rozplakala som sa, pomysliac si na jeho smrť a poznala som, že sa mám zaň modliť, čo som hneď učinila. Noc na to som mala opäť videnie:

„Videla som Dinokrata vychádzať z tmavého miesta, kde ich ešte viacej pospolu bolo, bol celý uhriaty, sotva popadol dychu, tvár jeho bola bledá, zaprášená a ešte krvácajúca ranou, na ktorú bol umrel. Bol mi on vlastný, strašný rak rozhryzol mu líce, a hrozné bolo dívať sa naň, keď umieral. Za tohto chlapca som sa modlila. Medzí nim a mnou bol veľký priestor, cez ktorý nemohla som k nemu, vedľa neho bola studňa plná vody, ale okraj bol vysoký, takže ani na prstoch nemohol ústami dosiahnuť, aby sa napil. Veľmi ma bolelo, že chlapec nemohol piť a precitnuvšie z videnia, poznala som, že brat môj ešte trpí, í úfala som pomôcť mu modlitbou. Modlila som sa teda zaň po celý ten čas, čo sme bolí preložení do žalára táborného, súc totiž to určení pre divadlo, ktoré mali dávať ku ctí cisárovi Getovi v tábore. I neprestávala som sa modliť a Boha vzývať dňom í nocou. Toho dňa však, keď nás bičovali, mala som nové videnie. Tmavé miesto, v ktorom som bola videla predtým chlapca Dinokrata, bolo ožiarené. Chlapec bol oblečený v rúcho krásne, telo jeho bolo čerstvé a umyté . Rana v tvári bola vyliečená a len jazva po nej ešte zrejmá. Okraj studne bol tak nízky , že chlapec vodu ľahko dosiahnuť mohol, na kraji stála nádoba plná vody i zahnal smäd svoj, odbehol od studne hrať sa, ako to chlapci robievajú, ja však precitla som plná radostí a poznala som, že už netrpí.“

„Po niekoľkých dňoch potom počal nám vodca našej vojenskej stráže preukazovať zvláštnu úctu, zbadajúc, jak veľkých milostí nám Boh udeľuje. Preto i dovolil naším bratom prichádzať voľne k nám, tešiť nás, alebo tešiť sa s nami. Keď sa blížil deň verejných hier, prišiel otec znovu ku mne. Celý utrápený trhal si bradu, klesol od bôľu na zem tvárou do prachu, preklínal starý svoj vek a vravel veci, ktoré by každý tvor k zľutovaniu pohnúť museli. Mňa sa zmocnil bôľ nevysloviteľný. V predvečer dňa, k nášmu zápasu určeného, mala som opäť videnie Zdalo sa mi, ako by som videla prichádzať učenca Pomponia a klopať silno na žalárne dvere, ja som mu šla oproti, chcejúc mu otvoriť. Bol odetý v biele rúcho, obsadené trojitým radom zlatých granátov a hovoril: ,,Perpetua, čakáme na teba, poď so mnou.“ Potom ma vzal akoby za ruku a viedol ma po úzkej a nerovnej ceste, až konečne sme sa ocitli celí zadýchaní v amfiteátri. Keď sme stáli uprostred, riekol mi: „Ničoho sa neboj, ja si zastanem pri tebe, a budem bojovať po boku tvojom.“ Potom odišiel a zanechal ma samotnú. Teraz som videla sedieť okolo seba nesmierne množstvo ľudu, i vediac, že som odsúdená k roztrhaniu divými zvermi, divila som sa, prečo sa zdráhajú vypustiť ich na mňa. Naraz som zazrela škaredého čierneho Egypťana so svojím pomocníkom, kráčajúcich rovno ku mne, ako by so mnou zápasiť chceli, zároveň však videla som i zástup mládencov, ktorí sa blížili brániť ma. Vyzliekli ma, pomazali ma olejom, í videla som sa týmto činom premenená v statného bojovníka. Egypťan sa medzitým váľal v prachu zápasiska. Pred samým začatím smrtonosného boja, vidím zrazu blížiť sa ku mne muža obrovskej veľkosti, odiateho dlhým šarlátovým rúchom, ktoré mal na prsiach sponkou pripevnené a vysádzané početnými zlatými a striebornými granátmi. V ruke držal žezlo ako dozorca hier, a zelenú ratolesť, na ktorej skveli sa zlaté jablká. Rozkážuc mlčať riekol: „Ak premôže Egypťan túto ženu, zabije ju mečom, ak premôže však žena jeho, dostane sa jej táto ratolesť.“ Potom si sadol na svoje miesto, a Egypťan i ja pustili sme sa do boja.  On ma hľadel pochytiť za nohu, ale ja som ho zrazila, tak že padol tvárou na zem a ja som mu stúpila na hlavu, ľud sa dal do hlasitého kríku, moji spojenci zanôtili víťaznú pieseň, a ja som šla k dozorcovi hier, ktorý mi podal zelenú ratolesť a poľúbíac ma, vravel : „Dcéra moja, pokoj s tebou.“ Tu som precitla a porozumela som, že nebudem zápasiť s divokými zvermi, ale s diablom, vedela som však, že zvíťazím.“  Tak znie vypravovanie svätej Perpetuy.

Väzni v žalári len toho ľutovali, že Felicita nebude môcť s nimi vojsť do neba, lebo podľa zákonov rímskych tehotná žena nesmela byt odpravená. Keď sa teda spoločnou modlitbou utiekali k Bohu, aby spolu s nimi i Felícítu k sebe vzal, dostavili sa jej zrazu pôrodné bolesti, ktoré mali prísť až za mesiac. A keď Felicita, ako iné ženy, pri pôrode kričala, riekol jej žalárny dozorca, že keď už teraz tak veľmi kričí, ako vydrží to, keď ju predhodia divokým zverom ? Felícita ihneď bez rozmýšľania prekrásne odpovedala:

„Teraz trpím len sama, ale pri mučení bude Pán trpieť za mňa a i vo mne, lebo za neho mučená budem.“  Istá kresťanská pani ujala sa jej dieťaťa a vychovala ho za svoje.

Siedmeho marca nastalo konečne veľké a hrozné divadlo. Perpetua a Felicita boli predhodené divej krave. Ale Perpetua, podobratá rohami a zrazená na zem, viacej pomýšľala na počestnosť, než na bolestnú ranu, a roztrhaným odevom hľadela zakryť obnažené údy. Pohanský ľud, aj keď podobným krvavým divadlám celkom už privyknutý, bol predsa pohľadom týmto tak obmäkčený, že jednohlasne žiadal, aby na úbohé tieto ženy žiadne divé zvery neboli pustené, lež aby ich kat odpravil mečom. A keď na to kat prišiel, pobozkali sa sväté mučenice ešte raz, a podvolili sa pokojne i ticho rane smrteľnej. Sväté ich telá ukryli kresťanskí bratia a v 5.storočí, za časov svätého Augustína, zložené boli vo veľkom chráme mesta Kartága.

Katolícka cirkev učí, že jesto očistec, kde duše zomrelých v Kristu veriacich, ktoré tu na zemi neučinili ešte za hriechy svoje spravodlivosti božskej zadosť a tak plného očistenia i posvätenia ešte nedošli, ostávajúce im pokuty k plnému očisteniu trpia, lebo do neba nič nečistého vojsť nemôže. A toto učenie cirkvi katolíckej nie je nové. Veď svätá Perpetua žila pred viacej než 1600 rokmi a verila na očistec. Ona teda musela už vtedy počuť o tejto veci pri kresťanskom vyučovaní, a tak musela to byť už vtedy všeobecná viera medzi kresťanmi. Svätá Perpetua totižto, keď videla svojho sedemročného brata, uhriateho a slnkom utrápeného vychádzať z miesta tmavého, hneď prišlo jej na um, že sa on ešte v očistci trápi, i jala sa preto modliť sa zaň, na čo chlapček oslobodený bol od svojho trápenia.

Drahý čitateľ! Modli sa i ty často a vrúcne za dušičky v očistci, je to dobrý, bohumilý skutok, a keď ony do neba prejdú, orodovať budú za teba u trónu Božieho. Pri tom však pamätaj i na to, že každého, i toho najmenšieho hriechu varovať sa musíš. Brat svätej Perpetuy bol len sedemročný chlapček a predsa musel i on trpieť v očistci. Z toho vidíme, jak svätý a jak spravodlivý je Boh, ktorý ani dieťa neušetrí, ani ušetriť nemôže, ak ono hriechom poškvrní si svedomie. Premysli a rozváž, ako si strávil svoje mladé roky? A ľutuj hneď za svoje hriechy, spáchané počas nerozvážnej mladosti. Zvolaj často k Hospodinovi s kajúcim Dávidom:

„Nespomínaj si Pane, na hriechy mojej mladosti a na nemúdrosť moju!“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Lukašenko: USA a Veľká Británia chcú zničiť EÚ pomocou Varšavy

0 icon

Minsk 29. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/BelTA-Maxim Guchek)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že USA a Veľká Británia chcú za účasti Poľska zničiť Európsku úniu. „Situácia na západnej hranici je komplikovaná. Vidíte, že títo poľskí darebáci cestujú po rôznych krajinách. Včera sme si všimli to, kam cestoval Morawiecki (pozn. poľský premiér),…

V anglickom pube uviazli pre sneh hostia. Zatiaľ sa majú celkom dobre

0 icon

Londýn 29. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-PA via AP)   V dôsledku sneženia a vetra, ktorý v priebehu víkendu postihol severné Anglicko, sú návštevníci jedného z miestnych pubov nútení stráviť v ňom už tretiu noc po sebe Ako v pondelok pre stanicu BBC povedala Nicola Townsendová, majiteľka pubu Tan Hill Inn, stále…

Zarážajúci nápad: “Koalícia, ktorá na jednej strane presadzuje dekriminalizáciu drog, chce dať preplácať náklady na liečbu kovidu neočkovaným,” kritizuje Belousovová. “Prečo nie aj narkomanom, či fajčiarom?”

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Zástupcovia vlády nám denne dokazujú, že im v skutočnosti nejde o zdravie občanov, ale len o dosiahnutie čo najvyššieho percenta zaočkovanosti. Keď už zlyhala motivácia v podobe sprostredkovateľského bonusu i očkovacia lotéria, ministerka Remišová prichádza s geniálnym nápadom. Nezaočkovaní ľudia si budú nemocničnú starostlivosť hradiť z vlastného vrecka. Geniálny nápad…

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila novelu infozákona

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) predstavila novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť verejnej správy Navrhovaná právna úprava zahŕňa aj transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 20. júna 2019 o otvorených dátach a…

„Ak si niekto myslel, že vírus typu korona zmizne, alebo že ho vyočkujeme, tak je hlupák,“ upozorňuje imunulóg Šinkora. Vakcíny sú podľa neho neúčinné, po 4 až 5 mesiacoch už nechránia

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Roman Hanc)   Jediný rozdiel medzi bežnými vírusmi a Covidom-19 je podľa českého imunológa Jiřího Šinkoru v tom, že covid podrobne sledujeme V Českej republike, rovnako ako na Slovensku či v Maďarsku neustále stúpajú čísla pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19. Jednotlivé vlády postupne sprísňujú opatrenia,…

Štátnym zamestnancom v Nemecku zvýšia mzdy o 2,8 % a vyplatia bonus 1 300 eur pre záťaž počas pandémie

0 icon

Berlín 29. novembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Zhruba 3,5 miliónom štátnych zamestnancov nemeckých spolkových krajín v budúcom roku zvýšia mzdy o 2,8 percenta a vyplatia im nezdanenú odmenu v sume 1 300 eur pre záťaž v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 Na základe dohody, o ktorej v pondelok informovali odborové organizácie ver.di…

Čaputová na samite V4: “Čelíme mnohým krízam, potrebujeme sa zomknúť.” Zeman podporil povinné očkovanie

0 icon

Budapešť/Bratislava 29. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Ladislav Vallach,TASR/DUNA/MTI - Noemi Bruzak)   Svet čelí mnohým krízam, svet sa mení, výzvy, ktoré pribúdajú, sú početnejšie a zložitejšie. Preto je potrebné zomknúť sa, spolupracovať v duchu zakladateľov Vyšehradskej štvorky (V4). Povedala to v pondelok prezidentka SR Zuzana Čaputová na samite prezidentov krajín Vyšehradskej…

Anton Hrnko: Je skutočne smiešne ako sa nemohúci Západ zadúša svojimi “dôraznými upozorneniami” voči Rusku

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Historik, bývalý poslanec Národnej rady a exšéf brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko upozorňuje na nezmyselnosť neustálych sankcií Západu voči Ruskej federácii a volá po návrate ku klasickej "poctivej diplomacii" zo strany Washingtonu, Londýna, Bruselu či Berlína. Hrnko vo svojom komentári prirovnal systém sankcii Západu…

Viaceré organizácie podporujú rozhodnutie nezatvoriť plošne všetky školy

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Viaceré organizácie venujúce sa výchove a vzdelávaniu detí a mládeže a ich duševnému zdraviu podporujú rozhodnutie nezatvoriť plošne všetky školy na Slovensku. Zhodli sa na tom počas pondelkovej tlačovej konferencie. Poukázali na to, že školy sa v Európe nezatvárali ani počas druhej vlny…

Chystá sa rekonštrukcia Lučanského údajnej samovraždy: Rodina hovorí o symbolickej adventnej nádeji

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ohľadom prípadu smrti exprezidenta polície Milana Lučanského vo výkone kolúznej väzby je stále mnoho otáznikov a niektoré z nich by mohli byť zodpovedané v rámci veľkej rekonštrukcie jeho úmrtia, ktorú pripravuje prokuratúra Onedlho to bude už rok od šokujúcej správy o smrti Milana…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Ústavní sudcovia budíček

0icon

Politika strachu a nenávisti je hlavným nástrojom na presadzovanie zmien správania sa obyvateľstva. Pri použití politiky strachu vláda štátu nadobúda pocit, že má celý štát a jeho obyvateľstvo pod absolútnou kontrolou. Vláda ponižuje svojich obyvateľov sebe vlastnou aroganciou, vyvolávaním pocitu bezmocnosti, zastrašovaním nezmyselnými a svojvoľným

Ivan Holek

Prečo je premiér Heger služobníkom diabla?

0icon

Diabol, je ten, kto sa stavia proti Pánovi a jeho Vôli. Kto sa chce postaviť na jeho miesto a byť múdrejší ako On. A presne toto isté robí diabolská suita takzvaných odborníkov, zhromaždených okolo Hegera.V čom konkrétne spočíva ich služba satanovi?Stvoriteľ daroval človeku slobodnú vôľu. Tento jeho dar je absolútny…

Gustáv Murín

Adélka na čele eko-aktivizmu? Celé zle...

0icon

Za komunistickej vlády sa tomu hovorilo „angažovanosť“ a už vtedy sa našli najmä oduševnené komsomolky, čo propagovali každú komunistickú obludnú sprostosť. Pre ne bolo podstatné ukázať sa na čele „pokroku“, z čoho následne vyplývali všetky privilégiá, ktoré len komunistický režim mohol poskytnúť. Ak sa Adélka vydala

Boris Mesár

Katasonov: Nadácia Gatesovcov a finančné megaholdingy Veľkej trojky: ako ovládnuť planétu

0icon

Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov sa považuje za najväčšiu charitatívnu nadáciu v USA. Podľa poslednej výročnej správy nadácie ku koncu roka 2020 predstavoval jej majetok necelých 52 miliárd USD. Slávne Rockefellerove, Fordove, Carnegieho a podobné nadácie, ktoré vznikli začiatkom minulého storočia, majú majetok mnohonásobne alebo rádovo men&sca

Ivan Lehotský st.

Dubček a pokrytectvo

0icon

Pred pár dňami bolo 100 rokov od narodenia Alexandra Dubčeka. Naši politici si o neho „obtierali hubu“, síce korektne vyzdvihli jeho humánnosť, ale pre svoju zadubenosť nemohli uviesť, že svetoznámym politikom sa nestal pre túto jeho vlastnosť, ale pre jeho víziu, ktorú formuloval ako túžbu väčšiny ľudí na celom svete…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke príroda v Malej Fatre

Autor: TASR-Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Lukašenko: USA a Veľká Británia chcú zničiť EÚ pomocou Varšavy

0 icon

Minsk 29. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/BelTA-Maxim Guchek)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že USA a Veľká Británia chcú za účasti Poľska zničiť Európsku úniu. „Situácia na západnej hranici je komplikovaná. Vidíte, že títo poľskí darebáci cestujú po rôznych krajinách. Včera sme si všimli to, kam cestoval Morawiecki (pozn. poľský premiér),…

V anglickom pube uviazli pre sneh hostia. Zatiaľ sa majú celkom dobre

0 icon

Londýn 29. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-PA via AP)   V dôsledku sneženia a vetra, ktorý v priebehu víkendu postihol severné Anglicko, sú návštevníci jedného z miestnych pubov nútení stráviť v ňom už tretiu noc po sebe Ako v pondelok pre stanicu BBC povedala Nicola Townsendová, majiteľka pubu Tan Hill Inn, stále…

Zarážajúci nápad: “Koalícia, ktorá na jednej strane presadzuje dekriminalizáciu drog, chce dať preplácať náklady na liečbu kovidu neočkovaným,” kritizuje Belousovová. “Prečo nie aj narkomanom, či fajčiarom?”

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Zástupcovia vlády nám denne dokazujú, že im v skutočnosti nejde o zdravie občanov, ale len o dosiahnutie čo najvyššieho percenta zaočkovanosti. Keď už zlyhala motivácia v podobe sprostredkovateľského bonusu i očkovacia lotéria, ministerka Remišová prichádza s geniálnym nápadom. Nezaočkovaní ľudia si budú nemocničnú starostlivosť hradiť z vlastného vrecka. Geniálny nápad…

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila novelu infozákona

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) predstavila novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť verejnej správy Navrhovaná právna úprava zahŕňa aj transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 20. júna 2019 o otvorených dátach a…

„Ak si niekto myslel, že vírus typu korona zmizne, alebo že ho vyočkujeme, tak je hlupák,“ upozorňuje imunulóg Šinkora. Vakcíny sú podľa neho neúčinné, po 4 až 5 mesiacoch už nechránia

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Roman Hanc)   Jediný rozdiel medzi bežnými vírusmi a Covidom-19 je podľa českého imunológa Jiřího Šinkoru v tom, že covid podrobne sledujeme V Českej republike, rovnako ako na Slovensku či v Maďarsku neustále stúpajú čísla pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19. Jednotlivé vlády postupne sprísňujú opatrenia,…

Štátnym zamestnancom v Nemecku zvýšia mzdy o 2,8 % a vyplatia bonus 1 300 eur pre záťaž počas pandémie

0 icon

Berlín 29. novembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Zhruba 3,5 miliónom štátnych zamestnancov nemeckých spolkových krajín v budúcom roku zvýšia mzdy o 2,8 percenta a vyplatia im nezdanenú odmenu v sume 1 300 eur pre záťaž v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 Na základe dohody, o ktorej v pondelok informovali odborové organizácie ver.di…

Čaputová na samite V4: “Čelíme mnohým krízam, potrebujeme sa zomknúť.” Zeman podporil povinné očkovanie

0 icon

Budapešť/Bratislava 29. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Ladislav Vallach,TASR/DUNA/MTI - Noemi Bruzak)   Svet čelí mnohým krízam, svet sa mení, výzvy, ktoré pribúdajú, sú početnejšie a zložitejšie. Preto je potrebné zomknúť sa, spolupracovať v duchu zakladateľov Vyšehradskej štvorky (V4). Povedala to v pondelok prezidentka SR Zuzana Čaputová na samite prezidentov krajín Vyšehradskej…

Anton Hrnko: Je skutočne smiešne ako sa nemohúci Západ zadúša svojimi “dôraznými upozorneniami” voči Rusku

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Historik, bývalý poslanec Národnej rady a exšéf brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko upozorňuje na nezmyselnosť neustálych sankcií Západu voči Ruskej federácii a volá po návrate ku klasickej "poctivej diplomacii" zo strany Washingtonu, Londýna, Bruselu či Berlína. Hrnko vo svojom komentári prirovnal systém sankcii Západu…

Viaceré organizácie podporujú rozhodnutie nezatvoriť plošne všetky školy

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Viaceré organizácie venujúce sa výchove a vzdelávaniu detí a mládeže a ich duševnému zdraviu podporujú rozhodnutie nezatvoriť plošne všetky školy na Slovensku. Zhodli sa na tom počas pondelkovej tlačovej konferencie. Poukázali na to, že školy sa v Európe nezatvárali ani počas druhej vlny…

Chystá sa rekonštrukcia Lučanského údajnej samovraždy: Rodina hovorí o symbolickej adventnej nádeji

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ohľadom prípadu smrti exprezidenta polície Milana Lučanského vo výkone kolúznej väzby je stále mnoho otáznikov a niektoré z nich by mohli byť zodpovedané v rámci veľkej rekonštrukcie jeho úmrtia, ktorú pripravuje prokuratúra Onedlho to bude už rok od šokujúcej správy o smrti Milana…

Podkasty

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Kto ukradol z nemocníc 742 pľúcnych ventilátorov za milióny eur?

icon

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Zuzana Čaputová, sa priznala, že po návšteve ružinovskej nemocnice už vie, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením covid-19 je naozaj veľmi vážna, preto treba zmeniť prístup. A dodala, že súhlasí s návrhom epidemiológov, že potrebujeme sprísniť lockdown. A stalo sa. Zrejme je naša pani z Grasalkovičovho...

Prečo píšu Slovenskí katolíci svojim biskupom? Pýtame sa predsedu Správnej rady OZ Slovenskí katolíci Miroslava Vetríka

icon

Bratislava 24. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Katolíci píšu list svojim biskupom. Zaznievajú v ňom vážne výčitky, týkajúce sa výzvy, aby sa veriaci dali zaočkovať proti Covidu 19. Naliehajú na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania, lebo to je „v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha.“ V...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Ústavní sudcovia budíček

0icon

Politika strachu a nenávisti je hlavným nástrojom na presadzovanie zmien správania sa obyvateľstva. Pri použití politiky strachu vláda štátu nadobúda pocit, že má celý štát a jeho obyvateľstvo pod absolútnou kontrolou. Vláda ponižuje svojich obyvateľov sebe vlastnou aroganciou, vyvolávaním pocitu bezmocnosti, zastrašovaním nezmyselnými a svojvoľným

Ivan Holek

Prečo je premiér Heger služobníkom diabla?

0icon

Diabol, je ten, kto sa stavia proti Pánovi a jeho Vôli. Kto sa chce postaviť na jeho miesto a byť múdrejší ako On. A presne toto isté robí diabolská suita takzvaných odborníkov, zhromaždených okolo Hegera.V čom konkrétne spočíva ich služba satanovi?Stvoriteľ daroval človeku slobodnú vôľu. Tento jeho dar je absolútny…

Gustáv Murín

Adélka na čele eko-aktivizmu? Celé zle...

0icon

Za komunistickej vlády sa tomu hovorilo „angažovanosť“ a už vtedy sa našli najmä oduševnené komsomolky, čo propagovali každú komunistickú obludnú sprostosť. Pre ne bolo podstatné ukázať sa na čele „pokroku“, z čoho následne vyplývali všetky privilégiá, ktoré len komunistický režim mohol poskytnúť. Ak sa Adélka vydala

Boris Mesár

Katasonov: Nadácia Gatesovcov a finančné megaholdingy Veľkej trojky: ako ovládnuť planétu

0icon

Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov sa považuje za najväčšiu charitatívnu nadáciu v USA. Podľa poslednej výročnej správy nadácie ku koncu roka 2020 predstavoval jej majetok necelých 52 miliárd USD. Slávne Rockefellerove, Fordove, Carnegieho a podobné nadácie, ktoré vznikli začiatkom minulého storočia, majú majetok mnohonásobne alebo rádovo men&sca

Ivan Lehotský st.

Dubček a pokrytectvo

0icon

Pred pár dňami bolo 100 rokov od narodenia Alexandra Dubčeka. Naši politici si o neho „obtierali hubu“, síce korektne vyzdvihli jeho humánnosť, ale pre svoju zadubenosť nemohli uviesť, že svetoznámym politikom sa nestal pre túto jeho vlastnosť, ale pre jeho víziu, ktorú formuloval ako túžbu väčšiny ľudí na celom svete…

TopDesať

Máme šancu prežiť nukleárny výbuch?

0 icon

Častice rádioaktívneho spádu v malom množstve nám nedokážu nijak ublížiť. V súčasnosti je rádioaktivita všade okolo nás, hoci si to neuvedomujeme. Avšak ak by došlo k nuklárnemu útoku, obrovské množstvo týchto častíc rádioaktívneho spádu by padali na zem a spôsobovali by choroby a smrť v oblasti spádu. Vedci odhadujú, že na svete je v súčasnosti viac…

TOP 7 fráz, ktoré nepoužívajú úspešní ľudia

0 icon

Úspech sa nikdy nedostaví z dňa na deň. Zahŕňa to roky tvrdej práce, postupne po maličkých krokoch vpred. Úspech vyžaduje flexibilitu a starostlivú analýzu toho, čo sa deje v našich životoch. Preto ti dnes prinášame zopár fráz, ktoré by si určite mal odstrániť zo svojho slovníka, aby si tak urýchlil svoju cestu k úspechu.…

Stratený v dunách piesku západného ergu: 1. časť

0 icon

Pod žeravým slnkom púšte sa po obrovskej ploche Sahary nepozorovateľne presúvajú ohromné polkruhové duny - pripomínajú more zlatého piesku, ktoré siaha až po obzor. Prinášame ďalší dvojdielny článok o našej planéte Zem.ss Pusté piesočné duny Veľkého západného ergu opísal francúzsky spisovateľ Albert Camus, ktorý sa narodil v Alžírsku a v…

TOP 10 najkrajších zámkov a hradov na svete

0 icon

Minimálne každé jedno dievča snívalo, že bude bývať na zámku alebo hrade. Zámky a hrady sú tajomné a zároveň tak krásne, tým nám pripomínajú históriu v mnohých rôznych érach. Nie je prekvapením, že zámky otvorené pre verejnosť sú populárnymi turistickými atrakciami. Tieto miesta sa hodne využívajú vo filmovom priemysle. Avšak, nie každý ma…

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 1. časť

0 icon

Neprístupné africké Mesačné hory zabaľujú mraky, takže ich asi 300 dní v roku z úpätia vôbec nevidieť. Keď sa oblaky konečne zdvihnú, objavia sa impozantné zasnežené štíty, pod ktorými aj bežné rastliny dorastajú do obrovských rozmerov. Počas svojej poslednej expedície do Afriky v roku 1888 táboril angloamerický novinár a cestovateľ…

Armádny Magazín

Zoznam zbraní dodávaných z USA Ukrajine rastie, vyhlásil ruský veľvyslanec vo Washingtone

0 icon

Rusko, 29. november 2021 (AM, Sputnik) – Ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov informoval, že zoznam zbraní dodávaných USA na Ukrajinu rastie. „… Zoznam zb

"Je čas využiť izraelské skúsenosti" - Satanovskij navrhuje rýchle vyriešenie konfliktu na Donbase

0 icon

Ukrajina, 29. november 2021 (AM) – Politológ Jevgenij Satanovskij pomenoval spôsob, ako efektívne ukončiť vojenský konflikt a ukrajinské provokácie na Donbase. Satanovskij verí, že konflikt na Donbase sa dá vyriešiť v priebehu niekoľkých dní. Zdôrazňuje, že Ukrajina po štátnom prevrate v roku 2014 vedie

Syruček: Prečo sa Alexander Dubček nemohol riadiť odkazom generála de Gaulle

0 icon

Česko, 29. november 2021 (AM, Sputnik) – Zatiaľ sú medzi nami. Ale nastane doba, kedy budú hovoriť: poznal som človeka, ktorý poznal Dubčeka, preto si vypočujeme Milana Syručka,

Objavili sa prvé zábery nových tankov T-14 na platforme Armata

0 icon

Rusko, 29. november 2021 (AM) – Ruské ministerstvo obrany oznámilo vojakom začatie dodávok nových tankov T-14 na platforme Armata. Podľa povereného náčelníka 47. vojenskej misie majora Dmitrija Repina bude prvá šarža tankov odovzdaná armáde do konca roka.  

Politológ Starikov predpovedá aký bude nový nemecký kancelár smerom k Rusku

0 icon

Nemecko, 29. november 2021 (AM) – "Budúci kancelár Nemecka Olaf Scholz odvráti krajinu od Spojených štátov smerom k Rusku, hovorí nemecký analytik Alexander Rahr." V rozhovore pre PolitRussia sa k tejto prognóze vyjadril politológ Nikolaj Starikov .   Nemecký expert uviedol, že líder SPD a budúci nemecký kance

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Na snímke príroda v Malej Fatre

Autor: TASR-Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali