Svätá Mathilda, kráľovná vlastnými synmi ponížená, učí nás odpúšťaniu

Berlín 19. novembra 2017 (HSP/Foto:HSP)

 

Vo svätej Mathilde vidíme opäť skvelý obraz kráľovnej, ktorá i na tróne zachovala prostotu ducha, a nezabudla na svoje ženské povolanie, lež za najväčšiu česť pokladala si v dome svojom byt starostlivou a učenlivou kráľovnou.

Na snímke svätá Mathilda

Mathilda bola dcéra grófa Ditricha z Ringelheimu. Rodičia chcejúc dcéru svoju vychovať v bázni Božej, poslali ju na výchovu do ženského kláštora v meste Herforde, kde ona v kláštornej tichosti vedená bola ku všetkým tým cnostiam, akými sa jej svätý život tak bohato skveje. Otto, vznešený vojvoda saský, uslyšiac o vľúdnosti, nábožnosti a kráse Mathildinej, vyhliadol ju za manželku svojmu synovi Henrikovi, nazvanému neskôr vtáčnikom. Henrik teda, chcejúc sa presvedčiť, či všetko to, čo si celý svet o Mathilde pochvalného rozpráva, skutočne i pravda je, poslal potajomky svojho povereníka do kláštora na výzvedy. Tomuto sa pošťastilo nielen z blízka vidieť, ale i skúmať chovanie sa Mathildine, a keď sa uspokojený s veselým posolstvom navrátil k vojvodovi domov, vybral sa Henrik so skvelým komonstvom na cestu sám a doraziac do kláštora, prosil prekvapenú pannu o ruku. Henrik bol muž mladý a udatný, ktorý neraz už dokázal svoju mužnosť v bojoch krvavých. Rodičia a príbuzní Mathildini tešili sa teda napospol tomuto manželstvu. Svadba bola roku 913, pri ktorej nevesta dostala do vena mesto Vallhausen so všetkým čo k nemu prislúchalo. Za tri roky stala ona vojvodkyňou saskou, a o tri roky neskoršie kráľovnou nemeckou. A predsa ju skvelosť vysokej hodnosti nezaslepila, ba naopak márnosť a ničomnosť tejto svetskej slávy osvedčovala a pútala jej ducha tým viacej k Bohu, lebo čím vyššie stála ona pred ľuďmi, tým viacej ponižovala sa pred Bohom.

S manželom, ktorému v chrabrosti, zmužilosti a spolu bohabojnosti nemohol sa rovnať žiaden mocnár, žila Mathilda v najsladšom šťastí. Boli oni oba vždy jedného srdca, jednej mysle.  Ako kráľovná nemiešala sa naša svätá nikdy do panovníckych prác a záležitostí. Len na jedno právo robila si nároky, prosiť svojho manžela za milosť a odpustenie pre odsúdených. Toto robievala pri každej príležitosti. Ale keď prísny a spravodlivý cisár vzdor jej príhovor svoju mienku alebo vynesený ortieľ nezmenil, uspokojila sa v tichu tým, že splnila povinnosť, ostatné ponechala spravodlivosti a svedomitosti svojho manžela.

Manželov, spojených takto láskou ku Kristu, a zároveň láskou i milosrdenstvom k poddaným, požehnal Hospodin pätoro deťmi, tromi synmi, ktorí menovali sa Otto, Henrik a Bruno, a dvoma dcérami. Mathilda oddala sa teraz s najútlejšou materinskou pečlivosťou výchove svojich dietok, roznecujúc v nich plameň detskej pobožnosti k Bohu a vrelej lásky k blížnemu. A pokým kráľ víťazné boje viedol s ďalekými nepriateľmi, kým on hranice svojej ríše a krvavé nápady plieniacich vtedy po Nemecku Maďarov zmužile odrážal, pôsobila Mathilda ako anjel pokoja v tichej svojej domácnosti, pečovala o deti, udržovala poriadok v dome, odievala a kŕmila chudobných, poučujúc ich pritom, ako majú byť oddanosťou do vôle Božej i v chudobe bohatými. Taktiež navštevovala nemocných  a tešievala ich rozhovormi o trpiacom a umierajúcom Spasiteľovi na kríži, pozdvihujúc takto ich ducha k tejto studnici našej potechy a nádeje. Kde mohla, snímala, alebo aspoň obľahčovala putá zajatým, napomínajúc ich, aby sa usilovali úprimným pokáním zadosť učiniť za svoje hriechy.

Triadvadsať rokov účastná bola Mathilda neskaleného šťastia v láskyplnom manželstve, napokon musela okúsiť i jeho trpkosti. Roku 936. upadol jej manžel do ťažkej nemoce. Keď cítil, že sa jeho hodina blíži, zveril milovanej manželke tie najvážnejšie záležitosti a nakoniec riekol:

„Najvernejšia a najmilšia manželka moja! Ďakujem Pánu nášmu Ježišu Kristu, že ťa na žive zanechávam, lebo nikto nemal  manželky vo vernosti stálejšej a vo všetkom dobrom skúsenejšej, než si ty. Ďakujem ti, že si hnev môj krotila a vo všetkom v dobrou radou ma podporovala. Často si  ma privádzala k spravodlivosti, napomínajúc ma neustále, ujímať sa utláčaných. Teraz porúčam všemohúcemu Bohu a príhovoru svätých teba, naše dietky a svoju dušu, ktorá sa zanedlho s telom rozlúči.“

A keď cisár na to vskutku zomrel, vrhla sa Mathilda na kolená, odporučila dušu jeho Bohu a dala hneď zaň slúžiť zádušnú sv. omšu. Po sv. omši vrátila sa do dvorany, kde mŕtvy ležal a našla tam pri ňom synov s najvyššími vojenskými vodcami zhromažďených. I vrhnúc sa na kolená k nohám  mŕtvemu manželovi, rozplakala sa horko. Potom vstanúc  obrátila sa k  svojim trom synom, z ktorých Otto a Henrik hádali sa nad mŕtvolou otcovou a oslovila hlasom prenikavým:

„ Synovia moji najmilší, dobre si zaštepte do srdca čo tu vidíte Bojte sa Boha a ctite ho vo všetkom, lebo v jeho rukách leží život i tých najmocnejších panovníkov. Ach, prestaňte sa hádať o pozemské pocty a hodnosti! Rozvážte. si to pri pohľade na túto mŕtvolu a poznáte na tento koniec všetkej pozemskej slávy. Šťastlivý a múdry je jedine ten, kto po tom túži, čo večne trvá. Nezanášajte sa starosťou, na ktorého z vás obráti svet oko a komu dá prednosť, lež pamätajte na slová múdrosti božskej:

„Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený!“

A čo takto nábožná matka radila synom, chcela ihneď i sama skutkom dokázať. Zložila teda bez odkladu oblek cisárovnej príslušný, utiahla sa do svojich izieb, kde sa oddala modlitbe a prísnym kajúcim skutkom. Často v noci zobudila slúžku, šla s ňou do kostola, kľačala pred najsvätejšou Sviatosťou do rána a potom opäť v tichosti a potajomky vrátila sa domov do svojej izby.

Avšak Svätej Mathilde bolo u Boha súdené, okúsiť ešte i trpkejšie skúšky. Synovia jej žili v neustálych rozbrojoch. To ranilo nadmieru jej materské srdce, preto ani teraz neprestávala modliť sa k Bohu, aby jej synov osvietil. Spor napokon bol vyrovnaný. Otto sa stal kráľom, a Henrik vojvodom bavorským. Ale Mathilde ani potom nebolo dopriate požívať na dlho neskaleného šťastia.

Odkedy totiž ovdovela, mala najväčšiu radosť v tom, keď chudobným udeľovať mohla almužnu. Rada podporovala každého k núdzneho a nezabúdala ani na kostoly a kláštory. Lichotivý dvorania, ktorým dobročinnosť kniežat býva tŕňom v oku ak len neslúži ich vlastnému lakomstvu, počali roztrusovať povesť, že vraj stará kráľovná po smrti cisárovej zhabala veľké poklady ktoré teraz rozhadzuje medzi lenivých vraj mníchov a mníšky a všelijakú tulácku háveď. Otto uveril ohováraniam a v porozumení s Henrikom odobral matke všetky všetky dôchodky i statky a chcel ju násilne vsadiť do kláštora za mníšku. Tento synovský nevďak bol pre Mathildu trpký kalich, ona však pila z neho s oddanosťou do vôle Božej, lebo ako vravela, sama si ho naplnila. A nikdy neukázala sa šľachetnejšou a vznešenejšou, než teraz v tomto utrpení ona, bývalá cisárovná, matka kráľa nemeckého v najväčšej núdzi a chudobe! A to pre jej lásku k Bohu a milosrdenstvo k blížnym. Ale ona znášala toto všetko trpezlivo, ani nedovolila nikomu zle hovoriť o jej synoch.

„Otto, hovorievala, zachodí so mnou tak, ako som si zaslúžila, môjmu však Henrikovi odvrátil srdce odo mňa.“

Opustená takto celým svetom utiahla sa na osamelé miesto vo Vestfaloch a tam žila ďalej svoj bohumilý život. Tu sa všemohúci Boh zaujal ťažko skúšanej matky, pokarhal  jej synov všelijakými nehodami, až sa im konečne otvorili oči. Na prosbu svojej manželky poslal najprv Otto biskupov a grófov, aby utrápenú matku priviedli naspäť. Sám jej potom v ústrety, padol pred ňou na kolená a prosil za odpustenie. Ona však, objímajúc ho, pravila:

„Uspokoj sa, keby som toho mojimi hriechmi nebola hodná, nebolo by sa mi to prihodilo.“

Zanedlho nasledoval i Henrik príklad bratov a potom už nekalilo nič ich vzájomnú lásku.

Už predtým s pomocou svojho manžela a teraz s pomocou svojho syna založila svätá Mathilda viacej kláštorov s tým cieľom, aby Boh takto mal viac pobožných sluhov v krajine a sväté svoje požehnanie tým hojnejšie rozlieval v nej. Zvláštnou starostlivosťou zanášala sa nadovšetko o ženský kláštor v Quedlinburgu, kde pri boku svojho manžela pochovaná byť chcela. Tento teda kláštor dostaviť, dorastajúcich vnukov a vnučky svoje vychovávať, vidieť lásku a poctu, akými ju teraz vyznačoval syn, veľký cisár Otto, bolo jej radosťou a potešením v zašlom jej veku. Roku 965. vrátil sa Otto z Talianska do svojich krajín a ponáhľal k bratovi svojmu, arcibiskupovi Kolínskemu. Tu ho čakali staručká matka a dcéra, vydatá kráľovná francúzska. Boli to dni radosti a rozkoše! Mathilda zaviedla stadiaľto cisára, svojho syna, do Nordhausenu, aby mu ukázala kláštor, ktorý bola založila. Tu sa matka so synom poslednýkrát videla. V deň, keď sa mali rozlúčiť, boli ešte raz obaja prítomní pri omši svätej. Po svätej omši sprevádzala matka milovaného syna ku hlavnej bráne kostolnej a tu ho ešte raz s nárekom objala. Cisár vymanil sa napokon z objatia plačúcej matky a vyšvihol na koňa. Mathilda pohliadnuc za synom a vrátiac sa do kostola naspäť, vrhla sa na kolená a bozkala miesto, na ktorom tu pred okamihom spočívala noha cisárova. Ktosi z komonstva povedal to Ottovi, načo tento ihneď s koňa pribehol k matke a oslovil ju láskavo:

„Matka ako sa vám odslúžim za toľkú lásku ?“

Ona však pozdvihnúc sa z miesta, kde kráčala, požehnala syna a rozlúčila sa s ním, rieknuc:

„Cestuj s Bohom, a keď by si v tomto smrteľnom živote nemal viac uzrieť obličaj môj, nezabudni vyplniť túžby duše mojej nesmrteľnej.

Od tohto času cítila Mathilda, že sa pomaly blíži k smrti. Preto odcestovala do Quedlinburgu, kde sa chcela dať pochovať po boku svojho manžela. Sv. sviatosti prijala z ruky svojho vnuka Vilhelma, arcibiskupa mohučského. Chcejúc mu dať niečo na pamiatku, pýtala sa abatyše, či ešte niečo z jej majetku ostáva?

„Nič“, odpovedala táto, „leda niekoľko plachiet, ktoré ste určili sebe do rakve.“

„Teda mu ich len dajte, bude ich potrebovať skorej než ja“, vravela na smrť nemocná svätá. A hľa, mala pravdu. Arcibiskup na spiatočnej ceste neočakávane onemocnel a i zomrel, po ňom za nedlho Mathilda. V deň svojej smrti kázala si na zem rozostrieť žinené rúcho, dala sa položiť naň a hlavu posypať si popolom, praviac:

„Nesluší sa kresťanovi umrieť ináč, než v kajúcnom rúchu a popole.

Prežehnajúc sa na to svätým krížom, usnula sladko v Pánu dňa 14. marca práve v tú hodinu, kedy každodenne zvykla almužnu rozdávať chudobným.

Svätá Mathilda presvedčená bola o tom, že skrze rehole požehnanie príde do jej krajín. Zmýšľala ona v tej veci rovnako so svätým Rehorom, so všetkými svätými a pravo veriacimi kresťanmi starých i nových časov. Len kacíri a neverci neostýchajú sa vystupovať proti reholiam pri každej príležitosti a i kňazstvo vysmievať. Svätá Mathilda založené od nej kláštory nadala bohatými statkami, aby kňazi mohli slúžiť Pánu v pokoji, bez starosti o výživu. A týmto sa ona nielen nestala chudobnou, lež badala často, že jej pozemské statky akoby zázračným spôsobom sa rozmnožovali. Čo ale riecť mám o takých kresťanoch, ktorí po cirkevných statkoch lakomým okom hľadia? Ktorí plnými ústami do sveta vykrikujú, že vraj biskupom, farárom, kláštorom treba statky zhabať? Ktorí i zákonmi i prastarými právami poistené poplatky duchovným svojim pastierom splácať sa zdráhajú? Čo iného, než že takýmto jednaním odcudzujú si požehnanie Božie, hnev Boží uvaľujú na svoj majetok i na svoju dušu. Lebo neprávosť spáchanú proti sluhom Božím váži Boh ako spáchanú proti sebe samému. Sv. kráľovná ustúpila nahnevaným a zlostným synom, a opustila kráľovský dvor. Keď ju však povolali znovu, vrátila sa spiatky, chcejúc dokázať, že je hotová spáchanú na nej neprávosť zabudnúť a všetkým zo srdca odpúšťa. Preto drahý čitateľu, ak vidíš , že sa dakto na teba hnevá, ustúp mu, udus hnev, mlč, alebo keď hovor s nahnevaným vrúcne. Protivne jednajúc povzbudzuješ protivníka viacej k hnevu a zadávaš mu príčinu k iným snáď ešte väčším hriechom. I malý oheň, keď sa doňho dúcha, rozvatrí sa väčšmi. Taktiež, keď sa protivíme nahnevanému ako by dúchali do ohňa.

Svätá Mathilda úplne odpustila synom ich previnenie. Podobne jednaj ty, čitateľu! Lebo ak si pred seba berieš, že protivníkovi chceš síce odpustiť, ale nechceš zabudnúť učinenú ti krivdu , že mu nechceš zapríčiniť nič zlého, ale ani dobrého nič preukázať, že sa nechceš na ňom pomstiť, ale ani jakživ nič viacej s ním mať nechceš, takéto tvoje odpustenie nemá žiadnej platnosti pred Bohom. Lebo takto neučil Ježiš Kristus. K tomu pováž, ako by to s tebou vyzeralo, keby sa Pán Boh podobne proti tebe choval, ktorého si ty častejšie a ťažšie urazil, než teba tvoj blížny.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poslanec Taraba tvrdí, že započul, že premiér Matovič už stratil podporu Západu. Padlo aj meno potenciálneho nového premiéra. „Nuž, prezidentský palác sa očividne aktivizoval“

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Aj podľa včerajších vyjadrení poslanca Tomáša Valáška, ktorý sa rozhodol opustiť vládnu koalíciu, či podľa reakcie ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka sa zdá, že Západ vníma problematicky to, že vláda SR sa rozhodla v krízovej situácii, keď našu krajinu sužuje nedostatok vakcín, pristúpiť aj…

Vláda má na programe výročnú správu o členstve SR v EÚ za rok 2020

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vláda bude v stredu na svojom zasadnutí schvaľovať výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii (EÚ) za rok 2020. Rezort diplomacie v nej poukazuje aj na dôsledky pandémie ochorenia COVID-19, ktorá preverila súdržnosť a akcieschopnosť členských štátov. Ide napríklad o repatriáciu…

USA podľa Mexika zvážia vytvorenie vízového programu pre mexických pracovníkov

0 icon

Mexiko 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Marco Ugarte)   Spojené štáty súhlasili, že zvážia návrh na vytvorenie vízového programu, ktorý mexickým občanom umožní legálne pracovať v USA. Oznámil to mexický prezident Andrés Manuel López Obrador po pondelňajšom rozhovore s americkým prezidentom Joeom Bidenom, píše agentúra AFP López Obrador povedal, že jeho vláda…

Jagerčíková obhájila striebro v šprinte, v Andorre ju zdolala len Švajčiarka Fattonová

0 icon

La Massana 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková v utorok potvrdila príslušnosť k užšej špičke v tomto športe, keď na majstrovstvách sveta v Andorre obhájila striebornú medailu v šprinte. Pred dvoma rokmi vo švajčiarskom Villars-sur-Ollon bolo striebro jej prvou medailou z vrcholných podujatí v…

Sprísňuje sa zákaz vychádzania, od 20.00 do 1.00 sa obmedzujú výnimky

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:flickr)   Od stredy 3. marca sa menia podmienky zákazu vychádzania. Od 20.00 do 1.00 h budú pravidlá prísnejšie. V danom čase budú zakázané napríklad akékoľvek nákupy či využívanie služieb. Tí, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu, budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej…

Matovič nedovolí akúkoľvek diskrimináciu našich občanov Bruselom. Bude vetovať vakcinačné pasy?

0 icon

Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR, Screenshot/ec.europa.eu)   Údajne hrozí, že Európska komisia neuzná Sputnik pre vydanie vakcinačných pasov. Premiér reagoval, ako ináč, vo svojom FB statuse: "Osobne nedovolím, aby boli naši ľudia akokoľvek v rámci EÚ diskriminovaní". Ak to myslí doslova, mal by vetovať vakcinačné pasy Európska komisia…

Lavrov vystúpil proti nápadu EÚ zaviesť koronapasy

0 icon

Moskva 3. marca 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Petros Karadjias)   Podľa ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova je nápad zavedenia koronapasov v Európskej únii v rozpore s myšlienkou dobrovoľného očkovania. Informoval o tom na tlačovej konferencii po stretnutí s uzbeckým ministrom zahraničia Abdulazizom Kamilovom "Ak tomu správne rozumiem, ide o myšlienku, ktorá sa nachádza…

Juraj Droba zo SaS: „Neoslavovali sme príchod žiadnej inej vakcíny na Slovensko, oslavovať práve necertifikovaný Sputnik je ako tancovať na hrobe zdravého rozumu a našej západnej orientácie“

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Bratislavský župan Juraj Droba (SaS) je ukážkou, že niektorí poprední členovia vládnej liberálnej strany SaS majú pomerne vážny problém s vakcínou Sputnik-V. V súčasnosti o oficiálnom postoji strany ku téme a aj o zotrvaní v koalícii rozhoduje Republiková rada strany. Podľa názoru Juraja…

Nicholsonová tvrdí, že Matovič nezmení nič na tom, ak budú covid pasy platiť pre ľudí očkovaných vakcínami schválenými Európskou liekovou agentúrou. „Len napína svaly na Facebooku. V skutočnosti vypadol zo slušnej spoločnosti EÚ“

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že nedovolí, aby boli ľudia očkovaní Sputnikom v EÚ diskriminovaní. Reagoval tak na možnosť, že európsky očkovací preukaz nemusí pre neregistrovanú ruskú vakcínu platiť. Jeho výrok okomentovala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová Premiérov výrok označila za ďalší…

Predseda Európskej rady prisľúbil väčšiu podporu pre Ukrajinu

0 icon

Kyjev 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Hoslet)   Predseda Európskej rady Charles Michel prisľúbil v utorok väčšiu podporu pre Ukrajinu. Uviedol to počas návštevy Luhanskej oblasti ležiacej na východe krajiny, ktorá je dejiskom lokálnych ozbrojených zrážok medzi armádou a proruskými separatistami. Informovala o tom agentúra AP "EÚ poskytuje Ukrajine značnú pomoc…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Kohút

Diplomatický idiotizmus EÚ vo vzťahu k Rusku. Prečo Rusko ohrozuje EÚ. Sputnik V.

0icon

Západné mocenské  „špičky“ boli zvyknuté, že si môžu voči Rusku dovoľovať čokoľvek, organizovať prevraty a provokácie pod falošnou zástavou (Ukrajina, Skripaľovci, Bielorusko, Náhorný Karabach, Navaľnyj, ....), priamo zasahovať do vnútorných záležitostí organizovaním protivládnych protestov, cítiac, že v ruskej vlastizradnej oligarchii a nimi štedro dotovanej piatej kolóny majú oporu, cez ktorú môžu…

Boris Mesár

Matovičova fašistická chunta používa proti obyvateľstvu psychologickú metódu vypracovanú na vypočúvanie vojnových zajatcov

0icon

David Icke - Dnešní život každého z nás je podriaďovaný vplyvom akéhosi  vírusu, ktorý ešte nikto nevidel, nikto neizoloval, hovorí David Icke. Je to v skutočnosti akási minulosť, do ktorej sme sa všetci chytili a kvôli nej nevidíme skutočnosť. Z tejto pasci sledujeme ,,ako vlády robia všetko pre to", aby zastavili…

Ivan Štubňa

Minister zahraničných vecí by mal okamžite odstúpiť

0icon

Na dnešnej tlačovej besede na TA3 povedal minister zahraničných vecí SR, že: ak sa niekto dá zaočkovať vakcínou Sputnik V, nedostane sa ku covid pasu, ktorá BUDE JEHO PRIEPUSTKOU z územia Slovenskej republiky. Inými slovami, kto sa nedá zaočkovať vôbec, bude mu odopreté právo na slobodu pohybu v zmysle čl.…

Ivan Lehotský st.

Pán Valášek, bravóóó!

0icon

Určite je nás aspoň milión, ktorí sme s veľkým porozumením prijali vaše rozhodnutie vzdať sa funkcie predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. Mali ste to však doviesť do konca a odísť aj z parlamentu. Ak s počínaním Matoviča nesúhlasíte, to znamená, že ste sa rozišli názorovo s hlavnou vládnou…

Marián Tkáč

Igor, a čo keď nás zato ako pricucnuté sirôtky vykopnú z EÚ?

0icon

Zľakol som sa, bola to po celoplošnom testovaní skutočná atómová bomba. Na košickom letisku pristálo lietadlo s ruskou vakcínou Sputnik V, a pred zadkom lietadla – Matovič! A Marek a Paľo Jarčuška! Zľakol som sa: veď, veď... ktovie, či z Ruska nám neposlali otravu na potkany... No nech za mňa hovoria iní. Ivan Korčok:…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

0 icon

Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

Y2K: Najväčší podvod v dejinách? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou a zároveň záverečnou časťou článku s názvom Y2K - najväčší podvod v dejinách? Tí, ktorí čítali prvú časť tohto podvodu, kvôli ktorému štáty v roku investovali 1999 investovali odhadom až 308 miliárd amerických dolárov, už vedia, že išlo o softvérový problém. Pozrite sa spoločne s nami na nešťastnú noc. So zatajeným dychom odrátavame údery…

Ako si zločinec vyberá obeť a čo robiť, aby si sa ňou nestal?

0 icon

Zločinec potrebuje iba 7 sekúnd, aby si vybral svoju potenciálnu obeť. Počas tohto obdobia posúdi osobu, ktorá kráča smerom k nemu a vyhodnotí všetky možné riziká. Nie každá osoba sa stane obeťou. Poďme zistiť, aký je rozdiel medzi ľuďmi, ktorých zločinci neohrozia a tými, ktorí sa stanú ich cieľom. Ktorým veciam teda kriminálnici…

Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

0 icon

Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

0 icon

Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

Vo svete IT

Akčná kamera so 4K rozlíšením a vodotesnosťou do 30 metrov za takúto nízku cenu sa jednoducho neodmieta

0 icon

Kúpa akčnej kamery už nie je roky tak drahou záležitosťou, ako tomu bolo v minulosti. Veľká časť výrobca už roky prináša na trh viacero zaujímavých akčných kamier, ktoré častokrát disponujú špecifikáciami a technológiami, ako nájdeme pri násobne drahších značkových modeloch. Na bežné zábery zo zimnej či letnej dovolenky však bohate…

Vedci vytvorili v laboratóriu čiernu dieru, aby si overili Hawkingove teórie. Podarilo sa?

0 icon

V roku 1974 fyzik Stephen Hawking tvrdil, že čierne diery nie sú čierno-čiernymi gravitačnými monštrami, aké si v tej dobe vedci predstavovali. V určitých prípadoch môžu vyžarovať svetlo, ktoré sa dnes nazýva Hawkingovo žiarenie, píše portál Live Science. Lenže Hawkingovo žiarenie je veľmi slabé a doteraz nebolo v prípade čiernych…

Objavili sme v roku 2019 čiernu dieru strednej hmotnosti, alebo niečo úplne iné? Záhadný prípad dostáva nové vysvetlenie

0 icon

V máji 2019 pozorovali observatóriá LIGO a Virgo, ktoré sa špecializujú na detekciu gravitačných vĺn zlúčenie dvoch čiernych dier. Jedna mala hmotnosť 85-Sĺnk a tá druhá 66-Sĺnk. Udalosť nazvali GW190521 a doteraz ide o jedno z najväčších zlúčení, aké sme mohli pozorovať, píše portál Universe today. Výsledkom bola čierna diera,…

Ako môžete zistiť, ktoré Android aplikácie neprimerane zaťažujú batériu vášho smartfónu?

0 icon

V prípade, ak máte pocit, že vaša batéria smartfónu „nestíha“ to, čo by mala, tak to nemusí byť hneď dôvod na jej výmenu. Dôvodom je, že batéria sama o sebe nemusí byť automaticky opotrebovanou, ale niektoré aplikácie môžu neprimerane využívať energiu. Môžu napríklad bežať na pozadí bez toho, aby dochádzalo…

Už o pár dní preletí popri Zemi rizikový asteroid Apophis: Vedci na ňom budú trénovať

0 icon

Pred ôsmimi rokmi čelila naša planéta asteroidu, ktorý bol veľký ako šesťposchodová budova. Prišiel znenazdajky a zasiahol mesto Čeľabinsk, ktoré sa nachádza v Rusku a zranil viac ako tisíc ľudí, píše portál Space. Situácia vyvolala záujem o ochranu našej planéty pred potenciálne nebezpečnými asteroidmi a tento mesiac môžu vedci vyskúšať na asteroide Apophis…

Armádny Magazín

Odpoveď Gremlinom: Pre ruské letectvo vyvíjajú prúdové bezpilotné stroje fungujúce v letke

0 icon

Rusko, 2.marec 2021 (AM) - Viacúčelový bezpilotný komplex Molnija (Blesk), ktorý vypustí hneď niekoľko prúdových strojov, vyvíjajú pre ruské vojenské, letecké a kozmickej sily, oznámil  zdroj z obranného priemyslu.

Panika v Nórsku: Ruská spoločnosť plánuje kúpiť ich závod slúžiaci špionážnym lodiam

0 icon

Nórsko, 2.marec 2021 (AM) - Nórska vláda je vážne znepokojená skutočnosťou, že spoločnosť, ktorá montuje motory pre hlavnú nórsku špionážnu loď, by mohla kúpiť ruská spoločnosť. Varovanie prišlo do schránky premiérky Erny Solbergovej. Podobný list dostali noviny Bergens Tidende. Odosielateľ

Nebenzya opäť kriticky v OSN: Vaši priatelia sú iba tí, ktorí vám nemôžu povedať nie

0 icon

OSN, USA, 2.marec 2021 (AM) - Vasilij Nebenzya, ruský zástupca pri OSN, odhalil pravdu o Spojených štátoch, ktoré si svojím spôsobom vyberajú svojich „priateľov“. Ruské a svetové médiá dnes súperia o citovanie vyhlásenia stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OSN Vasilija Nebenzyu, s ktorým odpovedal na vyjadrenie bývalej americkej p

Bundeswehr: Ako chrániť vojakov, gigantická explózia na švédskom testovacom polygóne

0 icon

Švédsko, 2.marec 2021 (AM) - Nemecká a švédska armáda skúmala, ako možno chrániť vojakov pred následkami obrovskej bomby v automobile? Aby to zistili vykonali gigantický trhací test. Za týmto účelom bol vo Švédsku odpálený náves naplnený výbušninami. Pomocou senzorov a špeciálnych kamier sa zaznamenáva obrovské množstvo dát, ktoré sa neskôr vyhodnotia.…

Budúca základňa: Ruská bojová fregata po prvýkrát vstúpila do Port Sudánu. Video

0 icon

Sudán, 2.marec 2021 (AM) - Ruská vojnová loď fregata Admirál Grigorovič vstúpila do sudánskeho prístavu, kde Moskva plánuje vybudovať námornú základňu na pobreží Červeného mora. Je to prvá ruská vojnová loď, ktorá vstúpila do Port Sudánu, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej flotily. Námorníci doplnia potrebné zásoby a

Svetlo sveta

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali