Stopy Slovanov a prekrúcanie histórie

Bratislava 7. februára 2016 (HSP/Foto:TASR-Alessandra Tarantino,Pavel Neubauer)

 

Dejiny mnohých civilizácií, národov, kmeňov a rodov sú dnes zabudnuté, sfalšované a zatajené. Dejiny Slovenov, spoločenstva ľudí s rovnakou genézou obývajúcich nedozerné priestory Euroázie, sú však s mimoriadnou rafinovanosťou a bezohľadnosťou rozkradnuté, zamlčané, sfalšované a úmyselne ignorované.

Na archívnej snímke Detail rímskeho mramorového náhrobku z 2. storočia nášho letopočtu
Na archívnej snímke Detail rímskeho mramorového náhrobku z 2. storočia nášho letopočtu

Koľko národov a kmeňov vykazujúcich morfologické znaky slovanskej entity je dnes súčasťou cudzej histórie? Koľko hrdinov starých bájí nosí mená cudzích kultúr? Koľko historikov opisuje dejinné udalosti bez toho, aby venovali pozornosť sporným súvislostiam? Koľko spisovateľov s bohorovným sebavedomím opisuje historické deje napriek tomu, že veda už pozná iný výklad?

Pri Slovenoch akoby sa zastavil čas. Staré dogmy, ale i veľmi jednoduché až rozprávkové opisy dejinných udalostí sú dôkladne zakonzervované. Napriek tomu, že slovanská historiografia disponuje dnes novými dôveryhodnými vedeckými poznatkami z archeológie, antropológie, geológie, genetiky, lingvistiky a grafématiky, nie sme schopní vniesť do dejín Slovenov nové vedecké postupy a ich výsledky aplikovať na pozadí svetovej histórie.

V súčasnej dejinnej epoche kozmopolitizmu je módnym trendom zbavovať sa vlastných koreňov, a hlásenie sa k národnej identite je zosmiešňované v mene pochybných globálnych ideí. Plynutím času je preto čoraz komplikovanejšie očistiť slovanskú históriu od nánosov.

Niektoré národy sa ťažko vzdávajú časti svojej histórie i keď nie sú jej tvorcami. Prekážkou je i slovanská nejednotnosť, kde privlastňovanie si susedovej histórie nie je neznáme. História Slovenov je bohatá, siaha k počiatkom dejín, prelína sa s inými kultúrami a dejinnými udalosťami. V takto štrukturovanej a dlhej histórii je preto zložitejšie sledovať slovanskú stopu. Zvlášť ak je táto tvorená množstvom národov, kmeňov a kmeňových zväzov s vlastnými názvami a mnohé z nich sú už prisúdené iným etnikám.

Mýtus Indoeurópskeho národa

Úmysel zobrať Slovenom počiatky dejín a zahaliť ich hmlou neznáma dozrel vytvorením fiktívneho Indoeurópskeho národa. Dnes všetko, čo už nevieme a nechceme vysvetliť, lebo sa bojíme pravdy, prikryjeme termínom Indoeurópsky národ. Taký národ však nikdy v histórii neexistoval. V období približne štyritisíc rokov p.n.l. prekračujú slovanské kmeňové zväzy Árijcov priesmyky Hindukúšu a usádzajú sa v údolí rieky Indus.

Na snímke model vstupnej brány do mesta s etruským oblúkom (Augustov oblúk)
Na snímke model vstupnej brány do mesta s etruským oblúkom (Augustov oblúk)

Pod masívom Himalájí nastáva rozvoj vyspelej kultúry nazvanej podľa miest Harappa a Mohendžodáro. Podľa indických historikov stáli pri jej zrode Árijci. Kultúra sa vyznačuje účelnosťou: pravouhlé ulice, štandardné domy z pálených tehál, prepracovaný systém zásobovania vodou, odtokový a kanalizačný systém. Zaujímavé je, že sa nenašli žiadne umelecké prvky. Prečo sa však nenašli žiadne prvky opevnenia, žiadne vojenské výjavy na freskách? Akoby obyvatelia Harappy boli neuveriteľne mierumilovní, alebo sa nikoho nebáli. Náboženské prvky sú prezentované soškami bohyne zeme, života, plodnosti (staroindická Šiva, slovanská Živa a východoslovanská Mokoša) a trojhlavým býkom ako symbolom trojjediného boha ( slovanský Triglav – Svarog,Volos, Perún, staroidický Šiva-Nandi ).

Nastáva vzájomné ovplyvňovanie árijsko-slovanskej a drávitskej kultúry. Vzniká jazyk sanskrit s množstvom slovanských a hinduisticko-drávitských slov. Zachoval sa dodnes. Písmo na pečatidlách harappských rodov je identické s praslovanským písmom z lokality Tardaria (Turdas) v Rumunsku z obdobia praslovanskej vinčanskej dunajskej kultúry.

V tomto kontexte možno hovoriť o indoeurópskej jazykovej skupine a indoeurópskej, slovansko-indickej kultúre. Nie však o indoeurópskom národe. Slovansko-indická kultúra sa šírila aj na Blízky Východ a do Severnej Afriky. Táto kultúra sa šírila do Európy kde ovplyvňovala etniká Starogermánov a archaických Grékov.

Šírilo sa prospektorstvo, ťažba kovov a kovolejárstvo, (na Slovensku Nižná Myšla, Iglo) ovplyvňovalo sa písmo a jazyková kultúra. Vzniká prvé hieroglyfické písmo Sumerov, hieroglyfické písmo Chetitov a Egypťanov, fénické písmo, semitské písmo, grécke archaické písmo, minojske lineárne písmo A, a vzniká rúnové písmo Starogermánov a Slovenov. To všetko na základe pôvodných protoslovanských znakov písma vinčanskej kultúry, ktorého nositeľmi boli aj Árijci.

Súvislosť medzi mezopotámskou a indoeurópskou kultúrou tušíme v počiatkoch písma a migračných smerov Sumerov. Súvislosť medzi praslovenčinou a chetitčinou dokázal B. Hrozný. Jeho veľké dielo na poli lingvinistiky je dnes ignorované a vidíme snahu porovnávať reč Chetitov s nejakou hypotetickou praangličtinou. To je pravdaže veľký nezmysel vzhľadom na vývoj angličtiny.

Spomínali sme kolísku praslovanskej kultúry Vinča, ktorú dnes skúma litovská historička Gimbutosová a americký jazykovedec Griffen. Vidíme, že sa neuvažuje o protoslovanskom dedičstve, ale táto kultúra sa pripisuje istému „tajomnému národu prakeltov“… A to nehovoríme o úplnej ignorancii celoživotného diela srbského profesora Pesiča a niektorých slovinských historikov.

Stopa Slovenov siaha až k Ježišovi na kríži

Ak máme byť dôslední a sledovať stopy Slovenov všade tam, kde tušíme súvislosti, musíme sa zastaviť v Kanáne v roku 33.(?) nášho letopočtu. Čo vlastne povedal Ježiš Kristus na kríži? Podľa Dr. Horáka jeho slová boli „Elij, Elij (Elikan) lan asáb aktá níj“. Tento praslovanský text čítame ako “Veliký, Veliký len prijmi činy naše“. To by samozrejme znamenalo, že okrem aramejčiny sa používal aj praslovanský jazyk ako jeden z mnohých jazykov Kanánu. I tu možno vytušiť tieň falšovateľov histórie, ktorí Ježiša zaradili do svojho hypotetického vyvoleného národa a vložili mu do úst hebrejskú vetu.

Indoeurópska, praslovanská kultúra pri šírení svojho vplyvu do severnej Afriky zrejme zanechala stopy i v starom Egypte. Kto boli prví egyptskí faraóni? Na starých freskách sú zobrazovaní ľudia bielej pleti s bledými vlasmi. Hlavy sôch staroegyptských faraónov nesú výrazné črty nordického a alpínskeho typu. A to ešte pred príchodom tzv. morských národov prichádzajúcich z karpatskej oblasti. I tu môžeme tušiť súvislosti.

Stopy po indoeurópskej kultúre nachádzame na južnej Sibíri a severnej Číne. Archeológovia tu odkryli hroby s múmiami vysokých ľudí bielej pleti s rovnými nosmi, bledými a hrdzavými vlasmi, modrými očami, alpínskeho typu s európskou DNA. Zaujímavosťou sú čiapky kónického tvaru. V takýchto čiapkach sú zobrazení na početných obrazoch i obyvatelia niekdajšej Tartárie, obrovskej ríše kopírujúcej územie Euroázie, Blízkeho východu a Levantu, ktorí sami seba nazývali “rasena“. Čo asi skrývajú veľké čínske pyramídy? Vstupu do nich a výskumu doposiaľ bránia čínske úrady. Skrýva sa v nich časť veľkej mozaiky slovanskej histórie?

Etruská nádoba na vodu z obdobia asi 500 rokov pred naším letopočtom
Etruská nádoba na vodu z obdobia asi 500 rokov pred naším letopočtom

O Etruskoch, starobylom národe, ktorý obýva oblasť apeninského polostrova nazývaného Toskánsko a o ktorého identitu dodnes vedci vedú spory a hľadajú ich pravlasť, už rímski autori písali ako o autochtónnom európskom národe. Bol to národ s európskou DNA, výraznými črtami mediteránneho a alpínskeho typu. Bol to národ s vyspelou kultúrou, od ktorého sa učili Rimania, ktorý Rimanom v počiatočnom období ríše aj vládol, a ktorý naučil Rimanov stavať okrem iného i povestné rímske oblúky. Ich pôvodné písmo bolo úplne identické s protoslovanským písmom vinčanskej kultúry, ktorého texty vieme čítať.

Etruskovia sami seba nazývali „rasena“ (ako obyvatelia Tatrárie). Milovali prepych a pohodlie. Ich ženy, na rozdiel od Rimanov, boli slobodné, rovnocenné s mužmi a vzdelané. Etruskovia síce mali aj otrokov, ale tí mali veľkú slobodu, boli relatívne voľní a mali vlastné domy. To, že sa Etruskovia z dejín vytratili nevedno ako, tiež nevyznieva presvedčivo. V toskánskej dedinke Murla nájdeme ešte i dnes priamych potomkov Etruskov. Ich DNA je rovnaká ako DNA ich etruských predkov. Natíska sa otázka, čím by boli Rimania bez Etruskov? Akú podobu by mali slávne rímske stavby, akú podobu by mali stredoveké katedrály, keby sa v mysliach protoslovanských etruských inžinierov, nebola zrodila myšlienka stavebného oblúka?

Slovenské historické elity sa riadia heslom zatĺkať… 

V každom historickom období nachádzane fragmenty slovanských kultúr. Kde sú však písomné dôkazy? Mauro Orbíni vo svojom diele História, ešte v 16. storočí uvádza mnoho slovanských autorov a ich diela, z  ktorých čerpal. Ide v nich teda o iné videnie slovanského sveta a jeho dejín, ako dnešný, akoby oficiálny pohľad. Kde sa však tieto diela stratili? Prečo sa o nich nič nevie? Prečo sa o ich autoroch mlčí? Že by všetky tieto diela zhoreli v plameňoch inkvizície?

Nechce sa veriť, že v archívoch svetových múzeí sa nenachádza čo i len jeden písomný materiál pojednávajúci o dávnej histórii Slovenov. Veď archeologické artefakty museli byť niekým popísané, zaevidované a uložené. Praktiky ignorantstva slovanského historického dedičstva sú totiž sledovateľné posledných štyristo rokov. Dozvieme sa to niekedy?

Priam ukážkovo pôsobí vymazanie Tartárie z historickej pamäti. Bolo to územie obývané slovanským etnikom, ktoré sa prezývalo „rasena“. Územie pozostávajúce z mnohých oblastí vytvárajúcich voľný kmeňový zväz. I keď sa nám o tejto slovanskej dŕžave zachovali písomnosti, maľby zobrazujúce Tartarov a cenné mapy, z učebníc a historického povedomia sa stratila . Mapy sú uložené v archívoch Ruskej geografickej spoločnosti, kde sú uložené i najstaršie dochované materiály o histórii Slovenov. V roku 2013 najvyšší ruský predstaviteľ sprístupnil mapy Tartárie verejnosti.

O rok neskôr zachvátil budovu geografickej spoločnosti v Moskve požiar. Našťastie k historickým škodám nedošlo.

Slovenská historická elita tiež nie je schopná opustiť staré zatuchnuté dogmy a jej správanie vykazuje určité odchýlky od rozumného uvažovania. Veď ako inak sa pozerať na vetu v najnovšom diele slovenskej histórie, ktorá hovorí, že: “ Osídľovanie nášho územia Slovanmi sa ukončilo v roku 586, kedy Longobardi obsadili Záhorie a stretli sa so slovanským obyvateľstvom“… Na tomto diele participovalo šestnásť historických elít. Alebo keď elitný historik SAV (tvorca školských učebníc) povie: “Pred príchodom Slovanov na naše územie obývali Slovensko Židia“. Čo je to? Nevedomosť? Neschopnosť? Nenávisť k všetkému slovenskému?

V Matejovciach pri Poprade odkryli archeológovia hrob starý 1.600 rokov. Hrob je dvojkomorový so zaujímavým inventárom. Obsahuje antický nábytok a veci dennej potreby z drahých kovov. To vytvára z neho archeologickú raritu. Tak vysoko na severe sa antický nábytok ešte nenašiel. Mnohí historici podporovaný médiami začali unisimo spievať o germánskom veľmožovi. Dvanásť tonový sarkofág bol prevezený do nemeckých laboratórií. Germánsky pôvod pozostatkov po roku skúmania nebol potvrdený. Genetické výsledky ukázali na uralskú oblasť. Nastalo ticho. Po návrate sarkofágu do popradského múzea (expozícia má byť sprístupnená v lete 2016) však začali mediálni experti znova informovať o germánskom veľmožovi. Tak silne je potlačené slovanské povedomie.

Pri stavbe garáží na bratislavskom hradnom kopci sa odkryli pozostatky stavieb antického typu z obdobia 60-tich rokov p.n.l. Postoj odborníkov v podstate neprekvapil. Zdokumentovať, roztriediť, popísať, zakonzervovať a zasypať.

Uvažovalo sa i o zakonzervovaní len najzachovalejšieho fragmentu. Ostatné malo padnúť za obeť výstavbe garáži. Zasypané sa to malo zachovať vraj pre budúce generácie. Ak by sa najhonosnejšia stavba na sever od Limes Romanus schovala pod zem, a verejnosť by k nej nemala prístup, časom by sa na ňu zabudlo. Tak ako na základy Svätoplukovho paláca ležiace pod dlažbou pred vchodom do hradu. Alebo honosná rímska stavba pod dlažbou na nádvorí devínskeho hradu. To je jedna s ciest ničenia historického povedomia.

Zatiaľ ešte víťazí zdravý rozum. Stavby sú dielom rímskych majstrov na objednávku Keltov, ktorí mali na hradnom kopci oppidum. Tu bola i jediná keltská mincovňa v Európe. Prečo však niektoré mince nesú slovanské mená? ( Biatek, Busumarus, Kobrovomarus, Koviomarus, Iantumarus) A čo to bol za neznámy ľud stavajúci hradiská, do ktorých sa vraj uchýlili Kelti, keď boli nútený pred Rímskou expanziou opustiť oppidum? Na to naši odborníci majú len termín …“neznámy ľud“…

A prečo sa keltské mince vo veľkom počte našli i v Nitre? A prečo je takmer každý slovenský kamenný hrad postavený na starovekom hradisku? O tomto najväčšom fortifikačnom systéme na svete pozostávajúcom zo stopäťdesiatich kamenných hradov, hovoríme len ako o stredovekom opevnení pred Turkami.

Takýto postup a jednostranné zameranie nepripúšťajúce inú alternatívu, vytvára historický chaos v ktorom sa stiera slovanské povedomie.

Cesta, ktorou sa vnesie svetlo do histórie Slovenov bude ešte dlhá a ťažká, aby na jej konci mohli naši potomkovia hľadieť na svoju dávnu minulosť s úctou a hrdosťou.

Jozef Janták

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

MV znižuje počet stanov v tábore v Kútoch o polovicu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Vladimír Benko/Ministerstvo vnútra SR)   Ministerstvo vnútra (MV) SR znižuje počet stanov v tábore v Kútoch o polovicu. Rozhodlo sa tak vzhľadom na klesajúce počty ubytovaných osôb s neoprávneným pobytom na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová "Priemerný počet núdzovo ubytovaných…

Ako USA profitujú z konfliktu na Ukrajine

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/DPA-Frank May,Wikimedia)   Francúzsky Le Monde sa v článku Jean-Michela Bezata zamýšľa nad úlohou USA v ukrajinskom konflikte: USA profitujú z ukrajinského konfliktu, tvrdí Le Monde. Predlžujú ho pre svoj vlastný prospech. Na jednej strane ich LNG „zachraňuje“ Európu, ktorá zaň musí platiť viac ako za ruský plyn.…

Zimná operácia: Ako bude prebiehať vojna na Ukrajine v decembri, januári a februári

0 icon

Kyjev 7. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Vojenskí experti tvrdia, že pauza na oddych nebude usudzuje autor článku v ruských novinách Svobodnaja Pressa V skutočnosti nikto nebol pripravený na dlhšie trvajúcu zimnú operáciu. Rusi chceli zopakovať krymskú verziu. Západní kurátori Ukrajiny verili, že po prvé, ruská armáda bude pomerne rýchlo porazená,…

Chorváti a Srbi dostali pokutu od FIFA za nenávistné prejavy

0 icon

Dauha 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) udelila pokuty chorvátskemu a srbskému zväzu za nenávistné politické prejavy počas zápasov na MS v Katare Chorváti zaplatia 50.000 švajčiarskych frankov (50.000 eur) po tom, čo ich fanúšikovia slovne urážali kanadského brankára so srbskými koreňmi Milana Borjana počas duelu Chorvátska…

“Je to komplikovaný obraz.” Ukrajina je na pokraji úplného výpadku prúdu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foreignpolicy/Foto:Twitter,Pixabay)   S pribúdajúcou zimou je polovica energetického systému krajiny už zničená - a druhá polovica je ohrozená, informuje Foreign Policy V malej kaviarni na ľavom brehu Kyjeva je na sklenenej miske na pulte nápis "generátor". "Kedysi to bola nádoba na prepitné," vysvetľuje majiteľ kaviarne Mykyta…

“Vitajte v Taliansku” – talianska konzervatívna vláda rozprestrela červený koberec pre migrantov na letisku v Ríme

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Rmx/Foto:Wikimedia)   Talianska vláda sa zúčastňuje na slávnostnom privítaní utečencov. Je to znamenie, že vláda sa už podriadila Bruselu? Zdá sa, že talianska konzervatívna vláda vzdáva svoj boj proti prisťahovalectvu ešte skôr, ako sa začal, napriek tomu, že viedla kampaň za kontrolu talianskych a európskych hraníc.…

“Túto bezvládnu vládu treba vymeniť.” Stane sa Dráčik hovorcom významnej časti verejnosti? Alebo ním už je?

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto: Screenshot)   Dráčik, resp. Dušan Víglaský, nedávno sľúbil, že bude naďalej písať svoje vyjadrenia. A svoj sľub drží, dokonca svoju platformu rozšíril o osobný blog. Nedávno si vybral tému, ktorá sa veľmi tesne dotýka každého z nás "Túto bezvládnu vládu treba vymeniť. Čím skôr, tým…

Britská asociácia dostala pokutu za zákaz štartu pre Rusov a Bielorusov

0 icon

Londýn 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark J. Terrill)   Britská tenisová asociácia (LTA) dostala pokutu 820.000 libier (950.000 eur) od Asociácie tenisových profesionálov (ATP) za to, že neumožnila hráčom z Ruska a Bieloruska účasť na viacerých turnajoch vrátane grandslamu vo Wimbledone. LTA im zakázala štart v súvislosti s ruskou inváziou na…

Kremský: „Prečo oligarchovia útočia na OľaNO ?“

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Facebook/Plus jeden deň/Foto: Facebook)    Peter Kremský (OĽaNO) dnes na sociálnej sieti uverejnil článok z denníka Plus jeden deň. Článok upozornil na konkrétne Igora Matoviča a na jeho „super výstrelky, ktoré sú extra drahé.“ Poslanec sa rozhodol na tento článok reagovať „Za čosi vyše 32 mesiacov…

Zadržali skupinu, ktorá plánovala v Nemecku štátny prevrat. Medvedev: Pripravte popcorn, thriller bude zaujímavejší

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)    Počuli ste? V Nemecku sa niektorí pravicoví sprisahanci rozhodli uskutočniť štátny prevrat. Čo na to povedať? Týmito slovami reagoval na telegrame  Dmitrij Medvedev na správu, že nemecká polícia prehľadala v stredu ráno počas rozsiahlych razií zameraných voči členom krajne pravicového hnutia Reichsbürger (Ríšski…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Veľký reset : Británia padla: S Rishi Sunakom je „prevrat“ WEF dokončený. Výraz „globalista“ je antisemitský a mal by byť zakázaný. 

0icon

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:Ak ste nestihli všimnúť, Spojené kráľovstvo má za posledných 11 týždňov už tretieho premiéra. Najprv bol odvolaný Boris Johnson, potom bola Liz Trussová 45 dní premiérkou, kým nebola tiež odvolaná. Najkratšie slúžiacu premiérku v britskej histórii nahradil Rishi Sunak, člen WEF, miliardár a majiteľ tieňovej

Slavěna Vorobelová

Divná logika progresívca Šimečku

0icon

Hlavným účelom západných sankcií proti Rusku po vstupe jeho vojska na Ukrajinu bola snaha o zastavenie ruského predaja energonosičov, najmä ruského plynu prostredníctvom plynovodov do Európy. Ruskí producenti boli dovtedy hlavnými dod&aacu

Marek Brna

Vláda SR

0icon

Je tomu naozaj tak. Máme najlepšiu vládu v dejinách. Sľub dodržali. Tak rád sledujem hlavné večerné správy. Som nadšený z každej tlačovky, každého jedného člena vlády veľmi obdivujem. Každý deň si ráno kupujem všetky mienkotvorné denníky, články venované opozícii  ignorujem. Po celý deň mám noviny na stole rozložené a aby

Pavel Jacz

Moderátor Iliev z TA3 – krivič faktov.

0icon

Pre každý režim je príznačné, že veľká časť mainstreamu vďaka „demokratickému“ vedeniu krajiny zamlčuje nepríjemnú pravdu, zavádza v inform&aacu

Ľubica Cyprianová

Úbohosť spôsobu, akým MVSR vyvracia údajné HOAXY alebo "Ministerstvo vnútra V TEJTO CHVÍLI neplánuje stavať žiadne ďalšie stanové mestečká pre nelegálnych migrantov"

0icon

Internetom sa posledné dni rozšírila fotografia mailu, ktorý odoslala pracovníčka Okresného úradu v Ilave starostom v danom okrese, a v ktorom žiada o vytipov

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke stovky husí vrchovských (Anser indicus), ktoré migrujú z Tibetu a Strednej Ázie, sa zhromaždili v blízkosti indicko-pakistanských hraníc pri dedine Gharana v Indii 6. decembra 2022

Autor: TASR/AP-Channi Anand

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

MV znižuje počet stanov v tábore v Kútoch o polovicu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Vladimír Benko/Ministerstvo vnútra SR)   Ministerstvo vnútra (MV) SR znižuje počet stanov v tábore v Kútoch o polovicu. Rozhodlo sa tak vzhľadom na klesajúce počty ubytovaných osôb s neoprávneným pobytom na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová "Priemerný počet núdzovo ubytovaných…

Ako USA profitujú z konfliktu na Ukrajine

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/DPA-Frank May,Wikimedia)   Francúzsky Le Monde sa v článku Jean-Michela Bezata zamýšľa nad úlohou USA v ukrajinskom konflikte: USA profitujú z ukrajinského konfliktu, tvrdí Le Monde. Predlžujú ho pre svoj vlastný prospech. Na jednej strane ich LNG „zachraňuje“ Európu, ktorá zaň musí platiť viac ako za ruský plyn.…

Zimná operácia: Ako bude prebiehať vojna na Ukrajine v decembri, januári a februári

0 icon

Kyjev 7. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Vojenskí experti tvrdia, že pauza na oddych nebude usudzuje autor článku v ruských novinách Svobodnaja Pressa V skutočnosti nikto nebol pripravený na dlhšie trvajúcu zimnú operáciu. Rusi chceli zopakovať krymskú verziu. Západní kurátori Ukrajiny verili, že po prvé, ruská armáda bude pomerne rýchlo porazená,…

Chorváti a Srbi dostali pokutu od FIFA za nenávistné prejavy

0 icon

Dauha 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) udelila pokuty chorvátskemu a srbskému zväzu za nenávistné politické prejavy počas zápasov na MS v Katare Chorváti zaplatia 50.000 švajčiarskych frankov (50.000 eur) po tom, čo ich fanúšikovia slovne urážali kanadského brankára so srbskými koreňmi Milana Borjana počas duelu Chorvátska…

“Je to komplikovaný obraz.” Ukrajina je na pokraji úplného výpadku prúdu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foreignpolicy/Foto:Twitter,Pixabay)   S pribúdajúcou zimou je polovica energetického systému krajiny už zničená - a druhá polovica je ohrozená, informuje Foreign Policy V malej kaviarni na ľavom brehu Kyjeva je na sklenenej miske na pulte nápis "generátor". "Kedysi to bola nádoba na prepitné," vysvetľuje majiteľ kaviarne Mykyta…

“Vitajte v Taliansku” – talianska konzervatívna vláda rozprestrela červený koberec pre migrantov na letisku v Ríme

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Rmx/Foto:Wikimedia)   Talianska vláda sa zúčastňuje na slávnostnom privítaní utečencov. Je to znamenie, že vláda sa už podriadila Bruselu? Zdá sa, že talianska konzervatívna vláda vzdáva svoj boj proti prisťahovalectvu ešte skôr, ako sa začal, napriek tomu, že viedla kampaň za kontrolu talianskych a európskych hraníc.…

“Túto bezvládnu vládu treba vymeniť.” Stane sa Dráčik hovorcom významnej časti verejnosti? Alebo ním už je?

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto: Screenshot)   Dráčik, resp. Dušan Víglaský, nedávno sľúbil, že bude naďalej písať svoje vyjadrenia. A svoj sľub drží, dokonca svoju platformu rozšíril o osobný blog. Nedávno si vybral tému, ktorá sa veľmi tesne dotýka každého z nás "Túto bezvládnu vládu treba vymeniť. Čím skôr, tým…

Britská asociácia dostala pokutu za zákaz štartu pre Rusov a Bielorusov

0 icon

Londýn 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark J. Terrill)   Britská tenisová asociácia (LTA) dostala pokutu 820.000 libier (950.000 eur) od Asociácie tenisových profesionálov (ATP) za to, že neumožnila hráčom z Ruska a Bieloruska účasť na viacerých turnajoch vrátane grandslamu vo Wimbledone. LTA im zakázala štart v súvislosti s ruskou inváziou na…

Kremský: „Prečo oligarchovia útočia na OľaNO ?“

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Facebook/Plus jeden deň/Foto: Facebook)    Peter Kremský (OĽaNO) dnes na sociálnej sieti uverejnil článok z denníka Plus jeden deň. Článok upozornil na konkrétne Igora Matoviča a na jeho „super výstrelky, ktoré sú extra drahé.“ Poslanec sa rozhodol na tento článok reagovať „Za čosi vyše 32 mesiacov…

Zadržali skupinu, ktorá plánovala v Nemecku štátny prevrat. Medvedev: Pripravte popcorn, thriller bude zaujímavejší

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)    Počuli ste? V Nemecku sa niektorí pravicoví sprisahanci rozhodli uskutočniť štátny prevrat. Čo na to povedať? Týmito slovami reagoval na telegrame  Dmitrij Medvedev na správu, že nemecká polícia prehľadala v stredu ráno počas rozsiahlych razií zameraných voči členom krajne pravicového hnutia Reichsbürger (Ríšski…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Veľký reset : Británia padla: S Rishi Sunakom je „prevrat“ WEF dokončený. Výraz „globalista“ je antisemitský a mal by byť zakázaný. 

0icon

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:Ak ste nestihli všimnúť, Spojené kráľovstvo má za posledných 11 týždňov už tretieho premiéra. Najprv bol odvolaný Boris Johnson, potom bola Liz Trussová 45 dní premiérkou, kým nebola tiež odvolaná. Najkratšie slúžiacu premiérku v britskej histórii nahradil Rishi Sunak, člen WEF, miliardár a majiteľ tieňovej

Slavěna Vorobelová

Divná logika progresívca Šimečku

0icon

Hlavným účelom západných sankcií proti Rusku po vstupe jeho vojska na Ukrajinu bola snaha o zastavenie ruského predaja energonosičov, najmä ruského plynu prostredníctvom plynovodov do Európy. Ruskí producenti boli dovtedy hlavnými dod&aacu

Marek Brna

Vláda SR

0icon

Je tomu naozaj tak. Máme najlepšiu vládu v dejinách. Sľub dodržali. Tak rád sledujem hlavné večerné správy. Som nadšený z každej tlačovky, každého jedného člena vlády veľmi obdivujem. Každý deň si ráno kupujem všetky mienkotvorné denníky, články venované opozícii  ignorujem. Po celý deň mám noviny na stole rozložené a aby

Pavel Jacz

Moderátor Iliev z TA3 – krivič faktov.

0icon

Pre každý režim je príznačné, že veľká časť mainstreamu vďaka „demokratickému“ vedeniu krajiny zamlčuje nepríjemnú pravdu, zavádza v inform&aacu

Ľubica Cyprianová

Úbohosť spôsobu, akým MVSR vyvracia údajné HOAXY alebo "Ministerstvo vnútra V TEJTO CHVÍLI neplánuje stavať žiadne ďalšie stanové mestečká pre nelegálnych migrantov"

0icon

Internetom sa posledné dni rozšírila fotografia mailu, ktorý odoslala pracovníčka Okresného úradu v Ilave starostom v danom okrese, a v ktorom žiada o vytipov

Vášeň v Tebe

Dara Rolins dnes oslavuje krásnych 50 rokov. Jej život nebol len úspech. „Zomlelo ma to,“ priznala

0 icon

Dnes, o 8.00 h ráno, kedy sa deťom začína škola, priviedla Zlatka z Bratislavy na svet malú ManDarinku. Takto začala dnešný status k svojim 50. narodeninám speváčka Dara Rolins, ktorú mnohí poznajú najmä ako Darinku Rolincovú. „50 je mocné číslo a ja som šťastná, že som šťastná, zdravá, milovaná. Každý deň sa dívam…

Herečka seriálu Wednesday spí so svojim 8-ročným synom v posteli. Pomáha mu či ubližuje?

0 icon

Christina Ricci, jedna z postáv aktuálne značne obľúbeného seriálu medzi mladými ľuďmi, Wednesday, prezradila, že jej 8-ročný syn spí ešte pri nej v posteli. Avšak, 9-mesačná dcéra už spí sama v postieľke. Christina Ricci je herečka, ktorá v 90. rokoch hrala v pôvodnom filme o rodine Adamsovcov malú Wednesday. Prešli desiatky rokov a ona opäť hrá v modernej…

Syndróm vianočného stromčeka. Jedným z príznakov sú vyrážky

0 icon

Pomaly sa blíži 24. december a čoskoro príde čas vybrať si ten správny stromček. Živý či umelý? Ak sa rozhodnete tento rok vyskúšať živý, mali by ste si všímať, či sa u vás nezačnú prejavovať niektoré nepríjemnosti. Každoročne sa totiž u niektorých objaví kašeľ, škrabanie v hrdle, dýchavičnosť či slzenie. Počuli ste už o syndróme…

Čo je dôvodom manželských hádok? Určite aspoň jeden dôvod poznáte aj vy

0 icon

Súčasťou aj tých najšťastnejších a najkompatibilnejších vzťahov sú hádky. Aj keď sa možno zdá, že v každom páre sú dôvody na hádku iné, existujú problémy, o ktorých sa pravidelne hádajú mnohé páry. Niektoré ťažkosti vás možno ako dôvod hádky prekvapia, v iných sa možno „nájdete“. Otravné návyky ako dôvod hádky

GUITARDISCO do auta či domov, ale hlavne nahlas

0 icon

Po dlhých rokoch, počas ktorých Peter Cmorik so svojou kapelou vydávali len single, či EP, sme sa dočkali uceleného albumu s názvom GUITARDISCO. “Názov je možno zvláštny, ale vystihuje to, čo som pri jeho tvorbe a nahrávaní hovoril najčastejšie - že chcem aby to tancovalo, aby to bolo svieže a…

Armádny Magazín

Ukrajinskej armáde v Artemovsku dorazili posily. Vojenský expert vysvetlil kde zmizli iránske drony a kedy prestane ostreľovanie civilistov v Donecku

0 icon

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Do ukrajinskej armády v Artemovsku dorazili posily. Jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny nachádzajúce sa v meste ju súrne potrebujú, pretože utrpeli vážne straty. Oznámil to dôstojník Ľudových milícií Luhanskej republiky Andrej Maročko s odvolaním sa na údaje, ktoré získala rozviedka LPR. Príchod posíl pre ozbrojené formácie Ukrajiny bol

Spravodajský dôstojník CIA naznačil, prečo Ukrajinci zaútočili na ruské letiská. Dôsledky ruských odvetných úderov na energetický systém

0 icon

USA, 7.december 2022 (AM) – V pondelok 5. decembra zaútočili ukrajinské drony na letiská Djagilevo v Riazanskej oblasti a Engels v Saratovskej oblasti. V dôsledku akcií Ozbrojených síl Ukrajiny boli zabití traja ľudia a štyria boli zranení. Na druhý deň zaútočil ukrajinský dron na letisko Kursk

Ukrajina stratila za mesiac viac ako osemtisíc vojakov. Britskí žoldnieri prepustení Ruskom sa vracajú na bojisko. Prehľad operácie

0 icon

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Britskí žoldnieri Sean Pinner a Aiden Aslin, ktorých predtým zajali ruské jednotky a po výmene vojnových zajatcov sa vrátili domov, sa vracajú na Ukrajinu. Prisľúbili, že už nebudú brať zbrane do ruky. Sean Pinner (49), ktorý predtým slúžil v Severnom Írsku, sa pripojil k ukrajinským silám v roku…

Mierové rozhovory ako nenápadný západný doplnok bojovej činnosti

0 icon

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Momentálne sa zo strany USA (Biden), Francúzska (Macron) a Nemecka (Scholz) ozývajú výzvy na začatie mierových rozhovorov v otázke bojov na Ukrajine.   K tejto téme sa v špeciálnom vydaní televízie Rossija 1 v pondelok 5. decembra vyjadril profesor Aleksej Fenenko z Moskovskej štátnej univerzity, ktorý ju

USA tajne znížili dostrel raketometov HIMARS pre Ukrajinu

0 icon

USA, 7. december 2022 (AM) – USA plánujú v priebehu nasledujúcich troch rokov strojnásobiť výrobu 155 mm munície. Americká ministerka armády Christine Wormuth (civilná pozícia) uviedla, že USA zvýšia svoju mesačnú produkciu 155 mm delostreleckej munície v dôsledku presunu nábojov na Ukrajinu. USA prejdú zo súčasnej produkcie 14 000 nábojov 155 mm…

TopDesať

TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

0 icon

Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

Aj majster tesár sa niekedy utne… Tieto fotografie ťa pobavia!

0 icon

Slovenské príslovie "Aj majster tesár sa niekedy utne." nadobúda pri týchto fotografiách úplne nový rozmer. Alebo žeby to vôbec nebol majster, kto sa uťal? Je totiž len ťažké uveriť, že toto robili profesionáli vo svojom odbore... Internetom sa často šíria fotografie, na ktorých sa baví celý svet. Táto zbierka obrázkov…

Vitamín D: Tieto varovné signály ťa upozornia na jeho nedostatok

0 icon

Za normálnych okolností sa vitamín D tvorí v koži prostredníctvom slnečného žiarenia. Jeho nedostatok spôsobuje napríklad nadmernú únavu. Odhaduje sa, že približne 1 miliarda ľudí na celom svete má nedostatok vitamínu D. Počet ľudí, ktorým vitamín D chýba je naozaj obrovský a tento nedostatok môže viesť k mnohým zdravotným problémom, ktoré…

10 jednoduchých návykov, ktoré ti zlepšia život

0 icon

Niekedy, ak chceš v živote dosiahnuť nejakú pozitívnu zmenu, mal by si sa pozrieť na svoj životný štýl. Počas dňa robíme veľa vecí automaticky - sú to naše návyky. Tak prečo ich nezmeniť a z negatívnych spraviť také, ktoré na nás budú vplývať pozitívne. Dnes ti predstavíme 10 jednoduchých návykov,…

Kreativita bez hraníc: Tieto nápady by dostali aj Steva Jobsa

0 icon

Kreativita bez hraníc. Aj takto by sme mohli nazvať kreativitu týchto ľudí, ktorí sa vynašli v rôznych situáciách. Riešenie problémov je jednoduché, ak máš peniaze. Pôjdeš do obchodu, kúpiš si, čo potrebuješ, peniaze položíš na pult a domov odchádzaš spokojný s geniálnou novou vecou, po ktorej si túžil. Našťastie medzi…

FOTO DŇA

Na snímke stovky husí vrchovských (Anser indicus), ktoré migrujú z Tibetu a Strednej Ázie, sa zhromaždili v blízkosti indicko-pakistanských hraníc pri dedine Gharana v Indii 6. decembra 2022

Autor: TASR/AP-Channi Anand

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali