Spáchali Lipšic a spol. sabotáž, aby dostali Kováčika do basy? O svojom rozhodnutí vrátiť tento horúci prípad prokurátorovi hovorí sudca Michal Truban

Bratislava 12. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Vládna junta sa tak veľmi usilovala dať bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a bývalého príslušníka SIS Petra Košča za mreže, že jej chápadlá pracovali v tejto veci až príliš usilovne. A narazili…

Michal Truban
Na snímke sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban

Skúsme to povedať zjednodušene, aby tomu rozumel každý: krágľovacie komando Lipšica, Matoviča a Mikulca sa tak ponáhľalo s umiestnením bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a bývalého príslušníka SIS Petra Košča do väzenia, že niektoré kroky, povedzme to jemne, zrejme „neboli celkom kóšer“.

Právnici obvinených sa preto obrátili na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý z moci svojho úradu má právo obvinenie stiahnuť, ak orgány v danej veci nepostupovali tak ako mali (to je ten „slávny“ paragraf 363). A hoci podriadení generálneho prokurátora (vrátane špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica) majú výslovne zakázané podať obžalobu skôr ako generálny prokurátor rozhodne o použití či nepoužití § 363, Úrad špeciálnej prokuratúry presne toto urobil.

Úrad špeciálnej prokuratúry v rekordne rýchlom čase podal obžalobu, čím zmaril generálnemu prokurátorovi možnosť použiť § 363. Lenže stalo sa niečo, s čím nerátali: prípad dostal sudca, ktorý usúdil, že takýmto spôsobom bolo porušené právo obvinených na obhajobu, a vec vrátil prokurátorovi, aby prešľapy napravil. Neznamená to, že by obvinení boli oslobodení, ale príslušné orgány teraz budú musieť pri príprave obžaloby pracovať lepšie a postupovať v súlade so zákonom.

Režimné mainstreamové médiá zúria: sú zvyknuté suplovať rolu sudcu, že to ony rozhodujú o vine neželaných osôb na základe polických kritérií, a sudca Špecializovaného trestného súdu Michal Truban, ktorý v uvedenej kauze rozhodoval, im už dlhšie leží v žalúdku, pretože túto ich zaužívanú prax neberie do úvahy. Oslovili sme ho preto so žiadosťou o rozhovor, aby vysvetlil celú vec zo svojho hľadiska – aj preto, že režimné masmédiá mu ten priestor nedávajú.

 

Hlavné správy: V uplynulých dňoch ste odmietli obžalobu pre podozrenia z korupcie voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi a bývalému príslušníkovi SIS Petrovi Koščovi. Vaše rozhodnutie ste podrobne zdôvodnili v 17-stranovom uznesení, ale vzhľadom na to, že ide o citlivú, silne spolitizovanú vec, všelikto ju komentuje. Chcete k vášmu rozhodnutiu niečo doplniť?

Truban: V súvislosti s touto otázkou považujem za potrebné uviesť, že aj keď to zákon dnes už dovoľuje, stále rešpektujem pôvodne uloženú povinnosť sudcom nevyjadrovať sa a byť zdržanlivý vo vyjadreniach vo vzťahu k veciam, ktoré neboli právoplatne rozhodnuté.

Takže len vo všeobecnosti môžem povedať, že dôvodom odmietnutia obžaloby bolo z môjho pohľadu porušenie práva na obhajobu obvinených vyplývajúce z ustanovenia § 34 Trestného poriadku, podľa ktorého, okrem iného, obvinený má právo podávať žiadosti a opravné prostriedky. Opravným prostriedkom, ktorý bol podaný zo strany obidvoch obvinených bol aj návrh na postup podľa § 363 Trestného poriadku adresovaný generálnemu prokurátorovi SR, o ktorom nebolo rozhodnuté preto, lebo dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR (ÚŠP GP SR) podal obžalobu, čím zanikli oprávnenia generálneho prokurátora v prípravnom konaní, ktoré sa podaním obžaloby skončilo, a to aj napriek tomu, že pokyn generálneho prokurátora, v súčasnosti platný, zakazoval podriadeným prokurátorom podať obžalobu alebo meritórne vo veci rozhodnúť skôr, ako bude rozhodnuté o podanom návrhu na postup podľa § 363 Trestného poriadku.

Pokiaľ ide o argumentáciu zo strany niektorých rozhodnutie kritizujúcich subjektov, že sa jedná o mimoriadny opravný prostriedok, a preto nebolo potrebné čakať na rozhodnutie o ňom, tak mám za to, že právom obvineného podľa platnej právnej úpravy v zmysle § 34 Trestného poriadku je právo podať opravný prostriedok, zákon nehovorí o tom, či riadny a či mimoriadny, a tak mám za to, že sa to vzťahuje aj na mimoriadny opravný prostriedok, a to z dôvodu, že keby bol zákonodarca chcel garantovať len právo na podanie riadneho opravného prostriedku, tak by to bol explicitne v zákone uviedol.

Keďže sa tak nestalo, vzťahuje sa jeho právo aj na podanie mimoriadneho opravného prostriedku, v danom prípade aj na podanie návrhu na postup podľa § 363 Trestného poriadku, ktorému nesporne korešponduje povinnosť zákonom zmocnených orgánov štátu o takomto návrhu rozhodnúť. To práve z dôvodov, aby generálny prokurátor mohol rozhodnúť o podanom návrhu z pohľadu, či napadnuté rozhodnutie, zrušenia ktorého sa obvinený domáha a konanie, ktoré mu predchádzalo, bolo vydané a realizované v súlade so zákonom.

Na základe uvedeného bol potom aj vydaný pokyn generálneho prokurátora, ktorý tu platí možno 20 rokov, naposledy bol upravený myslím v roku 2012, že pokiaľ o takomto návrhu nebude rozhodnuté, nie je možné vo veci podať obžalobu.

Druhým dôvodom, pre ktorý došlo k vráteniu veci prokurátorovi na došetrenie, bola skutočnosť, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) sa dôsledne neriadili ustanovením § 2 ods. 10 Trestného poriadku, podľa ktorého sú povinné postupovať tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Majú povinnosť obstarávať dôkazy z úradnej povinnosti a objasňovať okolnosti svedčiace proti obvinenému aj v jeho prospech tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie vo veci.

Obzvlášť v prípade, že je obžaloba postavená na výpovedi spolupracujúceho svedka, tzv. kajúcnika, je potrebné túto výpoveď hodnotiť veľmi citlivo a na jej potvrdenie alebo vyvrátenie vykonať ďalšie dokazovanie.

Táto povinnosť pre konajúce orgány vyplýva z rozsiahlej existujúcej judikatúry, podľa ktorej v prípade výpovede tzv. kajúcnika obvinený musí mať možnosť predložiť návrhy na vykonanie dôkazov a konajúce orgány sú povinné vykonať dôkazy, ktorými obvinený výpoveď kajúcnika spochybnil.

To sa v danom prípade nestalo, konajúci vyšetrovateľ vypočul len svedkov, ktorí potvrdzovali výpoveď kajúcnika a zamietol všetky návrhy obvinených, resp. ich obhajcov na vypočutie svedkov, ktorí práve mali výpovede týchto kajúcnikov spochybňovať. To nepovažujem za postup súladný s uloženou povinnosťou konajúcim orgánom vykonávať dôkazy svedčiace v prospech aj neprospech obvineného, tak aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.

 

Hlavné správy: Spomenuli ste zaujímavú vec: že Úrad špeciálneho prokurátora sa neriadil príkazom generálneho prokurátora a extrémne rýchlo podal obžalobu, čo evokuje záver, že tak konal zámerne práve s cieľom zmariť oprávnenie generálneho prokurátora. Nezasvätenému by to mohlo pripadať takmer ako sabotáž… Mýlim sa?

Truban: K tejto otázke sa ja ako sudca vyjadriť neviem a ani nemôžem, lebo nie sú mi zrejmé žiadne skutočnosti prečo a s akým záverom dozorujúci prokurátor nerešpektoval tento pokyn generálneho prokurátora a konal tak, ako konal.

Pre mňa je rozhodujúce, či svojim postupom porušil alebo neporušil zákonom uloženú povinnosť, v danom prípade rešpektovať právo obvineného na obhajobu a obstarať dôkazy v prospech aj neprospech obvineného za účelom umožnenia súdu spravodlivo rozhodnúť.

 

Hlavné správy: V médiách hlavného prúdu sa nedávno vyjadril predseda ŠTS Ján Hrubala, podľa ktorého sudcovia žiadneho súdu nemajú dôvod komentovať a posudzovať správnosť či nesprávnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní, vrátane prokurátora s jedinými výnimkami, ktoré stanovuje Trestný poriadok. Súhlasíte s takýmto výkladom? Chceli by ste sa k postoju pána Hrubalu vyjadriť?

Truban: Oboznámil som sa s vyjadrením predsedu súdu Jána Hrubalu uverejneným v „médiách hlavného prúdu“ a k tomuto by som povedal, že jeho vyjadrenie podľa môjho ďalšieho zistenia sa dotýkalo všeobecne položených otázok vo vzťahu k odmietnutiu obžaloby, pokiaľ nebolo rozhodnuté v prípravnom konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch, a to ešte v období pred mojím rozhodnutím.

S konštatovaním predsedu súdu, ktoré bolo uverejnené, konkrétne že „Podanie či nepodanie opravných prostriedkov pred podaním obžaloby súd vôbec nezaujíma, zaujíma nás len spôsobilosť podanej obžaloby… Sudcu zaujíma len to, či obžaloba je spôsobilá na prijatie a prejednanie v súdnom procese“, sa nestotožňujem, pretože práve naopak, sudca, ktorý je povinný obžalobu po podaní preskúmať, musí sa dôsledne vysporiadať s tým, či tu nie sú okolnosti svedčiace pre postup podľa § 241 ods. 1 Trestného poriadku, teda konkrétne na postúpenie, zastavenie alebo prerušenie trestného stíhania, postúpenie veci samosudcovi, prípadne samosudca senátu, ďalej či tu nie sú dôvody na odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi, a až v poslednom rade, ak tu takéto okolnosti nie sú, či sú splnené podmienky pre nariadenie hlavného pojednávania.

Preto, ak by malo byť pravdou to, čo tvrdí ďalej predseda súdu Ján Hrubala, že „sudcovia žiadneho súdu nemajú dôvod komentovať a posudzovať správnosť či nesprávnosť postupu OČTK s jedinými výnimkami, ktoré stanovuje Trestný poriadok – napríklad posudzujú nevyhovenie žiadosti o prepustení z väzby na slobodu v rámci štádia konania a pred podaním obžaloby“, tak ja sa pýtam, na čo je potom v Trestnom poriadku ustanovenie, ktoré ukladá povinnosť sudcovi podanú obžalobu preskúmať a podľa zistenej skutočnosti postupovať tak, ako to bolo vyššie uvedené, vrátane povinnosti, ak to zistí, obžalobu odmietnuť a vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie z dôvodu zistených závažných procesných chýb, najmä porušenia práva na obhajobu. To potom o akom súdnom dozore tu hovoríme, keď v prípade takýchto zistení by vec nebola vrátená prokurátorovi?

Teda pokiaľ sudca túto povinnosť má uloženú zákonom, je povinný túto svoju zákonnú povinnosť si splniť a vo veci podľa toho rozhodnúť. Ak sudca zistí, že sú tu dôvody na odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi, tak nemôže nariadiť hlavné pojednávanie a tváriť sa, že sa nič nestalo, a že ak aj došlo k porušeniu práva na obhajobu a závažným procesným pochybeniam, tak vec prejedná.

Trestný proces je prísne formálny a v oblasti verejného práva taký aj musí byť. O to viac, že ide o postupy, ktorými sa výrazným spôsobom zasahuje do garantovaných práv a slobôd fyzických a právnických osôb. Konajúce orgány sú preto povinné tieto postupy striktne dodržiavať a dôsledne sa ustanoveniami zákona riadiť.

Preto, v stručnosti zhrnuté, ak raz má obvinený nejaké práva, tak okrem toho, že musí mať možnosť ich uplatniť, musí byť o týchto uplatnených právach aj kompetentnými orgánmi rozhodnuté. Ak majú OČTK uloženú povinnosť, zvlášť v prípade kajúcnikov, obvinenému umožniť navrhnúť dôkazy a aj ich vykonať, tak to majú urobiť a nie sa spoliehať na to, že si tieto úkony vykoná súd. Ide o to, že ak by sa uloženou povinnosťou vykonať takéto úkony dôsledne riadili a tieto úkony by vykonali, mohli by dospieť aj k inému záveru na rozhodnutie v merite veci, ako podať obžalobu.

 

Hlavné správy: Ďakujeme za rozhovor.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:16

Spojené štáty rázne odsudzujú koordinované násilné útoky proti kosovskej polícii neďaleko pravoslávneho kláštora v obci Banjska, pri ktorých v nedeľu zomreli najmenej štyri osoby.

19:32

Ceny ropy boli v pondelok podvečer relatívne stabilné po tom, ako Rusko zmiernilo zákaz vývozu pohonných látok. Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v pondelok o 18.26 h SELČ predával po 89,92 USD (84,57 eura). To bolo o 11 centov alebo 0,12 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania. Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa naopak mierne zvýšila, a to o 7 centov alebo 0,8 % na 93,34 USD za barel.

19:25

Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že v pondelok si predvolalo bulharského veľvyslanca Atanasa Krastina, aby mu vyjadrilo svoj nesúhlas s minulotýždňovým rozhodnutím Bulharska vyhostiť ruského kňaza.

19:17

Na obmedzenie cesnakového zápachu z úst pomáha zjesť niekoľko lyžičiek jogurtu krátko po konzumácii cesnakového jedla. Ukázal to vedecký výskum, podľa ktorého tuk a bielkoviny v jogurte dobre viažu aromatické zložky cesnaku na báze síry.

19:15

Vojenská spolupráca medzi Severnou Kóreou a Ruskom oslabuje mier vo svete, vyhlásil v pondelok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Zároveň potvrdil záväzok USA brániť Južnú Kóreu.

19:07

Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) zostanú vysoké “tak dlho, ako to bude potrebné” na zníženie inflácie v eurozóne na 2 %. Uviedla to v pondelok prezidentka ECB Christine Lagardová.

19:07

Španielska polícia zatkla v španielskej provincii Málaga na juhozápade krajiny 34-ročného kňaza podozrivého zo sexuálnych útokov na viacero žien.

19:04

Spojené štáty poskytnú Poľsku pôžičku vo výške 2 miliárd USD na modernizáciu obrany, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.

Agentúra uviedla, že Poľsko je “verným spojencom Spojených štátov” a jeho bezpečnosť je “životne dôležitá pre kolektívnu obranu východného krídla NATO”.

18:51

Súd ponechal Igora Kolomojského vo vyšetrovacej väzbe a zamietol žiadosti celej skupiny novinárov, poslancov a aktivistov, ktorí žiadali o jeho prepustenie na kauciu.

Igor Kolomojskij
Na snímke Igor Kolomojskij

18:17

Washington prehodnotí svoje ďalšie kroky v Nigeri po nedávnom vojenskom prevrate. V pondelok to vyhlásil minister obrany Lloyd Austin v reakcii na stiahnutie francúzskych jednotiek a francúzskeho veľvyslanca z krajiny.

18:17

Niekoľko príslušníkov ruského leteckého pluku a bezpečnostnej služby zahynulo pri skúmaní ukrajinského útočného dronu v ruskej Kurskej oblasti. V pondelok o tom informoval portál britskej televízie Sky News.

18:06

Spojené štáty oficiálne uznali nezávislosť dvoch tichomorských ostrovných štátov – Cookovych ostrovov a Niue. Oznámil to v pondelok americký prezident Joe Biden na stretnutí s lídrami Fóra tichomorských ostrovných štátov v Bielom dome.

18:03

Neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by teraz nútili Maďarsko ratifikovať vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Vyhlásil to v pondelok v parlamente predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke jazierko v Parku zvierat v Stropkove

Autor: TASR-Maroš Černý

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vášeň v Tebe

Najväčšie chyby pri maľovaní stien a stropov. Výsledkom sú šmuhy

0 icon

26.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Maľovanie stien môže účinne zmeniť dizajn priestoru. Jednoduchá zmena farby dodá interiéru nový charakter. Z tohto dôvodu je dobré z času na čas osviežiť vzhľad stien. Ak to urobíte sami, ušetríte veľa peňazí. V akom poradí maľovať steny a aký je správny smer? Tu…

Vyhadzujete aksamietnice po odkvitnutí? Podľa záhradníkov je to chyba. Stále budú užitočné

0 icon

25.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - V slovenských záhradách sú aksamietnice veľmi obľúbené kvety. Sú to však jednoročné rastliny a po odkvitnutí ich často vyhadzujeme do koša. To je chyba. Poradíme vám, ako ich môžete opätovne použiť.

Tento recept na hrnčekový koláč s hruškami v našej rodine koluje už roky. Vždy vyjde a príprava trvá 10 minút

0 icon

25.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Tento koláč jem už veľa rokov a nikdy som si nemyslela, že je taký jednoduchý na prípravu. Moja teta mi o ňom povedala a prezradila recept, ktorý vždy vyjde. Tento zákusok má však jedno pravidlo, ktoré je kľúčové. Ak ho nedodržíte, očakávajte kulinársku katastrofu.

Zníži úroveň únavy a vnímaného stresu. Takto dlho by mal trvať ideálny spánok

0 icon

25.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Zlepšuje našu náladu a koncentráciu, znižuje mieru vnímaného stresu a rýchlo regeneruje naše telo. Krátke zdriemnutie počas dňa pôsobí ako dávka kofeínu, ale prináša nám viac výhod ako pitie kávy. Tu je uvedené, ako dlho by mal trvať ideálny spánok.

Táto jesenná farba je hitom medzi 50-ničkami. Žiarivosť vlasov zaručená

0 icon

25.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Jeseň je ideálnym obdobím na zmenu účesu či menšiu úpravu, aby ste osviežili svoj vzhľad a prispôsobili sa nadchádzajúcemu ročnému obdobiu. Z tohto dôvodu by ste mali zvážiť túto módnu farbu vlasov!

Armádny Magazín

Video: Šéfovia bezpečnostných zložiek Stredoafrickej republiky si uctili pamiatku Prigožina a Utkina

0 icon

SAR, 25.september 2023 - Včera sa v Bangui pri pamätníku ruských inštruktorov zišli zástupcovia všetkých bezpečnostných zložiek Stredoafrickej republiky. Uctili si pamiatku Jevgenija Prigožina, Dmitrija Utkina a ďalších p

"Rozširovač" Günther vyzýva: "Okamžite zbombardujte Belehrad!"

0 icon

Kosovo, 25. september 2023 - Šéf Európskeho výboru pre rozšírenie NATO Günther Fehlinger vyzval na bombardovanie Belehradu: "Vyzývam NATO, aby okamžite pripravilo zásah proti Srbsku s cieľom zastaviť eskaláciu situácie okolo Banska. Musíme konať rozhodne, aby sme ochránili mier na Balkáne. Okamžite zbombardujte Belehrad!" "Srbská vojna proti Kosovu sa začala…

Je na rade Gruzínsko? Čo sa stane so Zakaukazskom po páde Karabachu?

0 icon

USA, 25.september 2023 - História nezávislej Náhornej karabašskej republiky sa blíži ku koncu. Strany dosiahli dohodu o prímerí. Dňa 21. septembra sa uskutočnia rokovania medzi predstaviteľmi Karabachu a Azerbajdžanu, na ktorých sa zrejme bude rokovať o podmienkach pripojenia republiky k azerbajdžanskému štátu   Obranná armáda republiky bude odzbrojená a všetky…

Poľsko trestá Ukrajinu: prečo sa Amerika chveje?

0 icon

USA, 25.september 2023 - Diplomatická hádka medzi Kyjevom a Varšavou dosiahla novú úroveň v súvislosti so zákazom dovozu ukrajinského obilia z poľskej strany a následnou hrozbou poľského premiéra Mateusza Morawieckého, že zastaví dodávky zbraní pre Zelenského ako odvetu za sťažnosti Kyjeva vo WTO. Zasiahol nemecký minister obrany Boris Pistorius a poradca…

Expremiér Ukrajiny Azarov hovorí o úplnej strate útočného potenciálu ozbrojených síl Ukrajiny

0 icon

Ukrajina, 25. september 2023 - Ukrajinské vojská prechádzajú od skrachovanej protiofenzívy do obrany, čo je svedectvom úplnej straty útočného potenciálu, vyhlásil bývalý predseda vlády Ukrajiny Nikolaj Azarov.   "Skrachovaný protiútok citlivo udrel po Zelenskom. Lebo kyjevský režim až príliš nadhodnotil očakávania nielen vlastného národa, ale aj západných spojencov. D

TopDesať

Tieto fotografie vám ukážu, akú extrémnu silu môže mať hurikán

0 icon

Hurikán, nesmierne silný prírodný úkaz, ktorý nás fascinuje a straší zároveň. Jeho ničivá sila môže zmeniť krajiny, zanechať za sebou zdevastované oblasti a zasiahnuť do životov tisícov ľudí. V tomto článku sa pozrieme na hurikány očami fotografov, ktorým sa podarilo zachytiť ich extrémnu silu. Tieto fotografie nám odhalia, akú extrémnu silu dokáže…

Dizajn týchto produktov poriadne potrápi vašu myseľ

0 icon

Dizajn niektorých produktov zvykne poriadne zamestnať našu hlavu a náš zrak. Inak tomu nie je ani v tomto prípade. Dizajn vie byť občas poriadne prestrelený. Môžeme sa utešiť, že to dizajnéri mysleli v dobrom, no výsledok je mnohokrát otrasný. Ekologická papierová fľaša nemusí byť taká zelená, ako ste si mysleli. Kondicionér…

Architekti, ktorí diela dotiahli vďaka zručnostiam k dokonalosti

0 icon

Títo architekti sú naozaj majstrami svojho remesla! Videli sme mnoho príkladov nestabilných stavebných konštrukcií, ktoré vyzerajú, že budú každú chvíľu ohrozené. Vďaka tomu ešte viac oceňujeme talent, ktorý stojí za zložitými inžinierskymi výkonmi, v ktorých sa spája krása a funkčnosť. Inžinierske a architektonické zručnosti, ktoré sa podieľajú na tom, aby…

Zradné hádanky, ktoré otestujú vašu inteligenciu!

0 icon

Logické hádanky sú jedným z najúčinnejších spôsobov, ako rozvíjať svoje myslenie a inteligenciu. Nezvyčajné úlohy sú ako "mozgová gymnastika", ktorá je užitočná pre každého. Ponúkame vám, aby ste sa zúčastnili na tomto intelektuálnom minimaratóne, ktorý preverí vašu logiku a pozornosť. Zozbierali sme 6 hádaniek, kde každá jedna je ťažšia ako…

Turbulencie počas letov sa v súčasnosti vyskytujú častejšie

0 icon

Zapnite si bezpečnostné pásy – tu je dôvod, prečo pribúdajú vzduchové turbulencie. Lety sú čoraz hrboľatejšie a odborníci tvrdia, že vedia, čo je na vine.  Čaká nás hrboľatá jazda. Ak ste si v poslednej dobe všimli nárast turbulencií počas leteckej dopravy, nemýlite sa.

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali