Spáchali Lipšic a spol. sabotáž, aby dostali Kováčika do basy? O svojom rozhodnutí vrátiť tento horúci prípad prokurátorovi hovorí sudca Michal Truban

Bratislava 12. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Vládna junta sa tak veľmi usilovala dať bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a bývalého príslušníka SIS Petra Košča za mreže, že jej chápadlá pracovali v tejto veci až príliš usilovne. A narazili…

Michal Truban
Na snímke sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban

Skúsme to povedať zjednodušene, aby tomu rozumel každý: krágľovacie komando Lipšica, Matoviča a Mikulca sa tak ponáhľalo s umiestnením bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a bývalého príslušníka SIS Petra Košča do väzenia, že niektoré kroky, povedzme to jemne, zrejme „neboli celkom kóšer“.

Právnici obvinených sa preto obrátili na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý z moci svojho úradu má právo obvinenie stiahnuť, ak orgány v danej veci nepostupovali tak ako mali (to je ten „slávny“ paragraf 363). A hoci podriadení generálneho prokurátora (vrátane špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica) majú výslovne zakázané podať obžalobu skôr ako generálny prokurátor rozhodne o použití či nepoužití § 363, Úrad špeciálnej prokuratúry presne toto urobil.

Úrad špeciálnej prokuratúry v rekordne rýchlom čase podal obžalobu, čím zmaril generálnemu prokurátorovi možnosť použiť § 363. Lenže stalo sa niečo, s čím nerátali: prípad dostal sudca, ktorý usúdil, že takýmto spôsobom bolo porušené právo obvinených na obhajobu, a vec vrátil prokurátorovi, aby prešľapy napravil. Neznamená to, že by obvinení boli oslobodení, ale príslušné orgány teraz budú musieť pri príprave obžaloby pracovať lepšie a postupovať v súlade so zákonom.

Režimné mainstreamové médiá zúria: sú zvyknuté suplovať rolu sudcu, že to ony rozhodujú o vine neželaných osôb na základe polických kritérií, a sudca Špecializovaného trestného súdu Michal Truban, ktorý v uvedenej kauze rozhodoval, im už dlhšie leží v žalúdku, pretože túto ich zaužívanú prax neberie do úvahy. Oslovili sme ho preto so žiadosťou o rozhovor, aby vysvetlil celú vec zo svojho hľadiska – aj preto, že režimné masmédiá mu ten priestor nedávajú.

 

Hlavné správy: V uplynulých dňoch ste odmietli obžalobu pre podozrenia z korupcie voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi a bývalému príslušníkovi SIS Petrovi Koščovi. Vaše rozhodnutie ste podrobne zdôvodnili v 17-stranovom uznesení, ale vzhľadom na to, že ide o citlivú, silne spolitizovanú vec, všelikto ju komentuje. Chcete k vášmu rozhodnutiu niečo doplniť?

Truban: V súvislosti s touto otázkou považujem za potrebné uviesť, že aj keď to zákon dnes už dovoľuje, stále rešpektujem pôvodne uloženú povinnosť sudcom nevyjadrovať sa a byť zdržanlivý vo vyjadreniach vo vzťahu k veciam, ktoré neboli právoplatne rozhodnuté.

Takže len vo všeobecnosti môžem povedať, že dôvodom odmietnutia obžaloby bolo z môjho pohľadu porušenie práva na obhajobu obvinených vyplývajúce z ustanovenia § 34 Trestného poriadku, podľa ktorého, okrem iného, obvinený má právo podávať žiadosti a opravné prostriedky. Opravným prostriedkom, ktorý bol podaný zo strany obidvoch obvinených bol aj návrh na postup podľa § 363 Trestného poriadku adresovaný generálnemu prokurátorovi SR, o ktorom nebolo rozhodnuté preto, lebo dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR (ÚŠP GP SR) podal obžalobu, čím zanikli oprávnenia generálneho prokurátora v prípravnom konaní, ktoré sa podaním obžaloby skončilo, a to aj napriek tomu, že pokyn generálneho prokurátora, v súčasnosti platný, zakazoval podriadeným prokurátorom podať obžalobu alebo meritórne vo veci rozhodnúť skôr, ako bude rozhodnuté o podanom návrhu na postup podľa § 363 Trestného poriadku.

Pokiaľ ide o argumentáciu zo strany niektorých rozhodnutie kritizujúcich subjektov, že sa jedná o mimoriadny opravný prostriedok, a preto nebolo potrebné čakať na rozhodnutie o ňom, tak mám za to, že právom obvineného podľa platnej právnej úpravy v zmysle § 34 Trestného poriadku je právo podať opravný prostriedok, zákon nehovorí o tom, či riadny a či mimoriadny, a tak mám za to, že sa to vzťahuje aj na mimoriadny opravný prostriedok, a to z dôvodu, že keby bol zákonodarca chcel garantovať len právo na podanie riadneho opravného prostriedku, tak by to bol explicitne v zákone uviedol.

Keďže sa tak nestalo, vzťahuje sa jeho právo aj na podanie mimoriadneho opravného prostriedku, v danom prípade aj na podanie návrhu na postup podľa § 363 Trestného poriadku, ktorému nesporne korešponduje povinnosť zákonom zmocnených orgánov štátu o takomto návrhu rozhodnúť. To práve z dôvodov, aby generálny prokurátor mohol rozhodnúť o podanom návrhu z pohľadu, či napadnuté rozhodnutie, zrušenia ktorého sa obvinený domáha a konanie, ktoré mu predchádzalo, bolo vydané a realizované v súlade so zákonom.

Na základe uvedeného bol potom aj vydaný pokyn generálneho prokurátora, ktorý tu platí možno 20 rokov, naposledy bol upravený myslím v roku 2012, že pokiaľ o takomto návrhu nebude rozhodnuté, nie je možné vo veci podať obžalobu.

Druhým dôvodom, pre ktorý došlo k vráteniu veci prokurátorovi na došetrenie, bola skutočnosť, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) sa dôsledne neriadili ustanovením § 2 ods. 10 Trestného poriadku, podľa ktorého sú povinné postupovať tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Majú povinnosť obstarávať dôkazy z úradnej povinnosti a objasňovať okolnosti svedčiace proti obvinenému aj v jeho prospech tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie vo veci.

Obzvlášť v prípade, že je obžaloba postavená na výpovedi spolupracujúceho svedka, tzv. kajúcnika, je potrebné túto výpoveď hodnotiť veľmi citlivo a na jej potvrdenie alebo vyvrátenie vykonať ďalšie dokazovanie.

Táto povinnosť pre konajúce orgány vyplýva z rozsiahlej existujúcej judikatúry, podľa ktorej v prípade výpovede tzv. kajúcnika obvinený musí mať možnosť predložiť návrhy na vykonanie dôkazov a konajúce orgány sú povinné vykonať dôkazy, ktorými obvinený výpoveď kajúcnika spochybnil.

To sa v danom prípade nestalo, konajúci vyšetrovateľ vypočul len svedkov, ktorí potvrdzovali výpoveď kajúcnika a zamietol všetky návrhy obvinených, resp. ich obhajcov na vypočutie svedkov, ktorí práve mali výpovede týchto kajúcnikov spochybňovať. To nepovažujem za postup súladný s uloženou povinnosťou konajúcim orgánom vykonávať dôkazy svedčiace v prospech aj neprospech obvineného, tak aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.

 

Hlavné správy: Spomenuli ste zaujímavú vec: že Úrad špeciálneho prokurátora sa neriadil príkazom generálneho prokurátora a extrémne rýchlo podal obžalobu, čo evokuje záver, že tak konal zámerne práve s cieľom zmariť oprávnenie generálneho prokurátora. Nezasvätenému by to mohlo pripadať takmer ako sabotáž… Mýlim sa?

Truban: K tejto otázke sa ja ako sudca vyjadriť neviem a ani nemôžem, lebo nie sú mi zrejmé žiadne skutočnosti prečo a s akým záverom dozorujúci prokurátor nerešpektoval tento pokyn generálneho prokurátora a konal tak, ako konal.

Pre mňa je rozhodujúce, či svojim postupom porušil alebo neporušil zákonom uloženú povinnosť, v danom prípade rešpektovať právo obvineného na obhajobu a obstarať dôkazy v prospech aj neprospech obvineného za účelom umožnenia súdu spravodlivo rozhodnúť.

 

Hlavné správy: V médiách hlavného prúdu sa nedávno vyjadril predseda ŠTS Ján Hrubala, podľa ktorého sudcovia žiadneho súdu nemajú dôvod komentovať a posudzovať správnosť či nesprávnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní, vrátane prokurátora s jedinými výnimkami, ktoré stanovuje Trestný poriadok. Súhlasíte s takýmto výkladom? Chceli by ste sa k postoju pána Hrubalu vyjadriť?

Truban: Oboznámil som sa s vyjadrením predsedu súdu Jána Hrubalu uverejneným v „médiách hlavného prúdu“ a k tomuto by som povedal, že jeho vyjadrenie podľa môjho ďalšieho zistenia sa dotýkalo všeobecne položených otázok vo vzťahu k odmietnutiu obžaloby, pokiaľ nebolo rozhodnuté v prípravnom konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch, a to ešte v období pred mojím rozhodnutím.

S konštatovaním predsedu súdu, ktoré bolo uverejnené, konkrétne že „Podanie či nepodanie opravných prostriedkov pred podaním obžaloby súd vôbec nezaujíma, zaujíma nás len spôsobilosť podanej obžaloby… Sudcu zaujíma len to, či obžaloba je spôsobilá na prijatie a prejednanie v súdnom procese“, sa nestotožňujem, pretože práve naopak, sudca, ktorý je povinný obžalobu po podaní preskúmať, musí sa dôsledne vysporiadať s tým, či tu nie sú okolnosti svedčiace pre postup podľa § 241 ods. 1 Trestného poriadku, teda konkrétne na postúpenie, zastavenie alebo prerušenie trestného stíhania, postúpenie veci samosudcovi, prípadne samosudca senátu, ďalej či tu nie sú dôvody na odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi, a až v poslednom rade, ak tu takéto okolnosti nie sú, či sú splnené podmienky pre nariadenie hlavného pojednávania.

Preto, ak by malo byť pravdou to, čo tvrdí ďalej predseda súdu Ján Hrubala, že „sudcovia žiadneho súdu nemajú dôvod komentovať a posudzovať správnosť či nesprávnosť postupu OČTK s jedinými výnimkami, ktoré stanovuje Trestný poriadok – napríklad posudzujú nevyhovenie žiadosti o prepustení z väzby na slobodu v rámci štádia konania a pred podaním obžaloby“, tak ja sa pýtam, na čo je potom v Trestnom poriadku ustanovenie, ktoré ukladá povinnosť sudcovi podanú obžalobu preskúmať a podľa zistenej skutočnosti postupovať tak, ako to bolo vyššie uvedené, vrátane povinnosti, ak to zistí, obžalobu odmietnuť a vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie z dôvodu zistených závažných procesných chýb, najmä porušenia práva na obhajobu. To potom o akom súdnom dozore tu hovoríme, keď v prípade takýchto zistení by vec nebola vrátená prokurátorovi?

Teda pokiaľ sudca túto povinnosť má uloženú zákonom, je povinný túto svoju zákonnú povinnosť si splniť a vo veci podľa toho rozhodnúť. Ak sudca zistí, že sú tu dôvody na odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi, tak nemôže nariadiť hlavné pojednávanie a tváriť sa, že sa nič nestalo, a že ak aj došlo k porušeniu práva na obhajobu a závažným procesným pochybeniam, tak vec prejedná.

Trestný proces je prísne formálny a v oblasti verejného práva taký aj musí byť. O to viac, že ide o postupy, ktorými sa výrazným spôsobom zasahuje do garantovaných práv a slobôd fyzických a právnických osôb. Konajúce orgány sú preto povinné tieto postupy striktne dodržiavať a dôsledne sa ustanoveniami zákona riadiť.

Preto, v stručnosti zhrnuté, ak raz má obvinený nejaké práva, tak okrem toho, že musí mať možnosť ich uplatniť, musí byť o týchto uplatnených právach aj kompetentnými orgánmi rozhodnuté. Ak majú OČTK uloženú povinnosť, zvlášť v prípade kajúcnikov, obvinenému umožniť navrhnúť dôkazy a aj ich vykonať, tak to majú urobiť a nie sa spoliehať na to, že si tieto úkony vykoná súd. Ide o to, že ak by sa uloženou povinnosťou vykonať takéto úkony dôsledne riadili a tieto úkony by vykonali, mohli by dospieť aj k inému záveru na rozhodnutie v merite veci, ako podať obžalobu.

 

Hlavné správy: Ďakujeme za rozhovor.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

V Peru našli záhadnú múmiu so zviazaným telom. Vedci sú blízko rozlúštenia jej tajomstva

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik)   Pri vykopávkach podzemnej hrobky v Peru našli archeológovia podivnú múmiu s plne zviazaným telom a rukami zakrývajúcimi tvár Ostatky človeka, ktorého pohlavie sa nepodarilo určiť, našli na mieste vykopávok v Cajamarquilla, asi 26 km od hlavného mesta Limy. Podľa archeológov bola múmia pochovaná pred…

Martinová: Euroskeptici si neželajú úspech Konferencie o budúcnosti Európy

0 icon

Brusel 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Jednotnejšia a demokratickejšia Európska únia nie je v záujme všetkých a niektorí politici sa snažia, aby konzultačný proces s občanmi stratil zmysel. Európania sa preto v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) musia zmobilizovať a požadovať reformu Únie smerom k prehĺbeniu demokracie, väčšej jednote…

Fico nazýva prezidentku Čaputovú hovorkyňou ministerstva zahraničia USA. Maďarska sa nezastala, lebo sa bojí, že by sa na samite nemohla ukázať v nových šatách

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Pavol Zachar)   "Pani prezidentka Čaputová by sa v zahraničí mala správať ako hlava suverénneho Slovenska, a nie ako hovorkyňa cudzích záujmov," komentoval v pondelok podvečer šéf strany Smer-SD Robert Fico vystúpenie Zuzany Čaputovej na samite prezidentov krajín V4. Fico uviedol, že v súčasnosti…

Je generálny prokurátor Slovenskej republiky naozaj súčasťou výkonnej moci alebo si Mazák vymýšľa fantasmagórie?

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Práve listy/Foto:TASR–Martin Baumann)   Ob­čian­ska ve­rej­nosť bo­la in­for­mo­va­ná o ná­zo­re prof. JUDr. Já­na Ma­zá­ka, PhD. (pred­se­da Súd­nej ra­dy SR – ús­tav­ný či­ni­teľ), že ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky je or­gá­nom vý­kon­nej mo­ci V rám­ci roz­ho­vo­ru (o súd­nic­tve) s re­dak­tor­kou Den­ní­ka SME Zu­za­nou Ko­va­čič Han­ze­lo­vou dňa 18.11.2021 o.i. uvie­dol „Vznik­la…

Prečo má Švédsko najnižší počet infekcií v EÚ, hoci nemalo žiadne lockdowny ani tvrdé opatrenia?

0 icon

Štokholm 30. novembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Claudio Bresciani/TT News Agency via AP)   Podľa nemeckej NTV stúpa takmer všade v Európe počet korona ochorení, niekde až dramaticky – nie však vo Švédsku. A hoci vo Švédsku nie sú fakticky takmer žiadne korona obmedzenia a nebol tam ani žiadny lockdown, tak je…

Rezort vnútra podporí dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v rómskych komunitách

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo vnútra SR podporí v rámci operačného programu Ľudské zdroje projekty zamerané na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v rómskych komunitách. Ako rezort informoval v tlačovej správe, o dotácie na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklistov vrátane spevnených plôch a osvetlenia,…

Európska komisia zintenzívňuje podporu kultúrneho odvetvia prostredníctvom online príručky

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Európska komisia (EK) vydala novú interaktívnu príručku, ktorá mapuje dostupné možnosti financovania kultúrnych a kreatívnych odvetví na úrovni Európskej únie (EÚ). CulturEU je jednotné kontaktné miesto pre financovanie z prostriedkov EÚ, pričom zhromažďuje dovedna 75 možností financovania z 21 rôznych programov EÚ vrátane programov…

„Ak si niekto myslel, že vírus typu korona zmizne, alebo že ho vyočkujeme, tak je hlupák,“ upozorňuje imunológ Šinkora. Vakcíny sú podľa neho neúčinné, po 4 až 5 mesiacoch už nechránia

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Roman Hanc)   Jediný rozdiel medzi bežnými vírusmi a Covidom-19 je podľa českého imunológa Jiřího Šinkoru v tom, že covid podrobne sledujeme V Českej republike, rovnako ako na Slovensku či v Maďarsku neustále stúpajú čísla pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19. Jednotlivé vlády postupne sprísňujú opatrenia,…

Predstavitelia EÚ a Ruska majú z rokovaní s Iránom pozitívny dojem

0 icon

Viedeň 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner)   Irán a svetové mocnosti musia vyriešiť viacero "zložitých otázok", uviedol v pondelok vyjednávač EÚ Enrique Mora po prvom dni obnovených rozhovorov o iránskej jadrovej dohode vo Viedni. Zároveň však vyjadril optimizmus, že rokovania sú na dobrej ceste. Informovala o tom agentúra DPA Mora…

Igor Melicher: “Prázdna špajza, ale Matovič nemá problém zadlžiť Slovensko o 10 miliárd eur, nemá problém predstaviť zákon, ktorý zruinuje živnostníkov, nemá problém naliať milióny do pochybných lotérii“

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Podľa člena predsedníctva strany Smer-SD Igora Melichera, vládna zostava okolo Eduarda Hegera používa komunikáciu, ktorá je "absolútnym výsmechom každého jedného z nás". Mladý opozičný politik kritizuje, že vláda najprv ruší všetky sociálne opatrenia ako vyššia minimálna mzdu, 13. dôchodky, až po obedy zadarmo, lebo…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

31 014 úmrtí, 2 890 600 zranení po injekciách COVID v európskej databáze nežiaducich reakcií, pretože mladí, predtým zdraví ľudia naďalej umierajú

0icon

  Databáza Európskej únie o hláseniach podozrení na liekové reakcie sa nazýva EudraVigilance a v súčasnosti hlási 31 014 smrteľných prípadov a 2 890 600 chorôb po injekciách lieku COVID-19. Predplatiteľ Health Impact

Slavěna Vorobelová

Ústavní sudcovia budíček

0icon

Politika strachu a nenávisti je hlavným nástrojom na presadzovanie zmien správania sa obyvateľstva. Pri použití politiky strachu vláda štátu nadobúda pocit, že má celý štát a jeho obyvateľstvo pod absolútnou kontrolou. Vláda ponižuje svojich obyvateľov sebe vlastnou aroganciou, vyvolávaním pocitu bezmocnosti, zastrašovaním nezmyselnými a svojvoľným

Ivan Holek

Prečo je premiér Heger služobníkom diabla?

0icon

Diabol, je ten, kto sa stavia proti Pánovi a jeho Vôli. Kto sa chce postaviť na jeho miesto a byť múdrejší ako On. A presne toto isté robí diabolská suita takzvaných odborníkov, zhromaždených okolo Hegera.V čom konkrétne spočíva ich služba satanovi?Stvoriteľ daroval človeku slobodnú vôľu. Tento jeho dar je absolútny…

Gustáv Murín

Adélka na čele eko-aktivizmu? Celé zle...

0icon

Za komunistickej vlády sa tomu hovorilo „angažovanosť“ a už vtedy sa našli najmä oduševnené komsomolky, čo propagovali každú komunistickú obludnú sprostosť. Pre ne bolo podstatné ukázať sa na čele „pokroku“, z čoho následne vyplývali všetky privilégiá, ktoré len komunistický režim mohol poskytnúť. Ak sa Adélka vydala

Ivan Lehotský st.

Dubček a pokrytectvo

0icon

Pred pár dňami bolo 100 rokov od narodenia Alexandra Dubčeka. Naši politici si o neho „obtierali hubu“, síce korektne vyzdvihli jeho humánnosť, ale pre svoju zadubenosť nemohli uviesť, že svetoznámym politikom sa nestal pre túto jeho vlastnosť, ale pre jeho víziu, ktorú formuloval ako túžbu väčšiny ľudí na celom svete…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Poludňové skaly v Malej Fatre

Autor: TASR-Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Peru našli záhadnú múmiu so zviazaným telom. Vedci sú blízko rozlúštenia jej tajomstva

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik)   Pri vykopávkach podzemnej hrobky v Peru našli archeológovia podivnú múmiu s plne zviazaným telom a rukami zakrývajúcimi tvár Ostatky človeka, ktorého pohlavie sa nepodarilo určiť, našli na mieste vykopávok v Cajamarquilla, asi 26 km od hlavného mesta Limy. Podľa archeológov bola múmia pochovaná pred…

Martinová: Euroskeptici si neželajú úspech Konferencie o budúcnosti Európy

0 icon

Brusel 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Jednotnejšia a demokratickejšia Európska únia nie je v záujme všetkých a niektorí politici sa snažia, aby konzultačný proces s občanmi stratil zmysel. Európania sa preto v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) musia zmobilizovať a požadovať reformu Únie smerom k prehĺbeniu demokracie, väčšej jednote…

Fico nazýva prezidentku Čaputovú hovorkyňou ministerstva zahraničia USA. Maďarska sa nezastala, lebo sa bojí, že by sa na samite nemohla ukázať v nových šatách

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Pavol Zachar)   "Pani prezidentka Čaputová by sa v zahraničí mala správať ako hlava suverénneho Slovenska, a nie ako hovorkyňa cudzích záujmov," komentoval v pondelok podvečer šéf strany Smer-SD Robert Fico vystúpenie Zuzany Čaputovej na samite prezidentov krajín V4. Fico uviedol, že v súčasnosti…

Je generálny prokurátor Slovenskej republiky naozaj súčasťou výkonnej moci alebo si Mazák vymýšľa fantasmagórie?

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Práve listy/Foto:TASR–Martin Baumann)   Ob­čian­ska ve­rej­nosť bo­la in­for­mo­va­ná o ná­zo­re prof. JUDr. Já­na Ma­zá­ka, PhD. (pred­se­da Súd­nej ra­dy SR – ús­tav­ný či­ni­teľ), že ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky je or­gá­nom vý­kon­nej mo­ci V rám­ci roz­ho­vo­ru (o súd­nic­tve) s re­dak­tor­kou Den­ní­ka SME Zu­za­nou Ko­va­čič Han­ze­lo­vou dňa 18.11.2021 o.i. uvie­dol „Vznik­la…

Prečo má Švédsko najnižší počet infekcií v EÚ, hoci nemalo žiadne lockdowny ani tvrdé opatrenia?

0 icon

Štokholm 30. novembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Claudio Bresciani/TT News Agency via AP)   Podľa nemeckej NTV stúpa takmer všade v Európe počet korona ochorení, niekde až dramaticky – nie však vo Švédsku. A hoci vo Švédsku nie sú fakticky takmer žiadne korona obmedzenia a nebol tam ani žiadny lockdown, tak je…

Rezort vnútra podporí dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v rómskych komunitách

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo vnútra SR podporí v rámci operačného programu Ľudské zdroje projekty zamerané na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v rómskych komunitách. Ako rezort informoval v tlačovej správe, o dotácie na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklistov vrátane spevnených plôch a osvetlenia,…

Európska komisia zintenzívňuje podporu kultúrneho odvetvia prostredníctvom online príručky

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Európska komisia (EK) vydala novú interaktívnu príručku, ktorá mapuje dostupné možnosti financovania kultúrnych a kreatívnych odvetví na úrovni Európskej únie (EÚ). CulturEU je jednotné kontaktné miesto pre financovanie z prostriedkov EÚ, pričom zhromažďuje dovedna 75 možností financovania z 21 rôznych programov EÚ vrátane programov…

„Ak si niekto myslel, že vírus typu korona zmizne, alebo že ho vyočkujeme, tak je hlupák,“ upozorňuje imunológ Šinkora. Vakcíny sú podľa neho neúčinné, po 4 až 5 mesiacoch už nechránia

0 icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Roman Hanc)   Jediný rozdiel medzi bežnými vírusmi a Covidom-19 je podľa českého imunológa Jiřího Šinkoru v tom, že covid podrobne sledujeme V Českej republike, rovnako ako na Slovensku či v Maďarsku neustále stúpajú čísla pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19. Jednotlivé vlády postupne sprísňujú opatrenia,…

Predstavitelia EÚ a Ruska majú z rokovaní s Iránom pozitívny dojem

0 icon

Viedeň 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner)   Irán a svetové mocnosti musia vyriešiť viacero "zložitých otázok", uviedol v pondelok vyjednávač EÚ Enrique Mora po prvom dni obnovených rozhovorov o iránskej jadrovej dohode vo Viedni. Zároveň však vyjadril optimizmus, že rokovania sú na dobrej ceste. Informovala o tom agentúra DPA Mora…

Igor Melicher: “Prázdna špajza, ale Matovič nemá problém zadlžiť Slovensko o 10 miliárd eur, nemá problém predstaviť zákon, ktorý zruinuje živnostníkov, nemá problém naliať milióny do pochybných lotérii“

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Podľa člena predsedníctva strany Smer-SD Igora Melichera, vládna zostava okolo Eduarda Hegera používa komunikáciu, ktorá je "absolútnym výsmechom každého jedného z nás". Mladý opozičný politik kritizuje, že vláda najprv ruší všetky sociálne opatrenia ako vyššia minimálna mzdu, 13. dôchodky, až po obedy zadarmo, lebo…

Podkasty

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Kto ukradol z nemocníc 742 pľúcnych ventilátorov za milióny eur?

icon

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Zuzana Čaputová, sa priznala, že po návšteve ružinovskej nemocnice už vie, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením covid-19 je naozaj veľmi vážna, preto treba zmeniť prístup. A dodala, že súhlasí s návrhom epidemiológov, že potrebujeme sprísniť lockdown. A stalo sa. Zrejme je naša pani z Grasalkovičovho...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

31 014 úmrtí, 2 890 600 zranení po injekciách COVID v európskej databáze nežiaducich reakcií, pretože mladí, predtým zdraví ľudia naďalej umierajú

0icon

  Databáza Európskej únie o hláseniach podozrení na liekové reakcie sa nazýva EudraVigilance a v súčasnosti hlási 31 014 smrteľných prípadov a 2 890 600 chorôb po injekciách lieku COVID-19. Predplatiteľ Health Impact

Slavěna Vorobelová

Ústavní sudcovia budíček

0icon

Politika strachu a nenávisti je hlavným nástrojom na presadzovanie zmien správania sa obyvateľstva. Pri použití politiky strachu vláda štátu nadobúda pocit, že má celý štát a jeho obyvateľstvo pod absolútnou kontrolou. Vláda ponižuje svojich obyvateľov sebe vlastnou aroganciou, vyvolávaním pocitu bezmocnosti, zastrašovaním nezmyselnými a svojvoľným

Ivan Holek

Prečo je premiér Heger služobníkom diabla?

0icon

Diabol, je ten, kto sa stavia proti Pánovi a jeho Vôli. Kto sa chce postaviť na jeho miesto a byť múdrejší ako On. A presne toto isté robí diabolská suita takzvaných odborníkov, zhromaždených okolo Hegera.V čom konkrétne spočíva ich služba satanovi?Stvoriteľ daroval človeku slobodnú vôľu. Tento jeho dar je absolútny…

Gustáv Murín

Adélka na čele eko-aktivizmu? Celé zle...

0icon

Za komunistickej vlády sa tomu hovorilo „angažovanosť“ a už vtedy sa našli najmä oduševnené komsomolky, čo propagovali každú komunistickú obludnú sprostosť. Pre ne bolo podstatné ukázať sa na čele „pokroku“, z čoho následne vyplývali všetky privilégiá, ktoré len komunistický režim mohol poskytnúť. Ak sa Adélka vydala

Ivan Lehotský st.

Dubček a pokrytectvo

0icon

Pred pár dňami bolo 100 rokov od narodenia Alexandra Dubčeka. Naši politici si o neho „obtierali hubu“, síce korektne vyzdvihli jeho humánnosť, ale pre svoju zadubenosť nemohli uviesť, že svetoznámym politikom sa nestal pre túto jeho vlastnosť, ale pre jeho víziu, ktorú formuloval ako túžbu väčšiny ľudí na celom svete…

TopDesať

Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

0 icon

Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

4-krokový návod ako sa vysporiadať so smútkom počas sviatkov

0 icon

Emočne autentické sviatky môžete mať neustále, dokonca aj keď sa vás dotkne závan smútku. Ktokoľvek napísal pieseň „ Je to najúžasnejší čas v roku“, nikdy nemusel zažiť Vianoce počúvajúc bratrancove nadávky na politiku. Alebo stráviť celé Vianoce sám, zatiaľ čo počuje štrnganie pohárov a smiech vybuchujúci z vedľajšieho bytu. Našťastie, psychologický výskum naznačuje pár efektívnych spôsobov,…

Si inteligentný? Zisti to v tomto krátkom teste, ktorý pozostáva len z troch otázok!

0 icon

IQ testov je plný internet a zväčša sa skladajú z obrovského množstva otázok, ktoré sú často náročné. Najhoršie, čo sa ti môže stať, je, že po skončení takéhoto testu, ktorý ti zabral 15 minút, od teba webstránka požaduje, aby si poslal SMS v hodnote niekoľkých eur. To sa ti však…

Zlom San Andreas ako časovaná bomba? 3. časť

0 icon

Prinášame záverečnú časť článku s názvom Zlom San Andreas ako časovaná bomba? O litosferických doskách, ktoré sa tiahnu naprieč celou zemeguľou už bolo povedané dosť, taktiež sme sa v predošlých článkoch pozreli na najsilnejšie, najslabšie a bez prístrojov citeľné zemetrasenie z pohľadu Richterovej stupnice. Vedeli ste, že táto stupnica bola…

Máme šancu prežiť nukleárny výbuch?

0 icon

Častice rádioaktívneho spádu v malom množstve nám nedokážu nijak ublížiť. V súčasnosti je rádioaktivita všade okolo nás, hoci si to neuvedomujeme. Avšak ak by došlo k nuklárnemu útoku, obrovské množstvo týchto častíc rádioaktívneho spádu by padali na zem a spôsobovali by choroby a smrť v oblasti spádu. Vedci odhadujú, že na svete je v súčasnosti viac…

Armádny Magazín

Operácia „Razgrom“. Zatiaľ len ako fikcia

0 icon

Slovensko, 30. november 2021 (AM) – V zahraničných i domácich médiách sa čoraz častejšie objavujú analýzy možných scenárov celoeurópskeho, prípadne globálneho vojenského konfliktu, ktoré môžu vzísť z viacerých ohnísk. Ich častým spoločným menovateľom je pris

Výrobca vrtuľníkov Bell oznámil dodávku piatich strojov pre Ukrajinu

0 icon

Kolín nad Rýnom, Nemecko (30. novembra 2021) – Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska firma Textron (NYSE: TXT), na veľtrhu European Rotors oznámila, že uzatvorila zmluvu na dodávku piatich svojich strojov zákazníkom na Ukrajine.   „Vrtuľníky Bell 429 a 505 zaznamenávajú na európskom trhu mimoriadne úspechy,

Spočítajme koľko Francúzov zomrelo za Hitlera a koľko proti nemu

0 icon

Francúzsko, 30. november 2021 (AM) – Známa historická príhoda hovorí, že keď poľný maršal Wilhelm Keitel uvidel predstaviteľov Francúzska pri podpise kapitulácie nacistickým Nemeckom, od prekvapenia mu vypadol monokel z oka. "Aj s nimi sme prehrali?" Spýtal sa s úškrnom. Poľný maršal sa mal čím čudovať: napriek jednotlivým hr

Príhoda červenoarmejca: Život mu zachránil nemecký zapaľovač

0 icon

Slovensko, 30. november 2021 (AM) – Túto príhodu na internete vyrozprával bývalý červenoarmejec Iľja Ivanovič Krasnov, ktorý do Červenej armády nastúpil v roku 1942 so svojimi tromi bratmi, Pjotrom, Sášom a Nikitom. O Nikitovi sa Iľja, ako autor tejto spomienky, nezmieňuje, Pjotr padol pri obrane Stalingradu a príhodu, ktorú popísal zažil Sáša alebo Alexander Ivano

Zoznam zbraní dodávaných z USA Ukrajine rastie, vyhlásil ruský veľvyslanec vo Washingtone

0 icon

Rusko, 29. november 2021 (AM, Sputnik) – Ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov informoval, že zoznam zbraní dodávaných USA na Ukrajinu rastie. „… Zoznam zb

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Poludňové skaly v Malej Fatre

Autor: TASR-Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali