Rozsah represií v ZSSR: Čo hovoria archívy?

Moskva 18. júla 2019 (HSP/Foto: TK)

 

Psychologická vojna proti Rusku sa vedie na niekoľkých frontoch. Z nich sa o vplyv na myslenie ľudí najurputnejšie boje odohrávajú v oblasti pohľadu na sovietsku históriu. O čo tu ide?

Na snímke krivka miery popularity J.V.Stalina v súčasnom Rusku

Natalia Naročnickaja podstatu tohto konfliktu vo svojej knihe „Rusko a jeho miesto vo svete; za čo a s kým sme bojovali“ vysvetľuje takto: „   Podstata tkvie v plnej a definitívnej démonizácii komunistického stalinistického Sovietskeho zväzu. K dosiahnutiu tohto cieľa bolo nutné komunistický ZSSR stotožniť s hitlerovským nacistickým režimom a privliecť zadnými dvierkami už neexistujúci ZSSR pred akýsi virtuálny norimberský tribunál“.

No súdiac podľa interpretácií niektorých historických udalostí, nepriateľom Ruska ani toto stotožnenie komunistického ZSSR s nacistickým Nemeckom nestačí. Pohľad Západu na rozsah represií v ZSSR nás chce presvedčiť o tom, že v sovietskom Rusku si vlastní ľudia povraždili viac obyvateľov, než nacistická hitlerovská invázia počas Veľkej vlasteneckej vojny, ktorá stála Sovietsky zväz asi 27 miliónov životov ( pritom vojakov padlo asi 8,7 miliónov). Za hranicami ZSSR vychádzali knihy autorov ruskej národnosti, kde počty obetí sovietskeho režimu zodpovedali tejto propagandistickej požiadavke.

Najznámejšou osobou v tomto smere je Alexander Isajevič Soľženicyn, ktorého publikácia „Súostrovie Gulag“ udáva počet obetí sovietskeho režimu vo výške 66 miliónov osôb. Spisovateľ, od roku 1970 nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, čerpal číselné údaje od profesora štatistiky Ivana Alexejeviča Koškina (v emigrácii na Západe píšuceho pod pseudonymom Kurganov). Že Soľženicyn čerpal od Kurganova, je zrejmé z citátu jeho rozhovoru pre španielsku televíziu z marca 1976: „Profesor Kurganov nepriamou metódou vypočítal, že od roku 1917 do roku 1959 iba následkom vnútornej vojny sovietskeho režimu proti vlastnému národu, to znamená následkom usmrtenia hladom, kolektivizáciou, vysídľovaním roľníkov na likvidáciu, väznicami, tábormi a zastrelením – iba následkom toho u nás zahynulo, vrátane našej občianskej vojny, 66 miliónov ľudí…   Podľa jeho výpočtov sme v Druhej svetovej vojne stratili následkom pohŕdavého a krutého neprimeraného vedenia 44 miliónov ľudí!. Takže celkom sme následkom socialistického systému stratili 110 miliónov ľudí!“

Zamerajme teraz pozornosť na to, čo na danú tému hovoria domáce ruské zdroje. Uvedieme dva. Prvým zdrojom je správa z roku 1954, ktorú si nechal vypracovať N. S. Chruščov a druhým prameňom je práca prof. Zemskova, ktorému sa v čase perestrojky a glasnosti otvorili dvere do štátnych archívov.

Nikita Chruščov, ktorého vláda v ZSSR nabrala od začiatku ostrý protistalinský kurz (nemal teda v úmysle zľahčovať zločiny stalinského obdobia), nariadil v tomto smere šetrenie, ktorého výsledkom je nasledujúce hlásenie z roku 1954:

Na snímke socha Alexandra Solženicyna

1.februára 1954
Tajomníkovi ÚV KSSZ súdruhovi Chruščovovi N. S.

V súvislosti so signálmi od mnohých osobností v radoch ÚV KSSZ o nezákonných rozsudkoch za kontrarevolučné činy v minulých rokoch  Kolégiom OGPU (Объединённое государственное политическое управление при СНК СССР), trojkami NKVD ( Наро́дный комиссариа́т вну́тренних дел ), osobitných komisií, vojenského kolégia, súdmi a vojenskými tribunálmi a v súvislosti s vašimi pokynmi o nevyhnutnosti preskúmať prípady osôb odsúdených za kontrarevolučné zločiny  toho času sa nachádzajúce v táboroch a väzniciach, hlásime: v čase od roku 1921 do teraz za kontrarevolučné trestné činy bolo odsúdených  spolu 3 777 380 osôb, z toho 642 980 k trestu smrti, 2 369 220 osôb k uväzneniu v táboroch  väzniciach po dobu do 25 rokov, 765 180 osôb k vyhnanstvu a vysídleniu. Z celkového množstva odsúdených, bolo približne 2 900 000 odsúdených Kolégiom OGPU, trojkami NKVD a Osobitnými komisiami. Asi 877 000 súdmi, vojenskými tribunálmi, špeciálnymi a vojenskými kolégiami.

…Je potrebné poznamenať, že na základe Ustanovenia CIK a SNK ZSSR (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР, СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ) СССР) z 5. novembra 1934,na Osobitnom zasadnutí  NKVD ZSSR, ktoré sa uskutočnilo 1. septembra 1953, bol konštatovaný počet 442 531 odsúdených osôb, z toho k trestu smrti 10 101 osôb, k strate slobody 360 921, k vyhnanstvu a vysídleniu ( v rámci hraníc štátu) 57 539 osôb a k iným spôsobom potrestania ( vysídlenie za hranice, navýšenie doby straty slobody, povinné liečenie) – 3 970 osôb…
Generálny prokurátor R. Rudenko
Minister vnútra S. Kruglov
Minister spravodlivosti K. Goršenin

Ako je zrejmé z uvedeného dokumentu, celkom od roku 1921 do začiatku roku 1954 na základe politických obvinení bolo k trestu smrti odsúdených 642 980 osôb, k strate slobody 2 369 220, k vyhnanstvu 765 180. Je tiež potrebné mať na pamäti, že nie všetky rozsudky boli vykonané. Napríklad od 15. júla 1939 do 20. apríla 1940 za dezorganizáciu táborového života a výroby bolo odsúdených na trest smrti 201 väzňov, no potom časti z nich bol trest smrti zmenený na trest odňatia slobody na 10 – 15 rokov. V roku 1934 bolo v táboroch 3 849 uväznených  odsúdených na smrť, ktorým sa trest zmiernil na trest straty slobody.

Podľa druhých archívnych dokumentov z tohto obdobia, počet odsúdených za kontrarevolučné a iné osobitne nebezpečné hospodárske priestupky za obdobie 1921 – 1953 predstavuje: ťažké tresty- 799 455; tábory, kolónie a väzenia – 2 634 397; vyhnanstvo a vysídlenie 413 512; iné tresty – 215 942. Celkom odsúdených 4 060 306 osôb.

Pod „inými trestami“ máme na mysli sledovanie človeka, povinné liečenie, alebo vysídlenie za hranice. Treba vziať do úvahy, že do uvedenej štatistiky sa dostal významný počet kriminálnych živlov. Ide o to, že na jednom z uložených zväzkov v archíve, na základe ktorého bola zverejnená táto štatistika, nachádza sa poznámka napísaná ceruzkou: „Celkom odsúdených za roky 1921-1938 je 2 944 879 osôb, z nich 30% (1,062 milióna) – kriminálnici“. V tejto súvislosti celkový počet „represirovaných“ neprevyšuje cifru 3 milióny.

Koncom 80-tych rokov bol vykonaný výskum komisiou, ktorú viedol člen – korešpondent Akadémie vied ZSSR J. Pospelov. Do nej patril aj hlavný vedecký pracovník histórie Akadémie vied ZSSR Viktor Nikolajevič Zemskov. Zemskov je v Rusku i na Západe považovaný za odborníka na politické represie, roky pracoval s dovtedy utajenými dokumentmi. Výsledky výskumu Zemskova sú nasledovné: Za 72 rokov sovietskej moci boli podrobené represiám okolo 4 milióny ľudí, z ktorých 828 tisíc bolo odsúdených k najvyššiemu trestu. Z toho 682 tisíc (teda vyše 82%) pripadá na roky 1937 – 1938. Na ostatných 70 rokov sovietskej periódy pripadá celkom 146 tisíc odsúdených na smrť, teda niečo okolo 18%.

Z týchto údajov je zrejmé, že ruská strana nepopiera fakt represií počas existencie ZSSR. Len ich rozsah sa zásadne líši od toho, aké cifry udávajú západné zdroje. Veď tie sú aj 20-násobkom toho, o čom svedčia archívne údaje. Okrem toho, že bolo množstvo nevinne väznených i popravených, boli spáchané aj trestné činy kriminálneho charakteru, vedomé sabotáže, spiknutia, záškodníctvo a iné protištátne činy, ktoré sa v tej dobe trestali ináč ako dnes. Neboli všetci nevinní podobne, ako 1.januára 1990 po Havlovej amnestii z  tisícov väzňov neboli všetci politickí, ako si to mysleli niektorí na Západe.

Mieru zveličenia rozsahu týchto represií by som ukázal na takomto príklade:

Počas Druhej svetovej vojny bolo zo Slovenska deportovaných v dvoch etapách spolu asi 70 tisíc židovských spoluobčanov. Predstavme si, že by sa našiel spisovateľ, ktorý by toto číslo vynásobil dvadsiatimi a vydával tento počet za hodnoverný. Vychádza nám číslo 1,4 milióna. Samozrejme, že toto číslo spôsobuje totálny rozvrat v demografickej štruktúre vtedajšieho Slovenska (Podobne tak 66 miliónový, či dokonca ešte väčší  úbytok obyvateľov ZSSR by obrátil hore nohami celú demografiu bývalého ZSSR, čo sa nestalo) . Akú vážnosť by mal dnes takýto autor na Slovensku? Kto by zdvihol ruku za postavenie sochy takémuto spisovateľovi?

Ešte pre zaujímavosť: Súostrovie Gulag bolo autorom dopísané v roku 1968. V roku 1973 vyšlo v Paríži. Soľženicyn bol vyhostený zo ZSSR 13.februára v roku 1974. Zaujímavý je spôsob, ako sa dielo i celý osobný archív spisovateľa fyzicky dostalo na Západ: Jedným z kanálov prevozu boli diplomatické služby. Zástupcom vojenského atašé USA v ZSSR bol vtedy William Eldridge Odom. Ten pomohol vyviesť za hranice najväčšiu časť archívu Soľženicyna ešte pred jeho vysídlením z vlasti. W. Odom bol profesionálnym agentom. Na takúto akciu musel mať príkaz od svojho nadriadeného z Washingtonu. A tento príkaz na vyvezenie archívu disidenta za hranice ZSSR mohol byť vydaný jedine na základe splnenia dvoch predpokladov: Buď v momente prevozu archívu disident už bol naverbovaný tajnými službami. Alebo tieto tajné služby plánovali v budúcnosti použitie spisovateľa pre svoje ciele za hranicami. S Odomom sa po roku pobytu v Amerike Soľženicyn stretáva aj osobne.

Na snímke socha Alexandra Solženicyna

William Eldridge Odom bol od roku 1977 do roku 1981 vojenským konzultantom poradcu prezidenta Spojených štátov pre otázky národnej bezpečnosti Zbignieva Brzezinského. Od roku 1981 bol zástupcom rozviedky náčelníka štábu pozemného vojska SŠA. Od roku 1982 mal hodnosť generálmajora. Od roku 1984 bol generálporučíkom. Od roku 1985 bol riaditeľom Agentúry národnej bezpečnosti a šéfom Centrálnej bezpečnostnej služby (National Security Agency) Spojených štátov amerických. Jeho meno je zvečnené v Sieni slávy Vojenskej rozviedky SŠA. Po odchode do dôchodku sa utiahol do ústrania v štáte Vermont, zhodou okolností vo vzdialenosti asi hodinovej jazdy autom od domu Soľženicyna. Ale toto uvádzam len tak mimochodom, čisto ako zaujímavosť…

Dnešné Rusko je v pohľade na osobu Soľženicyna rozdelené do troch hlavných skupín. Väčšina zaujíma k tomuto  „nobelovščikovi“ ľahostajný postoj. Pre druhých je Soľženicyn „великий русский писатель“ a pre tých tretích je Alexander Isajevič „великий русский предатель“.

Ku ktorej skupine patríš ty, vážený čitateľ?

Tibor Korečko

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Generálny prokurátor zrušil časť obvinení exsudcu Richarda Molnára

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka zrušil v štyroch bodoch obvinenia bratislavského krajského exsudcu Richarda Molnára z kauzy Víchrica pre pokračovací zločin prijímania úplatku, sčasti spolupáchateľstvom, ako aj príslušnú časť nadväzujúceho uznesenia špeciálneho prokurátora o zamietnutí sťažnosti. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry…

Šipoš: Poslanci OĽANO nevidia dôvod iniciovať odvolanie Kolíkovej: „Niektorých poslancov si ministerka ešte musí získať“

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu OĽANO nevidia dôvod vyvíjať iniciatívu na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Niektorí poslanci hnutia potrebujú ešte určité záležitosti dovysvetliť, to sa však má udiať na koaličnej rade, nie na verejnosti. Novinárom to v utorok…

Princ Harry informoval o novom programe s Oprah Winfreyovou zameranom na traumy a stres

0 icon

Londýn 11. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Princ Harry uviedol, že väčšina ľudí si so sebou nesie "nevyriešené traumy, stratu alebo smútok". Urobil tak pred začatím jeho nového televízneho programu vytvoreného spoločne s moderátorkou Oprah Winfreyovou Web Express uvádza, že očakávaný televízny program princa Harryho a Oprah Winfreyovej zameraný na…

Záver Premier League až s 10 000 fanúšikmi na tribúnach, na finále FA Cupu sa očakáva 21 000 ľudí

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Dan Kitwood)   Posledné dve kolá anglickej futbalovej Premier League by sa mohli odohrať s 10 000 divákmi na tribúnach, resp. s počtom, ktorý naplní 25% kapacity štadiónov. Pred pár týždňami ešte číra fikcia sa o pár dní zmení na skutočnosť. Predseda vlády Boris Johnson potvrdil…

Biden verí, že sa stretne s ruským prezidentom Putinom

0 icon

Washington 11. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Joe Biden verí, že stretnutie s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom prebehne. Uviedol to po prejave v Bielom dome. Americký vodca predniesol prejav v Bielom dome o boji proti ekonomickým dopadom pandémie. Na konci akcie sa jeden z novinárov opýtal Bidena,…

Tržby za koronavakcínu: Farmaceutická firma BioNTech v prvom štvrťroku dosiahla čistý zisk 1,13 miliardy eur

0 icon

Berlín 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Michael Probst)   Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech za prvý kvartál tohto roka vykázala čistý zisk v objeme 1,13 miliardy eur. Pomohli tomu silné tržby za predaj vakcíny proti koronavírusu. Spoločnosť uviedla, že jej tržby za január až marec tohto roka stúpli na viac ako 2 miliardy…

Zuzana Čaputová navštívila v Kodani Štátny sérologický ústav a EEA

0 icon

Kodaň/Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok navštívila so slovenskými vedcami Štátny sérologický ústav v dánskej Kodani. Stretla sa aj výkonným riaditeľom Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Hansom Bruninckxom Štátny sérologický ústav v Kodani má za úlohu zabezpečiť pripravenosť na infekčné choroby a biologické hrozby.…

Súdna rada SR pokračuje vo výbere budúcich sudcov Najvyššieho správneho súdu SR

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Súdna rada SR by mala počas utorka vypočuť šiestich kandidátov na sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Ide o druhé kolo výberového konania. Verejné vypočúvanie uchádzačov bude trvať do stredy (12.5.). Pred Súdnu radu by sa malo postaviť 12 záujemcov o sudcovský post…

Bekmatov: „Naď sa snaží verejne zastrašiť riaditeľa Múzea SNP cez jeho pracovné miesto. Je odhodlaný ho profesne zlikvidovať“

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Už niekoľko dní sa diskutuje o tom, že ministerstvá obrany a kultúry sa dohodli, že Múzeu SNP v Banskej Bystrici prejde pod správu rezortu obrany ministra Jaroslava Naďa (OĽaNO). Podľa publicistu a šéfa hnutia Socialisti.sk Artura Bekmatova je jedným zo skutočných dôvodov tejto…

Barteková si v obľúbenom Lonate vystrieľala bronz v skeete

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská reprezentantka Danka Barteková sa v pretekoch Svetového pohára v talianskom Lonate prestrieľala na stupeň víťazov. V skeete obsadila tretie miesto, keď predtým v kvalifikácii skončila piata. Vo finále dosiahla výsledok 43 bodov. Predstihli ju s 55 bodmi víťazná Američanka Austen Jewell Smithová…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Ako si ministerka Kolíková natrúsila do vlastných úst!

0icon

Ako vieme, hlasovanie o jej zotrvaní na ministerskom kresle vyšlo v jej prospech, ale nie celkom jednoznačne i napriek tomu, že to predpovedal redaktor JOJ-ky Petrus, ktorý ako povedal včera v Novinách TV JOJ divákom, nezostane do konca nočného odvolávania, pretože víťaz dlhého tenisového zápasu je jasný a navyše svojim…

Mária Šamierová

Moje jednoduché postrehy - MY VY, VAŠI NAŠI…….

0icon

Neskutočne rozsiahle, časté a bezcieľne tlačovky zástupcov vlády a politických strán a nielen ich, vzbudzujú vo mne nemilé pocity  potvrdzujúce a  u niektorých rozširujúce poznatky a informácie o ich odbornej a morálnej   úrovni.  Zaujímavým je aj ich sledovanie a analyzovanie vystupovania, vyjadrovania a myšlienkových postupov. Prečo im poradcovia (asistenti, ktorí…

Boris Mesár

Začala sa vo Francúzku celoeurópska občianska vojna proti plánom globalistov na Európsky kalifát ?

0icon

V apríli 2021 napísali generáli vo výslužbe list Macronovi : „Hodina je pokročilá, Francúzsko je v nebezpečenstve, čelí hneď niekoľkým smrteľným hrozbám“ – takéto sú úvodné slová listu, ktorý prezident Macron aj s podpismi obdržal 14. apríla tohto roku. Signatári varujú pred vypuknutím rasových nepokojov a hovoria, že v krajine…

Tony Belohorec

Rusi sa zmietajú v bolestiach. Poďme si do nich kopnúť aj my

0icon

Strávil som analýzou ľudskej povahy takmer celý život a nemyslím si, že existuje ľudské konanie, ktoré by ma prekvapilo, v zmysle - ohúrilo, preto, lebo som sa s ním alebo podobným typom dodnes nestretol. Na druhej strane, je pravda, že mentálne vzruchy dnes ľuďom ubližujú natoľko, že potrebujú terapiu. Ak…

Ivan Lehotský st.

O vlastenectve trochu ináč

0icon

Dennodenne nás naša vláda, „najlepšia“ v histórii, kŕmi hoaxmi (používam jej súčasnú terminológiu) o agresívnom Rusku, o strašnej pandémii, o úžasných perspektívach obnovy štátu, atď. Nepočul som však, že by sa táto skvelá vláda niekedy venovala inej veľkej a potrebnej téme – vlastenectvu. Od roku 2011 je v Organizácii spojených…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Geniálne nápady, pri ktorých si povieš iba: WOW

0 icon

Dobrý dizajn vždy priťahuje pozornosť. Môžeš ho vidieť pritom vo všetkom, čo nás obklopuje. A vtedy si povieš len: WOW. Množstvo z nich je síce primitívnych, ale v jednoduchosti je krása. Našťastie existujú aj špeciálne príklady dizajnu, ktoré si nebudeš chcieť nechať pre seba a podelíš sa o WOW efekt…

Bomba na svetovej výstave - Kto ju nastražil? 1. časť

0 icon

Prinášame vám ďalšiu minisériu článkov s názvom Bomba na svetovej výstave. Dňa 4. júla 1940 vybuchla v britskom pavilone na svetovej výstave v New Yorku časovaná bomba. V tej dobe Spojené štáty napriek miernemu zlepšeniu ekonomickej situácie vďaka hospodárskej politike F. D. Roosevelta prezývanej Nový údel viazli v kríze, takže prezident pokladal svetovú výstavu za…

TOP10+: Veci, ktoré mala za ZSSR každá domácnosť, no dnes už ich spozná málokto

0 icon

Od kolapsu ZSSR uplynulo takmer 30 rokov. Zdá sa, že za takú dlhú dobu by sa mali veci v našich domovoch vymeniť niekoľkokrát, ale nie. Koľkokrát nájdeš aj ty doma objekty pripomínajúce minulosť zapatrošené v skrinkách alebo u babky v dome? Pre dospelých aj obyčajný pohľad na tieto veci môže…

TOP10: Ako vyzerajú produkty skôr, ako si ich kúpiš? 2. časť

0 icon

Coca-Cola predáva každý deň viac ako 1,9 miliardy porcií v 200 rôznych krajinách, a napriek tomu pred výrobou nevyzerá ako nápoj, ktorý kupujeme v obchode. Existuje veľa ikonických výrobkov vyrobených z ingrediencií, o ktorých by sme možno nikdy nepomysleli, že sa používajú na tieto produkty. Napríklad lak na nechty je len kúsok látky z bavlny pred spracovaním 6.…

Jazero smrti Karačaj je najznečistenejším miestom na svete

0 icon

V Čejlabinskej oblasti Ruska nájdeš jazero Karačaj, ktoré je tak rádioaktívne, že stačí na jeho brehu stráviť 10 minút a dostaneš smrteľnú dávku radiácie. Ak by si na brehu strávil hodinku, máš takmer 100 % istotu, že nachytané žiarenie ťa do niekoľkých hodín zabije. Prečo ľudia Karačaj vôbec vytvorili? Pritom sa na…

Vo svete IT

Zdieľate na Facebooku články ešte predtým, ako si ich prečítate? Sociálna sieť chce dať tomu stopku. Pozrite sa ako!

0 icon

Mnohí z nás často reagujú nerozvážne, či bez rozmyslu. Prípadne si tvoria názory len na základe neúplných a čiastkových informácií. Ide konkrétne o rôzne útržky textov, či obrázkov. Častokrát ich dokonca aj zdieľame. Zatiaľ čo v mnohých prípadoch môže ísť o neškodné zdieľania, tak tento spôsob zdieľania informácií môže rovnako…

YouTube chce sprostredkovať cudzojazyčný obsah v rodnom jazyku diváka. Ako to chce dosiahnuť?

0 icon

YouTube server je v súčasnosti najväčším video serverom na svete, kde nájdeme videá od výmyslu sveta. Od vtipných videí, cez vzdelávacie, až po rôzne recenzie, či zaujímavosti. Má to však jeden háčik, ktorým je jazyková bariéra. Mnohé kvalitné videá sú totiž dostupné len v natívnom jazyku tvorcov obsahu, čo je…

AnTuTu aktualizovalo rebríček najvýkonnejších smartfónov. Má prekvapivého víťaza. Ako ste dopadli vy?

0 icon

Spoločnosť AnTuTu len niekoľko dní dozadu aktualizovala čínsky rebríček najvýkonnejších smartfónov. Mnohí z nás očakávali, že sa na jeho čelo postaví zariadenie Mi 11 Ultra. Nestalo sa tak. Spoločnosť Xiaomi aj napriek neúspechu Mi 11, mala dôvod na radosť. Rebríček totiž ovládol smartfón Black Shark4 Pro. Najnovšie AnTuTu aktualizovalo globálny…

Skylab je jedinou vesmírnou stanicou, ktorá dostala pokutu: Ako sa jej to podarilo?

0 icon

Vesmírna stanica Skylab bola prvým projektom orbitálnej stanice americkej NASA, ktorá odštartovala zo zeme 14. mája 1973, hovorí YouTube kanál SciShow Space. Celá stanica bola v skutočnosti raketový booster rakety Saturn IV-B, ktorý bol prerobený tak, aby mohli vo vnútri žiť astronauti. V tej dobe ale stanica poskytovala oveľa viac miesta…

Vedci zaznamenali obrovský záblesk od susednej hviezdy: Čo to znamená pre život na planéte Proxima b?

0 icon

Hviezda Proxima Centauri je najbližšou hviezdou pri Slnku, vo vzdialenosti približne 4 svetelné roky, píše portál Scitech Daily. Hviezda je pod pozorovaním vedcov, pretože okolo nej obieha planéta, ktorá je len o trošku väčšia, ako naša Zem. Nazýva sa Proxima b a nachádza sa v obývateľnej zóne okolo hviezdy. Keď…

Armádny Magazín

Izrael zlikvidoval jedného z vodcov Hamasu pri raketových útokoch v pásme Gazy

0 icon

Palestína, 11.máj 2021 (AM) – Panarabské noviny informovali, že jeden z vodcov Hamasu, respektíve jeho pridruženého militantného krídla, zomrel. Počet obetí ostreľovania sa stále zvyšuje. Hnutie Hamas ovláda pásmo Gazy. V dôsledku raketového bombardovania izraelskej armády bol eliminovaný jeden z

Vojaci v liste podporili generálov varujúcich pred rozpadom Francúzska

0 icon

Francúzsko, 11.máj 2021 (AM) –  Slúžiaci francúzski vojaci v otvorenom liste podporili vyhlásenie svojich predchodcov, ktorí písali o "rozpade" krajiny. Portál Valeurs actuelles publikoval list, pod ktorým je podpísaných viac ako 40 tisíc ľudí. &

„Je to druh povzbudenia pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny“. Vojaci USA zahajujú manévre na balkáne

0 icon

Bosna, 11.máj 2021 (AM) –  Cvičenie „Swift Response 21“ ozbrojených síl USA a Bosny a Hercegoviny sa uskutoční od 17. mája do 2. júna na cvičiskách Manjaca a Glamoc a na letisku Dubrava. Bolo to oznámené na tlačovej konferencii v Manjaci. Na týchto cvičiskách v Bosne a Hercegovine sa údajne začali rozmiestňovať americkí…

Analytik Satanovskij: Z Ameriky zostane málo

0 icon

Rusko, 11.máj 2021 (AM) –  Politológ Jevgenij Satanovskij dal predpoveď keď analyzoval najnovšie vyhlásenia amerických predstaviteľov o Kryme. „Z Ameriky zostane málo,“ zdôraznil politológ.   Jevgenij Satanovskij komentoval ďalšie vyhlásenie „amerických úradov“ o potrebe „poskytnúť Krym Ukrajine“. Na začiatok, ako sám Satanovskij uviedol, sa n

Veľká Británia začala falšovať dejiny 2. svetovej vojny už na jar 1945

0 icon

Veľká Británia, 11.máj 2021 (AM) –  Už pred koncom 2. sv. vojny nasadila cenzúru na informácie o víťazstvách Červenej armády a o rozhodujúcej úlohe Sovietskeho zväzu na rozdrvení hitlerovského Nemecka.   Potvrdzujú to aj nedávno odtajnené archívne dokumenty, konkrétne šifrovka zo 7. 5. 1945 odoslaná z Káhiry do Moskvy vynikajúcim

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali