Rozhovor s vicepostulátorom kauzy blahorečenia Titusa Zemana Jozefom Slivoňom

Vatikán 27. februára 2017 (HSP/TK KBS/RV/Foto:Peter Zimen)

 

Pápež František schválil dekrét o blahorečení Božieho služobníka slovenského saleziána dona Titusa Zemana, ktorého počas komunizmu mučili. Už pri jeho pohrebe sa o ňom hovorilo ako o mučeníkovi. Jeho život a mučeníctvo boli počas diecéznej fázy preskúmané v rokoch 2010 až 2012. Následne všetky materiály putovali do Vatikánu na Kongregáciu pre kauzy svätých. Na záverečnom zasadnutí komisie biskupov a kardinálov hlasovali všetci deviati členovia pozitívne a teda uznali mučeníctvo Božieho služobníka Titusa Zemana. Viac už v rozhovore prezradil vicepostulátor kauzy blahorečenia don Jozef Slivoň SDB z Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme.

Kedy sa začal proces blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana?

Diecézna fáza skúmania sa začala v Bratislave 26. februára 2010 a prebiehala pod vedením otca arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského.

V čom spočívala a kedy sa zavŕšila diecézna fáza?

Bolo treba vypočuť svedkov, nájsť a preskúmať všetky dostupné dokumenty v archívoch, napísať historickú správu, preskúmať jeho vlastné písomnosti z hľadiska náuky viery a morálky a tiež napísať životopis pre proces blahorečenia. Všetko toto skúmal arcidiecézny tribunál a diecézna fáza sa zavŕšila záverečným zasadaním 7. decembra 2012.

Aká bola úloha vicepostulátora?

Hovorí sa, že postulátor, respektíve vicepostulátor je dušou procesu blahorečenia. Po mojom menovaní v Ríme a potvrdení otcom arcibiskupom v Bratislave ako vicepostulátor som vypracoval zoznam svedkov, zhromaždil písomnosti a dokumenty pre historickú komisiu a komisiu teológov a riadil všetku prácu vrátane exhumácie telesných ostatkov Božieho služobníka vo Vajnoroch.

Čo bolo v diecéznej fáze najdôležitejšie?

Diecézna fáza trvala dva roky a desať mesiacov. Blahorečenie a svätorečenie potvrdzuje Pán Boh. On dáva Cirkvi svätých ako veľký dar. Pre blahorečenie je najdôležitejšia povesť svätosti kandidáta oltára a úprimné a vytrvalé modlitby mnohých, ktorí vnímajú jeho svätý život a v prípade mučeníctva sú presvedčení o jeho mučeníckej smrti.

Ako vicepostulátor som sa snažil urobiť všetko pre šírenie povesti svätosti a mučeníctva Božieho služobníka Titusa Zemana. Bolo to prostredníctvom spomienkových stretnutí, pútnických zájazdov po stopách Titusa Zemana, prednášok, článkov, študijných dní, a tiež rôznych relácií v rozhlase a v televízií. Okrem toho v širšej spolupráci s odborníkmi sme natočili dokumentárny film Prešiel som hranicu.

Zostavil som aj Deviatnik za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana a v brožúrke pod názvom Titus Zeman. Existuje aj iné riešenie, som poukázal na duchovnú hĺbku a šírku saleziána Titusa Zemana, ktorý prijal Božiu ponuku, žil svätým životom a obetoval svoj život za záchranu povolaní. Som presvedčený, že všetci tí, ktorí sa podieľali na šírení povesti svätosti a mučeníctva Dona Titusa a tisíce veriacich na Slovensku i v zahraničí, ktorí sa nepretržite modlia Deviatnik za jeho blahorečenie, najviac prispeli k rýchlemu ukončeniu tak diecéznej fázy ako aj Rímskej fázy procesu.

Ja im chcem touto cestou úprimne poďakovať za obrovskú duchovnú pomoc a tiež za vyprosenie piatich mimoriadnych Božích zásahov (boli to uzdravenia) na príhovor Božieho služobníka Titusa Zemana.

Čo bolo v diecéznej fáze najťažšie?

V prvom rade bolo treba naštudovať všetky právne normy a manuál pre procesy blahorečenia, čo je viac ako 500 strán v knihách, aby sme postupovali správne a nerobili chyby, ktoré by mohli proces spomaliť. Potom nasledovalo preštudovanie všetkých materiálov, ktoré v prípravnej fáze zozbieral synovec Božieho služobníka Ing. Michal Titus Radošinský. Toto všetko mi pomohlo objavovať cestu svätosti a mučeníctva dona Titusa, čo som si potom dopĺňal pri rozhovoroch s mnohými svedkami.

Náročné boli konzultácie dokumentov z 38 archívov, ktoré predpokladali cestovanie po Slovensku, Českej Republike, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Taliansku i vo Vatikáne. Zložitá bola administratíva diecéznej fázy, ktorú zodpovedne zabezpečovala notárka aktuárka pani Mgr. Mária Žebiková a ktorej ovocím bolo viac ako desaťtisíc strán dokumentov. Tie sme vložili do krabíc a zapečatili na záverečnom zasadnutí diecéznej fázy Bratislave 7. decembra 2012. Bol som poverený otcom arcibiskupom aby som ako vicepostulátor doručil a odovzdal tieto zapečatené krabice s dokumentami na Kongregácii pre kauzy svätých vo Vatikáne.

Je pravdou, že v spisoch nášho procesu blahorečenia sú aj dokumenty dokazujúce neľudské zaobchádzanie s rehoľníkmi a kňazmi v komunistickom režime, nerešpektovanie základných práv a slobôd občanov i justičné vraždy. Bol som si vedomý toho, že sú ľudia, ktorí nechcú aby sa opätovne hovorilo o zločinoch totality a preto prevezenie dokumentov som utajil, aby som ich mohol v celosti odovzdať na Kongregácii pre kauzy svätých a tak aby mohla začať Rímska fáza procesu blahorečenia.

V čom spočívala Rímska fáza procesu blahorečenia?

Rímska fáza prebiehala pod vedením relátora, ktorého určila Kongregácia pre kauzy svätých. Cieľom tejto fázy bolo napísať tzv. Pozício, v ktorom sa dokazovala mučenícka smrť Titusa Zemana. Pozício je právny dokument, v našom prípade ide o viac ako 900 stranovú knihu, v ktorej sa dokazuje mučeníctvo, vychádzajúc zo všetkých dokumentov diecéznej fázy. Keďže je to rozsiahla práca a musí byť napísaná v taliančine, bola výsledkom spolupráce s prekladateľkou a s univerzitnou profesorkou z Milána, ktorá spolupracuje s naším generálnym postulátorom.

Čo nasledovalo po napísaní Pozícia?

Pozício sme odovzdali na Kongregácii pre kauzy svätých 8. júna 2015. Študovali ho deviati profesori teológie, ktorí približne po desiatich mesiacoch náročného štúdia napísali hodnotenie a na zasadnutí hlasovali. Ich hlasovanie dňa 7. apríla 2016 bolo pozitívne a teda mučeníctvo predložené v Pozíciu bolo uznané. Nasledovalo štúdium Pozícia v komisii biskupov a kardinálov. Ich záverečné hlasovanie bolo 21. februára 2017. Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých na súkromnej audiencii predložil výsledky skúmania biskupov a kardinálov Svätému Otcovi a požiadal ho o jeho vyjadrenie k mučeníckej smrti Božieho služobníka Titusa Zemana. Podpis Svätého Otca Františka na dekréte mučeníctva znamená rozhodnutie blahorečiť Titusa Zemana, aby mohol byť verejne uctievaný.

V čom tkvie veľkosť tohto nového blahoslaveného?

Titus Zeman žil svätým životom a zomrel mučeníckou smrťou. On našiel nové, to Božie riešenie. Nebol iba ten, kto chce konať dobro. Chcel konať to dobro, ktoré očakáva Pán Boh. V Titusovi Zemanovi nám Pán Boh dáva svojho miláčika, Božieho muža, ktorý prijal Božiu ponuku a nechal v sebe rozviť Božie dielo svätosti a mučeníctva. Skúmanie jeho života v procese blahorečenia ukazuje, že svojím životom a smrťou, pre záchranu povolaní a to nielen duchovných, ale aj povolaní do manželstva, vydal svedectvo o úžasnom Božom pláne s človekom, ktorého definitívne zavŕšenie pre všetkých verných bude v nebi.

Keď sa nepriateľovi našej spásy nepodarilo zmariť proces, prichádza s inou taktikou. Musíme si dať pozor, lebo ten Zlý chce presvedčiť ľudí, že máme na Slovensku hrdinu, bývalého politického väzňa a že máme obdivovať jeho silu pri vyčínaní totalitného režimu a poukázať pritom iba na ľudského hrdinu. O tom svedčia viaceré úvahy, informácie i prednášky, ako aj vyjadrenie, že tretia výprava, ktorú viedol Titus bola neúspešná, lebo bol zaistený, mučený a odsúdený. Pánovi predsa nešlo iba o nejakú úspešnú výpravu, jemu šlo o vrcholnú obetu Titusa, v ktorej sa pripodobnil Ježišovi Kristovi, keď sa nebál obetovať svoj život za záchranu povolaní. Svätý život a mučenícka smrť Titusa, sú pre nás obrovským darom a veľkým dôvodom k radosti a vďačnosti.

Čo očakávate od nového blahoslaveného?

Titus Zeman, ktorý si veľmi vážil povolania, lebo vedel že nie sú ľudským výmyslom, ale pochádzajú od Pána Boha a bol ochotný priniesť aj vrcholnú obetu, bude teraz z neba pomáhať ako patrón nových povolaní (duchovných povolaní i povolaní do manželstva) a bude aj patrónom vytrvalosti v povolaní.

Čo to znamená pre Slovensko, pre saleziánov a pre celú Cirkev?

Pomoc z neba od toho, kto je vzorom a súčasne orodovníkom pre povolania, môže priniesť veľké Božie požehnanie v zmysle nových povolaní a rovnako aj pre vytrvalosť v povolaní. Keď vidíme rýchly pokles v počte duchovných povolaní i povolaní pre sviatostné manželstvo, dôverujúc v Pána Boha, budeme sa teraz intenzívne obracať na nášho Titusa, silného patróna povolaní. Budeme prosiť o zázrak na jeho príhovor, aby mohol byť čím skôr svätorečený. Deviatnik za blahorečenie sa mení na Deviatnik za svätorečenie, ktorý sa budeme modliť ešte horlivejšie a s väčším nadšením, aby po tomto prvom kroku, ktorým je blahorečenie, prišlo čím skôr svätorečenie. Budeme rozprávať o ňom a šíriť k úctu nemu.

Nebudeme sa chváliť hrdinom, ale ponúkneme mučeníka, svätca, ktorého sme dostali od Pána Boha. A tým môže začať nová éra poznačená nadšením, túžbou po svätosti a svedectvom radostného manželského i zasväteného života.

Vieme už, kedy bude slávnosť blahorečenia?

Po podpise Svätého Otca čakáme ešte na odpoveď zo Štátneho sekretariátu Vatikánu, lebo proces blahorečenia bude mimo územia Vatikánu (mal by byť v Bratislavskej arcidiecéze), za čo zo strany Cirkvi zodpovedá Štátny sekretariát Vatikánu. Keď príde odpoveď, kompetentní oznámia miesto a dátum slávnosti blahorečenia. Bude to slávnosť pre celé Slovensko a tak ako na veľké púte, sú pozvaní všetci ctitelia Titusa Zemana a všetci ľudia dobrej vôle, ktorým záleží na kvalitných povolaniach a teda na budúcnosti Cirkvi.

Pripravila: Slovenská redakcia VR / Eva Jánošíková

AUDIONAHRÁVKU rozhovoru je možné nájsť TU

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Luigi Di Maio ako prvý zahraničný šéf diplomacie navštívil novú vládu USA

0 icon

Washington 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mandel Ngan/Pool via AP)   Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio v pondelok ako prvý zahraničný šéf diplomacie absolvoval osobné stretnutie s členmi novej americkej vlády vo Washingtone, informovala agentúra AFP Di Maia prijal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Obaja mali rúška a na…

Irán z dôvodu rozšírenia sankcií prerušil spoluprácu s EÚ v rôznych oblastiach

0 icon

Teherán 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Irán prerušil spoluprácu s Európskou úniou v rozličných oblastiach. Oznámilo to v pondelok iránske ministerstvo zahraničných vecí, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP. K opatreniu došlo po tom, ako sa EÚ rozhodla zaradiť na čiernu listinu ďalších iránskych bezpečnostných činiteľov v súvislosti…

Smrť princa Philipa nakrátko zmení fungovanie britskej kráľovskej rodiny

0 icon

Londýn 12. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Od smrti princa Philipa, manžela britskej panovníčky Alžbety II., ktorý zomrel minulý piatok vo veku 99 rokov, sa už stihlo vo fungovaní britskej kráľovskej rodiny niekoľko vecí zmeniť, napísala v pondelok britská stanica BBC Pre kráľovskú rodinu sa začalo obdobie trúchlenia, ktoré…

NAKA zasahuje v Košiciach pri akcii Nobel, zadržala pri nej podozrivú osobu

0 icon

Košice 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Polícia SR)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) v spolupráci s ďalšími zložkami polície a Kontrolným chemickým laboratóriom civilnej ochrany zasahujú v Košiciach pri akcií s krycím názvom Nobel. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka s tým, že zdržali jednu podozrivú osobu. Na…

Matoviča jeho protivníci zrejme zle interpretovali. Naď: Nezachytil som žiadne útoky Matoviča smerom ku komunite vedcov

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že nezachytil útoky ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) smerom ku komunite vedcov. Ohradil sa voči tomu, že sa berú ako hotová vec. Myslí si, že mohlo prísť k nesprávnej interpretácii vyjadrení Matoviča na sociálnej sieti "Dnes tu…

V hre o stoličku generálneho riaditeľa PPA je až 7 uchádzačov

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zverejnilo ešte začiatkom marca 2021 výzvu pre uchádzačov na funkciu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Po vyhodnotení všetkých prihlášok, ktoré prišli v stanovenej lehote, splnilo predpísané kritériá 7 uchádzačov. Tí sa ešte tento mesiac zúčastnia…

Korčok zdôraznil potrebu silnej diplomacie, apeluje na zodpovednosť politikov

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) chce, aby členovia vlády dôverovali slovenskej diplomacii. Zároveň apeluje na zodpovednosť politikov pri ich vystupovaní v zahraničí. Uviedol to v pondelok v súvislosti s minulotýždňovou cestou ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) do Budapešti, ktorý z rokovaní…

Viedeň predlžuje lockdown do 2. mája, pôvodne sa mal skončiť 18. apríla

0 icon

Viedeň 12. apríla 2021 (SITA/APA/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Lockdown, ktorý sa mal vo rakúskej Viedni skončiť v nedeľu 18. apríla, bude predbežne trvať do 2. mája. Oznámil to v pondelok viedenský starosta Michael Ludwig Tento krok znamená, že väčšina obchodov a služieb v rakúskej metropole zostane naďalej zatvorená. O niečo skôr,…

Britský premiér i opozičný líder vzdali poctu zosnulému princovi Philipovi

0 icon

Londýn 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-House of Commons/PA via AP)   Britský premiér Boris Johnson a líder hlavnej opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer v pondelok na mimoriadnom zasadnutí parlamentu vzdali hold zosnulému britskému princovi Philipovi Johnson, Starmer a niekoľko ďalších zákonodarcov odetých v čiernom sa stretlo v Dolnej snemovni a pred…

Rusko musí podľa Putina zostať vesmírnou veľmocou aj v 21. storočí

0 icon

Moskva 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok povedal, že Rusko si musí udržať svoje postavenie vesmírnej a jadrovej veľmoci, informovala agentúra TASS "Rusko si v 21. storočí musí udržať svoje postavenie jadrovej a vesmírnej veľmoci, pretože vesmír je…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

BILL GATES VS. SLNKO. JE TO SÚČASŤOU PANDEMICKÉHO SPRISAHANIA

0icon

Niektoré weby hľadia počas pandémie na technologické pokroky a experimenty so značnou nedôverou.

Ivan Štubňa

Správa z uniknutého sledovacieho spisu– výber štvrtá časť

0icon

Dňa 30. 06. 2017 bol tesne po 20.00 h. spozorovaný na Panenskej ulici v Bratislave príchod účastníkov na pravidelné piatkové stretnutie v bare Next Apache. Tentoraz sa ho zúčastnili Stanislav Janota (prišiel opäť prvý), muž prichádzajúci na BMW s nemeckým EČV, Peter Zajac, Egon Gál, Štefan Hríb, Martin Mojžiš a…

Lubor Navracic

Temné sily Slovenskej „banánovej“ republiky a štátnický postoj Igora Matoviča

0icon

V dnešnej relácii „Na telo“ premiér Eduard Heger povedal, že štátna úradníčka Zuzana Baťová, ako riaditeľka ŠUKL dala na podpis bývalému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčimu poverenie k posúdeniu vakcíny Sputnik V do necertifikovaného zariadenia, ktorým malo byť Medicínske centrum SAV. Ďalej povedal, že podľa vnútorných predpisov ŠUKL je ich, teda riaditeľky Baťovej ako…

Marek Brna

Zvláštnosť národa slovenského

0icon

Slovenské deti používajú čoraz častejšie české slová namiesto slovenských. Nemožno sa tomu čudovať, nášho detského diváka vie momentálne najlepšie zaujať český televízny kanál Déčko. Slovenské televízne vysielanie je tvrdo atakované ponukou zo strany západných susedov. A čuduj sa svete, ani v rozhlase to nie je v tejto krajine normálne. Detské…

Ladislav Kováčik

Presvedčivosť katolíckeho myslenia

0icon

Uvedomil som si jednu vec. Obvykle ma to naozaj obohatí, keď počúvam alebo čítam prednášku, článok či kázeň nejakého naozaj vzdelaného katolíckeho kňaza či teológa. Neplatí to úplne o všetkých, aj tzv. dedinských farároch, ale do istej miery aj o tých. Dovolím si povedať, že v rámci

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo sa v luxusných reštauráciách podávajú malé porcie?

0 icon

Ak si niekedy išiel do reštaurácie a dostal si dizajnovo naloženú malú porciu jedla, mohol si ostať ohromení. Nakoniec to bolo asi nákladné a veľkosť porcie asi vyzerala trochu ... neúmerne cene. Prečo je to vlastne tak?  1. Každé jedlo má drahé suroviny

TOP10+: Rodičia sa podelili o fotografie, ktoré by ich deti radšej vidieť nemali

0 icon

Aj keď sa to teraz môže zdať z jednej strany bezpečnejšie, deti predchádzajúcich generácií si museli nájsť inú zábavu ako čumieť do telefónu. A rodičia pritom riskovali oveľa viac, než len bolesť krku. Ak nepatríš ešte medzi príliš mladé ročníky, tak si už určite od svojej mamy, otca, babky alebo…

TOP10+: Keď sú dizajnéri kreatívni, ale sabotujú vzhľadom svoje výtvory

0 icon

Dizajnéri sú tvorivé stvorenia a pri výrobe svojich výtvorov chcú zapôsobiť čo najlepšie. Nakoniec sa niekedy objavia také originálne návrhy, že ich nevedia oceniť ani ľudia s bohatou fantáziou. Ešte zaujímavejšie plody fantázie vychádzajú od ľudí, ktorí sú si istí, že sú sami umelcami a dizajnérmi najhrubšieho zrna. S nami…

Ilumináti: Oko, ktoré všetko vidí - 1. časť

0 icon

V rámci dvojdielneho článku s názvom Oko, ktoré všetko vidí, sa spoločne pozrieme na iluminátov a nové potenciálne usporiadanie sveta. Jedna z najstarších konšpiračných teórií hovorí o tom, že jestvuje tajný plán na vytvorenie jednotnej svetovej vlády. Americké médiá venujú zvláštnu pozornosť údajnému plánu „nového usporiadania sveta“, do ktorého sú zapojení významní predstavitelia z oblasti politiky,…

Henrich II. a jeho osudný turnaj

0 icon

Prinášame ďalší článok z minisérie „muži robia dejiny“. Tentokrát sa pozrieme na francúzskeho kráľa - Henricha II., druhorodeného syna Františka I., o ktorom sme vám v nedávnej minulosti už článok priniesli. Samozrejme, o francúzskych kráľoch by sa dali napísať stovky, ak nie tisícky strán textu, v rámci článku sa však pozrieme na pár zaujímavostí,…

Vo svete IT

Ceny tých najlepších elektrických kolobežiek značky KUGOO opäť padajú! Toto by si rozhodne nemal zmeškať

0 icon

Cestovanie na elektrických kolobežkách dáva v mestských podmienkach čoraz väčší zmysel. Mestá sú čoraz viac preplnené autami, pričom cestovanie MHD nemusí byť vo všetkých prípadoch najpohodlnejším spôsobom dopravy. Častokrát aj ku zastávkam MHD treba dochádzať, či už bývate priamo v meste, alebo do mesta dochádzate. Riešením by tak mohla byť práve elektrická…

Android 12: Pre ktoré smartfóny môžeme očakávať príchod ďalšej veľkej verzie Androidu? Tu je ich zoznam!

0 icon

Android 12 je obzvlášť horúcou témou potom, ako Google ohlásil konferenciu Google I/O 2021, počas ktorej sa očakáva, že spoločnosť predstaví a sprístupní pre širokú verejnosť novú verziu Androidu v BETA zostavení. Samotná udalosť sa bude odohrávať počas 18. až 20. mája a okrem predstavenia Androidu, očakáva sa aj predstavenie…

Apollo 13: Mali pristáť na Mesiaci, nakoniec však bojovali o život. Ako sa posádke podarilo prežiť?

0 icon

Apollo 13 bola misia americkej vesmírnej agentúry, NASA, ktorú už od samého začiatku sprevádzali zlé predtuchy tohto nešťastného čísla. Pár dní pred odletom posádka dostala osýpky, a preto na misiu nastúpili náhradníci, James Lovell, John Swigert a Fred Haise. Štart rakety prebehol podľa plánu, 11. apríla 1970, no nikto nevedel, že raketa…

Xiaomi ukazuje, koľko krokov vlastníci Mi Band náramku spravili dokopy. To číslo mnohí nezvládnu ani prečítať!

0 icon

Náramky Mi Band od Xiaomi sú jednými z najobľúbenejších fitness trackerov na trhu. Ide o dostupné doplnky, ktoré množstvom funkcií zaujmú nejedného športovca i nešportovca. Okrem klasického zobrazovania času, počítania krokov a hladiny spánku majú výhodu i v miniaturistickom dizajne pre využitie v práci i na šport. Dnes sa však…

VoLTE: Čo to je a ako si môžete túto funkciu zapnúť v Xiaomi smartfóne? Zvýšte si kvalitu hovorov!

0 icon

Niekoľko dní dozadu sme vám priniesli článok, v ktorom sme sa venovali jednotlivým skratkám, s ktorými sa môžete stretnúť v súvislosti s mobilnými sieťami. Jedna z nich vyčnievala nad ostatnými. Išlo o skratku VoLTE. Čo to však je? Na tú tému sme sa rozhodli pozrieť bližšie. Čo je to VoLTE?…

Armádny Magazín

F-15EX a Su-57. Americká chyba a ruské meškanie

0 icon

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Použitie lietadla F-15EX je príznakom zastaraného štýlu vojny, porovnávajú ho aj s popredným ruským projektom. Pokúsme sa pochopiť, prečo ani prvý, ani druhý nezodpovedá pravde.   Vývoj stíhačky F-15EX Advanced Eagle štvrtej generác

Špeciálne služby USA: Rusko bude pokračovať v ničení svetového poriadku

0 icon

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Rusko pravdepodobne zostane v nasledujúcich dvoch desaťročiach ničiteľom svetového poriadku, ale jeho globálny vplyv sa zníži v dôsledku mnohých politických, hospodárs

Ponad Rusko. Gruzínsko a Litva schválili plán obrannej spolupráce

0 icon

Litva, 12. apríl 2021 (AM) – Gruzínsko a Litva schválili plán obrannej spolupráce na rok 2021. Informovala o tom tlačová služba ministerstva obrany Gruzínska. Dokument bol vypracovaný v rámci oficiálnej návšte

Umenie protokolárneho trollingu

0 icon

Nemecko, 12. apríl 2021 (AM, Ccolonelcassad) - Európania sú veľmi nespokojní s tým, ako sa "priateľ Recep" správal k šéfke Európskej komisie Ursule von der Leinovej. Najprv ju donútili stáť a potom ju usadili na pohovku a ponížili tak šéfku európskej d

"Putin chce odrezať Ukrajinu od Čierneho mora". Americký generál opäť predpovedá

0 icon

USA, 12. apríl 2021 (AM) – Ukrajinská agresia v Donbase sa môže skončiť tým, že krajina stratí more.   Luhanská a Donecká ľudová republika opäť čelia ukrajinskej agresii. Režim prímeria, na ktorý bol taký hrdý ukrajinský prezident Zelensky, existoval presne do skončenie komunálnych volieb v krajine. Odvtedy na

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali