Rozhovor s Romanom Michelkom: Najzásadnejšou podmienku na to, aby Matica mohla výraznejším spôsobom ovplyvňovať dianie na Slovensku, je znovuzískanie autority

Liptovský Mikuláš 7. novembra 2017 (HSP/Foto:HSP)

 

Už tento piatok a  sobotu 10. a 11. novembra sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční Valné zhromaždenie Matice slovenskej, na ktorom  sa bude voliť jej nový predseda. V tejto súvislosti Vám prinášame rozhovor s kandidátom na post predsedu MS Romanom Michelkom

Na snímke Roman Michelko

Curriculum vitae

Roman Michelko, Mgr., spisovateľ, publicista, politológ, redaktor, editor, vydavateľ,  narodil sa 29. apríla 1971 v Košiciach. Má dve deti, žije v Bratislave.

Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch filozofia – história (v roku 1995) a politológia (s vyznamenaním v roku 1996).

Od roku 1992 bol jedným z redaktorov časopisu Proglas. Bol spoluzakladateľom vydavateľstva Chronos (1994). Pracoval na Katedre histórie Trnavskej univerzity, neskôr v Národnom literárnom centre v sekcii zahraničných štúdií a v Zahraničnom vysielaní Slovenského rozhlasu. Pôsobil na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1997 až 1999). Zúčastňoval sa na zakladaní časopisu Kultúra, riadil spravodajstvo rádia Hviezda FM v Nitre (1999 až 2001). V súčasnosti je riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o. (od roku 2003).

Eseje a reflexie publikoval v periodikách Kultúra, Literika, Knižná revue, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Slovenské národné noviny, IQ, Extra plus, v internetovom časopise Slovo. Publikoval viac ako 800 článkov, štúdií a esejí z oblasti politológie, sociológie, filozofie, histórie a iných spoločenských vied. Debutoval zbierkou filozoficko-politologických esejí Revoltujúci Sizyfos (2006), ocenenou prémiou Ceny Ivana Kraska za najlepší debut roka, v ktorej sprítomňuje a tvorivo rozvíja odkaz najvýznamnejších mysliteľov 19. a 20. storočia (Kierkegaarda, Nietzscheho, Dostojevského, Camusa, Sartra, Kafku, Becketa, Ionesca, Fromma a mnohých iných). Kritický reflektuje najzásadnejšie problémy dneška (hodnotová entropia, problém odcudzenia, problém moci a ovládania, politika superveľmoci a politická dominancia, reflexia kultúry a podobne) a do súčasného filozofického a spoločenského diskurzu zavádza témy, ktorých reflexia v našej spoločnosti zatiaľ absentuje. Hlavným prínosom autora je, že témy nielen reflektuje, ale prináša aj vlastné, veľmi zaujímavé a originálne riešenia.

Snímka z z odovzdávania ceny Slovenskej asociácie novinárov za knihu Eseje o Kríze

Napísal knihu politologických esejí Eseje o globalizácii (2009), za ktorú dostal v roku 2009 výročnú cenu Slovenskej asociácie novinárov, vedecko-popularizačnú monografiu Medzivojnové európske diktatúry (2012), knihu Eseje o kríze (2016), za ktorú dostal tiež v roku 2016 výročnú cenu Slovenskej asociácie novinárov. Za toto dielo dostal aj   Cenu  Vladimíra Ferka, ktorú udeľuje Spolok slovenských spisovateľov za najlepšie dielo literatúry faktu. Táto kniha nadväzuje na jeho predchádzajúce Eseje o globalizácii. Je spoluautorom rozhovorov s významnými zahraničnými a domácimi intelektuálmi – filozofmi, sociológmi, politológmi a ekonómami Besy kapitalizmu alebo začiatok novej éry? (2012). Vydal publikáciu Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945, ktorá predstavuje súbor štyroch historicko-politologických štúdií: O používaní termínov Slovenský štát a Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945, Od autonómie Slovenskej krajiny po vznik Slovenského štátu, Ústavný systém prvej Slovenskej republiky a Úrad propagandy za autonómie Slovenskej krajiny a Slovenského štátu.

Členom Matice slovenskej je od roku 1990, od roku 1995 bol členom výboru Odboru  mladých matičiarov, od roku 1999 podpredsedom Politologického odboru MS  a od roku 2003 predsedom Politologického odboru MS.

V roku 2010 bol prvýkrát zvolený do Výboru Matice slovenskej, v roku 2013 bol znovuzvolený do Výboru MS.

Rokoch 2011 – 2013 a znova v roku 2017 bol zvolený do predsedníctva Matice slovenskej.

Zároveň je aj členom Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov.

 

Čo pre Vás znamená Matica slovenská, ako dlho v nej pôsobíte? 

V Matici pôsobím už vyše dvadsaťsedem rokov. Po tých vyše dvadsiatich siedmich rokoch je pre mňa Matica predovšetkým spoločenstvom ľudí, ktorí zdieľajú podobné hodnoty ako ja. Je to miesto, v ktorom sa postupom času skoncentrovali ľudia, ktorým nie je ľahostajné ďalšie smerovanie našej vlasti, vytrvalo udržiavajú naše tradície, folklór, ale keď je treba, dokážu zviesť aj boj za neskreslenú interpretáciu našich dejín, kvalifikovane sa vyjadriť k smerovaniu našej spoločnosti.

Na snímke Roman Michelko

 

Aké by malo byť jej  postavenie v slovenskej spoločnosti? 

Najzásadnejšou podmienku na to, aby Matica mohla výraznejším spôsobom ovplyvňovať dianie na Slovensku, je znovuzískanie autority, ktorou kedysi disponovala.

Druhou, veľmi dôležitou prioritou Matice je systematické a dlhodobé budovanie mienkotvorných matičných médií. Ukazuje sa ako nevyhnutné oveľa viac využívať nové médiá, sociálne siete, moderný a inovatívny spôsob komunikácie so slovenskou spoločnosťou.

No a tretím nevyhnutným predpokladom je získať si, či prilákať celoslovensky známe osobnosti, dať im priestor, aby sa na matičnej pôde mohli plne profesijne realizovať. Matica potrebuje znalosti týchto ľudí – spoločenských vedcov, historikov, žurnalistov, politológov, etnológov,  ale aj  spisovateľov, literárnych vedcov, hercov, recitátorov, divadelníkov a ďalších odborníkov,  ktorí by boli schopní a ochotní stotožniť sa s matičnými ideami aj  s myšlienkami a neúnavne ich  šíriť v slovenskej spoločnosti. Na štruktúrach MS je, aby tvorbu takýchto ľudí podporovali prostredníctvom vedeckých ústavov,  vedeckých a záujmových odborov  a  cez sieť Domov MS, oblastných pracovísk a, samozrejme, aj miestnych odborov  ďalej šírili.

Na snímke Roman Michelko

 Zastáva dnes Matica takéto postavenie v slovenskej spoločnosti?

Uvedomujem si, že Matica je dnes nositeľkou hodnôt, ktoré mnohým nevyhovujú. Rozvíjať zdravé vlastenectvo sa dnes nenosí, ba dokonca je to tŕňom v oku „ súčasným nositeľom jediných prípustných názorov“. Jedným zo spôsobov, ako tento úpadok  zastaviť a ochrániť Maticu,  je dať jej novú náplň, získať pre matičnú myšlienku celoslovensky známe významné osobnosti a zastaviť tak jej marginalizáciu.  Treba urobiť všetko pre to, aby sme jej dokázali  vrátiť  postavenie, ktoré v nedávnej minulosti mala.

 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu MS?

Kandidovať som sa rozhodol po dlhom zvažovaní a až po tom, keď bolo celkom jasné, že disponujem silnou podporou  relevantnej časti matičiarov. V mojom prípade celkom jednoznačne nejde o naplnenie si akýchsi osobných ambícií. Moja kandidatúra je výsledkom množstva rozhovorov a diskusií, ako aj vedomia, že som schopný predložiť jasnú víziu pre Maticu, ktorá dokáže posunúť túto inštitúciu na novú kvalitatívnu úroveň.

Čo sa týka prvých krokov po prípadnom zvolení – hlboko si uvedomujem, že najväčšia hodnota  každej spoločnosti či inštitúcie je v ľuďoch, ktorí ju tvoria. Každému musí byť jasné, že jediným kritériom pri hodnotení spolupracovníkov  je ich schopnosť pomôcť spoločnému dielu. Zároveň by som dbal na to, aby v Matici bola otvorená a demokratická atmosféra. V prostredí otvorenej (aj kritickej) diskusie sa totiž najskôr podarí dospieť k najlepším riešeniam.

Hlavnou úlohou  akéhokoľvek nového predsedu MS by mala byť vnútorná konsolidácia. To znamená dať šancu a podporovať úsilie každého, kto je schopný a ochotný prispieť k napĺňaniu spoločnej vízie. Preto je nanajvýš potrebné, aby nový predseda Matice nebral každú oponentúru ako útok na seba, aby počúval aj kritické výhrady k svoje práci, snažil sa vnímať výhrady k svojej práci dobromyseľne. Na druhej strane to, samozrejme, neznamená, že má oportunisticky súhlasiť s každým názorom. Nie,  má byť schopný sformulovať vlastnú víziu a pokúsiť sa na jej realizáciu presvedčiť čo najviac ľudí.  Najpodstatnejšie však je hodnotiť ľudí podľa ich schopností, kompetencií, a nie osobných sympatií, či dokonca servility.  Nie je nič horšie, ak si niekto začne o sebe namýšľať, že je neomylný, to je zväčša začiatok konca ako danej osoby, tak inštitúcie, ktorú vedie.

Na snímke Roman Michelko

Aké sú vaše programové priority?

Posilnenie spoločenskej prestíže Matice vytvorením podmienok na to, aby sa čo najviac zvučných mien s ňou identifikovalo. Posilnenie vedeckej bázy Matice získaním nových špičkových odborníkov do vedeckých ústavov MS. Dlhodobá a systematická mediálna práca, aby Maticu bolo viac vidieť a počuť, a to nielen v matičných médiách, ktoré musia byť top prioritou nového vedenia, ale aj v tých  verejnoprávnych. No a v neposlednom rade mám aj celý rad opatrení na zvýšenie vnútromatičnej demokracie.

 

Čo tým myslíte?

Som presvedčený, že je najvyšší čas stransparentniť prácu orgánov MS. Ak je dnes úplne samozrejmé, že rokovania zastupiteľstiev miest a obcí, ale aj napríklad televíznych rád sú verejné nahrávané online (naživo) a dostupné všetkým občanom , som presvedčený o tom, že aj rokovania  výboru MS by mali byť verejné a verejne dostupné na matičnom webe, nech každý vie, čo tam zástupca z jeho miestneho odboru, krajskej rady či okresnej robí, čo presadzuje, ako vystupuje, aké návrhy dáva, či a ako bojuje za svoj miestny odbor, krajskú či okresnú radu.

 

To sa možno niekomu nebude páčiť

Iste. Tým, ktorí tam chodia, alebo chodia len sporadicky a sú pasívni, to asi vyhovovať nebude, ale verím, že každý, ak je niekde zvolený, tak má dávať odpočet svojej činnosti a ľudia, ktorí ho do výboru vyslali, majú právo vedieť, ako  ich ten zvolený zástupca vo výboru reprezentuje a zastupuje.

Na snímke vľavo Roman Michelko s premiérom SR Robertom Ficom

V čom ešte vidíte potrebu zmien?

Ďalším konkrétnym krokom, ktorý plánujem, ak by som bol zvolený, je transparentné rozdelenie prostriedkov na regionálnu kultúru, teda na podporu akcií miestnych odborov.  Je potrebné a nevyhnutné, aby systém rozdeľovania týchto prostriedkov bol v maximálnej miere transparentný, proporcionálny a podľa vopred nastavených pravidiel. Teda významu podporenej akcie v rámci celého Slovenska. Model rozdeľovania prostriedkov by sa dohodol vopred a bol by jasný, napríklad aj nejaký bonus v  prípadne akcií konaných  na juhu Slovenska, respektíve  na zmiešanom území.

Rovnako je mojím cieľom limitovať subjektivizmus pri obsadzovaní postov riaditeľov Domov Matice slovenskej a oblastných pracovísk. Práve ľudia z regiónov, krajských rád, okresných rád, prípadne z najväčších miestnych odborov, ktoré sú v pôsobisku Domu MS, by mali mať väčšinu v konkurznej komisii  pre výber ľudí, ktorí im majú ako dobrovoľným neplateným pracovníkom robiť servis pre ich prácu. Zmeny na týchto postoch by mali byť prijateľné len v prípade, že komunita matičiarov, ktorí sú v pôsobnosti domu,  je s ich prácou nespokojná.

 

Ste priaznivcom matičných primárok, čo by malo byť ich cieľom?

Mojím dlhodobým cieľom je, aby delegáti, ktorí prídu na valné zhromaždenie, boli dobre oboznámení s kandidátmi na popredné  posty v Matici.  A som presvedčený, že najviac pre  skvalitnenie výberu predsedu Matice môžeme pomôcť zavedením  primárok. Veľmi oceňujem iniciatívu štyroch krajských  rád, konkrétne  Košice, Trenčín, Trnava, Nitra, ktoré si pozvali všetkých kandidátov na predsedu, aby priamo pred delegátmi predostreli svoju víziu, odpovedali na ich otázky, presvedčili, či nepresvedčili. Bol by som veľmi rád, ak by delegáti išli na valné zhromaždenie  s jasnou predstavou o tom, čo ktorý kandidát chce v Matici presadiť a akými prostriedkami to chce dosiahnuť.

 

V Matice slovenskej ste síce dvadsaťsedem rokov, ale nikdy ste nepôsobili priamo v jej exekutíve, nepodieľali ste sa priamo na chode tejto inštitúcie. Je to skôr  výhoda alebo nevýhoda?

Keďže v Matici pôsobím už vyše dvadsaťsedem  rokov, hlboko poznám jej problémy. V posledných sedem rokoch dokonca pôsobím v jej celoslovenských orgánoch. Veľmi dobre viem, kde sú jej silné stránky, ale aj kde sú jej slabiny. Zároveň však tým, že som nikdy nebol zamestnancom Matice slovenskej, mám istý nadhľad, nie som teda determinovaný veľmi zväzujúcimi osobnými väzbami, v prípade potrebných, možno aj bolestivých, rozhodnutí si teda viem zachovať akýsi potrebný nadhľad. Som presvedčený, že práve takáto pozícia je pri kandidatúre na post predsedu najvýhodnejšia, teda, že mám  prehľad o problematike, ale osobné väzby ma nezväzujú k akejsi personálnej či  koncepčnej paralýze.

 

Aké konkrétne matičné projekty či aktivity pokladáte, za dôležité?

Matica slovenská musí presvedčiť slovenskú verejnosť, že má niektoré činnosti , ktoré sú veľmi dôležité a nezastupiteľné, ktoré nikto okrem nej nerobí.

Nikto na Slovensku napríklad nerobí systematický výskum nášho exilu. Túto zložku odbornej činnosti určite treba posilniť  vydávaním denníkov, memoárov a monografií najvýznamnejších osobností slovenského exilu.

Ak mám teda predostrieť nejaké konkréta, tak je to napríklad vydanie Kamaldulskej Biblie. Je priam nepochopiteľné, že Slováci majú prvý preklad biblie do slovenského jazyka (spišského nárečia), ktorý je len o pár desiatok rokov mladší než povestná Kralická Biblia, a dodnes v podstate nie je vydaná. Zatiaľ vyšlo len veľmi obmedzené faximilné vydanie s nemeckým poznámkovým aparátom, čo je skutočne škandál. Je najvyšší čas, aby sme pre slovenskú verejnosť tento skvost národnej spisby vydali v štandardnom vydaní a, samozrejme, so slovenským poznámkovým aparátom.

Ďalšia  vec, ktorú určite treba realizovať, je nové vydanie rozsiahlejších dejín Slovenska. Dnes máme iba šesť zväzkov, ktoré vydala SAV- ka v osemdesiatych rokoch a minimálne zväzky IV až VI sú veľmi silne poznačene marxistickou interpretáciou dejín, a teda sú dnes takmer nepoužiteľné.

Veľmi ma, naopak, inšpiruje veľký český projekt, ktorý v devätnástich  zväzkoch a na štrnásťtisíc  stranách podrobne mapuje  české dejiny Velké dějiny zemí Koruny české, ktorých finančným partnerom je Česká sporiteľňa. Je to projekt na dvanásť až pätnásť rokov. Určite by som bol rád, ak by sa iniciátorom a garantom takéhoto veľkolepého projektu stala Matica slovenská.

Okrem toho by sme mali vydať novú monografiu o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Viem, že jedna mladá historička ju už má v rukopise, rovnako, ako aj novú modernú monografiu o zakladateľovi Matice slovenskej biskupovi Štefanovi Moyzesovi. Dodnes o ňom máme len monografiu od Svetozára Hurbana-Vajanského.

V súvislosti s tým, že nedávno vyšla v Maďarsku veľmi kontroverzná monografia o Ľudovítovi Štúrovi, vidím ako nanajvýš potrebné, aby sme aj my vydali kritickú monografiu o Lajosovi Kosshutovi. Je skutočne najvyšší čas, aby sme vydali kritickú monografiu o osobnosti, ktorá nikdy nebola ochotná uznať slovenský národ, ktorá sa po bitke pri Világoši utiahla do exilu v Turecku a ktorá sa nikdy zo svojich chýb nepoučila.

Samozrejme,  konkrétností je veľmi veľa –  množstvo monografií, memoárov či denníkov významných osobností slovenského verejného a politického života –  len ich mechanický výber by zabral veľkú plochu tohto rozhovoru.

Určite by som rád obnovil vydávane alternatívnej Súhrnnej správy o stave Slovenska (voči IVO), v ktorej by tridsaťtri odborníkov  z rôznych oblastí spoločenského života  každoročne mapovalo vývoj Slovenska.

Čo je však najdôležitejšie,  považujem za nutnosť zabezpečiť slobodu bádania  pre historikov, ktorí sa nemusia obávať interpretovať  naše dejiny bez obavy, aby sa neodchýlili od“ jedinej povolenej“ interpretácii našich najnovších dejín.

Roman Michelko (vľavo) na besede so Starikovom, pri príležitosti slovenského vydania jeho knihy Geopolitika, ako sa to robí

Na záver  asi očakávaná otázka, kde vidíte Maticu slovenskú o štyri roky, ak by Vás valné zhromaždenie zvolilo za predsedu  Matice slovenskej?

Maticu vidím ako personálne konsolidovanú inštitúciu, ktorej spoločenská prestíž je podstatne vyššia, než je tomu dnes.

Má oveľa väčší prístup predovšetkým do verejnoprávnych médií, pretože jej výstupy,  knihy, konferencie, odborné, ale aj spoločenské, folklórne či osvetové činnosti majú taký charakter, že jednoducho nie je celkom  možné, aby ich médiá dlhodobo a ostentatívne ignorovali.

Matičné médiá sú podstatne mienkotvornejšie, máme funkčnú internetovú televíziu a cez youtube  prinášame podstatne širšiemu okruhu verejnosti naše výstupy, umelecké, osvetové,  aj odborné či vedecké. Vydávame viacero periodík, hlboko uvažujem o opätovnom  vydávaní napríklad Matičného čítania a okrem Národného kalendára každoročne vydávame aj Literárny kalendár.

Máme podstatne viac funkčných vedeckých odborov, kde umožňujeme  mladým talentovaným spoločenským vedcom či žurnalistom realizovať svoje znalosti a schopnosti. Prebieha hlboká a otvorená diskusia, ako získať čo najviac financií na jej činnosť s tým, že postupne sa podiel verejných prostriedkov na jej rozpočte bude zmenšovať, aby nakoniec bola Matica čo najviac finančne  nezávislá.

Verím a dúfam, že o štyri roky bude Matica moderná , otvorená a priateľská inštitúcia, atraktívna aj pre mladých ľudí, ale všeobecne pre všetkých úprimných ľudí so zdravým vlasteneckým citom, ale aj širokú slovenskú verejnosť. Samozrejme, je mi úplne jasné, že dospieť do takéhoto stavu nebude vôbec jednoduché, ale odhodlanie urobiť pre to čo najviac a predstavu o tom, ako  to urobiť,  celkom jednoznačne mám.

A je len na vôli delegátov valného zhromaždenia či a v akej miere mi to umožnia.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Župani vyzvú politikov, aby sa namiesto hádok venovali pandémii a vládnutiu. Žiadajú náhradu výpadku tržieb v prímestskej autobusovej doprave

0 icon

Trnava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj, Ján Krošlák, SITA-Branislav Bibel,   Predsedovia samosprávnych krajov sa obrátia na strany vládnej koalície s výzvou, aby sa namiesto nezmyselných hádok venovali manažovaniu pandémie a vládnutia. Po rokovaní združenia predsedov samospráv SK8 o tom informoval jeho predseda Jozef Viskupič. Županke a županom sa to…

OSN vyzvala Eritreu, aby stiahla vojakov z etiópskej oblasti Tigraj

0 icon

New York 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)   Vysoký predstaviteľ OSN po správach o zverstvách vo štvrtok vyzval Eritreu, aby stiahla vojakov z etiópskeho regiónu Tigraj napriek tomu, že obe vlády ich prítomnosť v oblasti popierajú, uviedla tlačová agentúra AFP Vo vystúpení na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN…

Lexmann: Urážku Ukrajiny nevydareným žartom považujem za štátnické zlyhanie

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nevydareným žartom uraziť susedskú krajinu v tak senzitívnej otázke, akou je pre Ukrajinu územná celistvosť, považuje europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) zvlášť v súčasnej náročnej pandemickej situácii za absolútne štátnické zlyhanie. Europoslankyňa to pre agentúru SITA uviedla v súvislosti s výrokmi premiéra Igora Matoviča…

Prezidentka chce viesť otvorený dialóg o novele vysokoškolského zákona

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenskú ekonomiku a spoločnosť čakajú veľké zmeny, v ktorých kvalitné vysoké školy buď zohrajú nezastupiteľnú úlohu, alebo môžu viditeľne chýbať. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí s rektormi slovenských vysokých škôl, s ktorými hovorila o chystanej novele vysokoškolského zákona "Je v našom…

Pri nehode v poľskej uhoľnej bani zahynuli dvaja ľudia

0 icon

Varšava 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikipedia)   Dvaja muži prišli o život a ďalší dvaja utrpeli zranenia po tom, ako sa vo štvrtok v uhoľnej bani na juhu Poľska zrútila stena, uviedol miestny predstaviteľ, ktorého citovala tlačová agentúra AFP Nešťastie sa stalo v bani Myslowice-Wesola pri Katoviciach, ktorú vlastní najväčšia európska…

Svätý Otec zveril cestu do Iraku pod ochranu Matky Božej

0 icon

Vatikán 5. marca 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-ScP-Vatican)   Vo štvrtok 4. marca popoludní Svätý Otec zveril nadchádzajúcu apoštolskú cestu pod ochranu Panny Márie. Podľa svojho zvyku zašiel do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde zotrval v modlitbe pred milostivou ikonou Salus Populi Romani Ako dokumentuje fotografia zo včerajšieho popoludnia, pápež František…

Ingrid Brocková: Medzinárodný vyšehradský fond je pre nás relevantným aj na západnom Balkáne a vo východnom susedstve Európskej únie

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková vo štvrtok prijala riaditeľku Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) Edit Szilágyiné Bátorfi Výkonná riaditeľka Bártorfi informovala o pôsobení fondu a hlavných úlohách, ktoré v súčasnosti rieši. Boli prediskutované aktivity fondu na západnom Balkáne…

Vyšetrovatelia útoku vo Vetlande skúmajú možné teroristické väzby

0 icon

Štokholm 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Mikael Fritzon/TT News Agency via AP)   Švédske úrady vyšetrujú, či má stredajší útok v meste Vetlanda nejaké väzby na terorizmus. Podozrivý Afganec, ktorý nožom pobodal sedem ľudí, teraz čelí viacnásobným obvineniam z pokusu o vraždu "Počiatočné informácie v rámci vyšetrovania viedli políciu k tomu, aby…

Bývalý vyšetrovateľ tvrdí, že v kauze Jankovská je priveľa pochybností a otázok. Vyšetrovateľ i dozorový prokurátor by mali vysvetľovať

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (HSP/Foto:TASR - Milan Podmaník)   Každý občan a to bez rozdielu môže byť trestne stíhaný a väznený len zo zákonných dôvodov. Bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek tvrdí, že v kauze Jankovská je priveľa pochybností a priveľa otázok Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská je trestne stíhaná a vo…

Kollár pripustil odchod niektorej politickej strany z vládnej koalície

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár pripustil odchod niektorej politickej strany z vládnej koalície Povedal to vo včerajšej diskusnej relácii televízie Joj Na hrane. Na otázku, či táto vláda vydrží celé funkčné obdobie, odpovedal, že musí.  

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

ROZDIELY MEDZI VAKCÍNAMI

0icon

Vysvetlené jednorázovo a presne! (autor: Etienne Raimondeau, vedec z Oxfordu)

Ivan Štubňa

Srbský premiér Zoran Đinđić bol zavraždený pred osemnástimi rokmi...Myslíte si, že sa to na Slovensku nemôže stať?

0icon

“Ak nebudeme úspešní v politike, jediný dôvod sme my sami”,  bol jeden z výrokov Đinđića. Zoran Đinđić sa narodil  1. augusta 1952 v Bosanskom Šamci (BaH). V roku 1974 absolvoval Filozofickú  fakultu v Belehrade. Od roku 1977 do roku 1989 pôsobil v Nemecku na viacerých univerzitách a vysokých školách. Po návrate do vtedajšej Juhoslávie bol jedným…

Marián Tkáč

Dodržme pravidlá, do bodky a systém sa zrúti sám. A my sa zachránime.

0icon

Vážení priatelia, už stačilo odpočinku, ideme bojovať za nové Slovensko. Nie podľa Davos-u, ani podľa lacných trikov tzv. odbojárov, či falošných "slovanov".  Ideme podľa seba, podľa našich duší a našich, starorodičovských zásad. Sme sloveni, ktorých, ťažko povedať presne prečo - všetci volajú slováci - ale to je teraz jedno. Čo…

Slavěna Vorobelová

Ruský agent Matovič vs. západní agenti

0icon

Trafené husi začali gágať. Tí, ktorí nezastavili Matoviča, keď tu robil celoplošný „laboratórny“ pokus na ľuďoch v spolupráci so západnými mocnosťami, sa zrazu stavajú na zadné a bijú na poplach. Sputnik je experimentálna vakcína, tak ako sú aj tie ostatné, ktoré boli schválené Európskou liekovou agentúrou. Musí byť na našom…

Štefan Surmánek

Dovoz vakcíny SPUTNIK V je dobrou správou pre obyvateľov Slovenska, zlou správou pre Korčoka, Naďa, Čaputovú, Klusa, Remišovú, Biháriovú, Valašeka a ďalších rusofóbov obhajujúcich a uprednostňujúcich záujmy USA a EÚ pred záujmami a potrebami občanov SR.

0icon

Aj keď nepatrím k sympatizantom a voličom Matovičovej OĽaNO s.r.o. a ani ďalších strán terajšej vládnej koalície, musím, podobne ako aj množstvo ďalších kritikov terajšieho vládneho zoskupenia vyjadriť pochopenie pre rozhodnutie premiéra vypočuť a akceptovať postoje niektorých odborníkov ale aj širokej verejnosti a uzatvoriť s Ruskou federáciou zmluvu o zakúpení a dovoze ruskej vakcíny SPUTNIK V na Slovensko. Ako…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Toto sú tie najjedovatejšie hady sveta!

0 icon

Hoci nie všetky hady sú jedovaté, existujú aj také, ktoré usmrtia človeka do 30 minút. Toto je sila jedného z najrozumnejších zvierat na svete. Hady môžu byť kdekoľvek, od suchých púští Austrálie až po tropické záhrady obyvateľov Floridy. Tí, ktorí mali toľko nešťastia a hady ich uhryzli, opísali príznaky bolestivého uhryznutia. Sú…

TOP10 tipov, ako uspať dieťa bez stresu a nervozity

0 icon

Stať sa rodičom je požehnaním. Môže to však byť náročná práca, pretože je to úplne nové dobrodružstvo bez príručky v ruke. Jedným z najväčších utrpení, ktoré väčšina rodičov musí absolvovať, je dostať svoje dieťa do postele a pokojne ho uspať. Je vaša spacia rutina utrpením, ktoré sa tiahne po celú noc? Tu je pár…

Island: Tieto fenomenálne veci nájdeš jedine v tejto krajine!

0 icon

Island je ostrov, ktorý sa nachádza v severnej časti Atlantického oceánu. Aj keď názov krajiny (Iceland) znamená krajina ľadu, v skutočnosti je príroda na Islande rôznorodá a naozaj čarovná. Ale Island si zaslúži lásku ľudí nielen kvôli svojej prírodnej kráse. Sú tu tiež pekné trávnaté domy, zábavní policajti a roztomilé semafory. Island…

Pre týchto ľudí by mala byť kuchyňa zakázaným priestorom!

0 icon

Sú ľudia, ktorí variť vedia tak nejak prirodzene. A potom sú tu tí, pre ktorých by mala mať kuchyňa nápis "Zákaz vstupu!". Ku ktorej skupine patríš ty? V dnešnom príspevku ti ukážeme výtvory ľudí, ktorí to za sporákom jednoducho nevedia. Nehody sa stávajú, to je fakt. No tieto špeciality sú už…

Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

0 icon

Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

Vo svete IT

Séria Huawei P50 bude predstavená už 17. apríla. Dostupnosť však má byť značne obmedzená

0 icon

Spoločnosť Huawei sa už pomaly ale isto chystá na predstavenie svojej novej vlajkovej série, ktorá tentokrát ponesie názov Huawei P50. Prvé detaily o nadchádzajúcich smartfónoch z tejto pripravovanej vlajkovej série sme sa dozvedeli už pred niekoľkými týždňami, no až dnes sa dozvedáme oficiálny dátum predstavenia na domácom trhu. Predstavenie o…

„Nový typ temnej energie by mohol vyriešiť problémy s vesmírnou expanziou,“ tvrdí dánsky profesor

0 icon

Náš vesmír sa neustále rozpína a tempo jeho rozpínania sa zrýchľuje, píše portál sci-news.com. Vedci sa nedávno pokúsili toto tempo priamo odmerať, prostredníctvom supernov typu Ia, ktoré použili ako gravitačnú šošovku. Problém je, že ich výsledky sú v konflikte s pozorovaniami kozmického mikrovlnného pozadia a štandardným kozmologickým modelom, pomocou ktorého…

Hviezdy tvorené temnou hmotou? Nepravdepodobné, ale nie nemožné

0 icon

Vedci už dlhú dobu vedia, že galaxie, planéty a hviezdy, ktoré sú tvorené „normálnou“ hmotou, tvoria len 20% všetkej hmoty vo vesmíre. Kde je teda zvyšok? Podľa súčasných teórií tvorí zvyšok temná hmota, ktorá je pre vedcov stále veľkou záhadou. Nevedia ju pozorovať, no všímajú si, ako svojou gravitáciou vplýva…

Čo by sa dialo, ak by Perseverance objavil stopy života na Marse?

0 icon

Len nedávno, 18. februára, na povrch Marsu pristál ambiciózny rover americkej vesmírnej agentúry NASA. Momentálne sa pripravuje na svoju vedeckú misiu, ktorou bude hľadanie známok života v kráteri Jezero, píše portál Universe Today. Čo sa bude diať, ak by rover potvrdil existenciu života na červenej planéte? Na Mars zavítalo už…

Na Darknete sa objavili vakcíny proti COVID-19 za stovky €. Odborníci varujú pred ich nákupom!

0 icon

Aktuálna pandémia spôsobená ochorením COVID-19 poznačila životy mnohých z nás pričom málokde nájdeme rodiny, ktoré neboli touto pandémiou nijako zasiahnuté. A to nie len v našich končinách, ale na celom svete. Vykúpenie z tejto nepriaznivej situácie, ktorá lomcuje viacerými regiónmi sveta, odborníci vidia vo vakcínach. Tie by nám mali vdýchnuť…

Armádny Magazín

Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

0 icon

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným an

Americké vrtuľníky: Nemci podrážajú už aj Francúzov

0 icon

Nemecko, 5.marec 2021 (AM) – Zdá sa, že Nemci zvažujú výmenu Francúzskeho vrtuľníka Tiger za americký AH-64E Apache. Nemecká predstava o spolupráci je založená výhradne na jednoznačnom prospechu pre nich. Už čoskoro bude zrenovovaná socha Otto Von Bismarck, symbol Nemeckej nadvlády, ktorému sa podarilo poraziť Napoleona a ukrad

Izraelský analytik Kedmi: západné sankcie zdvihli Navaľného stúpencov do hystérie

0 icon

Izrael, 5.marec 2021 (AM) – Nové sankcie USA a EÚ voči Rusku sa stali ukážkou neochoty Západu poškodiť ruskú ekonomiku. Uviedol to izraelský expert Jakov Kedmi.   2. marca USA a EÚ oznámili nové protiruské sankcie kvôli zatknutiu Navaľného. Podľa Kedmiho sa z opatrení uložených Západom stali „lacným pozérstvom

Armáda Doneckej republiky má povolenie na predstihovú paľbu

0 icon

Donbas, 5.marec 2021 (AM) – Vedenie ľudovej milície Doneckej ľudovej republiky povolilo svojim jednotkám páliť na pozície Ozbrojených síl Ukrajiny s predstihom. Podľa predstaviteľa milície ide o nevyh

Americké sankcie sú nanič. Turecko rokuje o ďalšej dodávke ruských S-400

0 icon

Turecko, 5.marec 2021 (AM) – Turecko aj naďalej rokuje s Ruskou federáciou o nákupe druhého pluku systémov PVO S-400 a o možnosti ich spoločnej výroby, nehľadiac na sankcie USA. Vyhlásil to vedúci sekretariátu obranného priemyslu Turecka Ismail Demir.  

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali