Rozhovor s Romanom Michelkom: Najzásadnejšou podmienku na to, aby Matica mohla výraznejším spôsobom ovplyvňovať dianie na Slovensku, je znovuzískanie autority

Liptovský Mikuláš 7. novembra 2017 (HSP/Foto:HSP)

 

Už tento piatok a  sobotu 10. a 11. novembra sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční Valné zhromaždenie Matice slovenskej, na ktorom  sa bude voliť jej nový predseda. V tejto súvislosti Vám prinášame rozhovor s kandidátom na post predsedu MS Romanom Michelkom

Na snímke Roman Michelko

Curriculum vitae

Roman Michelko, Mgr., spisovateľ, publicista, politológ, redaktor, editor, vydavateľ,  narodil sa 29. apríla 1971 v Košiciach. Má dve deti, žije v Bratislave.

Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch filozofia – história (v roku 1995) a politológia (s vyznamenaním v roku 1996).

Od roku 1992 bol jedným z redaktorov časopisu Proglas. Bol spoluzakladateľom vydavateľstva Chronos (1994). Pracoval na Katedre histórie Trnavskej univerzity, neskôr v Národnom literárnom centre v sekcii zahraničných štúdií a v Zahraničnom vysielaní Slovenského rozhlasu. Pôsobil na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1997 až 1999). Zúčastňoval sa na zakladaní časopisu Kultúra, riadil spravodajstvo rádia Hviezda FM v Nitre (1999 až 2001). V súčasnosti je riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o. (od roku 2003).

Eseje a reflexie publikoval v periodikách Kultúra, Literika, Knižná revue, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Slovenské národné noviny, IQ, Extra plus, v internetovom časopise Slovo. Publikoval viac ako 800 článkov, štúdií a esejí z oblasti politológie, sociológie, filozofie, histórie a iných spoločenských vied. Debutoval zbierkou filozoficko-politologických esejí Revoltujúci Sizyfos (2006), ocenenou prémiou Ceny Ivana Kraska za najlepší debut roka, v ktorej sprítomňuje a tvorivo rozvíja odkaz najvýznamnejších mysliteľov 19. a 20. storočia (Kierkegaarda, Nietzscheho, Dostojevského, Camusa, Sartra, Kafku, Becketa, Ionesca, Fromma a mnohých iných). Kritický reflektuje najzásadnejšie problémy dneška (hodnotová entropia, problém odcudzenia, problém moci a ovládania, politika superveľmoci a politická dominancia, reflexia kultúry a podobne) a do súčasného filozofického a spoločenského diskurzu zavádza témy, ktorých reflexia v našej spoločnosti zatiaľ absentuje. Hlavným prínosom autora je, že témy nielen reflektuje, ale prináša aj vlastné, veľmi zaujímavé a originálne riešenia.

Snímka z z odovzdávania ceny Slovenskej asociácie novinárov za knihu Eseje o Kríze

Napísal knihu politologických esejí Eseje o globalizácii (2009), za ktorú dostal v roku 2009 výročnú cenu Slovenskej asociácie novinárov, vedecko-popularizačnú monografiu Medzivojnové európske diktatúry (2012), knihu Eseje o kríze (2016), za ktorú dostal tiež v roku 2016 výročnú cenu Slovenskej asociácie novinárov. Za toto dielo dostal aj   Cenu  Vladimíra Ferka, ktorú udeľuje Spolok slovenských spisovateľov za najlepšie dielo literatúry faktu. Táto kniha nadväzuje na jeho predchádzajúce Eseje o globalizácii. Je spoluautorom rozhovorov s významnými zahraničnými a domácimi intelektuálmi – filozofmi, sociológmi, politológmi a ekonómami Besy kapitalizmu alebo začiatok novej éry? (2012). Vydal publikáciu Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945, ktorá predstavuje súbor štyroch historicko-politologických štúdií: O používaní termínov Slovenský štát a Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945, Od autonómie Slovenskej krajiny po vznik Slovenského štátu, Ústavný systém prvej Slovenskej republiky a Úrad propagandy za autonómie Slovenskej krajiny a Slovenského štátu.

Členom Matice slovenskej je od roku 1990, od roku 1995 bol členom výboru Odboru  mladých matičiarov, od roku 1999 podpredsedom Politologického odboru MS  a od roku 2003 predsedom Politologického odboru MS.

V roku 2010 bol prvýkrát zvolený do Výboru Matice slovenskej, v roku 2013 bol znovuzvolený do Výboru MS.

Rokoch 2011 – 2013 a znova v roku 2017 bol zvolený do predsedníctva Matice slovenskej.

Zároveň je aj členom Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov.

 

Čo pre Vás znamená Matica slovenská, ako dlho v nej pôsobíte? 

V Matici pôsobím už vyše dvadsaťsedem rokov. Po tých vyše dvadsiatich siedmich rokoch je pre mňa Matica predovšetkým spoločenstvom ľudí, ktorí zdieľajú podobné hodnoty ako ja. Je to miesto, v ktorom sa postupom času skoncentrovali ľudia, ktorým nie je ľahostajné ďalšie smerovanie našej vlasti, vytrvalo udržiavajú naše tradície, folklór, ale keď je treba, dokážu zviesť aj boj za neskreslenú interpretáciu našich dejín, kvalifikovane sa vyjadriť k smerovaniu našej spoločnosti.

Na snímke Roman Michelko

 

Aké by malo byť jej  postavenie v slovenskej spoločnosti? 

Najzásadnejšou podmienku na to, aby Matica mohla výraznejším spôsobom ovplyvňovať dianie na Slovensku, je znovuzískanie autority, ktorou kedysi disponovala.

Druhou, veľmi dôležitou prioritou Matice je systematické a dlhodobé budovanie mienkotvorných matičných médií. Ukazuje sa ako nevyhnutné oveľa viac využívať nové médiá, sociálne siete, moderný a inovatívny spôsob komunikácie so slovenskou spoločnosťou.

No a tretím nevyhnutným predpokladom je získať si, či prilákať celoslovensky známe osobnosti, dať im priestor, aby sa na matičnej pôde mohli plne profesijne realizovať. Matica potrebuje znalosti týchto ľudí – spoločenských vedcov, historikov, žurnalistov, politológov, etnológov,  ale aj  spisovateľov, literárnych vedcov, hercov, recitátorov, divadelníkov a ďalších odborníkov,  ktorí by boli schopní a ochotní stotožniť sa s matičnými ideami aj  s myšlienkami a neúnavne ich  šíriť v slovenskej spoločnosti. Na štruktúrach MS je, aby tvorbu takýchto ľudí podporovali prostredníctvom vedeckých ústavov,  vedeckých a záujmových odborov  a  cez sieť Domov MS, oblastných pracovísk a, samozrejme, aj miestnych odborov  ďalej šírili.

Na snímke Roman Michelko

 Zastáva dnes Matica takéto postavenie v slovenskej spoločnosti?

Uvedomujem si, že Matica je dnes nositeľkou hodnôt, ktoré mnohým nevyhovujú. Rozvíjať zdravé vlastenectvo sa dnes nenosí, ba dokonca je to tŕňom v oku „ súčasným nositeľom jediných prípustných názorov“. Jedným zo spôsobov, ako tento úpadok  zastaviť a ochrániť Maticu,  je dať jej novú náplň, získať pre matičnú myšlienku celoslovensky známe významné osobnosti a zastaviť tak jej marginalizáciu.  Treba urobiť všetko pre to, aby sme jej dokázali  vrátiť  postavenie, ktoré v nedávnej minulosti mala.

 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu MS?

Kandidovať som sa rozhodol po dlhom zvažovaní a až po tom, keď bolo celkom jasné, že disponujem silnou podporou  relevantnej časti matičiarov. V mojom prípade celkom jednoznačne nejde o naplnenie si akýchsi osobných ambícií. Moja kandidatúra je výsledkom množstva rozhovorov a diskusií, ako aj vedomia, že som schopný predložiť jasnú víziu pre Maticu, ktorá dokáže posunúť túto inštitúciu na novú kvalitatívnu úroveň.

Čo sa týka prvých krokov po prípadnom zvolení – hlboko si uvedomujem, že najväčšia hodnota  každej spoločnosti či inštitúcie je v ľuďoch, ktorí ju tvoria. Každému musí byť jasné, že jediným kritériom pri hodnotení spolupracovníkov  je ich schopnosť pomôcť spoločnému dielu. Zároveň by som dbal na to, aby v Matici bola otvorená a demokratická atmosféra. V prostredí otvorenej (aj kritickej) diskusie sa totiž najskôr podarí dospieť k najlepším riešeniam.

Hlavnou úlohou  akéhokoľvek nového predsedu MS by mala byť vnútorná konsolidácia. To znamená dať šancu a podporovať úsilie každého, kto je schopný a ochotný prispieť k napĺňaniu spoločnej vízie. Preto je nanajvýš potrebné, aby nový predseda Matice nebral každú oponentúru ako útok na seba, aby počúval aj kritické výhrady k svoje práci, snažil sa vnímať výhrady k svojej práci dobromyseľne. Na druhej strane to, samozrejme, neznamená, že má oportunisticky súhlasiť s každým názorom. Nie,  má byť schopný sformulovať vlastnú víziu a pokúsiť sa na jej realizáciu presvedčiť čo najviac ľudí.  Najpodstatnejšie však je hodnotiť ľudí podľa ich schopností, kompetencií, a nie osobných sympatií, či dokonca servility.  Nie je nič horšie, ak si niekto začne o sebe namýšľať, že je neomylný, to je zväčša začiatok konca ako danej osoby, tak inštitúcie, ktorú vedie.

Na snímke Roman Michelko

Aké sú vaše programové priority?

Posilnenie spoločenskej prestíže Matice vytvorením podmienok na to, aby sa čo najviac zvučných mien s ňou identifikovalo. Posilnenie vedeckej bázy Matice získaním nových špičkových odborníkov do vedeckých ústavov MS. Dlhodobá a systematická mediálna práca, aby Maticu bolo viac vidieť a počuť, a to nielen v matičných médiách, ktoré musia byť top prioritou nového vedenia, ale aj v tých  verejnoprávnych. No a v neposlednom rade mám aj celý rad opatrení na zvýšenie vnútromatičnej demokracie.

 

Čo tým myslíte?

Som presvedčený, že je najvyšší čas stransparentniť prácu orgánov MS. Ak je dnes úplne samozrejmé, že rokovania zastupiteľstiev miest a obcí, ale aj napríklad televíznych rád sú verejné nahrávané online (naživo) a dostupné všetkým občanom , som presvedčený o tom, že aj rokovania  výboru MS by mali byť verejné a verejne dostupné na matičnom webe, nech každý vie, čo tam zástupca z jeho miestneho odboru, krajskej rady či okresnej robí, čo presadzuje, ako vystupuje, aké návrhy dáva, či a ako bojuje za svoj miestny odbor, krajskú či okresnú radu.

 

To sa možno niekomu nebude páčiť

Iste. Tým, ktorí tam chodia, alebo chodia len sporadicky a sú pasívni, to asi vyhovovať nebude, ale verím, že každý, ak je niekde zvolený, tak má dávať odpočet svojej činnosti a ľudia, ktorí ho do výboru vyslali, majú právo vedieť, ako  ich ten zvolený zástupca vo výboru reprezentuje a zastupuje.

Na snímke vľavo Roman Michelko s premiérom SR Robertom Ficom

V čom ešte vidíte potrebu zmien?

Ďalším konkrétnym krokom, ktorý plánujem, ak by som bol zvolený, je transparentné rozdelenie prostriedkov na regionálnu kultúru, teda na podporu akcií miestnych odborov.  Je potrebné a nevyhnutné, aby systém rozdeľovania týchto prostriedkov bol v maximálnej miere transparentný, proporcionálny a podľa vopred nastavených pravidiel. Teda významu podporenej akcie v rámci celého Slovenska. Model rozdeľovania prostriedkov by sa dohodol vopred a bol by jasný, napríklad aj nejaký bonus v  prípadne akcií konaných  na juhu Slovenska, respektíve  na zmiešanom území.

Rovnako je mojím cieľom limitovať subjektivizmus pri obsadzovaní postov riaditeľov Domov Matice slovenskej a oblastných pracovísk. Práve ľudia z regiónov, krajských rád, okresných rád, prípadne z najväčších miestnych odborov, ktoré sú v pôsobisku Domu MS, by mali mať väčšinu v konkurznej komisii  pre výber ľudí, ktorí im majú ako dobrovoľným neplateným pracovníkom robiť servis pre ich prácu. Zmeny na týchto postoch by mali byť prijateľné len v prípade, že komunita matičiarov, ktorí sú v pôsobnosti domu,  je s ich prácou nespokojná.

 

Ste priaznivcom matičných primárok, čo by malo byť ich cieľom?

Mojím dlhodobým cieľom je, aby delegáti, ktorí prídu na valné zhromaždenie, boli dobre oboznámení s kandidátmi na popredné  posty v Matici.  A som presvedčený, že najviac pre  skvalitnenie výberu predsedu Matice môžeme pomôcť zavedením  primárok. Veľmi oceňujem iniciatívu štyroch krajských  rád, konkrétne  Košice, Trenčín, Trnava, Nitra, ktoré si pozvali všetkých kandidátov na predsedu, aby priamo pred delegátmi predostreli svoju víziu, odpovedali na ich otázky, presvedčili, či nepresvedčili. Bol by som veľmi rád, ak by delegáti išli na valné zhromaždenie  s jasnou predstavou o tom, čo ktorý kandidát chce v Matici presadiť a akými prostriedkami to chce dosiahnuť.

 

V Matice slovenskej ste síce dvadsaťsedem rokov, ale nikdy ste nepôsobili priamo v jej exekutíve, nepodieľali ste sa priamo na chode tejto inštitúcie. Je to skôr  výhoda alebo nevýhoda?

Keďže v Matici pôsobím už vyše dvadsaťsedem  rokov, hlboko poznám jej problémy. V posledných sedem rokoch dokonca pôsobím v jej celoslovenských orgánoch. Veľmi dobre viem, kde sú jej silné stránky, ale aj kde sú jej slabiny. Zároveň však tým, že som nikdy nebol zamestnancom Matice slovenskej, mám istý nadhľad, nie som teda determinovaný veľmi zväzujúcimi osobnými väzbami, v prípade potrebných, možno aj bolestivých, rozhodnutí si teda viem zachovať akýsi potrebný nadhľad. Som presvedčený, že práve takáto pozícia je pri kandidatúre na post predsedu najvýhodnejšia, teda, že mám  prehľad o problematike, ale osobné väzby ma nezväzujú k akejsi personálnej či  koncepčnej paralýze.

 

Aké konkrétne matičné projekty či aktivity pokladáte, za dôležité?

Matica slovenská musí presvedčiť slovenskú verejnosť, že má niektoré činnosti , ktoré sú veľmi dôležité a nezastupiteľné, ktoré nikto okrem nej nerobí.

Nikto na Slovensku napríklad nerobí systematický výskum nášho exilu. Túto zložku odbornej činnosti určite treba posilniť  vydávaním denníkov, memoárov a monografií najvýznamnejších osobností slovenského exilu.

Ak mám teda predostrieť nejaké konkréta, tak je to napríklad vydanie Kamaldulskej Biblie. Je priam nepochopiteľné, že Slováci majú prvý preklad biblie do slovenského jazyka (spišského nárečia), ktorý je len o pár desiatok rokov mladší než povestná Kralická Biblia, a dodnes v podstate nie je vydaná. Zatiaľ vyšlo len veľmi obmedzené faximilné vydanie s nemeckým poznámkovým aparátom, čo je skutočne škandál. Je najvyšší čas, aby sme pre slovenskú verejnosť tento skvost národnej spisby vydali v štandardnom vydaní a, samozrejme, so slovenským poznámkovým aparátom.

Ďalšia  vec, ktorú určite treba realizovať, je nové vydanie rozsiahlejších dejín Slovenska. Dnes máme iba šesť zväzkov, ktoré vydala SAV- ka v osemdesiatych rokoch a minimálne zväzky IV až VI sú veľmi silne poznačene marxistickou interpretáciou dejín, a teda sú dnes takmer nepoužiteľné.

Veľmi ma, naopak, inšpiruje veľký český projekt, ktorý v devätnástich  zväzkoch a na štrnásťtisíc  stranách podrobne mapuje  české dejiny Velké dějiny zemí Koruny české, ktorých finančným partnerom je Česká sporiteľňa. Je to projekt na dvanásť až pätnásť rokov. Určite by som bol rád, ak by sa iniciátorom a garantom takéhoto veľkolepého projektu stala Matica slovenská.

Okrem toho by sme mali vydať novú monografiu o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Viem, že jedna mladá historička ju už má v rukopise, rovnako, ako aj novú modernú monografiu o zakladateľovi Matice slovenskej biskupovi Štefanovi Moyzesovi. Dodnes o ňom máme len monografiu od Svetozára Hurbana-Vajanského.

V súvislosti s tým, že nedávno vyšla v Maďarsku veľmi kontroverzná monografia o Ľudovítovi Štúrovi, vidím ako nanajvýš potrebné, aby sme aj my vydali kritickú monografiu o Lajosovi Kosshutovi. Je skutočne najvyšší čas, aby sme vydali kritickú monografiu o osobnosti, ktorá nikdy nebola ochotná uznať slovenský národ, ktorá sa po bitke pri Világoši utiahla do exilu v Turecku a ktorá sa nikdy zo svojich chýb nepoučila.

Samozrejme,  konkrétností je veľmi veľa –  množstvo monografií, memoárov či denníkov významných osobností slovenského verejného a politického života –  len ich mechanický výber by zabral veľkú plochu tohto rozhovoru.

Určite by som rád obnovil vydávane alternatívnej Súhrnnej správy o stave Slovenska (voči IVO), v ktorej by tridsaťtri odborníkov  z rôznych oblastí spoločenského života  každoročne mapovalo vývoj Slovenska.

Čo je však najdôležitejšie,  považujem za nutnosť zabezpečiť slobodu bádania  pre historikov, ktorí sa nemusia obávať interpretovať  naše dejiny bez obavy, aby sa neodchýlili od“ jedinej povolenej“ interpretácii našich najnovších dejín.

Roman Michelko (vľavo) na besede so Starikovom, pri príležitosti slovenského vydania jeho knihy Geopolitika, ako sa to robí

Na záver  asi očakávaná otázka, kde vidíte Maticu slovenskú o štyri roky, ak by Vás valné zhromaždenie zvolilo za predsedu  Matice slovenskej?

Maticu vidím ako personálne konsolidovanú inštitúciu, ktorej spoločenská prestíž je podstatne vyššia, než je tomu dnes.

Má oveľa väčší prístup predovšetkým do verejnoprávnych médií, pretože jej výstupy,  knihy, konferencie, odborné, ale aj spoločenské, folklórne či osvetové činnosti majú taký charakter, že jednoducho nie je celkom  možné, aby ich médiá dlhodobo a ostentatívne ignorovali.

Matičné médiá sú podstatne mienkotvornejšie, máme funkčnú internetovú televíziu a cez youtube  prinášame podstatne širšiemu okruhu verejnosti naše výstupy, umelecké, osvetové,  aj odborné či vedecké. Vydávame viacero periodík, hlboko uvažujem o opätovnom  vydávaní napríklad Matičného čítania a okrem Národného kalendára každoročne vydávame aj Literárny kalendár.

Máme podstatne viac funkčných vedeckých odborov, kde umožňujeme  mladým talentovaným spoločenským vedcom či žurnalistom realizovať svoje znalosti a schopnosti. Prebieha hlboká a otvorená diskusia, ako získať čo najviac financií na jej činnosť s tým, že postupne sa podiel verejných prostriedkov na jej rozpočte bude zmenšovať, aby nakoniec bola Matica čo najviac finančne  nezávislá.

Verím a dúfam, že o štyri roky bude Matica moderná , otvorená a priateľská inštitúcia, atraktívna aj pre mladých ľudí, ale všeobecne pre všetkých úprimných ľudí so zdravým vlasteneckým citom, ale aj širokú slovenskú verejnosť. Samozrejme, je mi úplne jasné, že dospieť do takéhoto stavu nebude vôbec jednoduché, ale odhodlanie urobiť pre to čo najviac a predstavu o tom, ako  to urobiť,  celkom jednoznačne mám.

A je len na vôli delegátov valného zhromaždenia či a v akej miere mi to umožnia.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Sneženie a vietor komplikujú dopravu, Dargov je neprejazdný

0 icon

Košice 25. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Husté sneženie a vietor komplikujú dopravu v Košickom kraji. Horský priechod Dargov je z oboch smerov neprejazdný. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová „Horský priechod Dargov je neprejazdný v smere do Trebišova a aj v opačnom…

Ocenenie Biela vrana za rok 2020 odzrkadľuje rok ťažkých skúšok

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ocenenia Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra za rok 2020 odzrkadľujú rok ťažkých skúšok. Zhodli sa na tom organizátori podujatia. Ceremoniál, odložený pre pandémiu zo 17. novembra 2020, sa uskutočnil v nedeľu online Ocenenia získali štyri príbehy a putujú…

Násilné protesty proti reštrikciám hlásili z desiatich miest v Holandsku

0 icon

Amsterdam 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Pro News)   Sprísnené epidemiologické opatrenia a nový zákaz vychádzania vyvolali násilné protesty vo viacerých holandských mestách. Krátko pred začiatkom zákazu nočného vychádzania od 21.00 h došlo v nedeľu k výtržnostiam v najmenej desiatich mestách v krajine, oznámila polícia. Jej príslušníci zadržali po celej krajiny viac…

Bývalá Trumpova hovorkyňa chce kandidovať vo voľbách guvernéra Arkansasu

0 icon

Washington 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Sarah Sandersová, niekdajšia hlavná hovorkyňa a jedna z najbližších spolupracovníčok exprezidenta USA Donalda Trumpa, plánuje kandidovať na post guvernéra amerického štátu Arkansas. S odvolaním sa na zdroje z jej okolia o tom v nedeľu informovali agentúry AP a Reuters Oficiálne oznámenie Sandersovej o…

Matovič mal mimoriadny príhovor: „Vás, ktorí ste dostali rozhodnutie, že ste negatívni, poprosím, správajte sa, akoby ste pozitívni boli. Jednoducho, tá choroba je hnusoba, ozaj – potvora“

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v nedeľu večer predniesol mimoriadny príhovor k národu, v ktorom poďakoval organizátorom aj zúčastneným občanom za to, ako cez víkend prebiehalo plošné skríningové testovanie. "Ďakujeme vám, že chránite svoje zdravie aj zdravie vášho okolia. V rámci akcie Zachráňme spolu…

BSK spustil informačnú kampaň, ako postupovať pri liečbe nového koronavírusu

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Bratislavský samosprávy kraj (BSK) spustil informačnú kampaň so základnými informáciami o tom, ako treba postupovať pri liečbe nového koronavírusu a na čo netreba zabudnúť, ak človek dostane pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Odporúčania sa týkajú životosprávy či hygieny, zabúdať netreba ani na…

MUDr. Michal Piják: „Vynára sa otázka, prečo naši „covidoví experti“, ktorí prezentovali remdesivir ako úžasný liek, vôbec neupozornili na jeho riziká a nedostatok štúdií, ktoré by potvrdili ich tvrdenia“

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube, Screenshot TV Pravda)   Odborník na chronické vírusové hepatitídy, či autoimunitné choroby pečene, MUDr. Michal Piják koncom minulého týždňa na Facebooku podporil vedca Juraja Mesíka, ktorý dlhodobo kritizuje rezort zdravotníctva kvôli pomalým aktualizáciám štandardov liečby koronavírusu. Mesík taktiež viackrát upozornil na neúčinnosť lieku remdesivir.…

Palestínčania požiadali EÚ o vyslanie volebných pozorovateľov

0 icon

Jeruzalem 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Palestínski volební predstavitelia požiadali v nedeľu Európsku úniu, aby vyslala pozorovateľov na monitorovanie tohtoročných parlamentných a prezidentských volieb na palestínskych územiach, prvých za 15 rokov. Informovala o tom agentúra AP Voľby vyhlásené na máj a júl sú vnímané ako dôležitý krok k ukončeniu rozdelenia…

Šutaj Eštok: Za nezbieraním podpisov boli vyhrážky niektorých ministrov. Šeliga: Nevyhovárajte sa

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Mimoparlamentná strana Hlas-SD ustúpila od zbierania podpisov za referendum o predčasných parlamentných voľbách počas skríningového testovania na ochorenie COVID-19, pretože nechcela ľudí vystavovať vyhrážkam zo strany ministrov obrany či vnútra V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady (NR)…

Čo zistili médiá o ministerke Kolíkovej pred tromi rokmi? Prekvapí vás to?

0 icon

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Kto je vlastne ministerka Mária Kolíková, ktorú teraz vykresľujú mainstreamové médiá ako tú najväčšiu bojovníčku proti zlu, papalášstvu a predošlej vláde? Pred tromi rokmi časopis Plus 7 dní zistil o vtedajšej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti vo Ficovej vláde veci, ktoré tento obraz o…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 9.)

0icon

  ODBORNOSŤ   Konkurencieschopnosť je pojem, ktorým označujeme schopnosť firmy, resp. podniku úspešne odolávať konkurencii s podobným alebo rovnakým zameraním (ponukou) na domácom, poprípade na zahraničnom trhu. Vysoká miera konkurencieschopnosti na trhu zabezpečuje pre akúkoľvek spoločnosť jej dlhodobé prežitie a existenciu. Vo všeobecnosti rozlišujeme 5 základných úrovní konkurencieschopnosti: konkurencieschopnosť štát

Rastislav Slovák

Čo všetko vlastní Pavlína Matovičová. Podvádzal a klamal Matovič, keď v predvolebnej kampani sľuboval účinný tvrdý zákon o preukazovaní pôvodu majetku?

0icon

Matovič v majetkovom priznaní uvádza, že nevlastní žiaden majetok, lebo ako sám Matovič vyhlásil on všetok svoj majetok prepísal na jeho manželku Pavlínu Matovičovú. Čo všetko teda preukázane vlastní tá Pavlína Matovičová: - Zmenky v hodnote desiatok miliónov € v rôznych spoločnostiach typu ako napríklad Arca Capital alebo J&T. -…

Ivan Malý

Ivermektín - príklad pre kritické myslenie

0icon

  Predstavte si, že vyhodnocujete súťaž strelcov, ktorí strieľali do obdĺžnikových terčov, kompletne zakrytých bielym plátnom. Žiadne značky cieľov. Píše sa rok 1576 a z kláštora pri Neapole je vyhnaný mn

Mária Šamierová

HNUSOBA a JA

0icon

Nie    som  opica ,ovca, mudrosráč ,idiot ,lúza, politik ani politológ ,nepatrím medzi plagiátorov, mafiánov, donášačov ani milionárov. Som   len normálna, slovenská žena, ktorá získala vzdelanie a všetko čo s tým súviselo, poctivo, zodpovedne a s veľkou skromnosťou.Patrím do skupiny „nerozhodnutých“ (moja chyba),  bola som dlho ticho. Konečne som si uvedomila, že…

Ivan Holek

A je to tu! Čo predpovedali proroci sa napĺňa!

0icon

Doba, o ktorej sa hovorilo už pred stáročiami nadchádza! Hovorili o nej proroci, hovoril o nej Kristus a po ňom ešte mnohí iní. Našej zeme sa dotkol prvý lúč Pánovho Svetla a udalosti sa dali do pohybu. Súd nad ľudstvom započal!

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Bežné veci, ako si ich ešte nevidel!

0 icon

Aj známe veci, s ktorými sa stretávame každý deň, sa môžu prejaviť a odhaliť neobvyklú stránku. Potom sa z bežných predmetov stane niečo úplne iné - na pohľad sú dvakrát tak zaujímavé. Nie každý sa môže pochváliť toho, že videl jeden milión dolárov v hotovosti alebo má bankovky všetkých mien z celého sveta na…

Viera vo vesmírne telesá a kolíska astrológie

0 icon

V 3. tisícročí pred našim letopočtom chaldejskí astrológovia pozorovali planéty a skúmali ich vplyv na ľudské konanie. V 7. storočí pred našim letopočtom počas vlády Nabukadnesara II. sa astrológia a veštenie výrazne zdokonalili. V tejto dobe bola spísaná aj Biblia. Prinášame - z nášho pohľadu - ďalší zaujímavý článok, o veciach, o ktorých ste pravdepodobne nevedeli. Mezopotámia, podľa…

TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

0 icon

Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

Ako sa správne pripraviť na príchod bábätka? – 1. časť

0 icon

Čakanie na príchod bábätka je pre každý pár niečím výnimočný. Okrem šťastného očakávania, ktoré pociťujeme pred príchodom nového člena rodiny, je to tiež obdobie, v ktorom je potrebné urobiť mnoho pre to, aby sme boli dobre pripravení na nové obdobie, ktoré nás čaká.  Pár, ktorý čaká na svoje prvé bábätko, musí…

Lego predstavilo špeciálne kocky pre milovníkov záhrady a kvetov

0 icon

Spoločnosť Lego predstavila novú kolekciu, ktorá zaujme predovšetkým milovníkov kvetov a záhrady, ako aj tých, ktorí chcú mať doma vždy „čerstvé“ kvety. Kocky lega nikdy nevyschnú a neumrú. Nová sada pre všetkých dospelých milovníkov kociek lega sa volá Lego Botanical Collection. Obsahuje súčiastky na zostavenie kytice kvetov a stromu bonsai. V krabici…

Vo svete IT

Cestovanie mimo Slnečnej sústavy: Môže to byť jedného dňa realitou?

0 icon

Ľudstvu sa podarilo pristáť na Mesiaci, dostať sondy na Mars, alebo ku vzdialeným asteroidom, ale aj dostať sondu na jeden z mesiacov Saturnu, Titan. Kedy ale budú môcť ľudia cestovať na vzdialené planéty tak, ako to môžeme vidieť v sci-fi filmoch? Na túto otázku odpovedá YouTube kanál Vsauce. Cestovanie medzi hviezdami by…

Pozrite sa na najšpinavšiu miestnosť na Medzinárodnej vesmírnej stanici

0 icon

Hovorí sa: Čistota pol života a na Medzinárodnej vesmírnej stanici to platí dvojnásobne. Najväčšiu dôležitosť majú antibakteriálne opatrenia, kvôli baktériám, ktoré sa zvyknú množiť v neustále recyklovanom vzduchu na vesmírnej stanici, píše portál Science Alert. Každá sobota je preto „upratovacím dňom.“ Astronauti utierajú všetky povrchy, ktoré sa na stanici nachádzajú, vysávajú a zbierajú…

Môžu čierne diery „narásť“ do naozaj desivých rozmerov? Údajne áno

0 icon

Vesmír je domovom naozaj masívnych čiernych dier. Supermasívna čierna diera v jadre našej galaxie má hmotnosť 4-miliónov Sĺnk, no to je ešte málo, oproti monštrám, ktoré sa ukrývajú v srdciach iných galaxií, píše portál Universe Today. Väčšina supermasívnych čiernych dier má totiž hmotnosť niekoľkých miliárd našich Sĺnk a tá najväčšia môže vážiť takmer…

Nefunguje vám smartfón tak dobre, ako v minulosti? Dôvodom môže byť malware. Takto ho identifikujete a odstránite!

0 icon

Naše smartfóny sú zariadeniami, ktoré neustále nosíme so sebou a to dokonca aj na miesta, kde nie sú vôbec potrebnými. Spolu s rozmachom mobilných zariadení, ktoré sú čoraz dostupnejšími a zároveň výkonnejšími, ide ruka v ruke aj záujem hackerov o smartfóny. Dôvodom je, že sú cenným zdrojom informácií. Tí sa častokrát snažia infikovať…

iOS vo verzii 15 pravdepodobne už nespustíte na týchto smartfónoch a zariadeniach

0 icon

Ešte v júni minulého roka spoločnosť Apple predstavila novú verziu iOS 14. Tá priniesla viacero noviniek a vylepšení vrátane podpory mini aplikácií na ploche obrazovky (takzvané widgety), či vniesla viac transparentnosti do toho, aké dáta sú zo strany vývojárov zbieranými. Aktualizácia bola zároveň sprístupnená pre radu smartfónov vrátane starších zariadení.…

Armádny Magazín

Dobrodruh - cestovateľ Jules Mountain a jeho vrtuľník Bell 505

0 icon

Fort Worth, TX (22. januára 2021) – Pokiaľ ide o súkromné cestovanie, majitelia vrtuľníkov Bell 505 zistili, že im tento stroj ponúka všestranný a spoľahlivý spôsob, ako spoznať svet. Obchodníkom a podnikateľom napríklad rýchlo, bezpečne a v úplnom pohodlí umožňuje zúčastniť sa dôležitých obchodných rokovaní. Je ideálny pre do

Pentagón v Arktíde. Ako Dánsko chodí po lane v Grónsku

0 icon

Dánsko, 24. január 2021 (AM) - Keď sa v Arktíde prehrieva konkurencia medzi Čínou, Ruskom a USA, čoraz viac sa do nej zamotáva Grónsko, poloautonómny región v rámci Dánskeho kráľovstva. To prinieslo príležitosti aj výzvy pre Grónsko a pre Dánsko. Dánsko kontroluje väčšinu zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky Grónska a Kodaň…

Forbes: Ruská zbraň, ktorá môže mať pre USA ničivé následky

0 icon

USA, 24. január 2021 (AM) - Ponorka Poseidon sa stane "poistkou" pre prípad, že by USA mohli zostreliť ruské balistické rakety. Píše o tom Forbes. "Rusko to s prijatím do výzbroje tohto podvodného dronu (jeho dĺžka je 25 metrov) s jadrovým pohonom myslí vážne," 

Michejev: Putin predvídal a nezopakoval Trumpovu chybu

0 icon

Rusko, 24. január 2021 (AM) - Bývalý prezident USA Donald Trump urobil fatálnu chybu, keď úplne dôveroval sociálnym médiám. K tomuto záveru dospel politológ Sergej Michejev.   Udalosti, ktoré sa odohrávajú v Spojených štátoch, jasne ukázali, že stávka amerického lídra na sociálne siete, ktorú spolu so svojím tí

Hitler kaput? Prečo mnohí neuverili smrti vojnového zločinca č. 1?

0 icon

Nemecko, 24. január 2021 (AM) - Mnohí aj po polstoročí od smrti nacistického vodcu dúfali, že ho uvidia na lavici obžalovaných. O tom, že Hitler je mŕtvy nepochybovali iba tí, ktorí našli jeho ostatky.   Na Postupimskej konferencii sovietska strana presvedčila partnerov, aby najneskôr 1. 9. 1945 bol uverejnený konečný zoznam vojno

Svetlo sveta

Arcibiskup Fulton J. Sheen – Hnev

0 icon

“Pane odpusť im, lebo nevedia čo činia.” (Lk 23,34) Prvé slovo, ktoré Ježiš povedal na kríži malo za cieľ odčiniť hriechy prameniace z hnevu. Hnev a rozum vedia konať vo veľkom súzvuku. Rozum dáva argumenty a odôvodnenie pre hnev. Rozum vie pomenovať krivdu, ktorá sa udiala a vie odvážiť váhu…

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali