KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Príhovor vladyku Cyrila Vasiľa kňazom pri príležitosti Veľkého štvrtka

Košice 9. apríla 2020 (HSP/TSKE/Foto:TSKE)

 

Vo Veľký štvrtok býva zvykom stretnutie biskupa so svojím kňazstvom v katedrálnom chráme. Vzhľadom na situáciu pandémie sa v Košickej eparchii toto stretnutie 9. apríla neuskutočnilo osobne, ale duchovne. Kňazi si v tento deň vypočuli príhovor vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, a duchovne spojení so svojimi biskupmi slávili svätú liturgiu vo svojich farských chrámoch

Ilustračné foto

Znenie príhovoru:

Milí bratia kňazi!

Po iné roky ste sa na Veľký štvrtok dopoludnia zhromažďovali v katedrále, aby ste  si spoločným liturgickým slávením, vo viditeľnom spoločenstve s biskupom pripomínali ustanovenie sviatosti kňazstva. Tohto roku som sa zvlášť tešil na toto stretnutie, ktoré mohlo a malo byť, po mojom príchode a prvom spoločnom kňazskom dni, novou príležitosťou k lepšiemu poznávaniu sa a k osobnejšej komunikácii s vami, kňazmi.

V situácii, ktorú prežívame v týchto dňoch, si toto  bezprostredné fyzické spoločenstvo dnes nahradíme a sprítomníme inou formou – slávením liturgie v našich chrámoch o tom istom čase, s osobitným úmyslom pripomenúť si jednotu celého presbytéria našej eparchie ako znak jednoty Cirkvi.

Koncelebrácia sa teda nebude konať pri jednom oltári našej katedrály, ale vo všetkých našich farských chrámoch, či na iných miestach , kde vykonávate svoju kňazské službu. Bude to iná „koncelebrácia“ než tá na akú sme boli zvyknutí. Možno práve táto forma nám ale pripomenie  naše duchovné spojenie.

Ani fyzická vzdialenosť totiž nemôže narušiť duchovné spoločenstvo medzi biskupom a kňazmi, medzi kňazmi navzájom i medzi celým Božím ľudom hierarchicky usporiadaným do jednoty Cirkvi.

V tejto oblasti mi prichádza na um osobitná historická skúsenosť z dejín našej cirkvi.  V časoch keď bolia naša cirkev postavená mimo zákon, si veriaci udržiavali duchovný kontakt s kňazom rôznym spôsobom. Jednu z takýchto mimoriadnych foriem opísala komunistická novinárka  v šesťdesiatych rokoch minulého storočia vo svojej reportáži pri návšteve jednej gréckokatolíckej obce Východného Slovenska. V tejto obci sa veriaci aj naďalej  stretávali v chráme – bez kňaza.  Novinárka opisuje zvláštny spôsob ich modlitby.  Dedinčania sa zišli v chráme v čase, kedy zvyčajne mávali liturgiu a spievali časti liturgie určené pre ľud. Tam kde mali byť časti kňaza, stíchli a potichu,  len očami, či šepkajúc si v duchu, sledovali text v modlitebných knihách. A potom pokračovali. Napríklad z mirnej jekténie tak bolo počuť len „Hospodi pomiluj“ s intervalmi vo chvíľach kedy by bo la mala znieť prosba kňaza. Modlitbový dialóg teda navonok zaznieval len jedným hlasom, hlasom veriaceho ľudu. Novinárka však dodáva – v tej chvíli ticha sa títo prostí dedinčania spájali s „ich“ kňazom, ktorý bol vo vyhnanstve, či väzení. V tom tichu zaznieval v ich srdciach aj jeho hlas a modlitba. Podľa komunistickej novinárky toto ticho bolo hlasnejšie než akýkoľvek protest, bolo priam ohlušujúce. A v duchu  dobovej ideológie dodávala, že v tomto ich tichu sa skrývala väčšia hrozba pre náš politický systém ako v otvorenej rebélii.

Boli teda časy, keď sa ľudia schádzali v chráme bez svojho kňaza. 

Dnes máme opačnú situáciu. My kňazi prichádzame do chrámov a slávime v nich liturgiu  „sami“, len v kruhu  najbližších rodinných príslušníkov, alebo nevyhnutnej asistencie. Áno,  viem, že pri Liturgii nikdy nie sme „sami“,  že je tam prítomné celé nebo i celá zem, ale  z čisto ľudského pohľadu  – požehnávať prázdny chrám, či prihovárať sa do objektívu kamery – to je nová skúsenosť, ktorú prežíva naša kňazská generácia prvýkrát. Nevieme aký dlhý čas táto situácia potrvá, ale  vieme, že skôr či neskôr nastane opäť deň,  keď sa budeme môcť spoločne  stretnúť v chrámoch pri slávení liturgie.

Pred viac ako polstoročím naši veriaci vítali návrat svojich kňazov z vyhnanstva radostným zvonením. Veríme, že aj my budeme môcť čoskoro privítať našich veriacich späť, po uvoľnení karantén a obmedzení, do ktorých nás uvrhla epidémia. Už teraz  živme v našich srdciach radosť očakávania, prosme spoločne aj za uskorenie tejto chvíle.

Toto naše dočasné odlúčenie nám pomáha pochopiť hlbšie aj zmysel nášho kňazstva.

V akom zmysle? Nuž napríklad aj v tom, že nám pripomína, že nikto sa nestáva kňazom, len kvôli túžbe po väčšom posväcovaní vlastného života, či túžbe po väčšej dokonalosti. To sú skôr znaky mníšskeho, či pustovníckeho zasvätenia, ale naplnenie takýchto túžob nevyžaduje nevyhnutie prijatie sviatosti kňazstva. Kňazmi sme sa stali pre iných, nie pre seba. Naše kňazstvo nazývame služobným kňazstvom, pretože je primárne určené na službu  Božiemu ľudu. Z toho vyplývajú nielen teologické konzekvencie, ale aj tie rýdzo praktické.

Duch služby by teda mal byť našim charakteristický znakom. Pripomína nám to sám Kristus slovami: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil   svoj život ako výkupné za mnohých.“ Mk 10, 42-45.

Iste hovorím o takých samozrejmých skutočnostiach, že by si hádam ani nezasluhovali  pripomínanie. Ale v dnešný deň je hádam vhodná príležitosť na ozrejmenie  aj zdanlivo samozrejmých súvislostí, týkajúcich sa ducha služby, ktorý má byť charakteristický znakom života kňaza, ako človeka osobitne povolaného k vytváraniu spoločenstva cirkvi.

Práve preto, že v týchto týždňoch žijeme v nútenej izolácii, ma zmysel pripomenúť si komunitárny ráz našej kňazskej služby. Duch služby a vytváranie spoločenstva – to je totiž naša prvoradá úloha  kňaza naprieč celou štruktúrou cirkvi.

U tých z vás, teda u väčšiny, ktorí spájate vašu kňazskú službu aj s sviatosťou manželstva je  prvým skúšobným kameňom tohto ducha služby a schopnosti vytvárať spoločenstvo už vaša  fyzická rodina. Rodina ako domáca cirkev je základnou bunkou cirkevného spoločenstva.

Rodina kňaza má pred sebou mimoriadnu úlohu vydávať svedectvo živej viery a disponibility k službe. Vaša rodina prežíva osobitný druh povolania, nielen ku kresťanskému rodinnému životu, ale aj ku svedectvu v rámci celého cirkevného spoločenstva.       Manželka kňaza má účasť na kňazskom  povolaní svojho manžela a to až do takej miery, že by som sa odvážil povedať, že aj ona musí v sebe  odhaliť, prijať a pestovať osobitné povolanie … povolanie byť oporou svojho manžela v jeho kňazskej službe. Koľko krásnych svedectiev poznáme v našej cirkvi zo žiarivých príkladov takýchto manželiek, ktorí stáli pri boku  kňazov aj v tých najťažších skúškach.

Nezabúdajme aj na  vaše deti. Deti možno v niektorých chvíľach budú mať ťažkosť v tom, že budú cítiť, že sú považovaní za iných, ako ich rovesníci, možno niekedy v chvíľach pochopiteľných rebélií rokov dospievania môže zaznieť aj výčitka, že kňazskú službu ste si zvolili vy, že za kňaza za chcela vydať mama, ale ich sa nikto nepýtal, či chcú byť kňazskými deťmi. Zaiste. Nikto z nás si nevolí rodičov, ale ani deti. Ale som presvedčený, že nech by prišli akékoľvek životné chvíľkové turbulencie, tieto sa vám všetky podarí prekonať práve v duchu lásky a spoločenstva, ktoré svojim celoživotným príkladom dokážete vytvárať vo svojej rodine vo všetkých situáciách.

Spoločenstvo s veriacimi, farské spoločenstvo je vašou  rozšírenou rodinou.   Uprostred neho ste ako mesto postavené na návrší a ako svieca na svietniku. Dnes keď žijeme v atmosfére egoizmu, individualizmu a častých konfliktov v medziľudských vzťahoch, je vašim osobitným povolaním byť znakom a služobníkom jednoty farského spoločenstva.  V tejto úlohe budete úspešní, ak všetci budú vidieť vašu nestrannosť, úprimnosť i skromnosť a to práve aj pri výkone služby, ktorá so sebou prinášaj aj právo predsedať liturgickému zhromaždeniu i zodpovednosť za organizáciu života farnosti.  Preto nám všetkým zaznievajú slová sv. apoštola Pavla Timotejovi: „ Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Staršieho nekarhaj, ale ho napomínaj ako otca, mladých ako bratov,  staršie ženy ako mat ky, mladšie ako sestry vo všetkej čistote“ (1 Tim 4, 16-5,2)

Kňazskou vysviackou ste sa stali členmi kňazského stavu. Tento technický termín by možno dnes niekto považoval za sociologicky prekonaný, keďže nežijeme v akejsi „stavovskej“ spoločnosti. Samozrejme, že závisí, akým slovom interpretujeme túto skutočnosť. Nehovoríme tu o politickom, či spoločenskom postavení, ale o tom, že kňazstvo, ako celoživotné povolanie a zasvätenie je pre jeho nositeľov aj silným vzájomným putom, špecifickým a silnejším, ako to môže byť pri iných povolaniach, či zamestnaniach, ktoré sa tiež prirodzene „stavovsky“ združujú. Spoločná formácia, zdieľanie pastoračných problémov i skúseností a najmä spoločný cieľ – služba Kristovi a jeho Cirkvi, to všetko spolu vytvára osobitné zväzky kňazského bratstva. Toto bratstvo je potrebné preukazovať v rôznych formách. Vzájomnou výpomocou, komunikáciou, navštevovaním, spoluprácou na spoločných projektoc h. Najmä návšteva a pomoc starším, či chorým spolubratom bude vždy rukolapným a konkrétnym dôkazom našej spolupatričnosti. Aj keď dobre vieme, že aj kňazi sú ľudia so svoju povahou, preferenciami, sympatiami – ale  napriek tomu nedovoľme nikdy aby sa medzi nami kňazmi prejavovali nejaké znaky nelásky, neznášanlivosti, žiarlivosti, či závisti. Hoci sú to tiež ľudské vlastnosti a neresti číhajúce na každého človeka, buďme – práve z ohľadom na  jednotu a bratstvo presbytéria – vždycky skúmavo opatrní aby sa tieto city nikdy nezahniezdili v našich srdciach.

Duch služby a vytváranie spoločenstva majú charakterizovať aj vzťah medzi  presbytériom a biskupom. Biskup uprostred Cirkvi – pri všetkej svojej prípadnej ľudskej slabosti a nehodnosti – reprezentuje Krista a vo vzťahu ku kňazom  je potrebné mať pred duchovným zrakom  spoločenstvo apoštolov na čele so svojim Majstrom a Učiteľom. Toto vedomie  nás všetkých musí privádzať k pocitu pokornej zodpovednosti za jeho napĺňanie v jednotlivých situáciách. Dobrým východiskom bude už to, že v sebe budeme  vedome rozvíjať  ústretové presvedčenie o tom, že každý jednotlivý člen tohto vzťahu má  v ňom i pri výkone svojej služby vždy čistý, nezištný a ten najlepší úmysel. Tak aj prípadné ľudské zaváhania, či nepochopenia bude možné vysvetliť a ľahšie sa budú dať skorigovať prípadné omyly. Buďte si prosím istí, že ako biskup vo vás všetkých i v každom jednotlivo vidím  svojich najbližších spolupracovníkov a bratov a budem veľmi rád, ak budú tieto  pocity obojstranné. Každý z nás, na mieste ktoré má, je viazaný zodpovednosťou pred Bohom, celou  Cirkvou i pred ostatnými spolubratmi. Majme navzájom otvorené dvere našich domovov – vedzte, že na biskupskom úrade ste vždy vítaní. Aj ja vás pri  svojich návštevách farností rád navštívim. Majme teda navzájom otvorené dvere, ale predovšetkým otvorené srdcia jeden pre druhého.

Najdôležitejším rozmerom spoločenstva, ktoré každý kňaz má vytvárať je jeho osobné spoločenstvo s Bohom. V ňom prežíva ducha svojej služby, len toto živé spoločenstvo je garanciou i zmyslom jeho kňazstva. Zdanlivo ide o vzťah, ktorý je najmenej „viditeľný“  keďže sa odohráva v skrytej komôrke srdca každého z nás. Je našim osobným tajomstvom i najcennejším pokladom. Tento poklad máme chrániť a zveľaďovať a z neho čerpať a rozdávať aj ostatným. Tento vzťah si chceme aj dnes obnoviť a občerstviť. Keď budeme dnes pristupovať k oltáru, spomeňme si na našu prvú liturgiu, na chvíľu, keď  na nás spočinuli ruky biskupa, nástupcu apoštolov a keď, kľačiac pred oltárom, sa naša hlava oň opierala ako hlava apoštola Ján o Pánovu hruď pri Poslednej večeri. Úmysel prijať a žiť horlivo naše kňazstvo, ktoré sme si vtedy vzbudili si pri dnešnej liturgii obnovme s tou istou tajomnou vrúcnosťou, ktorá napĺňala prvé chvíle nášho kňazstva.

Prosme Pána a Darcu všetkých dobier, aby  v nás roznietil ešte väčšiu lásku, aby nás urobil schopnými naozaj byť mužmi obety, služby a spoločenstva, teda skutočne Kristovými kňazmi. Toto kňazstvo chceme prežívať vo všetkých úrovniach, v ktorých ho uskutočňujeme:

  • v našich  rodinách, medzi ľuďmi fyzicky nám najbližšími,
  • v našich farských spoločenstvách,
  • v bratských vzťahoch s inými kňazmi
  • i v rámci spoločenstva s biskupom, reprezentujúcim Krista uprostred Apoštolov.

K tejto jednote nech nás vedie obnovenie nášho hlbokého duchovného vzťahu k Pánovi, Darcovi všetkých dobier, ktorý nás povolal do svoje služby a ktorému budeme skladať počet z toho, ako sme naložili s talentami ktoré nám dal, ako sme spravovali poklad kňazstva, ktorý nám zveril a za ktorý mu dnes osobitne ďakujeme.

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Bývalý ukrajinský vrcholový politik Turčinov: My sme ani len netušili, že Rusi nám zoberú Krym

Kyjev 31. mája 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Portál Polit Navigator reaguje na slová ukrajinského politika, "krvavého pastora" Alexandra Turčinova, ktorý spoločne s Porošenkom patrí k zodpovedným za rozpútanie občianskej vojny na východe Ukrajiny Alexander Turčinov v interview spomínal na svoju vrcholovú politickú kariéru. Patril k ukrajinským lídrom, ktorí na americký príkaz…

Prototyp americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrábajú v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska, vybuchol počas skúšok

Texas 31. mája 2020 (HSP/Foto:Screenshot Spaceflightnow)   Neúspechom skončili skúšky prototypu americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrába spoločnosť SpaceX v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska. Prototyp lode vybuchol po problémoch s motorom. Skúšky sa konali na polygóne Boca Chica v štáte Texas. Informoval o tom špecializovaný portál Spaceflight Now…

Nález storočia: Dokonale zachovaná antická rímska mozaika bola objavená v Taliansku

Negrar 31. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Soprintendenza ABAP Verona via AP)   Archeológovia objavili v severnom Taliansku prekrásne a pozoruhodne dobre zachovanú mozaikovú podlahu pochádzajúcu z čias starého Ríma. Ohromujúci objav, ktorý vznikol v mestečku Negrar na severe Verony, prichádza takmer storočie po tom, čo sa na mieste našli zvyšky starej vily…

Trump informoval o nezhodách vo vzťahoch s WHO. Čo za nimi stojí?

Washington 30. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump informoval o rozporoch vo vzťahoch medzi USA a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Čo ďalšie prezradil? A v čom problém spočíva? Americký líder zdôvodnil svoje rozhodnutie tým, že WHO odmietla vykonať reformy, ktoré požadoval Washington. Šéf Bieleho domu dodal, že…

Skutočná premiéra to bude až v súťažnom súboji a na Tehelnom poli, vraví Weiss ml. po debute vo farbách Slovana

Bratislava 30. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenský futbalový reprezentant Vladimír Weiss mladší sa dočkal debutu v drese ŠK Slovan Bratislava po svojom februárovom príchode do klubu. Absolvoval ho v piatkovom prípravnom zápase "belasých" proti Seredi (2:0), v ktorom prišiel na hraciu plochu 20 minút pred koncom. Účastník MS 2010…

Tenista Roger Federer je podľa magazínu Forbes najlepšie zarábajúcim športovcom za uplynulý rok

New York 30. mája 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   Švajčiarsky tenista Roger Federer je najlepšie plateným športovcom na svete za uplynulých 12 mesiacov. Na základe rebríčka magazínu Forbes zarobil takmer 96 miliónov eur Na čelo hodnotenia sa dostal ako prvý tenista od roku 1990, kedy tento rebríček začali zostavovať. Víťaz dvadsiatich…

Mníchov zakázal na „korona“ protestoch nosenie žltej Dávidovej hviezdy

Mníchov 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Felix Hörhager)   Nemecké mesto Mníchov zakázalo ľuďom na demonštráciách proti obmedzeniam zavedeným z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nosiť žltú Dávidovu hviezdu - symbol označujúci židov v období vlády nacizmu -, ktorú niektorí účastníci protestov nosili ako znak odporu proti prípadnej všeobecnej očkovacej povinnosti vzhľadom na…

Odborníci skúmali dopad 18 životných udalostí na pocit šťastia človeka

Bratislava 30. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dôležité životné udalosti, ako napríklad svadba, smrť blízkej osoby alebo bankrot, vplývajú na pocit pohody človeka. Vedci z University of Technology Sydney (UTS) a University of Sydney v najnovšej štúdii po prvý raz porovnali rôzny dopad udalostí na šťastie a pocit spokojnosti človeka, a…

Izraelská polícia zastrelila v Starom meste neozbrojeného Palestínčana

Jeruzalem 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Izraelská polícia zastrelila v sobotu v jeruzalemskom Starom meste neozbrojeného Palestínčana, ktorý neposlúchol jej výzvy, aby zastal a podrobil sa výsluchu. Píše o tom agentúra DPA s odvolaním sa na spravodajstvo palestínskej televízie Arab - obyvateľ východného Jeruzalema vo veku 30-40 rokov -…

Microsoft vymení novinárov za umelú inteligenciu

Bratislava 30. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Jeff Chiu)   Spoločnosť Microsoft sa chystá nahradiť desiatky novinárov, ktorí pracujú pre webstránku MSN, automatickým systémom na výber správ, informujú americké a britské médiá Správu článkov od spravodajských organizácií a výber titulkov a fotografií pre portál MSN majú v súčasnosti na starosti novinári. Po novom…

Guvernér Minnesoty mobilizoval v súvislosti s nepokojmi Národnú gardu

Los Angeles 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Minchillo)   Guvernér amerického štátu Minnesota Tim Walz nariadil v sobotu v súvislosti s protestmi proti smrti Afroameričana Georgea Floyda "plnú mobilizáciu" Národnej gardy. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že ide o prvú aktiváciu tejto zložky ozbrojených síl počas jej 164-ročnej histórie…

Dobrý signál: Poľský LGBT škandál skončí na súde. Manažér firmy IKEA sa bude za prepustenie zamestnanca zodpovedať

Krakov 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Frank Rumpenhorst/dpa via AP)   Manažér firmy IKEA v Poľsku bol obvinený z náboženskej diskriminácie za prepustenie zamestnanca, ktorý nazval na internej webovej stránke spoločnosti homosexualitu „ohavnosťou“  Zamestnanec v krakovskom obchode IKEA bol prepustený minulý rok po tom, čo citoval pasáže z Biblie týkajúce sa homosexuality na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Nie som rasista, ale...

Materiál pod týmto názvom bol spracovaný Mgr. Irenou Bihariovou, realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom, intolerancie. V úvode autorka konštatuje, že materiál je reakciou na antirómsky diskurz, vyplývajúci z nedostatku informácií o živote Rómov. Je právnička, špecializovaná na…

KTO MÁ ŠTÁTY VO VRECKU .

Dnes je najdôležitejším problém, najdôležitejšou otázkou a obavou pre celé ľudstvo COVID-19. Nechcem rozvíjať túto tému , pretože dvadsaťštyri hodín denne táto ilúzia utočí na nás zo všetkých mainstreámových médií. Vytvorilo sa množstvo teórií, názorov , riešení a konšpirácií. Svet nebol na takúto situáciu pripravený (náhoda ?). Začali sa rýchlo…

Faloš prezidentky

Istanbulský dohovor pre Slovensko nekončí. Pani prezidentka si z ľudí, vrátane poslancov NR SR, urobila bláznov. Poslala list bez právnych účinkov a možno očakávala, že nikomu nenapadne zisťovať to na Rade Európy. Keď sme tak urobili, jej hovorca priznal farbu. Aliancia za rodinu vyzvala

E-protest: inteligentný protest proti neinteligentnej štátnej karanténe -aktualizácia.

Jedno ráno som sa ešte vo vynútenom exile v Anglicku prebudil a hovorím si: idem si zabrechať spoza plota. Ani by človek neveril, aká je z toho radosť. Aspoň podľa videnia takých zadubených narcistických a sadistických „géniov“, akými sú nulovým rizikom posadnutý Mikas s jeho hovorcom Matovičom. Oni prišli s riešením hodným IQ môjho obľúbeného zvieratka,…

Ako ďalej ? ...

Dozrel čas na rozhýbanie ekonomiky. Tak ako ďalej ?! Včera túto tému rozhýbala tlačovka Pellegriniho, ktorý vcelku oprávnene kritizoval súčasnú vládu za jej nečinnosť / či skôr neschopnosť / rýchlejšie reagovať na zmenu medicínskej krízy koronavírusu na krízu ekonomickú. A mal pravdu. Ak pomaly končia obmedzujúce opatrenia a vcelku rýchlo…

Dnešný protest proti Matovičovi v B. Bystrici

Ako jeden z tých, čo sa už nemôžu pozerať na nezmyselné rozhodnutia, primitívne pubertálne facebookové statusy a urážky občanov zo strany nášho (aj sa mi to zle píše) premiéra, som sa dnes rozhodol prísť na protestné zhromaždenie, ktoré sa konalo o 17:00 na námestí SNP v Banskej Bystrici. Nasleduje moje…

TopDesat

Už ma neštvi! Ako sa dá zvládnuť partnerská karanténa?

0

Povinná karanténa nahnala partnerské dvojice do zajatia zdieľaného životného priestoru štyroch stien. A to bez ohľadu na to, či ide o manželov, ktorí sú svoji 10 rokov, či páry, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze vzájomného spoznávania. Psychológovia po celom svete hovoria o tzv. akceleračnom efekte. Pre mnoho dvojíc…

Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 2. časť

0

O Johanke z Arku, ako svätej kacírke sme už čo – to porozprávali v rámci prvej časti článku. Je bez pochýb, že Panna Orleánska, patrí medzi najkontroverznejšie postavy európskeho stredoveku. Poďme sa však tentokrát spoločne pozrieť na dievča, ktoré počulo hlas Boha. Pokračujeme druhou časťou článku o Panne Orleánskej. V oku 1422 po smrti svojho…

Najväčší ľadovec na svete A-68 A zrejme započal svoju plavbu smrti

0

Antarktický ľadovec  Iceberg A-68 A , ktorý sa odtrhol od ľadovej poličky Larsen C v roku 2017, v posledných rokoch plával sám. Kolosálny ľadovec sa nakoniec koncom apríla 2020 zlomil a vytvoril si nového spoločníka s názvom A-68C. Keď sa A-68 A prvýkrát oddelil od Antarktídy, zaberal plochu viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo už…

TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 2. časť

0

Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

Nahí stroskotanci čelia veľkej výzve - musia prežiť úplne sami

0

Protagonisti relácie Nahí a vystrašení (Naked and Afraid) a Nahí a vystrašení XL (Naked and Afraid XL) sa sami na vlastnú päsť oddajú divočine. V populárnej sérii Nahí a vystrašení boli protagonisti vo dvojiciach a v skupinách vysadení do najodľahlejších oblastí sveta, aby sa spoločne popasovali s prírodnými živlami. Vďaka…

Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 2. časť

0

Pokračujeme druhou časťou článku o Čínskej vidiečanke. Keďže je toho skutočne veľa, čo by sme vám radi priniesli, ideme rovno na vec. Existuje reinkarnácia?  Čínsku vidiečanku priviedli ku kresťanskej viere a pokrstili na Filipínach. Predtým, ako ju odviedli na „loď Manila“, ktorá mierila do Acapulca, dali jej meno Katarína zo Svätého Jána. Aj…

Vo svete IT

Pozrite sa, ako môžete vyriešiť najčastejšie problémy s pripojením s k WiFi prostredníctvom smartfónu

0

Pripojenie sa na Wi-Fi sieť s vašim smartfónom môže byť niekedy problémové. Zariadenia, bežiace na operačnom systéme Android sa bežne stretávajú s týmto problémom. Čo treba robiť, ak sa pripojenie na Wi-Fi zasekne pri bode „Získavanie IP adresy“? Skúste vypnúť a zapnúť Wi-Fi Ide o najjednoduchšie riešenie. Ak sa váš smartfón…

7 užitočných aplikácií, ktoré by nemali chýbať v žiadnom smartfóne

0

Aplikácie robia z našich smartfónov chytré zariadenia, ktoré môžeme využívať následne aj za iným účelom, ako je len telefonovanie či písanie správ. Hoci v obchode Google Play nájdeme aktuálne takmer 3 milióny aplikácií a hier, tak mnohé z nich nie sú  v praxi využiteľnými. A práve preto Vám prinášame tip…

Ako je možné, že na hranici pozorovateľného vesmíru miznú galaxie?

0

Vo vzdialených kútoch vesmíru miznú celé galaxie  a všetky hviezdy, planéty, alebo život, ktorý sa na nich ukrýva, miznú. Samozrejme že sa len tak nevyparia, no sú vymrštené do neznámeho priestoru, ktorý vedci nazývajú nepozorovateľný vesmír. Aby sme túto záhadu dokázali pochopiť, musíme sa pozrieť na dva najzarážajúcejšie vesmírne objavy.…

Facebook: Nechceme byť „rozhodcom pravdy“. Radšej verifikujeme osoby spravujúce veľké stránky

0

Americký prezident spravil v priebehu posledných dní vcelku veľký humbug okolo vymazaných a označených statusov špeciálnym znakom naznačujúcim nepravdivosť tvrdení na sociálnej sieti Twitter. Celá situácia vyústila dokonca v to, že americké úrady prijali Výkonný príkaz na zabránenie online cenzúre, ktorého cieľom je posilniť slobodu prejavu. Facebook nechce byť „rozhodcom…

Prototyp vesmírnej lode Starship SN4 včera explodoval. Pozrite si video!

0

Spoločnosť SpaceX si môže na svoj účet pripísať neúspešný test prototypu  vesmírnej lode Starship SN4, ktorý sa odohral v priebehu včerajšie dňa (29. mája). Vesmírna loď Starship SN4 skončila v plameňoch Ako môžete vidieť nižšie na videu, tak posledný prototyp vesmírnej lode Starship (pozn. redakcie: SN4) explodoval krátko po teste…

Huawei sprístupňuje Android 10 pre ďalšie staršie modely smartfónov

0

Spoločnosť Huawei začala s distribúciou najnovšej verzie Androidu v kombinácii s nadstavbou EMUI 10 pre ďalšie populárne modely smartfónov. Reč je konkrétne o 2 roky starom smartfóne P20 Pro a o 3 roky starom zariadení Mate 10. Android 10 zavítal na ďalšie zariadenia Na dostupnosť aktualizácie upozorňuje portál xda-developers.com, ktorý…

KAMzaKRÁSOU

TEST: NIVEA – Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom

3

Čistenie, ošetrenie a masáž v jednom? Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom z dielne Nivea sľubuje všetky tieto výhody. Ako u nás obstál?

Reštart pokožky zaťaženej nosením rúška: Krásna pleť na dosah!

1

Nosenie ochranného rúška dáva našej pleti priadne zabrať. Ako ju ošetriť po jeho zložení? Reštart pokožky zmáhanej rúško dosiahnete jednoduchými krokmi.

RECEPT: Grilovaný syrový sendvič s klobáskou a jarnou cibuľkou

1

Grilovačka sa nezaobíde bez grilovanej klobásky alebo grilovaného syra, no skúšali ste ich so sendičom? Grilovaný syrový sendvič vrelo odporúčame!

Prirodzene dlhé riasy? Máme pre teba 3 skvelé domáce recepty!

3

Každá z nás po nich túži. Prirodzene dlhé riasy nie sú len snom, ale aj realitou. A to ani nemusíte kupovať drahé prípravky. My máme pre vás niekoľko tipov!

Kedy a ako čistiť dioptrické okuliare? Nosia nebezpečné baktérie!

2

Neustále šmuhy na sklách dokážu človeka poriadne obmedzovať vo vykonávaní úplne bežných činností. Zistite, ako čistiť dioptrické okuliare! 

Video 7-dňové cvičenie pre ploché bruško: Cviky, ktoré sa oplatí vyskúšať!

2

Najlepšie 7-dňové cvičenie pre ploché bruško, ktoré môžete vyskúšať aj v pohodlí domova. Ak sa na to cítite a veríte si, tak sa pridajte k nám a schudnite!

Svetlo sveta

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

0

Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

Armádny Magazín

Nepokoje v Minneapolis vyústili do rabovania obchodov a zatýkania novinárov. Video

0

USA, 30.máj 2020 ( AM ) - Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu smrť Afroameričana pri policajnom zásahu. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer – po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spú

Ďalší prototyp rakety spoločnosti SpaceX - Elona Muska explodoval na testovacej rampe. Video

0

USA, 30.máj 2020 ( AM  ) - Nehoda údajne nesúvisí s chystaným dnešným štartom lode Crew Dragon. Prototyp kozmickej lode Starship pre medziplanetárne lety vyvinutý spoločnosťou SpaceX explodoval včera počas testov v Texase, keď bol naložený tekutým dusíkom. Zničená raketa vyletela do výšky

Ukrajinský prezident Zelenský nebol pozvaný na prehliadku Víťazstva v Rusku

0

Rusko, 30.máj 2020 ( AM ) - Moskovské plány pozvať Zelenského na sprievod víťazstva sa stali známymi v auguste minulého roka. Potom však ukrajinský prezident podporil pozíciu Poľska, ktoré obviňovalo ZSSR zo sprisahania s nacistickým Nemeckom a z rozpútania druhej svetovej vojny.  

Pri Kyjeve po sebe strieľali znepriatelené gangy taxikárov. Video

0

Ukrajina, 30.máj 2020 ( AM ) - Asi stovka páchateľov sa v piatok ráno zúčastnila prestrelky na parkovisku kyvadlovej dopravy v meste Brovary neďaleko Kyjeva. Očití svedkovia nahlásili desiatky výstrelov na mieste. Podľa informácií ide o zúčtovanie konkurenčných skupín súperiacich o kontrolu lukratívnych trás do Kyjeva. Polícia pr

Slovenskí vojaci plnia úlohy v mierových silách OSN vo svete už 27 rokov

0

Slovensko, 29.máj 2020 ( AM, MO SR ) - Príslušníci Ozbrojených síl SR sa od vzniku samostatnej Slovenskej republiky podieľajú na spoločných úlohách a cieľoch v prospech mieru a bezpečnosti vo svete v rámci mierových síl OSN. V súčasnosti pôsobí pod hlavičkou OSN v mierových misiách celkovo 243 slovenských vojakov a vojačiek.   „Dnes si

Najväčšie elektrické lietadlo na svete uskutočňuje svoj prvý let. Video

0

USA, 29.máj 2020 ( AM ) - Vo štvrtok vo Washingtone DC vzlietlo najväčšie úplne elektrické lietadlo na svete. Lietadlo vytvorené z modelu Cessna Grand Caravan je dielom spoločností MagniX a AeroTEC. Skúšobný let trval tridsať minút.  

Tvoja Svadba

Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

0

Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

0

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

1

Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

Tvoje Zdravie

Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

0

Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

0

Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

0

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

0

Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

0

Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

0

V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…