Pre tých, čo sa chcú odpojiť od civilizácie, sú duchovné cvičenia vhodným prostriedkom

Bratislava 18. júna 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

 

Čo sú to duchovné cvičenia: Čo je ich cieľom? Prečo by katolík mal absolvovať duchovné cvičenia a ako často? To sú otázky, na ktoré odpovedal v rozhovore pre TK KBS katolícky kňaz Ladislav Csontos, člen Spoločnosti Ježišovej

Ladislav Csontos
Na snímke katolícky kňaz Ladislav Csontos, člen Spoločnosti Ježišovej

Čo sú to duchovné cvičenia?

Podobne ako rozličné behy, skok do výšky a do diaľky, čiže atletické cvičenia, cvičenia na hrazde, kruhoch a iných náradiach či bez nich čiže gymnastické cvičenia, rozličné tréningy pri kolektívnych športoch, cvičenia v posilovni a mnohé iné sú telesné cvičenia, sú aj duchovné cvičenia. Duchovnými cvičeniami sú napríklad rozličné spôsoby modlitby, ústna, rozjímavá kontemplatívna, adorácia, spytovanie svedomia, čítanie Svätého písma a rozjímanie o prečítanom texte, modlitba ruženca, krížovej cesty, účasť na svätej omši a mnohé iné, ktorými sa posilňuje duchovný život kresťana.

 

Treba odísť na duchovné cvičenia mimo svoj dom?

Na duchovné cvičenia je dobré odísť z každodenného prostredia do iného, v ktorom sa môže človek sústrediť iba na modlitbu a prežívať v Božej prítomnosti impulzy, ktoré človeka viac privádzajú k dôvernému spoločenstvu s Bohom. No nestačí obmedziť len vonkajšie zdroje roztržitosti, lebo je aj celý rad vnútorných príležitostí na roztržitosť. Človek síce odíde zo svojho domu, ale myslí na to, čo mal urobiť a nestihol, prichádzajú mu na um rozličné starosti o najbližších a myšlienky na prácu. Napokon si potrebuje uvedomiť, že sa teraz nepotrebuje nikam ponáhľať, ale má čas jednoducho pre Boha a pre seba. Veľkým zdrojom roztržitosti dnešného človeka je pocit, že nemá čas, že musí toho ešte toľko stihnúť.

 

Sú rôzne spôsoby vedenia duchovných cvičení?

Je veľa spôsobov duchovných cvičení. Dobré je pripomenúť si z autobiografie sv. Ignáca z Loyoly, ako on prišiel na svoj spôsob duchových cvičení. Keď sa na rodnom zámočku v Loyole liečil zo svojho zranenia nohy, chcel si skrátiť dlhý čas rekonvalescencie čítaním rytierskych románov. No na zámku mali iba dve knihy, vtedy boli knihy ešte veľkou vzácnosťou, životopisy svätých v ľudovej reči a život Ježiša Krista. Aby mu nebola dlhá chvíľa, začal ich čítať, aj keď mu neboli celkom podľa jeho chuti. Keď sa unavil oddával sa sneniu, že sa po uzdravení zasa bude venovať kariére dvorana a bude skladať básne dvorným dámam a blysne sa pred nimi svojim šermiarskym umením. Podobe sníval aj o tom, že by mohol žiť tak ako svätý František z Asissi v chudobe a putovať do Svätej zeme. Pri tomto snení sa tiež unavil, no zbadal významný rozdiel. Keď premýšľal o svetskej kariére, mal radosť a nadšenie, no keď prestal, cítil sa prázdny. Keď však premýšľal o nasledovaní svätých a Ježiša Krista, mal radosť nielen počas premýšľania, ale aj po ňom ho napĺňal pokoj. Tak sa stále viac venoval týmto sneniam, ktoré boli vlastne rozjímania a kontemplácie, až jeho príbuzní zbadali zmenu v jeho živote. Túto skúsenosť si prehĺbil počas svojho takmer ročného pobytu v Manreze neďaleko španielskeho pútnického miesta Montserrat, kde sa denne venoval osem hodín modlitbe. Svoje skúsenosti spísal do knižočky Duchovné cvičenia, ktorá má formu návodu pre exercitátora, ako má dávať inému duchovné cvičenia. Myslí predovšetkým na individuálne dávanie, čo sa neskôr pre veľký záujem rozvinulo aj do foriem kázaných alebo prednáškových cvičení.

 

My dnes poznáme najmä ignaciánske duchovné cvičenia, čo je ich podstatou?

Podstatou duchovných cvičení svätého Ignáca z Loyoly je naučiť sa rozhodovať v opravdivej slobode, bez vplyvu neusporiadaných pocitov a emócií. Mať vždy na prvom mieste Boha a lásku k nemu a na druhom mieste lásku k blížnemu. A všetko ostatné v živote mu má tom pomáhať. Preto ich základným východiskom je v slobode prežívať skutočnosť, že človek je stvorený milujúcim Bohom a on mu je vždy a za všetkých okolností verný, aj keď je hriešnym, Boh ho neprestáva milovať a priťahuje ho svojím milosrdenstvom k obráteniu. Najplnším spôsobom zjavuje človeku svoju lásky vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý ho volá, aby ho nasledoval. Sv. Ignác radí vidieť Ježišovu nekonečnú lásku v jeho obete na kríži. Veď nik nemá väčšiu lásku, ako keď obetuje svoj život za druhých. Pozýva položiť si otázku, čo urobil Ježiš pre mňa a čo ja ako kresťan som urobil pre noho čo robím pre Ježiša a čo by som mohol a mal ešte pre neho urobiť? Toto pozvanie sleduje na verejnom účinkovaní Ježiša, no osobitne v jeho veľkonočnom tajomstve smrti a zmŕtvychvstania. Toto všetko urobil on pre mňa a pre moju spásu. Napokon dáva ešte raz vidieť to nekonečné množstvo lásky, ktorou Boh miluje človeka stvorením a vykúpením a pozýva ho, aby svojou láskou odpovedal na jeho lásku celým svojim nasledujúcim životom.

 

Sú aj iné formy duchovných cvičení ako ignaciánske?

Sú, no napokon ignaciánske duchovné cvičenia sú určitým referenčným bodom pre všetky kresťanské formy, lebo v nich ide o nasledovanie Ježiša Krista a sú inšpirované evanjeliami. Ignaciánke duchovné cvičenia dávané v exercičných domoch majú dnes rozličné formy. Časté sú kázané alebo prednáškové, v ktorých sa skupina exercitantov predkladajú pomerne obšírne body na rozjímavú alebo kontemplatívnu modlitbu. Rozširujú sa aj duchovné cvičenia s individuálnym sprevádzaním, v ktorých exercitant pri osobnom rozhovore s exercitátorom dostáva impulzy pre osobnú modlitbu, ktorej základom býva vhodný biblický text. Dávajú sa aj kurzy, v ktorých sa sleduje príbeh viery niektorej biblickej osobnosti, napríklad Mojžiša, Jozefa a jeho bratov, Panny Márie, sv. Petra, sv. Pavla a podobne. Obľúbené sú aj duchovné cvičenia spojené s eucharistickou adoráciou, v ktorých je zvýraznená skutočnosť, že kresťan vlastne stále žije v Božej prítomnosti. Niekedy sa ponúkaj aj skupinové duchovné cvičenia so zdieľaním ovocia individuálnej modlitby. Okrem toho sa dávajú aj duchovné cvičenia v každodennom živote tým, ktorí si nedokážu nájsť súvislý voľný čas po niekoľko dní, no počas dňa si dokážu nájsť aspoň hodinu na osobnú modlitbu a raz do týždňa a stretnutie s exercitátorom. V duchovných cvičeniach sa podľa rady sv. Ignáca má prejaviť tvorivosť exercitátora, ktorý ich má prispôsobiť na konkrétne podmienky a potreby exercitanta.

 

Väčšinou sa konajú u nás duchovné cvičenia tri až štyri dni, je to dostatočný čas? Ako dlho by mali trvať?

V exercičných domoch sa ponúkajú duchovné cvičenia od troch dní až do ôsmych dní. Teba povedať, že každý čas, ktorý môže človek venovať Bohu je dobrý a podľa jeho individuálnych okolností aj dostatočný. Môže to byť krátky čas, no je to ako ten drobný peniaz chudobnej vdovy, ktorá vhodila do chrámovej pokladnice všetko, čo mohla, a tým sa celkom zverila do Božej opatery. Takáto veľkodušnosť a dôvera voči Bohu je dobré východisko. Teda každý čas je dobrý, no najplnšia forma duchovných cvičení sú tridsaťdňové alebo mesačné. Tri dni sú vhodné pre začiatočníkov, ktorí ešte nemajú skúsenosť s meditatívnou a kontemplatívnou modlitbou. Tí však, čo si už nadobudli určitú skúsenosť s osobnou rozjímavou modlitbou, uprednostňujú dlhšie aspoň päťdňové cvičenia. V jezuitských exercičných domoch sa ponúkajú aj mesačné, čiže tridsaťdňové duchovné cvičenia s individuálnym sprevádzaním, alebo v priebehu štyroch po sebe nasledujúcich rokov, vždy v trvaní zhruba jedného týždňa. Dĺžka duchovných cvičení závisí predovšetkým od možností exercitanta uvoľniť sa na dlhší čas a tiež od jeho motivácie. Ak túži po prehĺbení svojho vzťahu s Bohom, je ochotný venovať im dlhší čas. Ak chce iba nadobudnúť nové duchovné sily do ďalšieho obdobia, rezervuje si kratší čas.

 

Je podstatou duchovných cvičení ticho, je dôležité?

Podstatou duchovných cvičení je osobné stretnutie s Bohom, a preto je ticho dôležité, aby sa človek mohol započúvať do Božieho slova, do svojho vlastného vnútra, ako sa v ňom Boh dotýka jeho srdca. Určitý problém je v tom, že často si modlitbu predstavujeme ako prúd slov smerom k Bohu, zabúdame však na to, že prvý, kto prehovoril v dejinách spásy k človeku bol Boh. Preto je dôležité naučiť sa čítať Božie slovo s otvoreným srdcom. Prijímať ho ako rosu, ktorá padá na pôdu nášho srdca a zavlažuje ju. Túto metódu použil Ježiš na ceste s učeníkmi do Emauz. Keď sa mu vyžalovali zo svojich túžob a sklamaní, on im pripomenul všetko, čo sa na neho vzťahovalo vo Svätom písme. Keď ho spoznali pri lámaní chleba vyznali, „či nám nehorelo srdce, keď nám cestou vykladal Písma?“ Toto je dôležité, takýmto spôsobom sa v duchovných cvičeniach a vôbec v modlitbe započúvať do Božieho slova. Vnímať, ako nás oslovuje, aké pocity v nás vyvoláva, čo nm odhaľuje. Niekedy môže byť aj výčitkou, ktoré Ježiš s láskou adresoval Emauzkým učeníkom: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom“.

 

Vyžaduje si dnešná doba aj iné nové typy duchovných cvičení?

Každá osoba i doba si vyžadujú prispôsobenie duchovných cvičení, podľa konkrétnych možností a okolností života. Tak to predpokladal už sv. Ignác, ktorý povzbudzuje exercitátora, aby bral ohľad na dispozície exercitanta, jeho časové možnosti, prostredie, v ktorom žije, jeho vek a schopnosti. Aby rešpektoval tempo, ktorým je schopný kráčať po ceste duchovných cvičení, alebo ako dnes hovoríme, postupovať v dynamike duchovných cvičení. Lebo ako pripomína exercitátorovi, je lepšie, keď exercitant na niečo príde sám, ako by mu to exercitátor povedal, alebo podrobne vysvetľoval. Podobne aj body alebo impulzy pre rozjímanie, meditáciu či kontempláciu má dávať stručne, iba v hrubých náčrtoch, aby exercitant mohol slobodne s nimi pracovať a sám našiel niečo, čo ho osobne obohatí. Pri kontemplácii povzbudzuje, aby sa snažil byť svedkom udalosti ako živej inscenácie, do ktorej sa aj sám zapojí. Napríklad kontemplácia tajomstva zvestovania obsahuje predstavu scény, čiže miesta izbičku Panny Márie. Následne povzbudenie vidieť jednotlivé osoby, čo robia, alebo by mohli robiť, čo hovoria, alebo by mohli hovoriť a čerpať z toho osoh. V kontemplácii narodenie dobovým spôsobom naznačuje osobnú účasť na udalosti, keď odporúča exercitantovi aby sa stal sluhom Svätej rodiny a snažil sa jej pomáhať vidiac celý dej. Priam povzbudzuje, aby človek zapojil svoju fantáziu a city a tak udalosť prežíval ako jej osobný účastník a nechal sa ňou preniknúť.

 

Kňazi a zasvätené osoby chodia pravidelne na duchovné cvičenia, chodia na ne však aj laici? Potrebuje aj laik niečo podobné do svojho života?

Sv. Ignác objavil svoje duchovné cvičenia ako laik. Svoju skúsenosť si zapísal do knižočky Duchovné cvičeniaa začal ich dával ľuďom, ktorí chceli urobiť pokrok v kresťanskom živote. Vďaka tomu sa dostal do konfliktu so španielskou inkvizíciou, že on hoci laik, rozlišuje medzi všedným a smrteľným hriechom a poskytuje duchovné sprevádzanie. Viacerí jeho sudcovia si však neskôr pod jeho vedením vykonali duchovné cvičenia a stali sa napokon jeho obhajcami, no predsa len trvali na tom, aby študoval teológiu a stal sa kňazom. Sv. Ignác nemyslel, že duchovné cvičenia sa stanú masovými, ale predpokladal, že si ich budú robiť jednotlivci, ktorí chcú pokročiť v kresťanskom živote. No postupne sa stali súčasťou kňazskej a rehoľnej formácie a prostriedkom každoročnej duchovnej obnovy. Laik ich potrebuje možno ešte viac ako zasvätená osoba, ktorá každodenne žije v Božej prítomnosti, veď duchovný život tvorí základnú os jeho života. Laici sú intenzívne ponorený do sveta a potrebujú osvojiť si spôsob ako nachádzať Boha vo všetkom, v celku všedného života, a tiež načerpať silu žiť v Bohu, ktorý nie je ďaleko od nikoho z nás, veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme.

 

Mnohí ľudia si dnes nevedia predstaviť obetovať 2-3 dni svojho času a odísť na duchovné cvičenia. Prečo by to predsa mohli urobiť?

Podobne ako po telesnej s psychickej stránke potrebuje človek dovolenku a oddych na načerpanie nových síl, aj po duchovnej stránke potrebuje občerstvenie, obnoviť sa a posilniť si svoju vieru. Niekedy si človek myslí, že čas venovaný modlitbe a duchovnému životu je strateným časom, lebo vtedy nepodáva nejaký merateľný výkon. Paradoxne je však pravdou, že takýto zdanlivo stratený čas sa vráti v intenzívnejšom spôsobe života, ako o tom napísal P. Vladimír Šatura v knihe Žime intenzívnejšie, ktorá vyšla naposledy v roku 2006 v Dobrej knihe. Aj jeden zo špičkových americkým manažérov Chris Lowney vo svojej knihe Heroic leadership píše o tom, aké dôležité je pre dobré vykonávanie tejto profesie venovať denne čas meditácii a spytovaniu svedomia podľa metódy sv. Ignáca.

 

Niektorí ľudia nemajú čas a cítia sa veľmi zaneprázdnení. Existuje koncept duchovných cvičení aj pre týchto ľudí, ktorí nie sú ochotní niekam odísť?

Aj pre takých sú duchovné cvičenia, a to vo forme v každodennom živote, ktoré si môžu konať pod osobným vedením exercitátora a dnes už aj online prostredníctvom internetu. Pre takéto duchovné cvičenia už aj v slovenčine existuje viacero príručiek, ktoré vyšli v Dobrej knihe v Trnave.

 

Na druhej strane, práve mnohí vyťažení ľudia z času na čas vyhľadávajú samotu a úplne odpojenie sa od civilizácie. Mohli by pre nich byť riešením duchovné cvičenia?

Pre tých, čo sa chcú úplne odpojiť od civilizácie sú duchovné cvičenia vhodným prostriedkom pre načerpanie nových duchovných síl. Osobne mám skúsenosť takýchto cvičení na chate bez elektriny a vodovodu v celkom jednoduchých podmienkach a môžem ich odporúčať, treba sa však pripraviť na to, že sa zriekame pohodlia, na ktoré sme si už navykli.

 

Je dnes dopyt po nejakom type duchovných cvičení?

Dnes sa zvyšuje záujem o duchovné cvičenia s individuálnym sprevádzaním a tiež o duchovné cvičenia v každodennom živote.

 

Podľa čoho si vybrať z ponuky rôznych duchovných cvičení?

Rozhodujúce pre výver duchovných je očakávanie záujemcu. Ak si chce prehĺbiť svoj duchovný život, prípadne stojí pred voľbou životného povolania, mal by si voliť aspoň šesťdňové duchovné cvičenia a o svojom úmysle sa porozprávať s exercitátorom, aby mu poskytol vhodné meditácie. Inak je to v prípade toho, kto si kto si chce obnoviť svoje povolanie, alebo načerpať v ňom nové sily. Opäť je dôležitý osobný rozhovor s exercitátorom, v ktorom si jasne sformuluje svoje túžby a očakávania.

 

Aký je rozdiel medzi duchovnými cvičeniami a inými ponukami na zastavenie sa, ktoré ponúkajú iné náboženstvá?

Duchovné cvičenia podľa sv. Ignáca ponúkajú prehĺbenie osobného vzťahu s Ježišom Kristom, prehĺbenie a zvnútornenie viery. Ich centrom nie je ani samotná meditácia, ako v niektorých nekresťanských náboženstvách, v ktorých je cieľom nadobudnutie vnútorného pokoja a odpútanie sa od sveta. Je to zameranie na seba samého na svoje ja. Duchovné cvičenia sú zamerané na rozvinutie lásky k Bohu a k blížnemu, z čoho pramení aj vnútorný pokoj. Pomáhajú nachádzať Boha vo všetkom a stať sa kontemplatívnym v činnosti, nie odtrhnutým od sveta, ale byť evanjeliovým kvasom a svetlom pre tento svet.

 

Kto môže byť kazateľom na DC? Môže to byť aj laik?

„Kazateľom“ duchovných cvičení môže byť každý, kto už mal osobnú skúsenosť duchovných cvičení a má základné vedomosti z katolíckej vierouky. Pozná ich dynamiku a vie ako môžu na človeka vplývať, aby vedel rozlišovať vnútorné hnutia. Ako začiatočník by mal dávať duchovné cvičenia pod supervíziou skúsenejšieho exercitátora. Ako som už uviedol, sv. Ignác mal ich skúsenosť ako laik a ako laik ich začal aj dávať. Rozhodne by sa nemal púšťať do toho, čo sám najprv osobne neprežil. Spomínam si na jednu študentku v piatom ročníku na terajšej Ekonomickej univerzite, ktorá si u mňa robila duchovné cvičenia v každodennom živote a mala kamarátku spolubývajúcu, ktorá si ich chcela robiť s ňou, no skupina bola už veľká, až desať osôb, preto som jej navrhol aby si ich vykonala v nasledujúci školský rok. Pri záverečnom stretnutí sa spomenutá účastníčka priznala, že s týždňovým posunom svojej spolubývajúcej dávala body na meditáciu, ktoré už sama premeditovala a usmernenia ktoré dostávala v skupine. Obe boli veľmi šťastné, že si k diplomu mohli pridať takúto osobnú skúsenosť s Bohom. Prekvapilo ma to, no nezostalo mi nič iné ako túto skutočnosť akceptovať. To však nie je návod, ale skôr podmienka stať sa dobrým exercitátorom, najprv všetko osobne premeditovať a prežiť. Napokon tak to robil sv. Ignác z Loyoly.

 

Akú osobnú skúsenosť máte Vy s duchovnými cvičeniami? Spomínate si na prvé svoje duchovné cvičenia? Prvé ktoré ste viedli?

Vďaka duchovným cvičeniam som spoznal život sv. Ignáca z Loyoly a aj rehoľu Spoločnosť Ježišovu, ktorú založil. Spomínam si, že raz pri svätej spovedi sa ma jeden páter jezuita spýtal, či by som chcel byť jezuitom, čo som v tom momente odmietol. No po vykonaní si viacerých duchovných cvičení s rozličnými exercitátormi, som sa rozhodol ísť k jezuitom, u ktorých je prameň duchovných cvičení, z ktorého čerpajú aj iní. Moje prvé duchovné cvičenia boli trojdňové v roku 1971 na malej chate v Oraviciach a dával nám ich lazarista páter Ján Hutyra. Pamätám si na hlboký zážitok z generálnej svätej spovede. Potom nasledovali každoročne ďalšie a ďalšie, dnes si bez nich neviem predstaviť svoj ročný cyklus duchovného života. Svoje prvé duchovné cvičenia som dával vysokoškolákom v roku 1982 a prispôsobil som si predlohu duchovných cvičení otca biskupa Korca Ideme sa obnoviť. Je to text plný nadšenia pre Ježiša Krista, ktorý odhaľuje jeho nadšenie pre Krista z roku 1951, keď ich zostavil a prvý krát dával mladým bohoslovcom po rozpustení seminárov a násilnej likvidácií reholí. Aj moji exercitanti boli nadšení pre Krista.

 

Blíži sa leto, odporučili by ste ľudom ako na dovolenku ísť a vybrať si duchovné cvičenia?

Zaiste, na Slovensku je viacero exercičných domov a majú vo svojej ponuke exercície pre rozličné skupiny záujemcov a v rozličnej dĺžke, je naozaj z čoho si vybrať.

 

Kam by ste im poradili, aby išli?

Poradil by som im exercičný dom sv. Ignáca z Loyoly v Prešove a tiež exercičný dom v Piešťanoch, prípadne exercície u verbistov Nitre pod Kalváriou alebo v Lukovom dvore pri Nitre, ktoré dávajú sestry z Congregatio Jesu.

 

Viac článkov s náboženskou tematikou nájdete v kategórii Svetonázor.

 

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Bojovníčka Kučová vo finále v Gdyni odvrátila päť mečbalov, ale titul nezískala

0 icon

Bratislava 25 júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Slovenská tenistka Kristína Kučová sa nedočkala najväčšieho úspechu kariéry v podobe triumfu na turnaji hlavného ženského okruhu WTA. Vo finále dvojhry na antuke v poľskej Gdyni prehrala s belgickou reprezentantkou Marynou Zanevskou za 1:53 h 4:6, 6:7 (4) Oba sety mali podobný priebeh,…

Analytik Smatana predpovedá hororový scenár: „Pri šírení delta variantu hrozí na Slovensku trojnásobok obetí oproti druhej vlne pandémie. Nezaočkovaní nestíhajú začiatok jesene, ak sa nezaočkujú tento týždeň!“

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Pri šírení delta variantu koronavírusu hrozí na Slovensku trojnásobok obetí oproti druhej vlne pandémie. Nezaočkovaných je totiž približne 800-tisíc ľudí v skupine nad 50 rokov. Ak by umierali chorí na COVID-19 rovnakým tempom ako počas poslednej vlny, mali by sme na jeseň pri…

Pre požiare na Sardínii evakuovali stovky ľudí

0 icon

Miláno 25. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Tocco)   Taliansky ostrov Sardínia sužujú požiare, ktoré si cez noc vyžiadali evakuáciu takmer 400 ľudí. Z oblasti nehlásia mŕtvych ani zranených Hasiči informovali, že oheň zničil vo vnútrozemí ostrova niekoľko domov. Predbežný prieskum podľa civilnej ochrany naznačuje, že plamene spálili v okolí Montiferru viac…

Britskí daňoví poplatníci budú platiť za pandémiu desaťročia

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-David Rose)   Britskí daňoví poplatníci budú znášať náklady pandémie ochorenia COVID-19 po desaťročia. Vyplýva to z dvoch správ Výboru britského parlamentu pre verejné účty, podľa ktorých reakcia britskej vlády na koronakrízu vystavila daňových poplatníkov v Spojenom kráľovstve „značným finančným rizikám“. Poslanci vo výbore tiež skritizovali…

Kauza korupcie príslušníkov bezpečnostných zložiek pokračuje v stredu a vo štvrtok ďalším dokazovaním

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   V stredu 28. a vo štvrtok 29. júla by na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku mal pokračovať súdny proces s bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petrom G. a expolicajtom Ladislavom V. Podľa obžaloby dvojica žiadala úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa…

Mária Kolíková: V novele o COVID preukazoch ústavnoprávny problém nevidím. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či sa dá zaočkovať

0 icon

Bratislava 25. júla (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nevidí žiadny potenciálny ústavnoprávny problém v novele o COVID preukazoch. Ak by sa ňou zaoberal Ústavný súd (ÚS) SR, neobáva sa, že by to skončilo "fiaskom" "Som presvedčená, že je tu absolútna proporcionalita medzi všetkými právami," uviedla ministerka…

Europoslanci: Plynovod Nord Stream 2 sa nikdy nemal dostavať

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Sputnik-Axel Schmidt, TASR-Martin Baumann)   Plynovod Nord Stream 2, ktorý spája Rusko s Nemeckom na dne Baltského mora, sa podľa niektorých europoslancov nikdy nemal dostavať. Jeho projekt sa ale najnovšie aj s požehnaním zo strany Spojených štátov amerických dostáva do finále. Europoslanci to uviedli pre agentúru…

Saleziáni: Pápež hľadá ľudí, ktorí žijú na konci sveta

0 icon

Bratislava/Košice 25. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Archiv PMD)   Pápež František hľadá počas svojho pontifikátu tie konce sveta a ľudí, ktorí žijú na konci sveta. Uviedol to direktor štvorčlennej saleziánskej komunity na Luníku IX v Košiciach don Peter Veselský, kde zavíta Svätý Otec 14. septembra "Keď som sa dozvedel, že Svätý Otec…

Je to definitívne. Parlament schválil normálny život pre očkovaných a špeciálne opatrenia pre neočkovaných. Čakajú nás digitálne Covid pasy

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: Martin Baumann, Martina Kriková)  Parlament schválil diskrimináciu neočkovaných, ktorí sa nevyhnú špeciálnym opatreniam v prípade "zhoršenia situácie" Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná…

Peter Kovařík vysvetľuje, prečo prerušil zásah jednotiek zo Sobraniec, kvôli čomu došlo k zmareniu zatknutia dvoch kajúcnikov

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ak by vyšetrovateľka špeciálneho tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) postupovala tak, ako jej to ukladajú interné predpisy, k danej situácii nemuselo vôbec dôjsť. Vyhlásil to policajný prezident Peter Kovařík Reagoval tak na tohtotýždňové úkony ÚIS v súvislosti s kauzami Očistec a Judáš a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť III.

0icon

V tejto časti si dovolím uviesť jednu z rôznych možných hypotéz, prečo môže byť „pandémia“ koronavírusu globálnym podvodom. Zároveň naznačím, že podľa politického liberalizmu sa politické konanie globálnej a národnej moci úplne vzdialilo od konania klasického obdobia kapitalizmu. Boj proti „pandémii“ koronavírusu je dostatočným príkladom toho, ako sa spoločnosť nemá…

Marián Tkáč

Komu slúži cirkev rímska i grécka? Kristovi či štátu, riadenému vakcínatormi?

0icon

Aj dnes – je nedeľa 25. júla – odzneli spoza ambón (to sú tie „kecpulty“ v kostoloch) výzvy, aby sa veriace ovečky ešte stihli zavakcínovať, aby neprepásli šancu byť blízko Františka. (Už dlhšie som nebol v bratislavskej Katedrále sv. Martina, a tak neviem, či na tamojšej ambone ešte stále svieti niečo na spôsob…

Boris Mesár

Tieto fašistické curvy hlasovali za APARTHEID

0icon

Mgr. Anna Andrejuvová Ing. Martin Fecko Ján Kerekréti Mgr. Peter

Andrej Sablič

Analýza ekonómie pokračovanie I.

0icon

Makroekonómia a jej peniaze sú rakovinou spoločnosti Peniaze sú virtuálnou realitou, ktorá sa rozprestiera po celej zemeguli a používa sa tak ako iné virtuálne reality, akou sú meter, volt, wat, °C a podobne. Na rozdiel od peňazí sú však tieto reality nemenné a verne zodpovedajú určitej realite vo fyzike. Pomocou…

Štefan Harabin

Pellegrini a Fico mohli prijatie zákona o zvýhodnení očkovaných zastaviť, keby sedeli v parlamente a hlasoval proti. Miesto toho robili tlačovky, kde ubezpečovali ľudí, že oni sú proti.

0icon

V Piatok sa malo hlasovať o tzv. zákone o zvýhodňovaní očkovaných. Hlasovaniu o samotnom zákone predchádzalo hlasovanie o návrhu na skrátenie legislatívneho konania pre prijatie tohto zákona. Proti návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie, bola nakoniec Sme rodina, takže koalícia dokázala na podporu zrýchleného hlasovania o Lengvarského návrhu zozbierať len 61 hlasov. Ak by  opozícia…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Komunizmus aj vo vesmíre? Žiaden problém! Takto si ho predstavovali súdruhovia

0 icon

Je všeobecne známe, že v 50. a 60. rokoch minulého storočia prebiehali takzvané kozmické preteky medzi dvoma najväčšími mocnosťami sveta: Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. Prvú etapu vyhrali sovietski kozmonauti, ktorým sa ako prvým podarilo dostať človeka na obežnú dráhu: bol ním Jurij Gagarin 12. apríla 1961. Druhú etapu však…

Pearl Harbor: Prekvapenie? 1. časť

0 icon

Prinášame ďalšiu mini sériu článkov z obdobia druhej svetovej vojny, ktorá sa bude zaoberať jednou z najdôležitejších udalostí nielen druhej svetovej vojny. Tentokrát sa pozrieme na Pearl Harbor. Aj keď sme si istí o tom, že ste o tomto prístave a udalosti, ktorá sa v roku 1941 stala, počuli viac než dosť, predsa len sme presvedčení,…

TOP10+: Ako veľmi sa filmové hviezdy zmenili od svojej prvej úlohy?

0 icon

Keď hollywoodski herci začínajú svoju kariéru, sú plní nádeje a snívajú o sláve. Niektoré filmové hviezdy majú také jedinečné črty, že ich niekedy zbadáš aj v naozaj starých filmoch ešte ako deti. A aj keď ubehne niekoľko desaťročí, naši obľúbenci z filmových pláten vyzerajú temer rovnako. Alebo sa nám to…

Prečo je potrebné, aby si si pravidelne čistil tvár?

0 icon

Tvár sa poškodzuje viac ako ktorákoľvek iná časť tela. Preto je potrebné, aby si sa o ňu staral dodržiavaním dvoch jednoduchých krokov. Ak chceš, aby aj tvoja pleť bola žiarivá a mala všetky prvky dokonalosti, je potrebné ju pravidelne čistiť. Ale pozor! Očista tváre neznamená, že si teraz budeš drhnúť pokožku mydlom…

Cap Arcona: Veľká ľudská tragédia 2. sv. vojny: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie druhej časti o veľkej ľudskej tragédii 2. svetovej vojny s názvom Cap Arcona. Cap Arcona bol názov jednej z nemeckých lodí, ktoré tesne pred kapituláciou Nemecka potopili spojenecké bombardéry v domnení, že posádku tvoria nemeckí vojaci. Opak bol však pravdou. Posádku tvorili zajatci z koncentračných táborov v počte asi 4 500. Poďme sa spoločne pozrieť…

Armádny Magazín

"Pás nestability" Lavrov vysvetlil ako sa západ snaží poraziť Rusko

0 icon

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov poznamenal, že západné krajiny sa snažia vytvoriť okolo Ruska „pás nestability“. Lavrov poznamenal, že podnikajú pokusy o destabilizáciu situácie na hraniciach Ruska a susedných krajín, vrátane Bieloruska a Moldav

8 faktov falšovania zásluh Ruska v 2. svetovej vojne

0 icon

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – V materiáloch na výučbu dejín vo Veľkej Británii niet rozdiel medzi nacistickým Nemeckom pod vládou Adolfa Hitlera a ZSSR pod vládou Josifa V. Stalina. Akoby si Briti nechceli uvedomiť rozdiel, že jeden koncentračné tábory rozkuroval a druhý ich hasil.   Oba štáty sú označené za agresorov, ktoré rozpútali 2.…

Irak potvrdzuje želanie zbaviť sa amerických jednotiek

0 icon

Irak, 25.júl 2021 (AM) – Na rokovaniach vo Washingtone iracká delegácia potvrdila, že Irak nepotrebuje prítomnosť zahraničného vojenského personálu, uviedol poradca krajiny pre národnú bezpečnosť Qassem al-Aaraj. Podľa neho „bude dátum 31. decembra zvláštny,“ uvádza agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na INA.   Vedúci tlačovej služby minis

"Lode nikdy nespúšťajú vlajku pred nepriateľom" Putin zaviedol nové nariadenia pre námorníkov

0 icon

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o námornej vlajke krajiny. Zakázal všetkým ruským námorníkom spustiť vlajku pred nepriateľom. „Za žiadnych okolností,“ píše sa v dokumente.   Dekrét prezidenta zavádza nové nariadenie o námornej vlajke. Naznačuje tradí

Ktorá hypersonická raketa ako prvá vstúpi do služby americkej armáde

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie týkajúce sa prvých hypersonických rakiet, ktoré sa môžu objaviť v službe americkej armáde. Podľa riaditeľa programu pre hypersonické zbrane v Pentagóne Mika Whitea bol stanovený

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali