Pohľad z oboch strán mreží na nadužívanie kolúznej väzby a inštitútu kajúcnika v trestných konaniach

Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Pravne listy/Foto:TASR-František Iván)

 

Prinášame vám pohľad advokáta, ktorý je toho času vo väzbe a opisuje skutočné podmienky kolúznej väzby. Článok zverejňujeme v plnom znení, ako vyšiel na stránke Právne listy

súdy, pojednávania, odklad
Ilustračné foto

Ten­to člá­nok je reak­ciou na člán­ky JUDr. Pet­ra Šam­ka K na­du­ží­va­niu tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by v tres­tnom ko­na­ní (Práv­ne lis­ty 8.12.2020) a Kult ka­júc­ni­ka ako trend ro­ku 2020 ale­bo čo nás mô­že nau­čiť prí­pad pro­ku­rá­to­ra JUDr. Jo­ze­fa Mam­rá­ka (Práv­ne lis­ty 29.12.2020)

V člán­ku čer­pám zo svo­jich dl­ho­do­bých osob­ných skú­se­nos­tí a poz­nat­kov ako ad­vo­ká­ta pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by v tres­tných ve­ciach a od 28.10.2019 aj z osob­ných skú­se­nos­tí vä­zob­né­ho stí­ha­nia v ko­lúz­nej väz­be v spo­je­ní s vy­uží­va­ním in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka. Môj člá­nok nie je ob­ha­jo­bou v mo­jom tres­tnom ko­na­ní – cí­tim však pot­re­bu vy­jad­riť sa ku sku­toč­nos­tiam uve­de­ných v člán­koch JUDr. Šam­ka, pou­ká­zať na reál­ne pod­mien­ky vo vý­ko­ne väz­by, naj­mä ko­lúz­nej, ako aj na niek­to­ré ne­žia­dú­ce tren­dy v tres­tnom ko­na­ní, kto­ré sú žiaľ v pos­led­nej do­be príl­iš čas­to prí­tom­né v tres­tných ko­na­niach pri vy­uží­va­ní in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka.

Po­čas mo­jej praxe vý­ko­nu ad­vo­ká­cie od ro­ku 2002 som spoz­nal de­siat­ky prís­luš­ní­kov PZ, od ob­vod­ných od­de­le­ní, cez Ok­res­né, Kraj­ské ria­di­teľ­stvá Po­li­caj­né­ho zbo­ru, po „elit­né“ jed­not­ky NA­KA (ÚBOK), spoz­nal som de­siat­ky pro­ku­rá­to­rov z Ok­res­ných, Kraj­ských pro­ku­ra­túr, ÚŠP GP SR, či pro­ku­rá­to­rov Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR, spoz­nal som de­siat­ky sud­cov na všet­kých dru­hoch a stup­ňoch sú­dov po ce­lom úze­mí SR – kto­rých prá­cu si nes­mier­ne vá­žim a vo­či kto­rým ne­mô­žem mať ani náz­na­kom žiad­ne vý­hra­dy k ich čin­nos­ti a s kto­rý­mi som mal veľ­mi ko­rek­tné pra­cov­né skú­se­nos­ti a vzťa­hy. Veľ­mi by ma mr­ze­lo, ak by ob­sah toh­to člán­ku mal byť po­cho­pe­ný ako zne­vá­že­nie prá­ce a čin­nos­ti po­lí­cie, pro­ku­ra­tú­ry a sú­dov ako cel­ku. Kaž­do­pád­ne nie len ja, ale aj ve­ľa mo­jich ko­le­gov mô­že potvr­diť, že všet­ky mnou uvá­dza­né sku­toč­nos­ti v tom­to člán­ku je mož­né pod­lo­žiť mno­hý­mi kon­krét­ny­mi a reál­ny­mi prí­pad­mi z praxe.

 

Ko­lúz­na väz­ba nie je vy­uží­va­ná na za­bez­pe­če­nie pro­ces­ných úko­nov, ale na „pro­duk­ciu“ ka­júc­ni­kov

Dl­hotr­va­jú­ca ko­lúz­na väz­ba so všet­ký­mi jej ob­me­dzenia­mi (kto­ré pod­rob­nej­šie po­pí­šem v zá­ve­re toh­to člán­ku), ke­dy hlav­ným ar­gu­men­tom jej dô­vod­nos­ti je prá­ve oba­va z mož­né­ho ov­plyv­ňo­va­nia ka­júc­ni­kov, sú prá­ve tie fak­to­ry, kto­ré do­nú­tia množ­stvo ob­vi­ne­ných „vy­mäk­núť“ a spolu­pra­co­vať s OČTK. Ta­kí­to „vy­mäk­nu­tí“ ob­vi­ne­ní sa sta­va­jú ďal­ší­mi ka­júc­nik­mi, kto­rých vý­po­ve­de ma­jú za nás­le­dok ďal­šie vzná­ša­nie ob­vi­ne­ní, ďal­šie vä­zob­né stí­ha­nia, ale­bo predl­žo­va­nie tr­va­nia le­ho­ty väz­by pô­vod­ných ob­vi­ne­ných, naj­mä tých, kto­rí sa do­po­siaľ nep­riz­na­li ale­bo po­pie­ra­jú vý­po­ve­de ka­júc­ni­kov.

To­to je de fac­to zo stra­ny OČTK (a žiaľ pri­čas­to aj zo stra­ny ko­na­jú­cich vä­zob­ných sú­dov) po­va­žo­va­né a pre­zen­to­va­né ako potvr­dzo­va­nie dô­vod­nos­ti vä­zob­né­ho stí­ha­nia tých ob­vi­ne­ných, kto­rí sa nep­riz­ná­va­jú k tres­tnej čin­nos­ti a po­pie­ra­jú prav­di­vosť vý­po­ve­dí ka­júc­ni­kov. A to bez oh­ľa­du na reál­nu prav­di­vosť vý­po­ve­dí ka­júc­ni­kov a bez vy­ko­na­nia ďal­šie­ho do­ka­zo­va­nia oh­ľa­dom ove­re­nia prav­di­vos­ti vý­po­ve­dí ka­júc­ni­kov. Naj­čas­tej­ším ar­gu­men­tom oh­ľad­ne vie­ro­hod­nos­ti vý­po­ve­dí ka­júc­ni­kov a dô­vod­nos­ti väz­by ob­vi­ne­ných po­pie­ra­jú­cich ich vý­po­ve­de je tvr­de­nie, že pred­sa aj ďal­ší ka­júc­ni­ci preu­ka­zu­jú „prav­di­vosť“ vý­po­ve­dí pô­vod­ných ka­júc­ni­kov.

Pri ta­kom­to vy­uží­va­ní in­šti­tú­tu ko­lúz­nej väz­by sa hlav­ne pri ob­vi­ne­ných po­pie­ra­jú­cich svo­ju tres­tnú čin­nosť a vý­po­ve­de ka­júc­ni­kov nas­to­ľu­je otáz­ka, či úče­lom ko­lúz­nej väz­by je sku­toč­ne za­bez­pe­če­nie dis­po­zí­cie ob­vi­ne­né­ho pre OČTK. Z ak­tuál­nych tren­dov roz­ho­do­va­cej praxe to­tiž skôr vy­plý­va, že úče­lom ko­lúz­nej väz­by má byť „pro­duk­cia“ ďal­ších ka­júc­ni­kov, nie za­bez­pe­če­nie, aby bol ob­vi­ne­ný k dis­po­zí­cii OČTK na prom­ptnú reali­zá­ciu pro­ces­ných úko­nov.

Je mož­né úpl­ne op­ráv­ne­ne sa dom­nie­vať, že vy­ššie uve­de­né na­du­ží­va­nie ko­lúz­nej väz­by v spo­ji­tos­ti s praxou „vý­me­ny“ vä­zob­né­ho stí­ha­nia za pos­ta­ve­nie ka­júc­ni­ka sa stal ne­bez­peč­ným tren­dom v pos­tu­pe OČTK. Ta­ká­to prax ne­mô­že pred­sta­vo­vať nič iné, iba nát­la­ko­vý pros­trie­dok na priz­na­nie a spolu­prá­cu vý­me­nou za stí­ha­nie na slo­bo­de, čo sí­ce na pr­vý poh­ľad mô­že vy­vo­lať zda­nie „uľah­če­nia“ prá­ce OČTK a nas­to­le­nia spra­vod­li­vos­ti, ale pri de­tail­nej­šom poh­ľa­de je ta­ká­to prax po­pie­ra­ním nie­len zá­klad­ných zá­sad, ale aj sa­mot­né­ho zmys­lu tres­tné­ho ko­na­nia. Na sta­no­ve­nie ob­jek­tív­nej dô­vod­nos­ti pred­pok­la­du, že vä­zob­ne stí­ha­ná oso­ba bu­de aj prá­vop­lat­ne od­sú­de­ná nie je mož­né po­va­žo­vať spo­je­nie iba nie­koľ­kých „pazz­le di­eli­kov“ kto­ré do se­ba zdan­li­vo za­pa­da­jú.

Tres­tné ko­na­nia vrá­ta­ne vä­zob­ných ko­na­ní je pot­reb­né vní­mať ako kon­ti­nuál­ny pro­ces, kto­ré­ho cie­ľom je hľa­da­nie ob­jek­tív­nej prav­dy, spo­ľah­li­vé us­tá­le­nie skut­ko­vé­ho sta­vu, o kto­rom nie sú žiad­ne po­chyb­nos­ti, ako aj od­ha­ľo­va­nie a spra­vod­li­vé pot­res­ta­nie sku­toč­ných pá­cha­te­ľov tres­tnej čin­nos­ti.

 

Opod­stat­ne­nosť vy­ššie uve­de­nej dom­nien­ky na­du­ží­va­nia ko­lúz­nej väz­by v spo­ji­tos­ti s in­šti­tú­tom ka­júc­ni­ka je mož­né vy­vo­diť z nas­le­dov­ných sku­toč­nos­tí:

Tak­mer všet­ci vä­zob­ne stí­ha­ní sú vza­tí do väz­by z dô­vo­dov pod­ľa § 71 ods. 1, písm. b), c) Tres­tné­ho po­riad­ku, t.j. z dô­vo­dov ko­lúz­nej a pre­ven­tív­nej väz­by.

Tak­mer všet­ci vä­zob­ne stí­ha­ní ob­vi­ne­ní sú umies­tňo­va­ní do Ústa­vov na vý­kon väz­by znač­ne vzdia­le­ných od mies­ta vy­šet­ro­va­nia, byd­lis­ka ob­vi­ne­ných a naj­mä sí­diel ich ob­haj­cov. Ak vä­zob­ný súd neak­cep­tu­je návrh pro­ku­ra­tú­ry na umies­tne­nie ob­vi­ne­né­ho do vzdia­le­né­ho ÚVV, tak­mer vzá­pä­tí po vza­tí do väz­by sú ob­vi­ne­ní es­kor­to­va­ní do vzdia­le­nej­ších väz­níc na prí­kaz pro­ku­rá­to­ra. Reál­nym cie­ľom toh­to pos­tu­pu je mi­ni­ma­li­zo­vať kon­takt ob­vi­ne­ný – ob­haj­ca, čo sa­moz­rej­me vy­tvá­ra znač­ný tlak na psy­chi­ku ob­vi­ne­né­ho.

Tak­mer vždy je dô­vo­dom ko­lúz­nej väz­by naj­mä oba­va z mož­né­ho ov­plyv­ňo­va­nia „ka­júc­ni­kov“, kto­rí stá­li za vzne­se­ním ob­vi­ne­nia, resp. ka­júc­ni­kov, kto­rí ne­bo­li ani vza­tí do väz­by (resp. ne­bol po­da­ný návrh na ich vza­tie do väz­by a pod hroz­bou vä­zob­né­ho stí­ha­nia sa roz­hod­li spolu­pra­co­vať ale­bo za­ča­li spolu­pra­co­vať po krát­kom po­by­te vo väz­be).

Tak­mer vždy je u ob­vi­ne­ných v ko­lúz­nej väz­be zne­mož­ne­ná ich ko­mu­ni­ká­cia s prí­buz­ný­mi – ne­po­vo­le­ním te­le­fo­no­va­nia z ÚVV ro­di­ne, a ne­po­vo­le­ním náv­štev prí­buz­ných v ÚVV – čas­to na zá­kla­de ar­bit­rár­nych roz­hod­nu­tí o ne­po­vo­le­ní náv­štev te­le­fo­no­va­nia, bez aké­ho­koľ­vek reál­ne­ho zdô­vod­ne­nia (iba s pou­ka­zom na zá­kon o vý­ko­ne väz­by 221/2006 Z.z. a „cha­rak­ter“ tres­tnej čin­nos­ti). Poš­ta ide cez kon­tro­lu OČTK – je úpl­ne bež­né, ak list ide jed­ným sme­rom (ob­vi­ne­ný – ro­di­na, ro­di­na – ob­vi­ne­ný ) 2-3 týž­dne, nie je vý­nim­kou ani 4-5 týž­dňov na za­sla­nie a do­ru­če­nie poš­ty. Uve­de­né má naj­viac pô­so­biť na psy­chi­ku ob­vi­ne­né­ho v ko­lúz­nej väz­be, ne­po­vo­le­nie te­le­fo­no­va­nia a náv­štev má „zlo­miť“ ob­vi­ne­ných – ho­ci s pou­ka­zom na Smer­ni­cu Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy č. 2013/48/EU je mi­ni­mál­nym štan­dar­dom po­vo­le­nie ko­mu­ni­ká­cie pri­naj­men­šom s jed­nou ozna­če­nou oso­bou – a ho­ci ob­vi­ne­ní a ob­haj­ca ne­po­vo­le­nie náv­štev, te­le­fo­no­va­nia vy­šet­ro­va­te­ľom na­pá­da pos­tu­pom pod­ľa ust. § 210 Tres­tné­ho po­riad­ku.

Žia­dos­ti o pres­kú­ma­nie pos­tu­pu po­li­caj­ta pro­ku­rá­tor od­mie­ta tie­to pod­ne­ty ako ne­dô­vod­né (k vý­ko­nu do­zo­ru pro­ku­rá­to­ra sa pod­rob­nej­šie vy­jad­rím niž­šie), ho­ci ide o jed­noz­nač­né po­ru­šo­va­nie práv ob­vi­ne­ných a ich ro­din­ných prís­luš­ní­kov. Uve­de­né je o to ab­sur­dnej­šie, že v zmys­le ust. zák. 221/2006 Z. z. o vý­ko­ne väz­by sú te­le­fo­ná­ty s oso­ba­mi (ok­rem ob­haj­cov) nah­rá­va­né a ar­chi­vo­va­né, mô­žu byť reali­zo­va­né v prí­tom­nos­ti OČTK či prís­luš­ní­kov ZVJS a tak­tiež pri náv­šte­vách prí­buz­ných v ÚVV si OČTK mô­žu vy­me­niť svo­ju prí­tom­nosť. Ta­ký­to pos­tup je jed­noz­nač­ne čis­tým nát­la­ko­vým pros­tried­kom na ob­vi­ne­ných.

Vý­slu­chy ko­run­ných sved­kov a ka­júc­ni­kov sú čas­to krát plá­no­va­né dl­hé me­sia­ce po vza­tí do väz­by, dô­ka­zy navr­ho­va­né ob­vi­ne­ný­mi a ich ob­haj­ca­mi, kto­ré ma­jú vy­vra­cať tvr­de­nia pro­ti ob­vi­ne­ným sú ta­kis­to vy­ko­ná­va­né s nie­koľ­ko­me­sač­ný­mi ones­ko­re­nia­mi. Tak­tiež vy­ko­ná­va­nie množ­stva ne­pod­stat­ných vý­slu­chov s oh­ľa­dom na vä­zob­ne stí­ha­ných ob­vi­ne­ných má slú­žiť na preu­ká­za­nie doj­mu ob­tiaž­nos­ti ve­ci a o ak­tív­nom prís­tu­pe k vy­šet­ro­va­niu, aby sa ne­da­lo ho­vo­riť o ne­čin­nos­ti OČTK, ho­ci tie sú po­vin­né vy­ko­ná­vať pred­nos­tne úko­ny vo vzťa­hu k vä­zob­ne stí­ha­ným ob­vi­ne­ným. Ab­sur­dným je nap­lá­no­va­nie vý­slu­chov ka­júc­ni­kov (po me­sia­coch od vza­tia do väz­by ob­vi­ne­ných) tak, že vý­slu­chy „ko­run­ných sved­kov“ a ka­júc­ni­kov sa „nes­tih­nú“ do­kon­čiť v plá­no­va­nom ter­mí­ne, a ich do­po­ču­tia sa nap­lá­nu­jú o ďal­šie me­sia­ce – čo je sa­moz­rej­me dô­vo­dom na pok­ra­čo­va­nie vo väz­be u vä­zob­ne stí­ha­ných ob­vi­ne­ných. Ten­to spô­sob je ab­surd­ný a neak­cep­to­va­teľ­ný aj pre­to, že ta­kým­to spô­so­bom, ke­dy sú ka­júc­ni­ci vy­po­čú­va­ní/do­po­čú­va­ní s od­stu­pom me­sia­cov, tí­to si „zra­zu“ spo­me­nú na ve­ci, o kto­rých pri pred­chá­dza­jú­cich vý­slu­choch nič ne­ve­de­li, ale­bo si na tie ve­ci „nes­po­mí­na­li“.

Ak je vy­ššie uve­de­ná „tak­ti­ka“ na­pá­da­ná ob­vi­ne­ný­mi, či ob­ha­jo­bou, tak ar­gu­men­tom pro­ku­ra­tú­ry, a žiaľ čas­tok­rát aj vä­zob­ných sú­dov je ar­gu­ment o pro­ces­nej sa­mos­tat­nos­ti vy­šet­ro­va­te­ľa, a to že plá­no­va­nie ako aj spô­sob vy­ko­ná­va­nia úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia je v pl­nej kom­pe­ten­cii vy­šet­ro­va­te­ľa. Ten­to ná­zor však ne­po­va­žu­jem za správ­ny – pre­to­že je v pria­mom roz­po­re s po­vin­nos­ťa­mi OČTK, tak vy­šet­ro­va­te­ľa ako aj pro­ku­ra­tú­ry. Tie­to po­vin­nos­ti im vy­plý­va­jú pria­mo z Ústa­vy SR, ale tiež naj­mä z us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho po­riad­ku uve­de­ných v zá­klad­ných zá­sa­dách tres­tné­ho ko­na­nia v § 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, naj­mä ust. §2 ods.1, ods. 2, ods. 4, ods. 5, ods. 6, ods. 7, ods. 9, ods. 10 s dô­ra­zom na ust. § 2 ods. 6 a ods. 10 Tres­tné­ho po­riad­ku , tak­tiež ust. § 119 Tres­tné­ho po­riad­ku, ust. § 201 ods. 2, ods. 3, ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku, a ust. § 230 Tres­tné­ho po­riad­ku a iné (po­vin­nos­ti vy­šet­ro­va­te­ľa a pro­ku­rá­to­ra). Ne­ho­vo­riac o tom, že OČTK sú vo všeo­bec­nos­ti po­vin­né vo vä­zob­ných ve­ciach pos­tu­po­vať s urý­chle­ním a oso­bit­nou sta­ros­tli­vos­ťou. Nes­po­chyb­ňu­jem pro­ces­nú sa­mos­tat­nosť po­li­caj­ta/vy­šet­ro­va­te­ľa, av­šak tá­to nes­mie byť v roz­po­re s ich zá­kon­ný­mi po­vin­nos­ťa­mi. Tak­ti­ka vy­šet­ro­va­te­ľa pri plá­no­va­ní úko­nov a vy­ko­ná­va­ní dô­ka­zov však mu­sí reš­pek­to­vať us­ta­no­ve­nia Ústa­vy SR – naj­mä čl. 2, ods. 2, pod­ľa kto­ré­ho „štát­ne or­gá­ny mô­žu ko­nať iba na zá­kla­de ús­ta­vy, v jej me­dziach a v roz­sa­hu a spô­so­bom, kto­rý us­ta­no­ví zá­kon“.

U vä­zob­ne stí­ha­ných ob­vi­ne­ných čas­to do­chá­dza k práv­nej „nad­kva­li­fi­ká­cii“ skut­kov tak, aby sa jed­na­lo o obzvlášť zá­važ­né zlo­či­ny. Uve­de­ná prak­ti­ka vý­raz­ne li­mi­tu­je ob­vi­ne­ných dos­tať sa z väz­by s ar­gu­men­tom, že sú ob­vi­ne­ní z obzvlášť zá­važ­nej tres­tnej čin­nos­ti a te­da nie je mož­né vy­uži­tie in­šti­tú­tov nah­rá­dza­jú­cich väz­bu. Čo je pre mňa za­rá­ža­jú­ce, vä­zob­né sú­dy čas­to vô­bec ne­rea­gu­jú na ná­miet­ky ob­vi­ne­ných a ob­ha­jo­by o zjav­nej nad­kva­li­fi­ká­cii skut­kov, tú­to nad­kva­li­fi­ká­ciu pou­ží­va­jú ako ar­gu­ment na za­mie­ta­nie žia­dos­tí o pre­pus­te­nie z väz­by, predl­žo­va­nie väz­by, na ne­nah­rá­dzanie väz­by in­šti­tút­mi nah­rá­dza­jú­ci­mi väz­bu – ho­ci zjav­ná nad­kva­li­fi­ká­cia skut­kov spo­chyb­ňu­je sa­mot­ný ma­te­riál­ny dô­vod väz­by – dô­vod­nosť ob­vi­ne­nia (ma­te­riál­ny dô­vod väz­by to­tiž chý­ba nie­len vte­dy, ak sa ja­ví, že ob­vi­ne­ný sa skut­ku ne­do­pus­til, ale aj vte­dy, ak sa ja­ví, že ta­ký­to sku­tok nie je správ­ne kva­li­fi­ko­va­ný). Práv­na kva­li­fi­ká­cia skut­ku je to­tiž zá­klad­nou pod­mien­kou nie­len zá­kon­nos­ti ob­vi­ne­nia, ale aj zá­kon­nos­ti väz­by (Ná­lez Ústav­né­ho sú­du SR sp. zn. III. ÚS 29/2015 z 18.2.2015).

Tak­mer okam­ži­té pre­pus­te­nie z väz­by ob­vi­ne­ných, kto­rí sa roz­hod­nú priz­nať sa a us­ved­čo­vať iných z tres­tnej čin­nos­ti, naj­mä tých spolu­ob­vi­ne­ných, kto­rí po­pie­ra­jú pá­chanie tres­tnej čin­nos­ti a kto­rí ne­gu­jú vý­po­ve­de „pr­vot­ných“ ka­júc­ni­kov. Priz­na­nie sa k tres­tnej čin­nos­ti a spolu­prá­ca nie je v zmys­le us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho po­riad­ku dô­vo­dom na pre­pus­te­nie z väz­by – nao­pak, pre­pus­te­nie z väz­by „za od­me­nu“ je aj v zmys­le slo­ven­skej ju­di­ka­tú­ry po­va­žo­va­né za nep­rí­pus­tné s oh­ľa­dom na ju­di­ka­tú­ru ESĽP. Ta­kis­to vnút­roš­tát­na ju­di­ka­tú­ra uvá­dza, že pre­pus­te­nie z väz­by za po­pi­so­va­ných pod­mie­nok je mož­né po­va­žo­vať za pou­ží­va­nie väz­by ako nát­la­ko­vé­ho pros­tried­ku na vy­nú­te­nie priz­na­nia (napr. NSSR 6 Tost 6/2017 zo dňa 22.2.2017, 6 Tost 9/2017 zo dňa 14.3.2017 – „ Pre­púš­ťa­nie ob­vi­ne­ných z väz­by na slo­bo­du pro­ku­rá­to­rom po tom, čo sa priz­na­li k spá­chaniu tres­tnej čin­nos­ti a za­ča­li us­ved­čo­vať spolu­pá­cha­te­ľov naz­na­ču­je, že väz­ba u tých­to ob­vi­ne­ných moh­la byť pros­tried­kom k vy­nú­te­niu priz­na­nia, čo je ne­zá­kon­né“).

„Nad­prá­ca“ ope­ra­tív­nych pra­cov­ní­kov, kto­rí pri­čas­to „nav­šte­vu­jú“ ob­vi­ne­ných vo väz­be (sa­moz­rej­me bez prí­tom­nos­ti ob­haj­cu), kto­rým po­nú­ka­jú pre­pus­te­nie z väz­by (nie úľa­vy v tres­tnom ko­na­ní) vý­me­nou za priz­na­nie a za spolu­prá­cu, us­ved­čo­va­nie svo­jich spolu­ob­vi­ne­ných, resp. iných osôb.

Úče­lo­vé spá­ja­nie via­ce­rých tres­tných ko­na­ní do­ko­py – čo vždy bu­dí do­jem ob­tiaž­nos­ti a roz­sia­hlos­ti ve­ci, zvy­šu­je zá­važ­nosť ve­ci, čo je čas­to ar­gu­men­tom na dr­ža­nie ob­vi­ne­ných vo väz­be (pri­čom čas­to nás­led­ne dôj­de k opä­tov­né­mu roz­de­le­niu tres­tných ko­na­ní, k vy­lú­če­niu ve­cí zo spo­loč­né­ho ko­na­nia – čo je v roz­po­re so sku­toč­ným úče­lom a zmys­lom toh­to in­šti­tú­tu).

Vy­lu­čo­va­nie ka­júc­ni­kov na sa­mos­tat­né ko­na­nia – tí­to po­tom vy­po­ve­da­jú v pô­vod­ných ko­na­niach ako sved­ko­via, čo má z poh­ľa­du OČTK vzbu­diť väč­šiu dô­kaz­nú si­lu ta­kých­to vý­slu­chov, pre­to­že ob­vi­ne­ný mô­že kla­mať, ale sve­dok nie.

Pre­hlia­da­nie vý­raz­ných a vý­znam­ných roz­po­rov v jed­not­li­vých vý­po­ve­diach to­ho – kto­ré­ho ka­júc­ni­ka, a zjav­né pre­hlia­da­nie vý­znam­ných roz­po­rov vo vý­po­ve­diach me­dzi jed­not­li­vý­mi ka­júc­nik­mi nav­zá­jom.

Ne­vy­ko­ná­va­nie kon­fron­tá­cií me­dzi ka­júc­nik­mi a ob­vi­ne­ný­mi, ho­ci o to ob­vi­ne­ní ale­bo ob­ha­jo­ba opa­ko­va­ne žia­da­jú, resp. ne­vy­ko­na­nie kon­fron­tá­cií v čo naj­skor­šom mož­nom ter­mí­ne.

Pre­hlia­da­nie vý­znam­ných sku­toč­nos­tí o tres­tnej čin­nos­ti „pô­vod­ných“ ka­júc­ni­kov, kto­ré vy­plý­va­jú z vý­po­ve­dí sved­kov, z vý­po­ve­dí „ďal­ších“ ka­júc­ni­kov, z vý­po­ve­dí poš­ko­de­ných – pri­čom sa „pô­vod­ní“ ka­júc­ni­ci „za­bud­li“ k tej­to tres­tnej čin­nos­ti priz­nať, za­ml­ča­li ju. Pô­vod­ným ka­júc­ni­kom nie sú vzná­ša­né ob­vi­ne­nia za tres­tnú čin­nosť, ku kto­rej sa nep­riz­na­li. Zá­sa­da ofi­cia­li­ty vy­jad­re­ná v ust. § 2 ods. 5 Tres­tné­ho po­riad­ku o po­vin­nos­ti pro­ku­rá­to­ra stí­hať všet­ky tres­tné či­ny, o kto­rých sa doz­ve­del ako­by ani neexis­to­va­la. (OČTK nech­cú pri­pus­tiť zne­vie­ro­hod­ne­nie spolu­pra­cu­jú­ce­ho ka­júc­ni­ka, a nech­cú si „poh­ne­vať“ ka­júc­ni­ka vzná­ša­ním ob­vi­ne­ní, aby nep­res­tal spolu­pra­co­vať).

Zvláš­tne plá­no­va­nie ter­mí­nov vý­slu­chov naj­mä ka­júc­ni­kov (aj za ce­nu zme­ny ter­mí­nov iných úko­nov) tak, aby tí­to vy­po­ve­da­li vo veľ­mi krát­kej do­be pred roz­ho­do­va­ním o väz­be ob­vi­ne­ných po­pie­ra­jú­cich pá­chanie tres­tnej čin­nos­ti – tes­ne pred roz­ho­do­va­ním o žia­dos­tiach o pre­pus­te­nie z väz­by, ale naj­mä tes­ne pred roz­ho­do­va­ním o predĺže­ní či nep­redĺže­ní le­ho­ty tr­va­nia väz­by – a tie­to vý­po­ve­de, kto­ré sú sa­moz­rej­me v nep­ros­pech ob­vi­ne­ných vo väz­be, sú dô­vo­dom na ne­vy­ho­ve­nie žia­dos­tiam o pre­pus­te­nie z väz­by, a pri­čas­to sú dô­vo­dom na predĺže­nie le­ho­ty tr­va­nia väz­by.

Vzná­ša­nie no­vých ob­vi­ne­ní vä­zob­ne stí­ha­ným ob­vi­ne­ným po­pie­ra­jú­cich pá­chanie tres­tnej čin­nos­ti len na zá­kla­de tvr­de­ní „no­vých“ ka­júc­ni­kov, pri­čom na vzne­se­nie ob­vi­ne­nia pos­ta­ču­je aj ni­čím neo­ve­re­né, ne­potvr­de­né tvr­de­nie je­di­né­ho no­vé­ho ka­júc­ni­ka. Tie­to no­vé ob­vi­ne­nia ma­jú pô­so­biť na „zlo­me­nie“ tých ob­vi­ne­ných, kto­rí po­pie­ra­jú pá­chanie tres­tnej čin­nos­ti a tvr­de­nia ka­júc­ni­kov, ako aj na ich zotr­va­nie vo väz­be. V tých­to prí­pa­doch OČTK ap­li­ku­je zá­sa­du ofi­cia­li­ty tak­mer okam­ži­te.

Ig­no­ro­va­nie sku­toč­nos­tí sved­čia­cich v pros­pech vä­zob­ne stí­ha­ných ob­vi­ne­ných, ig­no­ro­va­nie opa­ko­va­ných návr­hov vä­zob­ne stí­ha­ných ob­vi­ne­ných na dopl­ne­nie do­ka­zo­va­nia .

Zvláš­tna a nep­ri­me­ra­ná „spolu­prá­ca“ OČTK s mé­dia­mi, kto­ré dis­po­nu­jú in­for­má­cia­mi pria­mo od OČTK a „po­má­ha­jú“ OČTK pri zdô­vod­ňo­va­ní vzná­ša­ní ob­vi­ne­ní a vä­zob­ných stí­ha­ní. Je mož­né po­zo­ro­vať nao­zaj zvlášt­ny fe­no­mén, že v prí­pa­doch, keď je od­ôvod­ne­nie uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­ní veľ­mi vág­ne, pria­mo v roz­po­re s ust. § 206 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku – „v pres­ne ne­zis­te­nom ča­se … na nez­ná­mom mies­te, pres­ne ne­zis­te­ným spô­so­bom … s ďal­ší­mi bliž­šie nes­to­tož­ne­ný­mi oso­ba­mi … „ – vte­dy ma­jú mé­dia ta­ké množ­stvo in­for­má­cií, že tie­to sú schop­né vplý­vať na ve­rej­nosť, spo­lo­čen­skú mien­ku tak, že je nut­né a dô­vod­né vzná­šať ob­vi­ne­nia a vä­zob­ne stí­hať ob­vi­ne­né oso­by. Mé­dia ako­by od­ôvod­ňo­va­li ale­bo dopl­ňo­va­li dô­vod­nosť ob­vi­ne­ní.

Veľ­mi zá­važ­ným fe­no­mé­nom je úče­lo­vé za­vá­dzanie vä­zob­ných sú­dov zo stra­ny OČTK, naj­mä pro­ku­ra­tú­ry v návr­hoch na vza­tie do väz­by, v návr­hoch na predl­žo­va­nie le­ho­ty tr­va­nia väz­by, vo vy­jad­re­niach/sta­no­vis­kách k žia­dos­tiam o pre­pus­te­nie z väz­by – pri­čom v tých­to po­da­niach sú uvá­dza­né ar­gu­men­ty, kto­ré vô­bec ne­ma­jú opo­ru vo vy­ko­na­nom do­ka­zo­va­ní, ale­bo do­kon­ca sú v roz­po­re s vy­ko­na­ným do­ka­zo­va­ním, vy­chá­dza­jú z dom­nie­nok a konštruk­cií, kto­rých je­di­ným cie­ľom je vziať do väz­by, resp. udr­žať vo väz­be tých, kto­rí po­pie­ra­jú pá­chanie tres­tnej čin­nos­ti a po­pie­ra­jú tvr­de­nia ka­júc­ni­kov.

V sú­vis­los­ti s po­vin­nos­ťou pro­ku­ra­tú­ry vy­ko­ná­vať do­zor nad zá­kon­nos­ťou v príp­rav­nom ko­na­ní je nut­né kon­šta­to­vať, že v mno­hých prí­pa­doch od­ôvod­ne­ných sťaž­nos­tí na pos­tup vy­šet­ro­va­te­ľov pro­ku­ra­tú­ra tak­mer vždy tie­to od­mie­ta, a to bez oh­ľa­du na ich dô­vod­nosť, čas­to bez reál­ne­ho zdô­vod­ne­nia len pros­tým kon­šta­to­va­ním, že ne­bo­li zis­te­né žiad­ne po­chy­be­nia. Vy­šet­ro­va­te­lia si nad mno­hý­mi svo­ji­mi po­chy­be­nia­mi ani ne­lá­mu hla­vu, do­kon­ca sa­mi vy­zý­va­jú ob­ha­jo­bu na po­da­nie žia­dos­tí o pres­kú­ma­nie ich pos­tu­pu – súc si ve­do­mí, že ich pro­ku­ra­tú­ra jed­no­du­cho „podr­ží“ .

 

Ka­júc­nik a mož­nos­ti je­ho mo­ti­vá­cie z hľa­dis­ka je­ho osob­né­ho pos­to­ja a vnú­tor­né­ho vní­ma­nia si­tuácie

Úče­lom toh­to člán­ku nie je spo­chyb­ňo­va­nie zá­kon­nos­ti in­šti­tú­tu tzv. ka­júc­ni­ka ale­bo vo­la­nie po zme­ne práv­nej úp­ra­vy. Dom­nie­vam sa však, že ten­to in­šti­tút je v pos­led­nej do­be na­du­ží­va­ný a zneu­ží­va­ný spô­so­bom, kto­rý je znač­ne vzdia­le­ný zá­klad­ným zá­sa­dám a prin­cí­pom tres­tné­ho ko­na­nia, aj sa­mot­né­mu zmys­lu a úče­lu in­šti­tú­tu tzv. ka­júc­ni­ka. Ka­júc­ni­ka je to­tiž vždy pot­reb­né vní­mať pre­dov­šet­kým ako ľud­skú by­tosť, kto­rá sa ok­rem ob­jek­tív­nych pod­ne­tov a ra­cio­nál­ne­ho hod­no­te­nia cel­kom ur­či­te ria­di aj svo­ji­mi osob­ný­mi pos­toj­mi a vnú­tor­ným vní­ma­ním si­tuácie, v kto­rej sa na­chá­dza. V sú­čas­nos­ti sa však na ka­júc­ni­ka ne­po­ze­rá ako na ľud­skú by­tosť, kto­rá mô­že mať veľ­mi rôz­no­ro­dý a sub­jek­tív­ny roz­sah mo­ti­vá­cií stať sa ka­júc­ni­kom, ale ako na ne­dot­knu­teľ­ný práv­ny in­šti­tút, aký­si „stroj“ na prav­du tak­mer na úrov­ni de­tek­to­ra lži. Ten­to nes­práv­ny prís­tup je mož­né vy­jad­riť nas­le­dov­ne pou­ží­va­ný­mi ar­gu­men­tmi zo stra­ny OČTK a sú­dov, kto­ré sa sta­li aký­mi­si ka­júc­nic­ký­mi „man­tra­mi“:

 

1. Ka­júc­nik ne­má dô­vod uvá­dzať nep­rav­du, veď us­ved­ču­je aj sám se­ba, a ak by sa zis­ti­lo, že kla­me, pri­šiel by o všet­ky be­ne­fi­ty

Ka­júc­ni­ci čas­to k vlas­tnej tres­tnej čin­nos­ti uvá­dza­jú len to, čo je už preu­ká­za­né, resp. tie sku­toč­nos­ti, pri kto­rých neu­ve­dú nič nad rá­mec to­ho, čo sa ja­ví ako preu­ká­za­né vo vzťa­hu k ich oso­be.

Ani preu­ká­za­nie, že ka­júc­nik kla­me vô­bec ne­mu­sí zna­me­nať stra­tu be­ne­fi­tov. Pre OČTK sú niek­to­rí ka­júc­ni­ci „príl­iš cen­ní“ a ich be­ne­fi­ty sa za­cho­va­jú aj po­tom ako sa sta­ne ich klam­stvo zjav­ným.

Väč­ši­na ka­júc­ni­kov sa vy­ku­pu­je zo zá­važ­nej tres­tnej čin­nos­ti, za kto­rú by im hro­zi­lo dl­ho­roč­né od­ňa­tie slo­bo­dy (čas­to v tr­va­ní 15-20 ro­kov), pre­to ris­ko­vať us­ved­če­nie z klam­stva, stra­tu be­ne­fi­tov, či do­kon­ca tres­tné stí­ha­nie pre kri­vé ob­vi­ne­nie ale­bo kri­vú vý­po­veď v po­rov­na­ní s mož­nos­ťou, že klam­stvo ne­bu­de od­ha­le­né a za to zís­kať bez­tres­tnosť, či zní­že­nie tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy je pre ka­júc­ni­kov veľ­mi vý­raz­nou mo­ti­vá­ciou klam­stvo pos­tú­piť a ris­ko­vať (bež­né je zo sadz­by 20-25 ro­kov až do­ži­vo­tie zní­že­nie tres­tu na trest od­ňa­tia slo­bo­dy v tr­va­ní 8 ro­kov – v zmys­le ust. § 39 ods. 3 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na, čo je naj­niž­ší mož­ný trest, ako dol­ná hra­ni­ca tres­tnej sadz­by tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy je as­poň 15 ro­kov).

 

2. Ka­júc­nik vy­po­ve­dal pod­rob­ne, de­tail­ne a je nep­rav­de­po­dob­né, že by si ta­ké­to kon­krét­ne ve­ci mo­hol vy­my­slieť

Aj ten­to ar­gu­ment je nut­né vní­mať kri­tic­ky. Ka­júc­nik opi­su­je vlas­tnú tres­tnú čin­nosť, nás­led­ne časť znej zva­ľu­je na inú oso­bu, čím zľah­ču­je svo­ju tres­tnú čin­nosť, vy­tvá­ra si vlas­tné ali­bi a ob­vi­ňo­va­ním inej oso­by/iných osôb napĺňa svo­ju fun­kciu ka­júc­ni­ka – us­ved­čo­vať iné oso­by. Zo sub­jek­tív­ne­ho vní­ma­nia ka­júc­ni­ka je vždy jed­no­duch­šie vy­po­ve­dať na iné oso­by ako od­ha­ľo­vať vlas­tnú tres­tnú čin­nosť.

Veľ­mi cit­li­vo je pot­reb­né pris­tu­po­vať k vý­po­ve­di ka­júc­ni­ka, keď o tres­tnej čin­nos­ti vie z po­ču­tia, z mé­dií, z inter­ne­tu – zo zve­rej­ne­ných roz­hod­nu­tí sú­dov, pro­ku­ra­tú­ry, kto­ré sú sí­ce ano­ny­mi­zo­va­né, av­šak poz­na­júc okol­nos­ti ľah­ko iden­ti­fi­ku­je oso­by, a v roz­hod­nu­tiach sí­ce ab­sen­tu­je pres­né ozna­če­nie osôb, av­šak skut­ky sú pod­rob­ne po­pí­sa­né, mno­hé roz­hod­nu­tia v se­be ob­sa­hu­jú ce­lý po­pis skut­kov z uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia (kto­ré sú čas­to sú­čas­ťou tých­to roz­hod­nu­tí).

Rov­na­ko veľ­mi kri­tic­ky je pot­reb­né pris­tu­po­vať ku ka­júc­ni­kom, kto­rí sa roz­hod­nú pre spolu­prá­cu po­čas pre­bie­ha­jú­ce­ho tres­tné­ho ko­na­nia (čas­to po­čas vä­zob­né­ho stí­ha­nia) a kto­rí ma­jú k dis­po­zí­cií uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia a vý­po­ve­de svo­jich spolu­ob­vi­ne­ných, sved­kov, poš­ko­de­ných – so všet­ký­mi pod­rob­nos­ťa­mi a de­tail­mi. V ta­kom­to prí­pa­de má ka­júc­nik vy­slo­ve­ne pries­tor na vy­tvo­re­nie „tak­ti­ky“ vý­po­ve­de, kto­rú mô­že „pris­pô­so­biť“ vo svoj pros­pech a zá­ro­veň tak, aby pô­so­bi­la hod­no­ver­ne a v sú­la­de s vý­po­ve­ďa­mi iných osôb.

Žiaľ exis­tu­jú in­dí­cie, že by v niek­to­rých prí­pa­doch moh­li mať ka­júc­ni­ci do­kon­ca pod­rob­né in­for­má­cie pria­mo od OČTK.

Ako ad­vo­kát som v mi­nu­los­ti za­stu­po­val mno­hé oso­by v tres­tných ko­na­niach, kto­ré dnes vy­stu­pu­jú v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní ka­júc­ni­kov, a pria­mo tie­to oso­by mi v mi­nu­los­ti pri ich ob­ha­jo­be (nie­ke­dy) uvied­li, čo sa nao­zaj sta­lo, a pre­to viem, že dnes v pos­ta­ve­ní ka­júc­ni­kov kla­mú. Som však via­za­ný ad­vo­kát­skou ml­čan­li­vos­ťou, keď­že som sa o tých­to sku­toč­nos­tiach doz­ve­del pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by a pre­to o nich ne­mô­žem ho­vo­riť. Z osob­nej skú­se­nos­ti však viem, že ka­júc­ni­ci ma­jú mo­ti­vá­ciu ho­vo­riť nep­rav­du, kri­vo vy­po­ve­dať, kri­vo ob­vi­ňo­vať iné oso­by a za­ml­čo­vať mno­hé pod­stat­né sku­toč­nos­ti vo vzťa­hu ku svo­jej oso­be v sna­he za­bez­pe­čiť si rôz­ne vý­ho­dy – bez­tres­tnosť, zní­že­nie tres­tu, pre­pus­te­nie z väz­by.

Ho­ci od­bor­nej ve­rej­nos­ti je už od kon­ca ro­ka 2019 veľ­mi dob­re zná­my roz­su­dok ESĽP vo ve­ci Adam­čo vs. SR, kom­pe­ten­tné or­gá­ny ako­by exis­ten­ciu toh­to roz­hod­nu­tia pre­hlia­da­li a nao­pak ko­na­jú pres­ne v du­chu to­ho, čo ESĽP štát­nym or­gá­nom v sú­vis­los­ti s in­šti­tú­tom ka­júc­ni­ka vy­čí­tal (roz­su­dok ESĽP zo dňa 12.11.2019 vo ve­ci č. 45084/14 – Adam­čo pro­ti Slo­ven­sku). V uve­de­nej ve­ci ESĽP roz­ho­dol o po­ru­še­ní prá­va na spra­vod­li­vé ko­na­nie za­ru­če­né­ho člán­kom 6 Do­ho­vo­ru na ochra­nu ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd, keď ako je­di­ný roz­ho­du­jú­ci dô­kaz k preu­ká­za­niu vi­ny sved­či­la vý­po­veď ka­júc­ni­ka bez jej pod­lo­že­nia iný­mi pria­my­mi dô­kaz­mi. Aj po vy­da­ní roz­sud­ku ESĽP vo ve­ci Adam­čo vs. SR sa však na­mies­to opatr­nej­šie­ho a kri­tic­kej­šie­ho prís­tu­pu k vy­uží­va­niu in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka stal pres­ný opak. V ro­ku 2020 sa ten­to in­šti­tút stal „pi­lie­rom“ čin­nos­ti naj­mä elit­ných zlo­žiek NA­KA vo všet­kých me­diál­ne zná­mych kau­zách. Dom­nie­vam sa, že mnou uve­de­né sku­toč­nos­ti preu­ka­zu­jú ne­ga­tív­ne sme­ro­va­nie v tres­tných ko­na­niach, a je na­mies­te za­my­slieť sa nad na­du­ží­va­ním väz­by všeo­bec­ne, naj­mä ko­lúz­nej, a jej tr­va­nia. Tak­tiež je na mies­te uro­biť opat­re­nia k za­me­dzeniu na­du­ží­va­nia a zneu­ží­va­nia in­šti­tú­tu ka­júc­ni­kov. Mys­lím si, že v ro­ku 2021 by bo­lo vhod­né za­my­slieť sa nad vy­uži­tím mo­der­ných tech­no­ló­gií pri náh­ra­de väz­by, a ne­mys­lím iba roz­ší­re­nej­šie vy­uži­tie in­šti­tú­tu tzv. elek­tro­nic­ké­ho mo­ni­to­ro­va­nia.

 

Pod­mien­ky ko­lúz­nej väz­by na Slo­ven­sku v sú­čas­nos­ti

Na­priek zá­klad­né­mu za­me­ra­niu môj­ho člán­ku, kto­rý má am­bí­ciu byť v pr­vom ra­de člán­kom od­bor­ným, by som chcel na zá­ver opí­sať z môj­ho poh­ľa­du pod­mien­ky ko­lúz­nej väz­by s oh­ľa­dom na po­sú­de­nie mož­nej nát­la­ko­vos­ti ta­kej­to väz­by na ob­vi­ne­ných.

V ko­lúz­nej väz­be som od 28.10.2019. Pät­nás­ty me­siac som za­tvo­re­ný na ce­le s roz­lo­hou cca 8 m2 – vrá­ta­ne so­ciál­ne­ho za­ria­de­nia, v kto­rom je WC, umý­vad­lo, na kto­rom je ha­di­ca so spr­chou. Po od­rá­ta­ní plo­chy so­ciál­ne­ho za­ria­de­nia, a za­ria­de­nia ce­ly (pos­cho­do­vá pos­teľ, 2 skrin­ky, stôl, 2 sto­lič­ky, po­lič­ka) zos­tá­va­jú cca 3 m2 na „po­hyb“. To­to je štan­dar­dná ce­la pre 2 oso­by. Väč­ši­nu ča­su vý­ko­nu väz­by som na ce­le sám. Pre 2 oso­by je mies­ta na ce­le ža­los­tne má­lo. Na ce­le som za­tvo­re­ný 23 ho­dín den­ne. Na 1 ho­di­nu den­ne mô­žem ísť na vy­chádz­ku do ko­ri­do­ru na stre­che väz­ni­ce. Sú to 4 ste­ny a ho­re mre­žo­va­ná sieť. Ko­ri­do­ry ma­jú rôz­ne veľ­kos­ti. Naj­men­šie ma­jú cca 8 m2. Po 23 ho­di­nách strá­ve­ných v ma­lej ce­le nie je veľ­mi vý­raz­nou zme­nou mož­nosť byť na vzdu­chu v pries­to­re 8 m2 (cca 4m x 2m). Väč­ši­nou mám mož­nosť byť v ko­ri­do­re s veľ­kos­ťou cca 6 m x 4m – v kto­rom je hraz­da a brad­lá. V prí­pa­de zlé­ho po­ča­sia mô­žem byť pod ma­lou strieš­kou.

V ce­le je ne­dos­ta­tok den­né­ho „pri­ro­dze­né­ho“ svet­la. Ak nie je za­pá­le­né ume­lé svet­lo je v ce­le prít­mie. Aby som mo­hol čo­koľ­vek ro­biť, mám ce­lý deň za­pá­le­né ume­lé svet­lo – to­to ja sám ne­viem vy­pnúť ani za­pnúť. Vy­pí­nač je pred ce­lou – svet­lo za­pí­na­jú a vy­pí­na­jú prís­luš­ní­ci ZVJS.

Vy­chádz­ky sú v rôz­nych ča­soch. S oh­ľa­dom na ča­sy vy­chá­dzok a dis­po­zič­né rie­še­nie ko­ri­do­rov nie­ke­dy ce­lé dni (aj týž­dne) ne­vi­dím sl­nko.

Po­čas 15–tich me­sia­cov väz­by sa mi na te­le vy­tvo­ri­lo cca 100 no­vých zna­mie­nok a pig­men­to­vých flia­či­kov – čo mô­že byť spô­so­be­né ne­dos­tat­kom sl­neč­né­ho svet­la, ne­dos­tat­kom pri­ro­dze­né­ho den­né­ho svet­la a ce­lo­den­ným ume­lým svet­lom.

Byť za­tvo­re­ný 23 ho­dín den­ne na ce­le bez mož­nos­ti akých­koľ­vek po­hy­bo­vých ak­ti­vít, bez mož­nos­ti akých­koľ­vek ak­ti­vít mi­mo ce­lu je nes­ku­toč­nou psy­chic­kou, ale aj fy­zic­kou zá­ťa­žou. Je­di­nou mož­nou ak­ti­vi­tou mi­mo ce­ly je ob­čas­ná náv­šte­va vo vä­zen­skej kapl­nke. Z dô­vo­du ko­lúz­nej väz­by som tam s kňa­zom sám.

15 me­sač­ný ne­dos­ta­tok po­hy­bu sa v os­tat­nej do­be pre­ja­vil na mo­jom fy­zic­kom sta­ve. Bo­lí ma chr­bti­ca, bed­ro­vé kĺby, ko­le­ná, šľa­chy – a to ako dl­ho­roč­ný ak­tív­ny špor­to­vec den­no­den­ne 2x cvi­čím po­čas vy­chádz­ky a na ce­le sa ve­nu­jem stre­čin­gu. Ne­mož­nosť po­hy­bo­vých ak­ti­vít mi ako ak­tív­ne­mu špor­tov­co­vi a člo­ve­ku zvyk­nu­té­mu na po­hy­bo­vé ak­ti­vi­ty chý­ba a pô­so­bí na mňa dep­ri­mu­jú­co. Ne­mám mož­nosť ani vi­dieť „oby­čaj­né“ stro­my, trá­vu. Ne­dos­ta­tok „nor­mál­ne­ho“ po­hy­bu sa pre­ja­vu­je aj tvor­bou kŕčo­vých žíl. Nik­dy pred­tým som s uve­de­ným ne­mal prob­lém.

Vä­zen­ská stra­va je nek­va­lit­ná a ne­dos­ta­toč­ná. Bez ná­ku­pov vo vä­zen­skom bu­fe­te (1x do týž­dňa) by som hla­do­val a ne­mo­hol si ku­po­vať pot­ra­vi­ny ob­sa­hu­jú­ce vi­ta­mí­ny a vlák­ni­nu. Vä­zen­ská stra­va spô­so­bu­je prob­lé­my s trá­via­cim trak­tom. Kto ne­má pros­tried­ky na ná­kup v bu­fe­te vy­slo­ve­ne tr­pí vä­zen­skou stra­vou.

Na­priek 15-tim me­sia­com vo väz­be tr­pím ne­dos­tat­kom nep­re­ru­šo­va­né­ho spán­ku – ve­čer ne­mô­žem za­spať, v no­ci sa bu­dím (aj nie­koľ­kok­rát za noc) na noč­né kon­tro­ly. Cez deň mô­žem maximál­ne za­drie­mať, o spán­ku sa ne­dá ho­vo­riť.

Ce­lé dni na ce­le vlas­tne mô­žem iba čí­tať, pí­sať, mám sí­ce na ce­le TV, ale sle­do­vať TV dlh­šie ako pár ho­dín „ne­do­ká­žem“. Nie­ke­dy ne­po­ze­rám TV vô­bec.

Mám prís­tup ku kni­hám z vä­zen­skej kniž­ni­ce. Ob­čas sa však stá­va, že aj nie­koľ­ko dní (týž­dňov) som bez kníh. Ce­lo­den­ná ne­čin­nosť je ab­so­lút­ne ubí­ja­jú­ca – naj­mä pre člo­ve­ka, kto­rý pred­tým žil ak­tív­nym ži­vo­tom, pra­co­val, sta­ral sa o ro­di­nu, špor­to­val, cho­dil do prí­ro­dy. Sto­jí ma znač­né množ­stvo síl ne­pod­dať sa ne­čin­nos­ti a stá­le sa „pri­nú­tiť“ nie­čo ro­biť – čí­tať, lúš­tiť krí­žov­ky, su­do­ku, cvi­čiť.

Prob­le­ma­tic­ká je aj hy­gie­na. Tep­lá vo­da te­čie v ob­me­dze­ných ča­soch, a nie den­ne. Po­čas zim­ných me­sia­cov sa nie­ke­dy sta­ne, že je na ce­le chlad­no.

Ab­so­lút­ne naj­hor­ším a naj­ná­roč­nej­ším je však od­lú­če­nie od ro­di­ny. Od 29.10.2019 do 13.01.2021 mi ne­bo­lo po­vo­le­né te­le­fo­no­va­nie s man­žel­kou a mo­ji­mi tro­mi ma­lo­le­tý­mi syn­mi (pr­vý po­vo­le­ný te­le­fo­nát s man­žel­kou a mat­kou som mal 13.01.2021. t.j. po viac ako 15-tich me­sia­coch ko­lúz­nej väz­by). Do­te­raz som mal po­vo­le­né iba 2 náv­šte­vy – na 1 ho­di­nu som vi­del man­žel­ku za skle­ne­nou ste­nou. Pr­výk­rát po tak­mer 11-tich me­sia­coch. Mo­je de­ti som vi­del do­te­raz iba 2x – na 20 mi­nút cez vi­deo náv­šte­vu na ob­ra­zov­ke tab­le­tu cca 25 cm x 15 cm. Pr­vý krát som tak­to vi­del de­ti po 13-tich me­sia­coch .

Poš­ta ide cez „cen­zú­ru“ vy­šet­ro­va­te­ľa. Jed­ným sme­rom – ÚVV – ro­di­na ale­bo nao­pak to tr­vá v prie­me­re 17 – 19 dní. Ak chcem nie­čo ve­dieť o ro­di­ne a na­pí­šem im, od­po­veď dos­ta­nem o 4-6 týž­dňov. Sta­lo sa už, že šla poš­ta jed­ným sme­rom viac ako me­siac.

Väz­ba bo­lí du­šev­ne, po dl­hšej do­be vo väz­be aj fy­zic­ky. Uve­de­ný opis je opi­som „štan­dar­dnej“ ko­lúz­nej väz­by. Je pa­ra­doxom, že de iure ne­vin­ný člo­vek – ob­vi­ne­ný v ko­lúz­nej väz­be má hor­šie pod­mien­ky ako od­sú­de­ný umies­tne­ný v ús­ta­ve na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy s maximál­nym stup­ňom strá­že­nia.

Vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy so stred­ným a mi­ni­mál­nym stup­ňom strá­že­nia ma­jú prá­vop­lat­ne od­sú­de­né oso­by ne­po­rov­na­teľ­ne lep­šie pod­mien­ky tý­ka­jú­ce sa po­hy­bu, po­hy­bo­vých, spo­lo­čen­ských, zá­uj­mo­vých či vzde­lá­va­cích ak­ti­vít.

 

V súhr­ne je mož­né pod­mien­ky v ko­lúz­nej väz­be opí­sať (všeo­bec­ne) nas­le­dov­ne:

– po­byt na ce­le 23 ho­dín den­ne

– bu­de­nie noč­ný­mi kon­tro­la­mi – ne­dos­ta­tok nep­re­ru­šo­va­né­ho spán­ku

– žiad­ne čin­nos­ti/ak­ti­vi­ty mi­mo ce­ly

– dl­ho­do­bá ab­sen­cia sl­neč­né­ho svet­la/ pri­ro­dze­né­ho den­né­ho svet­la

– ob­me­dze­ný prís­tup ku kni­hám

– ne­dos­ta­toč­ná stra­va

– ne­dos­ta­toč­ný prís­tup k tep­lej vo­de

– neu­mož­ne­nie náv­štev s ro­di­nou

– neu­mož­ne­nie te­le­fo­no­va­nia s ro­di­nou

– dl­hotr­va­jú­ce do­ru­čo­va­nie poš­ty

 

Dl­ho­do­bý po­byt v ta­kých­to pod­mien­kach spo­lu s úče­lo­vým ne­po­vo­le­ním te­le­fo­no­va­nia (náv­štev) s ro­di­nou zo stra­ny OČTK po­va­žu­jem za nát­la­ko­vý pros­trie­dok.

Chcem ve­riť, že dôj­de k zvrá­te­niu tren­dov po­pí­sa­ných v člán­koch JUDr. Šam­ka ako aj v mo­jom člán­ku, chcem ve­riť, že opäť za­vlád­ne zdra­vý ro­zum a náv­rat k zá­klad­ným zá­sa­dám a prin­cí­pom tres­tné­ho ko­na­nia ako esen­ciál­nej sú­čas­ti práv­ne­ho štá­tu, chcem ve­riť, že väz­ba do bu­dúc­na ne­bu­de zneu­ží­va­ná ako nát­la­ko­vý pros­trie­dok.

JUDr. Mar­tin Ri­bár – ad­vo­kát

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

László Sólymos: Predvolanie maďarského veľvyslanca situáciu nerieši

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, SITA/AP-Salvatore Di Nolfi)   Predvolanie maďarského veľvyslanca na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR situáciu a koreň problému v súvislosti s dvojitým občianstvom nerieši. Neprispeje ani dobrým susedským vzťahom. Myslí si to predseda mimoparlamentného Mosta-Híd László Sólymos Doplnil tiež, že návrh novely…

Vedci vymenovali potraviny, ktoré je možné konzumovať pred spánkom bez ujmy na zdraví

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   V noci spomaľuje telo všetky procesy, vrátane trávenia, preto potrebuje žalúdok bielkovinu, ktorá sa rýchlo vstrebe, napríklad v podobe mäsa z detskej výživy. V rozhovore pre televíziu Zvezda to povedala dietologička a gastroenterologička Nirija Dianovová Mäso v tomto prípade rýchlo "prekĺzne" a nebude ťažiť…

Most-Híd vyzýva ministra na konštruktívny dialóg s vysokými školami

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook, TASR-Pavel Neubauer)   Mimoparlamentná strana Most-Híd sleduje okolnosti sprevádzajúce prípravu novely zákona o vysokých školách so znepokojením. Vníma tu totiž návrhy smerujúce k zásahom do autonómnosti vysokých škôl a absenciu odborného dialógu v prípravnej fáze tvorby novej legislatívy. Ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) preto vyzýva…

Andrej Danko vyzýva na odvolanie premiéra. „Zneužíva vzťahy, ktoré sme mu v Rusku sprostredkovali. Rusov absolútne nezaujíma, či na Slovensku padne vláda alebo nie“

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (HPS/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Matovič svojím vystupovaním spôsobuje Slovensku medzinárodnú blamáž. Myslí si to predseda mimoparlamentej strany SNS Andrej Danko. Na sociálnej sieti vyzval poslancov aj koaličných partnerov na vyslovenie nedôvery premiérovi „Slovenská národná strana vyzýva všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vrátane koaličných partnerov…

Na východe mali policajti kontrolovať, či sú lekári v práci. Polícia vysvetľuje

0 icon

Košice 5. marca 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Viacerí lekári na východe Slovenska potvrdili, že polícia chodí po ambulanciách všeobecných lekárov a kontroluje, či sú v práci Ako prvý o tom informoval denník Pravda. Prezidentka Regionálnej lekárskej komory Košice Valéria Vasiľová pre denník uviedla, že takéto konanie považuje za vrchol dehonestácie a…

Na nákup potravín negatívny test netreba, ministerstvo zdravotníctva sa za chybu ospravedlnilo

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Pri nevyhnutnej ceste za obstaraním základných životných potrieb sa občania nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva SR v utorok zverejnilo infografiku, podľa ktorej bol negatívny test potrebný aj v prípade nákupu potravín V uznesení vlády z 28. februára však takáto…

„To je jednoducho pre Angličanov urážlivé!“ Český politológ odhalil, prečo Meghan nezapadla do kráľovskej rodiny

0 icon

Sussex 5. marca 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/AP-Kirsty Wigglesworth)   Publicista Alexander Tomsk v relácii 360° Pavlíny Wolfovej vyjadril svoj pohľad na to, ako Meghan Markleová plnila svoju úlohu v kráľovskej rodine, a čím je podmienené, že do nej nakoniec nezapadla. Vojvodkyňa zo Sussexu podľa publicistu od samého začiatku konala v súlade so…

Mimovládne organizácie získali informácie o predkladaní žiadostí o dotáciu ministerstva obrany

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Účastníci online konferencie získali informácie o predkladaní žiadostí o dotáciu Ministerstva obrany SR. Finančné príspevky sú určené sú pre mimovládne organizácie, ktoré svojou činnosťou prispievajú k zvyšovaniu povedomia o témach obrany štátu a činnosti rezortu obrany. V tlačovej správe o tom informoval Martina…

Kontrolóri sa v roku 2021 zamerajú na prerozdeľovanie dotácií, železnice či environmentálne výzvy

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) sa v tomto roku zameria na rozdeľovanie dotácií, bezpečnosť železničných priecestí, hospodárenie vodárenských podnikov či Vojenského spravodajstva.  Kontrolovať budú aj nastavenie verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Plán kontrolnej činnosti NKÚ na rok 2021 zahŕňa 21 akcií vo…

Aká vážna je súčasná politická kríza na Slovensku? Budeme mať nového premiéra?

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel, TASR-Martin Baumann)   V koalícii sa otvorene hovorí, že riešením tejto politickej krízy môže byť výmena predsedu vlády, o ktorom sa dnes už jasná väčšina zhoduje, že je nespôsobilý vládnuť, a vôbec pôsobiť v reálnej politike. Čo sa bude diať ďalej? Nové voľby…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Hystéria slovenských jastrabov Korčoka, Valáška a dvoch vládnych strán kvôli vakcíne SputnikV.

0icon

Po roku vlády urobil Matovič konečne niečo pre ľudí a hneď sa na neho vyliala hysterická kritika hlavne zo strany dvoch koaličných partnerov SaS a Za Ľudí. Prvá to deklarovala naša „inteligentná“ podpredsedníčka vlády, ktorej dvaja členovia zo strany už odišli. A chystajú sa ďalší. Žiaľ, jeden Valášek si nedával…

Ivan Malý

Operácia Sputnik V

0icon

Propaganda zo strany Kremľa pokračuje. Putin hovorí o úmrtiach pri podaní vakcíny Pfizer. Operácia Sputnik V je na Slovensku v plnom prúde. Kremeľskí propagandisti však nezas

Miroslav Šimove

Premyslene divadlo?

0icon

PRECO VZNIKA KOLALICNA KRIZA a hrozi pad vlady? Pocty ludi podpisujucich peticiu za vyhlasenie referenda o predcasnych volbach rapidne stupaju. Vnimaju to clenova koalicie aj opzicie, ale nik to nevnima intenzivnejsie, ako MATOVICOVE ego. Citi, ze koniec jeho (nez)vlady sa konci a preto sa snazi robit zufale pokusy o zachranu…

Ivan Štubňa

Srbský premiér Zoran Đinđić bol zavraždený pred osemnástimi rokmi...Myslíte si, že sa to na Slovensku nemôže stať?

0icon

“Ak nebudeme úspešní v politike, jediný dôvod sme my sami”,  bol jeden z výrokov Đinđića. Zoran Đinđić sa narodil  1. augusta 1952 v Bosanskom Šamci (BaH). V roku 1974 absolvoval Filozofickú  fakultu v Belehrade. Od roku 1977 do roku 1989 pôsobil v Nemecku na viacerých univerzitách a vysokých školách. Po návrate do vtedajšej Juhoslávie bol jedným…

Marián Tkáč

Dodržme pravidlá, do bodky a systém sa zrúti sám. A my sa zachránime.

0icon

Vážení priatelia, už stačilo odpočinku, ideme bojovať za nové Slovensko. Nie podľa Davos-u, ani podľa lacných trikov tzv. odbojárov, či falošných "slovanov".  Ideme podľa seba, podľa našich duší a našich, starorodičovských zásad. Sme sloveni, ktorých, ťažko povedať presne prečo - všetci volajú slováci - ale to je teraz jedno. Čo…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Toto sú tie najjedovatejšie hady sveta!

0 icon

Hoci nie všetky hady sú jedovaté, existujú aj také, ktoré usmrtia človeka do 30 minút. Toto je sila jedného z najrozumnejších zvierat na svete. Hady môžu byť kdekoľvek, od suchých púští Austrálie až po tropické záhrady obyvateľov Floridy. Tí, ktorí mali toľko nešťastia a hady ich uhryzli, opísali príznaky bolestivého uhryznutia. Sú…

TOP10 tipov, ako uspať dieťa bez stresu a nervozity

0 icon

Stať sa rodičom je požehnaním. Môže to však byť náročná práca, pretože je to úplne nové dobrodružstvo bez príručky v ruke. Jedným z najväčších utrpení, ktoré väčšina rodičov musí absolvovať, je dostať svoje dieťa do postele a pokojne ho uspať. Je vaša spacia rutina utrpením, ktoré sa tiahne po celú noc? Tu je pár…

Island: Tieto fenomenálne veci nájdeš jedine v tejto krajine!

0 icon

Island je ostrov, ktorý sa nachádza v severnej časti Atlantického oceánu. Aj keď názov krajiny (Iceland) znamená krajina ľadu, v skutočnosti je príroda na Islande rôznorodá a naozaj čarovná. Ale Island si zaslúži lásku ľudí nielen kvôli svojej prírodnej kráse. Sú tu tiež pekné trávnaté domy, zábavní policajti a roztomilé semafory. Island…

Pre týchto ľudí by mala byť kuchyňa zakázaným priestorom!

0 icon

Sú ľudia, ktorí variť vedia tak nejak prirodzene. A potom sú tu tí, pre ktorých by mala mať kuchyňa nápis "Zákaz vstupu!". Ku ktorej skupine patríš ty? V dnešnom príspevku ti ukážeme výtvory ľudí, ktorí to za sporákom jednoducho nevedia. Nehody sa stávajú, to je fakt. No tieto špeciality sú už…

Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

0 icon

Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

Vo svete IT

AnTuTu aktualizovalo globálny výkonnostný rebríček smartfónov. Mi 11 dochádza o titul najvýkonnejšieho zariadenia

0 icon

Koniec minulého roka priniesol zariadenie Xiaomi Mi 11, ktoré doposiaľ dominovalo výkonnostnému globálnemu rebríčku spoločnosti AnTuTu. Nuž, situácia sa aktuálne mení. Najnovšia aktualizácia rebríčku AnTuTu má totiž nového lídra. Je ním smartfón iQOO 7, ktorý Mi 11 prekonal približne o 20-tisíc bodov.  Takto vyzerá rebríček AnTuTu k dnešnému dňu Nižšie si…

Nová verzia prehliadača Chrome 89 je dostupná už aj u nás! Čo prináša?

0 icon

Približne mesiac od uvoľnenia verzie prehliadača Chrome 88, Google začal s distribúciou verzie prehliadača Chrome 89, ktorá prináša viacero noviniek a vylepšení. Prvou novinkou, ktorá poteší hlavne ľudí, čo zdieľajú svoj počítač aj s inými používateľmi, sú nové možnosti úpravy profilov. Nová ponuka prispôsobení sa zobrazí potom, ako do prehliadača…

Séria Huawei P50 bude predstavená už 17. apríla. Dostupnosť však má byť značne obmedzená

0 icon

Spoločnosť Huawei sa už pomaly ale isto chystá na predstavenie svojej novej vlajkovej série, ktorá tentokrát ponesie názov Huawei P50. Prvé detaily o nadchádzajúcich smartfónoch z tejto pripravovanej vlajkovej série sme sa dozvedeli už pred niekoľkými týždňami, no až dnes sa dozvedáme oficiálny dátum predstavenia na domácom trhu. Predstavenie o…

„Nový typ temnej energie by mohol vyriešiť problémy s vesmírnou expanziou,“ tvrdí dánsky profesor

0 icon

Náš vesmír sa neustále rozpína a tempo jeho rozpínania sa zrýchľuje, píše portál sci-news.com. Vedci sa nedávno pokúsili toto tempo priamo odmerať, prostredníctvom supernov typu Ia, ktoré použili ako gravitačnú šošovku. Problém je, že ich výsledky sú v konflikte s pozorovaniami kozmického mikrovlnného pozadia a štandardným kozmologickým modelom, pomocou ktorého…

Hviezdy tvorené temnou hmotou? Nepravdepodobné, ale nie nemožné

0 icon

Vedci už dlhú dobu vedia, že galaxie, planéty a hviezdy, ktoré sú tvorené „normálnou“ hmotou, tvoria len 20% všetkej hmoty vo vesmíre. Kde je teda zvyšok? Podľa súčasných teórií tvorí zvyšok temná hmota, ktorá je pre vedcov stále veľkou záhadou. Nevedia ju pozorovať, no všímajú si, ako svojou gravitáciou vplýva…

Armádny Magazín

Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

0 icon

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným an

Americké vrtuľníky: Nemci podrážajú už aj Francúzov

0 icon

Nemecko, 5.marec 2021 (AM) – Zdá sa, že Nemci zvažujú výmenu Francúzskeho vrtuľníka Tiger za americký AH-64E Apache. Nemecká predstava o spolupráci je založená výhradne na jednoznačnom prospechu pre nich. Už čoskoro bude zrenovovaná socha Otto Von Bismarck, symbol Nemeckej nadvlády, ktorému sa podarilo poraziť Napoleona a ukrad

Izraelský analytik Kedmi: západné sankcie zdvihli Navaľného stúpencov do hystérie

0 icon

Izrael, 5.marec 2021 (AM) – Nové sankcie USA a EÚ voči Rusku sa stali ukážkou neochoty Západu poškodiť ruskú ekonomiku. Uviedol to izraelský expert Jakov Kedmi.   2. marca USA a EÚ oznámili nové protiruské sankcie kvôli zatknutiu Navaľného. Podľa Kedmiho sa z opatrení uložených Západom stali „lacným pozérstvom

Armáda Doneckej republiky má povolenie na predstihovú paľbu

0 icon

Donbas, 5.marec 2021 (AM) – Vedenie ľudovej milície Doneckej ľudovej republiky povolilo svojim jednotkám páliť na pozície Ozbrojených síl Ukrajiny s predstihom. Podľa predstaviteľa milície ide o nevyh

Americké sankcie sú nanič. Turecko rokuje o ďalšej dodávke ruských S-400

0 icon

Turecko, 5.marec 2021 (AM) – Turecko aj naďalej rokuje s Ruskou federáciou o nákupe druhého pluku systémov PVO S-400 a o možnosti ich spoločnej výroby, nehľadiac na sankcie USA. Vyhlásil to vedúci sekretariátu obranného priemyslu Turecka Ismail Demir.  

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali