Pápež František: Prelomiť kruh násilia, rozbiť úklady nenávisti

Kishasa 2. februára 2023 (HSP/Vaticannews/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)

 

Veľká radosť, hudba, piesne a tradičné tance pri omši na letisku Ndolo. Muži, ženy, deti, starí ľudia, kňazi, rehoľné sestry spolu na veľkej ploche od skorých ranných hodín alebo od pár dní predtým, aby sa dostali do prvých radov. Všetci ďakovali pápežovi Františkovi za jeho prítomnosť v nádeji na zmenu

Pápež v Kongu
Na snímke druhý zľava pápež František sleduje vystúpenie tradičných tanečníkov na Štadión Mučeníkov v Kinshase v Konžskej demokratickej republike počas stretnutia s mladými ľuďmi vo štvrtok 2. februára 2023

Homília Svätého Otca
Sv. omša za pokoj a spravodlivosť, Letisko Ndolo, 1. februára 2023

Bandeko, boboto [Bratia a sestry, pokoj] R/ Bondeko [Bratstvo]

Bondeko [Bratstvo] R/ Esengo [Radosť]

Esengo, radosť: Mám veľkú radosť z toho, že vás vidím a stretávam: veľmi som túžil po tejto chvíli, rok sme na to čakali!

Evanjelium nám práve povedalo, že vo veľkonočný večer aj radosť učeníkov bola veľká a že táto radosť vytryskla, „keď videli Pána“ (Jn 20,20). V tejto atmosfére radosti a úžasu sa Zmŕtvychvstalý prihovára svojim. A čo im hovorí? Najmä dve slová: „Pokoj vám!“ (v. 19). Je to pozdrav, ale je to viac ako pozdrav: je to poverenie. Pretože pokoj, ten pokoj, ktorý ohlasovali anjeli v betlehemskej noci (porov. Lk 2,14), ten pokoj, ktorý Ježiš prisľúbil zanechať svojim (porov. Jn 14,27), je teraz po prvýkrát slávnostne zverený učeníkom. Ježišov pokoj, ktorý sa nám odovzdáva aj pri každej omši, je veľkonočný: prichádza so zmŕtvychvstaním, pretože Pán musel najprv poraziť našich nepriateľov, hriech a smrť, a zmieriť svet s Otcom; musel zakúsiť našu samotu a opustenosť, naše peklá, objať a preklenúť vzdialenosti, ktoré nás oddeľovali od života a nádeje. Teraz, po prekonaní vzdialenosti medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom, je Ježišov pokoj daný učeníkom.

Pripojme sa k nim. V ten deň boli úplne ohromení pohoršením kríža, vnútorne zranení, že opustili Ježiša tým, že sa dali na útek, sklamaní z epilógu jeho príbehu, báli sa, že skončia ako on. Bola v nich vina, frustrácia, smútok, strach… A predsa, Ježiš ohlasuje pokoj, zatiaľ čo v srdciach učeníkov sú trosky, ohlasuje život, zatiaľ čo oni v sebe cítia smrť. Inými slovami, Ježišov pokoj prichádza vo chvíli, keď sa im zdalo, že sa všetko skončilo, v najneočakávanejšom a zúfalom okamihu, keď neboli ani len záblesky pokoja. Takto koná Pán: udivuje nás, podáva nám ruku, keď sa chystáme klesnúť, dvíha nás, keď sa dotýkame dna. Bratia a sestry, s Ježišom zlo nikdy nemá navrch, nikdy nemá posledné slovo. „Lebo on je náš pokoj“ (Ef 2,14) a jeho pokoj vždy zvíťazí. My, ktorí patríme Ježišovi, nemôžeme dovoliť, aby v nás prevládal smútok, aby sa do nás vkradla rezignácia a fatalizmus. Ak je okolo nás taká atmosféra, nech to tak nie je aj pre nás: vo svete, ktorý je znechutený násilím a vojnou, kresťania konajú ako Ježiš. Takmer naliehavo opakoval učeníkom: Pokoj vám! (porov. Jn 20,19.21), a my sme povolaní, aby sme si osvojili a povedali svetu túto neočakávanú a prorockú zvesť Pána, ohlásenie pokoja.

Môžeme si však položiť otázku, ako si možno uchovať a zveľaďovať Ježišov pokoj? On sám nám poukazuje na tri zdroje pokoja, tri zdroje, ktoré ho majú naďalej živiť. Sú to odpustenie, spoločenstvo a poslanie.

Pozrime sa na prvý zdroj: odpustenie. Ježiš hovorí svojim: „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené“ (v. 23). Ale skôr, než dá apoštolom moc odpúšťať, odpustí im; nie slovami, ale gestom, ktoré Zmŕtvychvstalý pred nimi vykoná ako prvé. Evanjelium hovorí, že im „ukázal svoje ruky a bok“ (v. 20). To znamená, že im ukazuje rany, ponúka im ich, pretože odpustenie sa rodí z rán. Rodí sa vtedy, keď prijaté rany nezanechávajú jazvy nenávisti, ale stávajú sa miestom, kde je možné vytvoriť priestor pre iných a prijať ich slabosti. Vtedy sa krehkosti stávajú príležitosťami a odpustenie sa stáva cestou pokoja. Nejde o to nechať všetko za sebou, akoby sa nič nestalo, ale otvoriť svoje srdce druhým s láskou. Tak to robí Ježiš: tvárou v tvár biede tých, ktorí ho zapreli a opustili, ukazuje rany a otvára prameň milosrdenstva. Nepoužíva veľa slov, ale doširoka otvára svoje zranené srdce, aby nám povedal, že je vždy zranený láskou k nám.

Pápež v Kongu
Pápež František máva pri príchode na Štadión Mučeníkov v Kinshase v Konžskej demokratickej republike počas stretnutia s mladými ľuďmi

Bratia a sestry, keď nás trápi vina a smútok, keď sa nám nedarí, vieme, kam sa pozrieť: na Ježišove rany, je pripravený odpustiť nám s láskou, ktorá je zranená a nekonečná. On pozná tvoje rany, pozná rany tvojej krajiny, tvojho ľudu, tvojej zeme! Sú to rany, ktoré pália, neustále zapálené nenávisťou a násilím, zatiaľ čo sa zdá akoby nikdy nemal prísť liek spravodlivosti a balzam nádeje. Brat, sestra, Ježiš trpí spolu s tebou, vidí rany, ktoré si nosíš v sebe, a túži ťa utešiť a uzdraviť, predkladá ti svoje zranené Srdce. Tvojmu srdcu Boh opakuje slová, ktoré dnes vyslovil prostredníctvom proroka Izaiáša: „Uzdravím ho, budem ho viesť a dám mu útechu“ (Iz 57,18).

Dnes spoločne veríme, že s Ježišom máme vždy možnosť prijať odpustenie a začať odznova, a tiež silu odpustiť sebe samým, ostatným a minulosti! To je to, po čom Kristus túži: pomazať nás svojím odpustením, aby nám dal pokoj a odvahu odpúšťať, odvahu vykonať veľkú amnestiu srdca. Ako dobre nám urobí, keď očistíme svoje srdce od hnevu, výčitiek svedomia, od všetkej zášti a nevraživosti! Milovaní, nech je dnešok chvíľou milosti, aby sme prijali a zakúsili Ježišovo odpustenie! Nech je to ten správny čas pre teba, čo na svojom srdci nosíš ťažké bremeno a potrebuješ sa ho zbaviť, aby si mohol opäť voľne dýchať. A nech je to príhodný čas pre teba, ktorý sa v tejto krajine nazývaš kresťanom, ale páchaš násilie. Tebe Pán hovorí: „Zlož zbrane, objím milosrdenstvo“. A všetkým zraneným a utláčaným tohto národa hovorí: „Nebojte sa vložiť svoje rany do mojich, vaše rany do mojich rán.“ Urobme to, bratia a sestry, nebojte sa vziať kríž zo svojho krku a vreciek, zobrať ho do rúk a priblížiť ho k svojmu srdcu, aby ste sa zdieľali svoje rany s Ježišovými ranami. Keď sa vrátite domov, vezmite si kríž, ktorý máte, a objímte ho. Dajme Kristovi šancu uzdraviť naše srdcia, zahoďme v ňom minulosť, všetok strach a starosti. Aké nádherné je otvoriť dvere svojho srdca a svojho domova jeho pokoju! A prečo si nenapísať do svojich izieb, na svoje šaty, pred svoje domy jeho slová: Pokoj vám? Ukážte ich, budú proroctvom pre krajinu, Pánovým požehnaním pre tých, ktorých stretnete. Pokoj vám: Dovoľme, aby nám Boh odpustil a navzájom si odpusťme!

Pozrime sa teraz na druhý zdroj pokoja: spoločenstvo. Zmŕtvychvstalý Ježiš sa neobracia na učeníkov jednotlivo, ale stretáva sa s nimi spoločne: hovorí k nim v množnom čísle a prvému spoločenstvu odovzdáva svoj pokoj. Niet kresťanstva bez spoločenstva, rovnako ako niet pokoja bez bratstva. Ale kam kráčať ako spoločenstvo, kam ísť, aby sme našli pokoj? Pozrime sa opäť na učeníkov. Pred Veľkou nocou išli za Ježišom, ale stále uvažovali príliš ľudsky: dúfali vo víťazného Mesiáša, ktorý vyženie nepriateľov, bude robiť zázraky a divy, zvýši ich prestíž a úspech. Ale tieto svetské túžby ich nechali naprázdno, ba vzali spoločenstvu pokoj, vyvolali hádky a odpor (porov. Lk 9,46; 22,24). Aj pre nás existuje toto riziko: byť spolu, ale napredovať sami, hľadať v spoločnosti, ale aj v Cirkvi moc, kariéru, ambície… Takto však človek nasleduje svoje vlastné ja namiesto pravého Boha a skončí ako tí učeníci: uzavretí doma, bez nádeje, plní strachu a sklamania. Ale hľa, na Veľkú noc nachádzajú cestu pokoja vďaka Ježišovi, ktorý na nich dýchne a povie: „Prijmite Ducha Svätého“ (Jn 20,22). Vďaka Duchu Svätému sa už nebudú pozerať na to, čo ich rozdeľuje, ale na to, čo ich spája. Do sveta už nepôjdu kvôli sebe samým, ale kvôli druhým. Nie preto, aby sa zviditeľnili, ale aby dávali nádej. Nie preto, aby získali uznanie, ale aby prežili svoj život s radosťou pre Pána a pre druhých.

Bratia a sestry, naším nebezpečenstvom je nasledovať ducha sveta namiesto ducha Kristovho. A ako nespadnúť do pascí moci a peňazí, ako nepodľahnúť rozdeleniu, nástrahám karierizmu, ktoré rozkladajú spoločenstvo, falošným ilúziám rozkoše a mágie, ktoré nás uzatvárajú do seba samých? Pán nám to opäť naznačuje prostredníctvom proroka Izaiáša, keď hovorí: „Ja som so skrúšeným a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných, aby som oživil srdcia skrúšených“ (Iz 57,15). Riešením je podeliť sa s chudobnými: to je najlepší liek proti pokušeniu rozdelenia a zosvetštenia. Mať odvahu pozerať sa na chudobných a počúvať ich, pretože sú členmi našej komunity a nie cudzincami, ktorých treba odstrániť z pohľadu a vedomia. Otvoriť si srdce pre iných, namiesto toho, aby sme ho zatvárali pre svoje vlastné problémy alebo svoje vlastné zbytočnosti. Začnime od chudobných a zistíme, že všetci zdieľame vnútornú chudobu; že všetci potrebujeme Božieho Ducha, aby nás oslobodil od ducha sveta; že pokora je veľkosťou kresťana a bratstvo jeho skutočným bohatstvom. Verme v spoločenstvo a s Božou pomocou budujme Cirkev vyprázdnenú od svetského ducha a plnú Ducha Svätého, oslobodenú od bohatstva pre seba samých a naplnenú bratskou láskou!

Nakoniec sa dostávame k tretiemu zdroju pokoja: poslaniu. Ježiš hovorí učeníkom: „Ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás“ (Jn 20,21). Posiela nás tak, ako jeho poslal Otec. A ako ho Otec poslal na svet? Poslal ho, aby slúžil a obetoval svoj život za ľudstvo (porov. Mk 10,45), aby prejavil svoje milosrdenstvo každému (porov. Lk 15), aby hľadal vzdialených (porov. Mt 9,13). Jedným slovom, poslal ho pre všetkých: nielen pre spravodlivých, ale pre všetkých. V tomto zmysle opäť zaznievajú Izaiášove slová: „Pokoj, pokoj vzdialeným i blízkym, hovorí Pán“ (Iz 57,19). Predovšetkým vzdialeným a blízkym: nielen „našim“, ale všetkým.

Bratia a sestry, sme povolaní byť misionármi pokoja, a to nám prinesie pokoj. Je to rozhodnutie: znamená to urobiť v našich srdciach miesto pre každého, znamená to veriť, že etnické, regionálne, sociálne, náboženské a kultúrne rozdiely nasledujú neskôr a nie sú prekážkou. Veriť, že ostatní sú bratia a sestry a sú členmi toho istého ľudského spoločenstva. Veriť, že Ježišov pokoj je určený pre každého. Znamená to veriť, že my kresťania sme povolaní spolupracovať s každým, prelomiť kruh násilia a rozbiť úklady nenávisti. Áno, kresťania, poslaní Kristom, sú z definície povolaní byť svedomím pokoja vo svete: nielen kritickým svedomím, ale byť predovšetkým svedkami lásky; nevymáhať vlastné práva, ale práva evanjelia, ktorými sú bratstvo, láska a odpustenie. Nehľadať vlastné záujmy, ale byť misionármi bláznivej lásky, ktorú má Boh ku každému človeku.

Pokoj vám, hovorí dnes Ježiš každej rodine, spoločenstvu, etnickej skupine, štvrti a mestu v tejto veľkej krajine. Pokoj vám: nech tieto slová nášho Pána znejú v našich srdciach, v tichosti. Počúvajme ich, sú adresované nám a rozhodnime sa byť svedkami odpustenia, aktívnymi v spoločenstve, ľuďmi s poslaním pokoja vo svete.

Moto azalí na matoi ma koyoka [Kto má uši na počúvanie] R/Ayoka [Nech počúva]

Moto azalí na motema mwa kondima [Kto má srdce na odsúhlasenie]

R/Andima [Nech súhlasí.]

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News: Andrej Klapka)

Článok pôvodne vyšiel na portáli Vaticannews

 

Viac článkov s náboženskou tematikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

17:30

Európska komisia (EK) v stredu predstavila nové pravidlá, v rámci ktorých budú musieť výrobcovia zákazníkom ponúknuť opravu pokazených výrobkov. Týmto krokom by sa malo znížiť množstvo produkovaného odpadu.

17:22

Nemecká organizácia Deutsche Umwelthilfe (DUH) v stredu oznámila, že žaluje spoločnosť Meta za neustále vyhrážky smrťou voči svojim členom zverejnené na sociálnej sieti Facebook.

16:52

Dolná snemovňa britského parlamentu v stredu schválila kľúčovú časť prepracovanej pobrexitovej dohody týkajúcej sa Severného Írska, a to aj napriek odporu najväčšej unionistickej strany v provincii – Demokratickej unionistickej strany (DUP) – a niektorých poslancov britskej Konzervatívnej strany vrátane bývalých premiérov Borisa Johnsona a Liz Trussovej.

16:45

Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) predĺžila suspendáciu ruskej a bieloruskej reprezentácie z medzinárodných súťaží na sezónu 2023/24.

“Rada IIHF zvážila bezpečnostné riziká spojené s návratom ruských a bieloruských národných tímov a klubov do súťaží pod záštitou IIHF. Na základe posúdenia rizík Rada IIHF rozhodla, že návrat ruských a bieloruských národných tímov zatiaľ nie je bezpečný. Reprezentačné tímy Ruska a Bieloruska tak budú v sezóne 2023/24 chýbať,” uvádza sa vo vyhlásení.

16:32

Švédsky parlament v stredu jasnou väčšinou zahlasoval za schválenie legislatívy potrebnej na vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO).

16:15

Arménsko bude môcť zatknúť Putina na základe zatykača ICC – Jerevan plánuje podpísať Rímsky štatút.

Arménsko začalo proces ratifikácie Rímskeho štatútu, na základe ktorého pracuje Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, ktorý vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina.

“Proces ratifikácie Rímskeho štatútu sme začali pred dvoma až troma mesiacmi, ešte pred rozhodnutím haagskeho súdu,” povedal predseda arménskeho parlamentu Alain Simonyan. Podľa neho by zákonnosť pristúpenia Arménska k Rímskemu štatútu mal stanoviť ústavný súd republiky.

16:07

Rusko v stredu varovalo pred “vážnou” eskaláciou vojny na Ukrajine v prípade, že Británia poskytne Kyjevu prieraznú muníciu obsahujúcu ochudobnený urán.

“Toto je krok k ďalšej eskalácii, a to vážnej,” uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

16:05

Španielsky parlament v stredu po takmer 14-hodinovej rozprave zamietol pokus krajne pravicovej strany VOX o zvrhnutie ľavicovej vládnej koalície premiéra Pedra Sáncheza. Proti vysloveniu nedôvery vláde hlasovala jasná väčšina 201 poslancov v 350-člennej dolnej komore. Návrh podporilo 53 zákonodarcov a 91 sa zdržalo.

15:46

Dovedna 25 ľudí utrpelo zranenia pri nehode lode v suchom doku v škótskom meste Edinburgh. Zdravotný stav 15 osôb si vyžiadal hospitalizáciu. V stredu to uviedli tamojšie záchranné zložky.

15:25

Českého zdravotníka, ktorý utrpel vážne zranenia pri frontovej línii na východe Ukrajiny, previezli v utorok do Kyjeva. Jeho zdravotný stav však naďalej neumožňuje prevoz do Česka. V stredu to na sociálnej sieti uviedli zástupcovia projektu Phoenix, v ktorom Čech pôsobil.

15:14

Ruský útok na bytový dom v juhoukrajinskom meste Záporožie usmrtil v stredu jedného človeka a zranil ďalších najmenej 25 ľudí vrátane detí, informovali predstavitelia mesta.

15:13

Jedna osoba prišla o život v stredu po tom, čo sa v katarskej metropole Dauha zrútila budova. Záchranári prehľadávali trosky v snahe nájsť preživších, informovali tamojšie úrady.

15:10

Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce, aby sporná reforma dôchodkového systému vstúpila do platnosti do konca tohto roka. Šéf Elyzejského paláca v stredajšom vyjadrení trval na tom, že táto reforma je aj napriek celoštátnym protestom nevyhnutná.

14:40

Ruský minister obrany Sergej Šojgu predstavil v stredu plán na modernizáciu systémov protiraketovej obrany v Moskve. Zároveň oznámil rozmiestnenie pobrežných protiraketových systémov na jednom z Kurilských ostrovov.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

O obvineniach voči Trumpovi sa dnes nerozhodne

0 icon

O obvineniach voči Trumpovi sa dnes nerozhodne. Informuje o tom denník New York Times s odvolaním sa na svoje zdroje.

IIHF nepustí Rusko a Bielorusko ani na budúcoročné MS

0 icon

Zürich 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Rusko a Bielorusko sa nemôžu zúčastniť na turnajoch Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) ani v sezóne 2023/24. Na stredajšom zasadnutí o tom rozhodla Rada federácie AKTUALIZUJEME  

Zmeny v oblasti dočasnej pracovnej neschopnosti neprešli do 2. čítania

0 icon

Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Inštitút dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) sa nateraz neupraví. Poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá to predpokladala. Návrh predložili poslanci za OĽANO Novela hovorila o tom, aby lekár mohol vystaviť dočasnú pracovnú neschopnosť spätne. Upraviť sa…

SKZZ kritizuje presun peňazí z plánu obnovy,určených pre záchranky, do nemocníc

0 icon

Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) kritizuje rozhodnutie o presune 22 miliónov eur z plánu obnovy, vyčlenených na nákup nových záchraniek, do nemocničného sektora. "Toto je veľmi zlá správa pre našich pacientov aj záchranárov. Vozový park v štátnych záchrankách tieto vozidlá potreboval ako soľ," skonštatoval…

Forró: Programové vyhlásenie schválili dvakrát, menšinám nesplnili nič

0 icon

Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Hoci bolo programové vyhlásenie vlády v tomto volebnom období v prakticky tej istej podobe v parlamente schválené dvakrát, z dôležitých menšinových cieľov sa z neho nepodarilo naplniť nič. V TASR TV to povedal predseda mimoparlamentnej strany Aliancia Krisztián Forró Napriek tomu, že v…

MZ: Spolupráca so samosprávami pri výzve na podporu vzniku nových ambulancií je kľúčová

0 icon

Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Pandémia ochorenia COVID-19 prehĺbila problém s nedostatkom ambulantných lekárov. Rezort zdravotníctva preto v snahe stabilizovať sieť a pomôcť vytvoriť nové ambulancie v nedostatkových okresoch vyčlenil z Plánu obnovy a odolnosti 10 miliónov eur na pomoc začínajúcim všeobecným lekárom pre dospelých aj deti a…

Prídu si kukláči po Tódovú? Fico tvrdí, že kriminalizáciu opozície pripravil Matovič s novinármi

0 icon

Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:Facebook) V stredu popoludní sa konala tlačová beseda predsedu strany SMER - SSD Roberta Fica za účasti advokátov na tému: Predkladáme zásadné dôkazy o tom, že kriminalizáciu opozície pripravil Matovič s novinármi Fico predniesol dôkazy a svedectvá o tom, že Matovič si spolu s oligarchom Világim…

Bolton: Spojenectvo Ruska a Číny predstavuje pre Západ skutočný problém

0 icon

Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Reakcia bývalého asistenta prezidenta USA pre otázky národnej bezpečnosti Johna Boltona na rokovania medzi Ruskom a Čínou je objavná "Čína aj Rusko hovoria, že ide o spojenectvo bez hraníc, a myslím si, že to myslia vážne. To je skutočný problém pre Západ bez ohľadu…

Ďalšie Hershove odhalenia. Verzii západných médií nastavil zrkadlo

0 icon

Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Americký novinár Seymour Hersh zverejnil druhú časť svojho vyšetrovania bombardovania Nord Streams Pripomeňme, že v prvej časti uviedol, že výbušniny pod plynovod nastražili americkí potápači pod zámienkou cvičení NATO a aktivovali ich Nóri. Celú vec údajne schválil sám Biden. V druhej časti trvá na…

Radačovský upozorňuje na “diabolský plán” EÚ

0 icon

Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Europoslanec Miroslav Radačovský (Slovenský Patriot) upozornil na  dokument o dohode a oznámenia Európskej obrannej agentúry (UDA) so sídlom v Bruseli z pondelka tohto týždňa Sedemnásť členských štátov, vrátane Slovenska, podpísalo dohodu o obstarávaní munície pre Ukrajinu : - 1,1 miliarda eur sa má…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Hlavné jedlo na poslednej večeri u Havrana: strach z Orbána

0icon

Na obrazovkách quasi-verejnoprávnej RTVS naposledy večerali s Havranom traja muži a jedna žena „rovnakej chute“, pričom počas večerania odznela aj kritika maďarskej verejnoprávnej televízie, že neumožňuje žiaden dialóg. Aj hľa, Havran ako pravzor dialógu: akoby zakaždým všetkých jeho diskutérov jedna mater mala! Ba predsa len. Podľa kníh, ktoré mu na

Miroslav Urban

Zabudnuté zločiny USA a Veľkej Británie v Iraku sa vracajú späť ...na Ukrajinu

0icon

Briti i američania plánujú dodať na Ukrajinu strely s ochudobneným uránom. Uvedené strely s ochudobneným uránom vo veľkom použili "naši spojenci" (🇺🇲, 🇬🇧) vo vojne v Iraku 🇮🇶. Od vojny v Iraku evidujú v mieste konfliktov extrémny nárast výskytu rakoviny (hlavne rakoviny pľúc, leukémie...) ako i závažných malformácii (poškodenia) novoro

Gustáv Murín

Slovensko – raj kajúcnikov

0icon

Žijeme šialenú dobu. Šialenec ovládol túto krajinu. Mal šialený plán. A prvou obeťou tohto plánu sa stal nevinný generál Milan Lučanský. Nemohlo by sa to stať, keby šialenec nemal bezcharakterných pomocníkov – v prvom rade brutálneho vyšetrovateľa Čurillu a jeho Apačov, sudkyňu Záleskú, doposiaľ neznámych vykonávateľov vo väzobnej v&au

Peter Poláček

Živá Voda, Princíp Voľby

0icon

Ak do zakázanej komnaty nahliadneme tretí krát, tak v nej n&aa

Armádny Magazín

Putin a Šojgu ihneď zareagovali na plány Londýna presunúť „jadrové zbrane“ do Kyjeva. Aké sú ruské možnosti?

0 icon

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – V blízkej budúcnosti Londýn v rámci vojenskej pomoci Ukrajine prevezie muníciu s ochudobneným uránom do Kyjeva. Oznámila to 21. marca námestníčka ministra obrany Veľkej Británie Annabelle Goldie. Treba si uvedomiť, že z pohľadu „mierumilovného“ Západu a ich sťažovateľských „ukrajinských vlastencov“ je avizované rozhodnutie pl

Zatykač na ruskú hlavu štátu - podvod nevídaných rozmerov

0 icon

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré n

Ruská banka ako sabotér? Colná služba odkryla štatistické tajomstvá ministerstva financií USA

0 icon

USA, 22. marec 2023(AM) – Ruské médiá práve priniesli najnovšie štatistiky amerického ministerstva financií týkajúce sa amerických štátnych cenných papierov v zahraničí. Dozvedeli sme sa, že ruské štátne dlhopisy v držbe USA predstavovali ku koncu januára 67 miliónov USD, z toho 54 miliónov USD v dlhodobých dlhopisoch a 13 miliónov USD…

Vrchný veliteľ Surovikin zakryl Rusko „Kupolou“ pred raketami NATO

0 icon

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – Západ sa snažil udusiť ruský protiraketový program sankciami no nepodarilo sa. Pokusy NATO paralyzovať ruský raketový a vesmírny program úplne zlyhali. K tomuto záveru dospela špecializovaná publikácia Defense News po analýze najnovších štartov ruských satelitov.   V n

V nevyhlásenej tretej svetovej vojne Rusko profituje z politiky Turecka

0 icon

USA, 22. marec 2023(AM) –Na rozdiel od obáv odporcov tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana sa "otrasy zeme" - séria zemetrasení, ktoré zabili viac ako 48 tisíc ľudí a zničili 6217 budov s celkovou škodou približne 100 miliárd dolárov - nestali zámienkou na odloženie parlamentných a prezidentských volieb. V Turecku

TopDesať

9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

0 icon

Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

0 icon

 Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

0 icon

Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

10 detských hádaniek, ktoré potrápia aj dospelú myseľ

0 icon

Každá zvedavá myseľ si rada pochutná na hádankách. Čím ťažšie, tým lepšie. No mnohokrát je odpoveď úplne jednoduchá. Dokážeš vyriešiť týchto 10 detských hádaniek bez zdĺhavého zamýšľania sa? :) 1. hádanka Ktorá pneumatika

Potraviny, ktoré do chladničky nikdy nedávaj

0 icon

Chladnička je jedným z najlepších vynálezov všetkých čias. Udržiava potraviny v čerstvom stave, no vieš čo do nej nepatrí? Ušetril si pri poslednom nákupe v hypermakete desiatky eur a teraz sa tešíš z preplnenej chladničky? Neteš sa predčasne! Ak sa do chladničky dostane niečo, čo tam nepatrí, ani najmodernejšie technológie neuchránia tieto potraviny pred skazením…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali