OTS: Výsledky fázy 3 dokazujú bezpečnosť a efektívnosť prípravku INVOKANA®

Výsledky fázy 3 dokazujú bezpečnosť a efektívnosť INVOKANA® (canagliflozín) ako prídavnej terapie pri liečbe cukrovky druhého typu u dospelých

— Pacientom, ktorým prípravky metformín a sulfonylurea dostatočne nepomáhali, zlepšuje canagliflozín kompenzáciu glykémie a ako vyplýva z výsledkov štúdie, bol oproti placebu všeobecne dobre tolerovaný

— Poznámka: Táto tlačová správa zodpovedá abstraktu AESD č. 934.

BARCELONA, Španielsko, 24. septembra 2013 /PRNewswire/ — Spoločnosť Janssen Research & Development, LLC (Janssen) dnes zverejnila výsledky 52-týždňovej analýzy tretej fázy klinickej štúdie, z ktorých vyplýva, že preparát INVOKANA® (canagliflozín) priniesol významné zlepšenie kompenzácie glykémie u pacientoch trpiacich diabetom 2. typu, u ktorých zaberali dva z najčastejšie používaných prípravkov proti hyperglykémii metformín a sulfonylurea nedostatočne. Tieto výsledky sa zaraďujú medzi celkom dvanásť abstraktov o canagliflozíne, ktoré sú prezentované na 49. výročnom zasadnutí Európskeho združenia pre štúdium diabetu (EASD) v španielskej Barcelone.

"Pacienti môžu mať problémy s dosiahnutím a udržaním hladiny krvného cukru, ktorú im lekár odporučil, aj napriek liečbe bežne používanými a dostupnými medikamentmi. Z týchto výsledkov vyplýva, že canagliflozín môže byť účinnou a všeobecne dobre tolerovanou možnosťou liečby, ktorá prináša lepšiu kompenzáciu glykémie pri liečbe metformínom a preparátom sulfonylurea," povedal MUDr. Guillame Charpentier, vedúci oddelenia pre liečbu cukrovky v nemocnici Sud-Francilien Hospital vo Francúzsku a jeden z autorov výsledkov, ktoré sa odprezentovali na konferencii EASD.

Výsledky štúdie (známe pod označením DIA3002), ktorá trvala 52 týždňov, dokázali, že canagliflozín v dávkách 100 mg a 300 mg znižuje hladinu krvného cukru a je efektívny aj v sekundárne sledovaných parametroch, ktorými bola telesná hmotnosť a krvný tlak v porovnaní s placebom.

"Sme veľmi radi, že sa môžeme podeliť o výsledky tejto 52-týždňovej pivotnej tretej fáze klinickej štúdie, ktoré poskytnú ďalší pohľad na stálosť odozvy u pacientoch trpiacich diabetom 2. typu, najmä tých, pri ktorých sa nedosiahla dostatočná kompenzácia," povedal MUDr. Norman Rosenthal, FACE, FACP, vedúci tímu vývoja preparátu canagliflozín v spoločnosti Janssen. "Tieto a ďalšie údaje prezentované na konferencii EASD podporujú perspektívny profil bezpečnosti, efektivity a tolerancie preparátu canagliflozín."

Prípravok Canagliflozín v súčasnosti posudzuje niekoľko regulačných orgánov. Výbor pre lieky na humánne použitie pri Európskej agentúre na hodnotenie liekov prijal pozitívny názor, ktorý odporúča využitie canagliflozínu pre liečbu dospelých pacientov s diabetom 2. typu. V Spojených štátoch amerických sa canagliflozín schválil pod obchodným menom INVOKANA® v marci 2013 Komisiou pre kontrolu potravín a liekov pre liečbu dospelých pacientov s diabetom 2. typu a je prvý v novej triede liekov nazývaných inhibítory sodíko-glukózového transportéru 2 (SGLT2) dostupných v USA.

Podrobnosti štúdie a zistenia

DIA3002 je 52-týždenná náhodná, dvojito zaslepená tretia fáza klinickej štúdie kontrolovanej placebom na 469 dospelých pacientoch s nedostatočnou kompenzáciou glykémie pri maximálnych dávkach metformínu a prípravku sulfonylurea. Počas hlavného obdobia trvajúceho 26 týždňov bola pacientom náhodne rozdeleným do troch skupín podávaná raz denne 100 g alebo 300 g dávka canagliflozínu alebo placebo. Pozorovanie sa predĺžilo o ďalších 26 týždňov, počas ktorých pacienti podstupovali zahájenú liečbu.

Výsledky hladiny krvného cukru sa merali na základe zmien základnej hladiny hemoglobínu A1c (A1C), indikátoru priemernej hladiny glukózy v priebehu predchádzajúcich dvoch až troch mesiacov. Ďalšími sledovanými parametrami z hľadiska efektivity bola plazmatická glukóza nalačno (FPG), systolický krvný tlak, telesná hmotnosť, referenčné medze plazmatických lipidov a pomer pacientov s hladinami A1C nižšími ako 7 percent.

U pacientov, ktorí dostávali canagliflozín v dávkach 100 mg a 300 mg sa zaznamenal štatisticky významný a klinicky dôležitý pokles hladín A1C oproti pacientom, ktorým sa podalo placebo po 52 týždňoch (zmeny v percentách -0,74 a -0,96 oproti 0,01, v uvedenom poradí). Canagliflozín v dávkach 100 mg a 300 mg takisto výrazne znížil oproti placebu hladiny plazmatickej glukózy nalačno (FPG) (-1,1 a -1,5 mmol/L oproti 0,6 mmol/L, v uvedenom poradí) a telesnú hmotnosť (percentuálne zmeny -2,2 a -3,2 oproti -0,9, v uvedenom poradí). Systolický krvný tlak poklesol pri podávaní 100 mg a 300 mg canagliflozínu (-3,7 a -2,9 mmHg oproti 0,1 mmHg, v uvedenom poradí). Nárast hladiny vysokodenzitného lipoproteínu cholesterolu (HDL-C) sa zaznamenal pri podávaní 100 mg a 300 mg dávok canagliflozínu oproti placebu (percentuálne zmeny 6,6 a 8,2 oproti 3,3, v uvedenom poradí); nárast hladiny nízkodenzitného lipoproteínu cholesterolu (LDL-C) sa zaznamenal pri podávaní 300 mg dávky canagliflozínu (percentuálna zmena 13,3) zatiaľ čo výsledky pri podávaní dávky 100 mg boli porovnateľné s podávaním placeba (percentuálna zmena 4,8 oproti 5,4, v uvedenom poradí).

Celkový výskyt nežiaducich účinkov vznikajúcich pri liečbe bol o niečo nižší pri podávaní canagliflozínu v dávkach 100 mg (67,5 percent) než pri dávkach 300 mg a pri podávaní placeba (73,1 percent a 71,2 percent, v uvedenom poradí). Výskyt závažných nežiaducich účinkov bol nižší pri dávkach canagliflozínu 100 mg a 300 mg ako pri placebe (4,5 percenta a 5,1 percenta oproti 8,3 percentám); nutnosť prerušenia liečby z dôvodu nežiaducich účinkov bola vyššia v skupinách, ktorým sa podávali 100 mg a 300 mg dávky canagliflozínu ako v skupine, v ktorej sa podávalo placebo (7,0 percent a 7,7 percent oproti 4,5 percenta, v uvedenom poradí).

Nasledujúce nežiaduce účinky sa vyskytovali častejšie v skupinách, v ktorých sa podával canagliflozín v dávkach 100 mg a 300 mg oproti skupine, ktorá dostávala placebo, v uvedenom poradí: nežiaduce účinky súvisiace s genitálnymi mykotickými infekciami u mužov (7,9 percent a 5,7 percent oproti 1,3 percent) a žien (18,5 percent a 18,8 percent oproti 5,0 percent); nežiaduce účinky súvisiace s osmotickou diurézou (zvýšené vylučovanie moču) 5,7 percent a 7,1 percent oproti 1,9 percent a nežiaduce účinky súvisiace so zníženým objemom intravaskulárnej tekutiny 0,6 percent a 3,8 percent oproti 1,9 percentám. Nežiaduce účinky súvisiace s genitálnymi infekciami a osmotickou diurézou boli väčšinou mierne až stredne závažné a niekedy viedli k prerušeniu liečby; väčšina genitálnych infekcií reagovala na topickou alebo orálne podávanú liečbu proti plesniam. Výskyt infekcií močového ústrojenstva bol vyšší pri pacientoch, ktorým sa podávali dávky 100 mg a 300 mg canagliflozínu oproti pacientom, ktorí dostávali placebo (8,3 percent pri oboch skupinách oproti 7,7 percentám). Výskyt zdokumentovanej hypoglykémie bol pri podávaní cananagliflozínu v dávkach 100 mg a 300 mg a placeba 33,8 percent , 36,5 percent a 17,9 percent , v uvedenom poradí.

Príslušný abstrakt nájdete na odkaze EASD Virtual Meeting, hľadajte číslo abstraktu 934.

Výsledky tretej fázy štúdie prípravku canagliflozín boli publikované (1, 2, 3) a prezentované na výročnom vedeckom zasadnutí Americkej asociácie pre cukrovku (ADA) v júni 2012 a júni 2013, na výročnom zasadnutí Európskej asociácie pre štúdium diabetu (EASD) v októbri 2012 a na Svetovom kongrese o kontroverziách a konsenze v diabete, obezite a hypertenzii (CODHy) v novembri 2012.

Společnost Janssen a jej pobočky majú na canagliflozín práva na základe licenčnej zmluvy so spoločnosťou Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Spoločnosť Janssen Pharmaceuticals, Inc. má marketingové práva v Severnej a Južnej Amerike, Európe, na Strednom východe, v Afrike, Austrálii, na Novom Zélande a časti Ázie.

O cukrovke typu 2

Podľa Medzinárodnej diabetologickej federácie žije vo svete 371 miliónov ľudí s cukrovkou.(4) V Európe sa počet pacientov odhaduje na 55 miliónov, pričom u 36,8 percent ľudí zatiaľ nebola diagnostikovaná (4). V Spojených štátoch amerických trpí cukrovkou približne 25,8 miliónov ľudí (približne 8,3 percent obyvateľstva) a podľa odhadov je toto ochorenie siedmou hlavnou príčinou smrti. (5) Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že diabetes bude do roku 2030 siedmou hlavnou príčinou smrti vo svete.(6)

Hlavnou poruchou pri cukrovke sú vysoké hladiny krvného cukru. Hladiny krvného cukru sú výsledkom spoločného pôsobenia viacerých hormónov, ako je napríklad inzulín, inkretíny, glukagón a ďalšie; a orgánov, ako napríklad pankreas, pečeň, obličky, svalové a tukové tkanivo.(7) Úloha obličiek v regulácii krvného cukru sa často prehliada, ale je jedinečná, keďže obličky na rozdiel od iných orgánov dokážu syntetizovať glukózu, využiť ju ako palivo, vrátiť ju do krvného obehu a vylúčiť ju.(8)

Cukrovkou 2. typu trpí 90 percent pacientov s cukrovkou (9). Ide o chronické ochorenie, ktoré ovplyvňuje schopnosť organizmu spracovávať cukor (glukózu) a je charakterizovaný neschopnosťou beta buniek pankreasu uspokojovať požiadavky tela na inzulín.

Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že 44 percent diabetu vo svete je spôsobených nadváhou a obezitou.(10) Odhaduje sa, že vo svete je miliarda dospelých s nadváhou a ďalších 475 miliónov je obéznych.(11) U väčšiny ľudí s rizikom cukrovky 2. typu obezita spôsobuje, že telo bráni účinkom inzulínu a pokiaľ ho beta bunky pankreasu nedokážu produkovať dostatok, dochádza k hyperglykémii a diabetu 2. typu.

Takmer polovica dospelých s diabetom 2. typu nedosiahla odporúčané hladiny kompenzácie glukózy.(12,13) Ak sa to nebude kontrolovať, môže viesť cukrovka 2. typu k závažným komplikáciám.(14) Vďaka lepšej kontrole glykémie je možné zmierniť výskyt a rozvoj týchto komplikácií.(15)

O prípravku INVOKANA® (canagliflozín)

Canagliflozín je hodnotené orálne liečivo pre liečbu dospelých pacientov s cukrovkou 2. typu. Obličky ľudí trpiacich cukrovkou 2. typu reabsorbujú väčšie množstvo glukózy späť do tela oproti ľuďom, ktorí diabetom netrpia, čo môže prispievať k zvýšenej glukóze v krvi.(16) Canagliflozín, selektívny inhibítor sodíko-glukózového transportéru 2 (SGLT2) zabraňuje opätovnému vstrebávaniu glukózy v obličkách, zvyšovaniu vylučovania krvného cukru a znižovaniu hladiny krvného cukru.(17)

O spoločnosti Janssen Research & Development, LLC

V spoločnosti Janssen sa snažíme sústrediť a riešiť niektoré z najdôležitejších zdravotných problémov dnešnej doby v oblastiach, ako je onkológia, imunológia, neurológia, infekčné choroby a očkovanie a kardiovaskulárne a metabolické ochorenia. Sústredíme sa na pacientov a vyvíjame inovatívne produkty, poskytujeme služby a zdravotnícke riešenia, ktoré pomáhajú ľuďom po celom svete. Spoločnosti Janssen Research & Development, LLC a Janssen Pharmaceuticals, Inc. Sú súčasťou spoločnosti Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.janssenrnd.com.

Referencie

1. Schernthaner G et al. Liečba cukrovky (Diabetes Care). 5. apríla 2013 [Elektronicky zverejnené pred tlačou]

2. Yale JF et al. Diabetes Obes Metab. Máj 2013; 15(5):463-73.

3. Stenlöf K et al. Diabetes Obes Metab. Apríl 2013; 15(4):372-82.

4. Medzinárodná diabetologická federácia, Atlas diabetu 5. aktualizované vydanie 2012, Nové odhady na rok 2012 – diabetes – výskyt, úmrtnosť a výdavky na zdravotnú starostlivosť. Dostupné na adrese: http://www.idf.org/worlddiabetesday/toolkit/gp/facts-figures?language =ru. Sprístupnené 4. apríla 2013.

5. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Národné údaje o diabete: národné odhady a všeobecné informácie o diabete a prediabete v Spojených štátoch amerických, 2011. Atlanta, Georgia: Ministerstvo zdravotníctva USA, Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, 2011.

Svetová zdravotnícka organizácia. Mediálne centrum. Diabetes. Prehľad 312, marec 2013. Dostupné na internete: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/index.html. Spríst upnené 31. mája 2013.

7. Defronzo RA. Med Clin N Am 2004; 88(4):787-835.

8. Gerich JE. Diabet Med. 2010; 27(2):136-42.

9. Definícia, diagnóza a klasifikácia ochorenia diabetes mellitus a jeho komplikácií. Časť 1: Diagnóza a klasifikácia ochorenia diabetes mellitus. Ženeva, Svetová zdravotnícka organizácia, 1999 (WHO/NCD/NCS/99.2).

10. Svetová zdravotnícka organizácia, Mediálne centrum, Obezita a nadváha, Prehľad 311. Dostupné na adrese: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. Sprístupnené 1. apríla 2013.

11. Skupina pre boj s obezitou, Obezita a výskum, Obezita – svetová epidémia. Dostupné na adrese: http://www.iaso.org/iotf/obesity/obesitytheglobalepidemic/. Sprístupnené 1. apríla 2013.

12. Bailey CJ. Trendy vo farmakológii (Trends Pharmacol Sci.) 2011;32(2):63-71.

13. Casagrande SS et al. Diabetes Care. 15. februára 2013. Elektronicky zverejnené pred tlačou.

14. Svetová zdravotnícka organizácia, Mediálne centrum, Diabetes, Prehľad 312. Dostupné na adrese: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/. Sprístupnené 1. apríla 2013.

15. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Národné údaje o diabete: národné odhady a všeobecné informácie o diabete a prediabete v Spojených štátoch amerických, 2011. Atlanta, Georgia: Ministerstvo zdravotníctva USA, Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, 2011.

16. Gerich J. Diabetes Med. 2010; 27: 136-42.

17. Rosenstock et al. Liečba cukrovky (Diabetes Care). 2012 Jun; 35(6):1232-8. doi: 10.2337/dc11-1926. Epub 2012 Apr 9.

Kontakt pre médiá vo svete:

Christina Chan

Telefón: (908) 927-5769

Mobil: (908) 635-2406

cchan20@its.jnj.com

Kontakt pre médiá v Európe, na Strednom východe a v Afrike:

Brigitte Byl

Telefón: +32014607172

Mobil: +32473839426

bbyl@its.jnj.com

Kontakt pre investorov:

Stan Panasewicz

Telefón: (732) 524-2524

Louise Mehrotra

Telefón: (732) 524-6491

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prieskum v USA: Bidenova obľúbenosť stúpa

0 icon

Washington 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Novozvolený americký prezident Joe Biden prevezme v stredu úrad a Američania majú od neho veľké očakávania a tiež prevažne kladné názory na to, ako zvláda prechod moci. Vyplýva to z nového prieskumu, ktorý pre spravodajskú televíziu CNN uskutočnila a v utorok zverejnila spoločnosť…

Šefčovič bude spolupredsedom Rady pre partnerstvo EÚ a Británie

0 icon

Brusel 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vymenovala v utorok podpredsedu EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča za spolupredsedu zastupujúceho EÚ v Rade pre partnerstvo, ktorá vznikla na základe dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom…

Ochorenie COVID-19 do decembra prekonala osmina obyvateľov Anglicka

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Prinajmenšom každý ôsmy obyvateľ Anglicka do decembra minulého roka prekonal ochorenie COVID-19. Vyplýva to z prieskumu britského štatistického úradu ONS v spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Znamená to, že ochorenie COVID-19 v Anglicku malo približne 5,4 milióna ľudí. Informuje o tom portál news.sky.com Údaje…

Európsky aj zahraničný výbor odsúhlasili návrh Bezpečnostnej stratégie SR

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR//HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel   Návrh Bezpečnostnej stratégie SR v utorok odsúhlasil Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti aj Zahraničný výbor NR SR. Zahraničný výbor zároveň odporučil aj schválenie návrhu Obrannej stratégie SR Odsúhlasenie bezpečnostnej stratégie ocenil na sociálnej sieti minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant…

Asociácia na ochranu práv pacientov žiada o výnimky z celoplošného testovania pre rizikových pacientov

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) požiadala hlavného hygienika SR Jána Mikasa o udelenie výnimiek na celoplošné testovanie pre rizikových pacientov. Ako informovala prezidentka asociácie Mária Lévyová, takíto pacienti si uvedomujú, čo by pre nich prípadné ochorenie COVID-19 znamenalo. Snažia sa preto poctivo…

Smer-SD chce iniciovať mimoriadnu schôdzu o vyhlásení referenda. K Pellegriniho aktivite sa nepridá: „To sa tak nerobí, do psej matere!“

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková)   Smer-SD chce iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, jediným bodom jej programu má byť návrh uznesenia o vyvolaní referenda v súvislosti s predčasnými voľbami. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii Potrebných 30 podpisov podľa neho nebude…

Krajne pravicová strana pripúšťa, že migranti môžu byť občania Nemecka

0 icon

Berlín 19. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/DPA-Julian Stratenschulte)   Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) pripúšťa, že nemeckými občanmi môžu byť ľudia s rôznym etnokultúrnym pozadím. V pondelňajšom vyhlásení na webe strany sa uvádza, že AfD „bez výhrad“ uznáva, že ľudia, ktorí získali nemecké občianstvo iba nedávno, majú rovnaké práva…

Novela školského zákona umožní študentom maturovať skôr

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Novela školského zákona umožní študentom maturovať skôr. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Ako ministerstvo ďalej uviedlo, v novele plánujú stanoviť aj maximálny počet žiakov v školských kluboch detí (ŠKD) na 25 či nariadiť stredným školám (SŠ)…

Raši: Vláda dokazuje amaterizmus a diletantizmus aj prerušením zákazu vychádzania

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Viktor Zamborský)   Vláda prejavuje svoj amaterizmus každý deň, prerušený núdzový stav na dva dni je toho dôkazom. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši v reakcii na to, že vláda prijatím nového uznesenia počas víkendu vytvorila dvojdňovú…

Policajta zo Samary podozrievajú z prezradenia dát o cestách Navaľného travičov

0 icon

Moskva 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-@Kira_Yarmysh)   Vyšetrovacie orgány v Rusku začali trestné stíhanie proti policajtovi obvinenému z úniku údajov, ktoré mohli pomôcť pri identifikácii údajných páchateľov pokusu o otravu kremeľského kritika Alexeja Navaľného, informoval v utorok ruský ekonomický denník RBK s odvolaním sa na vlastné zdroje V prípade, že sa…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rastislav Slovák

Sociálny netvor a cynický sociopat Sulík patrí na smetisko politických dejín, samozrejme aj s psychopatom Matovičom a úchylom Kollárom

0icon

Matovič a Kollár sú pravdepodobne ešte horší ako Sulík, ale to, že títo dvaja sú ešte horší od sociálneho netvora Sulíka, to ešte nie je dôvod na to, aby si sociálny netvor Sulík za to niečo zasluhoval! Je nezmysel, keď niekto chce Sulíka ľutovať kvôli konfliktom s Matovičom. Tie ich…

Štefan Harabin

S „vyšetrovateľmi“ ako Kotleba a Radačovský Kolíková zodpovednosti unikne. Kolíková sa správa ako posledná prériová hyena.

0icon

Už pri nominovaní Kotlebu do vyšetrovacej komisie vznikla pochybnosť, či bude mať schopnosti, ale hlavne záujem niečo vyšetriť. Kotleba je odsúdený Špecializovaným trestným súdom na vyše štvorročný nepodmienečný trest, ktorý môže zvrátiť už len Najvyšší súd. Vzhľadom na politické ovládnutie justície súčasnou vládou, nemožno vylúčiť, že rozhodnutie v jeho kauze…

Marek Brna

Médiá, neurážajte stále premiéra!

0icon

Blázon z Trnavy, mali by ho riešiť pracovníci v bielych plášťoch, ľudia sú zvedaví na jeho psychotest, kreslené politické karikatúry, kde si tlmočník do posunkovej reči klope na čelo. Čo to má znamenať? Takáto arogancia na adresu tretieho najvyššieho ústavného činiteľa! Veď sa trochu vcíťte do role radového občana, ktorý…

Iva Vranská Rojková

Testovanie testov a miery nášho zotročenia

0icon

  Do neba volajúci škandál vedeckej štúdie ministra zdravotníctva Krajči a spol., ktorý porušil všetky etické kritériá tvorby vedeckých prác, sa vyparil z mediálno-spoločensko-politického priestoru, akoby sa nechumelilo. A keďže sa ministrovi zdravotníctva a spol. prepiekol, na chvíľu pozastavený buldozér antigénového testovania sa rozbieha zhŕňať ďalšie obete. Možno nekompetentní kompetentní chvíľu čakali so zatajeným…

Ivan Malý

Prichádzajúci Nový svetový poriadok je pripravený dekódovať váš mozog.

0icon

Davos je mesto vo Švajčiarsku známe nielen vynikajúcou lyžovačkou, ale aj tým, že každoročne hostí stretnutie Svetového ekonomického fóra (WEF). Stretnutie sa formálne opisuje ako „najtvorivejšia sila na zapojenie vrcholných svetových lídrov do spoločných aktivít vytvárania globálnych, regionálnych a priemyselných agend na začiatku každého roka.“ Táto elitná oligarchia však stojí…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Draky: Je ich bájna existencia realita alebo mýtus? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o bájnych tvoroch, ktoré sa zobrazujú v kultúre krajín po celom svete. Ako sme si povedali v rámci prvej časti, iný význam stelesňuje drak v západnej kultúre, a iný vo východnej. Dokonca je rozdiel aj v okrídlení týchto majestátnych tvorov. Pozrime sa teraz na jednotlivé draky v Japonsku, na mýtické draky či rozdiel…

Ako v Európe vznikal naftový raj? Máme na výber z 5 možností – 3. časť

0 icon

Všetko sa to začalo Volkswagenom TDI a všetko sa to mohlo skončiť Volkswagenom TDI. Takéto silné vyhlásenie si vyžaduje nevyvrátiteľné dôkazy. Ako v Európe rástol naftový prežitok? Prečo sa nafta stala obľúbeným palivom v Európe? V poslednej časti článku sa pozrieme na to, ako pomohli nafte rôzne dotácie, úľavy z daní a na to, ako sa európsky priemysel…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 1. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 1. Záhady monolitov neznámeho pôvodu

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Vo svete IT

Google Telefón: Ktoré funkcie robia z tejto aplikácie jednu z najžiadanejších aplikácií svojho druhu?

0 icon

V súčasnosti väčšina výrobcov smartfónov ponúka vo svojich zariadeniach predinštalovanú aplikáciu Telefón, ktorá plní svoj účel – telefonovanie. Jedna z aplikácií tohto druhu však vyčnieva nad ostatnými. Je ňou aplikácia Google Telefón. Tá bola po dlhú dobu dostupnou len pre hŕstku smartfónov, najmä pre telefóny Pixel a zariadenia zapojené v…

Pozrite sa, ako vidia naši domáci miláčikovia svet naokolo v porovnaní s nami

0 icon

Zaujímali ste sa niekedy, ako vidia svet naokolo naši domáci miláčikovia? Hneď v úvode treba povedať, že každý živočíšny druh vidí rozdielne. Zatiaľ čo my môžeme pokladať svet za vcelku farebným, tak mnoho zvierat vidí len malý podiel farieb. Na druhej strane treba povedať, že to platí vo viacerých prípadoch…

Fitbit už patrí pod Google. Čo to bude znamenať pre používateľov?

0 icon

Rick Osterloh, viceprezident divízie zariadení a služieb, ešte v novembri 2019 prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámil, že podpísali so spoločnosťou Fitbit dohodu, ktorej cieľom je akvizícia tohto giganta na poli s nositeľnou elektronikou. Looking forward to working with @parkjames & the really talented team @fitbit, excited about what we can…

Poľsko navrhuje zákon, ktorý garantuje „slobodu prejavu“ naprieč sociálnymi sieťami

0 icon

Poľská vláda navrhla nový zákon, ktorý by bojoval proti takzvanej politickej korektnosti online a podporoval slobodu prejavu. Píše spravodajský portál BBC.  Účelom nového zákonu je zabránenie spoločnostiam, ako je napríklad Facebook, v mazaní obsahu, či zakazovaní používateľov, ktorí neporušujú poľské zákony. Poliaci chcú, aby sociálne siete nemohli ľubovoľne mazať používateľov V prípade,…

Proscenic 850T – jeden z najdostupnejších robotických vysávačov so zabudovaným mopom za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Ani teba nebaví ručné vysávanie a radšej by si mal neustále čistú domácnosť bez nutnosti každý víkend, či nebodaj každý deň vyťahovať vysávač? Kúpa robotického vysávača nebola nikdy dostupnejšia, tak prečo sa stále trápiť s ručným vysávaním. Skvelým príkladom dostupnosti robotických vysávačov je aj model Proscenic 850T od overeného výrobcu,…

Armádny Magazín

Minister obrany Naď: „Rektorka im nepredĺžila zmluvu. Čo k tomu dodať, je to obrovská strata pre ľudstvo…“

0 icon

Slovensko, 19. január 2021 (AM) Na Akadémii policajného zboru v roku 2021 už ako pedagógovia nebudú pôsobiť poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a politológ Eduard Chmelár. Obaja známi akademici sa ako jedni z mála pravidelne kriticky vyjadrujú na adresu politikov súčasnej vládnej koalície.

Lavrov prehovoril o nebezpečenstve cenzúry v USA pre celý svet

0 icon

Rusko, 19. január 2021 (AM) - "Moskva dúfa, že americká spoločnosť nedovolí americkým elitám použiť cenzúru v ich vzájomnom boji," uviedol počas tlačovej konferencie ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Varoval, že ak sa tak nestane, „následky budú veľmi vážne“ nielen pre USA, ale pre celý svet, informovala agentúra RIA Novosti. Ruský minister

Francúzsko : Nepriateľské Rusko vynieslo nový špionážny satelit na orbit

0 icon

Francúzsko, 19. január 2021 (AM) - Tento nový satelit umiestnený na nízkej obežnej dráhe vo výške 480 kilometrov bude schopný poskytovať snímky vo vysokom rozlíšení vo dne aj v noci.     Bolo to na palube rakety Sojuz, ktorá vy

Uživia nás moria a oceány po atómovej vojne?

0 icon

Nemecko, 19. január 2021 (AM) - „Ak nastane atómová zima, svetová produkcia potravín sa razantne zníži. Vedci zisťovali do akej miery sa to dotkne lovu rýb,“ píše rakúsky list Der Standard.   „V súčasnosti vlastní atómovú zbraň deväť štátov. Podľa Medzinárodnej kampane za zrušenie atómových zbraní (International Campa

Delenie USA pokračuje: Bidenovci vyštvali z New Yorku najstaršie americké združenie vlastníkov palných zbraní

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM)  - "Joe Biden sľubuje, že „porazí NRA“. Kamala Harris kričí: „NRA musí

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali