Osem omylov ohľadom čínskeho Tibetu

Bratislava 26. novembra 2016 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)

 

Veľvyslanec ČĽR v SR J.E. LIN Lin vyvracia tvrdenia často publikované v slovenských médiách na tému Tibetu, krajiny, ktorá je súčasťou Číny

V októbri tohto roku navštívil 14. dalajláma Slovensko, čo započalo poškodenie vzťahov medzi Čínou a Slovenskom a pritiahlo pozornosť k otázkam súvisiacim s Tibetom. V médiách sa objavilo niekoľko klamlivých argumentov, ktoré prehĺbili nepochopenie čitateľov voči situácii. Úplne rešpektujem právo na vyjadrenie, ako slovenských médií tak jednotlivcov, ale taktiež si myslím, že je nutné čitateľom doplniť značný nedostatok všeobecných poznatkov, poukázať na prispôsobovanie sa väčšinovému názoru a objasniť skutočnosti k zámerne skresleným chybám.

Na snímke Mr. Lin Lin z Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v SR
Na snímke Mr. Lin Lin z Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v SR

Omyl číslo 1: Tibet je nezávislá krajina.

Toto tvrdenie je chybou v zdravom úsudku. Už v roku 1247 bola miestna tibetská vláda podriadená centrálnej cisárskej vláde a bola oficiálne zahrnutá do čínskeho teritória. Počas 700 rokov, ktoré nasledovali, vodcovia lokálnej tibetskej vlády po celý čas akceptovali kanonizáciu centrálnej vlády, uskutočnenie výnosov centrálnej vlády a uznávali Tibet ako administratívnu oblasť pod správou centrálnej vlády. Centrálna čínska vláda priamo kontrolovala lokálne administratívne orgány v Tibete, určovala a vysielala miestnych tibetských úradníkov, kontrolovala populáciu, a umiestňovala vojenské jednotky, aby ochraňovala hranice Číny v oblasti Tibetu, čím účinne vykonávala zvrchovanosť nad Tibetom. Je veľmi dôležité poznamenať, že dalajláma nebol v Tibete historicky nepretržite verejnosťou uznávaný ako vodca. V Tibetskej politickej a náboženskej tradícií prevládali škola Sakjapa a iné budhistické školy historicky podporované centrálnou čínskou vládou. Dalajláma a pančenláma tibetského buddhizmu školy Gelugpa si v Tibete vytvorili dominantné postavenie až vďaka podpore a kanonizácii čínskym cisárom dynastie Čching. Historicky vzaté, pokiaľ dalajláma nebol odobrený čínskou centrálnou vládou, bolo to nezákonné, takže najneskôr od 13. storočia bol Tibet neoddeliteľnou súčasťou čínskeho územia. Doposiaľ ho ešte nikdy žiadna krajina ani medzinárodná organizácia neuznali za samostatnú krajinu.

Omyl číslo 2: Anexia a okupácia Tibetu v roku 1951.

„Čína v roku 1951 anektovala Tibet a okupuje ho“ je vymyslená lož, ktorú 14. dalajláma vytvoril, aby si podvodom získal sympatie. Podľa vyššie uvedených informácií, Tibet je od 13. storočia čínskym územím a zvrchovanosť centrálnej čínskej vlády nad Tibetom nebola prerušená. V bojoch v rámci občianskej vojny v 40. rokoch 20. storočia sa centrálna čínska vláda zmenila, no po založení Čínskej ľudovej republiky v roku 1949 centrálna čínska vláda v roku 1951 podpísala s lokálnou tibetskou vládou dohovor o mierovom oslobodení a o prebratí správy nad Tibetom z rúk starej centrálnej vlády Kuomindangu a umiestnených vojsk. Je úplne absurdné tvrdiť, že ústredná vláda vykonáva jurisdikciu nad miestnou vládou a posádka vojakov je „agresiou a okupáciou“ Tibetu.

Omyl číslo 3: Tibeťania nie sú Číňania.

V slovenčine sa obyvatelia Číny nazývajú Číňania a obyvatelia Tibetu Tibeťania. Niektorí ľudia sa nesprávne domnievajú, že medzi Číňanmi a Tibeťanmi sú prirodzené rozdiely. V skutočnosti je to chybné pochopenie situácie. V čínštine termín Číňania označuje všetkých obyvateľov Číny, a aj keď hlavnou časťou populácie Číny sú Chanovia, pojem Číňania tiež zahŕňa Tibeťanov a ďalšie národnosti. Čína nie je krajina vytvorená výsostne Chanmi. V dejinách zároveň niektoré čínske národnostné menšiny vytvorili centrálnu vládu a vládli celej Číne, ako napríklad Mongoli, ktorí vytvorili dynastiu Juen a Mandžuovia, ktorí vytvorili dynastiu Čching. V dnešnej Číne sú všetky národnosti vlastníkmi krajiny, všetci sú členmi veľkej rodiny národností Číny.

Omyl číslo 4: Tibet má vlastný nezávislý národ, jazyk, zvyky a kultúru a má právo žiadať nezávislosť.

Čína je jednotná mnohonárodnostná krajina, ktorá sa spolu skladá z 56 národností vrátane Chanov, Tibeťanov a ďalších. Tibetská autonómna oblasť je v rámci krajiny oblasťou najhustejšie osídlená Tibeťanmi, ale okrem Tibeťanov tu žijú aj Mönpovia, Lhopovia, Chanovia, Chuejovia a iné národy. Tieto národy už od nepamäti žili zmiešane po mnoho genrácií, žili v pospolitosti a tvorili súdržné spoločenstvo. Je preto absurdné, aby sa jediná etnická skupina vyhovárala na svoju unikátnosť a žiadala nezávislosť Tibetu. Väčšina krajín sveta je mnohonárodnostných. Ak sa teda ustanoví takáto logika, svet bude v zmätku a dospeje k nekonečným vojnám a konfliktom. Napokon aj na Slovensku žijú, Maďari, Rómovia a Rusnáci, čo sú tiež národnostné menšiny. Mali by byť v duchu takejto logiky taktiež nezávislé?

Omyl číslo 5: Podporovanie „nezávislosti Tibetu“ je prejavom demokracie a pokroku.

„Samostatnosť Tibetu“ je produktom zasahovania imperialistov. V roku 1840, po jednej z Ópiových vojnen, sa Čína potápala do pozície polokoloniálnej krajiny a imperiálne mocnosti využili situáciu a začali si deliť vnútorné teritórium Číny vrátane Tibetu. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia Veľká Británia dvakrát začala agresiu proti čínskemu Tibetu. Keďže použitie sily v Tibete neprinieslo žiadané výsledky, Briti si vychovali pro-britské jednotky a v snahe odtrhnúť Tibet od Číny podporovali „nezávislosť Tibetu“. Vďaka rozhodnému boju čínskej vlády a ľudí však spiknutie „nezávislosti Tibetu“ nikdy neuspelo. Historické fakty ukazujú, že tzv. „nezávislosť Tibetu“ je snahou starých a novodobých imperialistov rozvíriť ambície Tibetu a provokovať. V súčasnosti s podporou protičínskych síl v západnom svete, sa separatistická skupina vedená 14. dalajlámom angažuje v „nezávislosti Tibetu“, ktorej účelom je obnoviť vládutie jednotlivca a malej skupiny teokratov nad Tibetom a podkopávať tak jednotu a územnú zvrchovanosť krajiny. Opýtajte sa svojich čitateľov aby porozmýšľali, či súhlasia, aby sa takéto konanie nazývalo „demokraciou a pokrokom“.

Omyl číslo 6: V Tibete nie sú ľudské práva a sloboda.

V prvom rade treba poukázať na to, že pod vládou 14. daljlámu v starom Tibete nebolo vôbec možné vravieť o ľudských právach a slobode. Starý Tibet bol odpradávna feudálnou spoločnosťou pod vládou miestnej teokracie. Spoločenský systém temnoty, zaostalosti a krutosti bol horší než nevoľnícky systém v stredovekej Európe. To je dôvod, pre ktorý v 50. rokoch 20. storočia čínska centrálna vláda v Tibete uskutočnila demokratické reformy. V roku 1959 čínska centrálna vláda pokročila v zavádzaní demokratických reforiem v súlade s vôľou tibetských obyvateľov, čím 95% z nich, v podobe miliónov nevoľníkov a otrokov, povstalo a bolo emancipovaných a po prvýkrát v histórii Tibetu bola zavedená rovnosť a základné ľudské práva a slobody. Žiadni važni odborníci na ľudské práva nemôžu poprieť, že demokratické reformy nevoľníctva začali v Tibete v roku 1959 a boli zároveň najväčším pokrokom v oblasti ľudských práv v celej jeho histórii ako aj rozvojom ľudských práv vo svete. Po viac než polstoročí rozvoja sa dnešný Tibet nedá porovnať s tým z 50. rokov. Dosiahol mnohé úspechy v oblasti hospodárstva, politiky, náboženstva, kultúry, vzdelania, vedy, zdravia, športu a v ďalších doménach. Tibetský ľud získal slobodu, rovnosť a dôstojnosť a môže si naplno užívať výdobytky modernej civilizácie.

Omyl číslo 7: 14. dalajláma je ochranca ľudských práv

Ak niekto vraví, že 14. dalajláma je „ochranca ľudkých práv“, mal by sa pozrieť na celkovú situáciu ľudských práv pod jeho vládou v starom Tibete. V starom Tibete bola zavedená temná vláda feudálneho otrockého systému a teokracie. Pod vládou tohto systému bolo 95% vtedajších obyvateľov nevoľníkmi a ako otroci nemali žiadne výrobné prostriedky, nieto ešte slobodu či ľudské práva. Otrokári ich mohli svojvoľne biť, trestať, predávať, zbavovať sa ich, väzniť, vyhubovať a týrať inými spôsobmi vrátane vypichovania očí, sťahovania kože, a mohli ich dokonca aj zabiť. 14. dalajláma a jeho rodina boli najväčšimi vlastníkmi nevoľníkov v starom Tibete a boli hlavní vodcovia systému miestnej teokracie. Príčinou rebélie a úteku dalajlámu do zahraničia v roku 1959 bol plán centrálnej vlády zaviesť v Tibete demokratické reformy a zrušiť nevoľníctvo. Nazývať dalajlámu „obrancom ľudských práv“ a nositeľom Nobelovej ceny za mier je preto obrovským výsmechom ľudským právam.

Omyl číslo 8: Dalajláma oznámil „politický dôchodok“ a nesnaží sa o osamostatnenie Tibetu.

To, že dalajláma oznámil „politický dôchodok“ a nesnaží sa o osamostatnenie Tibetu iba potvrdilo, že v minulosti bol zapojený do snáh o jeho samostatnosť a bol jeho politickým a náboženským vodcom. V roku 1959 po svojom úteku sa stal zakladateľom tzv. exilovej vlády a tzv. exilového parlamentu. V nezákonnej ústave je dalajláma explicitne označený ako politický a náboženský vodca. Dalajláma síce oznámil tzv. „politický dôchodok“, „tibetská exilová vláda“ však stále existuje a dalajláma je naďalej skutočným najvyšším vodcom tejto protičínskej separatistickej skupiny. Dalajláma trval v minulosti na nezávislosti Tibetu a neskôr volal po tzv. „strednej ceste“. Volal po vysokom stupni autonómie „rozšíreného Tibetu“. Bez ohľadu na to, ako sa jeho postoj zmenil, povaha pokusov o rozdelenie krajiny sa nezmenila. Mnoho faktov potvrdilo, že dalajláma sa vôbec nevzdal pokusov o nezávislosť Tibetu. Veľa európskych médií propaguje, že dalajláma chce len autonómiu, a ignorujú pri tom či už vedome alebo nevedome to, že „vysoký stupeň autonómie“ podľa dalajlámu vyžaduje zavedenie entity „rozšíreného Tibetu“, ktorá zahŕňa celé územie Tibetskej autonómnej oblasti a časti piatich okolitých provincií, no v dejinách nikdy neexistovala. Dalajláma žiada aj o odvelenie vojsk z území „rozšíreného Tibetu“ a vysťahovanie všetkých etnických skupín okrem Tibeťanov mimo „rozšírený Tibet“. Tu nejde len o faktickú nezávislosť, ale aj nezávislosť, ktorá obnáša etnickú čistku.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V britskom parlamente si minútou ticha uctili zavraždeného poslanca Amessa

0 icon

Londýn 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jessica Taylor/UK Parliament via AP)   Minútou ticha si v pondelok britský parlament uctil pamiatku dlhoročného poslanca Konzervatívnej strany Davida Amessa, ktorého počas stretnutia s občanmi v sobotu dobodal Brit somálskeho pôvodu Ali Harbi Ali. Polícia vyšetruje možný islamistický motív činu "Nikdy nedovolíme, aby páchatelia skutkov…

Šípky sú hodnotné pre množstvo vitamínov či minerálnych látok

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Šípky sú hodnotné pre množstvo vitamínov, minerálnych látok a flavonoidov. Pravidelnou konzumáciou extraktu zo šípok je možné znížiť hladinu cholesterolu v krvi, krvný tlak a tiež udržať optimálnu hladinu glukózy. Na sociálnej sieti to pripomenul Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto…

Borrell: EÚ je pripravená prijať ďalšie sankcie voči Bielorusku

0 icon

Brusel 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Bandic)   Európska únia je pripravená uvaliť sankcie na bieloruskú štátnu leteckú spoločnosť Belavia s cieľom zastaviť nelegálnu migráciu do EÚ. Oznámil to v pondelok šéf európskej diplomacie Josep Borrell, píše agentúra AFP "Sme pripravení implementovať sankcie voči štátnej (leteckej) spoločnosti Bieloruska," povedal Borrell po…

Slovinský premiér viní z nárastu infekcií demonštrantov

0 icon

Ľubľana 18. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovinský premiér pripísal nárast prípadov nákazy ochorením COVID-19 v krajine protestom zo začiatku mesiaca, ktoré sprevádzali strety polície a oponentov očkovania a pandemických obmedzení Janez Janša sa tak vyjadril, keď v parlamente odpovedal na kritiku opozície za to, že polícia použila na demonštrantov…

Víťaz primárok Márki-Zay chce posilniť jednotu opozície

0 icon

Budapešť 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Kandidát opozície na post predsedu maďarskej vlády pre budúcoročné parlamentné voľby Péter Márki-Zay označil v pondelok za najdôležitejšiu úlohu nadchádzajúcich týždňov vybudovať jednotu opozície V rozhovore pre komerčnú spravodajskú stanicu Inforádió Márki-Zay priznal, že v priebehu primárok mal konflikty s viacerými opozičnými politikmi,…

Muž chcel podpáliť ženu, obvinili ho z pokusu o vraždu

0 icon

Trenčín 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)   Obvineniu z pokusu o vraždu čelí 47-ročný Myjavčan. V piatok (15.10.) ráno mal pod vplyvom alkoholu poliať benzínom 28-ročnú ženu a zapáliť ju. Po vzniku požiaru z miesta ušiel. Polícia ho v krátkej dobe vypátrala a zadržala. Súd akceptoval návrh trenčianskeho…

Stovky ľudí pochodovali za bezpečnú a legálnu interrupciu

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Stovky ľudí sa v pondelok podvečer zhromaždili v Bratislave, aby podporili bezpečnú a legálnu interrupciu. Reagovali tak na návrh zákona o pomoci tehotným ženám, o ktorom by mal parlament definitívne rozhodnúť na nadchádzajúcej schôdzi Pochod za reprodukčnú spravodlivosť organizovala iniciatíva Nebudeme ticho vo…

Novým primátorom Ríma bude Roberto Gualtieri, vyplýva z exit pollov

0 icon

Rím 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Gregorio Borgia)   Za nového primátora si obyvatelia talianskej metropoly Rím zvolili bývalého ministra financií hospodárstva Roberta Gualtieriho. Vyplýva to z výsledkov exit pollov zverejnených v pondelok, informuje agentúra AFP Gualtieri, ktorý kandidoval za stredoľavú Demokratickú stranu, v druhom kole volieb s veľkým náskokom porazil kandidáta…

Bielorusko zastavuje bežnú starostlivosť v štátnych klinikách, aby sa viac zdrojov sústredilo na infikovaných

0 icon

Minsk 18. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Bielorusko v pondelok prikázalo zastavenie bežnej medicínskej starostlivosti v štátnych klinikách s cieľom venovať viac zdrojov pre pacientov infikovaných koronavírusom Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že k službám, ktoré pozastavujú, patria vyšetrenia a skríningy, fyzioterapia a stomatológia. Bielorusko zasiahla silnejúca vlna nákaz koronavírusom a denne…

EÚ predĺžila sankcie voči Islamskému štátu a al-Káide

0 icon

Brusel/Luxemburg 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ibaa News Agency, via AP)   Rada ministrov zahraničných vecí EÚ predĺžila na svojom pondelňajšom zasadnutí v Luxemburgu o ďalších 12 mesiacov sankcie voči Islamskému štátu (IS), organizácii al-Káida a osobám, skupinám či podnikom, ktoré sú na nich napojené Sankcie tak aktuálne platia do 31. októbra…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Trianon a historik

0icon

Trianon a historik. Trianon predstavuje sto rokov hnisajúci vred v hlave každého Maďara. Chrastičku zmierenia vždy 4. júna rozožerie celoštátny plač a škrípanie zubov na panychíde za veľkým Uhorskom. Krutovládu Maďarov nad porobenými národmi ukončila prvá svetová vojna.  Oni sa s tým nevedia zmieriť. Stále kujú pikle a hľadajú spôsob, aby…

Gustáv Murín

Umelo škandalizovaný Kažimír zažíva vlastnú "medicínu"

0icon

Rozhľadenejším je dávno jasné, že sa tu k moci dostala politická zberba na čele s Psychopatovičom, ktorá nemá zábrany porušovať nielen všetko čo nasľubovali, ale prekračovať aj elementárne hranice politickej etiky a zásad demokracie. Takže tu máme už nimi osvedčené divadielko, kedy potrebujú dostať „svojho človeka“ na vyhliadnuté miesto a tak to miesto „vyčistia“. Technológia…

Marek Tencer

Cenzúra už zasiahla aj mňa a to za posledný mesiac až dvakrát.

0icon

Ako to celé začalo? Dňa 26.4.2020 som na Sme napísal článok "Prečo moje rúško neochráni teba a tvoje mňa." V diskusii pod článkom bolo 100 percent negatívnych reakcii a tak môj blog po niekoľkých hodinách od napísania presunuli na vedlajšiu stránku Sme čo sa rovnalo cca pätinovej čítanosti oproti čítanosti…

Peter Štrba

Jordan Peterson a ďalšia tvrdá feministka

0icon

Prinášam vám ďalší výborný rozhovor, v ktorom sa kanadský profesor psychológie Jordan Peterson rozpráva tentoraz s redaktorkou magazínu GQ Helen Lewisovou. O zaujímavosti tejto diskusie svedčí aj fakt, že v počte pozretí na YouTube (42 miliónov) prekonala ešte aj tú známejšiu s Kathy Newmanovou z Channel 4 (33 miliónov). Témami…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0icon

Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

0 icon

V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

0 icon

Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

0 icon

Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…

Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

0 icon

Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa nedokáže…

Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

0 icon

Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

Armádny Magazín

Zomrel bývalý minister zahraničných vecí USA a vojenský vodca Colin Powell

0 icon

USA, 18. október 2021 (AM) – Colin Powell, bývalý americký minister zahraničných vecí a vojenský vodca, vedúci zboru náčelníkov štábov , zomrel vo veku 84 rokov . Príčinou smrti boli komplikácie koronavírusovej infekcie, informovala jeho rodina na Facebooku. Zdôrazňuje sa, že napriek očkovaniu ochorel.   Generál Colin Powell urobil kariéru ako prof

Signum laudis, najvyššie vojenské vyznamenanie Rakúsko-Uhorska

0 icon

Slovensko, 18. október 2021 (AM) –  Signum laudis je najvýznamnejším vojenským vyznamenaním Rakúsko-Uhorska. Tvorcom tohto vysokého vojenského vyznamenania bol v roku 1890 rakúsky cisár František Jozef I. a vyznamenanie predstavovalo formu cisárskeho uznania za obzvlášť hrdinský vojenský čin. Existov

Politológ Satanovskij varuje pred rizikom 3.svetovej vojny v dôsledku japonského revanšizmu

0 icon

Rusko, 18. október 2021 (AM) – Politológ sa vyjadril k vyhláseniam japonského premiéra Fumia Kišidu, ktorý považoval za potrebné v blízkej budúcnosti zrevidovať obrannú stratégiu krajiny, pričom v nej položil možnosť preventívneho úderu na nepriateľské vojenské ciele.   Najnovšie vyhlásenia japonských úradov naznačujú, že sa krajin

Odpoveď amerického herca Deana Reeda na Solženicynove klamstvá o ZSSR

0 icon

USA, 18. október 2021 (AM) – Pred 50 rokmi dal populárny americký spevák a herec Dean Reed slušnú odpoveď na ohováranie Sovietskeho zväzu disidentovi Alexandrovi Solženicynovi. Hercove slová po polstoročí nestratili na aktuálnosti.   Myslím si, že mnohí budú súhlasiť, že nikto zo spisovateľov sovietskej éry nespôsobil tak obrovské škody na…

Ukrajina sa stáva kolóniou Veľkej Británie

0 icon

Ukrajina, 17. október 2021 (AM) – Londýn má v úmysle podporovať ukrajinské námorníctvo dodávkami rakiet a vojnových lodí. Podľa veľvyslanca Ukrajiny vo Veľkej Británii Vadima Prystajka budú na Ukrajine čoskoro ďalšie dve operačné vojnové lode. Pôjde o dve mínolovky na boj proti pri pobreží krajiny. Potom sa začne výstavba ďalších dvoch lodí: jednej…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali