Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách. Ktorými z nich sú už dnes deti na Slovensku povinne očkované?

Bratislava 29. novembra 2020 (HSP/Lekárnici za život/Foto:Pixabay)

 

Lekárnici na svojich stránkach publikovali článok, v ktorom vysvetľujú proces výroby vakcín, a to aj tých, na ktorých výrobu boli použité bunky orgánov potratených detí. Jednou takou má totiž byť zaočkované obrovské množstvo svetovej populácie proti koronavírusu. Ich článok vám prinášame v plnom znení

očkovanie vakcína injekcia
Ilustračné foto

Príprava jednotlivej očkovacej vakcíny pozostáva z viacerých krokov za použitia komplikovaných laboratórnych a technologických postupov. Veľmi zjednodušene ich môžeme charakterizovať nasledovne:

Ako prvé je potrebné namnoženie patogénu, ktorý bude neskôr stimulovať imunitnú odpoveď. Proteíny alebo DNA daného patogénu (teda pôvodcu ochorenia), získané z rôznych materiálov (krv, sliny, chrasty, tekutina z vezikúl…) potrebujú rásť na určitom rastovom materiáli – vírusy rastú na primárnych bunkách alebo bunkových líniách; baktérie rastú v potrebných bioreaktoroch a rekombinantné proteíny môžu byť generované buď na kvasinkách, baktériách alebo bunkových kultúrach.

Druhým krokom je uvoľnenie a izolácia daného patogénu  z rastového materiálu. Snahou je získať čo najviac materiálu, ktorý je následne purifikovaný, teda očistený použitím viacerých separačných techník.

Po získaní patogénu sa spracuje podľa toho, či je cieľom získať typ vakcíny so živým, ale atenuovaným, teda oslabeným vírusom, inaktivovaný typ, rekombinantný alebo toxoidový typ vakcíny. Následne sa pridávajú adjuvanciá, ktoré posilňujú odpoveď imunitného systému, a taktiež ďalšie pomocné látky, ktoré napomáhajú samotnej aplikácii očkovacej látky (1,2).

Komplikovaný proces prípravy očkovacej vakcíny, už ako bolo vyššie uvedené, zahŕňa použitie bunkových kultúr, ktoré konkrétny patogén napadne, v nich rastie, dozrieva a množí sa. Použité sú mnohé typy bunkových kultúr získané z viacerých zdrojov. Ide jednak o opičie embryonálne alebo obličkové bunky, kuracie a králičie embryá a žiaľ, taktiež aj ľudské embryonálne bunky.

Okrem toho, že je používanie ľudských embryonálnych buniek neetické, o to viac znepokojivým faktom je, že tieto ľudské embryonálne bunky boli v mnohých prípadoch získané zo selektívne potratených detí. V rámci vedeckého výskumu sa používajú viaceré typy ľudských embryonálnych buniek, ktorým je venovaný samostatný článok. Pri príprave vakcín sú využívané dve hlavné bunkové línie, získané v 60-tych rokoch minulého storočia zo zdravých potratených plodov. Ide o bunky WI-38, izolované z pľúc plodu ženského pohlavia potrateného na konci tretieho mesiaca a bunky MRC-5, ktoré sú taktiež pľúcnymi bunkami dieťaťa potrateného v 14. týždni vývinu. Neskôr, v roku 1985, sa objavila nová bunková línia – PER C6, izolovaná z buniek sietnice 18-týždňového dieťaťa, ktorá sa v súčasnosti používa v laboratóriách na vytvorenie vakcíny proti Ebole a HIV (3,4).

Ak by ste si mysleli, že problematika využitia daných neetických vakcín sa nás na Slovensku netýka, mýlite sa. V nasledovnej tabuľke je uvedený prehľad vakcín, ktoré sú na Slovensku bežne dostupné a používané.  Zvýraznené sú vakcíny, ktoré sú povinné, resp. sú v kombinácii s vakcínou, ktorá patrí medzi povinné očkovanie.

tabuľka, vakníca embryá
Vakcína proti osýpkam, priušnici, rubeole, ružienke a ovčím kiahňam využíva bunky z potratených detí pod kódmi MRC- 5 a WI-38.

 

Aké sú morálne a etické pohľady na používanie týchto vakcín?

Etická dilema spôsobená zavedením týchto očkovacích látok do praxe je opodstatnená. Na jednej strane stojí pacient alebo rodič, ktorý chce očkovaním chrániť seba či svoje dieťa pred ochorením. Na strane druhej však stojí morálny zákon a pohľad na pôvod týchto vakcín a spôsob ich prípravy. Ak by sa tieto vakcíny testovali iba na pacientoch bez ich súhlasu (podobne ako to bolo pri experimentoch so syfilisom Tuskegee), čítali by ste o tom na prvých stránkach novín a osoby zodpovedné za porušovanie práv pacientov by sa museli zo svojich činov verejne zodpovedať. V prípade týchto vakcín výskumníci avšak nielenže nedostali súhlas od výskumných subjektov, ale zámerne v procese ich prípravy siahli na niečí život. Napríklad, len pri vývoji bunkovej línie WI-38 bolo potratených až 80 jednotlivých plodov (5,6). Napriek tomu, že sa argumentuje faktom, že už pre získanie týchto línii neprebiehajú ďalšie potraty, je treba upozorniť na fakt, že tieto bunky majú obmedzený počet svojich množení, a teda sa dá predpokladať, že skôr či neskôr ich bude treba nahradiť novou bunkovou líniou, čo si bude vyžadovať ďalšie embryonálne bunky. A teda ďalšie potraty.

K tejto spornej otázke sa podrobnejšie vyjadrila v roku 2005 Pápežská akadémia pre život (7) v a taktiež Kongregácia pre náuku viery v Inštrukcii Dignitas personae (8).

Vyjadrenie Katolíckej cirkvi v otázke používania očkovacích látok bolo na Slovensku zahrnuté v Stanovisku Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (ďalej len Subkomisia) z roku 2013, kde sa kladie dôraz, aby sa veriaci snažili o využitie očkovacích látok, ktoré neboli vyvinuté na neeticky získaných embryonálnych bunkách, ale aby využili ich alternatívy. Avšak, v prípade, že:

„nie je k dispozícii očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím bunkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní – vzhľadom na závažné dôvody ochrany života a zdravia svojho dieťaťa – dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou.“

Následne Subkomisia naliehavo vyzýva a povzbudzuje zodpovedné inštitúcie, aby boli dostupné vakcíny vyrobené eticky vhodným spôsobom (9).

Nie je však už len využitie takýchto vakcín vlastne súhlas s vykonaným Zlom, ktoré sa vykonalo na týchto potratených deťoch?

V Encyklike Evangelium Vitae z roku 1995 sa v bode 58 uvádza, že

„umelý potrat má rysy, ktoré ho robia osobitne vážnym a odsúdeniahodným zločinom. II. vatikánsky koncil ich spolu so zabíjaním detí definuje ako „odporný zločin“ “ (10).

V tomto istom dokumente je spomenuté, že Pápež Pius XI v encyklike Casti connubii odmietol nepravé ospravedlňovanie umelého potratu a Pápež Pius XII

„odsúdil akýkoľvek priamy potrat, to jest každý čin, ktorý priamo smeruje k zabitiu ešte nenarodeného ľudského života, „nezávisle od toho, či je zabitie cieľom, alebo je len prostriedkom k cieľu““ (11,12).

Týmto prostriedkom k cieľu sa dá chápať  práve použitie buniek potratených detí pre prípravu vakcín. Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s „odporným zločinom“ zapájajú tri kategórie osôb, a to:

 1. tí, ktorí vakcíny vyrábajú
 2. tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu
 3. tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici)
 4. tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (pacienti, rodičia, deti…)

Je zjavné, že najväčšiu mieru spoluzodpovednosti nesú osoby uvedené v prvej kategórii, avšak rovnako nesú mieru spoluzodpovednosti aj morálne autority, ktoré v tejto veci mlčia (biskupi, kňazi). Pre ľudí v poslednej kategórii je úlohou hlavne zvážiť potrebu danej vakcíny a najmä skúmať ich pôvod a spôsob prípravy.

Aká je dostupnosť alternatívnych vakcín na Slovensku?

Na Slovensku sa používajú aj také vakcíny, ktoré pri svojej príprave nevyužívali amorálnym spôsobom získané ľudské embryonálne bunky, a teda je možnosť využiť túto alternatívu. Problematickejšie sú kombinované vakcíny, pričom niekedy len jeden z prítomných antigénov bol namnožený na ľudských embryonálnych bunkách (napr. M-M-RVAXPRO). Na trhu bola medzičasom dostupná aj vakcína proti príušniciam (MumpsVax, Merck), ktorú sa v roku 2010 firma Merck rozhodla už ďalej nevyrábať (13).

Žiaľ, vakcína proti ružienke (rubeolla), ktorá spadá pod povinné očkovanie, a ktorá by bola pripravovaná na iných než MRC-5 bunkách, je dostupná len v Japonsku, kde u nás známu M-M-RVAXPRO vakcínu zakázali kvôli nežiaducim účinkom (14). Konkrétne The Kitasato Institute vyrába vakcíny proti ružienke zvané Takahashi, TO-336 a Matuba, pripravované na bunkách z obličky králika, a Matuura pripravovanú na bunkách z embrya prepelice. Chemo-séro-terapeutický výskumný ústav Kaketsuken vyrába vakcínu proti nákazlivej žltačke typu A zvanú Ainmugen, pripravenú na bunkách z opičej obličky (15), pričom u nás je dostupná len vakcína pripravovaná na MRC-5 ľudských embryonálnych bunkách. Na Európskom a Slovenskom trhu je v súčastnoti dostupnosť týchto vakcín sťažená a pre pacienta takmer nemožná.

Okrem ružienky, je ďalší problém s vakcínou proti ovčím kiahňam Varivax®, ktorá využíva taktiež MRC-5 ľudské embryonálne bunky, a ku ktorej niet alternatívy.

Čo ďalej?

Problematikou etického hľadiska na používanie týchto sporných vakcín sa už dávno zaoberajú mnohé inštitúcie a aktivisti. Je namieste uplatniť vyššie uvedené odporúčanie Pápežskej akadémie pre život:

„Čo sa týka ochorení, proti ktorým niet alternatívnych vakcín, ktoré by boli dostupné a morálne akceptovateľné, je správne zdržať sa použitia týchto vakcín, ak je to možné urobiť bez vystavenia detí (a nepriamo celého obyvateľstva ako takého) značnému zdravotnému riziku.“

Preto je povinnosťou lekárov, zdravotníckych pracovníkov a rodičov prejsť k alternatívnym vakcínam (ak existujú) a taktiež vytvárať tlak na politických predstaviteľov a zdravotníctvo, aby boli sprístupnené na Slovenskom trhu morálne prijateľné vakcíny.

 

Zdroje:

 1. https://www.vaccineseurope.eu/about-vaccines/key-facts-on-vaccines/how-are-vaccines-produced/
 2. https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/Prehlad_vakcin_v_povinnom_ockovani_a_popis_ich_pomocnych_latok.pdf
 3. https://rtl.org/educational-materials/vaccines-abortion/?fbclid=IwAR0EXVj9NH–NXqH1v-w4T5gJO9mCGEuUVeJNWHVyd_FkshpMwg3aiTQh4s
 4. http://www.vzbb.sk/biozbrane/sk/clanky/variola.php
 5. http://www.cogforlife.org/vaccines-abortions/
 6. http://lekarniciprozivot.cz/wp-content/uploads/2017/01/VAKC%C3%8DNY-VYR%C3%81B%C4%9AN%C3%89-KULTIVAC%C3%8D-NA-BU%C5%87K%C3%81CH-Z%C3%8DSKAN%C3%9DCH-Z-POTRACEN%C3%9DCH-LIDSK%C3%9DCH-PLOD%C5%AE.pdf
 7. http://cogforlife.org/vaticanresponse.pdf
 8. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_en.html a zhrnutie kbs https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dignitatis-personae-dostojnost-osoby
 9. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-kbs/c/stanovisko-k-niektorym-etickym-aspektom-povinneho-ockovania
 10. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/hladat/p/dokumenty-papezov/c/evangelium-vitae
 11. Casti Connubii (31 decembra 1930), II: AAS 22 (193O), 562-592
 12. Prejav k účastníkom lekársko-biologickej únie sv. Lukáša (12. novembra 1944): Prejavy a rozhlasové posolstvá VI, (1944-1945), 191; porov. Prejav k účastníčkam Kongresu Katolíckej únie talianskych pôrodných asistentiek (29. októbra 1951), II: AAS 43 (1951), 838.
 13. http://www.jabs.org.uk/single-vaccines.html
 14. https://www.vaccineconfidence.org/japan-why-japan-banned-mmr-vaccine/
 15. https://zenit.org/articles/on-vaccines-made-from-cells-of-aborted-fetuses/

Článok pôvodne vyšiel na stránkach LZZ.sk

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Francúzsky veľvyslanec bol nútený odísť z Bieloruska; vyzval ho na to Minsk

0 icon

Minsk/Paríž 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Shelega/BelTA)   Veľvyslanec Francúzskej republiky v Minsku Nicolas de Bouillane de Lacoste v nedeľu na žiadosť bieloruského ministerstva zahraničných vecí odcestoval z krajiny. Ako informovala agentúra AFP, bieloruský rezort diplomacie francúzskeho veľvyslanca vyzval, aby krajinu opustil do pondelka 18. októbra Hovorkyňa francúzskeho veľvyslanectva v Minsku…

Alžbeta II. sa chystá na platinové jubileum; aby bola vo forme, vyradila drinky

0 icon

Londýn 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ben Stansall, Frank Augstein)   Britská kráľovná Alžbeta II. sa na radu svojich lekárov údajne vzdala svojho každovečerného alkoholického drinku, aby bola vo forme na budúci rok, keď oslávi 70. výročie svojho nástupu na trón, informoval mesačník Vanity Fair Odporúčanie lekárov nesúvisí so zdravotným stavom panovníčky,…

Americký Federálny úrad pre energetiku odhaduje, že kúrenie plynom v krajine zdražie o 30 %

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Náklady obyvateľov USA na vykurovanie podľa amerického Federálneho úradu pre energetiku (EIA) počas tejto zimy prudko stúpnu. Účty za teplo v prípade tých domácností, ktoré na kúrenie používajú zemný plyn, sa počas októbra až marca zvýšia o 30 percent, uviedol EIA Tí, ktorí používajú…

Predvolanie Trumpa by spustilo „cirkus“, tvrdí republikán z Kongresu

0 icon

New York 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Predvolanie amerického exprezidenta Donalda Trumpa na výpoveď pred kongresmanmi by vytvorilo "cirkus" – to však neznamená, že k tomu nedôjde. Uviedol to v nedeľu republikánsky člen osobitného výboru Snemovne reprezentantov vyšetrujúceho januárový útok na sídlo Kongresu. Informovali o tom noviny New York…

Maďarský opozičný premiérsky kandidát Márki-Zay: Fidesz spustí kampaň ohovárania

0 icon

Budapešť 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Maďarská vládna strana Fidesz pripravuje mohutnú ohováračskú kampaň pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, varoval v nedeľu večer Péter Márki-Zay, ktorý vyhral druhé kolo primárnych volieb kandidáta opozície na post predsedu vlády do volieb 2022 Márki-Zay, ktorý je primátorom mesta Hódmezővásárhely a v primárkach bol…

Kamenický zo Smeru musel ísť do karantény po televíznej diskusii s Igorom Matovičom. Jeden z ministrových poradcov mal pozitívny PCR test

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel, Alexandra Čunderlíková)   Exminister financií a podpredseda strany Smer-SD Ladislav Kamenický sa nemohol zúčastniť včerajšieho protivládneho protestu v Rimavskej sobote kvôli tomu, že nastúpil do domácej karantény po spoločnej televíznej debate s vicepremiérom Igorom Matovičom (OĽaNO). Ladislav Kamenický v nedeľu ráno oznámil, že…

Politici aj polícia reagujú na nepokoje na zápase Slovan – Spartak. Podľa Tarabu sa vedenie polície malo venovať skôr futbalu, nie protestu v Rimavskej Sobote

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj, Ján Krošlák)   Prečítajte si reakcie politikov a komentátorov na včerajšie šokujúce udalosti na futbalovom zápase FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava, ktorý bol zrušený v prvom polčase po tom, ako desiatky "fanúšikov" prenikli na hraciu plochu a pobili sa na nej. Opozičný…

Nemecké policajné odbory žiadajú kontroly na hraniciach s Poľskom

0 icon

Berlín 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Nemecké policajné odbory vyzvali na zavedenie dočasných kontrol na hranici s Poľskom v súvislosti s migrantmi prichádzajúcimi z Bieloruska. Predseda odborového zväzu Spolkovej polície Heiko Teggatz túto požiadavku odôvodnil vysokým počtom neoprávnených prekročení hranice a zdravotnými rizikami pre pracovníkov polície, informoval v pondelok denník…

Gašparík o výtržnostiach: „Neočakávate to na Slovensku v 21. storočí“

0 icon

Trnava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Tréner trnavských futbalistov Michal Gašparík bol sklamaný z osudu nedeľňajšieho derby proti bratislavskému Slovanu. Šláger 11. kola Fortuna ligy medzi Spartakom a úradujúcim majstrom sa nedohral pre násilnosti, ktoré sa udiali priamo na trávniku Štadióna Antona Malatinského. Domácim teraz hrozí kontumácia a Gašparík…

Kauzou Gemerský mlyn sa bude súd zaoberať koncom októbra

0 icon

Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Kauzou Gemerský mlyn, kde boli pôvodne neprávoplatne odsúdení Jozef Valo a Ľubomír Neslušan, sa bude opätovne zaoberať Okresný súd (OS) Bratislava II, a to 26. októbra. Vyplýva to z rozpisu jeho činnosti Prvostupňový súd sa vecou bude zaoberať nanovo potom, čo jeho rozsudok Krajský…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Tencer

Cenzúra už zasiahla aj mňa a to za posledný mesiac až dvakrát.

0icon

Ako to celé začalo? Dňa 26.4.2020 som na Sme napísal článok "Prečo moje rúško neochráni teba a tvoje mňa." V diskusii pod článkom bolo 100 percent negatívnych reakcii a tak môj blog po niekoľkých hodinách od napísania presunuli na vedlajšiu stránku Sme čo sa rovnalo cca pätinovej čítanosti oproti čítanosti…

Peter Štrba

Jordan Peterson a ďalšia tvrdá feministka

0icon

Prinášam vám ďalší výborný rozhovor, v ktorom sa kanadský profesor psychológie Jordan Peterson rozpráva tentoraz s redaktorkou magazínu GQ Helen Lewisovou. O zaujímavosti tejto diskusie svedčí aj fakt, že v počte pozretí na YouTube (42 miliónov) prekonala ešte aj tú známejšiu s Kathy Newmanovou z Channel 4 (33 miliónov). Témami…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0icon

Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

Ivan Holek

Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

0icon

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

Marián Moravčík

Ako médiá modelujú myšlienkové automatizmy

0icon

Lebo Fico Vari každý si všimol, že médiá hlavného prúdu majú svoje obľúbené záporné postavičky, s ktorými sa spájajú len samé negatívne veci. Jednou z takých je aj Robert Fico. Je možné, že keby sme podrobne prehľadali ich internetové archívy, nenašli by sme o Robertovi Ficovi ani jednu pozitívnu zmienku.

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

0 icon

V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

0 icon

Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

0 icon

Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…

Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

0 icon

Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa nedokáže…

Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

0 icon

Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

Armádny Magazín

Politológ Satanovskij varuje pred rizikom 3.svetovej vojny v dôsledku japonského revanšizmu

0 icon

Rusko, 18. október 2021 (AM) – Politológ sa vyjadril k vyhláseniam japonského premiéra Fumia Kišidu, ktorý považoval za potrebné v blízkej budúcnosti zrevidovať obrannú stratégiu krajiny, pričom v nej položil možnosť preventívneho úderu na nepriateľské vojenské ciele.   Najnovšie vyhlásenia japonských úradov naznačujú, že sa krajin

Odpoveď amerického herca Deana Reeda na Solženicynove klamstvá o ZSSR

0 icon

USA, 18. október 2021 (AM) – Pred 50 rokmi dal populárny americký spevák a herec Dean Reed slušnú odpoveď na ohováranie Sovietskeho zväzu disidentovi Alexandrovi Solženicynovi. Hercove slová po polstoročí nestratili na aktuálnosti.   Myslím si, že mnohí budú súhlasiť, že nikto zo spisovateľov sovietskej éry nespôsobil tak obrovské škody na…

Ukrajina sa stáva kolóniou Veľkej Británie

0 icon

Ukrajina, 17. október 2021 (AM) – Londýn má v úmysle podporovať ukrajinské námorníctvo dodávkami rakiet a vojnových lodí. Podľa veľvyslanca Ukrajiny vo Veľkej Británii Vadima Prystajka budú na Ukrajine čoskoro ďalšie dve operačné vojnové lode. Pôjde o dve mínolovky na boj proti pri pobreží krajiny. Potom sa začne výstavba ďalších dvoch lodí: jednej…

Americké spravodajské služby „zaspali“ vývoj novej čínskej hypersonickej rakety

0 icon

USA, 17. október 2021 (AM) – Americká rozviedka "zaspala" čínsky vývoj novej hypersonickej rakety, ktorá je schopná dosiahnuť na územie USA a súčasne nosiť jadrové zbrane. Čína testovala hypersonickú jadrovú raketu, ktorá obehla zemeguľu a zasiahla cieľ, čo veľmi prekvapilo americké spravodajské služby. "Nevieme, ako to urobili," Informuje o tom denní

V Spojených štátoch označili ruskú stíhačku Su-27 za jednu z najlepších na svete

0 icon

USA, 17. október 2021 (AM, Sputnik) –Ruská stíhačka Su-27 je jednou z najlepších stíhačiek štvrtej generácie na svete. Napísal o tom 15. októbra americký

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali