Občianske združenie Slavica v Nitre vydáva „slovanské knihy“ /2/. Ľudovít Štúr „Slovanstvo a svet budúcnosti“

Nitra 23. decembra 2016 (HSP/Foto:OZ Slavica)

 

Občianske združenie Slavica v Nitre vydalo knihu Ľudovíta Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti ako svoj príspevok k roku Ľudovíta Štúra za svoje vlastné prostriedky, a to najmä zásluhou Miloša Zverinu, ktorý je na čele tohto združenia.

10. septembra 2015 v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave vodou z Dunaja a lipovou vetvičkou slávnostne pokrstili knihu Ľudovíta Štúra: Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorá nesie podtitul Posolstvo Slovanov z brehov Dunaja. Knihu spolu s Milošom Zverinom pokrstil radca - vyslanec Ruskej republiky Andrej Šabanov. Foto: OZ Slavica
10. septembra 2015 v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave vodou z Dunaja a lipovou vetvičkou slávnostne pokrstili knihu Ľudovíta Štúra: Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorá nesie podtitul Posolstvo Slovanov z brehov Dunaja. Knihu spolu s Milošom Zverinom pokrstil radca – vyslanec Ruskej republiky Andrej Šabanov. Foto: OZ Slavica

Spis Ľudovíta Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti vyvoláva u nás od svojho vzniku protirečivé názory. Dielo vzniklo v pohnutej dobe. 21. novembra 1849 v Bratislave pred Grassalkovičovým palácom bol oficiálne rozpustený zbor slovenských dobrovoľníkov, ktorý sa v revolučných rokoch 1848-49 zapojil do bojov na strane Viedne. Tá nás však pohodila ako korisť maďarskému šovinizmu, proti ktorému sa postavili slovenskí dobrovoľníci. Naše úsilie o národnú svojbytnosť v revolučných rokoch 1848-1489 skončilo neúspešne.

Ľ. Štúr bol postavený pod policajný dozor. To mu však nezabránilo, aby začal písať svoje úvahy o budúcnosti Slovanov v utvárajúcom sa politickom systéme Novej Európy, ktorý mal silné protislovanské zameranie. Dielo Slovanstvo a svet budúcnosti Ľ. Štúr, podľa záverov, ku ktorým došiel pri svojom bádaní V. Matula (1928-2011), dokončil už v roku 1851. Teda dva roky po revolučných rokoch 1848-49. Spis podľa V. Matulu bol pôvodne určený ako seriál článkov pre záhrebské všeslovanské noviny vydávané v nemčine Südslawische Zeitung. Dodnes nemožno jednoznačne povedať, či v týchto novinách vyšiel. Ako však ďalej vyplýva zo Štúrových listov z 20. júla 1853 a 30. júna 1855  M. F. Rajevskému, pôsobiacemu vtedy na ruskom vyslanectve vo Viedni, prostredníctvom neho zasiela spis do Ruska. Zrejme po známom slavistovi V. I. Lamanskom, ktorý uviedol, že spis dostal počas svojho pobytu v Uhrách roku 1862 od nemenovaného priateľa Ľ. Štúra.

K prvému vydaniu publikácie v Rusku došlo roku 1867, ktoré bolo pripravené ako základné dielo pri príležitosti Slovanského zjazdu v danom roku v Moskve. Titulný list vydania znel: „Slavjanstvo i mir buduščego. Poslanije slavjan s beregov Dunaja Ljudevita Štura. Perevod neizdannoj nemeckoj rukopisi s primečanijami Vladimíra Lamanskogo. Izdanie Imperatorskogo obščestva istoriji i drevnostej rossijskich pri moskovskom universitete.“

Druhé vydanie tohto diela vyšlo v Petrohrade roku 1909, a v pohnutej dobe pred Prvou svetovou vojnou to nebol len zdvorilostný, ale priam burcujúci akt, na ktorom mal záujem aj cár, ako o tom svedčí aj titulný list: „Izdanije Obščestva revnitelej russkago istoričeskago prosveščenija v pamjať Imperatora Aleksandra III. Na sredstva fonda imeni grafa P. S. Stroganova i I. P. Chruščova. Slavjanstvo i mir buduščago. Poslanije Slavjanam s´ beregov Dunaja Ljudevita Štura. Perevod neizdannoj nemeckoj rukopisi, s´ primečanijami V. I. Lamanskago. Vtoroje izdanije s´ biografiev L. Štura i dopolniteľnymi primečanijami prof. T. D. Florinskago i portretom avtora pod  redakciej K. Ja. Grota i T. D. Florinskago.“ Nasleduje pečať vydavateľa a miesto a rok vydania: „S.-Peterburg. 1909.“ 

O 2. vydanie diela sa zaslúžil Timofej Dmitrijevič Florinskij (1854 – 1919),  medzinárodne uznávaný a aj u nás známy slavista – jazykovedec a etnograf. Napísal k nemu profesionálny historický úvod a opatril ho poznámkami o menej známych slovenských reáliách.

10. septembra 2015 v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave vodou z Dunaja a lipovou vetvičkou slávnostne pokrstili knihu Ľudovíta Štúra: Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorá nesie podtitul Posolstvo Slovanov z brehov Dunaja. Knihu spolu s Milošom Zverinom pokrstil radca - vyslanec Ruskej republiky Andrej Šabanov. Foto: OZ Slavica
10. septembra 2015 v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave vodou z Dunaja a lipovou vetvičkou slávnostne pokrstili knihu Ľudovíta Štúra: Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorá nesie podtitul Posolstvo Slovanov z brehov Dunaja. Knihu spolu s Milošom Zverinom pokrstil radca – vyslanec Ruskej republiky Andrej Šabanov.
Foto: OZ Slavica

Oveľa zložitejšie s vydaním Slovanstva a svet budúcnosti to bolo na Slovensku, a tým aj s oboznamovaním sa našej kultúrnej verejnosti s myšlienkami tohto diela  celoeurópskeho významu. Na tom nič nemení skutočnosť, že západná Európa z pochopiteľných dôvodov nemala a ani nemá záujem o jeho šírenie. Naopak. Pri eliminácii myšlienok slovanskej vzájomnosti našiel Západ významných pomocníkov v časti našej západne orientovanej, najmä politickej reprezentácie, a to nielen protislovanského, ale aj  protinárodného zamerania.

Na Slovensku však skupina matičiarov vedela o vydaní Štúrovho diela v Rusku, a tak sa niektoré jeho myšlienky dostali aj do slovenského prostredia. Svetozár Hurban – Vajanský na konci 19. storočia v rozpätí rokov 1881-1894 navštívil šesť ráz Rusko, a v rokoch 1913 -1914 znova, kde sa mu na pronárodné aktivity dostalo finančnej podpory. Predpokladáme, že z niektorej cesty do Ruska priniesol aj druhé ruské vydanie Štúrovho diela a mal vážny zámer vydať ho čím skôr v slovenčine. V roku 1914 sa však začala 1. svetová vojna a roku 1916 Svetozár Hurban – Vajanský zomrel.

Po skončení vojny prevládol názor skupiny intelektuálov okolo časopisu Prúdy, ktorí Štúrovo dielo Slovanstvo a svet budúcnosti považovali za prekonané. Knižného vydania sa dielo dočkalo vydania v roku 1931. Vydal ho český historik Dr. Josef Jirásek, pôsobiaci na UK v Bratislave, zrejme zo študijných dôvodov. Podľa titulnej strany dielo vyšlo ako „Prameny Učené společnosti Šafářikovi v Bratislave pořádají J. F. Babor, A. Pražák, O. Somer. Svazek 2 Ľ. Štúr Das Slawenthum und die Welt der Zukunft.“  v origináli, teda po nemecky, s úvodom a kritickými poznámkami Dr. Josefa Jiráska. J. Jirásek vysoko hodnotil Štúrov prehľadný náčrt svetových dejín, ale celkovo hodnotí dielo ako mesianistické.

V roku 1931 Matica Slovenska v rámci edície „Čítanie študujúcej mládeže“ vydala  „Výber z diela Ľudovíta Štúra“, kde uverejnila ukážky zo záverečných kapitol Slovanstva a svet budúcnosti v preklade Mikuláša Gaceka z druhého, Petrohradského vydania (1909).

Keď sa po smrti Svetozára Hurbana – Vajanského v jeho knižnici našlo ruské vydanie Slovanstva a svet budúcnosti z roku 1909, J. Škultéty nechal dielo preložiť Mikulášovi Gacekovi a chcel ho vydať. Zostalo však iba v stránkových korektúrach pre zdĺhavé spory o slovenský pravopis navrhnutý českým profesorom Václavom Vážnym a slovenskými kultúrnymi a vedeckými pracovníkmi a spisovateľmi, ktorí s navrhovaným pravopisom nesúhlasili a postavili sa proti jeho zavedeniu.

K myšlienke vydať dielo sa v Matici slovenskej vrátili už na jar 1944, lenže vtedy ešte asi  nikto nemal odvahu vziať si to na zodpovednosť. Po roku 1948 komunisti neprijali toto Štúrove dielo a odmietli ho ako nezodpovedajúce marxisticko-leninskej ideológii.

Slovanstvo a svet budúcnosti sa konečne dočkalo vydania v slovenčine po 150 rokoch od jeho napísania. Vyšlo roku 1993 v novovzniknutom Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií v Bratislave v preklade Adama Bžocha z nemeckého originálu vydaného J. Jiráskom z roku 1931. Editorsky ho pripravil a úvod napísal Svetoslav Bombík.

10. septembra 2015 v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave vodou z Dunaja a lipovou vetvičkou slávnostne pokrstili knihu Ľudovíta Štúra: Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorá nesie podtitul Posolstvo Slovanov z brehov Dunaja. Knihu spolu s Milošom Zverinom pokrstil radca - vyslanec Ruskej republiky Andrej Šabanov. Foto: OZ Slavica
10. septembra 2015 v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave vodou z Dunaja a lipovou vetvičkou slávnostne pokrstili knihu Ľudovíta Štúra: Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorá nesie podtitul Posolstvo Slovanov z brehov Dunaja. Knihu spolu s Milošom Zverinom pokrstil radca – vyslanec Ruskej republiky Andrej Šabanov.
Foto: OZ Slavica

Dielo Slovanstvo a svet budúcnosti je rozdelené do troch základných častí. V prvej autor hľadá príčiny a chyby, prečo v minulosti Slovania zostali nezjednotení, ale analyzuje aj prednosti Slovanov. Základnou myšlienkou je, že k osvojeniu si idey slovanskej jednoty je podľa Ľ. Štúra nevyhnutné, aby Slovania „pojali celú múdrosť sveta, spracovali ju, obohatili a podali ďalej…“ V podstate tu vyslovil myšlienku, že Slovania musia uskutočniť kultúrnu syntézu a prebrať všetko pozitívne, čo bolo vo svete vytvorené. Nepreberať však všetko mechanicky, ale tvorivo transformovať na svoje podmienky a vlastný charakter kultúry. Druhá časť je zameraná na analýzu a porovnanie spoločných a rozdielnych charakteristických zvláštnosti Východu (Slovanov) a Západu (Neslovanov), kde má vážne kritické výhrady k západnému spôsobu života a politickému dianiu. Na druhej strane oceňuje prínos Západu najmä v oblasti štátnej organizácie a v rozvoji vedy. My Slovania, píše,  „máme sa od Západu čo učiť prísnemu podriaďovaniu štátnym záujmom… ako vybudovať v štáte mnohé praktické ustanovizne… a veľa môžeme čerpať z vied…“ a umenia, aby sme „uskutočnili  všeľudské ideály…“. V tretej časti  analyzuje celkom tri možnosti, ako Slovanov politicky oslobodiť. Za  situácie, aká v Európe bola, nevidí možnosti vytvorenia „Federácie slovanských štátov“, odmieta aj „austroslavizmus“ ako druhú možnosť a ako najreálnejšie riešenie sa mu javí postupné „pričlenenie Slovanov k Rusku“, nie však k „Rusku cára Mikuláša“, lebo by sme sa „ocitli v hrobe akéhokoľvek národného bytia a akejkoľvek slobody“, ale k Rusku, keď sa „zreorganizuje tak, ako to vyžaduje duch slovanstva, súčasná vzdelanosť a svetová situácia.“

Žiaľ, v poprevratovom čase, keď konečne sa Slovanstvo a svet budúcnosti dočkalo prvého vydania v slovenčine, kritické myšlienky Ľ. Štúra, o budúcom vývoji západného sveta, zvlášť v Európe, pôsobili u nás na vtedajších protagonistov vládneho hnutia so západnou orientáciou  ako červené súkno v býčej aréne. Svetoslav Bombík ostro útočí na spis a jeho autora a o jeho obsahu a charaktere sa vyslovil, že je v rozpore s národnými záujmami Slovenska. Kde zobral oprávnenosť hovoriť v tomto duchu o našich národných záujmoch, kto ho tým poveril alebo zmocnil, a vôbec, koho reprezentujú jeho názory? Iste nie väčšinu slovenského národa. Dnes je nepochybné, že jeho myšlienky a kritika diela Slovanstvo a svet budúcnosti reprezentujú názory a tendencie hlásané americkými a západnými globalistami.

S. Gombík za naše národné záujmy a tisícročnú kontinuitu považuje západnú orientáciu počínajúc Veľkomoravskou ríšou. Vyhnanie Metodových žiakov považuje za prezieravý Svätoplukov čin. Tu sa S. Bombík tragicky mýli ako všetci protagonisti západnej orientácie. Slovanom je cudzia západná orientácia na expanziu, výboje a parazitizmus, ktoré sú základom napredovania života a kultúry západnej civilizácie – napreduje parazitovaním na bohatstve iných, expanziou a výbojmi prinajmenšom od Rímskej a Franskej ríše.

Je celkom pomýlené tvrdiť, že „neexistuje priama kontinuita medzi staroslovienskou slovesnosťou Veľkej Moravy“. Naopak, nebyť tejto kontinuity, aj keď udržiavanej zväčša v ľudovej kultúre a slovesnosti, dnes by Slovensko so Slovákmi neexistovalo. Naša duchovná kultúra je kontinuálna práve s cyrilo-metodstkou misiou a tradíciou. Stála sa základom nielen našej, ale celej slovanskej kultúry a písomníctva, a tak ako bol tragický Svätoplukov počin vyhnania Metodových žiakov z Veľkej Moravy pre našu ďalšiu existenciu v neslobode, rovnako je náš tragický omyl súčasná orientácia na Európsku úniu a agresívny vojenský pakt NATO. Záujmy globalizátorov neberú ohľad na nikoho, tým menej na záujmy národov. Prestávajú sa už skrývať, ako doteraz, za pojmy demokracie, slobody, humanity, ľudských práv, nepoznajú už ani právo národov na suverenitu. Sebaurčenie pre nich neexistuje, a tak už otvorene a bez zábran vyhlasujú svoj cieľ na ovládnutie sveta, aby mohli parazitovať na bohatstve zotročených národov. Násilie a diktát sú prostriedky na ovládnutie a podmanenie si národov celého sveta. Na tento vývoj s predstihom poukazoval Ľ. Štúr vo svojom diele Slovanstvo a svet budúcnosti. Aj preto boli také peripetie s jeho vydaním.

10. septembra 2015 v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave vodou z Dunaja a lipovou vetvičkou slávnostne pokrstili knihu Ľudovíta Štúra: Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorá nesie podtitul Posolstvo Slovanov z brehov Dunaja. Knihu spolu s Milošom Zverinom pokrstil radca - vyslanec Ruskej republiky Andrej Šabanov. Foto: OZ Slavica
10. septembra 2015 v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave vodou z Dunaja a lipovou vetvičkou slávnostne pokrstili knihu Ľudovíta Štúra: Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorá nesie podtitul Posolstvo Slovanov z brehov Dunaja. Knihu spolu s Milošom Zverinom pokrstil radca – vyslanec Ruskej republiky Andrej Šabanov.
Foto: OZ Slavica

Myšlienky Ľ. Štúra v diele Slovanstvo a svet budúcnosti sú aj dnes aktuálne. Z hľadiska suverenity sme na tom rovnako, ak nie horšie, ako bolo Slovensko a stredoeurópske slovanské národy po revolúcii 1848-1849. Ak sa v niečom ciele dnešných globalizátorov a ich reprezentantov na čele Európskej únie aj s M. Schulcom, J.-C. Junkersom a NATO s politickým zákulisím USA líšia vo vzťahu k slovanským národom od úsilia a cieľov panovníkov Východofranskej ríše Ľudovíta Nemca, Karolmana či Arnulfa, potom len v tom, že záujem panovníkov Východofranskej ríše smeroval iba na susedné slovanské národy. Teraz je to útok predovšetkým na baštu slovanstva – na Rusko. Ostatné slovanské národy už majú vo svojich rukách a uplatňujú k nim viac alebo menej zreteľný diktát ako na podmanené národy.

Štúrova analýza a predpoveď sú neuveriteľne presné, pokiaľ išlo o budúci vývoj v Európe, plného intríg, farizejstva, úskokov, násilia všetkých foriem, nadradenosti a panovačnosti – najmä nad Slovanmi. Podľa Ľ. Štúra zlo vyplýva z charakteru a podstaty západného systému a jeho princípov. K takému uzáveru došiel analýzou vtedajších západných myšlienkových a ideových prúdov spolu s politickým dianím, ktoré bolo a zostalo, ako predpokladal plné protirečení a násilia vo vzťahoch vo vnútri štátov i medzi nimi. Charakter týchto vzťahov sa nezmenil, ako sme toho svedkami dnes. Zmenil sa iba jazyk a formy násilia i nadvlády.

Ľ. Štúr sa pri analýze európskeho vývoja, oprel aj o všetko, čo vytvorili naši myslitelia pred ním, či už to boli diela J. Kollár (Slávy dcéra a spis O literárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanského národa), alebo P. J. Šafárika (Slovanské starožitnosti, osobitne § 6, a Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí) a ďalších, opierajúc sa aj o myšlienky filozofie dejín nemeckého filozofa J. G. Herdera (Vývoj lidskosti, Praha 1941) a filozofie dejín G. W. F Hegla (Filozofia dejín, Bratislava 1957).

Kedy sa poučíme z našej minulosti a vezmeme si toto poučenie ako normu pre naše rozhodovanie a konanie, vrátane myšlienok aj z tohto diela Ľ. Štúra? Podľa neho „Slovanstvo je prirodzeným základom ľudskosti“ a na naše plné a slobodné rozvinutie je nevyhnutné zbaviť sa „cudzieho jarma a politicky sa osamostatniť“. Celý rad ďalších myšlienok z diela Slovanstvo a svet budúcnosti zostáva pre nás nenaplnenou výzvou.

Aj posledné vydanie diela vyvolalo kritické hlasy. Najmä pre jeho odborné nedôslednosti. Áno, takáto kritika je namieste. No iba potiaľ, pokiaľ nevezmeme do úvahy, kto dielo vydal a za akých okolnosti. Dielo vydalo občianske združenie Slavica v Nitre ako svoj príspevok k roku Ľ. Štúra za svoje vlastné prostriedky, a to najmä zásluhou Miloša Zverinu, ktorý je na čele tohto združenia. Občianske združenie však na to nemá zodpovedajúce odborné a  personálne predpoklady. Aj keď sa obrátilo o pomoc na odborníkov, nie vždy sa stretlo s ochotou.

Kde sú však naše odborné vedecké ústavy SAV, ktorých poslaním je, okrem iného, zabezpečiť kritické vydávanie takýchto diel? Ako je možné, že v roku Ľ. Štúra ani jedno zo spoločenskovedných akademických ústavov neprišlo s vydaním tohto diela? Ako je možné, že doteraz nemáme u nás kritické vydania diel najstarších slovenských historikov Juraja Papánka (Historia gentis Slavae – De regno regisbusque Slavorum), či historické diela F. V. Sasinka? Odopierajú azda naše akademické ústavy prístup k týmto dielam slovenskej kultúrnej verejnosti?! Prinajmenšom to nie je dobrým vysvedčením o ich záujme na formovaní národného povedomia, ktoré bez širokého poznania našej minulosti a kultúry nie je možné dosiahnuť.

PhDr. Viktor Timura, CSc.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Najstarší zaočkovaný dôchodca vo vakcinačnom centre má 90 rokov

0 icon

Prešov 27. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Jedným z najstarších zaočkovaných vakcínou proti ochoreniu COVID-19 v prešovskom vakcinačnom centre Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana je 90-ročný dôchodca pracujúci ako prekladateľ, profesor Michal Roman. Ako TASR informovala hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková, zaočkovaný bol v utorok (26. 1.). Ako…

„Môžete mi pripisovať týchto 4000 obetí, ja si ich beriem na svoje ramená,“ vyhlásil šokujúco premiér. Pellegrini ho vyzýva k odstúpeniu

0 icon

Bratislava 27. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Ak sa premiér prizná k vine za smrť 4000 ľudí, mal by po takomto výroku odstúpiť. Ak tak neurobí, vyzvať by ho mali na odchod koaliční partneri. Uviedla to vo svojom stanovisku mimoparlamentná strana Hlas-SD Strana tak reaguje na vyhlásenie premiéra…

Senát odmietol pokus republikánov zastaviť impeachment voči Trumpovi

0 icon

Washington 27. januára  2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Americký Senát v utorok odmietol pokus republikánov zastaviť nadchádzajúci proces ústavnej žaloby voči exprezidentovi Donaldovi Trumpovi pre obvinenie z podnecovania k útoku na Kapitol zo 6. januára. Informovala o tom agentúra Reuters Republikánsky senátor Rand Paul už skôr avizoval, že plánuje v utorok…

Na cestách sa môže pri nízkych teplotách vytvárať námraza až poľadovica

0 icon

Bratislava 27. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Roman Hanc)   Na vlhkých a mokrých cestách sa môže pri nízkych teplotách vytvárať námraza až poľadovica. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozorňuje na webe zjazdnost.sk Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. "Na…

Generál Lučanský na výsluchu 3. decembra spomínal aj politikov zo súčasnej vlády ako aj Daniela Lipšica, ktorého údajne chcel za obhajcu. Obvinenia označil ako „klamstvá a vymyslené sprostosti“

0 icon

Bratislava 27. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel)   Zosnulý generál a bývalý prezident Policajného zboru Milan Lučanský 3. decembra 2021 podstúpil výsluch pred policajným vyšetrovateľom po tom, čo ho zadržali, keď dobrovoľne prišiel podať vysvetlenie ku obvineniu v kauze Judáš. Médiá začiatkom decembra informovali o Lučanského obvinení s tým, že sa…

Zomrel Jozef Vengloš – najväčšia osobnosť slovenského futbalu

0 icon

Bratislava 27. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Vo veku nedožitých 85 rokov zomrel v utorok podvečer Jozef Vengloš - najväčšia osobnosť slovenského futbalu. Informovali o tom oficiálna webová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a ŠK Slovan Bratislava na facebooku Ako tréner získal Vengloš s tímom ČSSR zlatú medailu na…

Začiatkom týždňa odštartovalo stretnutie ministrov poľnohospodárstva EÚ

0 icon

Bratislava 27. januára 2021 (HSP/Foto:MPRV SR)   Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a druhý štátny tajomník Andrej Gajdoš začali pracovný týždeň účasťou na videokonferencii ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ (AGRIFISH) Toto stretnutie sa uskutočnilo prvýkrát pod taktovkou portugalského predsedníctva v Rade EÚ. Slovenských poľnohospodárov zaujíma najmä…

So zatvorenými kostolmi sme raritou v Európe. „Absolútny zákaz bohoslužieb a spovedania na Slovensko nepatrí!“ Aliancia za rodinu vyzýva na podpísanie petície

0 icon

Bratislava 27. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot)   Pandémia, ktorú spoločne zažívame prináša potrebu ochrániť životy a zdravie ľudí. "Vládu vo všetkých dobrých opatreniach podporujeme. Aj mnoho kňazov pomáha v prvých líniách ako dobrovoľníci v nemocniciach. Ich snaha chrániť pozemský život je motivovaná aj snahou zachraňovať duše, ktoré sú nesmrteľné," uviedla Aliancia…

Vláda prerokuje návrh na ďalší odklad odvodov či zastavenie prevodu majetku

0 icon

Bratislava 27. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR navrhuje opäť odložiť povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie. Odklad odvedenia poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2021, navrhuje do 30. júna. Vyplýva to z…

Biden podpísal sériu nariadení podporujúcich rasovú spravodlivosť

0 icon

Washington 27. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Joe Biden podpísal v utorok sériu výkonných nariadení zameraných na podporu rasovej rovnosti v Spojených štátoch. Informovala o tom tlačová agentúra DPA Biden v rozhovore s novinármi z Bieleho domu okrem iného prisľúbil, že bude riešiť rasizmus vo federálnej bytovej politike,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Všetko to do seba zapadá: od únosu prezidentovho syna až po dnešok: máme nového „šéfa migrácie“ od Soroša

0icon

Udalosti už nabrali takú rýchlosť, že ich ledva stíhame sledovať. Koronavírusová hystéria, podporovaná médiami hlavného prúdu doviedla celý svet - a Slovensko zvlášť - do štádia panického strachu zo smrti (akoby sme nemali nikdy umrieť...), a z toho vyplývajúcej stádovitej poslušnosti. Úspešne sa napĺňajú ciele federalizovať Európu, vytráca sa „nebezpečný kresťanský kult“…

Rastislav Slovák

Medzi Pavlínou Matovičovou a Jankovskou nie je takmer žiadny rozdiel! Obidve užívali alebo užívajú majetok nadobudnutý z nelegálnej kriminálnej činnosti. Hlavný rozdiel medzi nimi je v tom, že Jankovská je už vo väzbe a Pavlína Matovičová ešte nie

0icon

Nelegálne peniaze a majetok z kriminálnej činnosti sú rovnaké nelegálne peniaze a majetok z kriminálnej činnosti tak u Jankovskej ako aj u Pavlíny Matovičovej! Jankovská užívala majetok z úplatkou, Pavlína Matovičová užíva majetok, z ktorého veľkú časť s jej manželom Matovičom nadobudli nelegálnymi kriminálnymi mafiánskymi praktikami! Budem parafrázovať Matoviča, ktorý…

Jozef Slávik

Kruh zla ...

0icon

Každý politik, ak získa rozhodujúcu vedúcu pozíciu pri zostavovaní svojho vládneho kabinetu prvé, čo spraví je vytvorenie okruhu tých najvernejších, na ktorých sa môže dokonale spoľahnúť. Je to vcelku samozrejmé a nič by sa nedalo takémuto počinu vyčítať, ak by to smerovalo k tomu, aby spoločnosť a ľudia krajiny, na…

Štefan Harabin

Treba asi prijať zákon, že špeciálnym prokurátorom na doživotie môže byť iba Lipšic. Krajniak Lipšicovi pomáha trestnou činnosťou.

0icon

O čo ide .... Vlani Matovičova klika účelovo zmenila zákon, že funkciu špeciálneho a generálneho prokurátora môže zastávať aj neprokurátor. Špeciálne pre Lipšica Podmienkou kandidatúry na špeciál prokurátora je aj previerka na stupeň prísne tajné. Zabudli však pritom na to, že o previerku na prísne tajné nemôže žiadať advokát. Lipšic…

Marek Brna

Pellegrini, nástup!

0icon

Toť nedávno som stratil všetky ilúzie o tejto vláde. Áno, treba dať vždy každému šancu... Ale... Čo je veľa, to je veľa. Nech teda nastúpi ten Pellegrini s tým jeho padni komu padni. Nech sa spojí pre mňa za mňa aj so stranou Za ľudí. Táto spoločnosť nutne potrebuje nové…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Malachiáš - prvý svätý z Írska 1. Časť

0 icon

V rámci dvojdielneho článku o svätom Malachiášovi, ktorý bol zároveň prvým svätým z Írska, sa pozrieme na jeho svetoznáme predpovede. Malachiáš bol dlho predlho považovaný za autora prorockého spisu Proroctvo o pápežoch. Historici však zistili, že dielo je apokryf a vzniklo v 16. storočí. Svätý Malachiáš ( 1094 až 1148) je dôležitou postavou cirkevnej histórie. Viac…

Hra tieňov: Aj takto by sa dala nazvať táto zbierka fotografií

0 icon

V niektorých kultúrach sa tieň považuje za niečo magické. A inak tomu nebude ani pri dnešných fotografiách, ktoré by sme mohli nazvať "hra tieňov". Pri tieňoch existuje množstvo povier a rituálov. Z vedeckého pohľadu sa jedná iba o akýsi optický fenomén. Niekedy to však vyzerá, že tiene ti naozaj chcú…

Ako sa správne pripraviť na príchod bábätka? – 2. časť

0 icon

Čakanie na príchod bábätka je pre každý pár niečím výnimočný. Okrem šťastného očakávania, ktoré pociťujeme pred príchodom nového člena rodiny, je to tiež obdobie, v ktorom je potrebné urobiť mnoho pre to, aby sme boli dobre pripravení na nové obdobie, ktoré nás čaká.  V predošlej časti sme sa venovali prevažne úprave domácnosti,…

TOP10: Fotografie, ktoré ťa prilepia k obrazovke!

0 icon

Farebná škvrna, ktorá vyzerá ako detská tvár, usmievavý krík alebo kolibrík, ktorý sa objaví dvakrát v jednom zábere - to sú veci, ktoré môžu zmeniť obyčajnú fotografiu na skutočné majstrovské dielo, vďaka čomu prestaneš rolovať a pár minút pozerať na čas. Takéto fotografie ťa doslova prilepia k obrazovke. Začneš si…

Nostradamus a jeho ozajstný prorocký text

0 icon

Meno Nostradamus ste už pravdepodobne niekedy počuli. Stretli ste sa už niekedy aj s jeho rozsiahlym veršovaným dielom s názvom Astrologické centúrie? Toto dielo pochádza z roku 1555, ktorého autorom je Michel de Nostredame, a vzťahuje sa dokonca aj na súčasnosť. Práve preto ho niektorí považujú za ozajstný prorocký text. Napriek tomu, že v roku 1566 francúzsky…

Vo svete IT

Čínska misia na Mars, Tianwen-1, by mohla byť prvou svojho druhu od roku 1971

0 icon

Čína by sa mohla považovať za krajinu, ktorá sa ako prvá začala zaoberať raketami, no ich zámery by sa vtedy nedali v žiadnom prípade považovať za mierové, tvrdí YouTube kanál Insane Curiosity. Keď prebiehali vesmírne preteky medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom, Čína sa zapojila pomerne neskoro, okolo roku 1970.  V…

Kúpa elektrickej kolobežky nebola nikdy výhodnejšia! Toto je prehľad najlepších kolobežiek od výrobcu KUGOO

0 icon

Cestovanie na elektrických kolobežkách dáva v mestských podmienkach čoraz väčší zmysel. Mestá sú čoraz viac preplnené autami, pričom cestovanie MHD nemusí byť vo všetkých prípadoch najpohodlnejším spôsobom dopravy. Častokrát aj ku zastávkam MHD treba dochádzať, či už bývate priamo v meste, alebo do mesta dochádzate. Riešením by tak mohla byť…

Planetárne hmloviny nemajú s planétami nič spoločné: Ako teda vznikajú?

0 icon

Planetárne hmloviny sú tie najkrajšie objekty, ktoré môžeme vo vesmíre pozorovať. Ich názov je však zavádzajúci, s planétami totižto nemajú nič spoločné, píše portál Universe Today. Ich názov sa datuje až do roku 1780. Keď ich pozorovali prví astronómovia, mysleli si, že tieto hmloviny vyzerajú ako planéty. Dnes už ale vieme,…

Astronómovia zachytili hviezdu, ktorá prežila stretnutie s čiernou dierou, nič dobré ju však nečaká

0 icon

Keď čierna diera pohlcuje obrovské množstvo hmoty, vydáva obrovské množstvo röntgenového žiarenia. Je to zapríčinené materiálom, ktorý sa zahreje na vysoké teploty a následne je pohltený čiernou dierou. Tieto záblesky sú tak jasné, že ich môžeme pozorovať aj zo Zeme, píše portál Science Alert. V roku 2019 bol však objavený fenomén, ktorý…

Google upozorňuje na hackerov, ktorí využívajú na dosiahnutie cieľa novú metódu „sociálneho inžinierstva“

0 icon

Spoločnosť Google prostredníctvom bezpečnostnej skupiny analytikov, Threat Analysis Group, upozorňuje na hrozbu hackerskej skupiny, ktorá má byť údajne podporovanou vládou Severnej Kórei. Podľa publikovaných správ, má ísť o novú „metódu sociálneho inžinierstva“. Na tému upozorňuje portál TheVerge. Podľa publikovaných správ táto kampaň má prebiehať už niekoľko mesiacov a zdá sa,…

Armádny Magazín

Najväčší americký klient v Afrike: Maroko prezbrojuje na plné obrátky

0 icon

Maroko, 27. január 2021 (AM) - V posledných mesiacoch nakúpilo Maroko viacero vojenských zariadení z USA. Ide o 48 F-16 Viper (z toho 25 nových a 23 modernizovaných z F-16 C/D, ktoré už majú), 24 helikoptér AH-64 Apache a taktiež drony MALE MQ-9B SkyGuardien. Posledne menovaný aparát mal istú dobu problémy s…

Generálny tajomník OSN o neonacistoch epochy Covid-19

0 icon

USA, 27. január 2021 (AM) - António Guterres, vystupujúc v synagóge New Yorku na pietu obetiam holokaustu, hovoril aj o neonacistoch epochy Covid-19. (27. január je medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu)   Dnes sa, podľa neho, obrodzujú prípady odmietania, falzifikácie dejín holokaustu. „V Európe, v Spojených štátoch a v ďal

Putinov hovorca Peskov: Predĺženie zmluvy START III je teraz hlavnou témou vo vzťahoch medzi Ruskom a USA

0 icon

Rusko, 27. január 2021 (AM) - Predĺženie Dohody o znížení strategických zbraní je teraz hlavnou témou vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Uviedol to tlačový hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.  

Putin vysvetlil, kam „berlínsky pacient“ tlačí Rusko: "Teroristi to tak robia - pred sebou tlačia ženy a deti"

0 icon

Rusko, 27. január 2021 (AM) - "Protesty organizované Navaľného veliteľstvom by mohli viesť Rusko ku kríze podobnej kríze z roku 1993, keď ruský prezident Boris Jeľcin nariadil strieľať do Bieleho domu v Moskve." Vyhlásil to dnes ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí so študentmi, píše spravodajca „PolitNavigator“.   "M

Grécko: Turecké F-16 so svojimi pakistanskými pilotmi nebudú mať šancu prežiť v žiadnom súboji

0 icon

Grécko, 27. január 2021 (AM) - Grécko kupuje od Francúzska osemnásť stíhačiek Rafale. Kontrakt za 2,3 miliardy eur podpísala v pondelok v Aténach francúzska ministerka obrany Florence Parlyová.   [caption id="attachment_30654" align="alignnone" width="640"]

Svetlo sveta

Arcibiskup Fulton J. Sheen – Hnev

0 icon

“Pane odpusť im, lebo nevedia čo činia.” (Lk 23,34) Prvé slovo, ktoré Ježiš povedal na kríži malo za cieľ odčiniť hriechy prameniace z hnevu. Hnev a rozum vedia konať vo veľkom súzvuku. Rozum dáva argumenty a odôvodnenie pre hnev. Rozum vie pomenovať krivdu, ktorá sa udiala a vie odvážiť váhu…

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali