„Napravme demokraciu, je hrbatá“ – k 30. výročiu nežnej revolúcie

Bratislava 28. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR-Vlastimír Andor)

 

Protestné hnutie na Slovensku Verejnosť proti násiliu požadovalo v novembri 1989 na námestiach odstránenie monopolnej vlády komunistickej strany a zároveň prisľúbilo „odkliatie“ demokracie. Preto pri hodnotení tridsaťročných výsledkov nežnej revolúcie bude užitočné, ak si  ujasnime, čo chápeme pod pojmom demokracia

Na archívnej snímke pohľad na účastníkov generálneho štrajku na Námestí SNP v Bratislave 25. novembra 1989

Definícia, že je to vláda ľudu – a k tomu povinný dodatok, že nič lepšieho zatiaľ nebolo vymyslené – nestačí. Takáto nekonkrétna a  neúplná charakteristika demokracie obyčajne vyhovuje ponovembrovým vládnucim stranám. Slúži im na predstieranie svojej pokrokovosti a zároveň  im umožňuje zneužívať nevedomosť značnej časti verejnosti, že v záujme spravodlivosti treba demokraciu  uplatňovať nielen v politickej, ale vo všetkých sférach života, v ekonomickej,  sociálnej, zdravotníckej, školskej i  kultúrnej. Neuplatňovanie komplexného prístupu k demokracii  spôsobilo  medzi Slovákmi  priepastné materiálne a spoločenské rozdiely.  Nežná revolúcia  má tak na svedomí civilizačný krok späť vo vývoji našej krajiny.

Demokracia má dva hlavné piliere: slobodu a rovnosť. Slobodu máme (hoci často obmedzenú), ale rovnosť nemáme. Ponovembrová demokracia je  polovičatá, hrbatá, a preto   neprijateľná a vyžadujúca si nápravu.  

Prínosom nežnej revolúcie je bezpochyby sloboda volieb, prejavu, vyjadrovania názorov,  zhromažďovania, zakladania politických strán, podnikania, cestovania do zahraničia.  Treba však zároveň  zdôrazniť, že okrem skutočne slobodných  volieb a slobodného politického myslenia, je využitie slobody vo viacerých prípadoch podmienené nevyhnutnosťou disponovať istými finančnými prostriedkami. Nedá sa  podnikať bez kapitálu. Kto  je nesolventný,  môže iba snívať o dovolenke  na Riviére, o zdravej výžive, o športovom a kultúrnom štýle života, o prevencii civilizačných chorôb, o znesiteľnej starobe, o získaní strechy nad hlavou, o ochrane pred bezdomovectvom a pred exekúciami, alebo o vymožení spravodlivosti s pomocou dobrého, no drahého advokáta.  Chudoba je  mnoho krát neprekonateľnou prekážkou pri využívaní slobody. A ponovembrový režim veľkej časti národa chudobu  nanútil privatizáciou. V rámci akej demokracie? Tej, čo mala znamenať vládu ľudu?  Nie   náhodou vyše štyridsať percent Slovákov zastáva názor, že lepšie sa žilo za socializmu.

Na Slovensku je  sloboda ovplyvňovania spravodlivejšieho spoločenského zriadenia  finančne podmienená, inak povedané treba si ju  kúpiť. Oligarchovia, privatizátori na to majú. Pre chudobných pracujúcich, ktorí žijú z ruky do úst,  možnosť ovplyvniť spoločenský systém vlastnou stranou v prospech blahobytu prostých ľudí je neuskutočniteľnou predstavou, je prosto utópiou.  Založenie politickej strany,  vybudovanie jej celoštátnych štruktúr, vedenie predvolebnej kampane s bilboardami, platenými reklamami v médiách či na internete a s voličskými  mítingami  si vyžaduje obrovské peniaze, aké majú obyčajne len oligarchovia. Možnosť zabezpečenia si slobody  presvedčiť voličov len s pomocou zištných sponzorov je cestou   ku klientelizmu, k povolebnému splácaniu   sponzorstva v podobe lukratívnych štátnych  zákaziek. A o tie ide bohatým dobrodincom, nie o vládu ľudu.

Ľudia prichádzajú na svet s vrodenou túžbou po šťastí. Aby sa oň mohli usilovať, potrebujú  vhodné materiálne a sociálne  podmienky. Tie, ktoré vytvoril socializmus boli solídne. Pozrime sa na svedectvo, ktorého autormi boli viac kritici než priaznivci socializmu.

Na žiadosť vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky navštívila v máji 1990 našu krajinu ekonomická misia Svetovej banky, ktorú viedol John A. Holsen. Na záver pobytu vypracovali experti tejto inštitúcie odporúčania pre  prechod na trhovú ekonomiku v našej krajine. Na začiatku 34-stránkového materiálu sa uvádzajú v bode 4. niektoré východiskové podmienky charakteristické pre socializmus (ČSSR):  „V mnohých ohľadoch sú česko-slovenské ekonomické opatrenia v posledných dvadsiatich rokoch relatívne dobré. Príjmy na hlavu stále stúpajú, i keď v druhej polovici 80-tych rokoch v ťažko postihnuteľnej miere. Aj vnútorná a vonkajšia finančná stabilita je udržovaná, zjavná inflácia je v priemere menšia než  2 % v rámci 80-tych rokovNezamestnanosť skutočne neexistuje. Sociálne ukazovatele krajiny vytvárajú relatívne dobrý obrázok: prístup obyvateľstva k zdravotníckym službám, dostatočná doprava, služby v starostlivosti o deti a možnosti rekreácie sú pôsobivé. Hoci úroveň vzdelávania v Československu v niektorých oblastiach upadla pod úroveň svetových štandardov, zvlášť v oblasti potrebných pre úspešné súťaženie na svetových trhoch, celkový štandard vzdelávania zostáva vysoký. Nakoniec Československo má bezpochyby pomerne malú vonkajšiu zadlženosť.“ 

Podnikanie  socialistického štátu a náš vlastný export vytvárali také finančné prostriedky, že sa mohli budovať okrem nových priemyselných odvetví  aj byty, siete nemocníc, zdravotných stredísk, škôl rôzneho typu, škôlok, jaslí, telocviční, futbalových ihrísk, rekreačných zariadení alebo kultúrnych domov. Pre ilustráciu: Vyrábali a vyvážali sme napr. kotly a iné zariadenia pre elektrárne (aj pre atómové), nákladné a osobné lode, zubolekársku techniku, chemické produkty, motorky, obrábacie stroje, dámsku a mužskú konfekciu,  obuv,  sklárske výrobky, pneumatiky, ložiská, oceľ, zbrane atď.    Od konca druhej svetovej vojny  po novembrový majetkový prevrat, teda za štyridsať rokov sa v ČSSR  postavilo vyše troch miliónov bytov. V pomere k počtu obyvateľstva (15 miliónov)  sa u nás budovalo viac bytov ako v USA, Veľkej Británii, Rakúsku, Holandsku alebo Švédsku. Za bývalého režimu sa presťahovalo do bytov prvej kategórie deväťdesiat percent obyvateľstva.

Nájomné – vrátane platby za energie a vodu – neruinovalo rodinný rozpočet, pretože bolo štátom subvencované. Pri individuálnej výstavbe domov sa dali získať okrem normálnych pôžičiek (na tridsať rokov za nemenný úrok 2,7 percenta) aj nenávratné pôžičky, ak sa zvýhodnený občan zaviazal, že zostane pracovať napríklad u železnice ďalších desať rokov. Realizoval sa tak zároveň záujem štátu stabilizovať pracovnú silu.

Za socializmu bolo zdravotníctvo bezplatné. Pacient nemusel mať žiaden preukaz poistenca, aby bol ošetrený. Stačilo uviesť osobné údaje a zamestnávateľa, pretože všetci boli zamestnaní a automaticky  zdravotne poistení. Za lieky  alebo za ošetrenie chrupu sa neplatilo a pri stanovených diagnózach a istom druhu operácií bol poskytnutý pacientovi pobyt v kúpeľoch. Lekári pôsobili aj v najodľahlejších kútoch krajiny, kde im boli prideľované byty a k platu dostávali príplatky za neatraktívne prostredie. Tak to bolo až kým sa pohraničné regióny nevyrovnali tým vyspelejším.

Poplatky za celodenný pobyt v jasliach alebo v škôlke vrátane stravy boli nízke,  okolo 120 korún mesačne pri hrubom priemernom plate  3 142 Kčs. Je pravdou, že nie všetci toľko zarábali, avšak obyčajne boli zamestnaní obidvaja rodičia. Prioritným záujmom socialistického štátu bolo vytvoriť dostatok pracovných príležitostí, aby občania mali možnosť zabezpečiť si dobrú životnú úroveň prácou. Osobitná starostlivosť sa venovala deťom. V roku 1972 na jedno dieťa bol mesačný detský prídavok 90 korún, na dve deti 430 korún, na tri deti 880 Kčs a na štyri deti 1 280.  Navyše všetko čo súviselo s malými deťmi, vrátane kočíka, detskej výživy a  ošatenia, bolo dotované štátom. Preto došlo k populačnej explózii známej aj ako „Husákove detí“. Zamestnanosť matiek bola vysoká. Ich návrat do zamestnania po materskej dovolenke bol bezproblémový, emancipácia žien dosiahla vysoký stupeň.  Aj školstvo bolo bezplatné. Deti dostávali učebnice  a iné pomôcky bezplatne.

Aké vytvoril podmienky pre našich ľudí v ich úsilí o šťastie neoliberálny kapitalizmus? Kapitalizmus zrodený z privatizácie –  ktorým  bol  po novembri 1989  na Slovensku nahradený štátny socializmus – priniesol značnej časti nášho obyvateľstva chudobu, životnú neistotu, priepastné majetkové rozdiely a nerovné spoločenské postavenie.  Mnohí ľudia majú stiahnutý žalúdok, či sa udržia v zamestnaní. Tí vo fabrikách tŕpnu, aby sa neznížil dopyt po nimi vyrábanom tovare alebo aby neprišla ďalšia kríza a neboli medzi nadbytočnými.   Vrstva nezamestnaných a chudobných pracujúcich (aká v socializme neexistovala) má strach z nedostatočných príjmov, z neschopnosti platiť účty za elektrinu, plyn, vodu, teplo, za podnájom.  Je stresovaná chýbajúcou príležitosťou usilovať sa o šťastie  svojich deti a  rodiny. Totiž pracovať na Slovensku  ešte vôbec neznamená mať možnosť sa prácou aj uživiť a zabezpečiť  najbližším  uspokojivú životnú úroveň.

Na Slovensku je dnes bežným javom, že mzdy sú nespravodlivo nízke, mnohým nestačia na slušné živobytie  a na získanie bývania. Pracujúci protestujú. Mlladí odkladajú založenie rodiny a náš vývoj populácie je nepriaznivý, čo sa naplno prejaví v najbližších rokoch znížením príjmov štátu na daniach a nedostatkom prostriedkov potrebných pre starostlivosť o seniorov a rodiny s malými deťmi. Minimálne tristo tisíc mladých odišlo za lepšie platenou prácou do zahraničia, kde sú  zdaňované ich zárobky a využívané ich vzdelania odborníkov, ktorí u nás chýbajú. Ide o lekárov, inžinierov, zdravotné sestry, ošetrovateľky, špecialistov na počítačovú techniku a na iné vyhľadávané zručnosti. Je to dôsledok vážnej systémovej chyby, typickej pre závislý kapitalizmus, ktorá  ochudobňuje Slovensko a dotuje – proti zdravému rozumu – bohaté západné ekonomiky.

Miliónu našich obyvateľov hrozí celkom  tri a pol milióna prípadov exekúcií. Na uliciach žijú  tisíce bezdomovcov (len v Bratislave päť tisíc). Problémom je umiestniť nesolventných seniorov do domovov dôchodcov. Patríme medzi najviac zadlžených Európanov. Množstvo osôb trpí depresiami a utieka sa k alkoholu alebo drogám, počet pacientov s duševnými poruchami rastie a slovenské vlády   tomuto  problému nevenujú potrebnú pozornosť. Každé piate dieťa je ohrozené chudobou a na veľkej časti detskej populácie sa prejavuje nadmerná hmotnosť z nezdravej stravy. Rodičia nemajú na diétne jedlá ani na športové krúžky mimo školy. Lekári a preventívne prehliadky v školách patria  už len do socialistickej histórie. Vrátila sa tuberkulóza. Na ulici vidno ľudí s devastovaným chrupom, lebo nemajú na drahého zubára, pritom zdravotníctvo by malo byť bezplatné. V lekárňach nie sme pacientmi, ako to bolo v minulom režime, ale sme  kupujúcimi, ktorí musia za lieky doplácať nemalé peniaze. Cena liečiv je v priemere desaťnásobkom tej výrobnej. Patrí to k „humanitnému“ charakteru kapitalizmu a k voľnej tvorbe cien. Nemocnice a zdravotné strediská postavené za socializmu sa  neopravovali, nemodernizovali a ani nechránili  pred plesňami, pritom vybavenie poisťovní sú luxusné. Počty pacientov na izbách bez klimatizácie sú deprimujúce. Chýbajú moderné zdravotnícke prístroje, postele sú muzeálne. Na tucet pacientov by mala byť jedna zdravotná sestra, v skutočnosti sa stará aj o dvadsať pacientov. Ale z platu si nevie uhradiť základné životné potreby.

Ponovembrový kapitalizmus  Slovákom nezabezpečuje rovnosť príležitostí usilovať sa o ľudské šťastie. Vládnuce strany na Slovensku neriešia nespokojnosť obyvateľstva systémovo (vytvorením pluralitného hospodárskeho modelu), ale iba sociálnymi balíčkami predstavujúcimi  len dočasné východisko. V konečnom dôsledku pomáhajú počas tridsaťročného poprevratového obdobia udržiavať ekonomickú okupáciu Slovenska zo strany západných demokracií. Treba zopakovať, že slovenská vláda nemá v rukách v potrebnej miere základnú, teda ekonomickú moc. A nemali ju ani predchádzajúce vlády. Aj  terajšia vládna koalícia (Smer-SD, SNS, Most-Híd) je v polohe iba  výbercu daní a nie práve najlepšej  agentúry na sprostredkovanie práce, lebo pracujúcim nezabezpečuje spravodlivé mzdy u nadnárodných spoločností. Rokuje s nimi predovšetkým o daňových úľavách a výške príspevku na ich podnikanie. Takáto politika nemá  nič spoločného s  novým pokrokom, ktorý mal  na Slovensku a v iných krajinách nahradiť odstránený socializmus.

Na námestiach bola v novembri 1989 odkliatá politická časť demokracie. Protagonisti protestného hnutia, privatizátori a klientelistickí pomáhači z vládnych kruhov však následne   uskutočnili majetkový prevrat, ktorý zaklial  ekonomickú i sociálnu časť demokracie a rozdelil spoločnosť na bohatých a chudobných nie hospodárskou súťažou, ale poskytnutím výhod privatizátorom a zahraničným investorom. Ešteže Slovákom ostali zo socializmu byty, ktoré im umožňujú brať v kapitalizme nevyhnutné pôžičky a dočasne riešiť  svoju chudobu. Samozrejme s rizikom možnej exekúcie.

Sen Slovákov o dobehnutí vyspelých západných krajín v životnej  úrovni je nerealizovateľný. Nikdy ich nedostihneme. Dôvod je prostý.  Zahraničné spoločnosti, ktoré nás ekonomicky okupujú (na našom území vlastnia 95% výrobných podnikov, 97% bankového sektoru a takmer všetky obchodné reťazce), sa nesprávajú k nám ako k rovnocenným partnerom, ale  nám pridelili  úlohu zásobárne lacnej pracovnej sily a ony si odvážajú miliardové zisky, o ktoré sa s nami nemienia deliť. Nie sú ochotné nám poskytnúť ani technologickú pomoc, ako to predpokladal pápež Ján Pavol II..  Neoliberalizmus, založený na existencii dvoch kapitalizmov – bohatého a chudobného – a na systéme nadradenosti  a závislosti  je pre Slovensko jednostranne nevýhodný, ako pre všetky krajiny chudobného kapitalizmu.  Naša krajina prispieva svojou lacnou pracovnou silou k blahobytu bohatých demokracií, ktoré nás vykorisťujú. Preto  nemá naša krajina dostatok zdrojov na financovanie silného sociálneho štátu.

Nežná revolúcia obrala Slovensko o výrobné podniky, o banky aj obchody. Urobila z našich občanov ľudských robotov,  pripútaných k pásom cudzích montovní  (najmä automobilov a elektroniky), pracujúcich za tretinové alebo polovičné mzdy v porovnaní s tými,  ktoré dostávajú zamestnanci  za tú istú prácu v zahraničných materských podnikoch. Hospodárska závislosť a s ňou súvisiaca nízka životná úroveň vyháňa naše talenty za lepším zárobkom do západných krajín bohatého kapitalizmu. Slovenské emigrujúce „mozgy“  tak ochudobňujú svoju vlasť, ktorá si ich vychovala, a obohacujú dominantný kapitalizmus v USA, Anglicku, Nemecku, Francúzsku a v iných vyspelejších ekonomikách.

Slovensko je ekonomicky okupované asi dvesto veľkými  nadnárodnými spoločnosťami zo západných krajín. Nerobíme na svojom, ale na cudzom. Hospodárska okupácia nie je lepšia než vojenská. Kým tá vojenská sa dala ukončiť okamžite po rozhodnutí M. Gorbačova, prezidenta Sovietskeho zväzu, tá hospodárska bude pretrvávať, lebo je založená na súkromnom vlastníctve, ktoré je nedotknuteľné a chránené Všeobecnou Chartou  ľudských práv, schválenou OSN. A to neveští pre Slovensko nič dobrého.

Zahraničné spoločnosti  majú v rukách takmer celú slovenskú ekonomiku a rozhodujú o mnohom podstatnom: Čo sa na Slovensku vyrába, kde sa vyrába,  aká je cena práce, teda výška mzdy.  Korporácie stavajú haly podnikov najradšej blízko diaľnice a na úrodnej pôde, aká je pri Trnave alebo Nitre, akú sme si za socializmu chránili ako oko v hlave, lebo išlo o zem živiteľku. Vlády, ktoré vznikli na Slovensku po majetkovom prevrate,  vychádzajú servilne v ústrety záujmom západných podnikateľov. Dávajú im viacročné daňové prázdniny a prispievajú  z nášho štátneho rozpočtu mnohomiliónovými sumami eur na ich  podnikateľské zámery. Miliardové zisky, dosahované  aj vďaka  lacnej slovenskej pracovnej sile, odtekajú od nás do zahraničia. Ich majitelia ani časť z nich nie sú povinní investovať na Slovensku. A zahraničné spoločnosti pritom nezodpovedajú za životnú úroveň našich pracujúcich, hoci vo vysokej miere rozhodujú o našej ekonomike bez toho, aby ich naši občania volili. Je  tragédiou, že ponovembrové  vlády na Slovensku nemajú v rukách v potrebnej miere ekonomickú – teda rozhodujúcu moc, že netvoria pre tento národ zisky aj štátnym podnikaním a exportom štátnych podnikov  ( ako je tomu  vo Francúzsku alebo v Nemecku), že nie sú schopné zabezpečiť rozvoj krajiny z vlastných zdrojov, ako to bolo za socializmu, že sú iba výbercami daní,  ktoré nestačia na financovanie silného a sociálne spravodlivého štátu aj keby sme k ním pripočítali nevyužité eurofondy, ktoré navyše nie sú  voľne použiteľné.

Slovensko ako štát   nepodniká, nemá národné hospodárstvo  ani vlastné exportné výrobky, ktoré by prinášali zisky v prospech blahobytu  celého národa;  nemá definované národno-štátne záujmy ani koncepciu  rozvoja krajiny. Neuveriteľné! Nemáme vo vlastných rukách ekonomický osud svojho štátu, pretože sme hospodársky okupovaní a závislí. Natíska sa masarykovská otázka z čias zakladania Česko – Slovenska (1918): „Načo je politická nezávislosť, ak existuje závislosť ekonomická?“  Takúto otázku – za účelom upozornenia – vyslovil T. G. Masaryk a nedovolil, aby vznikajúca republika Čechov a Slovákov nemala vo svojich rukách hospodárstvo, lebo vedel, aký negatívny dopad by to malo na životnú úroveň obyvateľstva. Verejnosť proti násiliu a všetky ponovembrové slovenské vlády naopak dopustili alebo tolerovali a dodnes tolerujú ekonomickú okupáciu našej krajiny, čo je národ ohrozujúce zlyhanie nežnej revolúcie.

Či sa to niekomu páči alebo nie z politických strán iba komunistická strana (KSS)  žiada vyslobodenie sa Slovenska spod ekonomickej nadvlády západných korporácií. Táto angažovanosť jasne dokazuje, že komunisti nie sú na strane zahraničného kapitálu, ale na strane našich ľudí, svojich spoluobčanov. Dúfajme, že voliči si to všimnú a vo voľbách do Národnej rady urobia niečo zásadne prospešné pre seba, svoje deti a vnukov.

Rozbitím poľnohospodárskych družstiev a štátnych majetkov sme v nežnej revolúcii stratili sebestačnosť v potravinách, ktorú všetky racionálne riadené štáty   považovali a považujú za strategickú prioritu pri dosiahnutí a udržaní dobrej životnej úrovne svojho obyvateľstva. Jednotlivo hospodáriaci farmári bez štátnych dotácii nedosahujú lepšie výsledky než dosahovali družstvá.

Z toho, čo sme uviedli vyplýva zhrnutie, že Slovensko nástojčivo potrebuje systémové zmeny v podobe  vytvorenia pluralitného ekonomického modelu, vytvoreného vyváženou účasťou súkromného a štátneho vlastníctva výrobných podnikov, obchodných sieti i bankového sektora. KSS vyzýva k narovnaniu demokracie zdeformovanej svojou polovičatosťou, pri ktorej slobodu máme (hoci často obmedzenú), ale rovnosť nemáme. Vyžaduje  tiež uplatňovať účastnícku demokraciu občanov, založenú na rovnosti príležitostí  usilovať sa o ľudské šťastie  prostredníctvom spravodlivo platenej práce, spravodlivého prerozdeľovania národného bohatstva a  poctivého podnikania.  Súkromní slovenskí podnikatelia nesmú byť diskriminovaní v porovnaní so zahraničnými nadnárodnými spoločnosťami, ktoré sú zvýhodňované daňovými prázdninami. Strana je presvedčená, že štát sa potrebuje vrátiť k podnikaniu a k vlastnému exportu, aby mal náš národ dostatok prostriedkov na financovanie plnohodnotného sociálne spravodlivého štátu, v ktorom by bol na prvom mieste človek a nie  cudzí kapitál.

Jozef Hrdlička, autor je historik a predseda KSS

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Krajniak: „Sme rodina presadila svoje požiadavky, novelu podporíme.“ Nezaočkovaní sa budú testovať. Do kostola len s vakcínou alebo plateným testom? Na kollárovcov sa valí vlna kritiky

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Koalícia dosiahla dohodu pri novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou majú zaočkovaní získať výhody. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámil predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) doplnil, že hnutiu Sme…

Smer-SD sa so zákonom o COVID preukazoch obráti na ÚS

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Opozičný Smer-SD sa s novelou zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach, obráti na Ústavný súd (ÚS) SR . Urobí tak po jej schválení Národnou radou (NR) SR. Novelu označuje za diskriminačný. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v parlamente. Dodal, že…

Djokovič po postupe: „Vlhkosť vzduchu bola brutálna“

0 icon

Tokio 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Srbský tenista Novak Djokovič sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na olympijskom turnaji v Tokiu. V úvodnom kole ako nasadená jednotka zdolal Huga Delliena z Bolívie 6:2, 6:2 "Teší ma, že som hladko prekonal úvodnú prekážku. Na úvod turnaja to bol…

Niektorí za celý život nenájdu nič a ona už objavila svoj štvrtý poklad z doby Vikingov

0 icon

Londýn 24. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot Youtube)   Britská amatérska archeologička Kath Gilesová objavila na ostrove Man poklad, ktorý obsahuje viac ako stovku strieborných vzácnych artefaktov. Je zaujímavé, že ide už o štvrtý nález, ktorý sa vďaka svojmu koníčku žene podaril za posledné tri roky Počas ranného stredoveku Vikingovia útočili na mnoho…

Delegáciu USA na rokovaniach s Ruskom v Ženeve bude viesť Wendy Shermanová

0 icon

Washington 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Americkú delegáciu na prvom kole rusko-amerických rokovaní o strategickej stabilite, ktoré sa uskutoční 28. júla v Ženeve, bude viesť prvá námestníčka ministra zahraničných vecí USA Wendy Shermanová S odvolaním sa na americký rezort diplomacie o tom v noci na sobotu informovala agentúra Reuters. Na…

Do finále kvalifikácie na turnaji ATP v Kitzbüheli Martin aj Kovalík

0 icon

Kitzbühel 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. V 1. kole v pozícii nasadenej dvojky zvíťazil nad Belgičanom Zizouom Bergsom 6:4, 6:3 Tretí nasadený Jozef Kovalík svojho slovenského krajana napodobnil. V dvoch setoch si poradil…

Ministerstvo zahraničných vecí: Chorvátsko striktne kontroluje stanovené podmienky vstupu do krajiny

0 icon

bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Chorvátsko v týchto dňoch striktne kontroluje všetky stanovené podmienky pre vstup do krajiny. Súčasne platné podmienky ostávajú v platnosti minimálne do konca júla, prípadne až do odvolania. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke Pred vstupom do…

Pribudlo 43 nakazených, zaočkovali takmer 3 500 ľudí

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Za piatok 23. júla pribudlo na Slovensku 43 nakazených koronavírusom. Laboratóriá ukončili 10 540 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň stúpol o dvoch pacientov na 80. Nepribudla žiadna obeť ochorenia COVID-19. V piatok 23. júla dostalo prvú…

Taraba: Septembrová návšteva pápeža Františka na Slovensku zjavne nebude pastoračná, ale vakcinačná

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Čoraz viac sa črtá, že septembrová návšteva pápeža Františka na Slovensku nebude pastoračná, ale vakcinačná. Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísal nezaradený poslanec parlamentu Tomáš Taraba. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) vydal tento týždeň rozhodnutie, že podmienkou návštevy svätých omší,…

Testovanie detí pred takmer každým zápasom? Vyhláška ÚVZ k hromadným podujatiam likviduje mládežnícky šport, upozorňuje Habánik

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanec Národnej rady SR a podpredseda školského parlamentného výboru Jozef Habánik (Smer-SD) upozorňuje na neakceptovateľné podmienky definované aktualizovanou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o organizácii hromadných podujatí, ktoré sa dotýkajú aj mládežníckych a amatérskych športových zápasov a súťaží. Ako tvrdí, vyhláška ignoruje…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Pellegrini a Fico mohli prijatie zákona o zvýhodnení očkovaných zastaviť, keby sedeli v parlamente a hlasoval proti. Miesto toho robili tlačovky, kde ubezpečovali ľudí, že oni sú proti.

0icon

V Piatok sa malo hlasovať o tzv. zákone o zvýhodňovaní očkovaných. Hlasovaniu o samotnom zákone predchádzalo hlasovanie o návrhu na skrátenie legislatívneho konania pre prijatie tohto zákona. Proti návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie, bola nakoniec Sme rodina, takže koalícia dokázala na podporu zrýchleného hlasovania o Lengvarského návrhu zozbierať len 61 hlasov. Ak by  opozícia…

Marek Tencer

Manipulačné techniky provakcinérov!

0icon

Kolektívna vina, umelo vytvorný nedostatok, klamstvá, znevhodňovanie, zastrašovanie to sú základné manipulačné techniky provakcinérov. Kolektívna vina. Až nenosíš rúško tak všetkých ohrozuješ, až pôjdeš navštíviť svojich blízkych tak ich môžeš zabiť. Takto nás strašila vláda pred Veľkou Nocou 2020. Strašenie pokračovalo tým že do

Boris Mesár

Dnes Národná rada (zrada) rozhoduje o prijatí ,,Čínskeho sociálneho kreditu " na Slovensku!!!

0icon

Dnes stojíme na prahu zavedenie Total Control režime plne odvodeného od čínskeho Sociálneho kreditu! V piatok bude Národná rada SR schvaľovať drakonických zákon, ktorý zabráni vstupu Slovákom do všetkých miest, prevádzok a budov, ak sa nepreukážu Digital Green Pass aplikácií! Právnik dokument rozobral a varuje, že jeho definíciu možno výkladom…

Ivan Holek

Úvaha o rizikách ženského pôvabu

0icon

Krása predstavuje moc, pretože je to niečo, čo veľmi silne pôsobí na iných. Krásu, a teda moc, je však možné využiť na niečo pozitívne, alebo zneužiť na niečo negatívne. Čo však kto seje, to nakoniec aj zožne, čo vo vzťahu k negatívnemu zneužitiu krásy kvôli osobnému prospechu, peniazom, alebo nejakým…

Andrej Sablič

Analýza ekonómie

0icon

Začiatok Prečo som sa rozhodol pre jej analýzu? Po II. Svetovej vojne sa ČLOVEK prostredníctvom svojich politikov dušoval, že už nikdy takúto katastrofu nepripusti. Dnes stojíme nad priepasťou ešte hrozivejšej vojny a politici sa už ani nepretvarujú a šíria virtuálny oheň a síru svetom. ČLOVEK zlyhal a tak je načase…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako ovplyvňuje meno tvoj život? Je jeho výber dôležitý?

0 icon

Vybrať meno dieťaťa je jedným z prvých veľkých rozhodnutí, ktoré musia rodičia urobiť. A ukázalo sa, že výber tejto „životnej“ značky pre dieťa si vyžaduje hlboké zamyslenie, pretože podľa jednej štúdie môžu mená určovať, ako bude človek vyzerať v dospelosti. Respondenti dokázali správne odhadnúť meno cudzinca na základe fotografie tváre

Hľadá sa Liberator: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie článku s názvom Hľadá sa Liberator. Po tom, čo ťažbári ropy našli v Líbyjskej púšti vrak lietadla, sa rozpútalo vyšetrovanie. Všetkých členov posádky našli uprostred púšti mŕtvych, chýbal však jeden člen. Už pri vzlietaní v nepriaznivých podmienkach sa z 25 člennej skupiny lietadiel s cieľom bombardovať Neapol, vrátilo 9 kusov. Medzi nimi však…

8 potravín, ktoré majú naozaj pozitívny vplyv na tvoje zdravie!

0 icon

V dnešnej dobe sa medicína rozvíja naozaj veľmi rýchlo. Lieky na všetky možné choroby máme k dispozícii v rôznych formách prípadne aj príchutiach. Kedykoľvek čelíme zdravotným problémom, rozmýšľame, aké kapsule by bolo najvhodnejšie užiť. Nech sme čím skôr fit! So zdravím sa však spájajú aj potraviny ako špenát, cesnak či banány.…

TOP10: Kuchynské katastrofy alebo ty už do kuchyne nikdy nevkročíš!

0 icon

Ak chceš tráviť čas v miestnosti, kde sa pripravuje jedlo, mal by si vedieť aspoň nejaké základy. Ak ich ale nemáš, kuchynské katastrofy na seba nenechajú dlho čakať. Nesprávne používanie sporáku alebo ostrých nožov môže byť skutočne nebezpečné. Hlavne keď ani nemáš šajnu, čo vlastne robíš. Svoje o tom vedia…

10 šokujúcich fotografií, ktoré odhaľujú život v Hongkongu

0 icon

V Hongkongu žije takmer až 7,5 milióna obyvateľov.  Aj preto je v tomto veľkomeste veľmi obtiažne nájsť miesto vhodné miesto na bývanie. Našlo sa však jedno, nie veľmi šťastné riešenie. Ľudia tu bývajú v akýchsi malých kockách. Organizácia spojených národov takéto byty odsúdila za "urážku ľudskej dôstojnosti". To však nemení…

Armádny Magazín

Ktorá hypersonická raketa ako prvá vstúpi do služby americkej armáde

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie týkajúce sa prvých hypersonických rakiet, ktoré sa môžu objaviť v službe americkej armáde. Podľa riaditeľa programu pre hypersonické zbrane v Pentagóne Mika Whitea bol stanovený

V USA označili ruský protivzdušný systém S-500 za veľmi vážnu hrozbu pre NATO

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Najmodernejší protivzdušný systém na svete S-500 je veľkou výzvou pre NATO. O tom píše dopisovateľ Caleb Larson pre portál 19FortyFive.   Nový ruský protivzdušný systém môže zneškodňovať celé spektrum súčasných aj perspektívnych leteckých prostriedkov útoku

Talibanci sú ˇpríčetní". Lavrov označil moskovský formát za najúčinnejší pre diskusiu o situácii v Afganistane

0 icon

Rusko, 24.júl 2021 (AM) – Ako minister poznamenal, tento formát je „reprezentatívny, ale na druhej strane priestranný a efektívny“. Minister poznamenal, že „moskovský formát“, ktorý sa už stretol viackrát a ktorý predstavuje všetky krajiny Strednej Ázie bez ohľadu na ich hranicu s Afganistanom je najefektívnejší.   Ruský min

Podľa čoho si vybrať správný kolimátor

0 icon

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Veľakrát dostávam otázku, aby som poradil aký kolimátor si majú ľudia kúpiť. A každý očakáva, že mu rovno poviem značku a presný model.   Ale ono to nie je také jednoduché .. Napriek tomu sa pokúsim dať zopár odporúčaní, ktorých sa držať a pár mojich osobných…

Spomienka na prvé Bojové jánošíkovské družiny

0 icon

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Pred budovou vlády SR sa nachádza socha Mareka Čulena, ktorého dnes asi väčšina národa už nepozná. Iní ho vnímajú ako zakladateľa Komunistickej strany Československa, no najlepšie by ho mali poznať členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pretože bol jednoznačným stúpencom obrany ČSR pr

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali