“Napravme demokraciu, je hrbatá” – k 30. výročiu nežnej revolúcie

Bratislava 28. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR-Vlastimír Andor)

 

Protestné hnutie na Slovensku Verejnosť proti násiliu požadovalo v novembri 1989 na námestiach odstránenie monopolnej vlády komunistickej strany a zároveň prisľúbilo „odkliatie“ demokracie. Preto pri hodnotení tridsaťročných výsledkov nežnej revolúcie bude užitočné, ak si  ujasnime, čo chápeme pod pojmom demokracia

Na archívnej snímke pohľad na účastníkov generálneho štrajku na Námestí SNP v Bratislave 25. novembra 1989

Definícia, že je to vláda ľudu – a k tomu povinný dodatok, že nič lepšieho zatiaľ nebolo vymyslené – nestačí. Takáto nekonkrétna a  neúplná charakteristika demokracie obyčajne vyhovuje ponovembrovým vládnucim stranám. Slúži im na predstieranie svojej pokrokovosti a zároveň  im umožňuje zneužívať nevedomosť značnej časti verejnosti, že v záujme spravodlivosti treba demokraciu  uplatňovať nielen v politickej, ale vo všetkých sférach života, v ekonomickej,  sociálnej, zdravotníckej, školskej i  kultúrnej. Neuplatňovanie komplexného prístupu k demokracii  spôsobilo  medzi Slovákmi  priepastné materiálne a spoločenské rozdiely.  Nežná revolúcia  má tak na svedomí civilizačný krok späť vo vývoji našej krajiny.

Demokracia má dva hlavné piliere: slobodu a rovnosť. Slobodu máme (hoci často obmedzenú), ale rovnosť nemáme. Ponovembrová demokracia je  polovičatá, hrbatá, a preto   neprijateľná a vyžadujúca si nápravu.  

Prínosom nežnej revolúcie je bezpochyby sloboda volieb, prejavu, vyjadrovania názorov,  zhromažďovania, zakladania politických strán, podnikania, cestovania do zahraničia.  Treba však zároveň  zdôrazniť, že okrem skutočne slobodných  volieb a slobodného politického myslenia, je využitie slobody vo viacerých prípadoch podmienené nevyhnutnosťou disponovať istými finančnými prostriedkami. Nedá sa  podnikať bez kapitálu. Kto  je nesolventný,  môže iba snívať o dovolenke  na Riviére, o zdravej výžive, o športovom a kultúrnom štýle života, o prevencii civilizačných chorôb, o znesiteľnej starobe, o získaní strechy nad hlavou, o ochrane pred bezdomovectvom a pred exekúciami, alebo o vymožení spravodlivosti s pomocou dobrého, no drahého advokáta.  Chudoba je  mnoho krát neprekonateľnou prekážkou pri využívaní slobody. A ponovembrový režim veľkej časti národa chudobu  nanútil privatizáciou. V rámci akej demokracie? Tej, čo mala znamenať vládu ľudu?  Nie   náhodou vyše štyridsať percent Slovákov zastáva názor, že lepšie sa žilo za socializmu.

Na Slovensku je  sloboda ovplyvňovania spravodlivejšieho spoločenského zriadenia  finančne podmienená, inak povedané treba si ju  kúpiť. Oligarchovia, privatizátori na to majú. Pre chudobných pracujúcich, ktorí žijú z ruky do úst,  možnosť ovplyvniť spoločenský systém vlastnou stranou v prospech blahobytu prostých ľudí je neuskutočniteľnou predstavou, je prosto utópiou.  Založenie politickej strany,  vybudovanie jej celoštátnych štruktúr, vedenie predvolebnej kampane s bilboardami, platenými reklamami v médiách či na internete a s voličskými  mítingami  si vyžaduje obrovské peniaze, aké majú obyčajne len oligarchovia. Možnosť zabezpečenia si slobody  presvedčiť voličov len s pomocou zištných sponzorov je cestou   ku klientelizmu, k povolebnému splácaniu   sponzorstva v podobe lukratívnych štátnych  zákaziek. A o tie ide bohatým dobrodincom, nie o vládu ľudu.

Ľudia prichádzajú na svet s vrodenou túžbou po šťastí. Aby sa oň mohli usilovať, potrebujú  vhodné materiálne a sociálne  podmienky. Tie, ktoré vytvoril socializmus boli solídne. Pozrime sa na svedectvo, ktorého autormi boli viac kritici než priaznivci socializmu.

Na žiadosť vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky navštívila v máji 1990 našu krajinu ekonomická misia Svetovej banky, ktorú viedol John A. Holsen. Na záver pobytu vypracovali experti tejto inštitúcie odporúčania pre  prechod na trhovú ekonomiku v našej krajine. Na začiatku 34-stránkového materiálu sa uvádzajú v bode 4. niektoré východiskové podmienky charakteristické pre socializmus (ČSSR):  „V mnohých ohľadoch sú česko-slovenské ekonomické opatrenia v posledných dvadsiatich rokoch relatívne dobré. Príjmy na hlavu stále stúpajú, i keď v druhej polovici 80-tych rokoch v ťažko postihnuteľnej miere. Aj vnútorná a vonkajšia finančná stabilita je udržovaná, zjavná inflácia je v priemere menšia než  2 % v rámci 80-tych rokovNezamestnanosť skutočne neexistuje. Sociálne ukazovatele krajiny vytvárajú relatívne dobrý obrázok: prístup obyvateľstva k zdravotníckym službám, dostatočná doprava, služby v starostlivosti o deti a možnosti rekreácie sú pôsobivé. Hoci úroveň vzdelávania v Československu v niektorých oblastiach upadla pod úroveň svetových štandardov, zvlášť v oblasti potrebných pre úspešné súťaženie na svetových trhoch, celkový štandard vzdelávania zostáva vysoký. Nakoniec Československo má bezpochyby pomerne malú vonkajšiu zadlženosť.“ 

Podnikanie  socialistického štátu a náš vlastný export vytvárali také finančné prostriedky, že sa mohli budovať okrem nových priemyselných odvetví  aj byty, siete nemocníc, zdravotných stredísk, škôl rôzneho typu, škôlok, jaslí, telocviční, futbalových ihrísk, rekreačných zariadení alebo kultúrnych domov. Pre ilustráciu: Vyrábali a vyvážali sme napr. kotly a iné zariadenia pre elektrárne (aj pre atómové), nákladné a osobné lode, zubolekársku techniku, chemické produkty, motorky, obrábacie stroje, dámsku a mužskú konfekciu,  obuv,  sklárske výrobky, pneumatiky, ložiská, oceľ, zbrane atď.    Od konca druhej svetovej vojny  po novembrový majetkový prevrat, teda za štyridsať rokov sa v ČSSR  postavilo vyše troch miliónov bytov. V pomere k počtu obyvateľstva (15 miliónov)  sa u nás budovalo viac bytov ako v USA, Veľkej Británii, Rakúsku, Holandsku alebo Švédsku. Za bývalého režimu sa presťahovalo do bytov prvej kategórie deväťdesiat percent obyvateľstva.

Nájomné – vrátane platby za energie a vodu – neruinovalo rodinný rozpočet, pretože bolo štátom subvencované. Pri individuálnej výstavbe domov sa dali získať okrem normálnych pôžičiek (na tridsať rokov za nemenný úrok 2,7 percenta) aj nenávratné pôžičky, ak sa zvýhodnený občan zaviazal, že zostane pracovať napríklad u železnice ďalších desať rokov. Realizoval sa tak zároveň záujem štátu stabilizovať pracovnú silu.

Za socializmu bolo zdravotníctvo bezplatné. Pacient nemusel mať žiaden preukaz poistenca, aby bol ošetrený. Stačilo uviesť osobné údaje a zamestnávateľa, pretože všetci boli zamestnaní a automaticky  zdravotne poistení. Za lieky  alebo za ošetrenie chrupu sa neplatilo a pri stanovených diagnózach a istom druhu operácií bol poskytnutý pacientovi pobyt v kúpeľoch. Lekári pôsobili aj v najodľahlejších kútoch krajiny, kde im boli prideľované byty a k platu dostávali príplatky za neatraktívne prostredie. Tak to bolo až kým sa pohraničné regióny nevyrovnali tým vyspelejším.

Poplatky za celodenný pobyt v jasliach alebo v škôlke vrátane stravy boli nízke,  okolo 120 korún mesačne pri hrubom priemernom plate  3 142 Kčs. Je pravdou, že nie všetci toľko zarábali, avšak obyčajne boli zamestnaní obidvaja rodičia. Prioritným záujmom socialistického štátu bolo vytvoriť dostatok pracovných príležitostí, aby občania mali možnosť zabezpečiť si dobrú životnú úroveň prácou. Osobitná starostlivosť sa venovala deťom. V roku 1972 na jedno dieťa bol mesačný detský prídavok 90 korún, na dve deti 430 korún, na tri deti 880 Kčs a na štyri deti 1 280.  Navyše všetko čo súviselo s malými deťmi, vrátane kočíka, detskej výživy a  ošatenia, bolo dotované štátom. Preto došlo k populačnej explózii známej aj ako „Husákove detí“. Zamestnanosť matiek bola vysoká. Ich návrat do zamestnania po materskej dovolenke bol bezproblémový, emancipácia žien dosiahla vysoký stupeň.  Aj školstvo bolo bezplatné. Deti dostávali učebnice  a iné pomôcky bezplatne.

Aké vytvoril podmienky pre našich ľudí v ich úsilí o šťastie neoliberálny kapitalizmus? Kapitalizmus zrodený z privatizácie –  ktorým  bol  po novembri 1989  na Slovensku nahradený štátny socializmus – priniesol značnej časti nášho obyvateľstva chudobu, životnú neistotu, priepastné majetkové rozdiely a nerovné spoločenské postavenie.  Mnohí ľudia majú stiahnutý žalúdok, či sa udržia v zamestnaní. Tí vo fabrikách tŕpnu, aby sa neznížil dopyt po nimi vyrábanom tovare alebo aby neprišla ďalšia kríza a neboli medzi nadbytočnými.   Vrstva nezamestnaných a chudobných pracujúcich (aká v socializme neexistovala) má strach z nedostatočných príjmov, z neschopnosti platiť účty za elektrinu, plyn, vodu, teplo, za podnájom.  Je stresovaná chýbajúcou príležitosťou usilovať sa o šťastie  svojich deti a  rodiny. Totiž pracovať na Slovensku  ešte vôbec neznamená mať možnosť sa prácou aj uživiť a zabezpečiť  najbližším  uspokojivú životnú úroveň.

Na Slovensku je dnes bežným javom, že mzdy sú nespravodlivo nízke, mnohým nestačia na slušné živobytie  a na získanie bývania. Pracujúci protestujú. Mlladí odkladajú založenie rodiny a náš vývoj populácie je nepriaznivý, čo sa naplno prejaví v najbližších rokoch znížením príjmov štátu na daniach a nedostatkom prostriedkov potrebných pre starostlivosť o seniorov a rodiny s malými deťmi. Minimálne tristo tisíc mladých odišlo za lepšie platenou prácou do zahraničia, kde sú  zdaňované ich zárobky a využívané ich vzdelania odborníkov, ktorí u nás chýbajú. Ide o lekárov, inžinierov, zdravotné sestry, ošetrovateľky, špecialistov na počítačovú techniku a na iné vyhľadávané zručnosti. Je to dôsledok vážnej systémovej chyby, typickej pre závislý kapitalizmus, ktorá  ochudobňuje Slovensko a dotuje – proti zdravému rozumu – bohaté západné ekonomiky.

Miliónu našich obyvateľov hrozí celkom  tri a pol milióna prípadov exekúcií. Na uliciach žijú  tisíce bezdomovcov (len v Bratislave päť tisíc). Problémom je umiestniť nesolventných seniorov do domovov dôchodcov. Patríme medzi najviac zadlžených Európanov. Množstvo osôb trpí depresiami a utieka sa k alkoholu alebo drogám, počet pacientov s duševnými poruchami rastie a slovenské vlády   tomuto  problému nevenujú potrebnú pozornosť. Každé piate dieťa je ohrozené chudobou a na veľkej časti detskej populácie sa prejavuje nadmerná hmotnosť z nezdravej stravy. Rodičia nemajú na diétne jedlá ani na športové krúžky mimo školy. Lekári a preventívne prehliadky v školách patria  už len do socialistickej histórie. Vrátila sa tuberkulóza. Na ulici vidno ľudí s devastovaným chrupom, lebo nemajú na drahého zubára, pritom zdravotníctvo by malo byť bezplatné. V lekárňach nie sme pacientmi, ako to bolo v minulom režime, ale sme  kupujúcimi, ktorí musia za lieky doplácať nemalé peniaze. Cena liečiv je v priemere desaťnásobkom tej výrobnej. Patrí to k „humanitnému“ charakteru kapitalizmu a k voľnej tvorbe cien. Nemocnice a zdravotné strediská postavené za socializmu sa  neopravovali, nemodernizovali a ani nechránili  pred plesňami, pritom vybavenie poisťovní sú luxusné. Počty pacientov na izbách bez klimatizácie sú deprimujúce. Chýbajú moderné zdravotnícke prístroje, postele sú muzeálne. Na tucet pacientov by mala byť jedna zdravotná sestra, v skutočnosti sa stará aj o dvadsať pacientov. Ale z platu si nevie uhradiť základné životné potreby.

Ponovembrový kapitalizmus  Slovákom nezabezpečuje rovnosť príležitostí usilovať sa o ľudské šťastie. Vládnuce strany na Slovensku neriešia nespokojnosť obyvateľstva systémovo (vytvorením pluralitného hospodárskeho modelu), ale iba sociálnymi balíčkami predstavujúcimi  len dočasné východisko. V konečnom dôsledku pomáhajú počas tridsaťročného poprevratového obdobia udržiavať ekonomickú okupáciu Slovenska zo strany západných demokracií. Treba zopakovať, že slovenská vláda nemá v rukách v potrebnej miere základnú, teda ekonomickú moc. A nemali ju ani predchádzajúce vlády. Aj  terajšia vládna koalícia (Smer-SD, SNS, Most-Híd) je v polohe iba  výbercu daní a nie práve najlepšej  agentúry na sprostredkovanie práce, lebo pracujúcim nezabezpečuje spravodlivé mzdy u nadnárodných spoločností. Rokuje s nimi predovšetkým o daňových úľavách a výške príspevku na ich podnikanie. Takáto politika nemá  nič spoločného s  novým pokrokom, ktorý mal  na Slovensku a v iných krajinách nahradiť odstránený socializmus.

Na námestiach bola v novembri 1989 odkliatá politická časť demokracie. Protagonisti protestného hnutia, privatizátori a klientelistickí pomáhači z vládnych kruhov však následne   uskutočnili majetkový prevrat, ktorý zaklial  ekonomickú i sociálnu časť demokracie a rozdelil spoločnosť na bohatých a chudobných nie hospodárskou súťažou, ale poskytnutím výhod privatizátorom a zahraničným investorom. Ešteže Slovákom ostali zo socializmu byty, ktoré im umožňujú brať v kapitalizme nevyhnutné pôžičky a dočasne riešiť  svoju chudobu. Samozrejme s rizikom možnej exekúcie.

Sen Slovákov o dobehnutí vyspelých západných krajín v životnej  úrovni je nerealizovateľný. Nikdy ich nedostihneme. Dôvod je prostý.  Zahraničné spoločnosti, ktoré nás ekonomicky okupujú (na našom území vlastnia 95% výrobných podnikov, 97% bankového sektoru a takmer všetky obchodné reťazce), sa nesprávajú k nám ako k rovnocenným partnerom, ale  nám pridelili  úlohu zásobárne lacnej pracovnej sily a ony si odvážajú miliardové zisky, o ktoré sa s nami nemienia deliť. Nie sú ochotné nám poskytnúť ani technologickú pomoc, ako to predpokladal pápež Ján Pavol II..  Neoliberalizmus, založený na existencii dvoch kapitalizmov – bohatého a chudobného – a na systéme nadradenosti  a závislosti  je pre Slovensko jednostranne nevýhodný, ako pre všetky krajiny chudobného kapitalizmu.  Naša krajina prispieva svojou lacnou pracovnou silou k blahobytu bohatých demokracií, ktoré nás vykorisťujú. Preto  nemá naša krajina dostatok zdrojov na financovanie silného sociálneho štátu.

Nežná revolúcia obrala Slovensko o výrobné podniky, o banky aj obchody. Urobila z našich občanov ľudských robotov,  pripútaných k pásom cudzích montovní  (najmä automobilov a elektroniky), pracujúcich za tretinové alebo polovičné mzdy v porovnaní s tými,  ktoré dostávajú zamestnanci  za tú istú prácu v zahraničných materských podnikoch. Hospodárska závislosť a s ňou súvisiaca nízka životná úroveň vyháňa naše talenty za lepším zárobkom do západných krajín bohatého kapitalizmu. Slovenské emigrujúce „mozgy“  tak ochudobňujú svoju vlasť, ktorá si ich vychovala, a obohacujú dominantný kapitalizmus v USA, Anglicku, Nemecku, Francúzsku a v iných vyspelejších ekonomikách.

Slovensko je ekonomicky okupované asi dvesto veľkými  nadnárodnými spoločnosťami zo západných krajín. Nerobíme na svojom, ale na cudzom. Hospodárska okupácia nie je lepšia než vojenská. Kým tá vojenská sa dala ukončiť okamžite po rozhodnutí M. Gorbačova, prezidenta Sovietskeho zväzu, tá hospodárska bude pretrvávať, lebo je založená na súkromnom vlastníctve, ktoré je nedotknuteľné a chránené Všeobecnou Chartou  ľudských práv, schválenou OSN. A to neveští pre Slovensko nič dobrého.

Zahraničné spoločnosti  majú v rukách takmer celú slovenskú ekonomiku a rozhodujú o mnohom podstatnom: Čo sa na Slovensku vyrába, kde sa vyrába,  aká je cena práce, teda výška mzdy.  Korporácie stavajú haly podnikov najradšej blízko diaľnice a na úrodnej pôde, aká je pri Trnave alebo Nitre, akú sme si za socializmu chránili ako oko v hlave, lebo išlo o zem živiteľku. Vlády, ktoré vznikli na Slovensku po majetkovom prevrate,  vychádzajú servilne v ústrety záujmom západných podnikateľov. Dávajú im viacročné daňové prázdniny a prispievajú  z nášho štátneho rozpočtu mnohomiliónovými sumami eur na ich  podnikateľské zámery. Miliardové zisky, dosahované  aj vďaka  lacnej slovenskej pracovnej sile, odtekajú od nás do zahraničia. Ich majitelia ani časť z nich nie sú povinní investovať na Slovensku. A zahraničné spoločnosti pritom nezodpovedajú za životnú úroveň našich pracujúcich, hoci vo vysokej miere rozhodujú o našej ekonomike bez toho, aby ich naši občania volili. Je  tragédiou, že ponovembrové  vlády na Slovensku nemajú v rukách v potrebnej miere ekonomickú – teda rozhodujúcu moc, že netvoria pre tento národ zisky aj štátnym podnikaním a exportom štátnych podnikov  ( ako je tomu  vo Francúzsku alebo v Nemecku), že nie sú schopné zabezpečiť rozvoj krajiny z vlastných zdrojov, ako to bolo za socializmu, že sú iba výbercami daní,  ktoré nestačia na financovanie silného a sociálne spravodlivého štátu aj keby sme k ním pripočítali nevyužité eurofondy, ktoré navyše nie sú  voľne použiteľné.

Slovensko ako štát   nepodniká, nemá národné hospodárstvo  ani vlastné exportné výrobky, ktoré by prinášali zisky v prospech blahobytu  celého národa;  nemá definované národno-štátne záujmy ani koncepciu  rozvoja krajiny. Neuveriteľné! Nemáme vo vlastných rukách ekonomický osud svojho štátu, pretože sme hospodársky okupovaní a závislí. Natíska sa masarykovská otázka z čias zakladania Česko – Slovenska (1918): „Načo je politická nezávislosť, ak existuje závislosť ekonomická?“  Takúto otázku – za účelom upozornenia – vyslovil T. G. Masaryk a nedovolil, aby vznikajúca republika Čechov a Slovákov nemala vo svojich rukách hospodárstvo, lebo vedel, aký negatívny dopad by to malo na životnú úroveň obyvateľstva. Verejnosť proti násiliu a všetky ponovembrové slovenské vlády naopak dopustili alebo tolerovali a dodnes tolerujú ekonomickú okupáciu našej krajiny, čo je národ ohrozujúce zlyhanie nežnej revolúcie.

Či sa to niekomu páči alebo nie z politických strán iba komunistická strana (KSS)  žiada vyslobodenie sa Slovenska spod ekonomickej nadvlády západných korporácií. Táto angažovanosť jasne dokazuje, že komunisti nie sú na strane zahraničného kapitálu, ale na strane našich ľudí, svojich spoluobčanov. Dúfajme, že voliči si to všimnú a vo voľbách do Národnej rady urobia niečo zásadne prospešné pre seba, svoje deti a vnukov.

Rozbitím poľnohospodárskych družstiev a štátnych majetkov sme v nežnej revolúcii stratili sebestačnosť v potravinách, ktorú všetky racionálne riadené štáty   považovali a považujú za strategickú prioritu pri dosiahnutí a udržaní dobrej životnej úrovne svojho obyvateľstva. Jednotlivo hospodáriaci farmári bez štátnych dotácii nedosahujú lepšie výsledky než dosahovali družstvá.

Z toho, čo sme uviedli vyplýva zhrnutie, že Slovensko nástojčivo potrebuje systémové zmeny v podobe  vytvorenia pluralitného ekonomického modelu, vytvoreného vyváženou účasťou súkromného a štátneho vlastníctva výrobných podnikov, obchodných sieti i bankového sektora. KSS vyzýva k narovnaniu demokracie zdeformovanej svojou polovičatosťou, pri ktorej slobodu máme (hoci často obmedzenú), ale rovnosť nemáme. Vyžaduje  tiež uplatňovať účastnícku demokraciu občanov, založenú na rovnosti príležitostí  usilovať sa o ľudské šťastie  prostredníctvom spravodlivo platenej práce, spravodlivého prerozdeľovania národného bohatstva a  poctivého podnikania.  Súkromní slovenskí podnikatelia nesmú byť diskriminovaní v porovnaní so zahraničnými nadnárodnými spoločnosťami, ktoré sú zvýhodňované daňovými prázdninami. Strana je presvedčená, že štát sa potrebuje vrátiť k podnikaniu a k vlastnému exportu, aby mal náš národ dostatok prostriedkov na financovanie plnohodnotného sociálne spravodlivého štátu, v ktorom by bol na prvom mieste človek a nie  cudzí kapitál.

Jozef Hrdlička, autor je historik a predseda KSS

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Po streľbe v nákupnom centre v Ľubľane zostali traja zranení

0 icon

Ľubľana 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/STA-Nik Jevsnik)   Streľba v nákupnom centre v slovinskom hlavnom meste Ľubľana si vyžiadala troch zranených. V piatok o tom informovala agentúra STA, ktorá sa odvolala na informácie miestnej polície Incident sa odohral na terase baru, ktorý je súčasťou rozsiahleho nákupného centra BTC City. Tri osoby…

Osoby prichádzajúce zo zahraničia budú naďalej povinné dodržiavať karanténne povinnosti

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Napriek zníženiu rozsahu kontrol sú osoby prichádzajúce zo zahraničia povinné dodržiavať karanténne povinnosti. Pripomenula to polícia v súvislosti s prechodom z II. na I. stupeň v rámci Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenska. V súvislosti s touto zmenou sa na…

Molčan po neúspešnom debute: “Garin výborne servoval”

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenskí tenisti prehrávajú po úvodnej dvojhre duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára v bratislavskom NTC s Čile 0:1. O prvý bod pre hostí sa postaral líder juhoamerického tímu Cristian Garin, ktorý zdolal daviscupového debutanta Alexa Molčana ž:2, 6:4. V druhom singli si…

V Dolnom Kubíne Sagan opäť útočil na víťazstvo, ale zdolal ho obhajca Steimle

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi aj v 2. etape pretekov Okolo Slovenska tesne ušlo víťazstvo. Po druhom mieste v Košiciach líder tímu Bora-Hansgrohe finišoval na rovnakej priečke aj v piatok v Dolnom Kubíne. Sagana v záverečnom špurte predstihol Nemec Jannik Steimle z tímu Deceuninck…

Korunný kajúcnik manipuloval v kauze Dobytkár výpovede. “Disponujeme o tom dôkazmi,” tvrdí advokát Juraja Kožucha

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Korunný kajúcnik v kauze Dobytkár Marek K., svedčiaci ako jediný svedok proti Jurajovi K., bývalému generálnemu riaditeľovi PPA, počas kľúčovej časti prebiehajúceho vyšetrovania manipuloval svoje výpovede. Konštatoval to v piatok advokát Juraja K. Roman Balco. Nezrovnalosti, chyby a protirečenia svojej výpovede mal kajúcnik…

Blinken vyzval ďalšie arabské krajiny, aby znormalizovali vzťahy s Izraelom

0 icon

Washington 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik, Pool)   Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval v piatok ďalšie arabské krajiny, aby uznali Izrael. Uviedol to na virtuálnom stretnutí so svojimi náprotivkami z Izraela, Spojených arabských emirátov (SAE), Bahrajnu a Maroka pri príležitosti prvého výročia normalizácie vzťahov arabských krajín s Izraelom…

Britská vláda od októbra zjednodušuje pravidlá pre cestovanie

0 icon

Londýn 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alberto Pezzali)   Britský minister dopravy Grant Shapps oznámil zjednodušenie pravidiel pre medzinárodné cestovanie počas pandémie koronavírusu Cestovateľský semafor, ktorý v súčasnosti pozostáva z troch úrovní, od 4. októbra nahradí jeden „červený zoznam“ rizikových krajín, informuje spravodajský portál BBC. Zmeny sa týkajú Anglicka, keďže Škótsko, Wales…

Lengvarský: Na diskusiu o akútnych lôžkach bude ešte dostatok času

0 icon

Bardejov 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na diskusiu o akútnych lôžkach v nemocniciach v súvislosti s plánovanou optimalizáciou siete nemocníc bude ešte dostatok času. Tvrdí to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Rezort sa bude podľa jeho slov zaoberať petíciami, ktoré spustili v jednotlivých mestách s cieľom zachovať nemocnice…

Maďarská vláda neplánuje sprísnenie pandemických opatrení, tvrdí Orbán

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys, Pool Photo via AP)   Maďarská vláda neplánuje prísnejšie opatrenia proti pandémii koronavírusu. Uviedol to v piatok premiér Viktor Orbán vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Radio Rúška by podľa neho mali nosiť iba ľudia, ktorí sú infekční. „Izolácia, karanténa, rúška a tak ďalej náš problém…

Poslanecký klub OĽANO sa zastal zadržaných vyšetrovateľov z NAKA. NBÚ nemôže uviesť, či obvinení vyšetrovatelia NAKA stratia bezpečnostnú previerku

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) podporuje vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí vyšetrovali najväčšie kauzy, ale po zásahu policajnej inšpekcie skončili za mrežami. Na tlačovej besede klubu OĽaNO to povedal poslanec hnutia Peter Kremský s tým, že sú v…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Vystúpiť z NATO má byť priorita

0icon

Skončením takzvanej studenej vojny mal zaniknúť aj význam aliancie NATO. Lenže sa vymyslelo nové opodstatnenie, aby sa udržal stabilný odbyt amerických výrobkov, štáty aliancie majú vydávať 2% svojho ročného HDP na obranu. Aj za cenu, že majú dlhodobo deficitné hospodárenie, prostriedky na nákup americkej vojenskej techniky je potrebné nájsť. Za…

Peter Lipták

Ako sa proti kovidu profesionálne chránime v našej ambulancii prvého kontaktu

0icon

Jednak čístíme a dekovidizujeme vzduch a to kontinuálne tromi spôsobmi súčasne, vo všetkých priestoroch našej ambulancie od čakárne, cez jej jednotlivé ordinácie, až po vrátane aj WC. 1. V každej miestnosti, vrátane vstupnej čakárne, máme filter TherapyAir- päťvrstvový veľkokapacitný s hepa zložkou a ionizáciou vzduchu. 2. Všade kontinuálne bežia

Boris Mesár

Ďalší ťažký podvod ,,matovičových" fašistov pri covid semafore !

0icon

BM : dnes som už nechcel písať blog ,ale keď som si prečítal tento článok musel som tak urobiť ! Na pochybnosti ohľadne PCR testov upozorňujú rôzni experti už od samotného začiatku pandémie. Ich hlavným nedostatkom je to, že ak sú nastavené na príliš vysoký cyklus amplifikácie, tak ukazujú extrémne veľa „falošne…

Andrej Sablič

Otvorený list p. Marte a spoločnosti!

0icon

P. Marta mi zaželala ŠŤASTLIVÝ NOVÝ ROK 7530 , vysvetlila o čom to je, ale zároveň sa ma spýtala či jej r

Gustáv Murín

Trestné oznámenie na Matoviča, Hegera, Mikulca a Naďa

0icon

Priatelia, sme svedkami takého rozkladu právneho štátu, aký sme ešte nezažili. A neverte, že sa vás to osobne netýka, lebo infekcia svojvoľných obvinení na základe manipulovaných „svedectiev“ tu už bola za vlády komunistov a doplatili na to státisíce nevinných. Nezabúdajme, že ako v prípade komunistov, aj táto „koalícia zmeny k…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Dunkerque a 2. svetová vojna 2. časť

0 icon

Spojenci si boli až príliš istý tým, že Nemci povedú útok po nevydarenom vzore z prvej svetovej vojny. Akoby ani nezvážili, že bude útok vedený inou cestou. Boli vydané rozkazy vyslať prevažnú časť francúzskej armády do Belgicka a tam zahájiť útok na nemecké pozície. Pokračujeme druhou časťou článku s názvom…

10 najväčších architektonických zlyhaní, ktoré si kedy videl

0 icon

Správnym architektonickým návrhom môže architekt zožať obrovský úspech a vyraziť dych zopár ľudom. Ale keď sa architekt vyberie zlým smerom, vyznie to ako škvrna od kečupu na krásnom novom bielom tričku. Dnes ti ukážeme rôzne úkazy od škaredých hotelov po zle navrhnuté budovy. Do rebríčka sa dokonca dostala aj budova, ktorú…

10 ľudí, ktorí majú zaručene horší deň ako ty

0 icon

Každý z nás zažil naozaj otrasný deň, na ktorý by najradšej ihneď zabudol. Možno si sa prebudil na nesprávnej strane postele. Možno si zmeškal  autobus a musel si ísť do školy či do práce pešo. Možno si sa počas tejto nechcenej prechádzky potkol a rozlial celú kávu, ktorú si mal pripravenú na…

TOP 10 tajomstiev najznámejších značiek. Čo skrývajú vo svojich logách?

0 icon

Všade kam sa pohneme, nás prenasledujú známe logá značiek. Môžeme ich vidieť v televíznych reklamách, na ceste do práce, na tričkách a na internete. V 90% prípadoch však nemáme ani len tušenie, aký skrytý význam sa v týchto zdanlivo abstraktných obrázkoch nachádza. Dnes ti preto ukážeme, význam týchto desiatich známych…

Armádny Magazín

Česko: Od Francúzska dostaneme kanóny za miliardy. Bez munície? Delá si čiastočne aj sami vyrobíme ...

0 icon

Česko, 17.september 2021 (AM, Sputnik) – Česká republika má značný schodok štátneho rozpočtu. Napriek tomu kúpi francúzske kanóny, trochu sa nerozmyslelo, kto dodá muníciu. Nie sú cudzie húfnice polenom našim zbrojný

Rheinmetall predstavili vôbec prvý obrnený Boxer s mínometným modulom

0 icon

Nemecko, 17.september 2021 (AM) – Na veľtrhu DSEI predstavil nemecký technologický koncern Rheinmetall so spoločným podnikom Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) demonštrátor Boxer s 81 mm mínometom. Cieľom je predviesť širšie schopnosti a možnosti rozšírenia obrnených vozidiel Boxer 8x8.  

Moderný tank pre NATO – novinky v programe Challenger 3

0 icon

Nemecko, 17.september 2021 (AM) – Dlho očakávaný demonštrátor tanku Challenger 3 je vystavený v stánku spoločností Rheinmetall a Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) na veľtrhu DSEI 2021. Je to najmodernejšie digitálne vozidlo so sieťovou podporou, vysokou bojovou účinnosťou, zvýšenou schopnosťou prežitia a prvotriednymi schopnosťami sledovania a vyhľ

Francúzom horí pod zadkom: Mali vyjednáva podporu s ruskou bojovou skupinou WAGNER

0 icon

Mali, 17.september 2021 (AM) –Francúzsko zachvátila panika z perspektívy zmluvy medzi Mali a súkromnou ruskou spoločnosťou.   Francúzska vláda vyjadrila znepokojenie nad možnou dohodou medzi Bamakom a ruskou súkr

Vrtuľník AH-1Z: Bell dodal už sto týchto strojov Námornej pechote Spojených štátov

0 icon

Amarillo, Texas (17. septembra 2021) – Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc (NYSE: TXT), úspešne realizovala 100. za sebou nasledujúcu včasnú dodávku stroja AH-1Z pre americkú námornú pechotu. Tá je súčasťou sériového programu, ktorý beží už štvrtý rok. Spoločnosti Bell sa podarilo dosiahnuť tento míľnik predovšetkým vďaka úzke

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali