Liturgická reforma je nezvratná, povedal pápež František

Vatikán 25. augusta 2017 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)

 

„Liturgická reforma je nezvratná“, zdôraznil Svätý Otec František pri stretnutí s účastníkmi podujatia s názvom Liturgický týždeň, každoročne organizovaného v rámci Talianska. Organizuje ho Centrum pre liturgickú aktivitu, založené v Taliansku pred 70 rokmi, ktoré pri tejto príležitosti zároveň oslávilo svoje okrúhle výročie.

Na snímke pápež František

Okolo 800 účastníkov 68. ročníka Liturgického týždňa prijal Svätý Otec v Aule Pavla VI. a adresoval im v rozsiahlejší príhovor, v ktorom potvrdil smerovanie liturgického vývoja v duchu II. vatikánskeho koncilu a liturgickej reformy. V troch bodoch sa zameral na tému podujatia, ktorá znie: „Živá liturgia pre živú Cirkev“. Dôraz položil na reálnu prítomnosť Krista ako základ vitality liturgie.

Oltár, ktorý je pri slávení liturgie symbolom Krista, má byť podľa jeho slov centrom pozornosti sláviaceho zhromaždenia. Liturgia zahŕňa celý Boží ľud a nemá sa preto chápať vo vymedzene klerickom zmysle. Liturgia je podľa slov pápeža Františka záležitosťou života a nie ideí. Svätý Otec napokon podotkol, že liturgické bohatstvo Cirkvi sa neobmedzuje na Rímsky rítus, ale harmonicky sa na ňom podieľajú tradície západných i východných rítov.

 

Hlavné časti príhovoru Svätého Otca (originál v taliančine)

„Smer určený II. vatikánskym koncilom našiel formu, podľa princípu rešpektu zdravej tradície a rozumného vývoja (porov. Konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum Concilium, 23)[1] v liturgických knihách schválených blahoslaveným Pavlom VI., dobre prijatých samotnými biskupmi, ktorí boli prítomní na Koncile, a dnes už skoro 50 rokov všeobecne používaných v Rímskom obrade. Aplikácia do praxe pod vedením biskupských konferencií príslušných krajín ešte stále prebieha, pretože pre obnovenie mentality nestačí obnoviť liturgické knihy.

Knihy zreformované podľa normy II. vatikánskeho koncilu naštartovali proces, ktorý potrebuje čas, verné osvojenie, praktickú poslušnosť, múdre uplatnenie v slávení ponajprv zo strany vysvätených služobníkov, ale aj ostatných prisluhujúcich, kantorov a všetkých, ktorí sa zúčastňujú na liturgii.

V skutočnosti, a to vieme, je liturgická výchova kňazov a veriacich výzvou, na ktorú treba odpovedať stále nanovo. Samotný Pavol VI. rok pred svojou smrťou, povedal kardinálom zídeným na konzistóriu: «Nastal teraz moment definitívne zanechať rozkladné kvasenia, rovnako zhubné v jednom i druhom smere, a aplikovať celostne v jej správnych inšpiračných kritériách reformu Nami schválenú na uvedenie do praxe podľa hlasovania Koncilu».[2]

A dnes je ešte veľa práce v tomto smere, zvlášť pri novom osvetlení motívov rozhodnutí prijatých v liturgickej reforme, prekonajúc jej neopodstatnené a povrchné interpretácie, jej čiastkové prijatie a prax, ktorá ju prekrúca. Nejde tu o prehodnotenie reformy s revidovaním jej rozhodnutí, ale skôr o lepšie spoznanie dôvodov v jej pozadí, a to aj pomocou historických dokumentov, ako si vnútorne osvojiť jej inšpiračné princípy a dodržiavať disciplínu, ktorá ju riadi. Po tomto učení (magistériu) a dlhej ceste môžeme potvrdiť, že liturgická reforma je nezvratná.

Úloha podporovať a chrániť liturgiu je zverená zo zákona Apoštolskej stolici a diecéznym biskupom, s ktorých zodpovednosťou a autoritou v tejto chvíli veľmi počítam. Sú zapojené aj národné a diecézne organizmy liturgickej pastorácie, formačné inštitúty a semináre.“

Svätý Otec ďalej v tejto súvislosti vyzdvihol talianske Centrum pre liturgickú aktivitu a jeho iniciatívy, medzi ktorými je aj každoročný Liturgický týždeň. V troch bodoch sa potom zameral na aspekty témy, ktorou sa účastníci Liturgického týždňa zaoberali v uplynulých dňoch a ktorá znie „Živá liturgia pre živú Cirkev“.

„Liturgia je „živá“ v zmysle živej prítomnosti Toho, ktorý «svojou smrťou premohol smrť a svojím zmŕtvychvstaním nám prinavrátil život» (I. veľkonočná prefácia). Bez reálnej prítomnosti Kristovho tajomstva, neexistuje žiadna liturgická životaschopnosť. Ako bez tlkotu srdca nie je ľudský život, tak bez pulzujúceho Kristovho srdca neexistuje liturgický úkon. To, čo definuje liturgiu je totiž uskutočňovanie, vo svätých znakoch, kňazstva Ježiša Krista, čiže obety jeho života až po rozpätie rúk na kríži, kňazstva sprítomňovaného stálym spôsobom skrze obrady a modlitby, v plnosti v jeho Tele a Krvi, ale tiež v osobe kňaza, v ohlasovaní Božieho slova, v zhromaždení zvolanom v jeho mene (porov. SC 7). Medzi viditeľné znaky neviditeľného Tajomstva patrí oltár, znak Krista živého kameňa, zavrhnutého ľuďmi, ktorý sa však stal kameňom uholným duchovného chrámu, v ktorom sa obetuje živému Bohu kult v duchu a pravde (porov. 1 Pt 2,4; Ef 2,20). Preto oltár, stred, ku ktorému sa v našich kostoloch sústreďuje pozornosť[3], je posvätený, pomazaný krizmou, okiadza sa, bozkáva, uctieva: smerom k oltáru sa orientuje pohľad modliacich sa, kňaza a veriacich, zvolaných k svätému zhromaždeniu okolo neho[4]. Na oltár sa kladie obeta Cirkvi, ktorú Duch posväcuje v sviatosť Kristovej obety. Od oltára sa udeľuje chlieb života a kalich spásy, «aby sme sa stali v Kristovi jedno telo a jeden duch» (III. eucharistická modlitba).

Liturgia je život pre celý ľud Cirkvi[5]. Zo svojej podstaty je liturgia skutočne „ľudová“, a nie klerická, je – ako učí etymológia – činnosťou pre ľud, ale tiež činnosťou ľudu. Ako pripomínajú mnohé liturgické modlitby, je činnosťou, ktorú Boh sám koná v prospech svojho ľudu, ale je tiež konaním ľudu, ktorý počúva Boha, ktorý hovorí a reaguje chváliac ho, vzývajúc ho, prijímajúc nevyčerpateľný zdroj života a milosrdenstva, ktorý prúdi zo svätých znakov. Cirkev v modlitbe zhromažďuje všetkých, ktorých srdce načúva Evanjeliu, neodmieta nikoho: sú pozvaní malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, deti aj starci, zdraví aj chorí, spravodliví aj hriešnici. Na obraz „obrovského zástupu“, ktorý slávi liturgiu v nebeskej svätyni (por. Zjv 7,9), liturgické zhromaždenie prekonáva v Kristovi každú hranicu veku, pôvodu, jazyka a národa. Dôležitosť „ľudovosti“ liturgie nám pripomína, že ona je zahrňujúca, a nie vylučujúca, vytvárajúca spoločenstvo so všetkými, avšak bez ich nivelizovania, pretože volá každého s jeho povolaním a originálnosťou, aby prispieval k budovaniu tela Kristovho: «Eucharistia nie je sviatosť „pre mňa“, je sviatosťou mnohých, ktorí tvoria jedno telo, svätý ľud verný Bohu».[6] Nesmieme teda zabudnúť, že hlavne liturgia je vyjadrením nábožnosti (pietas) celého Božieho ľudu, predĺžená potom o nábožné úkony a pobožnosti, ktoré poznáme pod názvom ľudová zbožnosť, ktorú treba doceniť a povzbudzovať k nej v harmónii s liturgiou. [7]

Liturgia je život, a nie idea na pochopenie. Privádza totiž k prežívaniu zasväcujúcej (iniciačnej) skúsenosti, čiže premieňajúcej spôsob myslenia a správania sa, a nie k zapĺňaniu vlastnej myšlienkovej výbavy ideí o Bohu. Liturgický kult «nie je predovšetkým náuka na pochopenie či obrad na vykonanie; je prirodzene aj týmto, ale v inom zmysle, no jej podstata je iná: je prameňom života a svetlom na našej ceste viery».[8] Duchovné reflexie sú niečo iné ako liturgia, ktorá «je skutočným vstupom do Božieho tajomstva, nechať sa viesť k tajomstvu a byť v tajomstve».[9] Je jeden veľký rozdiel medzi tým, keď povieme, že Boh existuje a tým keď cítime, že Boh nás miluje, tak ako sme, tu a teraz. V liturgickej modlitbe prežívame významné spoločenstvo nie na základe abstraktného myslenia, ale na základe konania, ktorého aktérmi je Boh a my, Kristus a Cirkev.[10] Obrady a modlitby (por. SC 48) sa pre samotné to čím sú, a nie pre vysvetlenia ktoré im dáme, stávajú takto školou kresťanského života, otvorenou pre všetkých, čo majú uši, oči a srdcia otvorené k osvojeniu si povolania a poslania Ježišových učeníkov. To je v zhode s mystagogickou katechézou praktizovanou cirkevnými Otcami, ktorú prevzal aj Katechizmus katolíckej Cirkvi, ktorý hovorí o liturgii, o Eucharistii a o ďalších sviatostiach vo svetle textov a obradov dnešných liturgických kníh.

Cirkev je skutočne živá, ak tvoriac jediné živé bytie s Kristom je nositeľkou života, je materskou, je misionárskou, ide v ústrety blížnemu, ponúka službu bez naháňania sa za svetskou mocou, ktorá ju robí neplodnou. Preto si pri slávení svätých tajomstiev spomína na Máriu, Pannu Magnifikatu, kontemplujúc v nej «ako v najčistejšom obraze to, po čom ona celá túži a čím dúfa byť» (SC, 103).

Nakoniec nemôžeme zabudnúť, že bohatstvo Cirkvi v modlitbe, nakoľko je „katolícka“, ide ponad Rímsky rítus, ktorý i keď je najrozšírenejší, nie je jediný. Harmónia obradových tradícii, východných a západných, skrze vanutie toho istého Ducha Svätého dáva hlas jedinej Cirkvi modliacej sa skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, na slávu Otca a pre spásu sveta.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

 

____

[1] «Reforma obradov a liturgických kníh bola začatá skoro hneď po vyhlásení konštitúcie Sacrosanctum concilium a bola uskutočnená v málo rokoch vďaka významnej a nezištnej práci veľkej skupiny expertov a kňazov zo všetkých strán sveta (porov. SC, 25). Táto práca sa riadila koncilovým princípom: vernosť Tradícii a otvorenosť pre rozumný vývoj (porov. tamže, 23); preto môžeme povedať, že liturgická reforma je prísne verná „normám Svätých Otcov“ (porov. tamže, 50; Všeobecné smernice Rímskeho misála, Úvod, 6)» (Ján Pavol II., Apoštolský list Vicesimus quintus annus, 4).

[2] «Osobitný bod zo života Cirkvi priťahuje dnes opäť pozornosť pápeža: neoddiskutovateľne prínosné plody liturgickej reformy. Od vyhlásenia koncilovej konštitúcie Sacrosanctum Concilium (SC) došlo k veľkému pokroku, ktorý zodpovedá očakávaniam predneseným liturgickým hnutím na prelome 19. storočia a naplnili sa ich hlboké túžby, kvôli ktorým mnohí muži Cirkvi a vzdelanci pracovali a modlili sa. Nový obrad svätej omše, nami vyhlásený po dlhej a zodpovednej príprave kompetentnými orgánmi a do ktorého boli vložené k Rímskemu kánonu, ktorý zostal v podstate nezmenený, iné eucharistické modlitby (eulógie), priniesol požehnané ovocie: väčšiu spoluúčasť na liturgických úkonoch, živšie povedomie posvätného úkonu; väčšie a hlbšie poznanie nevyčerpateľných pokladov Svätého písma; zvýšenie komunitného zmyslu v Cirkvi. Obdobie týchto rokov ukazuje, že sme na správnej ceste. Udiali sa však aj – napriek drvivej väčšine zdravých a dobrých síl kňazov a veriacich – zneužitia a voľnosť v aplikácii. Nastal teraz moment definitívne zanechať rozkladné kvasenia, rovnako zhubné v jednom i druhom smere, a aplikovať celostne v jej správnych inšpiračných kritériách reformu Nami schválenú na uvedenie do praxe podľa hlasovania Koncilu» (Príhovor Gratias ex animo, 27. júna 1977: Učenie Pavla VI., XV [1977], 655 – 656.

[3] Porov. Všeobecné smernice Rímskeho misálu, č. 229; Obrad posvätenia oltára, Predpoklady, č. 155, 159.

[4] «Okolo tohto oltára sa živíme telom a krvou tvojho Syna pre budovanie tvojej jednej a svätej Cirkvi» (Obrad posvätenia oltára, č. 213, Predhovor).

[5] «Liturgické slávenia nie sú súkromné aktivity, ale slávenia Cirkvi, ktorá je „sviatosťou jednoty“, čiže svätým ľudom zhromaždeným a usporiadaným pod vedením biskupov. Preto patria celému telu Cirkvi, robia ho zjavným a pôsobia naň.» (SC 26)

[6] Príhovor na Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, 18. júna 2017: L´Osservatore Romano, 19.-20. júna 2018, s. 8

[7] Porov. SC, 13; Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 24. nov. 2013, 122-126: AAS 105 (2013), 1071-1073

[8] Homília počas svätej omše na 3. pôstnu nedeľu, rímska Farnosť všetkých svätých, 7. mar. 2015

[9] Homília počas svätej omše v Dome Santa Marta, 10. feb. 2014

[10] «Hľa, prečo nám robí tak veľmi dobre eucharistická pamiatka: nie je to pamiatka abstraktná, chladná a informatívna, ale živá a utešujúca pamiatka Božej lásky. […] V Eucharistii je plná chuť Ježišových slov a činov, chuť jeho Paschy, vôňa jeho Ducha. Jej prijímaním sa vtláča do nášho srdca istota, že sme milovaní Bohom.» (Homília na Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, 18. júna 2017: L´Osservatore Romano, 19.-20. júna 2017, s. 8

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Aj vodiči sanitiek a piloti vrtuľníkov žiadajú od vlády odmenu 350 eur

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Vodiči sanitiek a piloti záchranných vrtuľníkov opätovne žiadajú vyplatenie finančnej odmeny 350 eur, ktorú koncom roka schválila vláda pre zdravotníkov. Podmienku zdravotníckeho vzdelania na jej získanie považujú za diskriminačnú, keďže tiež pomáhajú pacientom. Asociácia dopravnej zdravotnej služby (ADZS) preto poslala premiérovi Eduardovi Hegerovi…

Pri zrážke dvoch áut pri Humennom zomreli traja zo siedmich cestujúcich

0 icon

Ľubiša 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)   Dopravnú nehodu dvoch osobných motorových vozidiel, ku ktorej došlo v utorok popoludní neďaleko Humenného, neprežili traja z jej siedmich účastníkov. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová Zrážku dvoch áut na…

Korčok: Situácia na Ukrajine je vážna, Slovensko neprijme podmienky Ruska. Aké budú u nás dôsledky prípadnej vojny?

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niektoré požiadavky Ruskej federácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine nemôže Slovensko akceptovať. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Naďalej vidí priestor na diplomatické riešenie. So šéfom rezortu obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) sa zhodli na…

Juraj Šeliga verejne vyzýva predsedu Smeru: Pán Fico, zrušte protesty. Nič sa vám nestane

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák, Facebook)   Slovensko sa neustále potýka s viacerými problémami. Najviac nás v poslednom čase sužuje podpis „obrannej“ dohody s USA, vlna zdražovania a zmarené referendum o predčasných voľbách. Keďže nikto z vládnych predstaviteľov problémy nerieši, strana Smer zvolala protest. Proti jeho organizácii sa ale postavil koaličný poslanec zo…

Generálna prokuratúra o sťažnostiach Petra Scholtza a vyšetrovateľov proti obvineniam ešte nerozhodla

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   O sťažnostiach bývalého povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Scholtza a štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) voči uzneseniu o vznesení obvinenia z 13. septembra 2021 zatiaľ prokuratúra nerozhodla. Dôvodom je podanie námietok zaujatosti Jánom Čurilom a Pavlom Ďurkom proti prokurátorke Generálnej…

V Prešove sa koná rekonštrukcia prípadu úmrtia Milana Lučanského. Podľa Žilinku jedna otázka zostane pravdepodobne nezodpovedaná

0 icon

Bratislava/Prešov 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   V Prešove sa koná rekonštrukcia udalostí, ktoré viedli k smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry (KP) Prešov Marián Spišák. Upozornila na to televízia TA3 Na rekonštrukcii sa okrem generálneho prokurátora Maroša Žilinku zúčastňujú aj krajský prokurátor v…

Zdravotnícki pracovníci môžu pôsobiť v školách a školských zariadeniach. Čo budú môcť s deťmi robiť?

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V školách, škôlkach a školských zariadeniach už môžu pôsobiť zdravotnícki pracovníci a žiakom poskytovať zdravotnú starostlivosť. Školy môžu na tento účel vytvárať podmienky v zmysle novely školského zákona, ktorá v januári nadobudla účinnosť. Podľa jej autorov má riešiť problémy z praxe a prípady,…

Kremeľ reaguje na zvýšenú pohotovosť amerických vojakov: Rusko sleduje kroky USA s veľkým znepokojením

0 icon

Moskva 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Evgeniy Paulin, Sputnik, Kremlin)   Rusko s veľkým znepokojením sleduje kroky USA, ktoré podľa neho zvyšujú napätie v súvislosti so situáciou na Ukrajine. V utorok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovali agentúry AFP a TASS "S veľkým znepokojením tieto kroky sledujeme," uviedol Peskov. Reagoval…

Expolicajt Marián Kučerka, obžalovaný z prijímania úplatkov, sa cíti nevinný. Vyhlásil, že Slobodník a Makó účelovo menili výpovede

0 icon

Banská Bystrica 25. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, otvoril v utorok proces s bývalým policajným vyšetrovateľom Mariánom Kučerkom, ktorého prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry viní pre dva skutky - zločin prijímania úplatku a obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve Marián K. je obžalovaný…

Španielski ľavičiari odmietajú španielsku misiu v Čiernom mori aj členstvo v NATO

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard, Pool via AP)   Španielsky koaličný partner, ľavicová strana Unidas Podemos ako aj osem ďalších ľavicových strán podpísali spoločný manifest, v ktorom jasne vyjadrili svoje „úplné odmietnutie" španielskej misie v Čiernom mori a Bulharsku na podporu NATO, ak bude napätie na Ukrajine naďalej narastať…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

O, aké naše

0icon

Sme nepoučiteľní. Opakujeme tú istú chybu donekonečna, a z neúspechu dokážeme slepo obviniť celý svet. Robíme to tak často, že sa to dá považovať za poruchu. Nakoľko ide vždy o ten istý princíp, opakujúci sa po celé stáročia, asi je možné konštatovať, že ide o genetickú nedobrosť. Napríklad. Niekto založí…

Erik Majercak

Kresťanstvo a úžera. Veľké projekty. Chceme byť morálnejší, vieme koľko to bude stáť? Prečo k nám ide kríza? Odkiaľ sú bankári? Oni majú plán, máme ho my?

0icon

Ako vznikol kapitalizmus, ale reálne. V čom je kapitalizmus progresívny. Chceme lepšiu spoločnosť, ale sme my na to pripravení? Chápeme čo chceme? A chceme to potom? Alebo sme spokojní so sebou a so svojim správaním a ukazujeme na druhých a nechápeme prečo ostatní robia zle? Ide naozaj kríza, alebo je…

Marek Brna

Naša budúcnosť je Rusko a Čína

0icon

Západ je zdegradovaný, nastoľuje nám témy typu LGBT a prijímanie utečencov z Afganistanu a Líbye, pričom nám elitná mládež odchádza (väčšinou na furt) za zárobkom na Západ. Posledných pár desaťročí jasne dokazuje, že vstup do EÚ bol pre nás nešťastný krok. Nič iné ako rozklad spoločnosti a štátnosti nás postihlo.…

Boris Mesár

..Liberálni" bastardi už úplne zošaleli ! ,,Len" 71 pohlaví a ďalšie zvrátenosti !"

0icon

V USA musia pôrodné asistentky hovoriť "rodiace telo" namiesto "matka".Pôrodná asistentka Isabella Melbinová z New Yorku povedala pre RT o používaní "rodovo neutrálnych" slov a výrazov v pôrodníctve. Podľa nových pravidiel tak musia pôrodné asistentky namiesto slov "žena" a "rodička" hovoriť "rodiaca osoba", "rodiace telo" a "menštruujúca osoba". Okrem toho

Miro Majerník

Slováci Západ nás klame keď tvrdí, Rusko potrebuje vojnu

0icon

       Tvrdenie Západu, že Ruská federácia je súčasný svetový agresor je bohapustá manipulácia a klamanie Slovákov a ostatných východných európskych národov. Určite z týmto tvrdením si niekto z

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke medvede hnedé v košickej zoologickej záhrade

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Aj vodiči sanitiek a piloti vrtuľníkov žiadajú od vlády odmenu 350 eur

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Vodiči sanitiek a piloti záchranných vrtuľníkov opätovne žiadajú vyplatenie finančnej odmeny 350 eur, ktorú koncom roka schválila vláda pre zdravotníkov. Podmienku zdravotníckeho vzdelania na jej získanie považujú za diskriminačnú, keďže tiež pomáhajú pacientom. Asociácia dopravnej zdravotnej služby (ADZS) preto poslala premiérovi Eduardovi Hegerovi…

Pri zrážke dvoch áut pri Humennom zomreli traja zo siedmich cestujúcich

0 icon

Ľubiša 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)   Dopravnú nehodu dvoch osobných motorových vozidiel, ku ktorej došlo v utorok popoludní neďaleko Humenného, neprežili traja z jej siedmich účastníkov. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová Zrážku dvoch áut na…

Korčok: Situácia na Ukrajine je vážna, Slovensko neprijme podmienky Ruska. Aké budú u nás dôsledky prípadnej vojny?

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niektoré požiadavky Ruskej federácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine nemôže Slovensko akceptovať. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Naďalej vidí priestor na diplomatické riešenie. So šéfom rezortu obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) sa zhodli na…

Juraj Šeliga verejne vyzýva predsedu Smeru: Pán Fico, zrušte protesty. Nič sa vám nestane

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák, Facebook)   Slovensko sa neustále potýka s viacerými problémami. Najviac nás v poslednom čase sužuje podpis „obrannej“ dohody s USA, vlna zdražovania a zmarené referendum o predčasných voľbách. Keďže nikto z vládnych predstaviteľov problémy nerieši, strana Smer zvolala protest. Proti jeho organizácii sa ale postavil koaličný poslanec zo…

Generálna prokuratúra o sťažnostiach Petra Scholtza a vyšetrovateľov proti obvineniam ešte nerozhodla

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   O sťažnostiach bývalého povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Scholtza a štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) voči uzneseniu o vznesení obvinenia z 13. septembra 2021 zatiaľ prokuratúra nerozhodla. Dôvodom je podanie námietok zaujatosti Jánom Čurilom a Pavlom Ďurkom proti prokurátorke Generálnej…

V Prešove sa koná rekonštrukcia prípadu úmrtia Milana Lučanského. Podľa Žilinku jedna otázka zostane pravdepodobne nezodpovedaná

0 icon

Bratislava/Prešov 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   V Prešove sa koná rekonštrukcia udalostí, ktoré viedli k smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry (KP) Prešov Marián Spišák. Upozornila na to televízia TA3 Na rekonštrukcii sa okrem generálneho prokurátora Maroša Žilinku zúčastňujú aj krajský prokurátor v…

Zdravotnícki pracovníci môžu pôsobiť v školách a školských zariadeniach. Čo budú môcť s deťmi robiť?

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V školách, škôlkach a školských zariadeniach už môžu pôsobiť zdravotnícki pracovníci a žiakom poskytovať zdravotnú starostlivosť. Školy môžu na tento účel vytvárať podmienky v zmysle novely školského zákona, ktorá v januári nadobudla účinnosť. Podľa jej autorov má riešiť problémy z praxe a prípady,…

Kremeľ reaguje na zvýšenú pohotovosť amerických vojakov: Rusko sleduje kroky USA s veľkým znepokojením

0 icon

Moskva 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Evgeniy Paulin, Sputnik, Kremlin)   Rusko s veľkým znepokojením sleduje kroky USA, ktoré podľa neho zvyšujú napätie v súvislosti so situáciou na Ukrajine. V utorok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovali agentúry AFP a TASS "S veľkým znepokojením tieto kroky sledujeme," uviedol Peskov. Reagoval…

Expolicajt Marián Kučerka, obžalovaný z prijímania úplatkov, sa cíti nevinný. Vyhlásil, že Slobodník a Makó účelovo menili výpovede

0 icon

Banská Bystrica 25. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, otvoril v utorok proces s bývalým policajným vyšetrovateľom Mariánom Kučerkom, ktorého prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry viní pre dva skutky - zločin prijímania úplatku a obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve Marián K. je obžalovaný…

Španielski ľavičiari odmietajú španielsku misiu v Čiernom mori aj členstvo v NATO

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard, Pool via AP)   Španielsky koaličný partner, ľavicová strana Unidas Podemos ako aj osem ďalších ľavicových strán podpísali spoločný manifest, v ktorom jasne vyjadrili svoje „úplné odmietnutie" španielskej misie v Čiernom mori a Bulharsku na podporu NATO, ak bude napätie na Ukrajine naďalej narastať…

Podkasty

Prežili sme ďalší zložitý týždeň. Pozitívne je, že žijeme…

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Tzv. obranná dohoda medzi Slovenskom a USA je na spadnutie. Už vieme, že prezidentka ju nepredloží na Ústavný súd – zrejme to nie je vec taká vážna, ako referendum o predčasných voľbách, ktoré chcelo šesťsto tisíc občanov. No paradoxne to ešte neznamená, že dohoda má zelenú. S rôznymi expertmi...

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

O, aké naše

0icon

Sme nepoučiteľní. Opakujeme tú istú chybu donekonečna, a z neúspechu dokážeme slepo obviniť celý svet. Robíme to tak často, že sa to dá považovať za poruchu. Nakoľko ide vždy o ten istý princíp, opakujúci sa po celé stáročia, asi je možné konštatovať, že ide o genetickú nedobrosť. Napríklad. Niekto založí…

Erik Majercak

Kresťanstvo a úžera. Veľké projekty. Chceme byť morálnejší, vieme koľko to bude stáť? Prečo k nám ide kríza? Odkiaľ sú bankári? Oni majú plán, máme ho my?

0icon

Ako vznikol kapitalizmus, ale reálne. V čom je kapitalizmus progresívny. Chceme lepšiu spoločnosť, ale sme my na to pripravení? Chápeme čo chceme? A chceme to potom? Alebo sme spokojní so sebou a so svojim správaním a ukazujeme na druhých a nechápeme prečo ostatní robia zle? Ide naozaj kríza, alebo je…

Marek Brna

Naša budúcnosť je Rusko a Čína

0icon

Západ je zdegradovaný, nastoľuje nám témy typu LGBT a prijímanie utečencov z Afganistanu a Líbye, pričom nám elitná mládež odchádza (väčšinou na furt) za zárobkom na Západ. Posledných pár desaťročí jasne dokazuje, že vstup do EÚ bol pre nás nešťastný krok. Nič iné ako rozklad spoločnosti a štátnosti nás postihlo.…

Boris Mesár

..Liberálni" bastardi už úplne zošaleli ! ,,Len" 71 pohlaví a ďalšie zvrátenosti !"

0icon

V USA musia pôrodné asistentky hovoriť "rodiace telo" namiesto "matka".Pôrodná asistentka Isabella Melbinová z New Yorku povedala pre RT o používaní "rodovo neutrálnych" slov a výrazov v pôrodníctve. Podľa nových pravidiel tak musia pôrodné asistentky namiesto slov "žena" a "rodička" hovoriť "rodiaca osoba", "rodiace telo" a "menštruujúca osoba". Okrem toho

Miro Majerník

Slováci Západ nás klame keď tvrdí, Rusko potrebuje vojnu

0icon

       Tvrdenie Západu, že Ruská federácia je súčasný svetový agresor je bohapustá manipulácia a klamanie Slovákov a ostatných východných európskych národov. Určite z týmto tvrdením si niekto z

TopDesať

Západ verzus východ. Ako veľmi sa líši kultúra dvoch protipólov sveta?

0 icon

Ilustrátorka Siyu sa narodila a vyrastala v Pekingu, no posledných 10 rokov strávila cestovaním, štúdiom a prácou v zahraničí v USA, vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Mnohí ľudia sa jej na jej cestách pýtali na jeho domovinu. Ako veľmi sa odlišuje kultúra východu a západu? Niektorí zakončili rozhovor o Číne slovami ako "komunisti", "smog" a…

Ako by vyzerali Disneyho princezné, ak by žili v 21. storočí?

0 icon

Časy sa menia a doba, v ktorej sa odohráva väčšina rozprávok, je už dávno preč. Ako by to vyzeralo, ak by sa Disneyho princezné ocitli v 21. storoči? Odpoveď na túto otázku má ilustrátorka Anoosha Syedová. 1. Fangirl Belle Belle

Tádž Mahál: Neoficiálny symbol Indie. 1. časť

0 icon

Belostný mramor Tádž Mahálu uchováva pamiatku veľkej lásky. Toto najslávnejšie mauzóleum sveta stelesnenie symetrie a jemnosti, sa podobá dokonalej perle, zasadenej do azúrovej oblohy. Predstavuje jednu z najskvostnejších budov, aké boli kedy postavené. Na južnom brehu rieky Jamuna (Jumna) pri Ágre stojí Tádž Mahál, ktorý mnohí pokladajú za neoficiálny symbol…

10+ dôvodov, prečo Rumunsko patrí medzi tie najkrajšie krajiny sveta

0 icon

32-ročný Aurel Paduraru si podľa vlastných slov nevie predstaviť život inde ako vo svojej domovskej krajine. Podelil sa s nami o týchto 19 úžasných fotiek, ktoré nám majú dokázať, že Rumunsko má naozaj čo ponúknuť.  "Rumunsko má všetky 4 ročné obdobia, všetky druhy povrchu, more, rieky, staré kostoly, stredoveké mestá,…

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0 icon

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Armádny Magazín

Situácia nie je najlepšia. Vojaci USA čelia nečakaným problémom

0 icon

USA, 25. januára 2022 (AM, Sputnik) – Americké vojenské lodenice a opravovne lodí sú veľmi opotrebované a nezvládnu prácu, vyhlásil šéf velenia nám

"Vždy sme ich ničili a budeme v tom pokračovať": Kadyrov vyhlásil člena Rady pre ľudské práva za teroristu

0 icon

Čečensko, 25. januára 2022 (AM) –Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov povedal, že za teroristov považuje člena Rady pre ľudské práva Igora Kaljapina a novinárku Jelenu Milašinovú. Zdôraznil, že Čečenci "vždy ničili teroristov a ich komplicov" a budú v tom pokračovať aj v budúcnosti. Kadyrov v príspevku v telegrame pripomenul, že iba medzi jeho

Sovietske ponorky typu I a najstaršia sovietska ponorka D1 Dekabrist

0 icon

Rusko, 25. januára 2022 (AM) – Ponorkové loďstvo je jedným z parametrov, ktoré hovoria o technologickej vyspelosti štátu. Je preto zrejmé, že ZSSR nemohol zaostávať za okolitým svetom, v ktorom Briti, Američania, Francúzi, Nemci, Taliani či Japonci ponorky mali k dispozícii.

Pomsta sovietskej tankistky

0 icon

Rusko, 25. januára 2022 (AM) – Čitateľov americkej sociálnej siete Reddit udivila historka účastníčky Veľkej vlasteneckej vojny Hrdinky Sovietskeho zväzu Marije Vasilievny Okťjabrskej, ktorá sa svojsky pomstila Nemcom za smrť svojho muža na fronte. Držala sa totiž princípu, že „ak sa vydáte za príslušníka armády, aj vy sa stanete jej súčasťou“.…

Českí vojaci porovnali streľbu nových pušiek CZ BREN 2 PPS a SVD DRAGUNOV. Video

0 icon

Česko, 24. januára 2022 (AM, MOČR) – "Presnejšia, rýchlejšia a odolnejšia. To sú hlavné prednosti novej pušky pre presnú streľbu CZ BREN 2 PPS, ktorú dostali naše hlavné bojové jednotky. Porovnali sme ju s puškou SVD DRAGUNOV. Je presnejšia!" - uvádza v krátkom videu Armáda Českej republiky: https://twitter.com/i/status/1485584184525664260

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Na snímke medvede hnedé v košickej zoologickej záhrade

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali