Liturgická reforma je nezvratná, povedal pápež František

Vatikán 25. augusta 2017 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)

 

„Liturgická reforma je nezvratná“, zdôraznil Svätý Otec František pri stretnutí s účastníkmi podujatia s názvom Liturgický týždeň, každoročne organizovaného v rámci Talianska. Organizuje ho Centrum pre liturgickú aktivitu, založené v Taliansku pred 70 rokmi, ktoré pri tejto príležitosti zároveň oslávilo svoje okrúhle výročie.

Na snímke pápež František

Okolo 800 účastníkov 68. ročníka Liturgického týždňa prijal Svätý Otec v Aule Pavla VI. a adresoval im v rozsiahlejší príhovor, v ktorom potvrdil smerovanie liturgického vývoja v duchu II. vatikánskeho koncilu a liturgickej reformy. V troch bodoch sa zameral na tému podujatia, ktorá znie: „Živá liturgia pre živú Cirkev“. Dôraz položil na reálnu prítomnosť Krista ako základ vitality liturgie.

Oltár, ktorý je pri slávení liturgie symbolom Krista, má byť podľa jeho slov centrom pozornosti sláviaceho zhromaždenia. Liturgia zahŕňa celý Boží ľud a nemá sa preto chápať vo vymedzene klerickom zmysle. Liturgia je podľa slov pápeža Františka záležitosťou života a nie ideí. Svätý Otec napokon podotkol, že liturgické bohatstvo Cirkvi sa neobmedzuje na Rímsky rítus, ale harmonicky sa na ňom podieľajú tradície západných i východných rítov.

 

Hlavné časti príhovoru Svätého Otca (originál v taliančine)

„Smer určený II. vatikánskym koncilom našiel formu, podľa princípu rešpektu zdravej tradície a rozumného vývoja (porov. Konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum Concilium, 23)[1] v liturgických knihách schválených blahoslaveným Pavlom VI., dobre prijatých samotnými biskupmi, ktorí boli prítomní na Koncile, a dnes už skoro 50 rokov všeobecne používaných v Rímskom obrade. Aplikácia do praxe pod vedením biskupských konferencií príslušných krajín ešte stále prebieha, pretože pre obnovenie mentality nestačí obnoviť liturgické knihy.

Knihy zreformované podľa normy II. vatikánskeho koncilu naštartovali proces, ktorý potrebuje čas, verné osvojenie, praktickú poslušnosť, múdre uplatnenie v slávení ponajprv zo strany vysvätených služobníkov, ale aj ostatných prisluhujúcich, kantorov a všetkých, ktorí sa zúčastňujú na liturgii.

V skutočnosti, a to vieme, je liturgická výchova kňazov a veriacich výzvou, na ktorú treba odpovedať stále nanovo. Samotný Pavol VI. rok pred svojou smrťou, povedal kardinálom zídeným na konzistóriu: «Nastal teraz moment definitívne zanechať rozkladné kvasenia, rovnako zhubné v jednom i druhom smere, a aplikovať celostne v jej správnych inšpiračných kritériách reformu Nami schválenú na uvedenie do praxe podľa hlasovania Koncilu».[2]

A dnes je ešte veľa práce v tomto smere, zvlášť pri novom osvetlení motívov rozhodnutí prijatých v liturgickej reforme, prekonajúc jej neopodstatnené a povrchné interpretácie, jej čiastkové prijatie a prax, ktorá ju prekrúca. Nejde tu o prehodnotenie reformy s revidovaním jej rozhodnutí, ale skôr o lepšie spoznanie dôvodov v jej pozadí, a to aj pomocou historických dokumentov, ako si vnútorne osvojiť jej inšpiračné princípy a dodržiavať disciplínu, ktorá ju riadi. Po tomto učení (magistériu) a dlhej ceste môžeme potvrdiť, že liturgická reforma je nezvratná.

Úloha podporovať a chrániť liturgiu je zverená zo zákona Apoštolskej stolici a diecéznym biskupom, s ktorých zodpovednosťou a autoritou v tejto chvíli veľmi počítam. Sú zapojené aj národné a diecézne organizmy liturgickej pastorácie, formačné inštitúty a semináre.“

Svätý Otec ďalej v tejto súvislosti vyzdvihol talianske Centrum pre liturgickú aktivitu a jeho iniciatívy, medzi ktorými je aj každoročný Liturgický týždeň. V troch bodoch sa potom zameral na aspekty témy, ktorou sa účastníci Liturgického týždňa zaoberali v uplynulých dňoch a ktorá znie „Živá liturgia pre živú Cirkev“.

„Liturgia je „živá“ v zmysle živej prítomnosti Toho, ktorý «svojou smrťou premohol smrť a svojím zmŕtvychvstaním nám prinavrátil život» (I. veľkonočná prefácia). Bez reálnej prítomnosti Kristovho tajomstva, neexistuje žiadna liturgická životaschopnosť. Ako bez tlkotu srdca nie je ľudský život, tak bez pulzujúceho Kristovho srdca neexistuje liturgický úkon. To, čo definuje liturgiu je totiž uskutočňovanie, vo svätých znakoch, kňazstva Ježiša Krista, čiže obety jeho života až po rozpätie rúk na kríži, kňazstva sprítomňovaného stálym spôsobom skrze obrady a modlitby, v plnosti v jeho Tele a Krvi, ale tiež v osobe kňaza, v ohlasovaní Božieho slova, v zhromaždení zvolanom v jeho mene (porov. SC 7). Medzi viditeľné znaky neviditeľného Tajomstva patrí oltár, znak Krista živého kameňa, zavrhnutého ľuďmi, ktorý sa však stal kameňom uholným duchovného chrámu, v ktorom sa obetuje živému Bohu kult v duchu a pravde (porov. 1 Pt 2,4; Ef 2,20). Preto oltár, stred, ku ktorému sa v našich kostoloch sústreďuje pozornosť[3], je posvätený, pomazaný krizmou, okiadza sa, bozkáva, uctieva: smerom k oltáru sa orientuje pohľad modliacich sa, kňaza a veriacich, zvolaných k svätému zhromaždeniu okolo neho[4]. Na oltár sa kladie obeta Cirkvi, ktorú Duch posväcuje v sviatosť Kristovej obety. Od oltára sa udeľuje chlieb života a kalich spásy, «aby sme sa stali v Kristovi jedno telo a jeden duch» (III. eucharistická modlitba).

Liturgia je život pre celý ľud Cirkvi[5]. Zo svojej podstaty je liturgia skutočne „ľudová“, a nie klerická, je – ako učí etymológia – činnosťou pre ľud, ale tiež činnosťou ľudu. Ako pripomínajú mnohé liturgické modlitby, je činnosťou, ktorú Boh sám koná v prospech svojho ľudu, ale je tiež konaním ľudu, ktorý počúva Boha, ktorý hovorí a reaguje chváliac ho, vzývajúc ho, prijímajúc nevyčerpateľný zdroj života a milosrdenstva, ktorý prúdi zo svätých znakov. Cirkev v modlitbe zhromažďuje všetkých, ktorých srdce načúva Evanjeliu, neodmieta nikoho: sú pozvaní malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, deti aj starci, zdraví aj chorí, spravodliví aj hriešnici. Na obraz „obrovského zástupu“, ktorý slávi liturgiu v nebeskej svätyni (por. Zjv 7,9), liturgické zhromaždenie prekonáva v Kristovi každú hranicu veku, pôvodu, jazyka a národa. Dôležitosť „ľudovosti“ liturgie nám pripomína, že ona je zahrňujúca, a nie vylučujúca, vytvárajúca spoločenstvo so všetkými, avšak bez ich nivelizovania, pretože volá každého s jeho povolaním a originálnosťou, aby prispieval k budovaniu tela Kristovho: «Eucharistia nie je sviatosť „pre mňa“, je sviatosťou mnohých, ktorí tvoria jedno telo, svätý ľud verný Bohu».[6] Nesmieme teda zabudnúť, že hlavne liturgia je vyjadrením nábožnosti (pietas) celého Božieho ľudu, predĺžená potom o nábožné úkony a pobožnosti, ktoré poznáme pod názvom ľudová zbožnosť, ktorú treba doceniť a povzbudzovať k nej v harmónii s liturgiou. [7]

Liturgia je život, a nie idea na pochopenie. Privádza totiž k prežívaniu zasväcujúcej (iniciačnej) skúsenosti, čiže premieňajúcej spôsob myslenia a správania sa, a nie k zapĺňaniu vlastnej myšlienkovej výbavy ideí o Bohu. Liturgický kult «nie je predovšetkým náuka na pochopenie či obrad na vykonanie; je prirodzene aj týmto, ale v inom zmysle, no jej podstata je iná: je prameňom života a svetlom na našej ceste viery».[8] Duchovné reflexie sú niečo iné ako liturgia, ktorá «je skutočným vstupom do Božieho tajomstva, nechať sa viesť k tajomstvu a byť v tajomstve».[9] Je jeden veľký rozdiel medzi tým, keď povieme, že Boh existuje a tým keď cítime, že Boh nás miluje, tak ako sme, tu a teraz. V liturgickej modlitbe prežívame významné spoločenstvo nie na základe abstraktného myslenia, ale na základe konania, ktorého aktérmi je Boh a my, Kristus a Cirkev.[10] Obrady a modlitby (por. SC 48) sa pre samotné to čím sú, a nie pre vysvetlenia ktoré im dáme, stávajú takto školou kresťanského života, otvorenou pre všetkých, čo majú uši, oči a srdcia otvorené k osvojeniu si povolania a poslania Ježišových učeníkov. To je v zhode s mystagogickou katechézou praktizovanou cirkevnými Otcami, ktorú prevzal aj Katechizmus katolíckej Cirkvi, ktorý hovorí o liturgii, o Eucharistii a o ďalších sviatostiach vo svetle textov a obradov dnešných liturgických kníh.

Cirkev je skutočne živá, ak tvoriac jediné živé bytie s Kristom je nositeľkou života, je materskou, je misionárskou, ide v ústrety blížnemu, ponúka službu bez naháňania sa za svetskou mocou, ktorá ju robí neplodnou. Preto si pri slávení svätých tajomstiev spomína na Máriu, Pannu Magnifikatu, kontemplujúc v nej «ako v najčistejšom obraze to, po čom ona celá túži a čím dúfa byť» (SC, 103).

Nakoniec nemôžeme zabudnúť, že bohatstvo Cirkvi v modlitbe, nakoľko je „katolícka“, ide ponad Rímsky rítus, ktorý i keď je najrozšírenejší, nie je jediný. Harmónia obradových tradícii, východných a západných, skrze vanutie toho istého Ducha Svätého dáva hlas jedinej Cirkvi modliacej sa skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, na slávu Otca a pre spásu sveta.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

 

____

[1] «Reforma obradov a liturgických kníh bola začatá skoro hneď po vyhlásení konštitúcie Sacrosanctum concilium a bola uskutočnená v málo rokoch vďaka významnej a nezištnej práci veľkej skupiny expertov a kňazov zo všetkých strán sveta (porov. SC, 25). Táto práca sa riadila koncilovým princípom: vernosť Tradícii a otvorenosť pre rozumný vývoj (porov. tamže, 23); preto môžeme povedať, že liturgická reforma je prísne verná „normám Svätých Otcov“ (porov. tamže, 50; Všeobecné smernice Rímskeho misála, Úvod, 6)» (Ján Pavol II., Apoštolský list Vicesimus quintus annus, 4).

[2] «Osobitný bod zo života Cirkvi priťahuje dnes opäť pozornosť pápeža: neoddiskutovateľne prínosné plody liturgickej reformy. Od vyhlásenia koncilovej konštitúcie Sacrosanctum Concilium (SC) došlo k veľkému pokroku, ktorý zodpovedá očakávaniam predneseným liturgickým hnutím na prelome 19. storočia a naplnili sa ich hlboké túžby, kvôli ktorým mnohí muži Cirkvi a vzdelanci pracovali a modlili sa. Nový obrad svätej omše, nami vyhlásený po dlhej a zodpovednej príprave kompetentnými orgánmi a do ktorého boli vložené k Rímskemu kánonu, ktorý zostal v podstate nezmenený, iné eucharistické modlitby (eulógie), priniesol požehnané ovocie: väčšiu spoluúčasť na liturgických úkonoch, živšie povedomie posvätného úkonu; väčšie a hlbšie poznanie nevyčerpateľných pokladov Svätého písma; zvýšenie komunitného zmyslu v Cirkvi. Obdobie týchto rokov ukazuje, že sme na správnej ceste. Udiali sa však aj – napriek drvivej väčšine zdravých a dobrých síl kňazov a veriacich – zneužitia a voľnosť v aplikácii. Nastal teraz moment definitívne zanechať rozkladné kvasenia, rovnako zhubné v jednom i druhom smere, a aplikovať celostne v jej správnych inšpiračných kritériách reformu Nami schválenú na uvedenie do praxe podľa hlasovania Koncilu» (Príhovor Gratias ex animo, 27. júna 1977: Učenie Pavla VI., XV [1977], 655 – 656.

[3] Porov. Všeobecné smernice Rímskeho misálu, č. 229; Obrad posvätenia oltára, Predpoklady, č. 155, 159.

[4] «Okolo tohto oltára sa živíme telom a krvou tvojho Syna pre budovanie tvojej jednej a svätej Cirkvi» (Obrad posvätenia oltára, č. 213, Predhovor).

[5] «Liturgické slávenia nie sú súkromné aktivity, ale slávenia Cirkvi, ktorá je „sviatosťou jednoty“, čiže svätým ľudom zhromaždeným a usporiadaným pod vedením biskupov. Preto patria celému telu Cirkvi, robia ho zjavným a pôsobia naň.» (SC 26)

[6] Príhovor na Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, 18. júna 2017: L´Osservatore Romano, 19.-20. júna 2018, s. 8

[7] Porov. SC, 13; Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 24. nov. 2013, 122-126: AAS 105 (2013), 1071-1073

[8] Homília počas svätej omše na 3. pôstnu nedeľu, rímska Farnosť všetkých svätých, 7. mar. 2015

[9] Homília počas svätej omše v Dome Santa Marta, 10. feb. 2014

[10] «Hľa, prečo nám robí tak veľmi dobre eucharistická pamiatka: nie je to pamiatka abstraktná, chladná a informatívna, ale živá a utešujúca pamiatka Božej lásky. […] V Eucharistii je plná chuť Ježišových slov a činov, chuť jeho Paschy, vôňa jeho Ducha. Jej prijímaním sa vtláča do nášho srdca istota, že sme milovaní Bohom.» (Homília na Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, 18. júna 2017: L´Osservatore Romano, 19.-20. júna 2017, s. 8

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Klimatickú aktivistku Grétu Thunbergovú vyobrazili na novej poštovej známke vo Švédsku

0 icon

Švédsko 17. januára 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Vo Švédsku vydali známku zobrazujúcu Grétu Thunbergovú. Ilustrácia na známke zobrazuje osemnásťročnú aktivistku ako stojí na útese v žltom pršiplášti, so zapleteným vrkočom vanúcim vo vetre Známka je súčasťou série piatich známok s tématikou „Valuable Nature" - Hodnotná príroda". Podľa agentúry Associated Press…

Pellegrini pripúšťa referendovú kampaň pri testovaní, Kolíková namieta

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Ak vláda spraví celoplošné testovanie na nový koronavírus naraz na celom Slovensku počas jedného víkendu, expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) a jeho strana zrejme budú počas toho zbierať podpisy na referendum za predčasné voľby. Hovorí, že ak vláda spraví testovanie takýmto spôsobom, majú právo…

Bude aj „nepovinne povinné“ očkovanie? Von der Leyenová hovorí, že očkovací preukaz je „zo zdravotného hľadiska potrebný“

0 icon

Brusel 17. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)   Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok 14. januára privítala iniciatívu gréckej vlády, ktorá by umožnila očkovaným osobám slobodne cestovať. Tak isto požaduje, aby boli očkovacie preukazy vo všetkých krajinách Európskej únie vzájomne uznávané "Je to zo zdravotného hľadiska potrebné, aby…

Kolíková pripustila možné rozloženie plošného testovania na viac dní

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Celoplošné testovanie Slovenska na nový koronavírus by sa mohlo "rozložiť v priestore a čase" tak, aby ľudia neboli nútení ho absolvovať v jeden či dva dni. Rovnako by sa mohli vyňať z povinnosti testovania napríklad ľudia nad 65 rokov, deti alebo tí, ktorí…

Z poslancov hnutia OĽANO sa prednostne očkovať nebude nikto

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Z poslancov Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽANO sa prednostne nebude očkovať nikto. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie OĽANO "Ponuku predsedu NR SR Borisa Kollára na očkovanie organizované NR SR nevyužijú ani poslanci z klubu OĽANO nad 65 rokov či poslanci…

Vlhová ôsma po 1. kole druhého obrovského slalomu v Kranjskej Gore, líderkou Shiffrinová

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prvé kolo nedeľňajšieho obrovského slalomu žien v slovinskej Kranjskej Gore vyhrala Američanka Mikaela Shiffrinová. Úradujúca olympijská víťazka v tejto disciplíne má náskok 30 stotín sekundy pred sobotňajšou víťazkou Taliankou Martou Bassinovou a 44 stotín pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou. Slovenka Petra Vlhová je ôsma…

Kotlebovci chcú upraviť zákon o slobode prejavu, politologička za tým vidí snahu o zrušenie viacerých trestných činov

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičná politická strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) predkladá do parlamentu novelu Trestného zákona, ktorou chcú zaviesť „ochranu úplnej slobody prejavu obyvateľov”. Politologička Lucia Laczkó z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za tým vidí snahu o zrušenie viacerých…

O prípadnej novej vláde je Pellegrini pripravený rokovať aj so stranami súčasnej vládnej koalície

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Koniec súčasnej vládnej koalície by nemusel znamenať návrat tej minulej. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda mimoparlamentnej strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini. V prípade predčasného konca súčasnej vládnej koalície by bol Pellegrini pripravený rokovať o vzniku…

B. Kollár verí, že vláda prijme kroky, P. Pellegrini hovorí o telenovele

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Najefektívnejším spôsobom testovania je robiť ho lokálne v najpostihnutejších regiónoch. Predseda Národnej rady SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár to uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike Prihovára sa tiež za prísny lockdown, ktorý prináša výsledky v znižovaní šírenia nákazy novým…

Čaputová: Posun k lepšiemu nenastal. „Keď som počula premiéra hovoriť o tom, ako budú zdravotníci, samosprávy, dobrovoľníci potiť krv, bolo to pre mňa mrazivé.“

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že v komunikácii a manažovaní pandémie zo strany vlády neprišlo k pozitívnemu posunu. Priznala to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 Čaputová zdôraznila, že vláda urobila aj dobré kroky, ukazuje sa však, že v niektorých…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Slovenské mamičky ,dokedy necháte Matovičovu fašistickú chuntu ,aby terorizovala a poškodzovala Vaše deti ( aj Vás) ?

0icon

Masky poškodzujú fyzické a duševné zdravie detí Nie sú k dispozícii žiadne spoľahlivé údaje, ktoré by poukazovali na výhody používania masiek na prevenciu chorôb prenášaných vzduchom, skôr naopak. Existuje však dostatočný dôvodov domnievať sa, že poškodenie zdravia  nosením masiek , najmä u starších ľudí, osôb trpiacich kardiovaskulárnymi chorobami a c

Štefan Paulov

My nič, my muzikanti

0icon

  My nič, my muzikanti.   Dostali sme odpoveď z Úradu pre dohľad na náš podnet, ktorý si môžete prečítať: https://blog.hlavnespravy.sk/24817/podnet-na-presetrenie-opakovaneho-porusenia-zakonov-medicinskych-postupov-a-zasad-

Robo Bačinský

Boli ste účastníkom celoplošného testovania? Ste pravidelne testovaný? Máte nárok na finančnú odmenu. Výšku Vám určí znalec.

0icon

Už sa teším na to kvílenie médiami ohlúpnutých ovečiek, na to škrípanie zubami zástancov domnelej pandémie, na zaťaté päste záchrancov tých ,,najohrozenejších“ a na vytreštené oči všetkých, ktorí rozprávku o nutnosti testovania a samozrejme celosvetového očkovania spapali nie len s navijákom, ale aj s rybárom.

Peter Košík

DILETANT NAĎ ZNOVU „ZAHVIEZDIL“

0icon

Keď som 30.septembra 2020 zverejnil BLOG o Naďovej „ARMÁDE SPÁSY“ aktívnych záloh, ani som netušil, že za necelé štyri mesiace príde na moje slová. Potemkinovský projekt tohto diletanta, ktorý armáde rozumie „ako koza petržlenu“ veľmi rýchlo skolaboval, keď sa mu prihlásilo ani nie 60 ľudí!!! Trochu primálo prívržencov OLAJNO na celú…

Peter Štrba

Jordan Peterson: Psychologická významnosť biblických príbehov – 13. prednáška

0icon

Prinášam trinástu časť zo seriálu prednášok, v ktorej kanadský profesor Jordan Peterson vykladá Bibliu moderným jazykom psychológie. Aký je obsah tejto prednášky? Na začiatku Peterson rozoberá fakt, že postavy v biblických príbehoch sa nedajú považovať iba za dobré alebo iba za zlé a platí to hlavne na bratov Ezaua a…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

0 icon

Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

Konštantín a kríž, ktorý mu ukázal cestu 1. časť

0 icon

Slovné spojenie „uvidieť svetlo“ ako synonymum prestúpenia na inú vieru má dvoch slávnych pôvodcov: svätého Pavla a rímskeho cisára Konštantína, ktorý žil v rokoch 274 až 337 po Kristovi. Práve druhému menovanému znamenie na nebi v podobe kríža ukázalo cestu, po ktorej sa má vydať, aby porazil svojho soka Marca Aurelia Maxentia. Keď…

Migréna? Tieto potraviny s ňou zatočia!

0 icon

Migréna je ako neželaný hosť, ktorý sa vopred neohlásil a ťažko sa ho zbaviť. Ak často trpíš bolesťami hlavy, vieš, aké ťažké môže byť žiť s týmto problémom normálny život. Iste, môžeš si vziať tabletky alebo cvičiť, aby si sa pokúsili obmedziť svoju bolesť, ale tieto prostriedky sú dočasné, čo znamená, že…

Najnapínavejšie vesmírne misie roku 2021: Mesiac, Mars aj vesmírny ďalekohľad

0 icon

Pokiaľ ide o skúmanie vesmíru ľudstvom, 2021 vyzerá, že to bude vzrušujúci rok s mnohými začiatkami, trpko-sladkým koncom a jeho súčasťou budú aj niektoré misie, pri ktorých budeme zatínať zuby. Po mnohých a mnohých oneskoreniach (začiatkom misie sa plánoval na rok 2007), by tento rok mohol byť skutočne rokom, kedy bude konečne…

2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

0 icon

Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

Vo svete IT

Nielen Galaxy S21, ale aj ďalšie modely smartfónov od Samsungu budú dodávané bez nabíjacieho adaptéra

0 icon

Zatiaľ čo po predstavení nových iPhone 12 zariadení ešte v októbri minulého roka, sa mnoho technologických gigantov, vrátane Xiaomi, či Samsungu, spoločnosti vysmievali a odsudzovali, že nové smartfóny sú dodávane bez nabíjacieho adaptéra, tak dnes sa karta obracia. Výrobcovia smartfónov postupne odstraňujú nabíjací adaptér z balení nových zariadení. V minulosti sme mohli vidieť…

Z YouTubu sa môže čoskoro stať nákupná platforma. Spoločnosť začala testovať novú funkciu

0 icon

YouTube platforma, ktorá je aktuálne najväčším video serverom na svete, by mohla v budúcnosti ponúknuť novú službu, ktorá by ju čiastočne premenila na nákupnú platformu. Spoločnosť totiž začala aktívne testovať novú funkciu, ktorá umožňuje pomocou videí realizovať nákupy. Spoločnosť na svojom blogu oznámila, že začala s testovaním novej možnosti nakupovania. „Testujeme…

„Súkromie je cool“ hovorí zakladateľ DuckDuckGo. Služba dosiahla nový historický míľnik v dennom počte vyhľadávaní

0 icon

V posledných mesiacoch, až rokoch, čoraz viac je pre používateľov internetu ochrana ich súkromia dôležitejšou. Aktuálne najväčšími „žrútmi“ dát a informácií sú Google, či Facebook. Obe spoločnosti zbierajú mnoho dát, o ktorých možno ani nevieme, že produkujeme. Je to spôsobené hlavne tým, že ich služby sú natoľko populárne, že odchod ku…

Xiaomi uvoľnilo zoznam 27 smartfónov, pre ktoré plánuje uvoľniť nadstavbu MIUI 12.5

0 icon

Xiaomi ešte koncom decembra 2020 predstavila nielen smartfón Mi 11, ale aj nadstavbu MIUI 12.5, ktorá priniesla mnoho noviniek a vylepšení. Pôvodne malo ísť o malú aktualizáciu, ale vskutku pôjde o významný update. MIUI 12.5 nadstavba dorazí na tieto modely zariadení Najnovšie spoločnosť zverejnila prostredníctvom sociálnej siete Weibo zoznam 27…

Lenovo LivePods LP40 – bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 12 hodín s cenovkou, z ktorej ti padne sánka

0 icon

Pokukávaš po nových bezdrôtových slúchadlách, ktoré by naplnili tvoje očakávania vo všetkých smeroch, no zároveň za ne nechceš „vysoliť“ nehorázne peniaze? V tom prípade by si určite nemal prehliadnuť akciu na slúchadlá Lenovo LivePods LP40, ktoré ponúkajú naozaj špičkové technické špecifikácie, no zároveň stoja naozaj až nehorázne málo peňazí. Na…

Armádny Magazín

V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

0 icon

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho cent

Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

0 icon

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriest

Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

0 icon

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí americké

Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

0 icon

[caption id="attachment_30343" align="alignnone" width="640"] Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštro

Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

0 icon

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali