Lindtner: Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu označila obvinených sudcov za svine – teraz má rozhodovať o obžalobe

Bratislava 5. augusta 2022 (HSP/Pravnelisty/Foto:Pixabay)

 

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu označila obvinených sudcov za svine – teraz má rozhodovať o obžalobe

súdy
Ilustračné foto

Aj sudca má pravo na slobodu prejavu. Má právo sa vyjadrovať, publikovať, či šíriť svoje občianske postoje, vrátane názorov otvorene kritických, pričom predmetom kritky môžu byť napríklad aj pomery v justícii.

Na strane druhej platí však aj to, že prejavy sudcu môžu byť v niektorých prípadoch dôvodom vylúčenia sudcu pre jeho pomer k veci podľa § 31 ods. 1 Tr. por. To platí najmä v takých prípadoch, keď sa sudca o stranách sporu vyjaduje zjavne dehonestujúco, urážlivo, či s vopred daným názorom na výsledok sporu (napríklad s vopred utvoreným názorom na vinu obvineného). V takýchto prípadoch dáva sudca svojimi vyjadreniami najavo to, že nedokáže byť „nad vecou“, že nevie alebo nechce byť objektívny a že prípadný proces, ktorý by vo veci viedol, by bol len procesom formálnym (prípadne určených iba pre médiá) s jasným výsledkom. Pokiaľ sa sudca dostane do takejto pozície, tak vo veci nemôže rozhodovať, pretože už sám preukázal svoju zaujatosť a ak by vo veci ďalej konal, išlo by o popretie práva na spravodlivý proces a návrat k procesom s dopredu napísanými rozsudkami.

Z hľadiska prejavov sudcu ako možného dôvodu jeho zaujatosti sú preto podstatné také prejavy, ktoré možno vztiahnuť k nejakej konkrétnej veci a ktoré teda môžu zakladať pomer sudcu k predmetu daného konania. Tento záver vyplýva aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len ESĽP), ktorý napríklad zistil porušenie Dohovoru v prípade, v ktorom sa sudca vyjadroval spôsobom, z ktorého vyplývalo, že si už vytvoril názor na prípad sťažovateľa v jeho neprospech (rozsudok ESLP zo dňa 16.09.1999 Buscemi v. Taliansko).

V praxi ďalej ide aj o prípady, v ktorých sa napríklad sudkyňa odvolacieho súdu vyjadrovala tak, že považuje rozsudok súdu prvého stupňa za nesprávny, hoci v danej veci mala rozhodovať o podanom odvolaní. Alebo možno spomenúť prípady, ktorými sa zaoberal ESĽP, napríklad vec Lavents proti Lotyšsku (zo dňa 28.11.2002), v ktorom súd riešil prípad sudkyne, ktorá sa v rozhovore pre noviny jednoznačne vyjadrila k prebiehajúcemu trestnému konaniu, v ktorom mala rozhodovať (došlo tak k porušeniu práva na rozhodnutie nestranným súdom). Z hľadiska prejavov sudcu je nutné poukázať aj na pomerne jednoznačné závery uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1TdoVS/1/2021 zo dňa 22.02.2021, v ktorom došlo k vylúčeniu sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, nakoľko sa dotknutý sudca v rozhovore v médiách hanlivo vyjadril ohľadne konkrétnych obvinených osôb v konkrétnej veci, v ktorej mal následne rozhodovať o väzbe.

K uvedeným prípadom možno celkom určite priradiť aj vyjadrenia sudkyne Špecializovaného trestného súdu Mgr. Pamely Záleskej, ktorá sa absolútne neprofesionálnym a hanlivým spôsobom vyjadrovala k obvineniam svojich kolegov a to bezprostredne potom ako im bolo vznesené obvinenie, pričom v súčasnosti by mala rozhodovať v konaní o obžalobe.

Nižšie v texte je zverejnená kompletná námietka zaujatosti voči tejto sudkyni, z ktorej vyplýva, okrem iného, že sudkyňa sa o obvinených sudcoch vyjadrovala ako o „sviniach, ktoré na celé roky zašpinili justíciu a na dlhé roky ju systematicky krivili“. Dokonca bez dôkazov zasvätene tvrdí, že „všetci títo jednotlivci boli vzájomne prepojení a zneužívali systém, v ktorom si boli istí, že sa schovajú za nedotknuteľnosť sudcu…a mali z toho všetci dlhé roky finančný a iný prospech“ (toto dokonca netvrdí ani prokurátor v obžalobe). Ďalej sudkyňa neváhala len niekoľko dní po obvinení uzatvoriť, že „o ich nevine môže pochybovať už oznaj len ten, kto bol posledných niekoľko mesiacov na Mesiaci“, pridala aj svoj morálny pohľad na obvinených, že sa „hanbí za týchto obvinených sudcov“ a absolútne neprávnicky sa dokonca pýta, aby si následne sama odpovedala „aká prezumpcia neviny? My musíme vyzvať každého, kto sa špinavo spreneveril sudcovskému poslaniu, aby išiel do čerta z justície preč“.

Takto sa vyjadruje nezaujatý a nestranný sudca? Takto má vyzerať vyjadrovanie garanta spravodlivého procesu v konaní pred súdom? Skutočne prezumpciou neviny disponuje iba ten obvinený, ktorý si to podľa tejto sudkyne zaslúži? Možno veriť prípadnému rozsudku vydanému touto sudkyňou, keď už pár dní po vznesení obvinenia bez znalosti spisu má vo veci „jasno“ z hľadiska viny? Má vôbec význam sa obhajovať v konaní pred súdom, ak by konanie pred súdom viedla táto sudkyňa? Na tieto otázky dal už odpoveď Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 1TdoVS/1/2021 zo dňa 22.02.2021, ktorý je citovaný aj v námietke zauajtosti.

Dovolím si tvrdiť, že v tomto prípade ide o učebnicový prípad zaujatosti sudcu, kde dokonca možno hovoriť o preukázaní subjektívnej zaujatosti sudkyne, čo je v praxi raritné (treba len dúfať, že v iných prípadoch si táto sudkyňa aspoň vypočuje na hlavnom pojednávaní prebiehajúce dokazovanie a že si neutávra názor o vine bez spisu a len na podklade novinových článkov, tak ako to zjavne urobila pri obvinených sudcoch). Pre úplnosť možno dodať, že základnou výbavou sudcu by malo byť to, že prejednávané prípady neberie osobne a že si netvorí svoje presvedčenie o vine, či nevine na podklade toho, čo píšu o trestných veciach jemu spriaznené médiá.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku Suvorovova 5/A 902 01 Pezinok

k sp. zn. 3T/9/2022

V Bratislave dňa 01.08.2022

VEC: JUDr. David Lindtner, nar. 24.07.1974 – Námietka zaujatosti

1. V trestnej veci proti obv. JUDr. Davidovi Lindtnerovi, vedenej Špecializovaným trestným súdom pod sp. zn. 3T/9/2022, bola obhajcovi doručená dňa 29.07.2022 obžaloba spolu s výzvou podľa § 240 ods. 3 Trestného poriadku. Z výzvy bolo zistené, že sudkyňou konajúcou v tejto veci je Mgr. Pamela Záleská.

2. Týmto podáva obvinený prostredníctvom obhajcu v súlade s ust. § 31 ods. 1 Trestného poriadku námietku zaujatosti (i) pre pomer sudkyne Mgr. Pamely Záleskej

k trestnej veci obv. JUDr. Davida Lindtnera, (ii) pre pomer sudkyne Mgr. Pamely Záleskej k osobe JUDr. Davida Lindtnera ako obhajcu obvinených doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. a JUDr. Roberta Kaliňáka, (iii) pre pomer sudkyne Mgr. Pamely Záleskej k osobe obvineného JUDr. Davida Lindtnera, ktorú nasledovne odôvodňuje.

3. Podľa § 31 ods. 1 Trestného poriadku, z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len „prísediaci“), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní.

Ilustračné foto

4. Jednou zo základných zásad trestného konania je zásada práva na spravodlivý proces, súčasťou ktorého je právo na nezávislý a nestranný súd, a ktorému zodpovedá ústavná povinnosť sudcov prerokovať a rozhodnúť vec tak, aby postupovali nezaujato a neutrálne, bez nadržovania, a objektívne posúdili všetky skutočnosti závažné pre rozhodnutie vo veci. Požiadavka nestrannosti súdu vyplýva jednak z Ústavy SR z Čl. 46 ods. 1 v spojení s Čl. 141 ods. 1 Ústavy SR, ako aj z Čl. 6 ods. 1 Dohovoru, ale aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a na neho nadväzujúcej judikatúry Ústavného súdu SR, ktorá rozlišuje subjektívnu a objektívnu nestrannosť. V zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva pri posudzovaní nestrannosti sudcu nie je rozhodujúce len subjektívne hľadisko, teda či sa sudca cíti byť nezaujatý, ale najmä existencia objektívnych skutočností, ktoré vzbudzujú pochybnosti o jeho nestrannosti v očiach strán a verejnosti. Teda nestačí, že je sudca subjektívne nestranný, ale musí sa ako taký javiť aj v očiach strán a verejnosti.

5. Nestrannosť sudcu v trestnom konaní nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu, či sa cíti, necíti byť zaujatý, ale aj v objektívnej úvahe, či je možné usudzovať, že by zaujatý mohol byť. V tomto smere i zdanie môže byť dôležité. Mal by byť vylúčený každý sudca, u ktorého sa možno oprávnene obávať, že mu chýba nestrannosť. Práve z dôvodu absencie atribútu nestrannosti namietame zaujatosť sudkyne Mgr. Pamely Záleskej.

6. Primárnym a zásadným dôvodom svedčiacim o jednoznačnej a nespochybniteľnej zaujatosti sudkyne Mgr. Pamely Záleskej, sú vyjadrenia tejto sudkyne a jej názory na sudcov obvinených v kauze „Búrka“, teda vrátane obvineného Davida Lindtnera, adresované a prezentované členom Združenia sudcov Slovenska prostredníctvom emailov ej komunikácie.

7. Dňa 03.2020 sudkyňa uviedla, citujeme „A som trestný sudca už 12 rokov. Viem, aký je rozdiel medzi zásadami trestného konania (a teda rozumiem aj princípu prezumpcie neviny) a medzi zásadami, ktoré máme v etickom kódexe. Toto nie je trestné stíhanie sudcu za nedbanlivostný trestný čin (lebo ako vodič mal dopravnú nehodu, napríklad), ale za veľmi vážny protiprávny akt, kde už len podozrenie tohto rozsahu a tejto intenzity je absolútne v rozpore s tým, aby boli títo sudcovia ďalej v talároch, kým nebude právoplatne rozhodnuté o ich vine alebo o ich nevine ( kde pochybuje už ozaj len ten, kto bol posledných niekoľko mesiacov na Mesiaci).

Jednoznačne sa stotožňujem s tým, čo píše Judr. Mazák, Judr. Javorčíková a aj pani prezidentka. Ide o zlyhanie systémové, pretože všetci títo jednotlivci boli vzájomne prepojení a zneužívali systém, v ktorom si boli istí, že sa schovajú za nedotknuteľnosť sudcu, za

transparentný systém a za absenciu dôkazov, keď je celkom zrejmé, že jeden na druhého nebudú donášať a ani sa vzájomne oznamovať na polícii, lebo mali z toho všetci dlhé roky finančný a iný prospech.

Neviem, čo som porušila alebo v rozpore s čím som napísala svoje vyjadrenie (áno, emotívne, lebo mňa to teda nenecháva vo flegmatickej polohe), pretože každý normálny a poctivý sudca chápe, že justícia potrebuje poriadnu očistu a nie kozmetické úpravy alebo lakonické konštatovanie, že ide o zlyhanie jednotlivcov, ktorí majú svoje práva. Majú právo na spravodlivý súdny proces, ale nemajú právo zotrvávať v stave, ktorý pošpinili najhoršie ako mohli.“ 

8. Ďalej sudkyňa dňa 16.03.2020 uviedla, citujeme „Ja sa hanbím za týchto obvinených sudcov (ani neviem, prečo sa ja hanbím, ale je mi z toho psychicky zle, čo urobili celej justícii) a kladiem si otázku: čo by sa zmenilo, keby nebolo Kočnerovho mobilu? Jankovskej slávna tlačová konferencia o tom, ako ho nepozná, nekomunikovala s ním ani osobne, ani sprostredkovane a ani nijako (!) by postačovala a život by išiel ďalej, lebo prezumpcia neviny a preto, že by chýbal dôkaz? Tá žena a jej spoluobvinení musela byť jednoznačne dobre známa v BA a v TN svojimi praktikami a tiež ostatní v tejto mega kauze, pane Bože! Aká prezumpcia neviny? Tú nech rešpektujú príslušné orgány v rámci trestného konania, ale my musíme vyzvať každého, kto sa špinavo spreneveril sudcovskému poslaniu, aby išiel do čerta z justície preč. Sám. Hneď. Skôr, než začnú vypadávať zo zoznamu skorumpovaní sudcovia Zoroslava Kollára.

Nech ukážeme, aký priepastný rozdiel je medzi sviňami, ktoré na celé roky zašpinili justíciu a dlhé roky ju systematicky krivili a tými ostatnými, ktorí vyhrali poctivo výberové konanie a vážia si talár a všetko, čo to povolanie predstavuje a má predstavovať.“

Dôkaz: Emailová komunikácia zo dňa 16.03.2020

9. Vyššie uvedené, extrémne zaujaté (a s ustanovením 30 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich upravujúce povinnosti sudcu, v zmysle ktorého je sudca nie len pri výkone funkcie sudcu, aj po v občianskom živote povinný zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov absolútne rozporné) vyjadrenia sudkyne Mgr. Pamely Záleskej, hrubo porušujúce ústavný princíp prezumpcie neviny, sú nezlučiteľné s akoukoľvek predstavou o schopnosti tejto sudkyne v trestnej veci obvineného spravodlivo, zákonne a najmä nezaujato rozhodnúť. Predovšetkým jej označenie všetkých sudcov v kauze Búrka ako sviní, ktoré na celé roky zašpinili justíciu a dlhé roky ju systematicky krivili, a jej vyjadrenie o tom, že o ich nevine môže pochybovať už ozaj len ten, kto bol posledných niekoľko mesiacov na Mesiaci, vyjadrujú jej presvedčenie, že tieto osoby, vrátane obvineného, sú vinné.

10. Je preto absolútne nepochybné, že nielenže existujú objektívne skutočnosti reálne spôsobilé vyvolať oprávnené pochybnosti o jej nezaujatosti, ale je daná aj jej subjektívna zaujatosť, pre ktorú sa mala vylúčiť sama, pretože nemožno od nej s istotou očakávať, že bude od veci odosobnená s dostatočnou profesionalitou sudcu.

11. V tomto smere si dovoľujeme poukázať na uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1TdoVS/1/2021 zo dňa 02.2021, z ktoré vyplýva nasledovný právny záver: „Ak sudca, ktorý o skupine kolegov, ktorí boli zadržaní, obvinení a niektorí z nich vzatí do väzby, verejne vysloví, že by sa mali hanbiť, je z jeho vyjadrenia bezpochyby zrejmé, že sa s takým konaním týchto sudcov nestotožňuje, mali by sa hanbiť, odsudzuje ich konanie, napriek tomu, že takéto konanie nebolo prerokované k tomu príslušným orgánom v predpísanom konaní a nenadobudlo právoplatnosť, ale ide len o prvotné úkony vedúce možno i k takémuto právoplatnému rozhodnutiu. Ak teda bez predchádzajúceho právoplatného rozhodnutia súdu o vine sudca, ktorý môže v budúcnosti rozhodovať o akejkoľvek otázke súvisiacej s trestným stíhaním ktoréhokoľvek obvineného zo skupiny stíhaných sudcov a verejne oznamuje, že by sa mali za také konanie hanbiť, ešte pred právoplatným rozhodnutím o vine oznamuje svoj postoj k prerokúvanej veci.

Napriek tomu, že namietaný sudca JUDr. Juraj Kliment v rozhovore pre Denník N 7. mája 2020 neoznačil v skupine sudcov, ktorí sa mali hanbiť za svoje skutky, konkrétne aj P.. J. F., je zrejmé, vzhľadom na už spomenutú medializáciu prípadu, a aj so zreteľom na to, že na Krajskom súde v Bratislave, resp. na Mestskom súde v Bratislave JUDr. Juraj Kliment dlhé roky pracoval a preto je možné s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote konštatovať, že P.. J. F. nie je pre neho neznáma osoba, o ktorej by bol počul prvýkrát v marci 2020. O tom svedčia i „opatrné“ vyjadrenia sudcu JUDr. Juraja Klimenta v článku z 5. novembra 2020, pre Denník N, v ktorom už odmietol vyjadriť sa k trestnej veci obvineného P.. J. F.J.. So zreteľom na tieto skutočnosti päťčlenný senát najvyššieho súdu jednomyseľne vyhodnotil výrok JUDr. Juraja Klimenta zo 7. mája 2020 z hľadiska objektívneho ako taký, ktorý spôsobuje, minimálne z objektívneho hľadiska, že naňho nemožno hľadieť ako na nezaujatého. V súlade aj s rozhodnutiami ESĽP, na ktoré bolo pri prerokúvaní námietky zaujatosti vznesenej obvineným P.. J. F. poukazované, ak sa sudca dopredu – pred tým, než dôjde k rozhodovaniu o konkrétnej trestnej veci príslušným súdom – vyjadruje o nej verejne prostredníctvom médií, a to tak, že navodzuje situáciu, že konanie obvineného dopredu odsudzuje, nie je možné očakávať, že takýto sudca objektívne rozhodne o akejkoľvek otázke týkajúcej sa prerokúvanej trestnej veci a ktoréhokoľvek z obvinených v tejto trestnej veci.

Napriek tomu, že v súčasnosti platný a účinný zákon o sudcoch už nepozná povinnosť sudcu zdržať sa verejného vyjadrovania o veciach prerokúvaných súdmi, v čase vznesenia námietky zaujatosti takáto povinnosť pre sudcu platila a logicky bola vyvodzovaná z toho, že v pojme právo na spravodlivý proces je zahrnuté aj to, že o otázkach viny a ďalších v trestnom konaní bude vždy rozhodovať sudca, ktorý je nezaujatý, bez akejkoľvek závislosti, a nestranný. Ak sa čo aj len javí, že by sudca nestranný nebol (aj pre jeho vyjadrenia na verejnosti), nemôže takýto sudca ďalej vo veci konať.“

12. V nadväznosti na uvedené obhajoba poukazuje aj na nález Ústavného súdu SR sp. zn. ÚS 32/2021 zo dňa 14.04.2022 v tejto trestnej veci, ktorým bolo konštatované porušenie základného práva sťažovateľa (obvineného JUDr. Davida Lindtnera) na osobnú slobodu podľa Čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a jeho právo na slobodu a bezpečnosť podľa Čl. 5 ods. 1 písm. c/ Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Z nálezu ústavného súdu vyplýva, že námietky obžalovaného z dôvodu zaujatosti (sudcu Najvyššieho súdu SR) nemožno vnímať ako založené na abstraktných dôvodoch, práve naopak, o čom svedčí uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorým bol sudca JUDr. Juraj Kliment vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania v kauze „Búrka“ pre jeho skoršie vyjadrenia vo vzťahu k zadržaným sudcom, pričom jedným z nich bol práve obvinený.

13. Vzhľadom na uvedené je potrebné opätovne zdôrazniť, že vyššie uvedené absolútne neprípustné vyjadrenia a názory sudkyne Mgr. Pamely Záleskej, spôsobilé ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov, adresované niektorým členom Združenia sudcov Slovenska v porovnaní so zaujatými (aj keď relatívne opatrnými) vyjadreniami sudcu Najvyššieho súdu SR JUDr. Juraja Klimenta sú naviac aj popretím základnej zásady trestného konania a to prezumpcie neviny, keď už len z jej vyjadrenia „…aby boli títo sudcovia ďalej v talároch, kým nebude právoplatne rozhodnuté o ich vine alebo o ich nevine „(kde pochybuje už ozaj len ten, kto bol posledných niekoľko mesiacov na Mesiaci)“, ktoré je jednoznačným negatívnym predsudkom aj voči obvinenému, je možné bez pochybností dospieť k záveru, že sudkyňa Pamela Záleská je aj subjektívne zaujatá, a neprípustne prejudikuje vinu obvineného, keď sama nepochybuje o vine vtedy obvinených sudcov, vrátane osoby obvineného.

14. Nemenej dôležitá skutočnosť z hľadiska potenciálnej zaujatosti sudkyne Mgr. Pamely Záleskej voči osobe obvineného je tá, že je zároveň obhajcom v trestnom konaní vedenom proti JUDr. Robertovi Kaliňákovi a Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, CSc., ktorí opakovane verejne poukazujú na podozrenia z politicky a mediálne motivovaných rozhodnutí sudkyne Mgr. Pamely Záleskej, pričom okrem opakovanej verejnej kritiky menovaní na tlačovej konferencii dňa 04.2022 podali na túto sudkyňu podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania.

paragraf, súd
Ilustračné foto

15. Napokon ide aj o pomer sudkyne Mgr. Pamely Záleskej k osobe obvineného, nakoľko obžalovaný osobne menovanú sudkyňu pozná ešte z obdobia, kedy pôsobila ako sudkyňa Okresného súdu Nitra, a to zo sudcovských seminárov, a tyká si s ňou. Tento vzťah nie je vzťahom vzájomných sympatií a to predovšetkým z dôvodu absolútne odlišných hodnotových postojov a zásadných odlišností vo vytyčovaní životných cieľov a spôsobilosti ich napĺňania.

16. Z obdobných dôvodov (z dôvodu kolegiálneho vzťahu) bol z rozhodovania v trestnej veci obvineného Davida Lindtnera aktuálnym uznesením Úradu Špeciálnej prokuratúry zn. VII/3Gv 57/21/1000 zo dňa 29.06.2022 z vykonávania úkonov v danej trestnej veci vylúčený aj prokurátor ÚŠP GP SR JUDr. Peter Jenčík, vedúci oddelenia korupcie Úradu Špeciálnej prokuratúry GP SR, a to na základe jeho vlastného oznámenia zo dňa 24.06.2022.

17. Existencia oprávnených pochybností závisí od posúdenia konkrétnych okolností prípadu. objektívna nestrannosť sa teda neposudzuje podľa subjektívneho postoja sudcu alebo orgánu činného v trestnom konaní, ale podľa objektívnych symptómov. Sudca alebo orgán činný v trestnom konaní môže byť subjektívne absolútne nestranný, ale i napriek tomu môže byť jeho nestrannosť vystavená oprávneným pochybnostiam vzhľadom na jeho status, rôzne funkcie, ktoré postupne vo veci vykonával, alebo vzhľadom na jeho pomer k veci, k stranám konania, k ich právnym zástupcom, k svedkom a pod. Z tohto hľadiska preto nezáleží ani na tom, že sudca alebo orgán činný v trestnom konaní sa k návrhu na jeho vylúčenie vyjadril v tom zmysle, že sa vnútorne necíti byť zaujatý. Rozhodujúce nie je jeho stanovisko, ale existencia objektívnych skutočností, ktoré vzbudzujú pochybnosť o jeho nestrannosti v očiach strán a verejnosti /Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn.: III. ÚS 110/07 mutatis mutandis Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn.: III ÚS 24/05/.

18. V prípade subjektívneho hľadiska nestrannosti sa nestrannosť sudcu prezumuje až do predloženia dôkazu o opaku (napr. Piersack p. Belgicko – rozsudok ESĽP z 1. októbra 1982, Le Compte a ďalší Belgicku – rozsudok z 23. júna 1981). Objektívna nestrannosť sa posudzuje podľa vonkajších objektívnych skutočností. Platí tzv. teória zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, ale musí sa ako taký objektívne javiť v očiach strán. Objektívne hľadisko je založené na existencii dostatočných záruk pre vylúčenie akejkoľvek legitímnej pochybnosti o zaujatosti sudcu. Pri objektívnej nestrannosti stačí, ak sú tu okolnosti, ktoré môžu vyvolať pochybnosti o nestrannosti súdu.

19. Sudca sa má objektívne javiť v očiach strán, že je nestranný a zároveň musí byť vylúčená akákoľvek vonkajšia oprávnená pochybnosť o jeho nestrannosti. Pri tak závažnom rozhodnutí, ako je objektívna stránka sudcovskej nezávislosti, musí súd vychádzať zo všetkých dostupných informácií, tieto náležite vyhodnotiť a vo veci rozhodnúť tak, aby boli vzaté do úvahy aj predchádzajúce rozhodnutia /obdobne Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 79/08 zo dňa 04.2008/.

20. Vzhľadom na vyššie uvádzané okolnosti spočívajúce vo vzťahu namietanej sudkyne k obvinenému ako aj jej pomeru k veci, máme za to, že u sudkyne Mgr. Pamely Záleskej z dôvodu absencie atribútu nezaujatosti z objektívneho, ale aj subjektívneho hľadiska, sú s určitosťou dané závažné dôvody jej zaujatosti, a preto podľa 31 ods. 1 Tr. por. žiadame o vylúčenie sudkyne Mgr. Pamely Záleskej z konania a rozhodovania v predmetnom trestnom konaní.

S úctou

JUDr. David Lindtner v. z.

Cíbik Legal s .r.o.

JUDr. Milan Cíbik, advokát a konateľ

Článok pôvodne vyšiel na portáli Pravnelisty.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Blíži sa vojna? Vývoj udalosti môže viesť k možnému vojenskému konfliktu medzi Čínou a USA

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Blíži sa vojna? Vývoj udalosti môže viesť k možnému vojenskému konfliktu medzi Čínou a USA Čína sa po odchode predsedníčky Kongresu Nancy Pelosiovej (číslo tri vo vládnej hierarchii USA) z Taiwanu nehodlá uvoľniť. Masívne cvičenie, ktoré Čínska ľudová oslobodzovacia armáda (PLA) začala v okolí…

Slováci chcú v Kanade uspieť, Feneš: “Cítime veľa energie”

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič)   Po tom, čo pre šírenie koronavírusu v zime zrušili MS do 20 rokov, dostali mladí hokejisti druhú šancu. V marci Medzinárodná hokejová federácia IIHF rozhodla, že šampionát sa budú konať v kanadskom Edmontone v auguste. Zmenil sa však menoslov účastníkov, keďže Rusov…

Krajniak: Progresívci, liberáli, červené denníky, keď už principiálne bojujete proti fašizmu, odpovedzte mi na jednu otázku

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak na sociálnej sieti požiadal progresívcov, liberálov, červené denníky, ktoré už principiálne bojujú proti fašizmu, aby mu odpovedali na jednu otázku. Je maďarský Jobbik fašistický? Krajniak zároveň upozorňuje, že slovenskí liberáli podporovali koalíciu s fašistickým Jobbikom.…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Podoljak ozrejmil, kedy Ukrajina začne s Ruskom mierové rozhovory

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Kostiantyn Liberov, screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:14 - Dodávky stíhačiek F-16 na Ukrajinu nebudú dodané v krátkodobom horizonte. Na brífingu to…

Hamilton zvažuje pokračovať v kariére aj po skončení budúcej sezóny

0 icon

Londýn 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Giuseppe Cacace)   Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton zvažuje pokračovať v motoristickom seriáli F1 aj po skončení budúcej sezóny. Magazínu Vanity Fair na otázku o jeho budúcnosti odpovedal, že stále je na "misii" získať ôsmy titul, ktorým by sa osamostatnil na čele historického poradia Britský jazdec…

Zoznámte sa s ruským architektom Putinovho ekonomického protiútoku

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Bloomberg/Foto:TASR/AP-Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin)   Prinášame vám článok, ktorý pôvodne vydal Bloomberg, v ktorom predstavil ekonomického poradcu ruského prezidenta Maxima Oreškina. Kremeľský poradca Maxim Oreškin je podľa článku Bloomberg, autorom kľúčových myšlienok ako napríklad plyn za ruble. Kedysi bol vnímaný ako západniar, teraz vedie obranu Keď…

Sulík prezradil, koho si vie predstaviť ako ministra financií, na odchode Matoviča trvá

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   SaS trvá na odchode ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z vlády. Šéf liberálov a rezortu hospodárstva Richard Sulík si na mieste ministra financií vie predstaviť súčasného štátneho tajomníka Marcela Klimeka Minister práce a podpredseda Sme rodina Milan Krajniak považuje za najhorší spôsob rozbitia vzťahov…

Biden je znepokojený z rozšírenia čínskych vojenských cvičení

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Prezident USA Joe Biden je podľa agentúry Reuters znepokojený tým, že Čína rozširuje vojenské cvičenia okolo Taiwanu Čína v pondelok ohlásila nové vojenské cvičenia v okolí Taiwanu, hneď po ukončení predchádzajúcich, čo vyvolalo znepokojenie amerického prezidenta Joea Bidena, píše agentúra. Čínske velenie oznámilo,…

Novinár a režisér Viktor Baroš: Problémy po očkovaní nie sú tabu, budeme o nich hovoriť. Každý z nás by mal v dnešnej dobe odmietnuť návrat totality. Máme moc, tak nemlčme!

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:HSP,Pixabay)   Novinári by podľa jeho slov mali byť pilierom demokracie, novinárska obec má však voči občanom dlh. Nahromadil sa jej počas „pandémie“. Redakcia nezávislých žurnalistov vznikla, aby sa pokúsila vyrovnať misky váh. Už viac ako rok hľadá odpovede na „nepohodlné“ otázky, snaží sa podnietiť  neexistujúcu…

Generálna prokuratúra: “ĽSNS nemá potenciál a príležitosť na politické zmeny ohrozujúce demokraciu.” Kolíková reaguje

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Politická strana ĽSNS nemá reálny potenciál a príležitosť zrealizovať politické zmeny ohrozujúce demokraciu, a teda nehrozí bezprostrednosť rizika pre demokraciu. Vyplýva to zo stanoviska Generálnej prokuratúry (GP) SR k dôvodom nepodania žaloby na rozpustenie tejto politickej strany. TASR ho poskytol hovorca prokuratúry Dalibor Skladan…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke účastníci pred začiatkom festivalu Fontanka v surfovaní na doske po stojačky (SUP) čakajú na rieke Moyka v Petrohrade

Autor: TASR/AP-Dmitri Lovetsky)

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Blíži sa vojna? Vývoj udalosti môže viesť k možnému vojenskému konfliktu medzi Čínou a USA

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Blíži sa vojna? Vývoj udalosti môže viesť k možnému vojenskému konfliktu medzi Čínou a USA Čína sa po odchode predsedníčky Kongresu Nancy Pelosiovej (číslo tri vo vládnej hierarchii USA) z Taiwanu nehodlá uvoľniť. Masívne cvičenie, ktoré Čínska ľudová oslobodzovacia armáda (PLA) začala v okolí…

Slováci chcú v Kanade uspieť, Feneš: “Cítime veľa energie”

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič)   Po tom, čo pre šírenie koronavírusu v zime zrušili MS do 20 rokov, dostali mladí hokejisti druhú šancu. V marci Medzinárodná hokejová federácia IIHF rozhodla, že šampionát sa budú konať v kanadskom Edmontone v auguste. Zmenil sa však menoslov účastníkov, keďže Rusov…

Krajniak: Progresívci, liberáli, červené denníky, keď už principiálne bojujete proti fašizmu, odpovedzte mi na jednu otázku

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak na sociálnej sieti požiadal progresívcov, liberálov, červené denníky, ktoré už principiálne bojujú proti fašizmu, aby mu odpovedali na jednu otázku. Je maďarský Jobbik fašistický? Krajniak zároveň upozorňuje, že slovenskí liberáli podporovali koalíciu s fašistickým Jobbikom.…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Podoljak ozrejmil, kedy Ukrajina začne s Ruskom mierové rozhovory

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Kostiantyn Liberov, screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:14 - Dodávky stíhačiek F-16 na Ukrajinu nebudú dodané v krátkodobom horizonte. Na brífingu to…

Hamilton zvažuje pokračovať v kariére aj po skončení budúcej sezóny

0 icon

Londýn 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Giuseppe Cacace)   Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton zvažuje pokračovať v motoristickom seriáli F1 aj po skončení budúcej sezóny. Magazínu Vanity Fair na otázku o jeho budúcnosti odpovedal, že stále je na "misii" získať ôsmy titul, ktorým by sa osamostatnil na čele historického poradia Britský jazdec…

Zoznámte sa s ruským architektom Putinovho ekonomického protiútoku

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Bloomberg/Foto:TASR/AP-Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin)   Prinášame vám článok, ktorý pôvodne vydal Bloomberg, v ktorom predstavil ekonomického poradcu ruského prezidenta Maxima Oreškina. Kremeľský poradca Maxim Oreškin je podľa článku Bloomberg, autorom kľúčových myšlienok ako napríklad plyn za ruble. Kedysi bol vnímaný ako západniar, teraz vedie obranu Keď…

Sulík prezradil, koho si vie predstaviť ako ministra financií, na odchode Matoviča trvá

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   SaS trvá na odchode ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z vlády. Šéf liberálov a rezortu hospodárstva Richard Sulík si na mieste ministra financií vie predstaviť súčasného štátneho tajomníka Marcela Klimeka Minister práce a podpredseda Sme rodina Milan Krajniak považuje za najhorší spôsob rozbitia vzťahov…

Biden je znepokojený z rozšírenia čínskych vojenských cvičení

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Prezident USA Joe Biden je podľa agentúry Reuters znepokojený tým, že Čína rozširuje vojenské cvičenia okolo Taiwanu Čína v pondelok ohlásila nové vojenské cvičenia v okolí Taiwanu, hneď po ukončení predchádzajúcich, čo vyvolalo znepokojenie amerického prezidenta Joea Bidena, píše agentúra. Čínske velenie oznámilo,…

Novinár a režisér Viktor Baroš: Problémy po očkovaní nie sú tabu, budeme o nich hovoriť. Každý z nás by mal v dnešnej dobe odmietnuť návrat totality. Máme moc, tak nemlčme!

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:HSP,Pixabay)   Novinári by podľa jeho slov mali byť pilierom demokracie, novinárska obec má však voči občanom dlh. Nahromadil sa jej počas „pandémie“. Redakcia nezávislých žurnalistov vznikla, aby sa pokúsila vyrovnať misky váh. Už viac ako rok hľadá odpovede na „nepohodlné“ otázky, snaží sa podnietiť  neexistujúcu…

Generálna prokuratúra: “ĽSNS nemá potenciál a príležitosť na politické zmeny ohrozujúce demokraciu.” Kolíková reaguje

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Politická strana ĽSNS nemá reálny potenciál a príležitosť zrealizovať politické zmeny ohrozujúce demokraciu, a teda nehrozí bezprostrednosť rizika pre demokraciu. Vyplýva to zo stanoviska Generálnej prokuratúry (GP) SR k dôvodom nepodania žaloby na rozpustenie tejto politickej strany. TASR ho poskytol hovorca prokuratúry Dalibor Skladan…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Armádny Magazín

V Rusku rastie záujem o vojenskú službu na Ukrajine. Pribudlo vyše 40 dobrovoľníckych práporov

0 icon

Rusko, 8.august 2022 (AM) – V Rusku už bolo vytvorených viac ako 40 dobrovoľníckych práporov, ktoré sa majú zúčastniť vojny na Ukrajine. Dnes o tom píše Kommersant. Podľa publikácie formovanie takýchto jednotiek prebieha v ruských regiónoch od jari, informácie o nich sú zverejnené v médiách a sociálnych sieťach úradov. Názvy práporov…

Väčšina zbraní, ktoré Západ poskytuje Ukrajine končí na čiernom trhu. Švédski inštruktori sa pridávajú

0 icon

Ukrajina, 8.august 2022 (AM) –  Darcovské krajiny nemôžu kontrolovať, či s

Ako Irán predpovedal Gorbačovovu globálnu chybu

0 icon

Rusko, 8.august 2022 (AM) – Rusko sa čoraz viac približuje k Iránu – od riešenia problémov globálnej politiky až po spoluprácu v oblasti letectva – čo opäť prinútilo diskutovať o možnosti rusko-iránskej strategickej aliancie. Táto téma je pomerne stará. A za daných okolností a pri súčasných štátnych úlohách by rusko-iránska aliancia…

Zelensky pripravuje Európe druhý Černobyľ. Ukrajinská armáda neprestáva v ostreľovaní jadrovej elektrárne

0 icon

Ukrajina, 8.august 2022 (AM) – Ukrajinské ozbrojené formácie pokračujú v úderoch na jadrovú elektráreň Záporožie, po včerajších delostreleckých úderoch bolo na zariadenie strieľané z raketometov Uragan. Podľa správy Energodaru sa ukázalo, že v postihnutej oblasti sa nachádza sklad vyhoreného jadrového paliva.   Ozbrojené sily Ukrajiny odpálili n

Izrael zlikvidoval v Gaze veliteľa Islamského džihádu. Vojna s Palestínou pokračuje

0 icon

Izrael, 8.august 2022 (AM) – Izraelské obranné sily oznámili likvidáciu Khaleda Mansura, jedného z vojenských veliteľov skupiny Islamský džihád, v pásme Gazy. Mansur bol považovaný za druhého najdôležitejšieho veliteľa v skupine. Mal na starosti aktivity skupiny v južnej časti pásma Gazy. Taysir al-Jabari, ktorý bol zabitý v piatok, mal na sta

FOTO DŇA

Na snímke účastníci pred začiatkom festivalu Fontanka v surfovaní na doske po stojačky (SUP) čakajú na rieke Moyka v Petrohrade

Autor: TASR/AP-Dmitri Lovetsky)

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali