Kažimír: Rok 2015 by mal byť lepší ako rok 2014

Bratislava 6. januára 2015 (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Slovensko už v tomto roku zažije začiatok kampane pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami 2016. Napriek tomu konsolidácia verejných financií pokračuje a SR je na dobrej ceste k svojmu dlhodobému cieľu vyrovnaného rozpočtu. Aj druhý balík opatrení, ktorý chystá vláda na jar, musí rešpektovať obmedzenia dané rozpočtom. Z ekonomického pohľadu by tento rok mal byť lepší ako ten vlaňajší, hovorí v rozhovore pre TASR minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).

 

Na snímke podpredseda vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír

-Ako by ste zhodnotili rok 2014 z pohľadu rezortu financií?-

Rok 2014 hodnotím v porovnaní s tými predchádzajúcimi ako veľmi dobrý rok zmeny, hlavne na trhu práce. Znamenal zmenu trendu, ktorá sa potvrdila reálnou tvorbou okolo 50.000 pracovných miest. Prebudila sa nám domáca spotreba, domáce investície, súkromné aj verejné. To všetko zlepšuje kondíciu ekonomiky z pohľadu jej udržateľnosti, ale aj lepších príjmov štátu a zľahčuje to samozrejme aj plnenie cieľov deficitu a dlhu. Takže pre mňa dobrý rok.

-Pôvodný plán deficitu ste v priebehu roka aktualizovali nahor, na 2,9 %, aký bude reálny výsledok?-

Máme silnú ambíciu skončiť s rozpočtom pod 3 %. To je naša kľúčová úloha. Z tohto pohľadu sú tu dve kľúčové riziká, pozitívne a negatívne. Jedno je hospodárenie obcí, ktoré môže byť negatívnym rizikom, jeho výsledok sa dozvieme až niekedy v priebehu februára, marca. Obce mali volebný rok, mohli „rozbiť prasiatko“, nemali žiadne právne prekážky, aby to urobili. Obce mali a majú dostatok rezerv, kumulatívne sú to stovky miliónov eur a je veľmi dôležité, ako ich aktivovali a čo všetko zrealizovala zrealizovali. To sa v účtovnej podobe dozvieme až v roku 2015. Tam tkvie jedno riziko, ktoré vnímam ako negatívne. Pozitívne je zase na strane dane z príjmov právnických osôb, ktorá nás v predchádzajúcom roku veľmi príjemne prekvapila. Tam očakávam, ale to je zatiaľ moje prianie, príjemné prekvapenie. Ak sa tieto dve riziká v primeranej podobe naplnia, myslím si že by sme mohli mali dosiahnuť náš cieľ.

-V roku 2015 budete pripravovať rozpočet už na volebný rok. Ak zatiaľ posledný rozpočet bol podľa vašich slov jeden z najlepších, aký ste pripravovali, čo očakávate od toho nasledujúceho?-

Máme schválený rozpočet, ktorý svojimi parametrami patrí k najlepším v histórii Slovenska, ale aj z hľadiska európskeho porovnania. Ja si z hľadiska politického cyklu myslím, že už rozpočet na rok 2015 je volebný. Všetky politické strany sa budú pripravovať a formulovať svoje programy a zámery už v druhej polovici tohto roka. Asi ťažko očakávať, že by sa celý politický súboj o nový parlament odohral v roku 2016. Treba reálne predpokladať, že už druhý polrok 2015 bude poznamenaný volebnou atmosférou. O to lepší je výsledok rozpočtu 2015, pripravuje sa do predvolebných podmienok. Pre nás je kľúčové, aby sme ho udržali v tých medziach, ako bol plánovaný. Už len udalosti posledných dní, ktoré vrhajú zlé svetlo na vývoj ruskej ekonomiky a na možný kolaps finančných trhov v tejto oblasti, to je ďalšie riziko, ktoré tu bude prítomné zrejme minimálne v prvej polovici roka.

-Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí o tom, že na ďalšiu konsolidáciu bude potrebné nájsť rádovo stovky miliónov eur. Na ktoré oblasti sa zameriate, kde budete hľadať zdroje?- 

Poviem to otvorene, nemáme zatiaľ ambíciu zásadne štrukturálne konsolidovať v rozpočte na rok 2016. Z prirodzených dôvodov, pretože schvaľovanie rozpočtu bude už uprostred volebnej kampane. Chceme zostať na trajektórii splnenia strednodobého cieľa v roku 2017. Nepredpokladáme zásadné štrukturálne úsilie v rozpočte na rok 2016, pretože kľúčový krok sme urobili v roku 2013 a následne 2015. Ako ďalej pokračovať, o tom bude podľa mňa aj predvolebná kampaň. Ja by som si prial, aby sme sa konečne raz dožili aj programového súboja, snáď sa ho dožijeme na prelome rokov 2015 a 2016. Pre nás je stále jednou z kľúčových agend súboj s daňovými únikmi. Medzera medzi teoretickým maximálnym výberom DPH a tým skutočným je stále dostatočne veľká na to, aby sme mohli za hlavný zdroj konsolidácie považovať boj s daňovými únikmi. Na druhej strane, v oblasti výdavkov, zažívam paradox. Zaznieva výzva na väčšie šetrenie, znižovanie výdavkov, ale v rozprave k rozpočtu väčšina príspevkov smerovala k podfinancovaniu všetkých možných oblastí života. Myslím si, že aj o tomto bude stavba ďalších rozpočtov. Plne súhlasím s výzvami na kvalitnejšie, efektívnejšie míňanie, ale nie som si úplne istý, že je tu obrovský priestor na ďalšie znižovanie výdavkov, pretože to ide na úkor udržateľnosti istých druhov verejných služieb. Je kľúčové sa rozhodnúť z hľadiska udržania priorít a kvality míňania, a na druhej strane to dopĺňať v maximálnej miere lepším výberom daní. Nemám na mysli zvyšovanie sadzieb, ale spravodlivejšiu realizáciu daňových zákonov pri výbere daní.

-Koncom minulého roka bola schválená výrazná zmena v odvodoch, odpočítateľná položka na zdravotné odvody. Neuvažujete do budúcnosti o jej rozšírení na ďalšie typy odvodov?-

V prvom rade si musíme niekoľko mesiacov počkať na fungovanie tohto nástroja. Toto opatrenie začalo fungovať od 1. januára 2015. V prvých mesiacoch sa dočkáme odozvy, ktorá bude predpokladám pozitívna. Je to kľúčové aj na to, aby sme ďalej posilňovali domácu spotrebu a investície v čase, keď máme problém s výpadkom externého dopytu. V roku 2014 sa nám prvýkrát darilo mať odlišný vývoj ako napríklad v Nemecku, ktoré je našim kľúčovým obchodným a ekonomickým partnerom, a to práve vďaka podpore domácej ekonomiky. V tomto chceme pokračovať aj v roku 2015, napriek konsolidácii. V prípade, že nám to fiškálne ciele dovolia, chceme znižovať dane a odvody. V tomto roku budeme mať priestor na úvahu, či pôjdeme formou plošnej úľavy na dani z príjmov právnických osôb, alebo prehĺbime odpočítateľnú položku na zdravotné odvody, alebo rozšírime poberateľov tejto odpočítateľnej položky. O tomto bude úplne legitímne viesť debatu. Základný predpoklad sú ale fiškálne možnosti z hľadiska cieľov, a keď tu tá možnosť bude, tak sa rozhodnúť pre tie nástroje, ktoré budú v danom období najefektívnejšie.

-Na ďalšiu diskusiu je nápad, ktorý sa objavuje už dlhé roky – vzhľadom na ich povahu zrušiť zdravotné odvody a zapracovať ich do daňového systému. Ako sa na to pozeráte?-

Táto idea tu je prítomná a je možné, že sa tiež stane predmetom predvolebnej kampane. Veľmi dôležité je, či sa pristúpi k takejto zmene s fiškálnou neutralitou alebo nie. Daňová reforma z roku 2004 mala fiškálne neutrálny dopad a zníženie priamych daní bolo preto kompenzované zvýšením DPH, s negatívnymi dopadmi na životnú úroveň ľudí. Myslím si, že takémuto scenáru by sme sa mali vyhnúť. Pri zachovaní fiškálnej neutrality by toto opatrenie určite znamenalo navýšenie všetkých typov daní. Neviem si predstaviť, že by bolo pozitívne prijaté. Preto ideme v roku 2015 s opatrením zníženia zdravotných odvodov a cielime na ten problém, ktorý považujeme za najvážnejší v našej ekonomike – nízka zamestnanosť a veľký podiel dlhodobej nezamestnanosti. Robíme to v rámci fiškálnych možností, ktoré sme mali. Ak hovoríme o plnom zrušení zdravotných odvodov, tak je to objemovo v miliardách eur. Oveľa reálnejšie je teda o tomto opatrení uvažovať až po dosiahnutí vyrovnaného rozpočtu, po roku 2017, keď sa krajina môže rozhodnúť, že časť svojich primárnych prebytkov hospodárenia použije napríklad na zmenu daňovo-odvodového mixu. Netreba byť vedcom ani dlhodobým podnikateľom, aby ste povedali, že nie všetko v tejto krajine je dobre nastavené. Vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce tu je prítomné, napríklad na úkor nízkeho zdanenia kapitálu. 

-Vláda vlani schválila určitý balík opatrení. Premiér však už na jar 2015 avizoval ďalší, druhý balík opatrení. Máte už predstavu, čo by mohol obsahovať a v akej sume?-

Som ministrom financií, takže sa budem vyjadrovať veľmi opatrne. Kľúčové je pre nás počkať si na vývoj ekonomiky v roku 2015, prvý signál prinesie februárová prognóza, ako vnímame vonkajšie riziká a ich možný dopad na rast ekonomiky a ako to vidíme z hľadiska príjmov. Ak máme hovoriť o opatreniach, musíme na ne nájsť peniaze. Platí zásada, že sa musíme zmestiť do rozpočtu, ktorý sme schválili. Žiadne excesy ani hrozby z hľadiska fiškálnej disciplíny nebudú. Len tvrdíme, že ak sa nám podarí lepšie vyberať dane, ak nám pôjde ekonomika lepšie, tak dodatočné peniaze sme pripravení použiť na ciele, ktoré zlepšia trendy v ekonomike a životnú úroveň ľudí. Ak bude problém s dodatočnými zdrojmi, tak sa rozhodneme, možno v menšej miere, realokovať niektoré výdavky v prospech týchto opatrení. Čo sa týka oblastí, úzko komunikujeme s ministerstvom školstva, s rezortom práce. Máme na to celý prvý štvrťrok.

-Sú známe viaceré externé riziká pre ekonomiku, či už je to konflikt na Ukrajine, upadajúca ruská ekonomika, stagnujúca európska ekonomika. Ako z tohto pohľadu vnímate výhľad slovenskej ekonomiky?-

Aj pri zohľadnení týchto rizík zatiaľ nie je dôvod na paniku. Rast našej ekonomiky by mal byť dokonca vyšší ako v roku 2014. Stále rátame so silným prvkom domácej spotreby. Parametre, ktoré sa týkajú rastu miezd, trhu práce a inflácie by mali všetky pozitívne vplývať na to, že rok 2015 by mal byť lepší ako rok 2014.

-V prípade, ak by sa tieto riziká prehlbovali, aké máme možnosti na podporu ekonomiky?-

V roku 2015 by sa mal naplno prejaviť Junckerov investičný balík v predpokladanom objeme vyše 300 miliárd eur, ktorý je sčasti nasmerovaný aj na Slovensko. Minimálne v oblasti cezhraničnej spolupráce s okolitými krajinami. Myslím si, že v druhej polovici roka by sme mali mať už prvé jasné signály. Je ambícia prísť s iniciatívou hneď. Nemôžeme si dovoliť rok alebo dva čakať na úvahy, kde by sme mohli investovať. Pripravení sme, Slovensko bolo súčasťou tzv. Task force, kde sme pripravovali vlastné možné projekty veľkých investícií. Tých projektov je vyše sto, ich objem je skoro 30 miliárd eur. Teda aj Slovensko vie niečo ponúknuť. Reálne výsledky očakávame na konci roka.

V rozpočte nie som pripravený na tvorbu nejakých ďalších fiškálnych stimulov. Pre nás je naozaj veľmi dôležité, aby sme zostali na trajektórii strednodobého cieľa vyrovnaného rozpočtu v roku 2017. Nemôžeme si dovoliť zásadný odklon. Predpokladám veľmi pozitívny mzdový vývoj. Riziká sa môžu viac preukázať v oblasti výpadku exportu, čo má vplyv aj na kondíciu našich firiem. Ale aj v roku 2014 mal rast našej ekonomiky jednu zvláštnosť, a to medziročný výpadok zahraničného dopytu. S takouto poruchou by sme vedeli fungovať aj v tomto roku.

-V roku 2015, ak všetko pôjde podľa plánu, sa očakáva predaj štátneho menšinového podielu v Slovak Telekome. Na tieto peniaze si robili nárok viaceré rezorty, hovorilo sa o ich využití na projekt jednej zdravotnej poisťovne či kúpu podielu zahraničného akcionára v Slovenských elektrárňach. Aké sú vaše predstavy a približne koľko peňazí z tohto predaja očakávate?-

Môj názor je verejne známy, aj tvorcovia iných nápadov vedia, čo si o tom myslím. Ja si stále myslím, že kľúčovú časť možného výnosu z predaja Telekomu by sme mali použiť na zníženie verejného dlhu.

-Viete si teda predstaviť, že o využití menšej časti týchto peňazí budete rokovať s inými rezortmi?-

Závisí to napríklad od vývoja hotovostného deficitu. Máme nejaké ciele a tie sú závislé od mnohých vecí, ktoré nemáme pod kontrolou. Napríklad transfery Európskej komisie na Slovensko boli tento rok ovplyvnené aj tým, že bol nedostatok peňazí na európskej úrovni. Je veľmi dôležité, ako sa priebežne bude platiť z Bruselu. V prípade Telekomu dnes rozdeľujeme kožu medveďa, ktorý ešte chodí po nemeckom lese. Aj z hľadiska politiky je predaj štátneho podielu cez burzu pre nás kľúčový, z pohľadu toho, že privatizácia pod taktovkou pravicových vlád sa u nás bohužiaľ stala neslušným slovom. Je pre nás veľmi dôležité, aby tu bola plná dôveryhodnosť procesu, ktorý sme začali. Otázka je, či tento spôsob predaja budeme môcť dovŕšiť, pretože musíme mať súčinnosť aj zo strany majoritného vlastníka (Deutsche Telekom, pozn. TASR). V tejto oblasti si nie som úplne istý, že nám náš nemecký partner poskytuje plnú súčinnosť. Dokonca si myslím, že nemeckému partnerovi úplne nevyhovuje predaj na burze a v dôsledku toho nekontrolovaný vstup dnes neidentifikovaných akcionárov do firmy.

-Pravidelne chodievate na zasadnutia európskych ministrov financií. Po predchádzajúcom krízovom období zavládol určitý pokoj. V poslednom čase sa však objavili viaceré problémy – meškajúci koniec záchranného programu a politická nestabilita v Grécku, rozpočtové problémy Francúzska či Talianska. Aká atmosféra momentálne vládne na týchto zasadnutiach?-

V porovnaní s rokom 2012 je to nuda. Aj z priebehu týchto rokovaní je vidieť, že dramatičnosť pominula, žiadne nočné rokovania, žiadne raňajky s kolegami o piatej ráno. Je to svedectvo o tom, že hlavný prúd krízy je za nami a že sme problémy, často s odretými ušami, zvládli. Ak hovoríme o Grécku, mohol by som mať pocit, že sa nám vracajú spomienky z leta 2012. Nikto z nás nepodceňuje možný politický vývoj v Aténach. Na konci dňa je to o Grékoch a ich rozhodnutí o smerovaní krajiny. Gréci za posledné dva roky urobili strašne veľa v porovnaní s mnohými pasívnejšími krajinami, dosiahli makroekonomické výsledky, ktoré by od nich nikdy nikto neočakával. To ale neznamená, že sa zlepšil život v ich krajine, čo sa odzrkadľuje aj na extrémistických postojoch niektorých politických síl. Pravdou je, že peniaze, ktoré Gréci na preklenutie svojich problémov dostali, stále budú musieť jedného dňa vrátiť, je to len úver. Program je založený na plnení istých podmienok. Z tohto pohľadu je akýkoľvek ďalší krok podmienený tým, že sa splní aktuálne piate hodnotenie programu, ktoré mešká a ktoré je podmienkou toho, aby sa uvoľnili ďalšie prostriedky. Pravdou na druhej strane je, že z programu sa zrejme ušetria miliardy eur, ktoré sa môžu stať zdrojom krytia tzv. predbežného úveru, ktorý by mohol vytvárať bezpečnostný vankúš pri odchode Grécka z programu v tomto roku. Dá sa asi predpokladať, že na rozdiel od iných krajín Grécko bude potrebovať podporné nástroje, aj keď už bude mimo programu, aby sa udržala dôveryhodnosť krajiny. Najbližšie týždne nám môžu urobiť niektoré vrásky na čele, ale na konci dňa ich urobia Grékom, a nie nám.

-A aký je postoj k rozpočtovým hriešnikom, Taliansku či Francúzsku?-

Ak hovoríme o Talianoch a Francúzoch, postoj k tomuto problému je úplne jasný. Pre nás je kľúčové, aby pravidlá platili pre všetkých, aby neboli dva typy krajín – tie ktoré musia dodržiavať podmienky a tie, ktoré majú na výber. Treba akceptovať, že rozhodcom je v tomto prípade EK, komisia na seba preberá obrovskú zodpovednosť. Náš rozpočet napríklad zaradila medzi najlepšie v eurozóne. Týmto dvom krajinám, ale napríklad aj Belgicku, dala tzv. podmienku. Podľa úsudku a prepočtov komisie sú totiž rozpočty prijaté v týchto krajinách mimo pravidiel. Do marca musia vierohodne predstaviť opatrenia, ktoré sú ochotní a pripravení prijať na to, aby sa dostali späť na správnu koľaj. Každej z tých krajín je naordinovaný nejaký recept a je tu trojmesačný priestor na to, aby sa EK a krajiny dohodli na vierohodných nástrojoch. Je zbytočné špekulovať o tom, že chceme väčšiu flexibilitu pravidiel. Buď sa musíme dohodnúť na iných pravidlách, alebo budeme dodržiavať platné pravidlá.

-Je momentálne vôľa dodržiavať platné pravidlá?-

Je prirodzené, že ak je krajina v ťažkostiach, dáva sa jej väčší priestor. Mnohé krajiny boli roky, desaťročia zvyknuté na rast životnej úrovne. To obdobie skončilo, čo je vidieť v opakovaných štrajkoch a politických pnutiach. Je tu čas na zmenu, ktorá bolí. Nové členské krajiny, dokonca aj programové krajiny, ktorým sa pomáhalo, vyzerajú byť z hľadiska pripravenosti na nové podmienky fungovania oveľa lepšie pripravené ako niektorí starší kolegovia v EÚ.

-V reakcii na finančnú krízu pokračuje v Európe vytváranie bankovej únie. Na Slovensku už dlhší čas platia banky odvod do národného rezervného fondu, pričom postupne má vznikať aj celoeurópsky rezolučný fond na prípadnú záchranu bánk v budúcnosti. Ako budú vyzerať odvody slovenských bánk?-

Prvý pilier bankovej únie, dohľad z úrovne ECB nad kľúčovými bankovými domami v Európe, začal fungovať pred pár týždňami. Ďalej ide o spôsob prípadnej záchrany bánk, keby bolo potrebné napravovať ich kapitálovú štruktúru. Tam sme sa dohodli na rezolučnom mechanizme a fonde. Pri otázke, kto bude za koho platiť, to vôbec nebolo jednoduché. Zvíťazil veľmi správny princíp, že banky majú zachraňovať ich akcionári a veritelia, chránení majú byť ich retailoví klienti a rozhodne sa nemajú zachraňovať prioritne na úkor daňových poplatníkov. Na to si potrebujeme vytvoriť rezervy, aby sa prípadný kolaps niektorej banky zatiahol nie z peňazí daňových poplatníkov, ale zo zdrojov, ktoré generujú samotné banky. Architektúra fondu, o ktorom hovoríme potvrdzuje, že rozhodnutie o tzv. bankovom odvode na Slovensku bolo správne rozhodnutie, pretože sme predbehli čas. Aj keď nenájdete na Slovensku bankára, ktorý by povedal, že sa z toho teší, každý minister financií a daňový poplatník by sa z toho mal tešiť. Už dnes máme zhromaždených pol miliardy eur, ktoré sú súčasťou štátnych finančných aktív, neminuli sa a sú pripravené na riešenie problémov, ktoré si nikto neželá. Keby bol nejaký problém s bankami, vedeli by sme tieto peniaze použiť bez toho, že by sme zvyšovali štátny dlh. Tieto peniaze môžu byť použité aj na ochranu retailových klientov, sú prepojené s Fondom na ochranu vkladov. Do európskeho fondu začíname vyberať peniaze v roku 2015, poplatky slovenských bánk by mali byť okolo 25 až 28 miliónov eur za celý bankový sektor. Následne od roku 2016 by sa mohli znížiť o polovicu až dve tretiny, pretože mechanizmus v sebe zahŕňa aj rizikový profil bánk. Menej budú platiť banky v krajinách, ktoré fungujú menej rizikovo. To je fér. Sú krajiny, kde je väčší sklon k riziku, v bankách sú problematickejšie položky, tie budú platiť do fondu viac ako banky v krajinách, ktoré pôsobia konzervatívne a dávajú si pozor. Stres testy slovenských bánk dopadli vynikajúco, máme v priemere dvakrát väčšie kapitálové vankúše ako je minimum, ktoré vyžadujú pravidlá, vzhľadom na to naše banky patria k menej rizikovým a preto aj budú platiť menej.

-Aké budú vzájomné vzťahy medzi národným a celoeurópskym rezolučným fondom?-

Národný fond bude nezávislý. Nedohodli sme sa na tom, že od istého dňa by sme zrazu mali mať všetci prsty v problémoch všetkých bánk. Aby sme nemuseli platiť za dlhy iných, veľmi postupne budeme prepájať národné fondy s európskym a je tu vytvorené medziobdobie na to, aby sa knihy bánk vyčistili, kapitálovo posilnili. Národným „nárazníkom“ zostáva momentálne polmiliardový balík, ktorý máme v štátnych finančných aktívach a ktorý je projektovaný až do úrovne 1 miliardy eur. To je naša národná záchrana. Do tej medzinárodnej si budú platiť banky osobitne.

ru

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Kaczyński: Ohrozovanie cirkvi znamená ohrozovanie Poľska. Nemožno to tolerovať

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot video-Youtube)   Ak má mať Poľsko budúcnosť, nesmú sa tolerovať útoky na katolícku cirkev, upozorňuje Jarosław Kaczyński, vicepremiér poľskej vlády a predseda poľskej vládnej národno-konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Poslanie cirkvi je úzko späté s poľskosťou a poľskou históriou a každý, kto ohrozuje jedno,…

Donovaly aj Makov sú zatvorené pre nákladné autá nad 10 metrov dĺžky, upozorňuje Slovenská správa ciest

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Horské priechody Donovaly, Makov a cesta Muráň - Červená skala sú zatvorené pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk SSC upozorňuje vodičov na snehové záveje a jazyky na cestách Sedlo Besník…

Natália Milanová sa zapojí do medzinárodnej kampane #WeRemember

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) sa spolu so svojimi štátnymi tajomníkmi Radoslavom Kutašom a Vierou Leščákovou zapojí do medzinárodnej kampane #WeRemember. Tá súvisí s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá na 27. januára. TASR o tom informovala Oľga Davalová z odboru mediálneho…

Remišová: Čunovský kaštieľ pomôžeme zachrániť a premeniť na unikátne ekocentrum

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Pomáhame zachrániť národné kultúrne dedičstvo. Kaštieľ v Čunove (okr. Bratislava 5) sa vďaka podpore 4,4 milióna eur z eurofondov zmení na moderné ekocentrum konkurujúce podobným projektom v zahraničí. Kompletnou rekonštrukciou prejde nielen historická budova z 18. storočia, ale aj priľahlý areál „Aj napriek…

Fico o treťom údajnom klamstve Korčoka: “Ukrajinskí žoldnieri tu budú môcť “vkĺznuť a vykĺznuť”!”

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Ak dohoda o základniach Ozbrojených síl USA na území SR vyvoláva toľko emócii, je neuveriteľné, že koalícia chce obísť názor občanov. Tieto základne totiž môžu slúžiť na rôzne účely. Napríklad na to, že letiská budú využívané ako východiskový bod na rôzne útočné aktivity…

Lekárka z pohotovosti odmietla vyšetrenie na alkohol, predviedli ju pred súd

0 icon

Bánovce nad Bebravou 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Službukonajúcu lekárku z pohotovosti v Bánovciach nad Bebravou, obvinenú z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, predviedli v pondelok (17. 1.) policajti pred sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou. Lekárku sudca trestným rozkazom uznal za vinnú, proti rozhodnutiu podala odpor, nariadi tak…

Signál Putinovi? ESĽP dal za pravdu Rusovi, ktorý bol pred 10 rokmi 15 dní vo väzení po napľutí na portrét ruského prezidenta

0 icon

Brusel/Štrasburg 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok rozhodol, že Rusko je vinné z porušenia slobody prejavu v prípade mladého muža odsúdeného na 15 dní väzenia za to, že v roku 2012 napľul na portrét prezidenta Vladimira Putina. Uviedla to tlačová agentúra AFP…

Chmelár sa pýta, komu majú ľudia veriť. Klamárovi Naďovi, alebo Američanom? Ozaj nás chcú presvedčiť, že nositeľka Pulitzerovej ceny, Helene Cooper, klame?

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Politický analytik a aktivista Eduard Chmelár včera upozornil na článok denníka The New York Times, v ktorom sa popisuje, že armáda USA plánuje na území Slovenskej republiky poskytovať výcvik a vyzbrojovať ukrajinských povstalcov, pričom títo budú z nášho územia jednoducho prenikať priamo na Ukrajinu. Minister obrany sa…

Nie prosbopis poslancom, ale miestne referendum občanov by malo rozhodnúť o tom, či odovzdaním letiska Sliač bude ohrozené zdravie a bezpečnosť obyvateľov regiónu

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Primátori Banskej Bystrice, Zvolena a mesta Sliač adresovali poslancom NR SR list, v ktorom zdôrazňujú, že „podobne ako im, ani občanom týchto regiónov nie je ľahostajná budúcnosť letiska Sliač Žiadajú záruky, aby v budúcnosti zostala zachovaná civilná časť letiska, domáhajú sa zodpovedného posúdenia,…

Premiér sa stretol s Pekarovou Adamovou, hovorili o pandémii aj obrannej dohode

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa v utorok stretol s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markétou Pekarovou Adamovou. Hovorili spolu o vzájomných bilaterálnych vzťahoch, diskutovali aj o pandémii, ekonomickej obnove, európskych témach či o bezpečnostných otázkach. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu…

NAJNOVŠIE

BLOG

Jana Tutková

Záver množstva štúdií reinfekcie: Prirodzená imunita prekonaných je lepšia ako napichaná imunita

0icon

Až 27-násobne lepšia je ochrana prekonaných pred covidom ako ochrana opichaných 2 dávkami Pfizer vakcíny – vyšlo v štúdii, publikovanej izraelskými výskumníkmi koncom augusta minulého roka. Výskum realizovali od júna do začiatku augusta (pri nástupe ich letnej Delta vlny) a porovnavali mie

Erik Majercak

Nominácie Výročných cien a anticien za porušovanie ľudských a sociálnych práv za rok 2021 – ISOP

0icon

V tomto období zažívame obdobie masového porušovania ľudských a sociálnych práv občanov. Asi najhorším je porušovanie Norimberského kódexu, ktorý vznikol po 2. Svetovej vojne ako reakcie na neľudské správanie politikov, vedcov, lekárov, ktorým bolo nutné takto na papieri povedať: „Nerobte pokusy na ľuďoch

Slavěna Vorobelová

Experti z Oľano sa opäť predviedli

0icon

To, že na Slovensku vládne chaos a porušujú sa zákony, nie je žiadnou novinkou. Klub Oľano sa opäť predviedol v plnej paráde, keď sa schvaľovala novela zákona č. 362/2011 Z.z., tzv. zákon o lieku.

Branislav Krist

Rakúsko zavádza "Totalimpfung" – Heil Kovid

0icon

Rakúsko, zatiaľ ako jediná krajina v Európe zavádza povinné očkovanie proti Covid-19 pre všetkých občanov starších ako 18 rokov. Zámer rakúskej vlády zaviesť povinné očkovanie zdvihlo vlnu odporu naprieč celou krajinou. Konalo sa niekoľko desiatok demonštrácií.

Andrej Sablič

Teoretická otázka pre ministrov Naďa, Korčoka, ale aj NR SR.

0icon

Izrael s tichým súhlasom USA a OSN ostreľuje Iránske milície na území Sýrie, lebo sa cíti ohrozený. Dnes je to, teda všeobecne uznávaná medzinárodná prax.Pýtam sa, preto, po odmietnutí požiadaviek Ruskej federácie k USA a NATO či Ruská federácia má právo cítiť sa ohrozená ich vojskami na území Ukrajiny, Poľska,…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Islandské poníky sa hrajú v žrebčíne v nemeckom Wehrheime

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kaczyński: Ohrozovanie cirkvi znamená ohrozovanie Poľska. Nemožno to tolerovať

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot video-Youtube)   Ak má mať Poľsko budúcnosť, nesmú sa tolerovať útoky na katolícku cirkev, upozorňuje Jarosław Kaczyński, vicepremiér poľskej vlády a predseda poľskej vládnej národno-konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Poslanie cirkvi je úzko späté s poľskosťou a poľskou históriou a každý, kto ohrozuje jedno,…

Donovaly aj Makov sú zatvorené pre nákladné autá nad 10 metrov dĺžky, upozorňuje Slovenská správa ciest

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Horské priechody Donovaly, Makov a cesta Muráň - Červená skala sú zatvorené pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk SSC upozorňuje vodičov na snehové záveje a jazyky na cestách Sedlo Besník…

Natália Milanová sa zapojí do medzinárodnej kampane #WeRemember

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) sa spolu so svojimi štátnymi tajomníkmi Radoslavom Kutašom a Vierou Leščákovou zapojí do medzinárodnej kampane #WeRemember. Tá súvisí s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá na 27. januára. TASR o tom informovala Oľga Davalová z odboru mediálneho…

Remišová: Čunovský kaštieľ pomôžeme zachrániť a premeniť na unikátne ekocentrum

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Pomáhame zachrániť národné kultúrne dedičstvo. Kaštieľ v Čunove (okr. Bratislava 5) sa vďaka podpore 4,4 milióna eur z eurofondov zmení na moderné ekocentrum konkurujúce podobným projektom v zahraničí. Kompletnou rekonštrukciou prejde nielen historická budova z 18. storočia, ale aj priľahlý areál „Aj napriek…

Fico o treťom údajnom klamstve Korčoka: “Ukrajinskí žoldnieri tu budú môcť “vkĺznuť a vykĺznuť”!”

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Ak dohoda o základniach Ozbrojených síl USA na území SR vyvoláva toľko emócii, je neuveriteľné, že koalícia chce obísť názor občanov. Tieto základne totiž môžu slúžiť na rôzne účely. Napríklad na to, že letiská budú využívané ako východiskový bod na rôzne útočné aktivity…

Lekárka z pohotovosti odmietla vyšetrenie na alkohol, predviedli ju pred súd

0 icon

Bánovce nad Bebravou 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Službukonajúcu lekárku z pohotovosti v Bánovciach nad Bebravou, obvinenú z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, predviedli v pondelok (17. 1.) policajti pred sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou. Lekárku sudca trestným rozkazom uznal za vinnú, proti rozhodnutiu podala odpor, nariadi tak…

Signál Putinovi? ESĽP dal za pravdu Rusovi, ktorý bol pred 10 rokmi 15 dní vo väzení po napľutí na portrét ruského prezidenta

0 icon

Brusel/Štrasburg 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok rozhodol, že Rusko je vinné z porušenia slobody prejavu v prípade mladého muža odsúdeného na 15 dní väzenia za to, že v roku 2012 napľul na portrét prezidenta Vladimira Putina. Uviedla to tlačová agentúra AFP…

Chmelár sa pýta, komu majú ľudia veriť. Klamárovi Naďovi, alebo Američanom? Ozaj nás chcú presvedčiť, že nositeľka Pulitzerovej ceny, Helene Cooper, klame?

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Politický analytik a aktivista Eduard Chmelár včera upozornil na článok denníka The New York Times, v ktorom sa popisuje, že armáda USA plánuje na území Slovenskej republiky poskytovať výcvik a vyzbrojovať ukrajinských povstalcov, pričom títo budú z nášho územia jednoducho prenikať priamo na Ukrajinu. Minister obrany sa…

Nie prosbopis poslancom, ale miestne referendum občanov by malo rozhodnúť o tom, či odovzdaním letiska Sliač bude ohrozené zdravie a bezpečnosť obyvateľov regiónu

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Primátori Banskej Bystrice, Zvolena a mesta Sliač adresovali poslancom NR SR list, v ktorom zdôrazňujú, že „podobne ako im, ani občanom týchto regiónov nie je ľahostajná budúcnosť letiska Sliač Žiadajú záruky, aby v budúcnosti zostala zachovaná civilná časť letiska, domáhajú sa zodpovedného posúdenia,…

Premiér sa stretol s Pekarovou Adamovou, hovorili o pandémii aj obrannej dohode

0 icon

Bratislava 18. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa v utorok stretol s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markétou Pekarovou Adamovou. Hovorili spolu o vzájomných bilaterálnych vzťahoch, diskutovali aj o pandémii, ekonomickej obnove, európskych témach či o bezpečnostných otázkach. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu…

Podkasty

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

“Yankee go home!” Znelo na proteste proti zmluve SR a USA

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martina Kriková) Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, vedľa budovy veľvyslanectva Spojených štátov, sa v sobotu popoludní zišlo viac ako tisíc ľudí – podľa vyjadrenia europoslanca Milana Uhríka – aby vyjadrilo jasne negatívny postoj v spojitosti s vojenskou zmluvou medzi SR a USA, ktorá tento týždeň prešla vládou. Podľa jedného z proamerických denníkov „na mieste...

Osem miliárd korún. Toľko nás stojí očkovacia prémia seniorov

icon

Bratislava 14. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Minister financií s paličkou v ruke pred veľkou tabuľou v miestnosti, kde ešte na stene zostalo heslo „Daňová revolúcia plní vaše sny“ – to ako keby naozaj národ slovenský sníval o krčahu vody k jedlu a o zdanení tringeltov, lebo toto sú jedny z najrevolučnejších Matovičových návrhov. A z tej tabule sa dá vyčítať, že všetkých seniorov nad 60...

Slovensko má byť definitívne nekultúrne? Spisovatelia pôjdu do ulíc

icon

Bratislava 13. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Samé čudné a nepochopiteľné správy. V piatok Natália Milanová oznámila, že od pondelka majú byť otvorené kultúrne podujatia v režime OP maximálne pre 50 návštevníkov. Mala sa tým „otvoriť kultúra“, aj keď Matovič by s tým ešte radšej počkal. Zástupcovia kultúrnej obce vyjadrili počas víkendu nesúhlas s avizovanou podobou uvoľnenia podmienok pre...

Povinné očkovanie sa odkladá. Definitívne?

icon

Bratislava 12. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) Čakali sme, čo sa stane 10. januára, teda v pondelok, keď podľa pôvodných informácií mala byť v ten deň hotová právna analýza k otázke povinného očkovania a spoluúčasti na liečbe ochorenia COVID-19 pre neočkovaných. Nebola. Vari preto, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa rekreoval v Ománe? Alebo ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nestíha,...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jana Tutková

Záver množstva štúdií reinfekcie: Prirodzená imunita prekonaných je lepšia ako napichaná imunita

0icon

Až 27-násobne lepšia je ochrana prekonaných pred covidom ako ochrana opichaných 2 dávkami Pfizer vakcíny – vyšlo v štúdii, publikovanej izraelskými výskumníkmi koncom augusta minulého roka. Výskum realizovali od júna do začiatku augusta (pri nástupe ich letnej Delta vlny) a porovnavali mie

Erik Majercak

Nominácie Výročných cien a anticien za porušovanie ľudských a sociálnych práv za rok 2021 – ISOP

0icon

V tomto období zažívame obdobie masového porušovania ľudských a sociálnych práv občanov. Asi najhorším je porušovanie Norimberského kódexu, ktorý vznikol po 2. Svetovej vojne ako reakcie na neľudské správanie politikov, vedcov, lekárov, ktorým bolo nutné takto na papieri povedať: „Nerobte pokusy na ľuďoch

Slavěna Vorobelová

Experti z Oľano sa opäť predviedli

0icon

To, že na Slovensku vládne chaos a porušujú sa zákony, nie je žiadnou novinkou. Klub Oľano sa opäť predviedol v plnej paráde, keď sa schvaľovala novela zákona č. 362/2011 Z.z., tzv. zákon o lieku.

Branislav Krist

Rakúsko zavádza "Totalimpfung" – Heil Kovid

0icon

Rakúsko, zatiaľ ako jediná krajina v Európe zavádza povinné očkovanie proti Covid-19 pre všetkých občanov starších ako 18 rokov. Zámer rakúskej vlády zaviesť povinné očkovanie zdvihlo vlnu odporu naprieč celou krajinou. Konalo sa niekoľko desiatok demonštrácií.

Andrej Sablič

Teoretická otázka pre ministrov Naďa, Korčoka, ale aj NR SR.

0icon

Izrael s tichým súhlasom USA a OSN ostreľuje Iránske milície na území Sýrie, lebo sa cíti ohrozený. Dnes je to, teda všeobecne uznávaná medzinárodná prax.Pýtam sa, preto, po odmietnutí požiadaviek Ruskej federácie k USA a NATO či Ruská federácia má právo cítiť sa ohrozená ich vojskami na území Ukrajiny, Poľska,…

TopDesať

Fascinujúce mesto Jeruzalem: 1. časť

0 icon

Starobylý Jeruzalem je vzácny pre židov, kresťanov i moslimov. Svedčia o tom zástupy pútnikov, ktorí sa prechádzajú po jeho uličkách. O Jeruzaleme sa toho už popísalo skutočne veľa. Napriek tomu však veríme, že pre vás - našich čitateľov - prinesieme opäť niekoľko zaujímavostí. Poďme na prvú časť trojdielnej série. Medzi…

10 ľudí, ktorí predpovedali budúcnosť: 2. časť

0 icon

Mark Twain predpovedal svoju vlastnú smrť Americká literárna ikona Mark Twain vo svojej autobiograf

TOP 10 vecí, o ktorých si vďaka Hollywoodu myslíme, že sú skutočné

0 icon

Hollywood je zaujímavé miesto.  Je vlastne tvárou Ameriky, ktorá reprezentuje Ameriku pred celým svetom. Všetko sa to odohráva na veľkom plátne, veď napokon je to aj to, čo celý svet vníma. Americká kultúra je tak dominantná, že každá jedna chytľavá fráza od nejakého neznámeho herca v pozadí nejakého neznámeho filmu, môže…

TOP 10: Najjedovatejšie živočíchy sveta. Stačí im len pár sekúnd na usmrtenie človeka

0 icon

Nie sú len krásne, ale aj extrémne jedovaté. Toto sú tie najjedovatejšie živočíchy sveta, ktoré dokážu svoju obeť zabiť v priebehu niekoľkých sekúnd. 1. Synanceja bradavičnatá [caption id="attachment_5286" align="alignleft" width="498"]

TOP 10 vecí, ktoré potrebuje muž vo vzťahu

0 icon

Tento rebríček bol zostavený na základe odpovedí reálnych mužov, ktorí žijú v reálnych vzťahoch s reálnymi ženami. Miesto, kde máš pokoj Miesto, kde za tebou nepríde partnerka ani deti. Ako malý si mal bunker či klubovňu, dnes chodíš na pivo, na ryby, na biliard alebo sa aspoň ponoríš do virtuálnej…

Armádny Magazín

Turecko prezentuje sľubné bojové cvičné lietadlo vlastnej konštrukcie. Video

0 icon

Turecko, 18. januára 2022 (AM) – Turecko pripravuje prezentáciu nového perspektívneho bojového cvičného lietadla vlastnej konštrukcie Hürjet. Ako uvádza developerská spoločnosť, predstavenie lietadla prebehne v najbližšom čase.   https://twitter.com/i/status/1481552092590448641 Spoločnosť Turkish Aerospace Industries (TAI) má v úmysle

Odvetný ťah Ruska? Kremeľ zhodnotil možnosť rozmiestnenia vojenských základní blízko USA

0 icon

Rusko, 18. januára 2022 (AM, Sputnik) – Tlačový hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov sa vyjadril k možnosti rozmiestnenia v

V Británii našli kandidáta na nového zo Skripaľovcov. Chce ho odstrániť super čata zabijakov KGB

0 icon

Veľká Británia, 18. januára 2022 (AM) – "Žijem v neustálom strachu a myslím si, že každý deň bude môj posledný." Tieto slová bývalého dôstojníka KGB Borisa Karpičkova, ktorý teraz žije v Londýne, aktívne replikujú britské médiá. To znamená, že z Karpičkova jednoznačne robia kandidáta na nového zo Skripaľovcov. Aký je to…

Kto bráni vojakom naplniť vojenskú prísahu?

0 icon

Slovensko, 18. januára 2022 (AM) – Vojenská prísaha je sľub, ktorým vojaci deklarujú svoju vernosť vlasti. Jej obsah stanovuje § 3 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.   [caption id="attachment_42470" align="alignnone" width="750"]

Ako môže ruské námorníctvo vyvíjať tlak na Spojené štáty

0 icon

Rusko, 18. januára 2022 (AM) – Rusko-americké konzultácie sa neskončili prakticky ničím - a veta námestníka ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Rjabkova sa toho stala jasným dôkazom. Podľa diplomata, ak budú Spojené štáty naďalej vyvíjať vojenský tlak na Rusko, môže vykonať Rusko „opatrenia v línii námorníctva“. V akom stave

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Islandské poníky sa hrajú v žrebčíne v nemeckom Wehrheime

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali