CYRIL A METOD – Medzi mýtom a skutočnosťou… 1. časť

Bratislava 1. júla 2016 (HSP/Foto:TASR- Dušan Hein, wikipedia)

 

Prinášame vám štúdiu Stanislava Slabeyciusa, ktorá je akýmsi iným pohľadom a alternatívnym hodnotením všeobecne známych historických faktov obdobia pôsobenia Cyrila a Metoda

Prečo sú „Cyril a Metod“ záhadou slavistiky? Kritická analýza. Ústava SR

Preambula Ústavy Slovenskej republiky hlási: „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, [……………………] teda my, občania Slovenskej republiky…“

Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda
Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda

Pamätám si, ako ešte v škole upútali moju pozornosť tieto prvé riadky našej ústavy, odvolávajúce sa na „cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy“… Boli vtedy hlboké deväťdesiate roky, a naši hurá-patrioti aktívne využívali každú príležitosť, aby „upevňovali korene slovenskej štátnosti“ za pomoci širokého ideologicko-historického inventára. Ako každý voľne prebiehajúci spoločenský proces v sociálnom supersystéme malo aj „uvoľnenie fantázie“ na kultúrno-ideologickom poli svoje pozitíva aj negatíva.

Z tých pozitív spomeniem napríklad publikáciu prvej antológie (súhrnného diela) Ľudovíta Štúra práve v roku 1993, po zrode samostatnej SR. Osoba Ľudovíta Štúra, spolu s cyrilo-metodskou tradíciou, sa stali verejne deklarovanou ideovou a koncepčnou osnovou novodobého Slovenska. Ale čudnou zhodou okolností sú práve tieto dva piliere, politicko-duchovné dedičstvo Štúra a „solúnskych bratov“, ich adekvátne a „pozitivistické“ vnímanie (t.j. také, ktoré je schopné konštruktívne ovplyvňovať proces budovania štátnosti a ideových osnov viacnárodnostného slovenského národa) slabo zakotvené v masovom povedomí Slovákov. Nehľadiac na verejne deklarované úsilie o „kultiváciu a zušľachťovanie“ týchto dvoch pilierov, existenciu istej úzko špecializovanej frakcie akademickej obce, ktorá sa výhradne zaoberá týmito témami, netvoria posledné predmet širokého, permanentného verejného diskurzu, unikajú pozornosti prevažnej väčšiny mladej generácie – a to znamená, aj budúcich občanov podliehajúcich ustanoveniam Ústavy SR.

Vypoviem teraz svoj číro osobný názor a prosil by som možných nesúhlasných či zaujatých čitateľov nehnevať sa na mňa – ale odjakživa som mal pocit, že sa práve tieto dva fenomény profanujú, je o nich „veľa rečí, lež málo pochopenia“, že sa v istom zmysle stávajú tým, čo Štúr opisoval v svojom politickom testamente „Slovanstvo a svet budúcnosti“ ako „premieňajúce sa na prázdny obrad, spoločensky tolerované v rámci dodržovania tradícií, ale nemajúce čo povedať a neprehovárajúce do duší svojich farníkov katolícke náboženstvo Západu“. Tým, že sa Štúr a „solúnski bratia“ pomaly premieňajú na permanentnú, no pozbavenú „modernistickej aktualizácie“, istého súčasného drive-u, komponentu spoločenského života, súc zahalené navyše závojom politickej posvätnosti (priame odkazy v Ústave), stávajú sa zároveň nástrojom v rukách politických manipulátorov, ktorých ciele sú bezpochyby na míle vzdialené tomu, o čom pravdepodobne sníval Štúr či kázali „solúnski bratia“. Adekvátnemu masovému pochopeniu celej veľkosti štúrovského odkazu bránila za „císaře pána“ Budapešť, neskôr Praha, keďže Štúr bol všetko, len nie čechoslovakistom a ostro kritizoval svojich českých súčasníkov, vrátane tamojších velikánov obrodeneckého hnutia. Nepriazeň, ktorú k slovenskému „Otcovi národa“ (a otcom je práve on, a nie Ján Hlinka) prechovávali komunisti, ako aj príčina relatívnej „nedostupnosti“ jeho politicko-filozofických traktátov masovému čitateľovi, sa stáva zrejmou, keď si prečítame, čo Štúr tvrdil o ideoloógii Fourriera, Babeufa a Proudhona:

„…Náboženstvo, na vykorenenie ktorého je v skutočnosti orientovaný Západ, nie je ničím iným, než kresťanstvom samotným. Jeho „odpratanie na smetisko dejín“ pateticky predpovedajú socialisti a komunisti, sekty Marxa a ich početní pomocníci…“ (zachycujete analógie s dneškom, kedy sa celá EU nechala vyfotiť vo fake-ovej photoshow, ktorou chceli vyjadriť úctu k Charlie Hebdo – zjavným kresťanofóbom, islamofóbom, bohorúhačom a satanistom? – pozn.aut.)

„…Azda sa od čias kresťanstva zjavilo niečo lepšie, dokonalejšie a čistejšie, než je ľudský vzťah k Bohu a všetkým jeho blížnym?..“

„…Nech by sa akokoľvek komunizmus snažil, predstierajúc nacielenosť na získanie ľudských práv, nemá poňatia o ľudstve, ponižuje ho a, vinou priviazanosti k prakticky neuskutočniteľným projektom, patrí k najdivokejším výmyslom ľudského mozgu…“

A napriek tomu, že politicko-filozofické dedičstvo Štúra bolo nedávno znovuoživené vďaka oslavám 200. výročia jeho narodenia a širokej dostupnosti jeho predtým masovo nepublikovaných prác na internete, zostáva cyrilo-metodská komponenta doteraz nedotknutou, inertnou dogmou, posvätenou autoritou Vatikánu a trnavského arcibiskupstva (viď Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave – pozn. Aut.).

Zároveň ma na preambule našej Ústavy vždy zarážalo (a nechápem, prečo sa to akoby schválne nerozoberá), že sa tam spomína „národ slovenský“. Ani dnes, po 23 rokoch nie je súdržnosť a budúcnosť „slovenského národa“ istá, avšak na rok 1993 to bolo dosť odvážne tvrdenie. Každopádne, učiteľka nám v škole na hodine NOS-ky onehdá zdôraznila, že v predmetnom riadku je napísané „národ slovenský“ namiesto „občania slovenskí“ preto, lebo sa hovorí o väčšinovom obyvateľstve Slovenska „slovenskej národnosti“. Už vtedy ma napadlo, že prečo Preambula našej Ústavy nie je sformulovaná tak, aby vyhovovala a zahŕňala všetkých bez výnimky občanov, nie len tých „slovenskej národnosti“. Obzvlášť, ak práve pôvodne ne-slovenskí (maďarskí, poľskí, rusínski, ruskí, ukrajinskí, českí, rómski) občania nemusia práve byť zástancami „veľkomoravských“ a „cyrilometodských hodnôt“, spomínaných v preambule… Veď jednoducho povedané, na rozdiel od slovenského „etnosu“, ktorý skutočne je majoritným a štátotvorným v našej krajine, existuje pojem slovenský národ, t.j. moderná forma politickej existencie a spolunažívania spoločnosti všetkých bez výnimky občanov Slovenskej republiky, ktorí požívajú jej práva a plnia si svoje občianske povinnosti. V Preambule k slovenskej Ústave však to vyzerá, akoby sa medzi národ mohli rátať len tí, ktorí vyznávajú „veľkomoravské hodnoty“. A pritom stačilo len použiť neutrálne „občania“ SR. Z tohto dôvodu je obsiahnuté v ústave nevyhnutné vysvetliť do konca, aby sme vedeli, aký údel nám možno chystajú duchovní otcovia „veľkomoravského“ rozmeru slovenskej Ústavy. VIAC O POROVNANI ROSSIJSKIJ NAROD / MNOGO NACIONAL’NOSTEJ – ODNA POLITICHESKAJA OBS’CHNOST‘ – NAROD.

Z Preambuly nadobúdame dojem, že je písaná akoby pre „slovenských“ Slovákov, ktorých Preambula priamo stotožňuje so slovenským národom, čo je zjavná nadsádzka. Obzvlášť, ak uvážime, že napríklad „maďarskí“ Slováci, takí istí občania SR ako ostatní, svoje „pokresťančenie“ odvodzujú od svätého Štefana a nemajú, aspoň podľa oficiálnej histórie, dôvod prechovávať vrelé city voči Veľkej Morave, ktorej sa ich predkovia zmocnili pri ťažení do Európy, resp. počas „nadobudnutia“ či „získania Vlasti“, ako sa v maďarskej historiografii zvykne označovať príchod starých Maďarov do Karpatskej kotliny. Z pohľadu oficiálnej histórie teda v sebe text preambuly obsahuje zjavné protirečenie – nezodpovedá ideovo-koncepčnej orientácii, takpovediac, „maďarských“ Slovákov, hlásiacich sa k svätoštefanskej tradícii. Tým, že je preambula písaná v mene „slovenských“ Slovákov, vyznávajúcich „svoje slovenské“ – cyrilometodské a veľkomoravské – tradície, je do nášho politického života prinášaný konfliktogénny potenciál, ktorý môže byť v budúcnosti inštrumentalizovaný na privodenie istej futuro-archaizácie regiónu. Preto, ak už naši „otcovia Ústavy“ všetkých občanov SR obligatórne podpisujú pod jednanie a sebaidentifikovanie sa „v zmysle cyrilometodského kultúrneho dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy“, mali by s nami byť do konca úprimní. A ak takí k sebe budeme a otvorene si položíme otázku, čože je to za „historický odkaz a duchovné dedičstvo“, mnohí sa bezpochyby dostanú do rozpakov.

Ba čo viac, jednotlivé pokusy bárs aj najvyšších úradných činiteľov prilákať pozornosť a oživiť ono „dedičstvo“ sú častokrát našimi „slovenskými“ médiami nevyberavo zosmiešňované, znevažované, cielene a bezostyšne diskreditované. Akoby Veľká Morava a kráľ Svätopluk boli niekomu z našich transatlantických patrónov tŕňom v oku.

Ten istý ústavný činiteľ však veľmi obratne apeloval na „veľkomoravský historický odkaz“ v prejave v nitrianskom arcibiskupstve, a v prítomnosti samotného doyena bratislavského diplomatického zboru, pápežského nuncia na Slovensku, hovoril o inštitucionalizovaných vzťahoch s Vatikánom už od 9 st.n.l. Táto problematika je teda nanajvýš politicky háklivá, nebezpečná, ale aj skrývajúca nebývalé perspektívy. Potvrdzuje to aj nedávna návšteva novozvoleného predsedu NR SR A. Danka a podpredsedu B. Bugára u pápeža Františka, a následná vatikánska recepcia pri príležitosti štátneho sviatku SR – dňa svätých Cyrila a Metoda, ktorá sa pre vysokých slovenských hostí konala  už v dvojtýždennom predstihu (!). Navyše Slovenská republika preberá predsedníctvo v EU 1. júla, a 5. júla Slovensko slávi deň sv. Cyrila a Metoda. Ako ukážeme nižšie, sú tieto dve udalosti navzájom prepojené oveľa intenzívnejšie, než sa zdá na prvý pohľad. Predbiehajúc udalosti povieme len, že ide o hru na úrovni symboliky, zrozumiteľnej len tým, ktorí vedia, kto v skutočnosti boli svätí Cyril a Metod. Príbeh o slovanských apoštoloch je totiž najdôležitejším elementom psycho-egregoriálnej matrice, ktorá na konceptuálne-svetonázorovej úrovni stelesňuje „koncepčnú“, t.j. svetonázorovú nadvládu Vatikánu nad Slovenskom a západnými Slovanmi vo všeobecnosti. Skutočnosť, že SR preberá predsedníctvo nad EU práve na pozadí „cyrilo-metodského“ sviatku, môže symbolizovať, že nastávajúca predsednícka krajina EU sa sotva zmôže na samostatnú politiku, keď nie je ideologicky ani historicky „suverénna“, kompetentná ani sebestačná.

Vráťme sa však k ústave… Ak nás už všetkých podpisujú pod „cyrilometodské dedičstvo“ v prakticky treťom riadku Preambuly, asi je vhodné, aby sme ako občania vedeli, o čo sa v skutočnosti jedná. Tak ako sme v minulom roku spoznávali Štúra nielen cez Správy RTVS a fanfáry oficiálnych „spomienkových“ ceremónií na námestiach, ale aj cez čítanie a vnímanie toho, čo tento velikán slovenského národa písal, na čo myslel a čím žil, tak aj v prípade „cyrilometodského duchovného dedičstva“, ktorého 1150. výročie sme si pripomenuli roku 2013, nebude na škodu „trošku rozšíriť svoj horizont chápania“, pretože, ako hovorí jedna ruská múdrosť – „Každý v rámci svojho chápania pracuje pre seba, a v rámci svojho ne-chápania pre toho, kto chápe viac, ako on“…

Keďže sa tunajšia komunita v poslednej dobe zoširoka rozhovorila o neuveriteľnej podobnosti toho, čo sa deje v súčasnom svete, s obrazmi z filmu Matrix, doplním, že ak pod ovládaním, resp. riadením rozumieme štruktúrny/neštruktúrny spôsob vykonávania moci nad konkrétnym spoločenstvom ľudí regionálnej, nadnárodnej a globálnej úrovne, potom moc podľa jej efektivity členíme na tzv. „stupne priority riadenia“:

– vojenské, ekonomické……….štruktúrne/operatívne priority riadenia, t.j. (armáda, ekonomika)……. operatívne, ale v dlhodobom horizonte najmenej účinné;

– neštruktúrne/neoperatívne priority riadenia, t.j. všeobecne uznávaná faktológia vied, náboženstiev, svetských ideológie a technológie, všeobecne uznávaná chronológia a história ľudstva, a nakoniec najsilnejšia úroveň – konceptuálna (čo je dobré a čo zlé…).

Rebríček „priorít riadenia“ teda vyzerá nasledovne:

1. svetonázorovo-koncepčná;

2. historicko-chronologická;

3. faktologicko-metodologická;

4. ekonomicko-finančná;

5. genocidálna (…..);

6. vojenská.

Ako vidíme, história a chronológia sú druhou prioritou riadenia, a preto znenie, výklad a interpretácia našich dejín je jedným z najúčinnejších nástrojov ovládania. V tomto zmysle napríklad nami spomínaný prejav R. Fica v nitrianskom arcibiskupstve v prítomnosti pápežského nuncia má väčší význam, než jeho jednačky s bábkami z NATO.  Rovnako aj Vatikán prostredníctvom svojho zastúpenia na Slovensku a predovšetkým cez monopol nad výkladom histórie (a v nijakej inej oblasti to nie je zreteľnejšie, než v problematike Cyrila a Metoda…) uskutočňuje nad nami a „hlásiacimi sa k cyrilometodskej tradícii“ väčšiu a efektívnejšiu moc, než NATO so všetkými jeho nastrčenými neziskovkami, kyjevskými koláčmi od Nulandovej, Hríbmi a Smatanou a inými fast-food materiálmi rýchlej spotreby. A hoci si to možno väčšina z nás nepripúšťa, práve historické dogmy, s ktorými sme sa zoznámili v škole a vnímali skrz „posvätenú autoritu“ akademických kruhov, v značnej miere formujú našu identitu. Psychológia a identita však podlieha zmenám v čase, a momentálne sme svedkami enormnej energetizácie slovenského informačného poľa rôzneho druhu špekuláciami, navodenia atmosféry podozrievavosti, netolerancie  iných názorov zo strany mainstreamu, na druhej strane však zároveň sa prebúdza k aktívnemu „informačnému pôsobeniu“ širšia internetová obec a slovenský segment siete sa obohacuje o svieže a úprimné info. Môžete mi veriť, že ak by na mňa netlačil čas, neuverejnil by som nasledujúcu štúdiu inak, než v knižnej forme.

História „svätých bratov“ Konštantína (Cyrila) a Metoda vábila rozum a predstavivosť mnohých slovanských mysliteľov a dejateľov národno-obrodeneckého hnutia, myšlienka mala v sebe veľký zjednocovací potenciál, viedla akoby k stredobodu podvedomého stotožnenia sa s akýmsi prehistorickým spoločenstvom jednotného jazyka a jednotnej viery Slovanov.

Je známe, že Konštantín a Metod počas prípravy a výkonu svojej misijnej cesty k Moravanom spolu s učeníkmi preložili Sväté Písmo, údajne zo starogréčtiny do staroslovanského jazyka pomocou hlaholického písma. Údajne práve hlaholika bola prvým písmom Slovanov. Slavisti z rôznych (aj západných krajín) sa však nezhodujú hneď v niekoľkých principiálnych aspektoch „cyrilometodského duchovného dedičstva“, v dôsledku čoho je namieste povedať, že dnes neexistuje v tejto otázke strohý vedecký konsenzus. Skôr naopak, tradičný výklad histórie života „svätých bratov“ oplýva mnohými neznámymi, záhadami a protirečeniami.

Napríklad, okrem bulharskej školy slavistov existovala aj česká škola (spomedzi jej zakladateľov – P.J. Šafárik), zastávajúca v otázke „solúnskych bratov“ názor, že použili pri zostavení hlaholiky len jedno z mnohých regionálnych nárečí staroslovanského jazyka, a že údajne ich bulharskí učenci pri zostavovaní „Života Konštantína“ a „Života Metoda“ (ďalej „Životov“) vychádzali z bulharocentrickosti svojho svetonázoru a náboženskej indoktrinácie. Západoslovanská škola zastáva názor, že Konštantín a Metod použili moravanské nárečie, avšak protirečí to svedectvám, že „solúnski bratia“ už v momente príchodu na Veľkú Moravu mali vyhotovené preklady niektorých kníh Písma. Nie je teda jednoznačne jasné,  aký jazyk poslúžil originálom pre zostavenie hlaholiky a preklad Písma Svätého –  či moravanský, či bulharský alebo solúnsky dialekt „jednotného staroslovanského jazyka“…

Práve s hlaholikou ako prvým slovanským písmom je dnes spojených snáď najviac „bielych dier“… Prakticky absentujú verejne dostupné písomné pamiatky v hlaholike, a tie existujúce sú s dôkladnosťou vlastnou Vatikánskym archívom starostlivo uchovávané v „dôveryhodných“ rukách štátnych a cirkevných inštitúcií, nevynímajúc ani súkromné nadácie a fondy. Naviac prakticky niet špecialistov, ktorí by vedeli verejne vysvetliť, akým spôsobom konkrétne písomné pamiatky, ležiace v osnove literárnej „cyrilometodskej“ tradície (Proglas, Životy…), boli „dešifrované“ a tak implementované do úradne schváleného znenia školských účebníc. Keď autor štúdie svojho času cestoval cez francúzsku Remeš, zastavil sa v tamojšej korunovačnej katedrále francúzskych kráľov, súc uchvátený predovšetkým otvoreným umeleckým stotožnením „francúzskych“ kráľov s kráľmi „starovekej“ Judey na chrámovom portiku.

 

Reims cathedral porticon
Reims cathedral porticon

 

Reims cathedral porticon holy couple
Reims cathedral porticon holy couple

Stupeň identickosti biblickej a stredovekej tematiky, zobrazenej v Remešskom chráme, je vskutku zarážajúci. Naviac je pre nás, hlásiacich sa k „duchovnému dedičstvu a historickému odkazu“, a naše dejiny Remeš dôležitá tým, že sa tam uschovávala hlaholická staroslovanská „Biblia“ , na ktorú skladali sľub les rois de la belle France… Teda, aspoň som si to myslel. Po viacerých neplodných rozhovoroch s miestnymi guides a doinformovaní sa z wifiny lokálnej predajne šampanského (Remeš je v provincii Champagne) sa zistilo, že spomínaná relikvia sa nachádza v miestnom centre Carnegie. Ukázalo sa, že Carnegie Foundation venovala po Prvej svetovej vojne mimoriadne sumy na obnovu Remešskej katedrály (kam sa hrabe parížsky Notre-Dame…!), ktorá utŕžila seriózne škody počas nemeckého bombardovania. A už pred Druhou svetovou vojnou sa preukázateľne hlaholická „Biblia“ (pravdepodobne len vybrané málopočetné knihy Starého Zákona, Evanjeliá, Žalmy a nejaké katechické spisy) nachádzala „v opatere“ spomínanej Foundation. Necítil som sa síce ako Robert Langdon, keď som sa vyzbrojený novou informáciou vydal smerom k rozpoloženej vľavo od katedrály sférickej stavbe, ktorú som si hneď bol oškatuľkoval ako „zjavne a bezalternatívne slobodomurársku“, ale možné očakávania a Fortsetzung dieser herrlichen Geschichte sa čoskoro vyparili, akonáhle som zistil, že napriek „oficiálnym“ otváracím hodinám je na dverách zámka, a celá budova akoby zjavne zanedbaná a ponorená do tieňa stromov. Žiadny zvonček, nič…

Nerobím okolo toho hluk len tak pre nič za nič. Vec sa má tak, že spôsob, akým je nám prezentovaná úloha a význam prvého písma Slovanov v dejinách, je nanajvýš skreslený a vyžaduje už len z pocitu ukrivdenosti v národnom cítení, resp. „duchovnom dedičstve a historickom odkaze“, kardinálnu nápravu. Hovoria nám, že hlaholiku vynašli „solúnski bratia“, písali v nej a prekladali, učili ju svojich učeníkov, ktorí neskôr, po vyhnaní z Moravy do Bulharska, ju prispôsobili ďalším slovanským jazykom. Údajne už zanedlho po misii „solúnskych bratov“, v X. st.n.l. a neskôr po intronizácii Arpádovcov vo „vyspelom stredoveku“ sa hlaholika nepoužívala, súc vytesnená latinčinou, nemčinou a i. Ale na doleuvedenej mape Gottfrieda Hensela „Europa polyglotta“  orientačne zo XVII. storočia jasne vidíme, ako je autorom pri použití lokálnych jazykov a písiem v každej krajine vygravírovaný text miestneho znenia prvých veršov „Otčenáša“.

 

Hensel Europa Polyglotta
Hensel Europa Polyglotta

A veľactený G. Hensel sa bezpochyby pri svojej tvorbe snažil zachytiť jemu súčasné reálie, aby mal jeho výtvor aj reálnu hodnotu. A vidíme, že hlaholika pod názvom Lingua Glagolitica Illyrica bola v XVII. storočí (!!!) rozšírená v celom obrovskom „lingvistickom“ pásme východnej Európy s názvom Illyrico-Sclavonica. Ba čo viac, je dokonca aj dešifrovaná, pričom vidíme, že hlaholika sedemnásteho storočia  obsahuje cca. 3 hlásky-písmená, ktoré majú aktuálny význam aj v ruštine, totiž [:sh] a [:f/ph] a hneď prvé v rade, ponášajúci sa na staroruské „a“ znak… Hneď pod hlaholikou je znázornená etruština, a na mape zachytený jej etnonym na zodpovedajúcom mieste v Taliansku. Naviac si dovolím ešte upriamiť pozornosť čitateľa na hlaholické nápisy na chráme sv. Víta na Pražskom hrade, ktorý sám osebe je neskorostredoveká stavba. Vidíme na týchto príkladoch, že hlaholika bola používaným a dlho jestvovavším (odvážime sa tvrdiť, že predovšetkým na našom území) stredovekým písmom ešte v XVII., možno aj XVIII.storočí), a že zjavne muselo dojsť k nejakej masovej čistke hlaholických dokumentov a písomností, ak dnes nie sú posledné vystavené v každom regionálnom vlastivednom múzeu Slovenska…

Taktiež nie je úplne jasné, akej boli „solúnski bratia“ národnosti, ak môžeme o takej vôbec hovoriť v tých dávnych časoch. Jedni tvrdia, že Konštantín bol Grékom, iní hovoria, že po matke Slovanke bol Slovan a naučil sa v mladosti miestny solúnsky dialekt. Ako to často býva vo svete prechodných pojmov, pravdu majú všetci a nikto. Korenie celej veci dodáva skutočnosť, že podľa serióznych svedectiev samotných byzanstkých cisárov, napr. Konštantína Porfyrogenneta (De administrando imperio) alebo patriarcha Fotia, súčasníka Konštantína, Byzanc (Grécko) toho času alebo už bola značne osídlená Slovanmi, alebo vystavená ich častým výbojom.

Z akéhosi dôvodu väčšina historikov tento fakt ignoruje, nasledujúc v svojej inertnej pedantickosti svojich nemeckých predchodcov, ktorí ešte v XIX. storočí (epocha inštitucionalizácie tradičnej histórie ako vedy) spomínali, že podľa niektorých byzantských kronikárov bol dokonca sám slávny cisár Justinián Slovanom, hoci ihneď nato zatracovali tieto svedectvá ako a priori omylné fantázie dezorientovaných stredovekých historikov. A hoci súčasní akademickí historici veľmi neobľubujú diskutovať na tému možného Konštantínova „Slovanstva“, otázka zostáva otvorená.

V skutočnosti na úsvite stredoveku nemohlo jestvovať Grécko ani Gréci v súčasnom zmysle toho slova. Taktiež bol neznámy termín „Byzanc“. „Byzantská ríša“ v podstate znamená Bis + Antic, čiže „druhá antická“ ríša. Svedčí to o tom, že tento názov bol vymyslený oveľa neskôr, než existoval jej skutočný historický prototyp, pravdepodobne v období XVII. storočia, kedy jezuitskí historici a chronológovia „organizovali“ históriu, častokrát pridávajúc á l’impromptu do originálneho tkaniva skutočných dejín frivolne storočia a tisícročia podľa toho, ako to vyhovovalo ich záujmom a zodpovedalo technologickej úrovni doby, v súlade s teologickou indoktrináciou a matnými chronologickými vedomosťami, zväčša dopĺňanými o „redakčné doplnenia“ (skrátka – svojvoľné fantazírovanie a „historizovanie“ autorov) ich autorov (chronologicko-historická priorita riadenia). Ríša, ktorú dnes voláme Byzantskou, sa volala Rímskou (Romejskou) ríšou a jej hlavné mesto bolo v Konštantínopole-Carihrade-Ríme na Bospore. Toto mesto zohralo kľúčovú úlohu v dejinách ľudstva, a zanechalo stopy v mnohých historických a literárnych prameňoch pod rôznymi názvami. V skutočnosti je dnešný Istabul opísaný v dejinách aj ako Homérova Trója a novozákonný biblický Jeruzalem. Predchádzajúc pokračovanie našej štúdie si dovolíme obrátiť Vašu pozornosť na pozoruhodnú podobizeň vyobrazení Konštantínopolu a Jeruzalema v Norimberskej kronike Hartmanna Schedela.

Schedel Nuremberg chronicle Jerusalem
Schedel Nuremberg chronicle Jerusalem

 

Schedel Nuremberg chronicle Jerusalem
Schedel Nuremberg chronicle Jerusalem

 

Stanislav Slabeycius

Druhú časť článku si môžete prečítať TU

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Tisíce španielskych policajtov protestovalo proti zmene „náhubkového“ zákona

0 icon

Madrid 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Paul White)   Desaťtisíce španielskych policajtov a ich podporovateľov vyšli v sobotu do ulíc hlavného mesta Madrid, aby protestovali proti navrhovanej reforme bezpečnostného zákona, o ktorej tvrdia, že im bude brániť pri výkone povolania. Informovala o tom agentúra Reuters Organizátori tvrdia, že sa na demonštrácii zúčastnilo…

Z Bieloruska letecky previezli do vlasti ďalších vyše 400 Iračanov

0 icon

Varšava/Bagdad 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Giannis Papanikos)   Do Bagdadu sa v piatok z Minsku vrátila ďalšia skupina Iračanov, ktorí celé týždne táborili na pri bieloruských hraniciach s Poľskom dúfajúc, že sa im podarí dostať sa do Európskej únie. Uviedol to v sobotu šéf poľského úradu pre národnú bezpečnosť Stanislaw Žaryn,…

Rakúska polícia zadržala pašerákov, ktorí cez SR a Česko prepravili stovky migrantov

0 icon

Viedeň 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrey Pokumeiko/BelTA)   Rakúska polícia zadržala v uplynulých dňoch v Dolnom Rakúsku a Viedni 15 pašerákov ľudí, ktorí nelegálne prepravili zo srbsko-maďarských hraníc cez Slovensko a Českú republiku vyše 700 migrantov. Informovala o tom v sobotu agentúra APA s odvolaním sa na dolnorakúsku políciu Do Rakúska…

Alexander Dubček patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu, uviedla Čaputová. Podľa Hegera pozdvihol v ľuďoch nádej

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   Alexander Dubček patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu. Pri príležitosti dnešného stého výročia jeho narodenia to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Zdôraznila, že Dubček sa spolupodieľal na dosiahnutí cieľov, vďaka ktorým je dnes Slovensko demokratickým štátom Pre demokratizačnú zmenu, ktorú…

Pripravte si linecké pečivo už s predstihom. Ich ľahšiu a zdravšiu verziu si okamžite obľúbite

0 icon

Linec 27. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Haeferl-Linzer Augen)   Do Vianoc zostáva približne mesiac, ale atmosféru môžete cítiť už nielen v obchodných centrách, ale aj u vás doma. Krehké, voňavé a doslova sa rozplývajúce na jazyku - také je linecké pečivo, ak sa podarí. Máme pre vás recept, vďaka ktorému bude tohtoročné…

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje kroky na identifikáciu ľudí prichádzajúcich z rizikových krajín. Na omikron už reagujú aj výrobcovia vakcín

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripravuje v súvislosti s novoobjaveným variantom omikron nového koronavírusu kroky na identifikáciu ľudí, ktorí boli v potenciálne rizikových krajinách. Medzi nimi je Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik,…

Čína, Rusko a India varujú pred „pascou demokracie“

0 icon

USA 27. novembra 2021 (HSP/globaltimes/Foto:globaltimes)   Na piatkovom 18. stretnutí ministrov zahraničných vecí Číny, Ruska a Indie ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie povedal čínsky štátny radca a minister zahraničných vecí Wang Yi, že Čína, Rusko a India sa vydali na cesty rozvoja prispôsobené ich vlastným národným podmienkam a majú zodpovednosť…

Ponuka, ktorá sa neodmieta, alebo omrvinky a napľutie do tváre dôchodcom? 500 eurový príspevok za vakcináciu považuje Viktorín za urážku dôchodcov

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Minister financií Igor Matovič na tlačovej konferencii s názvom „Ponuka, ktorá sa neodmieta“ slávnostne oznámil, že každý dôchodca nad 60 rokov, ktorý sa nechá zaočkovať proti koronavírusu, bude odmenený 500 eurovým bonusom od štátu. Generálovi Jozefovi Viktorínovi z hnutia Republika to pripadá voči dôchodcom…

Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z koalície

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z vládnej koalície. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Ako od 8. do 16. novembra na vzorke 1 000 respondentov. Z možností, ktoré mali…

Bývalý rakúsky kancelár Kurz sa stal prvýkrát otcom

0 icon

Viedeň 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Lisa Leutner)   Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a bývalý dvojnásobný spolkový kancelár Sebastian Kurz sa v sobotu v skorých ranných hodinách stal prvýkrát otcom. Jeho priateľka Susanne Thierová mu porodila syna, informovali rakúske médiá "Sme nesmierne šťastní a veľmi vďační! Susanne a naše dieťa sa…

NAJNOVŠIE

BLOG

Viktor Pondělík

Prezident je asi nadčlověk

0icon

Lidé se dělí do minimálně dvou kategorií. I když jsou si všichni před zákonem rovni, přece jenom jsou si někteří z nás tak jaksi rovnější. A v čem se to může projevovat? Třeba i v tom, co se odehrává právě nyní v České republice. Český prezident byl sotva propuštěn z…

Patrik Spišiak

Väčšina kryptomien je bublina

0icon

Je veľký rozdiel medzi poklesom ceny a cenovou bublinou. Pri poklese ceny akým bol napríklad pokles cien nehnuteľností v rokoch 2008/2009 sa cena po určitom čase vrátila na predchádzajúcu úroveň. Ak sa, ale pozrieme na tulipánovú bublinu v Holandsku počas 17 storočia alebo internetovú bublinu v roku 2001 tak zistíme,…

Marek Bičík

Moje telo, moja voľba 2!

0icon

Je to doplnenie môjho predošlého článku, Moje telo, moja voľba, ktorý sa mi zdal krátky a písal som ho v rozčúlení, narýchlo. Pointa bola v rozhodnutiach potratových aktivistiek, že ich telo je ich voľba. Horšie je to už s „očkovaním“ proti covid „chrípke“. Tam už si človek len tak ľahko…

Marek Brna

Slovania by sa mali spojiť

0icon

Slovania, hlavne Poľsko, Pobaltské krajiny, Ukrajina, by konečne mali zanechať svoje ješitné žabomyšie prekáračky a uznať, že Rusko je veľmoc. Veľmoc predurčená na dôležité poslanie. Gorbačov a neskôr Jelcin značne poškodili reputáciu Ruska. Ale čo bolo, bolo. Dnes máme pred očami všeobecný úpadok Západu a naopak pokrok dnes badať na…

Pavel Pakoš

Projekcia vlastnej viny do nevinných. Očko vs. Neočko

0icon

Očko prezidentka: Prestaňte už tliachach bludy o kovide! Ja tejto krajime už nerozumiem. Neočko: Prepáčte,už ani nemáme podľa Ústavy SR právo na svoj názor? A Vy beriete 14 tis.plat za to, že sa budete venovať iba polovici slovenských občanov, a tú druhú prečo ignorujete?

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke sú listy pokryté čerstvým snehom

Autor: TASR/Karl-Josef Hildenbrand/dpa-Bildfunk

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Tisíce španielskych policajtov protestovalo proti zmene „náhubkového“ zákona

0 icon

Madrid 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Paul White)   Desaťtisíce španielskych policajtov a ich podporovateľov vyšli v sobotu do ulíc hlavného mesta Madrid, aby protestovali proti navrhovanej reforme bezpečnostného zákona, o ktorej tvrdia, že im bude brániť pri výkone povolania. Informovala o tom agentúra Reuters Organizátori tvrdia, že sa na demonštrácii zúčastnilo…

Z Bieloruska letecky previezli do vlasti ďalších vyše 400 Iračanov

0 icon

Varšava/Bagdad 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Giannis Papanikos)   Do Bagdadu sa v piatok z Minsku vrátila ďalšia skupina Iračanov, ktorí celé týždne táborili na pri bieloruských hraniciach s Poľskom dúfajúc, že sa im podarí dostať sa do Európskej únie. Uviedol to v sobotu šéf poľského úradu pre národnú bezpečnosť Stanislaw Žaryn,…

Rakúska polícia zadržala pašerákov, ktorí cez SR a Česko prepravili stovky migrantov

0 icon

Viedeň 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrey Pokumeiko/BelTA)   Rakúska polícia zadržala v uplynulých dňoch v Dolnom Rakúsku a Viedni 15 pašerákov ľudí, ktorí nelegálne prepravili zo srbsko-maďarských hraníc cez Slovensko a Českú republiku vyše 700 migrantov. Informovala o tom v sobotu agentúra APA s odvolaním sa na dolnorakúsku políciu Do Rakúska…

Alexander Dubček patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu, uviedla Čaputová. Podľa Hegera pozdvihol v ľuďoch nádej

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   Alexander Dubček patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu. Pri príležitosti dnešného stého výročia jeho narodenia to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Zdôraznila, že Dubček sa spolupodieľal na dosiahnutí cieľov, vďaka ktorým je dnes Slovensko demokratickým štátom Pre demokratizačnú zmenu, ktorú…

Pripravte si linecké pečivo už s predstihom. Ich ľahšiu a zdravšiu verziu si okamžite obľúbite

0 icon

Linec 27. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Haeferl-Linzer Augen)   Do Vianoc zostáva približne mesiac, ale atmosféru môžete cítiť už nielen v obchodných centrách, ale aj u vás doma. Krehké, voňavé a doslova sa rozplývajúce na jazyku - také je linecké pečivo, ak sa podarí. Máme pre vás recept, vďaka ktorému bude tohtoročné…

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje kroky na identifikáciu ľudí prichádzajúcich z rizikových krajín. Na omikron už reagujú aj výrobcovia vakcín

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripravuje v súvislosti s novoobjaveným variantom omikron nového koronavírusu kroky na identifikáciu ľudí, ktorí boli v potenciálne rizikových krajinách. Medzi nimi je Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik,…

Čína, Rusko a India varujú pred „pascou demokracie“

0 icon

USA 27. novembra 2021 (HSP/globaltimes/Foto:globaltimes)   Na piatkovom 18. stretnutí ministrov zahraničných vecí Číny, Ruska a Indie ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie povedal čínsky štátny radca a minister zahraničných vecí Wang Yi, že Čína, Rusko a India sa vydali na cesty rozvoja prispôsobené ich vlastným národným podmienkam a majú zodpovednosť…

Ponuka, ktorá sa neodmieta, alebo omrvinky a napľutie do tváre dôchodcom? 500 eurový príspevok za vakcináciu považuje Viktorín za urážku dôchodcov

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Minister financií Igor Matovič na tlačovej konferencii s názvom „Ponuka, ktorá sa neodmieta“ slávnostne oznámil, že každý dôchodca nad 60 rokov, ktorý sa nechá zaočkovať proti koronavírusu, bude odmenený 500 eurovým bonusom od štátu. Generálovi Jozefovi Viktorínovi z hnutia Republika to pripadá voči dôchodcom…

Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z koalície

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z vládnej koalície. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Ako od 8. do 16. novembra na vzorke 1 000 respondentov. Z možností, ktoré mali…

Bývalý rakúsky kancelár Kurz sa stal prvýkrát otcom

0 icon

Viedeň 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Lisa Leutner)   Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a bývalý dvojnásobný spolkový kancelár Sebastian Kurz sa v sobotu v skorých ranných hodinách stal prvýkrát otcom. Jeho priateľka Susanne Thierová mu porodila syna, informovali rakúske médiá "Sme nesmierne šťastní a veľmi vďační! Susanne a naše dieťa sa…

Podkasty

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Kto ukradol z nemocníc 742 pľúcnych ventilátorov za milióny eur?

icon

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Zuzana Čaputová, sa priznala, že po návšteve ružinovskej nemocnice už vie, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením covid-19 je naozaj veľmi vážna, preto treba zmeniť prístup. A dodala, že súhlasí s návrhom epidemiológov, že potrebujeme sprísniť lockdown. A stalo sa. Zrejme je naša pani z Grasalkovičovho...

Prečo píšu Slovenskí katolíci svojim biskupom? Pýtame sa predsedu Správnej rady OZ Slovenskí katolíci Miroslava Vetríka

icon

Bratislava 24. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Katolíci píšu list svojim biskupom. Zaznievajú v ňom vážne výčitky, týkajúce sa výzvy, aby sa veriaci dali zaočkovať proti Covidu 19. Naliehajú na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania, lebo to je „v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha.“ V...

Osobné vyšetrenie a Ivermektín, odporúča MUDr. Janeková pri liečbe Covidu 19

icon

Bratislava 23. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR/DPA-Andreas Gebert) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú desiatky nových infikovaných, v nemocniciach leží s covidom viac ako 3000 pacientov. Pri ľahkom priebehu choroby domáca liečba stačí. Ako však predísť alebo zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, napojeniu na pľúcnu ventiláciu? Nebolo by efektívnejšie nasadiť od začiatku účinnú liečbu všeobecným...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Viktor Pondělík

Prezident je asi nadčlověk

0icon

Lidé se dělí do minimálně dvou kategorií. I když jsou si všichni před zákonem rovni, přece jenom jsou si někteří z nás tak jaksi rovnější. A v čem se to může projevovat? Třeba i v tom, co se odehrává právě nyní v České republice. Český prezident byl sotva propuštěn z…

Patrik Spišiak

Väčšina kryptomien je bublina

0icon

Je veľký rozdiel medzi poklesom ceny a cenovou bublinou. Pri poklese ceny akým bol napríklad pokles cien nehnuteľností v rokoch 2008/2009 sa cena po určitom čase vrátila na predchádzajúcu úroveň. Ak sa, ale pozrieme na tulipánovú bublinu v Holandsku počas 17 storočia alebo internetovú bublinu v roku 2001 tak zistíme,…

Marek Bičík

Moje telo, moja voľba 2!

0icon

Je to doplnenie môjho predošlého článku, Moje telo, moja voľba, ktorý sa mi zdal krátky a písal som ho v rozčúlení, narýchlo. Pointa bola v rozhodnutiach potratových aktivistiek, že ich telo je ich voľba. Horšie je to už s „očkovaním“ proti covid „chrípke“. Tam už si človek len tak ľahko…

Marek Brna

Slovania by sa mali spojiť

0icon

Slovania, hlavne Poľsko, Pobaltské krajiny, Ukrajina, by konečne mali zanechať svoje ješitné žabomyšie prekáračky a uznať, že Rusko je veľmoc. Veľmoc predurčená na dôležité poslanie. Gorbačov a neskôr Jelcin značne poškodili reputáciu Ruska. Ale čo bolo, bolo. Dnes máme pred očami všeobecný úpadok Západu a naopak pokrok dnes badať na…

Pavel Pakoš

Projekcia vlastnej viny do nevinných. Očko vs. Neočko

0icon

Očko prezidentka: Prestaňte už tliachach bludy o kovide! Ja tejto krajime už nerozumiem. Neočko: Prepáčte,už ani nemáme podľa Ústavy SR právo na svoj názor? A Vy beriete 14 tis.plat za to, že sa budete venovať iba polovici slovenských občanov, a tú druhú prečo ignorujete?

TopDesať

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 1. časť

0 icon

Neprístupné africké Mesačné hory zabaľujú mraky, takže ich asi 300 dní v roku z úpätia vôbec nevidieť. Keď sa oblaky konečne zdvihnú, objavia sa impozantné zasnežené štíty, pod ktorými aj bežné rastliny dorastajú do obrovských rozmerov. Počas svojej poslednej expedície do Afriky v roku 1888 táboril angloamerický novinár a cestovateľ…

TOP 10 vianočných dekorácií, ktoré zvládneš vytvoriť ľavou zadnou

0 icon

V supermarketoch počúvame koledy už od októbra, televízie neprestávajú ľudí bombardovať reklamami na vianočné darčeky a v tebe sa chtiac-nechtiac ten povestný duch Vianoc prebúdza. Potom sa plný chute do nakupovania vyberieš zháňať dekorácie, veď už by sa patrilo. A peňaženka zaplače. Nie je to ale nutné. My ti prinášame 10 top vianočných dekorácií,…

Čo sa nachádza na dne najhlbšieho vrtu na svete?

0 icon

Odstránením tohto zhrdzaveného kovového uzáveru,  vlastne odkryjeme tú najhlbšie vyvŕtanú dieru do zeme. Zaujímavé je, že o vzdialených galaxiách toho vieme viac ako o tom, čo leží zopár kilometrov pod našimi vlastnými nohami. Z tohto dôvodu sa sovietski vedci v roku 1970 rozhodli vyvŕtať do zeme čo najhlbšiu dieru. Nikto pred nimi sa o to…

Inteligencia: 6 chytrých trikov tých najmúdrejších ľudí

0 icon

Inteligencia môže byť sčasti vrodená, ale múdrosť sa určite dá naučiť. Tu je návod ako zmúdrieť v akomkoľvek veku Múdrosť vs. Inteligencia Aj keď si ľudia cenia inteligenciu – porozumenie, zdôvodňovanie, schopnosť učiť sa – tiež si vážia múdrosť, alebo vedomosť a skúsenosť, ktorú zhromažďujeme počas celého života. Vedci, zaoberajúci sa poznávaním nazývajú prvú „kvapalnou inteligenciou“,…

TOP10: Netopiere a neuveriteľné fakty o nich

0 icon

Podľa mnohých paleontológov a vedcov žijú netopiere už milióny rokov, ešte predtým, ako ľudia obývali planétu, a patria medzi najúžasnejšie tvory na svete. Aj keď netopiere nemajú dobrú povesť, pokiaľ ide o vnímanie verejnosti, v skutočnosti sú skvelými tvormi. Zaujíma vás, čo ich robí tak úžasnými? Napríklad aj tieto neuveriteľné fakty. 1. V…

Armádny Magazín

Bukureštská deviatka rokovala o významnej úlohe odstrašenia a obrany

0 icon

Bulharsko, 27. november 2021 (AM) – Ministri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) počas dvojdňového zasadnutia rokovali o záveroch samitu NATO 2021 a tiež o spolupráci NATO a Európskej únie. Slovenský rezort obrany na rokovaniach zastupoval štátny tajomník MO SR Marian Majer.   „Rokovania poskytli príležitosť zhodnotiť ak

Vrtuľníky Bell a ich úlohy pri hasení požiarov

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM) – Potreba leteckého hasenia požiarov celosvetovo rastie a vrtuľníky Bell zohrávajú v tejto oblasti dôležitú úlohu. Vzhľadom na to, že počet lesných požiarov sa z roka na rok zvyšuje a ich vypuknutie je čoraz ťažšie predvídať, je nevyhnutné zabezpečiť flotilu strojov, ktoré dokážu tieto

Prečo sú USA koloniálnou ríšou?

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM) – Novinár britského listu The Guardian Daniel Immerwahr uvažuje nad tým, prečo sa občanom USA páči, keď je ich štát predstavovaný ako republika, kým krajina bola mnoho desaťročí impériom so svojimi kolóniami.   Immerwahr upriamil pozornosť na „Veľké spojené štáty“, ako sa nazývali

V USA vysvetlili, ako jeden nejadrový úder môže zraziť krajinu na kolená

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM, Sputnik) – Americká infraštruktúra nemusí odolať útokom s použitím elektromagnetických zbraní zo strany Ruska a Číny, píše The Washington T

Rusko a Čína ignorujúc tlak USA pristúpili k vytvoreniu vojenskej aliancie

0 icon

Rusko, 27. november 2021 (AM, EADaily) – Zahraniční experti sú jednotní v názore, že stretnutie ministrov obrany Ruska a Číny Sergeja Šoigu a Wei Fe

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Na snímke sú listy pokryté čerstvým snehom

Autor: TASR/Karl-Josef Hildenbrand/dpa-Bildfunk

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali