CYRIL A METOD – Medzi mýtom a skutočnosťou… 1. časť

Bratislava 1. júla 2016 (HSP/Foto:TASR- Dušan Hein, wikipedia)

 

Prinášame vám štúdiu Stanislava Slabeyciusa, ktorá je akýmsi iným pohľadom a alternatívnym hodnotením všeobecne známych historických faktov obdobia pôsobenia Cyrila a Metoda

Prečo sú „Cyril a Metod“ záhadou slavistiky? Kritická analýza. Ústava SR

Preambula Ústavy Slovenskej republiky hlási: „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, [……………………] teda my, občania Slovenskej republiky…“

Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda
Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda

Pamätám si, ako ešte v škole upútali moju pozornosť tieto prvé riadky našej ústavy, odvolávajúce sa na „cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy“… Boli vtedy hlboké deväťdesiate roky, a naši hurá-patrioti aktívne využívali každú príležitosť, aby „upevňovali korene slovenskej štátnosti“ za pomoci širokého ideologicko-historického inventára. Ako každý voľne prebiehajúci spoločenský proces v sociálnom supersystéme malo aj „uvoľnenie fantázie“ na kultúrno-ideologickom poli svoje pozitíva aj negatíva.

Z tých pozitív spomeniem napríklad publikáciu prvej antológie (súhrnného diela) Ľudovíta Štúra práve v roku 1993, po zrode samostatnej SR. Osoba Ľudovíta Štúra, spolu s cyrilo-metodskou tradíciou, sa stali verejne deklarovanou ideovou a koncepčnou osnovou novodobého Slovenska. Ale čudnou zhodou okolností sú práve tieto dva piliere, politicko-duchovné dedičstvo Štúra a „solúnskych bratov“, ich adekvátne a „pozitivistické“ vnímanie (t.j. také, ktoré je schopné konštruktívne ovplyvňovať proces budovania štátnosti a ideových osnov viacnárodnostného slovenského národa) slabo zakotvené v masovom povedomí Slovákov. Nehľadiac na verejne deklarované úsilie o „kultiváciu a zušľachťovanie“ týchto dvoch pilierov, existenciu istej úzko špecializovanej frakcie akademickej obce, ktorá sa výhradne zaoberá týmito témami, netvoria posledné predmet širokého, permanentného verejného diskurzu, unikajú pozornosti prevažnej väčšiny mladej generácie – a to znamená, aj budúcich občanov podliehajúcich ustanoveniam Ústavy SR.

Vypoviem teraz svoj číro osobný názor a prosil by som možných nesúhlasných či zaujatých čitateľov nehnevať sa na mňa – ale odjakživa som mal pocit, že sa práve tieto dva fenomény profanujú, je o nich „veľa rečí, lež málo pochopenia“, že sa v istom zmysle stávajú tým, čo Štúr opisoval v svojom politickom testamente „Slovanstvo a svet budúcnosti“ ako „premieňajúce sa na prázdny obrad, spoločensky tolerované v rámci dodržovania tradícií, ale nemajúce čo povedať a neprehovárajúce do duší svojich farníkov katolícke náboženstvo Západu“. Tým, že sa Štúr a „solúnski bratia“ pomaly premieňajú na permanentnú, no pozbavenú „modernistickej aktualizácie“, istého súčasného drive-u, komponentu spoločenského života, súc zahalené navyše závojom politickej posvätnosti (priame odkazy v Ústave), stávajú sa zároveň nástrojom v rukách politických manipulátorov, ktorých ciele sú bezpochyby na míle vzdialené tomu, o čom pravdepodobne sníval Štúr či kázali „solúnski bratia“. Adekvátnemu masovému pochopeniu celej veľkosti štúrovského odkazu bránila za „císaře pána“ Budapešť, neskôr Praha, keďže Štúr bol všetko, len nie čechoslovakistom a ostro kritizoval svojich českých súčasníkov, vrátane tamojších velikánov obrodeneckého hnutia. Nepriazeň, ktorú k slovenskému „Otcovi národa“ (a otcom je práve on, a nie Ján Hlinka) prechovávali komunisti, ako aj príčina relatívnej „nedostupnosti“ jeho politicko-filozofických traktátov masovému čitateľovi, sa stáva zrejmou, keď si prečítame, čo Štúr tvrdil o ideoloógii Fourriera, Babeufa a Proudhona:

„…Náboženstvo, na vykorenenie ktorého je v skutočnosti orientovaný Západ, nie je ničím iným, než kresťanstvom samotným. Jeho „odpratanie na smetisko dejín“ pateticky predpovedajú socialisti a komunisti, sekty Marxa a ich početní pomocníci…“ (zachycujete analógie s dneškom, kedy sa celá EU nechala vyfotiť vo fake-ovej photoshow, ktorou chceli vyjadriť úctu k Charlie Hebdo – zjavným kresťanofóbom, islamofóbom, bohorúhačom a satanistom? – pozn.aut.)

„…Azda sa od čias kresťanstva zjavilo niečo lepšie, dokonalejšie a čistejšie, než je ľudský vzťah k Bohu a všetkým jeho blížnym?..“

„…Nech by sa akokoľvek komunizmus snažil, predstierajúc nacielenosť na získanie ľudských práv, nemá poňatia o ľudstve, ponižuje ho a, vinou priviazanosti k prakticky neuskutočniteľným projektom, patrí k najdivokejším výmyslom ľudského mozgu…“

A napriek tomu, že politicko-filozofické dedičstvo Štúra bolo nedávno znovuoživené vďaka oslavám 200. výročia jeho narodenia a širokej dostupnosti jeho predtým masovo nepublikovaných prác na internete, zostáva cyrilo-metodská komponenta doteraz nedotknutou, inertnou dogmou, posvätenou autoritou Vatikánu a trnavského arcibiskupstva (viď Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave – pozn. Aut.).

Zároveň ma na preambule našej Ústavy vždy zarážalo (a nechápem, prečo sa to akoby schválne nerozoberá), že sa tam spomína „národ slovenský“. Ani dnes, po 23 rokoch nie je súdržnosť a budúcnosť „slovenského národa“ istá, avšak na rok 1993 to bolo dosť odvážne tvrdenie. Každopádne, učiteľka nám v škole na hodine NOS-ky onehdá zdôraznila, že v predmetnom riadku je napísané „národ slovenský“ namiesto „občania slovenskí“ preto, lebo sa hovorí o väčšinovom obyvateľstve Slovenska „slovenskej národnosti“. Už vtedy ma napadlo, že prečo Preambula našej Ústavy nie je sformulovaná tak, aby vyhovovala a zahŕňala všetkých bez výnimky občanov, nie len tých „slovenskej národnosti“. Obzvlášť, ak práve pôvodne ne-slovenskí (maďarskí, poľskí, rusínski, ruskí, ukrajinskí, českí, rómski) občania nemusia práve byť zástancami „veľkomoravských“ a „cyrilometodských hodnôt“, spomínaných v preambule… Veď jednoducho povedané, na rozdiel od slovenského „etnosu“, ktorý skutočne je majoritným a štátotvorným v našej krajine, existuje pojem slovenský národ, t.j. moderná forma politickej existencie a spolunažívania spoločnosti všetkých bez výnimky občanov Slovenskej republiky, ktorí požívajú jej práva a plnia si svoje občianske povinnosti. V Preambule k slovenskej Ústave však to vyzerá, akoby sa medzi národ mohli rátať len tí, ktorí vyznávajú „veľkomoravské hodnoty“. A pritom stačilo len použiť neutrálne „občania“ SR. Z tohto dôvodu je obsiahnuté v ústave nevyhnutné vysvetliť do konca, aby sme vedeli, aký údel nám možno chystajú duchovní otcovia „veľkomoravského“ rozmeru slovenskej Ústavy. VIAC O POROVNANI ROSSIJSKIJ NAROD / MNOGO NACIONAL’NOSTEJ – ODNA POLITICHESKAJA OBS’CHNOST‘ – NAROD.

Z Preambuly nadobúdame dojem, že je písaná akoby pre „slovenských“ Slovákov, ktorých Preambula priamo stotožňuje so slovenským národom, čo je zjavná nadsádzka. Obzvlášť, ak uvážime, že napríklad „maďarskí“ Slováci, takí istí občania SR ako ostatní, svoje „pokresťančenie“ odvodzujú od svätého Štefana a nemajú, aspoň podľa oficiálnej histórie, dôvod prechovávať vrelé city voči Veľkej Morave, ktorej sa ich predkovia zmocnili pri ťažení do Európy, resp. počas „nadobudnutia“ či „získania Vlasti“, ako sa v maďarskej historiografii zvykne označovať príchod starých Maďarov do Karpatskej kotliny. Z pohľadu oficiálnej histórie teda v sebe text preambuly obsahuje zjavné protirečenie – nezodpovedá ideovo-koncepčnej orientácii, takpovediac, „maďarských“ Slovákov, hlásiacich sa k svätoštefanskej tradícii. Tým, že je preambula písaná v mene „slovenských“ Slovákov, vyznávajúcich „svoje slovenské“ – cyrilometodské a veľkomoravské – tradície, je do nášho politického života prinášaný konfliktogénny potenciál, ktorý môže byť v budúcnosti inštrumentalizovaný na privodenie istej futuro-archaizácie regiónu. Preto, ak už naši „otcovia Ústavy“ všetkých občanov SR obligatórne podpisujú pod jednanie a sebaidentifikovanie sa „v zmysle cyrilometodského kultúrneho dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy“, mali by s nami byť do konca úprimní. A ak takí k sebe budeme a otvorene si položíme otázku, čože je to za „historický odkaz a duchovné dedičstvo“, mnohí sa bezpochyby dostanú do rozpakov.

Ba čo viac, jednotlivé pokusy bárs aj najvyšších úradných činiteľov prilákať pozornosť a oživiť ono „dedičstvo“ sú častokrát našimi „slovenskými“ médiami nevyberavo zosmiešňované, znevažované, cielene a bezostyšne diskreditované. Akoby Veľká Morava a kráľ Svätopluk boli niekomu z našich transatlantických patrónov tŕňom v oku.

Ten istý ústavný činiteľ však veľmi obratne apeloval na „veľkomoravský historický odkaz“ v prejave v nitrianskom arcibiskupstve, a v prítomnosti samotného doyena bratislavského diplomatického zboru, pápežského nuncia na Slovensku, hovoril o inštitucionalizovaných vzťahoch s Vatikánom už od 9 st.n.l. Táto problematika je teda nanajvýš politicky háklivá, nebezpečná, ale aj skrývajúca nebývalé perspektívy. Potvrdzuje to aj nedávna návšteva novozvoleného predsedu NR SR A. Danka a podpredsedu B. Bugára u pápeža Františka, a následná vatikánska recepcia pri príležitosti štátneho sviatku SR – dňa svätých Cyrila a Metoda, ktorá sa pre vysokých slovenských hostí konala  už v dvojtýždennom predstihu (!). Navyše Slovenská republika preberá predsedníctvo v EU 1. júla, a 5. júla Slovensko slávi deň sv. Cyrila a Metoda. Ako ukážeme nižšie, sú tieto dve udalosti navzájom prepojené oveľa intenzívnejšie, než sa zdá na prvý pohľad. Predbiehajúc udalosti povieme len, že ide o hru na úrovni symboliky, zrozumiteľnej len tým, ktorí vedia, kto v skutočnosti boli svätí Cyril a Metod. Príbeh o slovanských apoštoloch je totiž najdôležitejším elementom psycho-egregoriálnej matrice, ktorá na konceptuálne-svetonázorovej úrovni stelesňuje „koncepčnú“, t.j. svetonázorovú nadvládu Vatikánu nad Slovenskom a západnými Slovanmi vo všeobecnosti. Skutočnosť, že SR preberá predsedníctvo nad EU práve na pozadí „cyrilo-metodského“ sviatku, môže symbolizovať, že nastávajúca predsednícka krajina EU sa sotva zmôže na samostatnú politiku, keď nie je ideologicky ani historicky „suverénna“, kompetentná ani sebestačná.

Vráťme sa však k ústave… Ak nás už všetkých podpisujú pod „cyrilometodské dedičstvo“ v prakticky treťom riadku Preambuly, asi je vhodné, aby sme ako občania vedeli, o čo sa v skutočnosti jedná. Tak ako sme v minulom roku spoznávali Štúra nielen cez Správy RTVS a fanfáry oficiálnych „spomienkových“ ceremónií na námestiach, ale aj cez čítanie a vnímanie toho, čo tento velikán slovenského národa písal, na čo myslel a čím žil, tak aj v prípade „cyrilometodského duchovného dedičstva“, ktorého 1150. výročie sme si pripomenuli roku 2013, nebude na škodu „trošku rozšíriť svoj horizont chápania“, pretože, ako hovorí jedna ruská múdrosť – „Každý v rámci svojho chápania pracuje pre seba, a v rámci svojho ne-chápania pre toho, kto chápe viac, ako on“…

Keďže sa tunajšia komunita v poslednej dobe zoširoka rozhovorila o neuveriteľnej podobnosti toho, čo sa deje v súčasnom svete, s obrazmi z filmu Matrix, doplním, že ak pod ovládaním, resp. riadením rozumieme štruktúrny/neštruktúrny spôsob vykonávania moci nad konkrétnym spoločenstvom ľudí regionálnej, nadnárodnej a globálnej úrovne, potom moc podľa jej efektivity členíme na tzv. „stupne priority riadenia“:

– vojenské, ekonomické……….štruktúrne/operatívne priority riadenia, t.j. (armáda, ekonomika)……. operatívne, ale v dlhodobom horizonte najmenej účinné;

– neštruktúrne/neoperatívne priority riadenia, t.j. všeobecne uznávaná faktológia vied, náboženstiev, svetských ideológie a technológie, všeobecne uznávaná chronológia a história ľudstva, a nakoniec najsilnejšia úroveň – konceptuálna (čo je dobré a čo zlé…).

Rebríček „priorít riadenia“ teda vyzerá nasledovne:

1. svetonázorovo-koncepčná;

2. historicko-chronologická;

3. faktologicko-metodologická;

4. ekonomicko-finančná;

5. genocidálna (…..);

6. vojenská.

Ako vidíme, história a chronológia sú druhou prioritou riadenia, a preto znenie, výklad a interpretácia našich dejín je jedným z najúčinnejších nástrojov ovládania. V tomto zmysle napríklad nami spomínaný prejav R. Fica v nitrianskom arcibiskupstve v prítomnosti pápežského nuncia má väčší význam, než jeho jednačky s bábkami z NATO.  Rovnako aj Vatikán prostredníctvom svojho zastúpenia na Slovensku a predovšetkým cez monopol nad výkladom histórie (a v nijakej inej oblasti to nie je zreteľnejšie, než v problematike Cyrila a Metoda…) uskutočňuje nad nami a „hlásiacimi sa k cyrilometodskej tradícii“ väčšiu a efektívnejšiu moc, než NATO so všetkými jeho nastrčenými neziskovkami, kyjevskými koláčmi od Nulandovej, Hríbmi a Smatanou a inými fast-food materiálmi rýchlej spotreby. A hoci si to možno väčšina z nás nepripúšťa, práve historické dogmy, s ktorými sme sa zoznámili v škole a vnímali skrz „posvätenú autoritu“ akademických kruhov, v značnej miere formujú našu identitu. Psychológia a identita však podlieha zmenám v čase, a momentálne sme svedkami enormnej energetizácie slovenského informačného poľa rôzneho druhu špekuláciami, navodenia atmosféry podozrievavosti, netolerancie  iných názorov zo strany mainstreamu, na druhej strane však zároveň sa prebúdza k aktívnemu „informačnému pôsobeniu“ širšia internetová obec a slovenský segment siete sa obohacuje o svieže a úprimné info. Môžete mi veriť, že ak by na mňa netlačil čas, neuverejnil by som nasledujúcu štúdiu inak, než v knižnej forme.

História „svätých bratov“ Konštantína (Cyrila) a Metoda vábila rozum a predstavivosť mnohých slovanských mysliteľov a dejateľov národno-obrodeneckého hnutia, myšlienka mala v sebe veľký zjednocovací potenciál, viedla akoby k stredobodu podvedomého stotožnenia sa s akýmsi prehistorickým spoločenstvom jednotného jazyka a jednotnej viery Slovanov.

Je známe, že Konštantín a Metod počas prípravy a výkonu svojej misijnej cesty k Moravanom spolu s učeníkmi preložili Sväté Písmo, údajne zo starogréčtiny do staroslovanského jazyka pomocou hlaholického písma. Údajne práve hlaholika bola prvým písmom Slovanov. Slavisti z rôznych (aj západných krajín) sa však nezhodujú hneď v niekoľkých principiálnych aspektoch „cyrilometodského duchovného dedičstva“, v dôsledku čoho je namieste povedať, že dnes neexistuje v tejto otázke strohý vedecký konsenzus. Skôr naopak, tradičný výklad histórie života „svätých bratov“ oplýva mnohými neznámymi, záhadami a protirečeniami.

Napríklad, okrem bulharskej školy slavistov existovala aj česká škola (spomedzi jej zakladateľov – P.J. Šafárik), zastávajúca v otázke „solúnskych bratov“ názor, že použili pri zostavení hlaholiky len jedno z mnohých regionálnych nárečí staroslovanského jazyka, a že údajne ich bulharskí učenci pri zostavovaní „Života Konštantína“ a „Života Metoda“ (ďalej „Životov“) vychádzali z bulharocentrickosti svojho svetonázoru a náboženskej indoktrinácie. Západoslovanská škola zastáva názor, že Konštantín a Metod použili moravanské nárečie, avšak protirečí to svedectvám, že „solúnski bratia“ už v momente príchodu na Veľkú Moravu mali vyhotovené preklady niektorých kníh Písma. Nie je teda jednoznačne jasné,  aký jazyk poslúžil originálom pre zostavenie hlaholiky a preklad Písma Svätého –  či moravanský, či bulharský alebo solúnsky dialekt „jednotného staroslovanského jazyka“…

Práve s hlaholikou ako prvým slovanským písmom je dnes spojených snáď najviac „bielych dier“… Prakticky absentujú verejne dostupné písomné pamiatky v hlaholike, a tie existujúce sú s dôkladnosťou vlastnou Vatikánskym archívom starostlivo uchovávané v „dôveryhodných“ rukách štátnych a cirkevných inštitúcií, nevynímajúc ani súkromné nadácie a fondy. Naviac prakticky niet špecialistov, ktorí by vedeli verejne vysvetliť, akým spôsobom konkrétne písomné pamiatky, ležiace v osnove literárnej „cyrilometodskej“ tradície (Proglas, Životy…), boli „dešifrované“ a tak implementované do úradne schváleného znenia školských účebníc. Keď autor štúdie svojho času cestoval cez francúzsku Remeš, zastavil sa v tamojšej korunovačnej katedrále francúzskych kráľov, súc uchvátený predovšetkým otvoreným umeleckým stotožnením „francúzskych“ kráľov s kráľmi „starovekej“ Judey na chrámovom portiku.

 

Reims cathedral porticon
Reims cathedral porticon

 

Reims cathedral porticon holy couple
Reims cathedral porticon holy couple

Stupeň identickosti biblickej a stredovekej tematiky, zobrazenej v Remešskom chráme, je vskutku zarážajúci. Naviac je pre nás, hlásiacich sa k „duchovnému dedičstvu a historickému odkazu“, a naše dejiny Remeš dôležitá tým, že sa tam uschovávala hlaholická staroslovanská „Biblia“ , na ktorú skladali sľub les rois de la belle France… Teda, aspoň som si to myslel. Po viacerých neplodných rozhovoroch s miestnymi guides a doinformovaní sa z wifiny lokálnej predajne šampanského (Remeš je v provincii Champagne) sa zistilo, že spomínaná relikvia sa nachádza v miestnom centre Carnegie. Ukázalo sa, že Carnegie Foundation venovala po Prvej svetovej vojne mimoriadne sumy na obnovu Remešskej katedrály (kam sa hrabe parížsky Notre-Dame…!), ktorá utŕžila seriózne škody počas nemeckého bombardovania. A už pred Druhou svetovou vojnou sa preukázateľne hlaholická „Biblia“ (pravdepodobne len vybrané málopočetné knihy Starého Zákona, Evanjeliá, Žalmy a nejaké katechické spisy) nachádzala „v opatere“ spomínanej Foundation. Necítil som sa síce ako Robert Langdon, keď som sa vyzbrojený novou informáciou vydal smerom k rozpoloženej vľavo od katedrály sférickej stavbe, ktorú som si hneď bol oškatuľkoval ako „zjavne a bezalternatívne slobodomurársku“, ale možné očakávania a Fortsetzung dieser herrlichen Geschichte sa čoskoro vyparili, akonáhle som zistil, že napriek „oficiálnym“ otváracím hodinám je na dverách zámka, a celá budova akoby zjavne zanedbaná a ponorená do tieňa stromov. Žiadny zvonček, nič…

Nerobím okolo toho hluk len tak pre nič za nič. Vec sa má tak, že spôsob, akým je nám prezentovaná úloha a význam prvého písma Slovanov v dejinách, je nanajvýš skreslený a vyžaduje už len z pocitu ukrivdenosti v národnom cítení, resp. „duchovnom dedičstve a historickom odkaze“, kardinálnu nápravu. Hovoria nám, že hlaholiku vynašli „solúnski bratia“, písali v nej a prekladali, učili ju svojich učeníkov, ktorí neskôr, po vyhnaní z Moravy do Bulharska, ju prispôsobili ďalším slovanským jazykom. Údajne už zanedlho po misii „solúnskych bratov“, v X. st.n.l. a neskôr po intronizácii Arpádovcov vo „vyspelom stredoveku“ sa hlaholika nepoužívala, súc vytesnená latinčinou, nemčinou a i. Ale na doleuvedenej mape Gottfrieda Hensela „Europa polyglotta“  orientačne zo XVII. storočia jasne vidíme, ako je autorom pri použití lokálnych jazykov a písiem v každej krajine vygravírovaný text miestneho znenia prvých veršov „Otčenáša“.

 

Hensel Europa Polyglotta
Hensel Europa Polyglotta

A veľactený G. Hensel sa bezpochyby pri svojej tvorbe snažil zachytiť jemu súčasné reálie, aby mal jeho výtvor aj reálnu hodnotu. A vidíme, že hlaholika pod názvom Lingua Glagolitica Illyrica bola v XVII. storočí (!!!) rozšírená v celom obrovskom „lingvistickom“ pásme východnej Európy s názvom Illyrico-Sclavonica. Ba čo viac, je dokonca aj dešifrovaná, pričom vidíme, že hlaholika sedemnásteho storočia  obsahuje cca. 3 hlásky-písmená, ktoré majú aktuálny význam aj v ruštine, totiž [:sh] a [:f/ph] a hneď prvé v rade, ponášajúci sa na staroruské „a“ znak… Hneď pod hlaholikou je znázornená etruština, a na mape zachytený jej etnonym na zodpovedajúcom mieste v Taliansku. Naviac si dovolím ešte upriamiť pozornosť čitateľa na hlaholické nápisy na chráme sv. Víta na Pražskom hrade, ktorý sám osebe je neskorostredoveká stavba. Vidíme na týchto príkladoch, že hlaholika bola používaným a dlho jestvovavším (odvážime sa tvrdiť, že predovšetkým na našom území) stredovekým písmom ešte v XVII., možno aj XVIII.storočí), a že zjavne muselo dojsť k nejakej masovej čistke hlaholických dokumentov a písomností, ak dnes nie sú posledné vystavené v každom regionálnom vlastivednom múzeu Slovenska…

Taktiež nie je úplne jasné, akej boli „solúnski bratia“ národnosti, ak môžeme o takej vôbec hovoriť v tých dávnych časoch. Jedni tvrdia, že Konštantín bol Grékom, iní hovoria, že po matke Slovanke bol Slovan a naučil sa v mladosti miestny solúnsky dialekt. Ako to často býva vo svete prechodných pojmov, pravdu majú všetci a nikto. Korenie celej veci dodáva skutočnosť, že podľa serióznych svedectiev samotných byzanstkých cisárov, napr. Konštantína Porfyrogenneta (De administrando imperio) alebo patriarcha Fotia, súčasníka Konštantína, Byzanc (Grécko) toho času alebo už bola značne osídlená Slovanmi, alebo vystavená ich častým výbojom.

Z akéhosi dôvodu väčšina historikov tento fakt ignoruje, nasledujúc v svojej inertnej pedantickosti svojich nemeckých predchodcov, ktorí ešte v XIX. storočí (epocha inštitucionalizácie tradičnej histórie ako vedy) spomínali, že podľa niektorých byzantských kronikárov bol dokonca sám slávny cisár Justinián Slovanom, hoci ihneď nato zatracovali tieto svedectvá ako a priori omylné fantázie dezorientovaných stredovekých historikov. A hoci súčasní akademickí historici veľmi neobľubujú diskutovať na tému možného Konštantínova „Slovanstva“, otázka zostáva otvorená.

V skutočnosti na úsvite stredoveku nemohlo jestvovať Grécko ani Gréci v súčasnom zmysle toho slova. Taktiež bol neznámy termín „Byzanc“. „Byzantská ríša“ v podstate znamená Bis + Antic, čiže „druhá antická“ ríša. Svedčí to o tom, že tento názov bol vymyslený oveľa neskôr, než existoval jej skutočný historický prototyp, pravdepodobne v období XVII. storočia, kedy jezuitskí historici a chronológovia „organizovali“ históriu, častokrát pridávajúc á l’impromptu do originálneho tkaniva skutočných dejín frivolne storočia a tisícročia podľa toho, ako to vyhovovalo ich záujmom a zodpovedalo technologickej úrovni doby, v súlade s teologickou indoktrináciou a matnými chronologickými vedomosťami, zväčša dopĺňanými o „redakčné doplnenia“ (skrátka – svojvoľné fantazírovanie a „historizovanie“ autorov) ich autorov (chronologicko-historická priorita riadenia). Ríša, ktorú dnes voláme Byzantskou, sa volala Rímskou (Romejskou) ríšou a jej hlavné mesto bolo v Konštantínopole-Carihrade-Ríme na Bospore. Toto mesto zohralo kľúčovú úlohu v dejinách ľudstva, a zanechalo stopy v mnohých historických a literárnych prameňoch pod rôznymi názvami. V skutočnosti je dnešný Istabul opísaný v dejinách aj ako Homérova Trója a novozákonný biblický Jeruzalem. Predchádzajúc pokračovanie našej štúdie si dovolíme obrátiť Vašu pozornosť na pozoruhodnú podobizeň vyobrazení Konštantínopolu a Jeruzalema v Norimberskej kronike Hartmanna Schedela.

Schedel Nuremberg chronicle Jerusalem
Schedel Nuremberg chronicle Jerusalem

 

Schedel Nuremberg chronicle Jerusalem
Schedel Nuremberg chronicle Jerusalem

 

Stanislav Slabeycius

Druhú časť článku si môžete prečítať TU

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Smer zvažuje odvolávanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka

0 icon

Bratislava 23. septembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Strana Smer - sociálna demokracia chce iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Poslanci sa na nej majú venovať predaju akcií Východoslovenskej energetiky spoločnosti E.ON od RWE. V tejto súvislosti uvažuje aj nad odvolávaním ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Na…

Lekárka uviedla potraviny, ktoré sú na raňajky najnebezpečnejšie

0 icon

Moskva 23. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Ruská dietologička Inna Kononenková v rozhovore pre ruskú televíznu stanicu Piaty kanál uviedla potraviny, ktorých jedenie na raňajky môže poškodiť zdravie a viesť k obezite Odporučila z ranného jedálnička vylúčiť predovšetkým instantné kaše, pretože prudko zvyšujú úroveň cukru v krvi a vyvolávajú produkciu inzulínu.…

Koronavírus potvrdili u zamestnanca oceliarní U. S. Steel Košice

0 icon

Košice 23. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván, Milan Kapusta)   Pozitívny test na ochorenie COVID-19 zaznamenali v košických oceliarňach U. S. Steel u zamestnanca divízneho závodu Vysoké pece "Dotyčný sa zachoval zodpovedne, pretože len čo pocítil ťažkosti, nešiel do práce a obrátil sa na nadriadených a regionálny úrad verejného zdravotníctva. Tí…

Vrah Johna Lennona objasnil svoj zločin

0 icon

New York 23. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/New York State Department of Corrections)   Mark Chapman, ktorý zavraždil hudobníka Johna Lennona, sa po 40 rokoch ospravedlnil jeho vdove Yoko Ono. Chapman zastrelil Lennona v decembri 1980 v New Yorku pred očami jeho japonskej manželky V auguste vrahovi po 11. raz zamietli žiadosť…

Pellegrini o vysokých číslach Hlasu-SD v prieskumoch: „Nesmie nám to dať krídla, aby sme sa cítili ako pomaly najsilnejšia strana v štáte“

0 icon

Bratislava 23. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podľa bývalého premiéra a zakladateľa novej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho má jeho vznikajúca strana už teraz ambíciu prebrať taktovku lídra opozície. Peter Pellegrini v utorok v poludňajšom rozhovore pre rádio Expres uviedol, že podpora verejnosti, keď sa strana Hlas-SD v posledných prieskumoch veľmi…

Navaľného prepustili z berlínskej kliniky Charité

0 icon

Berlín 23. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Ruského blogera Alexeja Navaľného podľa dostupných informácií prepustili z lôžkového oddelenia berlínskej kliniky Charité. Klinika o tom informovala na sociálnej sieti Klinika informovala na Twitteri o tom, že Navaľného prepustili. "Alexeja Navaľného včera prepustili. Stav pacienta sa dostatočne zlepšil, aby sme ho mohli…

USA zaviedli sankcie proti piatim ľuďom za pomoc Madurovmu režimu

0 icon

Bogota 23. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matias Delacroix)   Vláda USA v utorok oznámila zavedenie sankcií voči piatim osobám, ktoré obviňuje, že venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi pomáhajú "oslabovať demokraciu" pred decembrovými parlamentnými voľbami. Informovala o tom agentúra DPA Sankcie zmrazia aktíva týchto osôb v Spojených štátoch a obyvateľom USA zabránia s nimi…

Zálohovanie plastových fliaš bude povinné od januára 2022

0 icon

Bratislava 23. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek by malo byť spustené v pôvodne stanovenom termíne, teda od 1. januára 2022. Na dnešnom rokovaní to na návrh Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) v rámci novely zákona o odpadoch schválila vláda Zálohovanie plastových fliaš od roku 2022 schválil…

Boli ste v zahraničí? Hygienici môžu požiadať mobilných operátorov o poskytnutie informácií navrátilcov

0 icon

Bratislava 23. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta, SITA-Branislav Bibel)   Hygienici Úradu verejného zdravotníctva SR môžu požiadať mobilných operátorov o poskytnutie informácií o ich klientoch, ktorí prichádzajú na Slovensko z epidemiologicky rizikových, tzv. červených krajín a nesplnili si svoju povinnosť sa prihlásiť Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, ktorého rezort vypracoval…

Slováci môžu cestovať do Spojeného kráľovstva bez obmedzení

0 icon

Bratislava 23. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slováci môžu cestovať do Spojeného kráľovstva bez obmedzení. Informuje o tom ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) na webovej stránke. Rezort diplomacie však zároveň odporúča cestovať do uvedenej krajiny len v nevyhnutných prípadoch Miestne aktuálne opatrenia si nevyžadujú karanténu ani negatívny test na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Nezákonne zavretí do karantény nemusia za ňu platiť, ale majú nesporný nárok na náhradu škody okrem iného i za izoláciu 3333 EUR za 4, resp. 1666 za 2 týždne.

0icon

Viete si predstaviť situáciu, že vrah znásilni a zavraždí rodičom dcéru a potom ich drzo vyzve, aby mu za jeho láskavosť zaplatili? Detailne o tom hovorím vo videu, link ktorého pripájam: https://www.youtube.com/watch?v=X3HKxv9S5VU&feature=youtu.be

Slavěna Vorobelová

Matovičova schizofrénia?

0icon

Trošku si zaspomínajme, čo Matovič vyvádzal, keď sa prevalil škandál s Dankovou plagiátorskou rigoróznou prácou. V skratke, bol v takom pre neho špecifickom tranze, kde mohol dokonale uspokojovať svoje vyšetrovateľské, prokurátorské a sudcovské dopamínové receptory. Matovič svojim svojským populistickým štýlom neustále prilieval olej do ohňa tejto spravodajskej hry rozohranej na diskreditáciu…

Andrej Sablič

Makroekonómia jednou vetou.

0icon

Makroekonómia je špinavá hra nastavená tak, aby v nej vždy vyhrával kapitál nad človekom a virtuálny svet peňazí nad svetom reality, vrátane prírody. Vysvetlenie: Problém nie je v neschopnosti ľudí, ale pravidlách hry. A to je všetko. V Michalovciach 21.9.2020 Andrej Sablič

Peter Švec

Kam kráčaš Slovensko, riadené „obyčajnou“ ľudskou malosťou?

0icon

Psychicky nestabilný a nekompetentný premiér, protištátny nekompetentný prezident, vydierateľný a nedovzdelaný predseda parlamentu, nedozretí a neraz kolaborantskí ministri, neprimerane „obyčajný“ parlament. Do toho nemalá časť voličov, ktorých ľudskú úbohosť, ich závistlivý, zákerný, zlostný, podliacky osobnostný charakter vyjadrujú niektoré z komentárov pod mojimi blogmi typu „bezočivec má vysoký zárobok..., opovažuje sa poberať…

Boris Mesár

Aké sú skryté ciele ilúzie pandémie COVID-19, ktorých splnenie očakávajú jej tvorcovia a majitelia -globalisti a fašistické korporácie ?

0icon

V pozadí tejto ilúzie sa v rýchlom tempe mení spoločnosť ,bez toho aby  to ľudia zameraní na ,,pandémiu“ vôbec registrovali a uvedomovali si ich hrozný dopad na každého z nás , od novorodencov až po dôchodcov . Tu sú niektoré s tých cieľov (veľa cieľov sa prekrýva , to si…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Japonsko začne oficiálne dokumentovať stretnutia s UFO

0 icon

Vyzerá to tak, že Japonsko začína brať stretnutia s UFO vážne. Minister obrany Taro Kono v polovici septembra predstavil nové protokoly o tom, čo robiť, ak sa japonské vojenské sily stretnú s neidentifikovanými lietajúcimi objektmi alebo UFO. Spoločnosť Kono požiadala pracovníkov zodpovedných za ochranu vzdušného priestoru Japonska, aby dokumentovali všetky javy UFO…

Ak by niektoré ryby chceli, mohli by chodiť po zemi

0 icon

Niekedy pred asi 430 miliónmi rokov sa ryby rozhodli vyskúšať chôdzu po zemi a odvtedy svet nikdy nebol rovnaký. Otázka, ako sa to stalo, fascinuje biológov dodnes. Niektoré ryby majú telá vhodné na pohyb po zemi, aj keď väčšina z nich je zjavne príliš lenivá na to, aby to skúsila. V…

Bielkoviny: Životne dôležité živiny

0 icon

Prinášame vám ďalší článok z edície ako funguje jedlo. Tentokrát sa spoločne pozrieme na bielkoviny (proteíny), ktoré sú životne dôležité živiny. Považujeme za dôležité, aby naše a samozrejme aj vaše telá dostávali správnu výživu a regulárne fungovali. Prostredníctvom série článkov o tom, ako funguje jedlo, sa vám snažíme priniesť fakty, o ktorých sa domnievame, že…

Chcete sa dožiť 100-vky? Lekár zverejnil zoznam potravín, ktoré treba jesť každý deň

0 icon

Lekár vymenoval potraviny, ktoré musíte jesť každý deň, aby ste mohli žiť až 100 rokov. Skontrolujte, či sa nachádzajú vo vašej strave. Americký lekár Michael Greger bol v detstve unesený témou výživy. Keď mal 6 rokov, jeho babička mala stanovenú diagnózu - srdcové choroby v poslednej fáze. Staršia žena nesúhlasila s tým,…

Vrak nacistickej vojnovej lode objavili po 80 rokoch

0 icon

Potopené pozostatky nemeckej vojnovej lode, stále vysvätenej hrdzavými symbolmi nacistického režimu, boli objavené pri pobreží Nórska. Vrak lode nedávno objavil štátny prevádzkovateľ nórskej energetickej siete Statnett, ktorý sa nachádza asi 24 kilometrov od pobrežného mesta Kristiansand v južnom Nórsku, v 490 metroch pod hladinou mora. Pozoruhodné je, že sa nachádza len pár metrov…

Vo svete IT

Google Play aktuálne ponúka viac ako 50 platených aplikácií a hier zadarmo. Nájdete si medzi nimi dačo aj Vy?

0 icon

Google Play obsahuje mnoho aplikácií a hier, ale veľká časť z nich je platenou. A práve preto by sme chceli dnes poukázať síce na platený software, avšak ktorý je dočasne dostupný zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 18 aplikácií, z ktorých odporúčame vyskúšať Screenshot Pro 2, ide o pokročilú aplikáciu na vytváranie…

Huawei hlási expanziu. V Rusku chce otvoriť desiatky obchodov

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že Huawei sa aktuálne trápi na západných trhoch ako je USA, či vo veľkej časti Európy. Dôvodom sú sankcie zo strany Američanov, ktoré vo veľkej miere negatívne ovplyvňujú aktuálne najväčšieho výrobcu smartfónov na trhu (pozn. redakcie: niektoré zdroje hovoria, že najväčším predajcom smartfónov je aj naďalej…

Prežili by sme, ak by do Zeme narazil asteroid o veľkosti, ktorý vyhubil dinosaurov? Pozrite sa, čo by sa stalo

0 icon

Pred zhruba 66 miliónmi rokov zasiahol Zem asteroid, ktorý takmer znamenal koniec pre všetok život na planéte. Išlo o asteroid, ktorý vyhladil dinosaurov z povrchu. Čo by sa stalo, ak by podobný asteroid zasiahol našu planétu dnes? Špekuluje sa, že tento asteroid mohol mať v priemere 11 až 15 km,…

Je možné súčasnými technológiami zmraziť a rozmraziť človeka, aby to prežil bez ujmy na zdraví?

0 icon

Je možné zamraziť človeka a následne ho prebrať k životu? Odkiaľ vlastne vedci získali nápad zmrazovania? Hovorí o tom YouTube video používateľa Ridddle. Verte či nie, v tejto oblasti sa vedci inšpirovali prírodou, konkrétnejšie zimným spánkom mnohých zvierat. Keď je vonku zima a zvieratá nemajú dostatok potravín, uložia sa do…

Sondy Voyager sú najdlhšie fungujúcou vesmírnou misiou. Koľko času im ešte ostáva?

0 icon

Už viac ako 40 rokov cestuje dvojica sond Voyager cestovala vesmírom, prinášajúc nám niekoľko fascinujúcich objavov a fotografií z našej Slnečnej sústavy. V roku 2018 sa však dostali za jej hranice a stali sa najďalej letiacimi sondami v dejinách ľudstva. Teraz je ich úlohou cestovať naprieč medzihviezdnym vesmírom a aj…

Armádny Magazín

50 statočných: Putin chce transformovať ruský obranný priemysel novou generáciou manažérov

0 icon

Rusko, 23. september 2020 (AM) - Obranný priemysel v Rusku má osobitné postavenie v ekonomike a národnom priemyselnom prostredí. Nielenže je najväčším priemyselným zamestnávateľom v kraj

V ruskej Tverskej oblasti sa zrútila stíhačka Su-30

0 icon

Rusko, 23. september 2020 (AM) - Stíhacie lietadlo Su-30 havarovalo v ruskej Tverskej oblasti, posádka sa bezpečne katapultovala, na zemi nedošlo k poškodeniu majetku. Informuje o tom tlačová služba Západného vojenského okruhu. "Dvadsiateho druhého sep

Budú Američania stíhačky F-35 dodávať s bleskozvodmi?

0 icon

USA, 23. september 2020 (AM) - NATO: Riziko búrky zabránilo holandským lietadlám F-35 v účasti na operácii Allied Sky. 28. augusta preletelo šesť bombardérov B-52H Stratofortress amerického letectva nad členskými krajinami NATO v rámci operácie "Allied Sky" s cieľom p

Uniknuté dokumenty potvrdzujú ďalší bio terorizmus Pentagonu a jeho vývoj v Gruzínsku

0 icon

Gruzínsko, 23. september 2020 (AM) - Sotva sa západní politickí stratégovia stihli oklepať z odhalenia činnosti amerického vojenského oddelenia v biologickom laboratóriu Pentagónu v Gruzínsku (kedy ich argumenty hovorili o neserióznosti a konšpirácii obvinení ) už bol informačný priestor vyhodený do vzduchu novým úniko

Minister obrany prvý polrok vo funkcii: Naďalej budem presadzovať princípy zodpovednosti a transparentnosti

0 icon

Slovensko, 22. september 2020 (AM) - Verím, že zmeny na ktorých makáme už šesť mesiacov, vidia jednak občania, a to tak, že im je práca vojakov bližšia, sú viac informovaní a s vojakmi prichádzajú častejšie do kontaktu či už cez médiá alebo aj osobne. Na druh

Svetlo sveta

Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

0 icon

Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

0 icon

Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

0 icon

Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

Prečo mal Páter Pio stigmy?

0 icon

Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

Po kázni Kuffu bude musieť vystúpiť vždy Havran

0 icon

Licenčná rady udelila televízii TV Lux sankciu za to, že na Trnavskej novéne pri kázni otca Mariána Kuffu „nezabezpečila informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.“ Toto rozhodnutie je najväčším útokom na náboženské slobody na Slovensku od roku 1989 a som presvedčený, že pošliapava ústavné…

icon FOTO DŇA