CYRIL A METOD – Medzi mýtom a skutočnosťou… 1. časť

Bratislava 1. júla 2016 (HSP/Foto:TASR- Dušan Hein, wikipedia)

 

Prinášame vám štúdiu Stanislava Slabeyciusa, ktorá je akýmsi iným pohľadom a alternatívnym hodnotením všeobecne známych historických faktov obdobia pôsobenia Cyrila a Metoda

Prečo sú „Cyril a Metod“ záhadou slavistiky? Kritická analýza. Ústava SR

Preambula Ústavy Slovenskej republiky hlási: „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, [……………………] teda my, občania Slovenskej republiky…“

Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda
Archívna snímka z prezentácie veľbásne Proglas v rámci Cyrilo-metodských dní 2013 v kostole sv. Cyrila a Metoda

Pamätám si, ako ešte v škole upútali moju pozornosť tieto prvé riadky našej ústavy, odvolávajúce sa na „cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy“… Boli vtedy hlboké deväťdesiate roky, a naši hurá-patrioti aktívne využívali každú príležitosť, aby „upevňovali korene slovenskej štátnosti“ za pomoci širokého ideologicko-historického inventára. Ako každý voľne prebiehajúci spoločenský proces v sociálnom supersystéme malo aj „uvoľnenie fantázie“ na kultúrno-ideologickom poli svoje pozitíva aj negatíva.

Z tých pozitív spomeniem napríklad publikáciu prvej antológie (súhrnného diela) Ľudovíta Štúra práve v roku 1993, po zrode samostatnej SR. Osoba Ľudovíta Štúra, spolu s cyrilo-metodskou tradíciou, sa stali verejne deklarovanou ideovou a koncepčnou osnovou novodobého Slovenska. Ale čudnou zhodou okolností sú práve tieto dva piliere, politicko-duchovné dedičstvo Štúra a „solúnskych bratov“, ich adekvátne a „pozitivistické“ vnímanie (t.j. také, ktoré je schopné konštruktívne ovplyvňovať proces budovania štátnosti a ideových osnov viacnárodnostného slovenského národa) slabo zakotvené v masovom povedomí Slovákov. Nehľadiac na verejne deklarované úsilie o „kultiváciu a zušľachťovanie“ týchto dvoch pilierov, existenciu istej úzko špecializovanej frakcie akademickej obce, ktorá sa výhradne zaoberá týmito témami, netvoria posledné predmet širokého, permanentného verejného diskurzu, unikajú pozornosti prevažnej väčšiny mladej generácie – a to znamená, aj budúcich občanov podliehajúcich ustanoveniam Ústavy SR.

Vypoviem teraz svoj číro osobný názor a prosil by som možných nesúhlasných či zaujatých čitateľov nehnevať sa na mňa – ale odjakživa som mal pocit, že sa práve tieto dva fenomény profanujú, je o nich „veľa rečí, lež málo pochopenia“, že sa v istom zmysle stávajú tým, čo Štúr opisoval v svojom politickom testamente „Slovanstvo a svet budúcnosti“ ako „premieňajúce sa na prázdny obrad, spoločensky tolerované v rámci dodržovania tradícií, ale nemajúce čo povedať a neprehovárajúce do duší svojich farníkov katolícke náboženstvo Západu“. Tým, že sa Štúr a „solúnski bratia“ pomaly premieňajú na permanentnú, no pozbavenú „modernistickej aktualizácie“, istého súčasného drive-u, komponentu spoločenského života, súc zahalené navyše závojom politickej posvätnosti (priame odkazy v Ústave), stávajú sa zároveň nástrojom v rukách politických manipulátorov, ktorých ciele sú bezpochyby na míle vzdialené tomu, o čom pravdepodobne sníval Štúr či kázali „solúnski bratia“. Adekvátnemu masovému pochopeniu celej veľkosti štúrovského odkazu bránila za „císaře pána“ Budapešť, neskôr Praha, keďže Štúr bol všetko, len nie čechoslovakistom a ostro kritizoval svojich českých súčasníkov, vrátane tamojších velikánov obrodeneckého hnutia. Nepriazeň, ktorú k slovenskému „Otcovi národa“ (a otcom je práve on, a nie Ján Hlinka) prechovávali komunisti, ako aj príčina relatívnej „nedostupnosti“ jeho politicko-filozofických traktátov masovému čitateľovi, sa stáva zrejmou, keď si prečítame, čo Štúr tvrdil o ideoloógii Fourriera, Babeufa a Proudhona:

„…Náboženstvo, na vykorenenie ktorého je v skutočnosti orientovaný Západ, nie je ničím iným, než kresťanstvom samotným. Jeho „odpratanie na smetisko dejín“ pateticky predpovedajú socialisti a komunisti, sekty Marxa a ich početní pomocníci…“ (zachycujete analógie s dneškom, kedy sa celá EU nechala vyfotiť vo fake-ovej photoshow, ktorou chceli vyjadriť úctu k Charlie Hebdo – zjavným kresťanofóbom, islamofóbom, bohorúhačom a satanistom? – pozn.aut.)

„…Azda sa od čias kresťanstva zjavilo niečo lepšie, dokonalejšie a čistejšie, než je ľudský vzťah k Bohu a všetkým jeho blížnym?..“

„…Nech by sa akokoľvek komunizmus snažil, predstierajúc nacielenosť na získanie ľudských práv, nemá poňatia o ľudstve, ponižuje ho a, vinou priviazanosti k prakticky neuskutočniteľným projektom, patrí k najdivokejším výmyslom ľudského mozgu…“

A napriek tomu, že politicko-filozofické dedičstvo Štúra bolo nedávno znovuoživené vďaka oslavám 200. výročia jeho narodenia a širokej dostupnosti jeho predtým masovo nepublikovaných prác na internete, zostáva cyrilo-metodská komponenta doteraz nedotknutou, inertnou dogmou, posvätenou autoritou Vatikánu a trnavského arcibiskupstva (viď Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave – pozn. Aut.).

Zároveň ma na preambule našej Ústavy vždy zarážalo (a nechápem, prečo sa to akoby schválne nerozoberá), že sa tam spomína „národ slovenský“. Ani dnes, po 23 rokoch nie je súdržnosť a budúcnosť „slovenského národa“ istá, avšak na rok 1993 to bolo dosť odvážne tvrdenie. Každopádne, učiteľka nám v škole na hodine NOS-ky onehdá zdôraznila, že v predmetnom riadku je napísané „národ slovenský“ namiesto „občania slovenskí“ preto, lebo sa hovorí o väčšinovom obyvateľstve Slovenska „slovenskej národnosti“. Už vtedy ma napadlo, že prečo Preambula našej Ústavy nie je sformulovaná tak, aby vyhovovala a zahŕňala všetkých bez výnimky občanov, nie len tých „slovenskej národnosti“. Obzvlášť, ak práve pôvodne ne-slovenskí (maďarskí, poľskí, rusínski, ruskí, ukrajinskí, českí, rómski) občania nemusia práve byť zástancami „veľkomoravských“ a „cyrilometodských hodnôt“, spomínaných v preambule… Veď jednoducho povedané, na rozdiel od slovenského „etnosu“, ktorý skutočne je majoritným a štátotvorným v našej krajine, existuje pojem slovenský národ, t.j. moderná forma politickej existencie a spolunažívania spoločnosti všetkých bez výnimky občanov Slovenskej republiky, ktorí požívajú jej práva a plnia si svoje občianske povinnosti. V Preambule k slovenskej Ústave však to vyzerá, akoby sa medzi národ mohli rátať len tí, ktorí vyznávajú „veľkomoravské hodnoty“. A pritom stačilo len použiť neutrálne „občania“ SR. Z tohto dôvodu je obsiahnuté v ústave nevyhnutné vysvetliť do konca, aby sme vedeli, aký údel nám možno chystajú duchovní otcovia „veľkomoravského“ rozmeru slovenskej Ústavy. VIAC O POROVNANI ROSSIJSKIJ NAROD / MNOGO NACIONAL’NOSTEJ – ODNA POLITICHESKAJA OBS’CHNOST’ – NAROD.

Z Preambuly nadobúdame dojem, že je písaná akoby pre „slovenských“ Slovákov, ktorých Preambula priamo stotožňuje so slovenským národom, čo je zjavná nadsádzka. Obzvlášť, ak uvážime, že napríklad „maďarskí“ Slováci, takí istí občania SR ako ostatní, svoje „pokresťančenie“ odvodzujú od svätého Štefana a nemajú, aspoň podľa oficiálnej histórie, dôvod prechovávať vrelé city voči Veľkej Morave, ktorej sa ich predkovia zmocnili pri ťažení do Európy, resp. počas „nadobudnutia“ či „získania Vlasti“, ako sa v maďarskej historiografii zvykne označovať príchod starých Maďarov do Karpatskej kotliny. Z pohľadu oficiálnej histórie teda v sebe text preambuly obsahuje zjavné protirečenie – nezodpovedá ideovo-koncepčnej orientácii, takpovediac, „maďarských“ Slovákov, hlásiacich sa k svätoštefanskej tradícii. Tým, že je preambula písaná v mene „slovenských“ Slovákov, vyznávajúcich „svoje slovenské“ – cyrilometodské a veľkomoravské – tradície, je do nášho politického života prinášaný konfliktogénny potenciál, ktorý môže byť v budúcnosti inštrumentalizovaný na privodenie istej futuro-archaizácie regiónu. Preto, ak už naši „otcovia Ústavy“ všetkých občanov SR obligatórne podpisujú pod jednanie a sebaidentifikovanie sa „v zmysle cyrilometodského kultúrneho dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy“, mali by s nami byť do konca úprimní. A ak takí k sebe budeme a otvorene si položíme otázku, čože je to za „historický odkaz a duchovné dedičstvo“, mnohí sa bezpochyby dostanú do rozpakov.

Ba čo viac, jednotlivé pokusy bárs aj najvyšších úradných činiteľov prilákať pozornosť a oživiť ono „dedičstvo“ sú častokrát našimi „slovenskými“ médiami nevyberavo zosmiešňované, znevažované, cielene a bezostyšne diskreditované. Akoby Veľká Morava a kráľ Svätopluk boli niekomu z našich transatlantických patrónov tŕňom v oku.

Ten istý ústavný činiteľ však veľmi obratne apeloval na „veľkomoravský historický odkaz“ v prejave v nitrianskom arcibiskupstve, a v prítomnosti samotného doyena bratislavského diplomatického zboru, pápežského nuncia na Slovensku, hovoril o inštitucionalizovaných vzťahoch s Vatikánom už od 9 st.n.l. Táto problematika je teda nanajvýš politicky háklivá, nebezpečná, ale aj skrývajúca nebývalé perspektívy. Potvrdzuje to aj nedávna návšteva novozvoleného predsedu NR SR A. Danka a podpredsedu B. Bugára u pápeža Františka, a následná vatikánska recepcia pri príležitosti štátneho sviatku SR – dňa svätých Cyrila a Metoda, ktorá sa pre vysokých slovenských hostí konala  už v dvojtýždennom predstihu (!). Navyše Slovenská republika preberá predsedníctvo v EU 1. júla, a 5. júla Slovensko slávi deň sv. Cyrila a Metoda. Ako ukážeme nižšie, sú tieto dve udalosti navzájom prepojené oveľa intenzívnejšie, než sa zdá na prvý pohľad. Predbiehajúc udalosti povieme len, že ide o hru na úrovni symboliky, zrozumiteľnej len tým, ktorí vedia, kto v skutočnosti boli svätí Cyril a Metod. Príbeh o slovanských apoštoloch je totiž najdôležitejším elementom psycho-egregoriálnej matrice, ktorá na konceptuálne-svetonázorovej úrovni stelesňuje „koncepčnú“, t.j. svetonázorovú nadvládu Vatikánu nad Slovenskom a západnými Slovanmi vo všeobecnosti. Skutočnosť, že SR preberá predsedníctvo nad EU práve na pozadí „cyrilo-metodského“ sviatku, môže symbolizovať, že nastávajúca predsednícka krajina EU sa sotva zmôže na samostatnú politiku, keď nie je ideologicky ani historicky „suverénna“, kompetentná ani sebestačná.

Vráťme sa však k ústave… Ak nás už všetkých podpisujú pod „cyrilometodské dedičstvo“ v prakticky treťom riadku Preambuly, asi je vhodné, aby sme ako občania vedeli, o čo sa v skutočnosti jedná. Tak ako sme v minulom roku spoznávali Štúra nielen cez Správy RTVS a fanfáry oficiálnych „spomienkových“ ceremónií na námestiach, ale aj cez čítanie a vnímanie toho, čo tento velikán slovenského národa písal, na čo myslel a čím žil, tak aj v prípade „cyrilometodského duchovného dedičstva“, ktorého 1150. výročie sme si pripomenuli roku 2013, nebude na škodu „trošku rozšíriť svoj horizont chápania“, pretože, ako hovorí jedna ruská múdrosť – „Každý v rámci svojho chápania pracuje pre seba, a v rámci svojho ne-chápania pre toho, kto chápe viac, ako on“…

Keďže sa tunajšia komunita v poslednej dobe zoširoka rozhovorila o neuveriteľnej podobnosti toho, čo sa deje v súčasnom svete, s obrazmi z filmu Matrix, doplním, že ak pod ovládaním, resp. riadením rozumieme štruktúrny/neštruktúrny spôsob vykonávania moci nad konkrétnym spoločenstvom ľudí regionálnej, nadnárodnej a globálnej úrovne, potom moc podľa jej efektivity členíme na tzv. „stupne priority riadenia“:

– vojenské, ekonomické……….štruktúrne/operatívne priority riadenia, t.j. (armáda, ekonomika)……. operatívne, ale v dlhodobom horizonte najmenej účinné;

– neštruktúrne/neoperatívne priority riadenia, t.j. všeobecne uznávaná faktológia vied, náboženstiev, svetských ideológie a technológie, všeobecne uznávaná chronológia a história ľudstva, a nakoniec najsilnejšia úroveň – konceptuálna (čo je dobré a čo zlé…).

Rebríček „priorít riadenia“ teda vyzerá nasledovne:

1. svetonázorovo-koncepčná;

2. historicko-chronologická;

3. faktologicko-metodologická;

4. ekonomicko-finančná;

5. genocidálna (…..);

6. vojenská.

Ako vidíme, história a chronológia sú druhou prioritou riadenia, a preto znenie, výklad a interpretácia našich dejín je jedným z najúčinnejších nástrojov ovládania. V tomto zmysle napríklad nami spomínaný prejav R. Fica v nitrianskom arcibiskupstve v prítomnosti pápežského nuncia má väčší význam, než jeho jednačky s bábkami z NATO.  Rovnako aj Vatikán prostredníctvom svojho zastúpenia na Slovensku a predovšetkým cez monopol nad výkladom histórie (a v nijakej inej oblasti to nie je zreteľnejšie, než v problematike Cyrila a Metoda…) uskutočňuje nad nami a „hlásiacimi sa k cyrilometodskej tradícii“ väčšiu a efektívnejšiu moc, než NATO so všetkými jeho nastrčenými neziskovkami, kyjevskými koláčmi od Nulandovej, Hríbmi a Smatanou a inými fast-food materiálmi rýchlej spotreby. A hoci si to možno väčšina z nás nepripúšťa, práve historické dogmy, s ktorými sme sa zoznámili v škole a vnímali skrz „posvätenú autoritu“ akademických kruhov, v značnej miere formujú našu identitu. Psychológia a identita však podlieha zmenám v čase, a momentálne sme svedkami enormnej energetizácie slovenského informačného poľa rôzneho druhu špekuláciami, navodenia atmosféry podozrievavosti, netolerancie  iných názorov zo strany mainstreamu, na druhej strane však zároveň sa prebúdza k aktívnemu „informačnému pôsobeniu“ širšia internetová obec a slovenský segment siete sa obohacuje o svieže a úprimné info. Môžete mi veriť, že ak by na mňa netlačil čas, neuverejnil by som nasledujúcu štúdiu inak, než v knižnej forme.

História „svätých bratov“ Konštantína (Cyrila) a Metoda vábila rozum a predstavivosť mnohých slovanských mysliteľov a dejateľov národno-obrodeneckého hnutia, myšlienka mala v sebe veľký zjednocovací potenciál, viedla akoby k stredobodu podvedomého stotožnenia sa s akýmsi prehistorickým spoločenstvom jednotného jazyka a jednotnej viery Slovanov.

Je známe, že Konštantín a Metod počas prípravy a výkonu svojej misijnej cesty k Moravanom spolu s učeníkmi preložili Sväté Písmo, údajne zo starogréčtiny do staroslovanského jazyka pomocou hlaholického písma. Údajne práve hlaholika bola prvým písmom Slovanov. Slavisti z rôznych (aj západných krajín) sa však nezhodujú hneď v niekoľkých principiálnych aspektoch „cyrilometodského duchovného dedičstva“, v dôsledku čoho je namieste povedať, že dnes neexistuje v tejto otázke strohý vedecký konsenzus. Skôr naopak, tradičný výklad histórie života „svätých bratov“ oplýva mnohými neznámymi, záhadami a protirečeniami.

Napríklad, okrem bulharskej školy slavistov existovala aj česká škola (spomedzi jej zakladateľov – P.J. Šafárik), zastávajúca v otázke „solúnskych bratov“ názor, že použili pri zostavení hlaholiky len jedno z mnohých regionálnych nárečí staroslovanského jazyka, a že údajne ich bulharskí učenci pri zostavovaní „Života Konštantína“ a „Života Metoda“ (ďalej „Životov“) vychádzali z bulharocentrickosti svojho svetonázoru a náboženskej indoktrinácie. Západoslovanská škola zastáva názor, že Konštantín a Metod použili moravanské nárečie, avšak protirečí to svedectvám, že „solúnski bratia“ už v momente príchodu na Veľkú Moravu mali vyhotovené preklady niektorých kníh Písma. Nie je teda jednoznačne jasné,  aký jazyk poslúžil originálom pre zostavenie hlaholiky a preklad Písma Svätého –  či moravanský, či bulharský alebo solúnsky dialekt „jednotného staroslovanského jazyka“…

Práve s hlaholikou ako prvým slovanským písmom je dnes spojených snáď najviac „bielych dier“… Prakticky absentujú verejne dostupné písomné pamiatky v hlaholike, a tie existujúce sú s dôkladnosťou vlastnou Vatikánskym archívom starostlivo uchovávané v „dôveryhodných“ rukách štátnych a cirkevných inštitúcií, nevynímajúc ani súkromné nadácie a fondy. Naviac prakticky niet špecialistov, ktorí by vedeli verejne vysvetliť, akým spôsobom konkrétne písomné pamiatky, ležiace v osnove literárnej „cyrilometodskej“ tradície (Proglas, Životy…), boli „dešifrované“ a tak implementované do úradne schváleného znenia školských účebníc. Keď autor štúdie svojho času cestoval cez francúzsku Remeš, zastavil sa v tamojšej korunovačnej katedrále francúzskych kráľov, súc uchvátený predovšetkým otvoreným umeleckým stotožnením „francúzskych“ kráľov s kráľmi „starovekej“ Judey na chrámovom portiku.

 

Reims cathedral porticon
Reims cathedral porticon

 

Reims cathedral porticon holy couple
Reims cathedral porticon holy couple

Stupeň identickosti biblickej a stredovekej tematiky, zobrazenej v Remešskom chráme, je vskutku zarážajúci. Naviac je pre nás, hlásiacich sa k „duchovnému dedičstvu a historickému odkazu“, a naše dejiny Remeš dôležitá tým, že sa tam uschovávala hlaholická staroslovanská „Biblia“ , na ktorú skladali sľub les rois de la belle France… Teda, aspoň som si to myslel. Po viacerých neplodných rozhovoroch s miestnymi guides a doinformovaní sa z wifiny lokálnej predajne šampanského (Remeš je v provincii Champagne) sa zistilo, že spomínaná relikvia sa nachádza v miestnom centre Carnegie. Ukázalo sa, že Carnegie Foundation venovala po Prvej svetovej vojne mimoriadne sumy na obnovu Remešskej katedrály (kam sa hrabe parížsky Notre-Dame…!), ktorá utŕžila seriózne škody počas nemeckého bombardovania. A už pred Druhou svetovou vojnou sa preukázateľne hlaholická „Biblia“ (pravdepodobne len vybrané málopočetné knihy Starého Zákona, Evanjeliá, Žalmy a nejaké katechické spisy) nachádzala „v opatere“ spomínanej Foundation. Necítil som sa síce ako Robert Langdon, keď som sa vyzbrojený novou informáciou vydal smerom k rozpoloženej vľavo od katedrály sférickej stavbe, ktorú som si hneď bol oškatuľkoval ako „zjavne a bezalternatívne slobodomurársku“, ale možné očakávania a Fortsetzung dieser herrlichen Geschichte sa čoskoro vyparili, akonáhle som zistil, že napriek „oficiálnym“ otváracím hodinám je na dverách zámka, a celá budova akoby zjavne zanedbaná a ponorená do tieňa stromov. Žiadny zvonček, nič…

Nerobím okolo toho hluk len tak pre nič za nič. Vec sa má tak, že spôsob, akým je nám prezentovaná úloha a význam prvého písma Slovanov v dejinách, je nanajvýš skreslený a vyžaduje už len z pocitu ukrivdenosti v národnom cítení, resp. „duchovnom dedičstve a historickom odkaze“, kardinálnu nápravu. Hovoria nám, že hlaholiku vynašli „solúnski bratia“, písali v nej a prekladali, učili ju svojich učeníkov, ktorí neskôr, po vyhnaní z Moravy do Bulharska, ju prispôsobili ďalším slovanským jazykom. Údajne už zanedlho po misii „solúnskych bratov“, v X. st.n.l. a neskôr po intronizácii Arpádovcov vo „vyspelom stredoveku“ sa hlaholika nepoužívala, súc vytesnená latinčinou, nemčinou a i. Ale na doleuvedenej mape Gottfrieda Hensela „Europa polyglotta“  orientačne zo XVII. storočia jasne vidíme, ako je autorom pri použití lokálnych jazykov a písiem v každej krajine vygravírovaný text miestneho znenia prvých veršov „Otčenáša“.

 

Hensel Europa Polyglotta
Hensel Europa Polyglotta

A veľactený G. Hensel sa bezpochyby pri svojej tvorbe snažil zachytiť jemu súčasné reálie, aby mal jeho výtvor aj reálnu hodnotu. A vidíme, že hlaholika pod názvom Lingua Glagolitica Illyrica bola v XVII. storočí (!!!) rozšírená v celom obrovskom „lingvistickom“ pásme východnej Európy s názvom Illyrico-Sclavonica. Ba čo viac, je dokonca aj dešifrovaná, pričom vidíme, že hlaholika sedemnásteho storočia  obsahuje cca. 3 hlásky-písmená, ktoré majú aktuálny význam aj v ruštine, totiž [:sh] a [:f/ph] a hneď prvé v rade, ponášajúci sa na staroruské „a“ znak… Hneď pod hlaholikou je znázornená etruština, a na mape zachytený jej etnonym na zodpovedajúcom mieste v Taliansku. Naviac si dovolím ešte upriamiť pozornosť čitateľa na hlaholické nápisy na chráme sv. Víta na Pražskom hrade, ktorý sám osebe je neskorostredoveká stavba. Vidíme na týchto príkladoch, že hlaholika bola používaným a dlho jestvovavším (odvážime sa tvrdiť, že predovšetkým na našom území) stredovekým písmom ešte v XVII., možno aj XVIII.storočí), a že zjavne muselo dojsť k nejakej masovej čistke hlaholických dokumentov a písomností, ak dnes nie sú posledné vystavené v každom regionálnom vlastivednom múzeu Slovenska…

Taktiež nie je úplne jasné, akej boli „solúnski bratia“ národnosti, ak môžeme o takej vôbec hovoriť v tých dávnych časoch. Jedni tvrdia, že Konštantín bol Grékom, iní hovoria, že po matke Slovanke bol Slovan a naučil sa v mladosti miestny solúnsky dialekt. Ako to často býva vo svete prechodných pojmov, pravdu majú všetci a nikto. Korenie celej veci dodáva skutočnosť, že podľa serióznych svedectiev samotných byzanstkých cisárov, napr. Konštantína Porfyrogenneta (De administrando imperio) alebo patriarcha Fotia, súčasníka Konštantína, Byzanc (Grécko) toho času alebo už bola značne osídlená Slovanmi, alebo vystavená ich častým výbojom.

Z akéhosi dôvodu väčšina historikov tento fakt ignoruje, nasledujúc v svojej inertnej pedantickosti svojich nemeckých predchodcov, ktorí ešte v XIX. storočí (epocha inštitucionalizácie tradičnej histórie ako vedy) spomínali, že podľa niektorých byzantských kronikárov bol dokonca sám slávny cisár Justinián Slovanom, hoci ihneď nato zatracovali tieto svedectvá ako a priori omylné fantázie dezorientovaných stredovekých historikov. A hoci súčasní akademickí historici veľmi neobľubujú diskutovať na tému možného Konštantínova „Slovanstva“, otázka zostáva otvorená.

V skutočnosti na úsvite stredoveku nemohlo jestvovať Grécko ani Gréci v súčasnom zmysle toho slova. Taktiež bol neznámy termín „Byzanc“. „Byzantská ríša“ v podstate znamená Bis + Antic, čiže „druhá antická“ ríša. Svedčí to o tom, že tento názov bol vymyslený oveľa neskôr, než existoval jej skutočný historický prototyp, pravdepodobne v období XVII. storočia, kedy jezuitskí historici a chronológovia „organizovali“ históriu, častokrát pridávajúc á l’impromptu do originálneho tkaniva skutočných dejín frivolne storočia a tisícročia podľa toho, ako to vyhovovalo ich záujmom a zodpovedalo technologickej úrovni doby, v súlade s teologickou indoktrináciou a matnými chronologickými vedomosťami, zväčša dopĺňanými o „redakčné doplnenia“ (skrátka – svojvoľné fantazírovanie a „historizovanie“ autorov) ich autorov (chronologicko-historická priorita riadenia). Ríša, ktorú dnes voláme Byzantskou, sa volala Rímskou (Romejskou) ríšou a jej hlavné mesto bolo v Konštantínopole-Carihrade-Ríme na Bospore. Toto mesto zohralo kľúčovú úlohu v dejinách ľudstva, a zanechalo stopy v mnohých historických a literárnych prameňoch pod rôznymi názvami. V skutočnosti je dnešný Istabul opísaný v dejinách aj ako Homérova Trója a novozákonný biblický Jeruzalem. Predchádzajúc pokračovanie našej štúdie si dovolíme obrátiť Vašu pozornosť na pozoruhodnú podobizeň vyobrazení Konštantínopolu a Jeruzalema v Norimberskej kronike Hartmanna Schedela.

Schedel Nuremberg chronicle Jerusalem
Schedel Nuremberg chronicle Jerusalem

 

Schedel Nuremberg chronicle Jerusalem
Schedel Nuremberg chronicle Jerusalem

 

Stanislav Slabeycius

Druhú časť článku si môžete prečítať TU

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Šipoš: Koalícia si nebude kupovať hlasy na schválenie rozpočtu

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: Facebook)   Každý jeden poslanec, ktorý vidí masívnu pomoc pre ľudí, musí zahlasovať za rozpočet na budúci rok. V diskusnej relácii televízie Joj Na hrane to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Garantoval, že koalícia nebude kupovať žiadne hlasy na schválenie rozpočtu. Opozičný Smer-SD…

Priama správa od Aleksandara Vučića: “Teroristická spodina, dávajte si pozor…”

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek, Twitter/Balkan Insight)   Aleksandar Vučić sa vyjadril po rozhodnutí Albina Kurtiho vymenovať Nenada Rašića za ministra pre komunity, čo je protiústavné a v rozpore s Bruselskou dohodou, informuje portál B92 Prezident Vučić zopakoval, že vyhlásenie Bruselu je hanebné a že je to to…

Budaj predstavil plány zonácie troch národných parkov

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (TASR/HAP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) predstavil v piatok plány zonácie troch národných parkov - Slovenského krasu, Veľkej Fatry a Polonín. Envirorezort bude o návrhoch zonácií rokovať s dotknutými inštitúciami. Informoval o tom tlačovej konferencii.  

Šeliga posiela odkaz Kollárovi: „Pán predseda, rozpočet pomoci ľuďom máte vo svojich rukách“

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann/SITA/Facebook)   Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) na svojej sociálnej sieti reagoval na výrok predsedu Národnej rady Borisa Kollára, ktorý označil potvrdenie rozpočtu pod podmienkou odmietnutia noviel znižujúcich tresty za vydieranie. Šeliga sa ohradzuje  Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) označil za vydieranie…

Pravda o strašných stratách ukrajinských ozbrojených síl: Kyjev sa trasie pred zradným zásahom Európskej komisie

0 icon

Kyjev 2. decembra 2022 ( TASR/HSP/Foto:TASR/AP )   Príbuzní mŕtvych vojakov žiadajú Zelenského, aby zverejnil osud celých brigád ukrajinskej armády, ale on mlčí. Prečo mlčí, to rozoberajú ruské noviny Komsomoľskaja pravda vo svojom článku A predsa Ursula von der Leyenová svojím výrokom o stotisíc mŕtvych ukrajinských vojakoch, ktorý urobila bez…

Referendum môže byť napriek bojkotu koalície a masmédií úspešné, hovorí prieskum

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Podľa novembrového prieskumu agentúry AKO by na blížiace sa januárové referendum o predčasných voľbách prišlo asi 54,2 percenta občanov. To by bolo viac ako zvyčajne chodí na všetky voľby okrem parlamentných Podľa posledného prieskumu by sa nadchádzajúceho referenda týkajúceho sa predčasných volieb určite…

Mimoriadna schôdza k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde bude vo štvrtok

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa začne vo štvrtok (8. 12.) o 14.00 h. Informoval o tom predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) v piatok po zasadnutí poslaneckého grémia. Hlasovať o návrhu…

Poslanci odobrili správy výborov o činnosti VS a SIS o použití odposluchov

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022(TASR/HSP/Foto: TASR - Martin Baumann )   Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok odobrili viaceré správy výborov. Medzi nimi správy osobitných kontrolných výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) a Vojenského spravodajstva (VS) o stave použitia informačno-technických prostriedkov (ITP) za prvý polrok 2022…

OĽaNO prevzalo myšlienku Fica a robí z nej atómofku. Kam idú všetky tie peniaze?

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto: Pixabay)   Robert Fico už tento rok viac krát povedal, že potrebné financie by sa dali dostať do národného rozpočtu aj bez zvyšovania zadlženia a vždy pri tom spomenul mimoriadny bankový odvod. Kým bola vo vláde SaS, túto tému nebolo možné ani otvoriť. Nehovorilo sa…

Predseda Európskej rady Charles Michel rokoval v Pekingu. Vzťahy medzi Čínou a EÚ sa môžu zlepšiť

0 icon

Peking 2. decembra 2022 (HSP/Globaltimes/Foto:TASR/AP-Ding Lin/Xinhua via AP)   Predseda Európskej rady Charles Michel navštívil 1. decembra Čínu a išlo o prvé oficiálne stretnutie vedúcich predstaviteľov Číny a inštitúcie Európskej únie (EÚ) po 20. národnom kongrese Komunistickej strany Číny. Verejnosť všeobecne zaznamenala, že Michel je po nemeckom kancelárovi Olafovi Scholzovi…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ivan Štubňa

Komunita LGBTI a súčasná koalícia majú jeden spoločný znak – ZVRÁTENOSŤ...

0icon

Odsudzujem akékoľvek násilie, ale  zvlášť ak vzniká následkom ignorancie predstaviteľov štátu alebo napomáhaním štátu násilie konať (podpora vojne na Ukrajine).

Boris Mesár

Skvelé správy z Kyjeva: Zelenskyj žiada návrat Krymu

0icon

Volodymyr Zelenskyj povedal, že pri rokovaniach s Ruskom bude trvať na vrátení Krymu. To znamená, že Rusko bude musieť zničiť nacistickú štátnosť Ukrajiny.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre denník Financial Times uviedol, že nebude uvažovať o žiadnych mierových návrhoch, pokiaľ nebude existovať možnosť "vrátiť Krym Ukrajine"."Ak je niekto pripravený

Erik Majercak

Soros rozpútava Majdan v Číne. Čínske vedenie vyhodilo slniečkárov z vedenia krajiny. Vojna je primárne ale v ekonomike

0icon

Krajina, ktorá neposlúcha je potrestaná. Čínska spoločnosť je majdanizovaná každým dňom. Tu protesty na univerzitách, tu správy ako sa protesty š&ia

Slavěna Vorobelová

Čaputovej „excelentný“ prejav

0icon

Čaputová sa dovalila do Národnej rady SR, aby tam predniesla nesúrodú zlátaninu, ktorou sa snažila popísať súčasný stav Slovenskej republiky cez jej svetonázorovú optiku. Totiž, excelencia Čaputová dokázala dokopy zlátať bujnej&ua

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Jeleň sa pasie v národnom parku Doňana na juhozápade Španielska

Autor: TASR/AP-Bernat Armangue

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Šipoš: Koalícia si nebude kupovať hlasy na schválenie rozpočtu

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: Facebook)   Každý jeden poslanec, ktorý vidí masívnu pomoc pre ľudí, musí zahlasovať za rozpočet na budúci rok. V diskusnej relácii televízie Joj Na hrane to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Garantoval, že koalícia nebude kupovať žiadne hlasy na schválenie rozpočtu. Opozičný Smer-SD…

Priama správa od Aleksandara Vučića: “Teroristická spodina, dávajte si pozor…”

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek, Twitter/Balkan Insight)   Aleksandar Vučić sa vyjadril po rozhodnutí Albina Kurtiho vymenovať Nenada Rašića za ministra pre komunity, čo je protiústavné a v rozpore s Bruselskou dohodou, informuje portál B92 Prezident Vučić zopakoval, že vyhlásenie Bruselu je hanebné a že je to to…

Budaj predstavil plány zonácie troch národných parkov

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (TASR/HAP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) predstavil v piatok plány zonácie troch národných parkov - Slovenského krasu, Veľkej Fatry a Polonín. Envirorezort bude o návrhoch zonácií rokovať s dotknutými inštitúciami. Informoval o tom tlačovej konferencii.  

Šeliga posiela odkaz Kollárovi: „Pán predseda, rozpočet pomoci ľuďom máte vo svojich rukách“

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann/SITA/Facebook)   Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) na svojej sociálnej sieti reagoval na výrok predsedu Národnej rady Borisa Kollára, ktorý označil potvrdenie rozpočtu pod podmienkou odmietnutia noviel znižujúcich tresty za vydieranie. Šeliga sa ohradzuje  Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) označil za vydieranie…

Pravda o strašných stratách ukrajinských ozbrojených síl: Kyjev sa trasie pred zradným zásahom Európskej komisie

0 icon

Kyjev 2. decembra 2022 ( TASR/HSP/Foto:TASR/AP )   Príbuzní mŕtvych vojakov žiadajú Zelenského, aby zverejnil osud celých brigád ukrajinskej armády, ale on mlčí. Prečo mlčí, to rozoberajú ruské noviny Komsomoľskaja pravda vo svojom článku A predsa Ursula von der Leyenová svojím výrokom o stotisíc mŕtvych ukrajinských vojakoch, ktorý urobila bez…

Referendum môže byť napriek bojkotu koalície a masmédií úspešné, hovorí prieskum

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Podľa novembrového prieskumu agentúry AKO by na blížiace sa januárové referendum o predčasných voľbách prišlo asi 54,2 percenta občanov. To by bolo viac ako zvyčajne chodí na všetky voľby okrem parlamentných Podľa posledného prieskumu by sa nadchádzajúceho referenda týkajúceho sa predčasných volieb určite…

Mimoriadna schôdza k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde bude vo štvrtok

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa začne vo štvrtok (8. 12.) o 14.00 h. Informoval o tom predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) v piatok po zasadnutí poslaneckého grémia. Hlasovať o návrhu…

Poslanci odobrili správy výborov o činnosti VS a SIS o použití odposluchov

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022(TASR/HSP/Foto: TASR - Martin Baumann )   Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok odobrili viaceré správy výborov. Medzi nimi správy osobitných kontrolných výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) a Vojenského spravodajstva (VS) o stave použitia informačno-technických prostriedkov (ITP) za prvý polrok 2022…

OĽaNO prevzalo myšlienku Fica a robí z nej atómofku. Kam idú všetky tie peniaze?

0 icon

Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto: Pixabay)   Robert Fico už tento rok viac krát povedal, že potrebné financie by sa dali dostať do národného rozpočtu aj bez zvyšovania zadlženia a vždy pri tom spomenul mimoriadny bankový odvod. Kým bola vo vláde SaS, túto tému nebolo možné ani otvoriť. Nehovorilo sa…

Predseda Európskej rady Charles Michel rokoval v Pekingu. Vzťahy medzi Čínou a EÚ sa môžu zlepšiť

0 icon

Peking 2. decembra 2022 (HSP/Globaltimes/Foto:TASR/AP-Ding Lin/Xinhua via AP)   Predseda Európskej rady Charles Michel navštívil 1. decembra Čínu a išlo o prvé oficiálne stretnutie vedúcich predstaviteľov Číny a inštitúcie Európskej únie (EÚ) po 20. národnom kongrese Komunistickej strany Číny. Verejnosť všeobecne zaznamenala, že Michel je po nemeckom kancelárovi Olafovi Scholzovi…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Komunita LGBTI a súčasná koalícia majú jeden spoločný znak – ZVRÁTENOSŤ...

0icon

Odsudzujem akékoľvek násilie, ale  zvlášť ak vzniká následkom ignorancie predstaviteľov štátu alebo napomáhaním štátu násilie konať (podpora vojne na Ukrajine).

Boris Mesár

Skvelé správy z Kyjeva: Zelenskyj žiada návrat Krymu

0icon

Volodymyr Zelenskyj povedal, že pri rokovaniach s Ruskom bude trvať na vrátení Krymu. To znamená, že Rusko bude musieť zničiť nacistickú štátnosť Ukrajiny.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre denník Financial Times uviedol, že nebude uvažovať o žiadnych mierových návrhoch, pokiaľ nebude existovať možnosť "vrátiť Krym Ukrajine"."Ak je niekto pripravený

Erik Majercak

Soros rozpútava Majdan v Číne. Čínske vedenie vyhodilo slniečkárov z vedenia krajiny. Vojna je primárne ale v ekonomike

0icon

Krajina, ktorá neposlúcha je potrestaná. Čínska spoločnosť je majdanizovaná každým dňom. Tu protesty na univerzitách, tu správy ako sa protesty š&ia

Slavěna Vorobelová

Čaputovej „excelentný“ prejav

0icon

Čaputová sa dovalila do Národnej rady SR, aby tam predniesla nesúrodú zlátaninu, ktorou sa snažila popísať súčasný stav Slovenskej republiky cez jej svetonázorovú optiku. Totiž, excelencia Čaputová dokázala dokopy zlátať bujnej&ua

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

Vášeň v Tebe

Hubku na riad posypte soľou a zalejte octom. Počkajte 10 minút a uvidíte, čo sa stane

0 icon

Toto je skutočný biotop pre baktérie a mikróby. Možno vás to (ne)prekvapí, ale jedným z najšpinavších predmetov, ktoré máte v kuchyni, je hubka na riad. Hubka na riad je nevyhnutnou súčasťou kuchynského vybavenia. Avšak, veľmi rýchlo sa zašpiní. Preto sa považuje za živnú pôdu pre choroboplodné zárodky. Je preto nevyhnutné…

Ako sa dostať do formy pred zimným lyžovaním?

0 icon

Ak si chcete užiť v zime lyžovanie s radosťou, mali by ste začať s kondičnou prípravou už v jeseni. Zhodli sa na tom viacerí skúsení profesionáli. Určite si chcete užiť lyžovanie aj vo vyššej rýchlosti. Preto by ste sa pri zlepšovaní kondície mali zamerať na posilnenie chrbtového a brušného svalstva. Silné by mali byť aj…

Len 9-ročná Róza je už 4-násobnou darkyňou vlasou. Pomáha onkologickým pacientom

0 icon

Tomu sa hovorí vášeň zameraná správnym smerom. Len 9-ročná Róza Kloknerová z Jilhavy už 4-krát venovala svoje vlasy na dobročinné účely. Rózinka ich prvýkrát darovala vo svojich štyroch rokoch 14. júna 2017. Potom znova 3. apríla 2019 a následne 29. júla 2020, informuje portál DobrýDen.

30 rokov od Sám doma 2: Herec lupiča Harryho priznal, že pri natáčaní utrpel vážne popáleniny

0 icon

Už je to 30 rokov, kedy si diváci mohli v kinách pozrieť film Sám doma 2: Stratený v New Yorku. Dnes už 79-ročný herec Joe Pesci, ktorý hral banditu Harryho, pre portál People prezradil, čo sa mu počas natáčania skutočne stalo. Ak ste film videli niekoľkokrát, určite vám v pamäti utkvela scéna, ked

Nechcete ráno používať škrabku na zamrznuté okná? Vyskúšajte jednoduchý trik

0 icon

Zamrznuté okná zvnútra aj zvonku patria počas zimy medzi nočnú moru každého vodiča. Ako zabrániť, aby ste ráno pred odchodom do práce nemuseli čistiť okno auta? Mráz a sneh spôsobujú, že cesty sú šmykľavé, čo sťažuje jazdu. A ak vaše auto nestálo v garáži, v chladných dňoch máte o starosť viac,…

Armádny Magazín

Bitka o Arťomovsk môže byť najbrutálnejším bojom v prebiehajúcej vojne medzi Ukrajinou a Ruskom

0 icon

Ukrajina, 2.december 2022 (AM) – Veľké problémy majú Ozbrojené sily Ukrajiny pri Arťomovsku (DĽR), kde ich dennodenne ostreľujú spojenecké sily. Ruskí vojaci teraz urobili významný pokrok a systematicky ničia pozície ukrajinských ozbrojených síl v tomto smere. Bitka o mesto môže byť najbrutálnejším bojom v prebiehajúcej vojne medzi Ukrajinou a Ruskom. A

Ukrajinských vojenských pilotov pripravujú na stretnutie s neznámymi lietadlami

0 icon

Rusko, 2. december 2022 (AM) – NATO sa vrátilo k dodávkam stíhačiek MiG-29 a F-16 do Kyjeva, ktoré sú v prevádzke v krajinách východnej Európy. Stalo sa tak po tom, čo aliancia uznala „kolosálny účinok“ ruských raketových útokov na ukrajinský energetický sektor. Pomôžu tieto lietadlá Kyjevu chrániť oblohu krajin

Japonský expert hovorí, že konflikt na Ukrajine vypukol 16. februára a začal ho Kyjev

0 icon

Rusko, 2.december 2022 (AM) – Iwa Osaki, v autoritatívnej japonskej publikácii JB Press, napísal dlhý článok, naplnený túžbou ukázať Japoncom, že nie je správne reprezentovať Rusko a V. Putina ako „krvilačných agresorov“, ktorí snívajú o „obnovení Sovietskeho zväzu“ vojnou na úkor území bývalých republík. Totiž takto americké médiá poslušné Američanom reprezentuj

Bojová skupina Wagner ukázala, ako trénuje bojovníkov pre ukrajinskú operáciu. Video

0 icon

Rusko, 2.december 2022 (AM) – Novinárom televízie Russia Today sa podarilo navštíviť základňu Wagner PMC, kde sa školia regrúti spoločnosti na účasť v operácii Na Ukrajine. Videoklip z cvičiska sa teraz aktívne replikuje na telegramových kanáloch.   &nbs

Rusko by malo ísť iránskou cestou modernizácie leteckých zbraní

0 icon

Irán, 2.december 2022 (AM) – Konflikt na Ukrajine odhalil problémy v ruskom systéme budovania ozbrojených síl, keď sa potrebné vzorky niekedy nakupovali v kusových množstvách a míňali sa na zbytočné projekty. Modernizačné programy pre staršie produkty často buď zlyhali, alebo neviedli k zlepšeniu výkonu. Na tomto pozadí kontrastuje Irán, ktorého vojensko-priemyse

TopDesať

Iba 1 z 10 ľudí dokáže nájsť chybu na tomto obrázku. A čo ty?

0 icon

Mnoho z nás má rado rôzne logické hádanky a úlohy. Dnes sme si pre teba pripravili jeden obrázok, na ktorom sa budeš pokúšať nájsť chybu. Budeš musieť preskúmať všetky detaily, aby si sa dopracoval k správnej odpovedi. Ak by ti to nešlo podľa plánov tak nezúfaj, pripravili sme ti aj…

Najtvrdohlavejší obyvatelia sveta, ktorí sa odmietli odsťahovať

0 icon

Dnes si ukážeme fotografie budov, ktorých majitelia sú zrejme tými najtvrdohlavejšími obyvateľmi sveta, pretože sa odmietli odsťahovať zo svojich domov. Všetci milujeme ľudí, ktorí si jednoducho idú za svojimi cieľmi, nenechajú sa šikanovať a ani ovplyvňovať. Postavia sa za seba a svoje práva tvárou tvár všetkým mocným korporáciám a vládam.…

Máš zlý deň? Títo ľudia ti dokážu, že to nie je až také zlé

0 icon

Máš zlý deň? Alebo máš problém sa s takýmito dňami vyrovnať? Nezúfaj, nie si jediný ani posledný. Ľudia sa podeli o svoje nešťastie na internete týmito vtipnými fotografiami. Existujú 2 spôsoby, ako sa môžeme postaviť k našej smole. Môžem sa ňou nechať vytočiť a hnevať sa, alebo ju môžeme prijať…

18 zaujímavostí, ktoré Dubaj premenil na realitu

0 icon

Všetky tieto javy sú pre obyvateľov Dubaja samozrejmosťou. Pre nás sú však niektoré tieto veci nereálne a pripadajú nám, ako vytvorené na počítači alebo natočené v Hollywoode. Dubaj je naozaj krásnym ale zvláštnym miestom. Dnes ti teda prinášame 18 zaujímavostí, ktoré sa v Dubaji stali realitou. Uži si tieto nasledujúce…

Títo ľudia vďaka svojej kreativite dokážu zdolať akúkoľvek výzvu

0 icon

V každom z nás sa ukrýva trocha kreativity. Záleží len od nás, či ju dokážeme naplno ukázať svetu. Títo ľudia sa rozhodli, že vďaka svojej kreativite dokážu zdolať akúkoľvek výzvu. Nečakané výzvy dokážu rýchlo pokaziť náladu, pretože nie každý má rád prekvapenia, kvôli ktorým musí opustiť svoju komfortnú zónu. To…

FOTO DŇA

Jeleň sa pasie v národnom parku Doňana na juhozápade Španielska

Autor: TASR/AP-Bernat Armangue

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali