Čo hovorí dokument „Muža a ženu ich stvoril“ o ideológii gender

Bratislava 20. júla 2019 (HSP/Vatican News/Foto:Screenshot Vatican News)

 

„Muža a ženu ich stvoril“. Pod týmto titulom vydala vo februári tohto roku Kongregácia pre katolícku výchovu metodický dokument o správnom postoji rodičov, vychovávateľov a učiteľov voči ideológii gender, s podtitulom „Pre cestu dialógu o otázke genderu vo výchove“

Ilustračné foto

Priblížme si niektoré dôležité pasáže tohto dokumentu, predstaveného verejnosti začiatkom júna kardinálom Giuseppem Versaldim, prefektom Kongregácie pre katolícku výchovu a sekretárom kongregácie Mons. Angelom Vincenzom Zanim.  Text v rozsahu 30 strán pozostáva z 57 bodov a člení sa do troch častí:  1. Počúvať, 2. Argumentovať, 3. Navrhnúť.

V úvode dokumentu čítame: „Stále viac sa rozširuje vedomie, že sa nachádzame zoči-voči opravdivej výchovnej kríze, osobitne čo sa týka tém citového života a sexuality. V mnohých prípadoch sa zostavujú a predkladajú výchovné procesy, ktoré «šíria koncepcie osoby a života tváriace sa ako neutrálne, ktoré však odrážajú takú antropológiu, ktorá sa protiví viere a správnemu rozumu» (Benedikt XVI., Príhovor členom diplomatického zboru pri Svätej stolici,10. jan. 2011). Antropologická dezorientácia, ktorá široko charakterizuje kultúrnu klímu našich čias istotne prispela k narušeniu štruktúry rodiny prostredníctvom tendencie zotierania rozdielov medzi mužom a ženou, považovaných jednoducho za výsledky kultúrno-historického podmieňovania.“ (č. 1)

„V tomto kontexte sa výchovná misia nachádza pred výzvou, ktorá «sa vynára z rozličných foriem istej ideológie, všeobecne nazývanej gender, ktorá „neguje rozdielnosť a prirodzenú reciprocitu muža a ženy. Projektuje spoločnosť bez pohlavných rozdielov a vyprázdňuje antropologický základ rodiny. Táto ideológia zavádza výchovné projekty a legislatívne smernice, ktoré podporujú osobnú identitu a citovú intimitu radikálne odčlenenú od biologickej diverzity medzi mužom a ženou. Ľudská identita je ponechaná na individualistickú voľbu, ktorú sa môže časom aj meniť“» (Pápež František: Posynod. apošt. exhortácia Amoris laetitia,19. mar. 2016, č. 56)“. (č. 2)

„Zdá sa evidentné, že táto otázka nemôže byť izolovaná od širšieho horizontu výchovy k láske,“ pokračuje úvod dokumentu „Muža a ženu ich stvoril“ a predkladá argumenty s metodológiou spočívajúcou v postupnosti načúvania, uvažovania a navrhovania. Prv než sa pristúpi k takto nastavenej analýze, ujasňuje sa samotný pojem gender, a to nasledovne:

„Keď sa podujímame na cestu dialógu o otázke genderu vo výchove, je nevyhnutné mať na zreteli rozdiely medzi ideológiou gender a rozličnými výskumami o genderi, rozpracovanými na báze humanitných vied. Zatiaľ čo ideológia, ako to eviduje pápež František, si nárokuje «odpovedať na isté, niekedy pochopiteľné túžby», no snaží sa «presadiť ako jediný spôsob zmýšľania, ktorý má určovať aj výchovu detí» (Amoris laetitia, č. 56) a teda zabraňuje stretnutiu, nechýbajú výskumy o genderi (čiže rode), ktoré sa snažia adekvátne prehĺbiť poznanie spôsobu, akým sa v rozličných kultúrach žije sexuálna rozdielnosť medzi mužom a ženou. Práve vo vzťahu k týmito výskumom je možné otvoriť sa pre načúvanie, zvažovanie argumentov a predloženie návrhu.“ (č. 6)

Kongregácia pre katolícku výchovu adresuje svoj dokument „Muža a ženu ich stvoril“ všetkým, ktorí majú dočinenia s výchovou a vzdelávaním: katolíckym školám i tým, ktorí v kresťanskom duchu pôsobia i na iných školách, rodičom, študentom, vedúcim škôl, ďalej biskupom, kňazom, rehoľníkom, cirkevným hnutiam, združeniam a podobne.

 

Prvá časť: Načúvať

V prvej z troch častí, s nadpisom „Načúvať“ je čitateľ pozvaný k postoju založenému na dialógu a načúvaní. „Ide tu predovšetkým o vypočutie si a porozumenie, čo sa udialo za posledné desaťročia. Nástup 20. storočia – s jeho antropologickými víziami – prináša so sebou prvé koncepcie genderu, na jednej strane založené na čisto sociologickej interpretácii pohlavných rozdielností, a na druhej strane na zdôraznení individuálnych slobôd. V polovici storočia sa takto zrodil odnož štúdií, ktorá nástojila na zdôrazňovaní vonkajšej podmienenosti a jej vplyvu na danosti osoby. Pri aplikovaní na sexualitu takéto štúdie  chceli demonštrovať, akoby pohlavná identita mala viac dočinenia so sociálnym výtvorom než s prirodzenými a biologickými skutočnosťami.“ (č. 8)

„Týmto prístupom je spoločné popieranie prvotného daru, ktorý nás predchádza a je konštitutívny pre našu osobnú identitu, vytvárajúc nevyhnutný základ pre každé naše konanie. V medziosobných vzťahoch by to, na čom záleží, boli len city medzi indivíduami, bez ohľadu na pohlavnú rozdielnosť a plodenie života (čiže prokreáciu), ktoré sú označované za irelevantné pri vytváraní rodiny. Prechádza sa od inštitucionálneho modelu rodiny – ktorý má štruktúru a cieľ nezávislé na subjektívnych individuálnych preferenciách manželov – k vízii čisto kontraktualistickej (čiže založenej na dohode) a voluntaristickej.“ (č. 9)

V tejto prvej časti dokumentu nachádzame aj upozornenie na chybu v oddeľovaní pohlavia od rodu:

„V tomto kultúrnom kontexte dobre chápeme, že pohlavie a rod už nie sú synonymami, a teda vzájomne zameniteľnými pojmami, keďže opisujú dve rozličné veci. Pohlavie definuje príslušnosť k jednej z dvoch biologických kategórií pochádzajúcich z pôvodného dvojčlena (diády) – žena a muž. Rod (gender) je však spôsob, ktorým sa v každej kultúre žije rozdiel medzi dvoma pohlaviami. Problém nespočíva v samotnom rozlíšení, ktoré môže byť interpretované správne, ale v oddeľovaní, robení separácie medzi pohlavím a rodom (genderom).“ (č. 11)

V dokumente Kongregácie pre katolícku výchovu sa ešte pred systematickým vyjadrením kritiky voči pochybeniam teórií genderu najprv konštatujú možné styčné body v oblasti dobrých úmyslov. Týka sa to najmä boja proti nespravodlivej diskriminácii. V tejto oblasti sa uznávajú „oneskorenia a nedostatky“: „Nemožno totiž poprieť, že v priebehu storočí sa objavovali formy nespravodlivého podriadenosti, ktoré smutne poznačili dejiny, a ktoré mali vplyv aj v rámci Cirkvi. To sa prejavilo v strnulosti a fixácii, ktoré oneskorili potrebnú a progresívnu inkulturáciu rýdzeho posolstva, ktorým Ježiš ohlasoval rovnakú dôstojnosť muža a ženy, aj s obžalobou istého mužského šovinizmu viac-menej maskovaného náboženskými dôvodmi.“ (č. 15)

Spoločným bodom je aj požiadavka „rešpektovania každej osoby v jej osobitnej a odlišnej situácii, aby sa nikto z dôvodu svojej osobnej situácie (hendikep, rasa, náboženstvo, afektívne tendencie, …) nestal predmetom šikanovania, násilia, urážok a nespravodlivej diskriminácie“. (č. 16)

Ďalším spoločným bodom je potreba docenenia ženskosti s jej osobitnými schopnosťami celostného vnímania reality, obetavosť pre dobro ľudských vzťahov, zvlášť v prospech slabších a bezbranných, čím ženy uskutočňujú „nesmierne hodnotné formy citového, kultúrneho a duchovného materstva“. (č. 18)

Po konštatovaní týchto niekoľkých bodov dokument Kongregácie pre katolícku výchovu vyjadruje kritiku chýb spomenutých teórií a ideologických prvkov v ich aplikovaní. Veľmi jasne sa vyjadruje sa proti genderovej ideológii, keď píše:

„Východiskové predpoklady spomínaných teórií sú pripísateľné antropologickému dualizmu:separácii medzi telom zredukovaným na inertnú matériu a vôľou, ktorá sa stáva absolútnou, manipulujúc telo podľa svojej ľubovôle. Tento fyzicizmus a voluntarizmus dávajú priestor relativizmu, kde je všetko rovnocenné a bez rozdielu, bez poriadku a cieľa. Všetky tieto teórie, od ich umiernených foriem až po tie najradikálnejšie, tvrdia, že rod (gender) je v konečnom dôsledku dôležitejší než pohlavie. To na prvom mieste určuje kultúrnu a ideologickú revolúciu v relativistickom horizonte, a na druhom mieste právnu revolúciu, pretože tieto inštancie podporujú špecifické individuálne a spoločenské práva.“ (č. 20)

„V skutočnosti dochádza k tomu, že obrana rozličných identít sa častokrát presadzuje vyhlasovaním ich za vzájomne kompletne indiferentné, a tak sa de facto neguje ich významnosť. To naberá osobitný význam vo veci pohlavnej odlišnosti: často totiž všeobecný pojem „nediskriminácie“ ukrýva ideológiu, ktorá neguje prirodzenú rozdielnosť a vzájomnú reciprocitu medzi mužom a ženou.“

Dokument kongregácie to vyjadruje citovaním slov samotného pápeža Františka, ktorý v prejave adresovanom Generálneho zhromaždenia Pápežskej akadémie pre život  uviedol:

«Namiesto toho, aby sa čelilo negatívnym interpretáciám sexuálnej rozdielnosti, ktoré ubíjajú jej nezvratný význam pre ľudskú dôstojnosť, sa chce v skutočnosti táto rozdielnosť vymazať, navrhujúc techniky a praktiky, ktoré ju urobia nepodstatnou, irelevantnou pre vývin osoby a pre ľudské vzťahy. Ale utópia „neutra“ odstraňuje súčasne ľudskú dôstojnosť založenia na pohlavnej odlišnosti, ako aj osobný charakter plodivého odovzdávania života» (Pápež František, Príhovor Pápež. akad. pre život, b. 3). Takýmto spôsobom sa vyprázdňuje antropologický základ rodiny.“ (č. 21)

Prvú časť s názvom „Počúvať“ uzatvára upozornenie na snahy o ideologizáciu výchovy a legislatívy:

„Táto ideológia zavádza výchovné programy a legislatívne usmernenia, ktoré podporujú osobnú identitu a citovú intimitu ako radikálne vyviazané z biologickej rozdielnosti medzi mužom a ženou. Identita človeka sa zveruje individualistickej voľbe, aj premenlivej v čase, čo je prejavom dnes dosť rozšíreného spôsobu myslenia a konania, ktorý si pletie «skutočnú slobodu s myšlienkou, že každý môže súdiť, ako sa mu zachce, akoby popri jednotlivcoch neexistovali pravdy, hodnoty a princípy, podľa ktorých sa orientujeme; akoby všetko bolo rovnaké a všetko muselo byť dovolené» (Amoris laetitia, č. 34).“ (č. 22)

 

Druhá časť: Argumentovať

V druhej časti dokumentu s názvom „Argumentovať“ predkladá Kongregácia pre katolícku výchovu racionálne dôvody vo svetle zdravého rozumu. Poukazuje na význam a hodnotu ľudského tela v duchu myšlienok, ktoré nachádzame aj v encyklike Veritatis splendor sv. Jána Pavla II.

„Telo je subjektivitou, ktorá komunikuje identitu bytia. V tomto svetle sa chápe údaj biologických a lekárskych vied, podľa ktorého je „pohlavný dimorfizmus“ (čiže pohlavná rozdielnosť medzi mužou a ženou) dokázaná vedami, ako napr. genetikou, endokrinológiou a neurológiou. Z genetického pohľadu bunky muža (ktoré obsahujú chromozómy XY) sú odlišné od buniek ženy (u ktorých je ekvivalantom XX) už od počatia. Okrem toho, v prípade pohlavnej nejasnosti je to medicína, ktorá zasiahne terapiou. V týchto špecifických situáciách nejde o nejaké arbitrárne rozhodnutia, ktoré by robili rodičia alebo spoločnosť, ale zasahuje tu lekárska veda za účelom liečby, to znamená konajúc čím menej invazívnym spôsobom na základe objektívnych parametrov, aby explicitne určila konštitutívnu identitu.“ (č. 24)

„Proces identifikácie sa sťažuje fiktívnou konštrukciou akéhosi „neutrálneho rodu“ alebo „tretieho rodu“. Takýmto spôsobom sa zatieňuje sexualita ako štruktúrne určujúca mužskú a ženskú identitu. Pokusy prekonať konštitutívnu rozdielnosť muža a ženy, ako k tomu dochádza pri intersexualite a pri tzv. „transgender“, privádza k mužsko-ženskej nejednoznačnosti, ktorá predpokladá rozporuplnosť v tej pohlavnej rozdielnosti, ktorú má v úmysle popierať alebo prekonať. Toto lavírovanie medzi mužom a ženou sa stáva napokon čisto „provokačným“ exponovaním sa proti tzv. „tradičným schémam“, ktoré si neuvedomuje utrpenie tých, ktorí zažívajú stav neurčitosti. Koncepcia tohto druhu sa snaží zrušiť prirodzenosť (t.j. všetko  to, čo sme dostali ako základ predchádzajúci naše bytie a akékoľvek naše konanie vo svete), avšak prirodzenosť sa tým implicitne nanovo potvrdzuje.“ (č. 25)

Po tomto konštatovaní dokument „Ako muža a ženu ich stvoril“ predkladá filozoficky ľudskú identitu ako založenú na mužsko-ženskej diferencii jednak pojmami grécko-latinskej tradície (esencia, osoba), ako aj pojmami hermeneuticko-fenomenologickej tradície, kde sa pohlavná komplementarita interpretuje v symbolickom a metaforickom kľúči:

„Pohlavná rozdielnosť konštituuje vzťahovo osobnú identitu jednak v horizontálnom zmysle (ako dvojčlen: muž-žena), ako aj v zmysle vertikálnom (trojčlen: muž-žena-Boh), rovnako v interpersonálnej oblasti žena-muž (ja-ty), ako aj v rodinnom vzťahu (ty-ja-my).“ (č. 26)

„V rodine konfrontácia s matkou a s otcom pomáha dieťaťu pri vytváraní si vlastnej pohlavnej identity resp. rozdielnosti. Psychoanalytické teórie ukazujú tripolárnu hodnotu vzťahu rodičia-dieťa, nástojac na tom, že pohlavná identita sa naplno dostáva na povrch len v súčinnej konfrontácii pohlavnej diferenciácie.“ (č. 27)

Napokon dokument Kongregácie pre katolícku výchovu poukazuje na aspekty ideológie gender vo veci plodenia nového života:

„Fyziologická komplementárnosť, založená na pohlavnej rozdielnosti, zaisťuje nevyhnutné podmienky pre prokreáciu (plodenie nového života). Na druhej strane, využitie reprodukčných technológií síce umožňuje splodenie jednému z partnerov rovnakopohlavného páru cez „oplodnenie in vitro“ (umelé oplodnenie) a cez „surogátne materstvo“ (prenájom maternice), ale používanie technológií nie je ekvivalentné s prirodzeným počatím, pretože zahŕňa manipuláciu s ľudskými embryami, trieštenie rodičovstva, účelové využívanie a/alebo komercializáciu ľudského tela, a tiež znižovanie dieťaťa na predmet vedeckej technológie.“ (č. 28)

Kongregácia pre katolícku výchovu v tomto bode odkazuje aj na inštrukciu Donum vitae z roku 1987 (č. 4), vydaný Kongregáciou pre náuku viery. Druhú časť dokumentu „Muža a ženu ich stvoril“ venovanú racionálnej argumentácii, uzatvára pripomenutím dôležitosti rozšírenia perspektívy rozumu o transcendentný rozmer. Cituje pri tom aj slová Benedikta XVI. z roku 2008 pri stretnutí s univerzitnými učiteľmi:

„Dialóg medzi vierou a rozumom, «ak sa nechce zredukovať na neplodné intelektuálne cvičenie, musí vychádzať z aktuálnej konkrétnej situácie človeka, a vyvinúť k nej reflexiu, ktorá pojme jej ontologicko-metafyzickú pravdu» (Benedikt XVI., Príhovor VI. sympóziu univerzitných učiteľov, 7. júna 2008). V tejto dimenzii má svoje miesto evanjelizačné poslanie Cirkvi ohľadom muža a ženy.“ (č. 29)

 

Tretia časť: Navrhnúť

Záverečná kapitola s nadpisom „Navrhnúť“ je zameraná na koncepčné návrhy pre rodinu, školu, spoločnosť a tých, čo sú zodpovední za prípravu učiteľov a formátorov. Prvým z nich je ujasnenie si antropológie, čiže odpovede na otázku „Čo je človek“, a to vo svetle kresťanstva.

„Bez uspokojivého ujasnenia si antropológie, na ktorej sa zakladá význam sexuality a afektivity nie je možné korektným spôsobom usporiadať výchovný proces zodpovedajúci prirodzenosti človeka ako osoby, s cieľom zorientovať ho k plnému uskutočneniu svojej pohlavnej identity v kontexte povolania k sebadarovaniu. A prvým krokom v tomto antropologickom vyjasnení spočíva v uznaní, že «aj človek vlastní prirodzenosť, ktorú musí rešpektovať a s ktorou nemôže manipulovať podľa ľubovôle» (Benedikt XVI., Príhovor v Reichstagu v Berlíne, 22. sept. 2011). A toto je ťažiskovým bodom tej ekológie človeka, ktorá sa odvíja od «uznania osobitnej dôstojnosti ľudskej bytosti» a od nevyhnutného vzťahu jeho života «s mravným zákonom vpísaným v jeho vlastnej prirodzenosti» (Pápež František, Encyklika Laudato si´, č. 144-145).“ (č. 30)

„Kresťanská antropológia má svoje korene v rozprávaní o počiatkoch, ako ho podáva Kniha Genezis, kde sa píše, že «Boh stvoril človeka na svoj obraz, […] muža a ženu ich stvoril» (Gn 1,27). V týchto slovách je jadro nielen stvorenia, ale aj životodarného vzťahu medzi mužom a ženou, ktorý ich stavia do dôvernej jednoty Bohom. „Ja“ a „ten iný než ja“ sa dopĺňajú podľa ich špecifických identít a stretávajú sa v tom, čo konštituuje dynamiku reciprocity, udržiavanú Stvoriteľom a odvodenú od neho.“ (č. 31)

„Ľudskú prirodzenosť – presahujúc každý fyzicizmus či naturalizmus – treba pochopiť vo svetle jednoty duše a tela, «v jednote jeho tak duchovných, ako aj biologických sklonov i iných špecifických zvláštností nevyhnutných na dosiahnutie jeho konečného cieľa» (Ján Pavol II., Encyklika Veritatis splendor, č. 50).“ (č. 32)

„Je nevyhnutné zdôrazniť metafyzický koreň pohlavnej rozdielnosti: muž a žena sú totiž dve modality, v ktorých sa vyjadruje a realizuje ontologická realita ľudskej osoby. Toto je antropologická odpoveď na popieranie duality muža a ženy, z ktorej sa tvorí rodina. Odmietnutie takejto duality nielen že potiera predstavu stvorenia, ale dizajnuje akúsi abstraktnú osobu, «ktorá si potom sama autonómne niečo zvolí ako svoju prirodzenosť. Muž a žena sa spochybňujú v ich požiadavke ako stvorení vo formách ľudskej bytosti, ktoré sa navzájom integrujú. Ak ale nejestvuje dualita muža a ženy ako danosť stvorenia, potom viac nejestvuje ani rodina ako skutočnosť predurčená stvorením. Ale v takom prípade aj potomstvo stratilo miesto, ktoré mu doteraz prislúchalo a osobitnú dôstojnosť, ktorá je mu vlastná» (Benedikt XVI., Príhovor Rímskej kúrii, 21. dec. 2012). (č. 34)

„V tejto perspektíve, vychovávať k sexualite a citovosti znamená naučiť sa «s vytrvalosťou a dôslednosťou, […] aký je význam tela» (Amoris laetitia, č. 151) v celej pôvodnej pravde o mužskosti a ženskosti; znamená to teda «naučiť sa prijať vlastné telo, starať sa oň a rešpektovať jeho význam […]. Aj vážiť si vlastné telo v jeho ženskosti alebo mužskosti je potrebné na uznanie seba samých pri stretnutí s druhými, ktorí sa líšia […] a navzájom sa obohacovať» (Laudato si´, č. 155).“ (č. 35)

„Rodina je «antropologická skutočnosť, a v dôsledku toho skutočnosťou sociálnou, kultúrnou», v opačnom prípade «posudzovať ju pojmami ideologickej povahy, ktoré majú silu iba v určitom momente dejín a potom upadajú» (Pápež František, Príhovor medzinárodnému kolokviu o komplementárnosti muža a ženy, 17. nov. 2014) znamená zradiť jej hodnotu.“ (č. 36)

„Citová výchova potrebuje adekvátny a uvážený jazyk. Na prvom mieste si táto výchova vyžaduje mať na zreteli, že deti a mladí ľudia ešte nedosiahli plnú zrelosť a so záujmom sa púšťajú do objavovania života. Preto je nevyhnutné pomôcť žiakom k rozvíjaniu si «kritického úsudku vzhľadom na inváziu ponúk, na pornografiu bez kontroly a neúnosný prebytok stimulov, ktoré môžu sexualitu zmrzačiť» (Amoris laetitia, č. 281). Zoči-voči bombardovaniu dvojzmyslenými a vágnymi posolstvami – čoho výsledkom je emocionálna dezorientácia a prekážka v psychologicko-vzťahovej zrelosti – «je potrebné pomôcť im rozpoznať a vyhľadávať pozitívne vplyvy a zároveň zachovať odstup od všetkého, čo deformuje ich schopnosť milovať» (tamtiež). (č. 42)

„Vo výchovnom procese nemôže chýbať ucelený pohľad na aktuálnu spoločnosť. Transformácia medziosobných a sociálnych vzťahov «často mávala „zástavou slobody“, ale v skutočnosti priniesla duchovnú i materiálnu devastáciu nespočetným ľudským bytostiam, zvlášť tým zraniteľnejším. Je stále zrejmejšie, že úpadok kultúry manželstva sa spája s nárastom chudoby a radom mnohých iných sociálnych problémov, ktoré zasahujú v neúmernom pomere ženy, deti a starých ľudí. A sú to zakaždým oni, kto viac trpí v tejto kríze» (Pápež František, Príhovor medzinárodnému kolokviu o komplementárnosti muža a ženy, 17. nov. 2014). (č. 43)

„Z týchto dôvodov rodinu nemožno ponechať samú voči tejto výchovnej výzve. Zo svojej strany Cirkev naďalej ponúka oporu rodinám a mladým ľuďom v spoločenstvách, ktoré sú otvorené a pohostinné. Škola a miestne spoločenstvá sú zvlášť povolané plniť veľké poslanie, hoci aj nenahrádzajú rodičov, ale sú voči nim komplementárne (dopĺňajúce). Závažná naliehavosť výchovno-vzdelávacej výzvy môže dnes predstavovať silný stimul k obnove výchovného spojenectva medzi rodinou, školou a spoločnosťou.“ (č. 44)

„S výhľadom tohto spojenectva sa musí výchovná činnosť držať princípu subsidiarity. «Každý iný účastník výchovného procesu môže konať jedine v mene rodičov, s ich súhlasom a do určitej miery dokonca s ich poverením» (Ján Pavol II., List rodinám Gratissimum sane, č. 16, 2. feb. 1994). Spoločným postupovaním môžu rodina, škola a spoločnosť sformovať procesy výchovy k citovosti a sexualite zamerané na úctu k telu druhého a na rešpektovanie časov vlastného pohlavného a citového dozrievania, berúc ohľad na fyziologické a psychologické špecifiká, ako aj na fázy rastu a neurokognitívneho dozrievania dievčat a chlapcov, aby ich takto sprevádzali v ich raste zdravým a zodpovedným spôsobom.“ (č. 46)

Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu „Ako muža a ženu ich stvoril“ kladie v tejto súvislosti dôraz na kvalitu formátorov – učiteľov a vychovávateľov, ktorí potrebujú adekvátnu prípravu ohľadom viacerých aspektov rodovej, čiže genderovej otázky, potrebujú poznať zákony i návrhy, o ktorých sa vedie diskusia v danej krajine, a to za pomoci kvalifikovaných osôb. Univerzitným inštitúciám a výskumným centrám je preto adresovaná výzva poskytovať im v tom svoju službu v rámci celoživotného vzdelávania.

„Dnes  mnohé legislatívy uznávajú autonómiu a slobodu vzdelávania. V tejto oblasti majú školy príležitosť spolupracovať s katolíckymi inštitúciami vyššieho vzdelávania pri prehlbovaní sa v v rôznych aspektoch sexuálnej výchovy aj za účelom tvorby pomôcok, výchovných sprievodcov a didaktických príručiek vychádzajúcich z kresťanskej vízie človeka. V tomto zmysle môžu pedagógovia a učitelia didaktiky, ako aj odborníci na detskú a adolescentskú literatúru prispieť k ponuke inovatívnych a kreatívnych prostriedkov na upevňovanie integrálnej výchovy osoby už od útleho detstva, zoči-voči čiastkovým a skresleným víziám.“ (č. 51)

V záverečnom zhrnutí dokument kladie oproti ideologizujúcim prístupom cestu dialógu, ktorý počúva, argumentuje a navrhuje. Formátori majú voči svojim zverencom „fascinujúcu výchovnú misiu «naučiť ich ceste k rozličným vyjadreniam lásky, k vzájomnej starostlivosti, k rešpektujúcej nežnosti, k bohatej, zmysluplnej komunikácii. Toto všetko človeka pripravuje na integrálne a ušľachtilé sebadarovanie, ktoré – po prijatí verejného záväzku – bude vyjadrené v darovaní tiel. Sexuálne spojenie v manželstve sa tak bude javiť ako znak úplného záväzku, obohatený celým predchádzajúcim napredovaním» (Amoris laetitia, č. 283). (č. 54)

„Tejto kultúre dialógu neprotirečí ani legitímna ašpirácia katolíckych škôl udržiavať si svoju víziu ľudskej sexuality, aby slúžili slobode rodín môcť založiť výchovu svojich detí na integrálnej antropológii, schopnej zladiť všetky rozmery, konštituujúce identitu – fyzický, psychologický i duchovný. Demokratický štát totiž nemôže obmedziť výchovnú ponuku na nejaké unifikované myslenie, zvlášť v takej delikátnej oblasti, ktorá sa týka základnej vízie ľudskej prirodzenosti a prirodzeného práva zo strany rodičov na slobodnú voľbu vo veci výchovy, vždy podľa dôstojnosti ľudskej osoby. Každá školská inštitúcia sa teda musí vybaviť organizačnými prostriedkami a didaktickými programami, ktoré umožnia konkrétnu realizáciu tohto práva rodičov. Takto sa kresťanský pedagogický návrh konkretizuje ako solídna odpoveď na antropológie fragmentácie a provizória.“ (č. 55)

Toľko záverečná časť dokumentu Kongregácie pre náuku viery „Ako muža a ženu ich stvoril“ s podtitulom „Pre cestu dialógu o otázke genderu vo výchove“. Text podpísaný kardinálom Giuseppem Versaldim, prefektom Kongregácie pre katolícku výchovu a sekretárom kongregácie Mons. Angelom Vincenzom Zanim nesie dátum 2. februára 2019.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Murray so Salisburym vypadli vo štvrťfinále štvorhry

0 icon

Tokio 28. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Britský tenista Andy Murray nedosiahne v Tokiu na svoju tretiu zlatú olympijskú medailu. S krajanom Joeom Salisburym prehrali v stredu vo štvrťfinále štvorhry s chorvátskym párom Marin Čilič, Ivan Dodig 6:4, 6:7 (2) a 7:10 Murray a Salisbury nevyužili v druhom sete náskok…

V Ženeve sa začalo prvé kolo rokovaní USA a Ruska o strategickej stabilite

0 icon

Ženeva 28. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Phoenix TV)   Diplomatické delegácie Ruska a Spojených štátov začali v stredu ráno v Ženeve prvé kolo rokovaní o strategickej stabilite. Informovala o tom agentúra AFP. Cieľom stretnutia je stabilizovanie vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom. Rokovania sa odohrávajú za zatvorenými dverami Na obnovení rozhovorov, ktorých cieľom…

Variant delta v Dánsku zistili u pätiny držiteľov covid pasov

0 icon

Dánsko 28. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dánsky štátny ústav pre kontrolu liečiv (SSI) varoval, že viac ako pätina nového delta variantu koronavírusu zistili u očkovaných Dánov, ktorí dostali takzvaný koronavírusový pas. Vzhľadom na nové okolnosti by pravidlá pre platnosť pasu mali byť zmenené, tvrdili odborníci 22 percent infikovaných variantom…

„Ako vidia loptičku?“ Grécky komentátor dostal padáka za rasistickú poznámku na adresu športovcov z Kórejskej republiky

0 icon

Atíny 28. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Kin Cheung) " Na snímke reprezentant z Kórejskej republiky Džeoung Joung-sikSkúsený komentátor televízie ERT sa previnil počas duelu v stolnom tenise, v ktorom Džeoung Joung-sik zdolal Gréka Panagiotisa Gionisa. Grék v súboji viedol 1:0 aj 2:1 na sety, napokon súperovi podľahol 2:4. Karmiris o zručnostiach kórejských…

Djokovič sa suverénne prebojoval do štvrťfinále dvojhry

0 icon

Tokio 28. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky,Seth Wenig)    Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do štvrťfinále dvojhry na OH v Tokiu. Najvyššie nasadený hráč si v osemfinále poradil so šestnástkou podujatia Alejandrom Davidovichom Fokinom zo Španielska hladko v dvoch setoch 6:3 a 6:1 Zverenec slovenského kouča Mariána Vajdu odvrátil v…

Účinnosť vakcíny pred nákazou covidom je len 39 percent, ukazujú dáta z Izraela. Kompetentní hovoria už o potrebe tretej dávky. Prípady nákazy v krajine pribúdajú, situácia nie je ideálna ani v nemocniciach

0 icon

Bratislava 28. júla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Tsafrir Abayov)   Izraelské zdravotnícke úrady registrujú pokles účinnosti vakcíny od firiem Pfizer a BioNTech, ochrana pred nákazou koronavírusom sa teraz pohybuje okolo 39 percent. Podľa štúdie ale ochrana ostáva pomerne vysoká proti závažnému priebehu a tiež proti hospitalizácii Izrael patrí medzi najzaočkovanejšie krajiny. Plne zaočkovaných…

Pri zrážkach na hraniciach zomreli traja arménski vojaci

0 icon

Jerevan 28. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Traja arménski vojaci zomreli a ďalší dvaja boli zranení počas zrážok s azerbajdžanskou armádou na hraniciach medzi dvomi postsovietskymi krajinami, ktoré sú už desaťročia v ozbrojenom konflikte o región Náhorný Karabach. Informovalo o tom v stredu arménske ministerstvo obrany. Azerbajdžanský rezort obrany uviedol,…

Súčasná vyhláška hygienikov ostáva aj napriek rozhodnutiu súdu zatiaľ v platnosti

0 icon

Bratislava 28. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Do momentu zverejnenia uznesenia Ústavného súdu SR (ÚS SR) z utorka 27. júla v zbierke zákonov je stále platná súčasná vyhláška o režime na hraniciach. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) Daša Račková „Prosíme občanov, aby…

Danko: „Teraz prezidentku ochrana ľudských práv a názor ÚS nezaujímajú.“ Suja z Republiky kritizuje Kollára, ktorý sa podľa neho zachoval ako „drahá nevesta“

0 icon

Bratislava 28. júla 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opoziční politici sa kriticky vyjadrujú k rýchlemu kroku prezidentky SR Zuzana Čaputovej, ktorý bez váhania podpísala vládny zákon umožňujúci zvýhodňovanie očkovaných osôb. Prezidentka nedávno pri otázke referenda, ktoré v petícii žiadalo 600-tisíc ľudí, dlho váhala a celú vec poslala preskúmať na Ústavný súd.…

Poslanci OĽANO sa postavili za menšiny a komunity, do parlamentu predložili návrh uznesenia

0 icon

Bratislava 28. júla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Skupina poslancov hnutia OĽANO doručila do podateľne NR SR návrh uznesenia na podporu menšín a komunít žijúcich na Slovensku. Dôvodom sú viaceré verbálne aj legislatívne pokusy obmedzovať práva a slobody rôznych skupín občanov Aj keď legislatívne návrhy neboli úspešné, pre viaceré menšiny a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Erik Majercak

Je prezident USA dement? USA sa pomaly rozpadajú. Mainstreamové Fox News otvárajú Overtonove okno v mainstreame a ťahajú tému opustenia USA jednotlivými štátmi do regionálnych únií

0icon

Rozpadu USA a pádu dolára sa venujem už pár blogov a s časom sa ukazuje ako tento proces postupuje. Najnovšie sa do procesu rozpadu zapojili mienkotvorné Fox News tu  https://www.youtube.com/watch?v=l7_P3Safn-Y. Tie percentá podpory oddelenia sa od USA sú na zatiaľ úrovni 30-44% podľa regiónu, ale je to proces

Peter Lipták

Čaputová podpísala Mengeleho zákon

0icon

Beštia fašizmu prvýkrá

Marián Tkáč

Pomenujme Vodné dielo Gabčíkovo Nagymaros menom Júliusa Bindera

0icon

Pozemský život je limitovaný, v nebi bude zase o jedného statočného Slováka viac.  Odišiel spomedzi nás profesor Július Binder, vzácny muž, ktorého meno je spájané s grandióznym Vodným dielom Gabčíkovo-Nagymaros. Aby tak bolo natrvalo, navždy, premenujme Vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros na VODNÉ DIELO JÚLIUSA BINDERA. Spojme sa, zjednoťme a urobme všetko…

Tony Belohorec

Nenávistné kampane valcujú Slovensko:  Nakoľko je Mazák mazaný?

0icon

Prológ “Skupina právnicky erudovaných ľudí horliacich proti očkovaniu zabúda na to, že niektoré ich výklady ústavných noriem a európskych štandardov platia v normálnych podmienkach. Za tie sa však nedá považovať boj o holé prežitie”, napísal v svojom článku JUDr. Ján Mazák, PhD., Predseda Súdnej rady SR. Ďalej svoj výrok v…

Boris Mesár

VALENTIN KATASONOV : Prečo sa Američania boja očkovania? VALENTIN KATASONOV : Rockefellerova nadácia a výzva na všeobecné očkovanie

0icon

1. Takmer polovica Američanov je tvrdými odporcami očkovania Predošlý článok som zakončil informáciou, že na amerických súdoch existujú žaloby proti trom americkým farmaceutickým gigantom Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca v celkovej hodnote 8,6 miliárd dolárov. Tri spoločnosti sú zodpovedné za smrť a poškodenie zdravia občanov. Toto sú iba požiadavky…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Týchto 10 detí prekvapilo rodičov so svojimi vynálezmi

0 icon

Deti sú často podceňované. Myslíme si, že sú príliš malé na to, aby vedeli čokoľvek. Avšak, ak s nimi budeme tráviť množstvo času, zistíme, že nás dokážu príjemne prekvapiť. Aby sme ti to dokázali, podelíme sa s tebou o týchto 10 detských vynálezov, ktorými deti prekvapili svojich rodičov. Kto by…

4 veci, ktoré ste (pravdepodobne) o vode nevedeli

0 icon

Až 60 percent telesnej hmotnosti tvorí voda. Orgány vďaka nej fungujú tak, ako majú. O jej dôležitosti svedčí aj to, že hoci bez potravy prežijeme niekoľko týždňov, bez vody zomrieme už do niekoľkých dní. Pozrite sa spoločne s nami na 4 veci, ktoré ste pravdepodobne o vode nevedeli.   1. Hydratácia Pri dostatku…

10 geniálnych trikov, ktoré zlepšia tvoje fotografické schopnosti

0 icon

Profesionálna fotografická výbava stoji aj tisíce eur. Vďaka nej však fotograf dokáže vytvoriť úžasné a nádherné fotografie a vynaloží pri tom iba zlomok námahy ako obvykle. Ak však máš čas, chuť, trpezlivosť a nebojíš sa, že tvoje ruky budú špinavé, potom ti tieto malé jednoduché domáce triky pomôžu dosiahnuť podobné…

Zaujímavé vzácne veci, ktoré prešli naozajstnou skúškou času

0 icon

Starožitnosti sú bezplatnou vstupenkou na cestu späť v čase. Ak sú staré veci dobre zachované, môžu sa z nich stať cennosti s nevyčísliteľnou hodnotou. Od krásnych edvardiánskych šiat až po pradedov fotoaparát z 19. storočia, ľudia sa často obracajú na sociálne médiá, aby zdieľali tie najfascinujúcejšie veci, ktoré vlastnia. Dnes vám umožnia…

Spálenie od slnka? Toto by si nemal robiť!

0 icon

Existuje mnoho spôsobov, ako prírodne spálenú pokožku ošetriť , napríklad nanesením surovej zemiakovej pasty alebo medu na tvár. Niektoré zdanlivo nevinné rituály však môžu spálenie ešte zhoršiť. Ako sa ukázalo, aj potraviny, ktoré ješ, alebo oblečenie, ktoré nosíš, by ti mohli poškodiť pri popáleninách od slnka. 1. Používanie aloe vera s prísadami na spálenie

Armádny Magazín

Námorná pechota USA si vybrala prototyp pokročilých prieskumných vozidiel od General Dynamics

0 icon

28. júla 2021, Sterling Heights, USA (AM) - Námorná pechota Spojených štátov amerických vybrala návrh prototypu spoločnosti General Dynamics Land Systems, ten tak postupuje v rámci výberového konania na pokročilé priesk

„Medvedia služba“ spojencov v Kurskej bitke

0 icon

Rusko, 28.júl 2021 (AM) – Západné rozviedky odovzdali Moskve chybnú informáciu o dislokácii nemeckých vojsk. So „senzačným odhalením“ o udalostiach 2. sv. vojny sa pred necelým rokom vytasili zaoceánski „historici“. Americký časopis Popular Mechanics uverejnil materiál, v ktorom sa tvrdí, že Červená armáda mohla zvíťaziť v Kurskom oblúku len v

Voliteľne ovládateľné bojové vozidlo od Rheinmetall bolo vybrané v programe americkej armády

0 icon

Nemecko, 28.júl 2021 (AM) – Americká armáda zadala spoločnosti American Rheinmetall Vehicles so sídlom v Sterling Heights v Michigane zmluvu na vývoj 2. fázy digitálneho návrhu pre program voliteľne ovládateľných bojových vozidiel (Optionally Manned Fighting Vehicle – OMFV). Spolu so svojimi partnermi Raytheon Technologies, L3Harris

Ako Rímska ríša. Európska únia nie je jednotná a môže sa čoskoro rozdeliť na západ a východ

0 icon

Francúzsko, 28.júl 2021 (AM) – Novinári francúzskeho denníka „Le Figaro“ tvrdia, že medzi dvomi časťami Európskej únie existujú vážne rozpory. Hovoríme o západnej Európe, ktorá EÚ vytvorila a o východnej, takzvanej novej Európe, ktorej hodnoty a priority sú často so „staršími kolegami“ v rozpore.   Le Figaro píše, že ide o akýsi konflikt…

Rusko navyšuje výrobu vojenských a civilných vrtuľníkov

0 icon

Rusko, 28.júl 2021 (AM) – Tento rok holding Vrtuľníky Ruska (korparácia Rostech ) dodá Rusku a zahraničným zákazníkom 190 vojenských a civilných vrtuľníkov, čo je o 20 viac ako v minulom roku, oznámil generálny riaditeľ spoločnosti Andrej Boginskij. &nb

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali