Čo hovorí dokument „Muža a ženu ich stvoril“ o ideológii gender

Bratislava 20. júla 2019 (HSP/Vatican News/Foto:Screenshot Vatican News)

 

„Muža a ženu ich stvoril“. Pod týmto titulom vydala vo februári tohto roku Kongregácia pre katolícku výchovu metodický dokument o správnom postoji rodičov, vychovávateľov a učiteľov voči ideológii gender, s podtitulom „Pre cestu dialógu o otázke genderu vo výchove“

Ilustračné foto

Priblížme si niektoré dôležité pasáže tohto dokumentu, predstaveného verejnosti začiatkom júna kardinálom Giuseppem Versaldim, prefektom Kongregácie pre katolícku výchovu a sekretárom kongregácie Mons. Angelom Vincenzom Zanim.  Text v rozsahu 30 strán pozostáva z 57 bodov a člení sa do troch častí:  1. Počúvať, 2. Argumentovať, 3. Navrhnúť.

V úvode dokumentu čítame: „Stále viac sa rozširuje vedomie, že sa nachádzame zoči-voči opravdivej výchovnej kríze, osobitne čo sa týka tém citového života a sexuality. V mnohých prípadoch sa zostavujú a predkladajú výchovné procesy, ktoré «šíria koncepcie osoby a života tváriace sa ako neutrálne, ktoré však odrážajú takú antropológiu, ktorá sa protiví viere a správnemu rozumu» (Benedikt XVI., Príhovor členom diplomatického zboru pri Svätej stolici,10. jan. 2011). Antropologická dezorientácia, ktorá široko charakterizuje kultúrnu klímu našich čias istotne prispela k narušeniu štruktúry rodiny prostredníctvom tendencie zotierania rozdielov medzi mužom a ženou, považovaných jednoducho za výsledky kultúrno-historického podmieňovania.“ (č. 1)

„V tomto kontexte sa výchovná misia nachádza pred výzvou, ktorá «sa vynára z rozličných foriem istej ideológie, všeobecne nazývanej gender, ktorá „neguje rozdielnosť a prirodzenú reciprocitu muža a ženy. Projektuje spoločnosť bez pohlavných rozdielov a vyprázdňuje antropologický základ rodiny. Táto ideológia zavádza výchovné projekty a legislatívne smernice, ktoré podporujú osobnú identitu a citovú intimitu radikálne odčlenenú od biologickej diverzity medzi mužom a ženou. Ľudská identita je ponechaná na individualistickú voľbu, ktorú sa môže časom aj meniť“» (Pápež František: Posynod. apošt. exhortácia Amoris laetitia,19. mar. 2016, č. 56)“. (č. 2)

„Zdá sa evidentné, že táto otázka nemôže byť izolovaná od širšieho horizontu výchovy k láske,“ pokračuje úvod dokumentu „Muža a ženu ich stvoril“ a predkladá argumenty s metodológiou spočívajúcou v postupnosti načúvania, uvažovania a navrhovania. Prv než sa pristúpi k takto nastavenej analýze, ujasňuje sa samotný pojem gender, a to nasledovne:

„Keď sa podujímame na cestu dialógu o otázke genderu vo výchove, je nevyhnutné mať na zreteli rozdiely medzi ideológiou gender a rozličnými výskumami o genderi, rozpracovanými na báze humanitných vied. Zatiaľ čo ideológia, ako to eviduje pápež František, si nárokuje «odpovedať na isté, niekedy pochopiteľné túžby», no snaží sa «presadiť ako jediný spôsob zmýšľania, ktorý má určovať aj výchovu detí» (Amoris laetitia, č. 56) a teda zabraňuje stretnutiu, nechýbajú výskumy o genderi (čiže rode), ktoré sa snažia adekvátne prehĺbiť poznanie spôsobu, akým sa v rozličných kultúrach žije sexuálna rozdielnosť medzi mužom a ženou. Práve vo vzťahu k týmito výskumom je možné otvoriť sa pre načúvanie, zvažovanie argumentov a predloženie návrhu.“ (č. 6)

Kongregácia pre katolícku výchovu adresuje svoj dokument „Muža a ženu ich stvoril“ všetkým, ktorí majú dočinenia s výchovou a vzdelávaním: katolíckym školám i tým, ktorí v kresťanskom duchu pôsobia i na iných školách, rodičom, študentom, vedúcim škôl, ďalej biskupom, kňazom, rehoľníkom, cirkevným hnutiam, združeniam a podobne.

 

Prvá časť: Načúvať

V prvej z troch častí, s nadpisom „Načúvať“ je čitateľ pozvaný k postoju založenému na dialógu a načúvaní. „Ide tu predovšetkým o vypočutie si a porozumenie, čo sa udialo za posledné desaťročia. Nástup 20. storočia – s jeho antropologickými víziami – prináša so sebou prvé koncepcie genderu, na jednej strane založené na čisto sociologickej interpretácii pohlavných rozdielností, a na druhej strane na zdôraznení individuálnych slobôd. V polovici storočia sa takto zrodil odnož štúdií, ktorá nástojila na zdôrazňovaní vonkajšej podmienenosti a jej vplyvu na danosti osoby. Pri aplikovaní na sexualitu takéto štúdie  chceli demonštrovať, akoby pohlavná identita mala viac dočinenia so sociálnym výtvorom než s prirodzenými a biologickými skutočnosťami.“ (č. 8)

„Týmto prístupom je spoločné popieranie prvotného daru, ktorý nás predchádza a je konštitutívny pre našu osobnú identitu, vytvárajúc nevyhnutný základ pre každé naše konanie. V medziosobných vzťahoch by to, na čom záleží, boli len city medzi indivíduami, bez ohľadu na pohlavnú rozdielnosť a plodenie života (čiže prokreáciu), ktoré sú označované za irelevantné pri vytváraní rodiny. Prechádza sa od inštitucionálneho modelu rodiny – ktorý má štruktúru a cieľ nezávislé na subjektívnych individuálnych preferenciách manželov – k vízii čisto kontraktualistickej (čiže založenej na dohode) a voluntaristickej.“ (č. 9)

V tejto prvej časti dokumentu nachádzame aj upozornenie na chybu v oddeľovaní pohlavia od rodu:

„V tomto kultúrnom kontexte dobre chápeme, že pohlavie a rod už nie sú synonymami, a teda vzájomne zameniteľnými pojmami, keďže opisujú dve rozličné veci. Pohlavie definuje príslušnosť k jednej z dvoch biologických kategórií pochádzajúcich z pôvodného dvojčlena (diády) – žena a muž. Rod (gender) je však spôsob, ktorým sa v každej kultúre žije rozdiel medzi dvoma pohlaviami. Problém nespočíva v samotnom rozlíšení, ktoré môže byť interpretované správne, ale v oddeľovaní, robení separácie medzi pohlavím a rodom (genderom).“ (č. 11)

V dokumente Kongregácie pre katolícku výchovu sa ešte pred systematickým vyjadrením kritiky voči pochybeniam teórií genderu najprv konštatujú možné styčné body v oblasti dobrých úmyslov. Týka sa to najmä boja proti nespravodlivej diskriminácii. V tejto oblasti sa uznávajú „oneskorenia a nedostatky“: „Nemožno totiž poprieť, že v priebehu storočí sa objavovali formy nespravodlivého podriadenosti, ktoré smutne poznačili dejiny, a ktoré mali vplyv aj v rámci Cirkvi. To sa prejavilo v strnulosti a fixácii, ktoré oneskorili potrebnú a progresívnu inkulturáciu rýdzeho posolstva, ktorým Ježiš ohlasoval rovnakú dôstojnosť muža a ženy, aj s obžalobou istého mužského šovinizmu viac-menej maskovaného náboženskými dôvodmi.“ (č. 15)

Spoločným bodom je aj požiadavka „rešpektovania každej osoby v jej osobitnej a odlišnej situácii, aby sa nikto z dôvodu svojej osobnej situácie (hendikep, rasa, náboženstvo, afektívne tendencie, …) nestal predmetom šikanovania, násilia, urážok a nespravodlivej diskriminácie“. (č. 16)

Ďalším spoločným bodom je potreba docenenia ženskosti s jej osobitnými schopnosťami celostného vnímania reality, obetavosť pre dobro ľudských vzťahov, zvlášť v prospech slabších a bezbranných, čím ženy uskutočňujú „nesmierne hodnotné formy citového, kultúrneho a duchovného materstva“. (č. 18)

Po konštatovaní týchto niekoľkých bodov dokument Kongregácie pre katolícku výchovu vyjadruje kritiku chýb spomenutých teórií a ideologických prvkov v ich aplikovaní. Veľmi jasne sa vyjadruje sa proti genderovej ideológii, keď píše:

„Východiskové predpoklady spomínaných teórií sú pripísateľné antropologickému dualizmu:separácii medzi telom zredukovaným na inertnú matériu a vôľou, ktorá sa stáva absolútnou, manipulujúc telo podľa svojej ľubovôle. Tento fyzicizmus a voluntarizmus dávajú priestor relativizmu, kde je všetko rovnocenné a bez rozdielu, bez poriadku a cieľa. Všetky tieto teórie, od ich umiernených foriem až po tie najradikálnejšie, tvrdia, že rod (gender) je v konečnom dôsledku dôležitejší než pohlavie. To na prvom mieste určuje kultúrnu a ideologickú revolúciu v relativistickom horizonte, a na druhom mieste právnu revolúciu, pretože tieto inštancie podporujú špecifické individuálne a spoločenské práva.“ (č. 20)

„V skutočnosti dochádza k tomu, že obrana rozličných identít sa častokrát presadzuje vyhlasovaním ich za vzájomne kompletne indiferentné, a tak sa de facto neguje ich významnosť. To naberá osobitný význam vo veci pohlavnej odlišnosti: často totiž všeobecný pojem „nediskriminácie“ ukrýva ideológiu, ktorá neguje prirodzenú rozdielnosť a vzájomnú reciprocitu medzi mužom a ženou.“

Dokument kongregácie to vyjadruje citovaním slov samotného pápeža Františka, ktorý v prejave adresovanom Generálneho zhromaždenia Pápežskej akadémie pre život  uviedol:

«Namiesto toho, aby sa čelilo negatívnym interpretáciám sexuálnej rozdielnosti, ktoré ubíjajú jej nezvratný význam pre ľudskú dôstojnosť, sa chce v skutočnosti táto rozdielnosť vymazať, navrhujúc techniky a praktiky, ktoré ju urobia nepodstatnou, irelevantnou pre vývin osoby a pre ľudské vzťahy. Ale utópia „neutra“ odstraňuje súčasne ľudskú dôstojnosť založenia na pohlavnej odlišnosti, ako aj osobný charakter plodivého odovzdávania života» (Pápež František, Príhovor Pápež. akad. pre život, b. 3). Takýmto spôsobom sa vyprázdňuje antropologický základ rodiny.“ (č. 21)

Prvú časť s názvom „Počúvať“ uzatvára upozornenie na snahy o ideologizáciu výchovy a legislatívy:

„Táto ideológia zavádza výchovné programy a legislatívne usmernenia, ktoré podporujú osobnú identitu a citovú intimitu ako radikálne vyviazané z biologickej rozdielnosti medzi mužom a ženou. Identita človeka sa zveruje individualistickej voľbe, aj premenlivej v čase, čo je prejavom dnes dosť rozšíreného spôsobu myslenia a konania, ktorý si pletie «skutočnú slobodu s myšlienkou, že každý môže súdiť, ako sa mu zachce, akoby popri jednotlivcoch neexistovali pravdy, hodnoty a princípy, podľa ktorých sa orientujeme; akoby všetko bolo rovnaké a všetko muselo byť dovolené» (Amoris laetitia, č. 34).“ (č. 22)

 

Druhá časť: Argumentovať

V druhej časti dokumentu s názvom „Argumentovať“ predkladá Kongregácia pre katolícku výchovu racionálne dôvody vo svetle zdravého rozumu. Poukazuje na význam a hodnotu ľudského tela v duchu myšlienok, ktoré nachádzame aj v encyklike Veritatis splendor sv. Jána Pavla II.

„Telo je subjektivitou, ktorá komunikuje identitu bytia. V tomto svetle sa chápe údaj biologických a lekárskych vied, podľa ktorého je „pohlavný dimorfizmus“ (čiže pohlavná rozdielnosť medzi mužou a ženou) dokázaná vedami, ako napr. genetikou, endokrinológiou a neurológiou. Z genetického pohľadu bunky muža (ktoré obsahujú chromozómy XY) sú odlišné od buniek ženy (u ktorých je ekvivalantom XX) už od počatia. Okrem toho, v prípade pohlavnej nejasnosti je to medicína, ktorá zasiahne terapiou. V týchto špecifických situáciách nejde o nejaké arbitrárne rozhodnutia, ktoré by robili rodičia alebo spoločnosť, ale zasahuje tu lekárska veda za účelom liečby, to znamená konajúc čím menej invazívnym spôsobom na základe objektívnych parametrov, aby explicitne určila konštitutívnu identitu.“ (č. 24)

„Proces identifikácie sa sťažuje fiktívnou konštrukciou akéhosi „neutrálneho rodu“ alebo „tretieho rodu“. Takýmto spôsobom sa zatieňuje sexualita ako štruktúrne určujúca mužskú a ženskú identitu. Pokusy prekonať konštitutívnu rozdielnosť muža a ženy, ako k tomu dochádza pri intersexualite a pri tzv. „transgender“, privádza k mužsko-ženskej nejednoznačnosti, ktorá predpokladá rozporuplnosť v tej pohlavnej rozdielnosti, ktorú má v úmysle popierať alebo prekonať. Toto lavírovanie medzi mužom a ženou sa stáva napokon čisto „provokačným“ exponovaním sa proti tzv. „tradičným schémam“, ktoré si neuvedomuje utrpenie tých, ktorí zažívajú stav neurčitosti. Koncepcia tohto druhu sa snaží zrušiť prirodzenosť (t.j. všetko  to, čo sme dostali ako základ predchádzajúci naše bytie a akékoľvek naše konanie vo svete), avšak prirodzenosť sa tým implicitne nanovo potvrdzuje.“ (č. 25)

Po tomto konštatovaní dokument „Ako muža a ženu ich stvoril“ predkladá filozoficky ľudskú identitu ako založenú na mužsko-ženskej diferencii jednak pojmami grécko-latinskej tradície (esencia, osoba), ako aj pojmami hermeneuticko-fenomenologickej tradície, kde sa pohlavná komplementarita interpretuje v symbolickom a metaforickom kľúči:

„Pohlavná rozdielnosť konštituuje vzťahovo osobnú identitu jednak v horizontálnom zmysle (ako dvojčlen: muž-žena), ako aj v zmysle vertikálnom (trojčlen: muž-žena-Boh), rovnako v interpersonálnej oblasti žena-muž (ja-ty), ako aj v rodinnom vzťahu (ty-ja-my).“ (č. 26)

„V rodine konfrontácia s matkou a s otcom pomáha dieťaťu pri vytváraní si vlastnej pohlavnej identity resp. rozdielnosti. Psychoanalytické teórie ukazujú tripolárnu hodnotu vzťahu rodičia-dieťa, nástojac na tom, že pohlavná identita sa naplno dostáva na povrch len v súčinnej konfrontácii pohlavnej diferenciácie.“ (č. 27)

Napokon dokument Kongregácie pre katolícku výchovu poukazuje na aspekty ideológie gender vo veci plodenia nového života:

„Fyziologická komplementárnosť, založená na pohlavnej rozdielnosti, zaisťuje nevyhnutné podmienky pre prokreáciu (plodenie nového života). Na druhej strane, využitie reprodukčných technológií síce umožňuje splodenie jednému z partnerov rovnakopohlavného páru cez „oplodnenie in vitro“ (umelé oplodnenie) a cez „surogátne materstvo“ (prenájom maternice), ale používanie technológií nie je ekvivalentné s prirodzeným počatím, pretože zahŕňa manipuláciu s ľudskými embryami, trieštenie rodičovstva, účelové využívanie a/alebo komercializáciu ľudského tela, a tiež znižovanie dieťaťa na predmet vedeckej technológie.“ (č. 28)

Kongregácia pre katolícku výchovu v tomto bode odkazuje aj na inštrukciu Donum vitae z roku 1987 (č. 4), vydaný Kongregáciou pre náuku viery. Druhú časť dokumentu „Muža a ženu ich stvoril“ venovanú racionálnej argumentácii, uzatvára pripomenutím dôležitosti rozšírenia perspektívy rozumu o transcendentný rozmer. Cituje pri tom aj slová Benedikta XVI. z roku 2008 pri stretnutí s univerzitnými učiteľmi:

„Dialóg medzi vierou a rozumom, «ak sa nechce zredukovať na neplodné intelektuálne cvičenie, musí vychádzať z aktuálnej konkrétnej situácie človeka, a vyvinúť k nej reflexiu, ktorá pojme jej ontologicko-metafyzickú pravdu» (Benedikt XVI., Príhovor VI. sympóziu univerzitných učiteľov, 7. júna 2008). V tejto dimenzii má svoje miesto evanjelizačné poslanie Cirkvi ohľadom muža a ženy.“ (č. 29)

 

Tretia časť: Navrhnúť

Záverečná kapitola s nadpisom „Navrhnúť“ je zameraná na koncepčné návrhy pre rodinu, školu, spoločnosť a tých, čo sú zodpovední za prípravu učiteľov a formátorov. Prvým z nich je ujasnenie si antropológie, čiže odpovede na otázku „Čo je človek“, a to vo svetle kresťanstva.

„Bez uspokojivého ujasnenia si antropológie, na ktorej sa zakladá význam sexuality a afektivity nie je možné korektným spôsobom usporiadať výchovný proces zodpovedajúci prirodzenosti človeka ako osoby, s cieľom zorientovať ho k plnému uskutočneniu svojej pohlavnej identity v kontexte povolania k sebadarovaniu. A prvým krokom v tomto antropologickom vyjasnení spočíva v uznaní, že «aj človek vlastní prirodzenosť, ktorú musí rešpektovať a s ktorou nemôže manipulovať podľa ľubovôle» (Benedikt XVI., Príhovor v Reichstagu v Berlíne, 22. sept. 2011). A toto je ťažiskovým bodom tej ekológie človeka, ktorá sa odvíja od «uznania osobitnej dôstojnosti ľudskej bytosti» a od nevyhnutného vzťahu jeho života «s mravným zákonom vpísaným v jeho vlastnej prirodzenosti» (Pápež František, Encyklika Laudato si´, č. 144-145).“ (č. 30)

„Kresťanská antropológia má svoje korene v rozprávaní o počiatkoch, ako ho podáva Kniha Genezis, kde sa píše, že «Boh stvoril človeka na svoj obraz, […] muža a ženu ich stvoril» (Gn 1,27). V týchto slovách je jadro nielen stvorenia, ale aj životodarného vzťahu medzi mužom a ženou, ktorý ich stavia do dôvernej jednoty Bohom. „Ja“ a „ten iný než ja“ sa dopĺňajú podľa ich špecifických identít a stretávajú sa v tom, čo konštituuje dynamiku reciprocity, udržiavanú Stvoriteľom a odvodenú od neho.“ (č. 31)

„Ľudskú prirodzenosť – presahujúc každý fyzicizmus či naturalizmus – treba pochopiť vo svetle jednoty duše a tela, «v jednote jeho tak duchovných, ako aj biologických sklonov i iných špecifických zvláštností nevyhnutných na dosiahnutie jeho konečného cieľa» (Ján Pavol II., Encyklika Veritatis splendor, č. 50).“ (č. 32)

„Je nevyhnutné zdôrazniť metafyzický koreň pohlavnej rozdielnosti: muž a žena sú totiž dve modality, v ktorých sa vyjadruje a realizuje ontologická realita ľudskej osoby. Toto je antropologická odpoveď na popieranie duality muža a ženy, z ktorej sa tvorí rodina. Odmietnutie takejto duality nielen že potiera predstavu stvorenia, ale dizajnuje akúsi abstraktnú osobu, «ktorá si potom sama autonómne niečo zvolí ako svoju prirodzenosť. Muž a žena sa spochybňujú v ich požiadavke ako stvorení vo formách ľudskej bytosti, ktoré sa navzájom integrujú. Ak ale nejestvuje dualita muža a ženy ako danosť stvorenia, potom viac nejestvuje ani rodina ako skutočnosť predurčená stvorením. Ale v takom prípade aj potomstvo stratilo miesto, ktoré mu doteraz prislúchalo a osobitnú dôstojnosť, ktorá je mu vlastná» (Benedikt XVI., Príhovor Rímskej kúrii, 21. dec. 2012). (č. 34)

„V tejto perspektíve, vychovávať k sexualite a citovosti znamená naučiť sa «s vytrvalosťou a dôslednosťou, […] aký je význam tela» (Amoris laetitia, č. 151) v celej pôvodnej pravde o mužskosti a ženskosti; znamená to teda «naučiť sa prijať vlastné telo, starať sa oň a rešpektovať jeho význam […]. Aj vážiť si vlastné telo v jeho ženskosti alebo mužskosti je potrebné na uznanie seba samých pri stretnutí s druhými, ktorí sa líšia […] a navzájom sa obohacovať» (Laudato si´, č. 155).“ (č. 35)

„Rodina je «antropologická skutočnosť, a v dôsledku toho skutočnosťou sociálnou, kultúrnou», v opačnom prípade «posudzovať ju pojmami ideologickej povahy, ktoré majú silu iba v určitom momente dejín a potom upadajú» (Pápež František, Príhovor medzinárodnému kolokviu o komplementárnosti muža a ženy, 17. nov. 2014) znamená zradiť jej hodnotu.“ (č. 36)

„Citová výchova potrebuje adekvátny a uvážený jazyk. Na prvom mieste si táto výchova vyžaduje mať na zreteli, že deti a mladí ľudia ešte nedosiahli plnú zrelosť a so záujmom sa púšťajú do objavovania života. Preto je nevyhnutné pomôcť žiakom k rozvíjaniu si «kritického úsudku vzhľadom na inváziu ponúk, na pornografiu bez kontroly a neúnosný prebytok stimulov, ktoré môžu sexualitu zmrzačiť» (Amoris laetitia, č. 281). Zoči-voči bombardovaniu dvojzmyslenými a vágnymi posolstvami – čoho výsledkom je emocionálna dezorientácia a prekážka v psychologicko-vzťahovej zrelosti – «je potrebné pomôcť im rozpoznať a vyhľadávať pozitívne vplyvy a zároveň zachovať odstup od všetkého, čo deformuje ich schopnosť milovať» (tamtiež). (č. 42)

„Vo výchovnom procese nemôže chýbať ucelený pohľad na aktuálnu spoločnosť. Transformácia medziosobných a sociálnych vzťahov «často mávala „zástavou slobody“, ale v skutočnosti priniesla duchovnú i materiálnu devastáciu nespočetným ľudským bytostiam, zvlášť tým zraniteľnejším. Je stále zrejmejšie, že úpadok kultúry manželstva sa spája s nárastom chudoby a radom mnohých iných sociálnych problémov, ktoré zasahujú v neúmernom pomere ženy, deti a starých ľudí. A sú to zakaždým oni, kto viac trpí v tejto kríze» (Pápež František, Príhovor medzinárodnému kolokviu o komplementárnosti muža a ženy, 17. nov. 2014). (č. 43)

„Z týchto dôvodov rodinu nemožno ponechať samú voči tejto výchovnej výzve. Zo svojej strany Cirkev naďalej ponúka oporu rodinám a mladým ľuďom v spoločenstvách, ktoré sú otvorené a pohostinné. Škola a miestne spoločenstvá sú zvlášť povolané plniť veľké poslanie, hoci aj nenahrádzajú rodičov, ale sú voči nim komplementárne (dopĺňajúce). Závažná naliehavosť výchovno-vzdelávacej výzvy môže dnes predstavovať silný stimul k obnove výchovného spojenectva medzi rodinou, školou a spoločnosťou.“ (č. 44)

„S výhľadom tohto spojenectva sa musí výchovná činnosť držať princípu subsidiarity. «Každý iný účastník výchovného procesu môže konať jedine v mene rodičov, s ich súhlasom a do určitej miery dokonca s ich poverením» (Ján Pavol II., List rodinám Gratissimum sane, č. 16, 2. feb. 1994). Spoločným postupovaním môžu rodina, škola a spoločnosť sformovať procesy výchovy k citovosti a sexualite zamerané na úctu k telu druhého a na rešpektovanie časov vlastného pohlavného a citového dozrievania, berúc ohľad na fyziologické a psychologické špecifiká, ako aj na fázy rastu a neurokognitívneho dozrievania dievčat a chlapcov, aby ich takto sprevádzali v ich raste zdravým a zodpovedným spôsobom.“ (č. 46)

Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu „Ako muža a ženu ich stvoril“ kladie v tejto súvislosti dôraz na kvalitu formátorov – učiteľov a vychovávateľov, ktorí potrebujú adekvátnu prípravu ohľadom viacerých aspektov rodovej, čiže genderovej otázky, potrebujú poznať zákony i návrhy, o ktorých sa vedie diskusia v danej krajine, a to za pomoci kvalifikovaných osôb. Univerzitným inštitúciám a výskumným centrám je preto adresovaná výzva poskytovať im v tom svoju službu v rámci celoživotného vzdelávania.

„Dnes  mnohé legislatívy uznávajú autonómiu a slobodu vzdelávania. V tejto oblasti majú školy príležitosť spolupracovať s katolíckymi inštitúciami vyššieho vzdelávania pri prehlbovaní sa v v rôznych aspektoch sexuálnej výchovy aj za účelom tvorby pomôcok, výchovných sprievodcov a didaktických príručiek vychádzajúcich z kresťanskej vízie človeka. V tomto zmysle môžu pedagógovia a učitelia didaktiky, ako aj odborníci na detskú a adolescentskú literatúru prispieť k ponuke inovatívnych a kreatívnych prostriedkov na upevňovanie integrálnej výchovy osoby už od útleho detstva, zoči-voči čiastkovým a skresleným víziám.“ (č. 51)

V záverečnom zhrnutí dokument kladie oproti ideologizujúcim prístupom cestu dialógu, ktorý počúva, argumentuje a navrhuje. Formátori majú voči svojim zverencom „fascinujúcu výchovnú misiu «naučiť ich ceste k rozličným vyjadreniam lásky, k vzájomnej starostlivosti, k rešpektujúcej nežnosti, k bohatej, zmysluplnej komunikácii. Toto všetko človeka pripravuje na integrálne a ušľachtilé sebadarovanie, ktoré – po prijatí verejného záväzku – bude vyjadrené v darovaní tiel. Sexuálne spojenie v manželstve sa tak bude javiť ako znak úplného záväzku, obohatený celým predchádzajúcim napredovaním» (Amoris laetitia, č. 283). (č. 54)

„Tejto kultúre dialógu neprotirečí ani legitímna ašpirácia katolíckych škôl udržiavať si svoju víziu ľudskej sexuality, aby slúžili slobode rodín môcť založiť výchovu svojich detí na integrálnej antropológii, schopnej zladiť všetky rozmery, konštituujúce identitu – fyzický, psychologický i duchovný. Demokratický štát totiž nemôže obmedziť výchovnú ponuku na nejaké unifikované myslenie, zvlášť v takej delikátnej oblasti, ktorá sa týka základnej vízie ľudskej prirodzenosti a prirodzeného práva zo strany rodičov na slobodnú voľbu vo veci výchovy, vždy podľa dôstojnosti ľudskej osoby. Každá školská inštitúcia sa teda musí vybaviť organizačnými prostriedkami a didaktickými programami, ktoré umožnia konkrétnu realizáciu tohto práva rodičov. Takto sa kresťanský pedagogický návrh konkretizuje ako solídna odpoveď na antropológie fragmentácie a provizória.“ (č. 55)

Toľko záverečná časť dokumentu Kongregácie pre náuku viery „Ako muža a ženu ich stvoril“ s podtitulom „Pre cestu dialógu o otázke genderu vo výchove“. Text podpísaný kardinálom Giuseppem Versaldim, prefektom Kongregácie pre katolícku výchovu a sekretárom kongregácie Mons. Angelom Vincenzom Zanim nesie dátum 2. februára 2019.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Sagan dostal prednosť pred Ackermannom. O zelený dres bude bitka, uvedomuje si Denk

0 icon

Bratislava 15. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/LaPresse -Marco Alpozzi)   Najlepší slovenský cyklista Peter Sagan tento rok po Gire d'Italia nebude chýbať ani na Tour de France (26. 6. - 18. 7.). Zatiaľ čo Wilco Kelderman bude lídrom nemeckej stajne Bora-Hansgrohe pre celkové poradie, Sagan by ním mal byť v šprintérskych a…

V Izraeli vlajkový pochod je skúškou novej vlády. Palestínčania vyhlásili Deň hnevu

0 icon

Jeruzalem 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ariel Schalit)   Niekoľko tisíc ľudí s izraelskými vlajkami v rukách sa v utorok v Jeruzaleme vydalo na pochod ulicami Starého mesta v rámci kontroverzného ultranacionalistického vlajkového pochodu. V Izraeli si ním pripomínajú výročie znovuzjednotenia mesta obsadením jeho východnej časti, ku ktorému došlo v roku 1967…

Prvou emisiou dlhopisov v rámci plánu obnovy po pandémii Európa získala 20 miliárd eur

0 icon

Brusel 15. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys)   Európska komisia (EK) v utorok získala 20 miliárd eur emisiou 10-ročných dlhopisov v rámci plánu na financovanie zotavovania 27-členného bloku z koronakrízy Šéfka EK Ursula von der Leyenová uviedla, že dlhopisy sa v úvodnej emisii predali za „veľmi priaznivých podmienok" a EK bude…

USA darovali Mexiku 1,35 milióna dávok vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson

0 icon

Mexiko 15. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-David Zalubowski)   Mexiko v utorok od USA dostalo ako dar 1,35 milióna dávok vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson. Dodávku z USA použijú na vakcináciu všetkých ľudí vo veku nad 18 rokov v mestách Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez a Reynosa, ktoré ležia pri…

Kabinet by mal v stredu odsúhlasiť nárok na dotované obedy aj pre deti dôchodcov a nezamestnaných

0 icon

Bratislava 15. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván, Pixabay)   Nárok na štátom dotované obedy v materských a základných školách majú mať okrem detí rodičov v hmotnej núdzi aj deti rodičov, ktorí sú poberateľmi dôchodku, opatrovateľského príspevku alebo nezamestnaní. Vyplýva to z poslaneckého návrhu novely zákona o dotáciách v pôsobnosti…

Sarkozy popiera previnenie v prípade financovania prezidentskej kampane

0 icon

Paríž 15. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Francúzsky exprezident Nicolas Sarkozy v utorok pred súdom poprel previnenie v prípade nelegálneho financovanie jeho volebnej kampane v roku 2012 Šesťdesiatšesťročný Sarkozy čelí obvineniam, že v kampani pred voľbami, v ktorých napokon podľahol socialistovi Fransoisovi Hollandovi, minul takmer dvojnásobok maximálnej zákonnej sumy 22,5…

Summit zdôraznil spoločné ciele EÚ a USA

0 icon

Brusel 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   EÚ a USA majú zodpovednosť pomáhať ľuďom pri ochrane ich živobytia, udržiavať ich v bezpečí, bojovať proti zmenám klímy a brániť hodnoty demokracie a ľudských práv. Uvádza sa to v záveroch summitu EÚ-USA, ktoré utorok popoludní prijali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der…

O podporu z eurofondov na zníženie dopadov koronakrízy môžu žiadať ďalšie nemocnice

0 icon

Bratislava 15. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Roman Hanc)   Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v boji s ochorením COVID-19 pre ďalšie nemocnice. Zdravotnícke zariadenia sa tak môžu uchádzať o európske peniaze. Rezort zdravotníctva o tom informoval v tlačovej správe „Z prostriedkov výzvy je…

Ľudskoprávne organizácie chcú, aby výbuch v Bejrúte vyšetrila OSN

0 icon

Bejrút 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bilal Hussein)   Desiatky ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International (AI) a Human Rights Watch (HRW) v utorok vyzvali členské krajiny Rady OSN pre ľudské práva, aby  vyšetrili minuloročný výbuch v prístave v libanonskom hlavnom meste Bejrút. Ako píše agentúra AFP, miestnym orgánom sa totiž príčinu tragédie dosiaľ…

Nemecko otvorilo vzdelávací kurz pre imámov

0 icon

Osnabrück 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Lino Mirgeler)   V severonemeckom meste Osnabrück otvorili praktický vzdelávací kurz pre budúcich imámov. Tento program čiastočne financovaný nemeckou vládou má zabezpečiť nezávislé vzdelávanie moslimských duchovných v Nemecku, na ktoré nebudú mať vplyv iné krajiny Kurz prebiehajúci v nemeckom jazyku je otvorený pre absolventov bakalárskeho študijného…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Biden poslušne pricupkal do Európy za Putinom

0icon

Nie Putin, prezident Ruskej federácie odišiel do Ameriky za Bidenom, ale Biden, prezident rozdelených a rozpadajúcich sa Spojených štátov amerických prichádza do Európy za Putinom 16. júna 2021. Vo vzťahoch veľmoci, resp. superveľmoci vždy cestuje slabší za silnejším. O dva týždne na to odlietajú „dve marionety, Mekelová a Zelenskyj“, každý samostatne, do USA…

Pavol Lazar

Podvod s lôžkami v Nemecku potvrdený

0icon

Že ekonomický motív hýbe svetom je snáď zrejmé aj tým najväčším optimistom. 👉 Ani tzv. najvyspelejší ťahúni EÚ nie sú žiadnou výnimkou. 🤷‍♂️ 👉 Denník Bild je síce považovaný za nemecký bulvárny časopis, no upútavka na jeho článok na titulnej strane vzbudila pozornosť po celom Nemecku. 🧐 👉 Píše sa…

Pavel Jacz

Aké hodinky, taký minister! Pán Mikulec, myslíte si to isté? Väčšina určite áno.

0icon

Problémy ministra vnútra sa začínajú kopiť. Lapá ho jeho zaujímavá minulosť. Jeho vysvetlenia oficiálnych záznamov komentuje slovami vykonštruované a Fico je klamár, chrapúň a gauner. To nám všeličo vysvetľuje, nie však podstatu problému. Oháňa sa rozsudkami súdov, na ktoré v iných reakciách haní a odsudzuje a to podľa toho, ako…

Ivan Štubňa

Diktátor Netanjahu v kresle premiéra Izraela končí ...

0icon

Netanjahua  poslalo do politického dôchodku rôznorodé zoskupenie izraelských politických strán. Svedčí to o tom, že Izraelčanom sa už prejedla politika násilia Netanjahua slúžiaceho americkým záujmom. Spojili sa proti nemu pravicové, ľavicové, ale aj proarabské sily. A to je v pomeroch Blízkeho východu niečo nevídané. Netanjahu, ktorý vládol 12 rokov železnou päsťou policajného strážneho…

Boris Mesár

COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch ! (3)

0icon

..UROBILI " SME CHYBU. KANADSKÝ VEDCI BIJÚ NA POPLACH V S/VISLOSTI S VAKCÍNAMI mRNA ,,NA" KORONAVÍRUS „Urobili sme veľkú chybu,“ - tak Bayram Bridle, vírusový imunológ a odborný asistent na univerzite v Guelphe v Ontáriu, opísal výsledky vakcinačných štúdií s novými mRNA vakcínami proti koronavírusu. https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/ Výskum tímu v

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aké je tajomstvo šťastia? Kupujte zážitky, nie materiálne veci

0 icon

Žijeme v materialistickej ére a naučili sme sa milovať a vážiť si veci, ktoré si môžme kúpiť. Prečo ale tieto veci staviame na piedestál, podľa ktorého posudzujeme, kam sme to v živote dotiahli? To predsa nie je ukazovateľ šťastia! Aké tajomstvo sa teda schováva za šťastím? Všetci máme občas pocit, že…

Máte radi morské prasiatka? Vo Švajčiarsku je nezákonné vlastniť iba jedno

0 icon

Zdá sa, že Švajčiarsko je jednou z najviac priateľských krajín na svete. Vo Švajčiarsku musíte mať aspoň dve morské prasiatka, inak porušujete zákon. Zákony o právach zvierat z roku 2008 zakazujú vlastniť iba jedno morčiatko, pretože sa môže cítiť osamelo. Morské prasiatka sú tu veľmi časté domáce zvieratá a Švajčiari ich zbožňujú, považujú…

Ako sa dostávajú nové slová do slovníka? Nie je to až taká záhada...

0 icon

Odkiaľ pochádzajú nové slová a ako sa transformujú z hovorových na oficiálne? Nové slová sa musia šíriť v kultúre, aby sa dostali do slovníka. Musia sa používať a chápať. Nové slová majú oveľa väčšiu šancu na pridanie do slovníka, ak ich uvidíte v tlačenej forme alebo ich budete počuť v…

Záhada: Stroj Hansa Colera. 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Opäť sa spoločne pozrieme na obdobie druhej svetovej vojne. Jednou z najzaujímavejších vedeckých záhad druhej svetovej vojny je stroj na voľnú energiu navrhnutý Hansom Colerom. Začíname prvou časťou dvojdielneho článku. Máme veľké šťastie, že sa o tomto stroji zachovali záznamy vrátane podrobných výkresov, popisov, ako funguje,…

Ako najlepšie zmraziť chlieb, aby bol neskôr ako čerstvý?

0 icon

Ukázalo sa, že najjednoduchší spôsob zmrazenia chleba je zároveň najlepším spôsobom zachovania chuti. Ak teda kupuješ chlieb do zásoby a nie na okamžitú spotrebu. Jedným z najchutnejších pôžitkov života je čerstvo upečený chlieb, ktorý chhrumkavo láka tvoje zmysly. Má to však jeden háčik - bochník remeselníckych kváskov, ktorému v pekárni…

Vo svete IT

Bezior S2 – kolobežka s dvomi elektromotormi a maximálkou až 65 km/h uspokojí aj tých najnáročnejších! Idete do toho?!

0 icon

Elektrických kolobežiek s cenovkou do 1 000 eur nájdeme dnes na trhu naozaj nespočetné množstvo. Väčšinou však ide o mestsky ladené elektrické kolobežky, ktoré nie je možné využiť aj v náročnejšom teréne. To však nie je prípad elektrickej kolobežky Bezior S2, ktorá sa radí do kategórie tých najvýkonnejších kolobežiek na…

Vplyv supermasívnych čiernych dier možno badať aj za hranicou ich domovskej galaxie

0 icon

V srdci každej, dostatočne veľkej, galaxie leží supermasívna čierna diera. Jej gravitačné pole je extrémne silné, no dokáže ovplyvniť len malú časť galaxie, píše portál SciTech Daily. Supermasívne čierne diery sú  v porovnaní s galaxiami, v ktorých sídlia, veľmi malé. Napriek tomu sú kľúčové pre pochopenie vesmíru okolo nás. Bez…

MIUI Pioneer Group má riešiť problémy so Xiaomi: Dočkáme sa stabilného systému?

0 icon

Nie je tomu tak dávno čo sme vás informovali, že Xiaomi plánuje zvýšiť stabilitu svojho systému. Prvým krokom bolo zverejnenie niekoľkých ankiet, kde sme vypĺňali, aké funkcie nám v MIUI chýbajú a čo by sme si priali opraviť. Následne sme sa dočkali i ankety týkajúcej sa proximity senzoru, teda senzoru…

Funkcia end-to-end šifrovania záloh četov v službe WhatsApp vyzerá čoraz reálnejšou

0 icon

Služba WhatsApp vo všeobecnosti patrí medzi najpopulárnejšie komunikačné platformy na svete. Spoločnosť Facebook v súvislosti s touto službou hovorí, že správy sú vždy šifrovanými a dobre schovanými pred zrakmi očí tretích strán. Tieto tvrdenia sú čiastočne pravdivými, minimálne v prípade, ak nevyužívate službu zálohovania správ. V minulosti na to upozorňoval napríklad Telegram, ktorý hovoril o…

Apple v minulosti manipuloval s výsledkami vyhľadávaní v App Store. Uhádnete v koho prospech?

0 icon

Apple má na krku nový škandál, ktorý vrhá na spoločnosť zlé svetlo. Portál theverge.com upozorňuje na to, že Apple mal údajne v minulosti ovplyvňovať výsledky vyhľadávania v obchode App Store. Spoločnosť Apple bola po prvýkrát obvinená z týchto praktík ešte v roku 2019, kedy investigatívni novinári z New Your Times…

Armádny Magazín

Bývalý dôstojník bezpečnostnej služby Ukrajiny prehovoril o výcviku ukrajinských diverzantov na sabotáže v Rusku

0 icon

Ukrajina, 15. júna (AM)  – Bývalý dôstojník protiteroristického centra Bezpečnostnej služby Ukrajiny Vasilij Prozorov v rozhovore pre rádio „Sputnik“ hovoril o príprave ukrajinských diverzantov, ktorí majú „pracovať“ na území Ruskej federácie.

Indické obavy: Čína testuje stealth bombardér Xian H-20 blízko hraníc v Ladaku

0 icon

India, 15. júna (AM)  – "Čínska ľudová oslobodzovacia armáda testovala strategické tajné bombardéry Xian H-20 na leteckej základni Hotan" , vyhlásila indická strana. Prvý materiál publikoval indický publicista Sumit Kumar Singh.   Letecká základňa Hotan sa nachádza na juhu autonómnej oblasti Xinjiang Ujgur. Medzi čínskymi vojenskými le

Kedmi hovoril o nebezpečných ruských plánoch: "Američania zažili skutočný šok“

0 icon

Izrael, 14. júna (AM)  – Americké ministerstvo obrany zažilo skutočný šok po tom, čo sa dozvedelo o plánoch Ruska na návrat na Kubu. Tento názor vyslovil v nedávnom rozhovore Jakov Kedmi.   Podľa izraelského politológa začala Ruská federácia v roku 2020 posilňovať svoju pozíciu na medzinárodnej scéne a aktívne sa zúčastňovať na udalostiach,…

Projekt kolmo štartujúceho obojživelného lietadla VVA-14 konštruktéra Roberta Bartiniho

0 icon

ZSSR/Rusko, 14. júna 2021 (AM) – História skonštruovania tohto úžasného lietajúceho stroja sa začala v roku 1965, čiastočne aj ako reakcia na zavedenie Spojenými štátmi (15. novembra 1960) dvojstupňovej balistickej rakety na tuhý pohon Polaris A-1 určenej na nasadenie z

Vojenský historický ústav pripravil interaktívnu mapu lokalít múzejných exponátov

0 icon

Slovensko, 14.jún 2021 (AM) – Vojenský historický ústav pripravil pre nadšencov vojenskej histórie Slovenska interaktívnu mapu, ktorá znázorňuje rozmiestnenie múzejných exponátov oboch múzejných oddelení Vojenského historického múzea, ktoré boli na základe prejaveného záujmu zapožičané alebo prenajaté múzeám, územne

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali