Branislav Fábry: Trestné právo čečenských separatistov – horšie než ISIL?

Bratislava 14. augusta 2016 (HSP/Foto:Facebook)

 

Pred dvadsiatimi rokmi v separatistickej Čečenskej republike Ičkeria prijali trestný zákonník, ktorý je svojimi krutými trestami a porušovaním ľudských práv prinajmenšom porovnateľný s právnym poriadkom hnutia ISIL. 

Napriek tomu, že táto téma je na Západe sotva spracovaná, treba si ju pripomenúť. Veď mnoho z dedičov čečenskej islamistickej tradície totiž bojuje aj na Blízkom Východe, v radoch hnutia ISIL.

 

Umiernení a extrémisti

Hoci sa médiá na Slovensku a v Čechách už od začiatku snažili vykresľovať čečenských separatistov ako „umiernené“ národno-oslobodzovacie hnutie, v skutočnosti išlo o extrémistické hnutie so silným príklonom k islamizmu. Jasným dôkazom tohto faktu bola aj ústavná regulácia náboženstva v separatistickej ústave Čečenskej republiky Ičkeria z roku 1992, ktorá mala vytvoriť ústavné základy „nezávislého“ Čečenska. Podľa tejto ústavy sa islam v čl. 4 vyhlasoval za „štátne náboženstvo“.

Na rozdiel od ústavy čečenských separatistov je súčasná čečenská ústava, ktorá bola prijatá v referende v roku 2003, prísne sekulárna. V čl. 11 ods. 1 tejto ústavy sa uvádza: „Čečenská republika je sekulárny štát. Žiadne náboženstvo nesmie byť ustanovené ako štátne alebo povinné.“ V ods. 2 sa dokonca hovorí o rovnosti všetkých náboženských združení pred zákonom. Viem, že ani v súčasnom Čečensku sa nepodarilo nastoliť úplnú rovnosť náboženských skupín, ale právna úprava priamo znemožňuje vytváranie náboženských excesov, aké existovali za Dž. Dudajeva, A. Maschadova či ďalších separatistických politikov.

Napriek zjavnému islamskému extrémizmu v separatistickom Čečensku, tzv. mienkotvorné médiá a ich „experti“ na Západe neustále označovali čečenských predstaviteľov za „umiernených“, vrátane tzv. prezidenta A. Maschadova. Takúto charakteristiku možno dodnes nájsť i v slovenskej wikipédii.

Rétoriku západných médií o „umiernenom“ A. Maschadovovi nenarušilo ani to, keď v roku 1997 vymenoval do funkcie čečenského premiéra Š. Basajeva, už vtedy jedného z najhorších teroristov sveta. Čo by sa asi stalo, keby niekto „umiernený“ vymenoval do funkcie premiéra vo vlastnom štáte Usámu bin Ládina?

Lenže napriek excesom čečenských separatistov naše médiá a mediálne protežovaní „experti“ po každom teroristickom útoku vyzývali Moskvu na rokovania s A. Maschadovom. Skúšam si predstaviť, keby dnes nejaký „analytik“ po každom teroristickom útoku vyzýval Francúzsko na rokovania s kalifom ISIL al-Bagdádím…

Paradoxne, na rozdiel od „umierneného“ A. Maschadova sa niektoré médiá pokúšajú vnútiť nálepku islamistu R. Kadyrovovi. R. Kadyrov je síce silno veriaci moslim, nie však islamista a práve Kadyrovovcom sa podarilo odstrániť to najhoršie zo stredovekých islamistických prejavov v Čečensku. Tým najhorším excesom bol zrejme separatistický trestný zákonník Čečenskej republiky Ičkeria.

 

Separatistický trestný zákonník

Ako som už spomínal, trestný zákonník č. 82/1996 nadobudol v separatistickom Čečensku platnosť 7. augusta 1996. Samozrejme, Rusko platnosť dokumentu nikdy neuznalo a po obnovení kontroly nad Čečenskom začalo aplikovať federálny trestný zákonník.

Separatistický trestný zákonník mal sedemnásť hláv a dve prílohy. Už v záhlaví titulnej strany bol uvedený známy verš z Koránu „Bismillah–ir–Rahman–ir–Rahim“ a až potom nasledoval názov dokumentu „Trestný zákonník Čečenskej republiky Ičkeria“. Dokument bol nielen právnym aktom, ale aj deklaráciou islamského fundamentalizmu. Zdôrazňovaním šariátskych trestov sa mala potvrdiť „pravovernosť“ Ičkerie. Obsah trestného zákonníka tvorili nielen prísne šariátske tresty, ale aj stredoveké právne obyčaje. Vznikol tak právny akt, ktorého hlavnou charakteristickými črtami boli islamistická ideológia a mimoriadna prísnosť trestov.

Dokument rozlišoval rôzne formy trestu smrti (článok 26) a patrilo medzi ne napr. ukameňovanie. Trest smrti sa však mohol uskutočniť aj “takým spôsobom, akým zločinec pozbavil života svoju obeť“. Čiže teoreticky podľa čečenského práva prichádzalo do úvahy aj ukrižovanie alebo sťahovanie z kože.

Zákonník pripúšťal aj inštitút islámskeho práva zvaný “dij´a” (čl. 42 – 46). Išlo o kompenzáciu, pri ktorej sa mohol zločinec vykúpiť z trestu. Plná kompenzácia v prípade vraždy predstavovala 100 kráv, resp. jej analógiu v peniazoch. V prílohe č. 2 k zákonu sa uvádzali kompenzácie aj za ďalšie trestné činy proti životu a zdraviu. Kompenzácia sa však ako taká týkala len obmedzenej skupiny trestných činov, z väčšiny trestov sa nebolo možné vykúpiť.

Okrem trestu smrti sa v trestnom zákonníku objavovali aj ďalšie prísne tresty. Medzi ne patrilo odsekávanie ruky či bičovanie (čl. 35). Bičovanie sa týkalo aj maloletých, deti od veku 10 rokov mohli byť odsúdené až na dvadsať úderov bičom. Samozrejme, v tomto prípade išlo o flagrantné porušenie Dohovoru o právach detí, ktorý Rusko podpísalo.

 

Odveta a krvná pomsta

Najzvláštnejšími trestami v celom zákonníku však boli tresty v podobe „vykonania rovnakým spôsobom“, teda vlastne krvnej pomsty (čl. 28 – 32). Za jeden z hlavných prínosov islamského práva sa obvykle považuje nahradenie krutého kmeňového práva, vychádzajúceho z princípov krvnej pomsty, islamskými normami. Avšak práve tento pozitívny aspekt islamského práva v separatistickom trestnom zákonníku chýba.

Právo na krvnú pomstu sa priznávalo najprv obeti trestného činu a ak ho tá už nemohla uskutočniť, tak jej blízkym príbuzným. Zákon stanovoval aj päť prípadov, keď sa krvná pomsta neaplikovala (čl. 31). Zaujímavá bola najmä s možnosť za stanovených podmienok vykonať odvetu na príbuznom páchateľa.

Spôsobmi uplatňovania princípov tohto trestu sa zaoberala príloha č. 1 k zákonu. Celkovo tu platil princíp absorpcie menšieho väčším. Odrezať či vybiť bolo možné zločincovi rôzne časti tela. Platilo napr., že ak zločinec odrezal obeti celé ucho, bolo mu možné ucho odrezať tiež. Ak však odrezal ucho len z časti, tak sa už talio neaplikovalo. Zaujímavé to bolo s odrezávaním pohlavného údu. Pohlavný úd bolo možné ako trest odrezať len vtedy, keď zločinec odrezal svojej obeti pohlavný úd “nižšie hlavy údu”. Zákon pripúšťal aj odrezanie jedného alebo oboch semeníkov.

 

Trestné činy protináboženské

Pochopiteľne, v súlade s islamistickým chápaním práva v Ičkerii sa veľmi prísne tresty udeľovali za trestné činy, majúce vzťah k náboženstvu (hlava č. 13 zákona). Išlo o pomerne malú skupinu trestných činov, pomáhali však vyvolávať atmosféru náboženského fanatizmu.

Najprísnejšie z týchto trestných činov sa postihoval TČ Odpadlíctvo od viery. V čl. 126 ods. 2 sa uvádza: „Osoba, ktorá sa dopustí trestného činu, kvalifikovaného ako odpadlíctvo, sa vyzve k pokániu , a súd pre to ustanoví konkrétnu dobu. V prípade, že páchateľ , ktorý nie je konvertita na islam , trvá na svojom , potrestá sa trestom smrti.

Keďže odpadlíctvo od viery nebolo celkom jasným pojmom, bolo v čl. 126 ods. 1 vymedzené. Trestný čin odpadlíctva sa aplikoval len voči moslimom a títo boli trestaní nielen za otvorené vzdanie sa moslimskej viery, ale aj za „konania, ktoré nedvojzmyselne ukazujú na jeho odpadlíctvo od viery“. Trest nasledoval aj za výzvy na odpadlíctvo. Podľa ods. 3 sa však upustilo od potrestania, ak sa „odpadlík vzdal svojho úmyslu“.

O rozpore uvedených ustanovení s ľudským právom na slobodu vyznania nemožno pochybovať. Za zvlášť nebezpečné však bolo možné považovať „nedvojzmyselné“ konania, pretože tie ponechávali obrovský priestor na interpretáciu orgánom aplikácie práva. Takéto ustanovenia umožňovali náboženským fanatikom vytvárať atmosféru náboženského zastrašovania.

V čl. 125 sa stanovovali tresty za TČ Urážka rôznych vierovyznaní: bolo možné udeliť trest odňatia slobody do šiestich mesiacov alebo pokutu alebo sto rán bičom. Podľa čl. 127 sa zase trestal TČ Znesvätenie bohoslužieb a spôsobenie im škody. Ten sa trestal „len“ odňatím slobody alebo pokutou, nie bičovaním. Podobne aj Akty vandalizmu vo vzťahu k veriacim a hrobom podľa čl. 128. V prípade oboch uvedených TČ ale takmer nastal súbeh s TČ Urážka rôznych vierovyznaní a tam sa už telesné tresty pripúšťali.

 

Trestné činy mravnostné

Podobne ako v prípade protináboženských TČ, aj v prípade mravnostných TČ, bolo čečenský separatistický trestný zákonník veľmi prísny. Orgány Ičkerie tu vtisli zákonu pokryteckú morálku, ktorá sa podrobne zaoberala sexualitou, ale mnohé iné oblasti morálky nechávala neregulované. Paradoxom bolo aj to, že z TČ Vraždy sa bolo možné vykúpiť sto kravami, avšak z TČ Cudzoložstva alebo TČ Sodomie nie. Hoci aj tu hrozil trest smrti.

Za TČ Cudzoložstvo (čl. 145 – 147) stanovoval zákon ukameňovanie alebo bičovanie vo výške 100 úderov, ktoré bolo možné ešte doplniť odňatím slobody. Telesné tresty bolo možné ukladať aj za neprístojné správanie (čl. 151), neprístojnosť na verejnosti, vrátane odievania (čl. 152) či ďalšie trestné činy z oblasti mravov.

Nie je ťažké si predstaviť, čo by asi postihlo skupinu Pussy Riot za ich “verejné vystúpenia”, keby sa o ne pokúsili v Čečensku za vlády A. Maschadova. Je zrejmé, že už po verejnej súloži v múzeu by ich čečenské trestné právo potrestalo veľmi prísne a niektorým členkám skupiny by hrozilo rovno ukameňovanie.

Veľmi prísne tresty sa udeľovali za TČ Sodomia (čl. 148), kam patrila nielen homosexualita, ale aj análny styk so ženou. Pri prvom treste sa ukladalo 100 úderov bičom a/alebo trest odňatia slobody až na jeden rok. Aplikovala sa však zásada trikrát a dosť: pri treťom odsúdení za sodomiu hrozil odsúdenému trest smrti, prinajmenšom však doživotie.

Nulovú západnú reakciu na čečenské „trikrát a dosť“ za homosexualitu možno porovnať s reakciou na ruský zákon o zákaze propagácie “netradičných sexuálnych stykov” pred deťmi, ktorý homosexualitu ako takú vôbec nezakazoval a stanovil iba pokuty v rámci správneho práva.

 

Západná hystéria a omyly

Už z uvedeného je jasné, že trestný zákonník Ičkerie bol v ostrom rozpore s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach. Je však zaujímavé, že politici a ľudsko-právni aktivisti zo Západu o týchto ustanoveniach s A. Maschadovom neradi hovorili. Pritom sa vyskytli viaceré príležitosti, kedy sa dalo spýtať na “stredovek” v čečenskom trestnom práve, napr. keď čečenský “prezident” A. Maschadov 18. októbra 1998 navštívil poľský parlament a zúčastnil sa tam na konferencii o ľudských právach…

Je zaujímavé, že hoci islamistu A. Maschadova pozývali do európskych parlamentov na konferencie o ľudských právach, tak v prípade R. Kadyrova nie je dodnes mediálne prijateľné ani komerčné vystúpenie západných umelcov. Napr. kvôli nepolitickému vystúpeniu baletného súboru verejno-právnej MDR na oslave u Kadyrova sa strhla hysterická kampaň v nemeckých médiách, až kým MDR celý baletný súbor nepotrestala.

Paradoxne, podobné obavy nemusia mať umelci a športovci, ktorí robia komerčné vystúpenia pre kráľovskú rodinu vo wahhabitskej Saudskej Arábii alebo iných absolutistov v Perzskom zálive, hoci tam sa ľudské práva porušujú masívnejšie…

Žiaľ, snaha o zľahčovanie čečenského islamizmu a terorizmu sa Západu už vypomstila. Nejde len o teroristické útoky ako v prípade Carnajevovcov v Bostone, ale jedným z dedičov čečenskej islamistickej tradície sa stalo aj hnutie ISIL. Do jeho radov vstúpilo mnoho Čečencov s vojenskými skúsenosťami a viacerí z nich dosiahli vedúce postavenie v celej organizácii, napr. poľný veliteľ Omar al-Šišání (Omar Čečenský).

Je očividné, že z chýb pri hodnotení situácie v Čečensku sa Západ nepoučil a na Blízkom Východe robí obdobné chyby. Aj tu označujú západní politici a médiá islamistických extrémistov ako „umiernenú opozíciu“ a odmietajú spoluprácu s tými, ktorí sa pokúšajú náboženských extrémistov zastaviť, najmä v Sýrii.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Rezort dopravy zisťuje u hotelierov ochotu využiť ich kapacity na dobrovoľnú karanténu

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jakub Julény)   Ministerstvo dopravy a výstavby osloví Zväz hotelov a reštaurácií SR s cieľom zistiť ich možné ubytovacie kapacity, ktoré by sa dali využiť na dobrovoľnú karanténu občanov. Ako ďalej upresnil šéf rezortu dopravy a výstavby Andrej Doležal, ubytovacie kapacity hotelov by slúžili len pre…

Aké výsledky môže priniesť celoplošné testovanie a čo bude nasledovať

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Keďže vďaka masívnemu testovaniu je odhalených stále viac pozitívnych na covid 19 vláda sa snaží robiť opatrenia, aby sa situácia u nás nevyvíjala českou cestu, kde dnes majú takmer 12 000 pozitívnych. Tieto opatrenia však nie sú prijímané s pochopením pretože ruinujú ekonomiku Také…

Kauzu Devín banky opäť pojednáva Špecializovaný trestný súd

0 icon

Banská Bystrica 21. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) pracovisko Banská Bystrica sa dnes začalo hlavné pojednávanie v staršej kauze Devín banky, ktorú pred rokom vrátil na opätovné prerokovanie a rozhodnutie Najvyšší súd SR. Bývalý generálny riaditeľ Devín banky Ľubomír K. a štyria ďalší spoluobžalovaní vypovedajú…

Čo včera bolo isté, dnes už nie je. Opäť vyhrážky? Matovič: Buď bude lockdown, alebo ľudia urobia niečo, aby sa mu vyhli

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Projekt celoplošného testovania ešte nie je istý. Ak totiž odborníci rozhodnú, že toto opatrenie nie je dostatočné, v hre je aj lockdown. Dnes preto zasadá konzílium odborníkov, vo večerných hodinách pandemická komisia a vo štvrtok ráno Ústredný krízový štáb SR Slovensko má v…

Pellegrini uviedol, že Matovič využíva „diktátorské metódy“. „Vníma to ako referendum o svojej osobe a urobí všetko, aby účasť bola vysoká aj pod hrozbou karantén, sankcií či lockdownu“

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na stredajšej tlačovej konferencii líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini reagoval jednak na vládou neschválené 13. dôchodky v pôvodnej výške, ako aj na to, že vláda už otvorene hovorí o tom, že plošné testovanie na koronavírus sa nakoniec nemusí uskutočniť "Ide to nebezpečným smerom,…

V Európe potvrdili za týždeň viac ako 927-tisíc prípadov nákazy koronavírusom

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Európa opäť zaznamenala rekordný týždenný prírastok nových prípadov nákazy koronavírusom. Informuje o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej na starom kontinente minulý týždeň potvrdili viac ako 927-tisíc prípadov Organizácia vo svojej najnovšej správe o pandémii konštatuje, že európsky kontinent v minulom týždni zaznamenal…

Mazurek kvôli nákupu testov podáva trestné oznámenie a zároveň odmieta 10-dňovú karanténu. „Je nemysliteľné, aby vás policajt náhodne kontroloval a ešte od vás žiadal informácie o zdravotnom stave“

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Opozičný poslanec Milan Mazurek (ĽSNS) informoval, že podáva trestné oznámenie v súvislosti s verejným obstarávaním na testy, ktorými sa má realizovať celopološné pretestovanie populácie. Mazurek tiež v statuse skritizoval trest 10-dňovej karantény pre občanov, ktorí odmietnu testovanie Mazurek na sociálnej sieti uviedol, že…

Je to sluha mafiána, reagoval premiér na udalosť zverejnenú asistentom Žigu

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Začiatkom týždňa asistent poslanca Petra Žigu (Hlas-SD) Maroš Stano zdieľa svoju osobnú skúsenosť s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO). Premiér v reakcii priznal, že niečo z toho pravda je. Odmieta ale, že by povedal, že niekoho majú zastreliť Podľa Stana premiér v…

Chmelár: „Ak vláda nedokáže, že eliminovala riziko nákazy a ohrozenie zdravia počas testovania, je odmietnutie účasti legitímny dôvod na vyjadrenie občianskeho protestu, ktorý nemôže byť právne postihovaný“

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Jakub Julény)   Politický komentátor Eduard Chmelár na sociálnej sieti uviedol, že Igor Matovič robí zatiaľ všetko pre to, aby sa stal historicky prvým slovenským premiérom, ktorého s trochou zveličenia rozzúrení občania hodia do Dunaja (do ktorého chcel pôvodne on hádzať testy na koronavírus) Chmelár uviedol,…

Kollár zo Za ľudí: „Ako primátora okresného mesta ma doposiaľ nikto ohľadom testovania nekontaktoval. Čas sa kráti“

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Vládny poslanec za stranu Za ľudí, Miroslav Kollár, ktorý je zároveň primátorom Hlohovca a ktorý v lete kandidoval vo voľbách za šéfa strany Za ľudí proti Veronike Remišovej, poukázal na nedostatok informácii predstaviteľov samospráv o veľkom projekte celonárodného testovania na koronavírus Miroslav Kollár…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Vítam plošné testovanie ako referendum o dôvere selfie-vláde

0icon

Čelíme novej totalite. Nie je ideologická. Najlepšie ju charakterizuje české príslovie: „Iniciativní blbec, hotové neštěstí.“ A ľudia s Matovičovou diagnózou sú neúnavní. Môžeme sa o tom presvedčiť v týchto dňoch. Nestíhame sa spamätať z jedného bláznivého nápadu tohto sociopata, už prichádza ešte absurdnejší. Najhoršie ale nie je to, že sa niekto ako…

Peter Švec

Množstvo nemusí znamenať víťazstvo. Numerická prevaha. Pôsobenie proti prevahe. 3. časť.

0icon

”Ak je niekto menší, mal by sa pokúšať byť šikovnejším.” (Colin S. Gray) Prevaha, ktorá bola popísaná z pozorovania sveta zvierat, existuje vo vzájomných interakciách, ktoré prevažujú vo vojne do určitej miery a spôsobujú komplexnosť vojny a jej nevyspytateľnosť. Ako uvidíme neskôr v tejto štúdii, najdôležitejšou koncepciou manévrového prístupu k…

Boris Mesár

Z Ruského sveta - Lavrov dal konečne pravý hák do čeluste zasratej EÚ

0icon

Za posledné dva dni máme veľmi zaujímavú recenziu správ - ktorá sa priamo týka Ruska.  Prvá správa sa priamo týka našej účasti vo WTO - v utorok začali USA, Európska únia a Svetová obchodná organizácia zvláštne a zvedavé vyšetrovanie proti Rusku. Dôvodom vyšetrovania bolo - neuveríte - substitúcia (nahradenie) dovozu.

Andrej Biras

Pán Matovič, tri otázky a jedna výzva!

0icon

Prvá otázka: Prečo si protirečíte, keď chcete zachraňovať životy a pritom idete plošným, nezmyselným, testovaním ohrozovať ľudí v najväčšej možnej miere? Takáto masová akcia v čase vysoko infekčnej pandémie, by asi mala zmysel, jedine ak by ste išli testovať z domu do domu predo dvermi a to pcr testami, ale…

Pavol Kleban

Proglas o Gorazdovi

0icon

Pôvodný názov tejto básne mal byť Gorazd - básne zveršovanej ako vyjadrenie úcty slovenskému svätcovi, ktorý patril medzi svätých Sedmopočetníkov (sv. Cyril, sv. Metod, sv. Kliment, sv. Naum, sv. Angelár, sv. Sáva, sv. Gorazd). Vzhľadom na môj zaužívaný strofický rozsah každej veršovanej práce (11 + 1), som sa však po…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

7 jedál, s ktorými by sa nikdy nemala mikrovlnná rúra stretnúť

0 icon

Mikrovlnná rúra, ktorá bola prvýkrát vynájdená v 40. rokoch 20. storočia, je dnes jedným z hlavných kuchynských spotrebičov v každej domácnosti. Aj keď táto mašinka znamená pohodlie pri varení a ohrievaní, existujú určité druhy jedál, ktoré by si do mikrovlnnej rúry nikdy nemal dávať ohrievať.   1. Mikrov

Oceánia: Ako ľudia osídlili jedno z najodľahlejších miest na svete

0 icon

Stačí sa pozrieť na mapu a nájsť názov Oceánia – tichomorskú oblasť, ktorá zahŕňa Havaj, Nový Zéland, Samoa, Francúzsku Polynéziu a Mikronéziu. Budeš sa čudovať, ako sa ľudia pôvodne na týchto ostrovoch usadili. Sú tu väčšinou v malom počte a nachádzajú sa stovky až tisíce kilometrov od akejkoľvek veľkej pevniny aj od seba…

21 rozkošných psíkov, ktoré si získajú tvoje srdce

0 icon

Tvoje srdce si získa týchto 21 rozkošných psíkov, ktoré uvidíš na nasledujúcich fotografiách. Keď si tvoj psík prosí jesť, prípadne ti dá najavo, že je čas na prechádzku, len ťažko mu dokážeš odolať. Jeho oči hovoria za všetko. Týchto 21 rozkošných psíkov si tvoje srdce získa veľmi ľahko. Fotografie sú…

Kruhy v obilí a mimozemšťania (1. časť)

0 icon

Kruhy v obilí nás fascinujú už od nepamäti. Spájajú sa predovšetkým s mimozemšťanmi, avšak – pochopiteľne – existuje viacero teórií, prečo vznikajú a kde vznikajú. Poďme sa na celú problematiku pozrieť trochu detailnejšie. Prinášame vám trojdielnu sériu článkov s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Pohodlne sa usaďte a ideme…

Prečo hranolky chutia tak zle, keď už sú studené?

0 icon

Hranolky rozhodne nie sú pre naše telo a trávenie najzdravšie, no raz za čas padne dobre aj zhrešiť. Tenké, chrumkavé a dozlatista upražené – presne také patria k najobľúbenejším pokrmom nielen medzi deťmi na celom svete. Hranolky patria podľa prieskumov k najobľúbenejším prílohám na všetkých kontinentoch. Hodia sa k mäsu,…

Vo svete IT

Ako môžete preniesť kontakty, aplikácie a dáta zo starého smartfónu do nového?

0 icon

Kúpa nového zariadenia je pre väčšinu z nás radostnou chvíľou. Po rozbalení smartfónu a „prvom zoznámení sa“, je však potrebné zo starého zariadenia preniesť všetky kontakty, aplikácie a podobne do nového. Ako je však možné čo najefektívnejšie zrealizovať všetok presun dát z jedného smartfónu do druhého? Nižšie sme si pre…

USA začalo doposiaľ najväčší „hon“ na Google. Ten sa bude musieť teraz poriadne obracať

0 icon

Začiatkom tohto mesiaca obehla svet informácia, že Google by mohol byť v dohľadnej dobe pod výrazným tlakom amerických úradov. Dôvodom má byť internetový prehliadač Chrome, ktorý aktuálne využíva 65% až 70%. Ďalej v súvislosti s touto témou bol spomínaný obchodný model spoločnosti, ktorý postupne bude blokovať Cookie súbory tretích strán,…

Pozrite si najrýchlejšie sériovo vyrábané auto na svete. Priemerná maximálna rýchlosť dosahuje takmer polovicu rýchlosti zvuku

0 icon

Pre mnohých z nás je auto „len“ dopravným prostriedkom, aby sme sa dostali z bodu „A“ do bodu „B“ pričom pri vyšších rýchlostiach, keď vidíme na tachometri rýchlosť 150 kilometrov za hodinu a viac, tak nám stuhne krv v žilách. Automobiloví športovci, by sa pri tejto rýchlosti len pousmiali. Dôvodom…

Pokazil sa vám posuvník na YouTube? V skutočnosti je to zámer

0 icon

Posuvník, alebo progres bar je spodná lišta v aplikácii YouTube, ktorá odzrkadľuje aktuálny čas prezerania videa. Vo svojej podstate slúži na to, aby ste mohli preskočiť, prípadne sa vrátiť späť na časť videa, ktorá vás najviac zaujíma, a aby ste zároveň mohli preskočiť menej záživné časti videa. Ide o funkciu,…

Pozrite sa, ako vyzerá bežný deň astronauta na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice

0 icon

Ak by ste sa pozreli na každodenný život astronauta na vesmírnej stanici, na prvý pohľad by sa vôbec nelíšil od toho vášho. Aj 400 km nad Zemou musia astronauti jesť, spať, cvičiť, dodržiavať hygienu a pracovať. Výrazným rozdielom je, že prostredie nulovej gravitácie môže jednotlivé úkony sťažiť. Astronauti sa môžu…

Armádny Magazín

Americké pušky DIAMONDBACK AR-15 aj pre európsky trh

0 icon

USA,  21. októbra (AM) - Pušky Diamondback pochádzajú z menšej rodinnej zbrojovky z USA, ktorá sa stála známa vďaka svojej vysokej kontrole kvality a nižším cenám. Základom sú overené parametre - 16" nitridovaná chrom-molybdenová hlaveň, 12" M-lok predpažbie, 8620 Mil-Spec záver,

Šéf ruskej rozviedky - Naryškin: USA pripravujú „farebnú“ revolúciu po prezidentských voľbách v Moldavsku

0 icon

MOSKVA 21. októbra (AM) - Riaditeľ ruskej zahraničnej spravodajskej služby (SVR) -  Sergej Naryškin uviedol, že USA v prípade víťazstva Igora Dodona v prezidentských voľbách v Moldavsku pripravujú v krajine „farebnú“ revolúciu. Text jeho u

Námorná pechota Spojených štátov uzemnila vrtuľníky Bell AH-1W „Super Cobra“.

0 icon

FORT WORTH, Texas (20. októbra 2020) - Po viac ako tridsiatich rokoch spoľahlivej služby Námorná pechota Spojených štátov (USMC) oficiálne uzemnila vrtuľníky Bell AH-1W „Super Cobra“. Ikonický dvojlistý stroj slúžil ako bojový vrtuľník pre námornú pechotu v bojových misiách po celom svete, vrátane

Špeciálne poslanie: Vojak, alebo prečo Rusko tak skoro nezníži svoje výdavky na obranu

0 icon

Rusko, 21. október 2020 (AM) - "Neurobili sa nijaké rozhodnutia o zmenšení veľkosti ruských ozbrojených síl." -  Oznámil to v utorok tlačový tajomník prezidenta Ruskej federácie Dmitrij Peskov, ktorý sa vyjadril k informáciám o príslušných návrhoch ministerstva financií.   "O tejto otázke zatiaľ nebolo rozhod

Historik Andrej Fursov: S Turkami je možné iba taktické spojenectvo

0 icon

Rusko, 21. október 2020 (AM) - Andrej Iľjič Fursov (1951) - ruský historik, sociálny vedec, publicista, ktorý na Inštitúte dynamického konzervativizmu vedie Centrum metodiky a informácií, riaditeľ Centra rusistiky, Inštitútu pre základný a aplikovaný výskum, Moskovskej univerzity pre humanitné vedy, akademik Medzinárodnej akadémi

Svetlo sveta

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

0 icon

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

Matka bl. Carla Acutisa: Bol mojím záchrancom, v rodine sme vieru zanedbávali

0 icon

12. októbra, v deň výročia smrti blahoslaveného Carla Acutisa, sa po prvýkrát slávila jeho liturgická spomienka. Od jeho smrti vo veku 15 rokov, po mimoriadne agresívnej leukémii, ubehlo 14 rokov. Na blahorečení v sobotu 10. októbra v Assisi sa zúčastnilo približne tritisíc ľudí z rôznych krajín, viac ich kvôli zdravotným opatreniam nebolo možné…

icon FOTO DŇA