Branislav Fábry: Trestné právo čečenských separatistov – horšie než ISIL?

Bratislava 14. augusta 2016 (HSP/Foto:Facebook)

 

Pred dvadsiatimi rokmi v separatistickej Čečenskej republike Ičkeria prijali trestný zákonník, ktorý je svojimi krutými trestami a porušovaním ľudských práv prinajmenšom porovnateľný s právnym poriadkom hnutia ISIL. 

Napriek tomu, že táto téma je na Západe sotva spracovaná, treba si ju pripomenúť. Veď mnoho z dedičov čečenskej islamistickej tradície totiž bojuje aj na Blízkom Východe, v radoch hnutia ISIL.

 

Umiernení a extrémisti

Hoci sa médiá na Slovensku a v Čechách už od začiatku snažili vykresľovať čečenských separatistov ako „umiernené“ národno-oslobodzovacie hnutie, v skutočnosti išlo o extrémistické hnutie so silným príklonom k islamizmu. Jasným dôkazom tohto faktu bola aj ústavná regulácia náboženstva v separatistickej ústave Čečenskej republiky Ičkeria z roku 1992, ktorá mala vytvoriť ústavné základy „nezávislého“ Čečenska. Podľa tejto ústavy sa islam v čl. 4 vyhlasoval za „štátne náboženstvo“.

Na rozdiel od ústavy čečenských separatistov je súčasná čečenská ústava, ktorá bola prijatá v referende v roku 2003, prísne sekulárna. V čl. 11 ods. 1 tejto ústavy sa uvádza: „Čečenská republika je sekulárny štát. Žiadne náboženstvo nesmie byť ustanovené ako štátne alebo povinné.“ V ods. 2 sa dokonca hovorí o rovnosti všetkých náboženských združení pred zákonom. Viem, že ani v súčasnom Čečensku sa nepodarilo nastoliť úplnú rovnosť náboženských skupín, ale právna úprava priamo znemožňuje vytváranie náboženských excesov, aké existovali za Dž. Dudajeva, A. Maschadova či ďalších separatistických politikov.

Napriek zjavnému islamskému extrémizmu v separatistickom Čečensku, tzv. mienkotvorné médiá a ich „experti“ na Západe neustále označovali čečenských predstaviteľov za „umiernených“, vrátane tzv. prezidenta A. Maschadova. Takúto charakteristiku možno dodnes nájsť i v slovenskej wikipédii.

Rétoriku západných médií o „umiernenom“ A. Maschadovovi nenarušilo ani to, keď v roku 1997 vymenoval do funkcie čečenského premiéra Š. Basajeva, už vtedy jedného z najhorších teroristov sveta. Čo by sa asi stalo, keby niekto „umiernený“ vymenoval do funkcie premiéra vo vlastnom štáte Usámu bin Ládina?

Lenže napriek excesom čečenských separatistov naše médiá a mediálne protežovaní „experti“ po každom teroristickom útoku vyzývali Moskvu na rokovania s A. Maschadovom. Skúšam si predstaviť, keby dnes nejaký „analytik“ po každom teroristickom útoku vyzýval Francúzsko na rokovania s kalifom ISIL al-Bagdádím…

Paradoxne, na rozdiel od „umierneného“ A. Maschadova sa niektoré médiá pokúšajú vnútiť nálepku islamistu R. Kadyrovovi. R. Kadyrov je síce silno veriaci moslim, nie však islamista a práve Kadyrovovcom sa podarilo odstrániť to najhoršie zo stredovekých islamistických prejavov v Čečensku. Tým najhorším excesom bol zrejme separatistický trestný zákonník Čečenskej republiky Ičkeria.

 

Separatistický trestný zákonník

Ako som už spomínal, trestný zákonník č. 82/1996 nadobudol v separatistickom Čečensku platnosť 7. augusta 1996. Samozrejme, Rusko platnosť dokumentu nikdy neuznalo a po obnovení kontroly nad Čečenskom začalo aplikovať federálny trestný zákonník.

Separatistický trestný zákonník mal sedemnásť hláv a dve prílohy. Už v záhlaví titulnej strany bol uvedený známy verš z Koránu „Bismillah–ir–Rahman–ir–Rahim“ a až potom nasledoval názov dokumentu „Trestný zákonník Čečenskej republiky Ičkeria“. Dokument bol nielen právnym aktom, ale aj deklaráciou islamského fundamentalizmu. Zdôrazňovaním šariátskych trestov sa mala potvrdiť „pravovernosť“ Ičkerie. Obsah trestného zákonníka tvorili nielen prísne šariátske tresty, ale aj stredoveké právne obyčaje. Vznikol tak právny akt, ktorého hlavnou charakteristickými črtami boli islamistická ideológia a mimoriadna prísnosť trestov.

Dokument rozlišoval rôzne formy trestu smrti (článok 26) a patrilo medzi ne napr. ukameňovanie. Trest smrti sa však mohol uskutočniť aj “takým spôsobom, akým zločinec pozbavil života svoju obeť“. Čiže teoreticky podľa čečenského práva prichádzalo do úvahy aj ukrižovanie alebo sťahovanie z kože.

Zákonník pripúšťal aj inštitút islámskeho práva zvaný “dij´a” (čl. 42 – 46). Išlo o kompenzáciu, pri ktorej sa mohol zločinec vykúpiť z trestu. Plná kompenzácia v prípade vraždy predstavovala 100 kráv, resp. jej analógiu v peniazoch. V prílohe č. 2 k zákonu sa uvádzali kompenzácie aj za ďalšie trestné činy proti životu a zdraviu. Kompenzácia sa však ako taká týkala len obmedzenej skupiny trestných činov, z väčšiny trestov sa nebolo možné vykúpiť.

Okrem trestu smrti sa v trestnom zákonníku objavovali aj ďalšie prísne tresty. Medzi ne patrilo odsekávanie ruky či bičovanie (čl. 35). Bičovanie sa týkalo aj maloletých, deti od veku 10 rokov mohli byť odsúdené až na dvadsať úderov bičom. Samozrejme, v tomto prípade išlo o flagrantné porušenie Dohovoru o právach detí, ktorý Rusko podpísalo.

 

Odveta a krvná pomsta

Najzvláštnejšími trestami v celom zákonníku však boli tresty v podobe „vykonania rovnakým spôsobom“, teda vlastne krvnej pomsty (čl. 28 – 32). Za jeden z hlavných prínosov islamského práva sa obvykle považuje nahradenie krutého kmeňového práva, vychádzajúceho z princípov krvnej pomsty, islamskými normami. Avšak práve tento pozitívny aspekt islamského práva v separatistickom trestnom zákonníku chýba.

Právo na krvnú pomstu sa priznávalo najprv obeti trestného činu a ak ho tá už nemohla uskutočniť, tak jej blízkym príbuzným. Zákon stanovoval aj päť prípadov, keď sa krvná pomsta neaplikovala (čl. 31). Zaujímavá bola najmä s možnosť za stanovených podmienok vykonať odvetu na príbuznom páchateľa.

Spôsobmi uplatňovania princípov tohto trestu sa zaoberala príloha č. 1 k zákonu. Celkovo tu platil princíp absorpcie menšieho väčším. Odrezať či vybiť bolo možné zločincovi rôzne časti tela. Platilo napr., že ak zločinec odrezal obeti celé ucho, bolo mu možné ucho odrezať tiež. Ak však odrezal ucho len z časti, tak sa už talio neaplikovalo. Zaujímavé to bolo s odrezávaním pohlavného údu. Pohlavný úd bolo možné ako trest odrezať len vtedy, keď zločinec odrezal svojej obeti pohlavný úd “nižšie hlavy údu”. Zákon pripúšťal aj odrezanie jedného alebo oboch semeníkov.

 

Trestné činy protináboženské

Pochopiteľne, v súlade s islamistickým chápaním práva v Ičkerii sa veľmi prísne tresty udeľovali za trestné činy, majúce vzťah k náboženstvu (hlava č. 13 zákona). Išlo o pomerne malú skupinu trestných činov, pomáhali však vyvolávať atmosféru náboženského fanatizmu.

Najprísnejšie z týchto trestných činov sa postihoval TČ Odpadlíctvo od viery. V čl. 126 ods. 2 sa uvádza: „Osoba, ktorá sa dopustí trestného činu, kvalifikovaného ako odpadlíctvo, sa vyzve k pokániu , a súd pre to ustanoví konkrétnu dobu. V prípade, že páchateľ , ktorý nie je konvertita na islam , trvá na svojom , potrestá sa trestom smrti.

Keďže odpadlíctvo od viery nebolo celkom jasným pojmom, bolo v čl. 126 ods. 1 vymedzené. Trestný čin odpadlíctva sa aplikoval len voči moslimom a títo boli trestaní nielen za otvorené vzdanie sa moslimskej viery, ale aj za „konania, ktoré nedvojzmyselne ukazujú na jeho odpadlíctvo od viery“. Trest nasledoval aj za výzvy na odpadlíctvo. Podľa ods. 3 sa však upustilo od potrestania, ak sa „odpadlík vzdal svojho úmyslu“.

O rozpore uvedených ustanovení s ľudským právom na slobodu vyznania nemožno pochybovať. Za zvlášť nebezpečné však bolo možné považovať „nedvojzmyselné“ konania, pretože tie ponechávali obrovský priestor na interpretáciu orgánom aplikácie práva. Takéto ustanovenia umožňovali náboženským fanatikom vytvárať atmosféru náboženského zastrašovania.

V čl. 125 sa stanovovali tresty za TČ Urážka rôznych vierovyznaní: bolo možné udeliť trest odňatia slobody do šiestich mesiacov alebo pokutu alebo sto rán bičom. Podľa čl. 127 sa zase trestal TČ Znesvätenie bohoslužieb a spôsobenie im škody. Ten sa trestal „len“ odňatím slobody alebo pokutou, nie bičovaním. Podobne aj Akty vandalizmu vo vzťahu k veriacim a hrobom podľa čl. 128. V prípade oboch uvedených TČ ale takmer nastal súbeh s TČ Urážka rôznych vierovyznaní a tam sa už telesné tresty pripúšťali.

 

Trestné činy mravnostné

Podobne ako v prípade protináboženských TČ, aj v prípade mravnostných TČ, bolo čečenský separatistický trestný zákonník veľmi prísny. Orgány Ičkerie tu vtisli zákonu pokryteckú morálku, ktorá sa podrobne zaoberala sexualitou, ale mnohé iné oblasti morálky nechávala neregulované. Paradoxom bolo aj to, že z TČ Vraždy sa bolo možné vykúpiť sto kravami, avšak z TČ Cudzoložstva alebo TČ Sodomie nie. Hoci aj tu hrozil trest smrti.

Za TČ Cudzoložstvo (čl. 145 – 147) stanovoval zákon ukameňovanie alebo bičovanie vo výške 100 úderov, ktoré bolo možné ešte doplniť odňatím slobody. Telesné tresty bolo možné ukladať aj za neprístojné správanie (čl. 151), neprístojnosť na verejnosti, vrátane odievania (čl. 152) či ďalšie trestné činy z oblasti mravov.

Nie je ťažké si predstaviť, čo by asi postihlo skupinu Pussy Riot za ich “verejné vystúpenia”, keby sa o ne pokúsili v Čečensku za vlády A. Maschadova. Je zrejmé, že už po verejnej súloži v múzeu by ich čečenské trestné právo potrestalo veľmi prísne a niektorým členkám skupiny by hrozilo rovno ukameňovanie.

Veľmi prísne tresty sa udeľovali za TČ Sodomia (čl. 148), kam patrila nielen homosexualita, ale aj análny styk so ženou. Pri prvom treste sa ukladalo 100 úderov bičom a/alebo trest odňatia slobody až na jeden rok. Aplikovala sa však zásada trikrát a dosť: pri treťom odsúdení za sodomiu hrozil odsúdenému trest smrti, prinajmenšom však doživotie.

Nulovú západnú reakciu na čečenské „trikrát a dosť“ za homosexualitu možno porovnať s reakciou na ruský zákon o zákaze propagácie “netradičných sexuálnych stykov” pred deťmi, ktorý homosexualitu ako takú vôbec nezakazoval a stanovil iba pokuty v rámci správneho práva.

 

Západná hystéria a omyly

Už z uvedeného je jasné, že trestný zákonník Ičkerie bol v ostrom rozpore s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach. Je však zaujímavé, že politici a ľudsko-právni aktivisti zo Západu o týchto ustanoveniach s A. Maschadovom neradi hovorili. Pritom sa vyskytli viaceré príležitosti, kedy sa dalo spýtať na “stredovek” v čečenskom trestnom práve, napr. keď čečenský “prezident” A. Maschadov 18. októbra 1998 navštívil poľský parlament a zúčastnil sa tam na konferencii o ľudských právach…

Je zaujímavé, že hoci islamistu A. Maschadova pozývali do európskych parlamentov na konferencie o ľudských právach, tak v prípade R. Kadyrova nie je dodnes mediálne prijateľné ani komerčné vystúpenie západných umelcov. Napr. kvôli nepolitickému vystúpeniu baletného súboru verejno-právnej MDR na oslave u Kadyrova sa strhla hysterická kampaň v nemeckých médiách, až kým MDR celý baletný súbor nepotrestala.

Paradoxne, podobné obavy nemusia mať umelci a športovci, ktorí robia komerčné vystúpenia pre kráľovskú rodinu vo wahhabitskej Saudskej Arábii alebo iných absolutistov v Perzskom zálive, hoci tam sa ľudské práva porušujú masívnejšie…

Žiaľ, snaha o zľahčovanie čečenského islamizmu a terorizmu sa Západu už vypomstila. Nejde len o teroristické útoky ako v prípade Carnajevovcov v Bostone, ale jedným z dedičov čečenskej islamistickej tradície sa stalo aj hnutie ISIL. Do jeho radov vstúpilo mnoho Čečencov s vojenskými skúsenosťami a viacerí z nich dosiahli vedúce postavenie v celej organizácii, napr. poľný veliteľ Omar al-Šišání (Omar Čečenský).

Je očividné, že z chýb pri hodnotení situácie v Čečensku sa Západ nepoučil a na Blízkom Východe robí obdobné chyby. Aj tu označujú západní politici a médiá islamistických extrémistov ako „umiernenú opozíciu“ a odmietajú spoluprácu s tými, ktorí sa pokúšajú náboženských extrémistov zastaviť, najmä v Sýrii.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Diverzia na Nordstreamoch bude znamenať koniec hegemónie Západu

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Svpressa/Foto:Pixabay)   Západní experti bijú na poplach: bez ruského plynu hrozí Európe a USA nová veľká kríza, píše Vera Žerdeva v ruských novinách Svobodnaja Pressa Zdá sa, že sa opakuje nočná mora z 30. rokov minulého storočia. Nad krajinami "zlatej miliardy" sa vznáša hrozba bankrotu podnikov,…

Djokovič vyhral turnaj ATP v Tel Avive

0 icon

Tel Aviv 2. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Srbský tenista Novak Djokovič triumfoval na turnaji ATP v izraelskom Tel Avive. Najvyššie nasadený hráč zdolal v nedeľnom finále druhého nasadeného Chorváta Marina Čiliča 6:3, 6:4. Pre Djokoviča to bol tretí titul v roku 2022 a 89. celkovo dvojhra - finále: Novak…

Maďarsko je jediným štátom EÚ, ktorý stále dostáva ruský plyn

0 icon

Budapešť 2. októbra 2022 (HSP/forbes/Foto:Pixabay)   Zo štyroch plynovodov prepravujúcich ruský plyn do Európy je stále v prevádzke len Turk Stream Keďže tri zo štyroch plynovodov, ktorými sa do Európy dodáva ruský zemný plyn, sú mimo prevádzky, Maďarsko je v súčasnosti jediným členským štátom EÚ, ktorý stále prijíma ruský plyn,…

Viac kravských zvoncov na Ukrajine

0 icon

Moskva 2. októbra 2022 (HSP/sonar21/Foto:politikus.ru)   Vladimir Putin podľa očakávania prehovoril k svojmu národu a svetu a oznámil pripojenie štyroch bývalých ukrajinských oblastí - Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej - k Ruskej federácii. Spojené štáty a ich spojenci v NATO to okamžite odsúdili ako nezákonné a prisľúbili, že tento krok…

Žilinka mal pravdu – Haščákovo stíhanie a väzba boli nezákonné. Je §363 Trestného poriadku naozaj nepotrebný?

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/blog.sme.sk/Foto:TASR-Jakub Kotian,Pixabay)   Akákoľvek snaha o očistu spoločnosti a očistu justície musí prebiehať výlučne zákonným spôsobom, hovorí v svojej analýze advokát, ktorí bol veľmi dlhý čas vo väzbe Martin Ribár  Spochybňovanie generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, jeho  námestníka Jozefa Kanderu vo vzťahu k využívaniu §-u 363 Trestného…

Kotleba odhalil počínanie Suju v krajských voľbách

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:Jaroslav Novák)   Dnes sa ku mne dostala informácia o tom, že Miroslav Suja sa má vzdať kandidatúry na župana v prospech smeráckeho kandidáta Polónyho, šéfa SAD Zvolen, na sociálnej sieti to uviedol Marian Kotleba  Kotleba uviedol, že v prípade, ak sa táto informácia potvrdí, tak…

Ruský raper sa zabil na protest proti mobilizácii. Nechal odkaz fanúšikom

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Ruský raper Walkie (vlastným menom Ivan Petunin) spáchal samovraždu na protest proti mobilizácii. 27-ročný raper vyskočil z 10. poschodia výškovej budovy v Krasnodare Podľa správ ruských médií predtým na svojom kanáli Telegram zverejnil výzvu, v ktorej uviedol: "Nemôžem a ani nechcem vziať na svoju…

Čína zmarila dohody o jadrovom podmorskom sektore

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Globaltimes/Foto:TASR/AP-Theresa Wey)   Čínska misia pri OSN vo Viedni v piatok úplne zmarila pozmeňujúci návrh presadzovaný tromi krajinami, ktoré tvoria alianciu AUKUS. Jeho cieľom bolo legalizovať ich spoluprácu v oblasti jadrových ponoriek na 66. výročnej generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorá sa konala…

Pápež adresoval výzvu Putinovi aj Zelenskému

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 HSP/Vaticannews/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi v nedeľu 2. októbra pápež František predniesol mimoriadnu výzvu na okamžité prímerie na Ukrajine a využitie všetkých diplomatických prostriedkov na ukončenie vojny a odvrátenie jadrovej hrozby. S výzvami sa obrátil na ruského aj ukrajinského prezidenta a na predstaviteľov…

Hlupaňa Von Leyenová – Taraba otvorene o najnovšom nápade predsedníčky Európskej komisie

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq)   Sú v Európskej komisii ľudia pri zmysloch? Takúto otázku si musí nevdojak človek položiť, keď vidí vyjadrenia, riešenia a rozhodnutia jej členov. Ako z panoptika bláznov sa ozýva najnovšie vyjadrenie predsedníčky komisie Ursuly von Leyenovej, ktorá by v najnovšom, už ôsmom balíku sankcií…

NAJNOVŠIE

BLOG

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Boris Mesár

Je Krasnyj Liman pripravená ruská pasca ? + dobré správy z bojov 

0icon

Americká rozviedka varovala Kyjev, že tvrdohlavá obrana Krasného Limanu by sa mohla ukázať ako diverzná taktika na zakrytie smeru hlavnej ofenzívy spojeneckých síl.Zatiaľ čo Zelenského generáli presúvajú posledné rezervy pri Limane, znižujú počet vojakov v Donbase a dokonca aj pri Kyjeve, Rusko pripravuje Ukrajine nepríjemné a dosť možno zdrvujúce prekvapenie.

Marek Bičík

Ako sa "alzak" odkopal.

0icon

Mnohí sme zaregistrovali slávne vyhlásenie kokaínového prezidenta Ukrajiny o tom ako podáva urýchlenú prihlášku do NATO. Odhliadnuc od stanov na prijatie a splnenia podmienok je to zase len jedno vyhlásenie, ktoré sa bude Európanom stále pripomínať napriek tomu, že z toho nič reálne nemôže byť. To by však nebol problém.…

Juraj Tušš

Súvislosť medzi energetickou, migračnou krízou v Európe, brexitom a konfliktom na Ukrajine.

0icon

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, v ktorej vplyv mocenských skupín na riadenie obyvateľstva prebieha extrémne vysokým tempom. Doposiaľ ľudstvo nezažilo dynamickejšiu dobu riadiacich manévrov elít uplatňovaných na svojom obyvateľstve. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť súvis

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke dobový kostýmový sprievod cez Staré mesto Bratislavy pri príležitosti rekonštrukcie historického boja Bitka o Bratislavu - Prešporok 1620. V Bratislave 1. októbra 2022

Autor: TASR-Martin Baumann

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Diverzia na Nordstreamoch bude znamenať koniec hegemónie Západu

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Svpressa/Foto:Pixabay)   Západní experti bijú na poplach: bez ruského plynu hrozí Európe a USA nová veľká kríza, píše Vera Žerdeva v ruských novinách Svobodnaja Pressa Zdá sa, že sa opakuje nočná mora z 30. rokov minulého storočia. Nad krajinami "zlatej miliardy" sa vznáša hrozba bankrotu podnikov,…

Djokovič vyhral turnaj ATP v Tel Avive

0 icon

Tel Aviv 2. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Srbský tenista Novak Djokovič triumfoval na turnaji ATP v izraelskom Tel Avive. Najvyššie nasadený hráč zdolal v nedeľnom finále druhého nasadeného Chorváta Marina Čiliča 6:3, 6:4. Pre Djokoviča to bol tretí titul v roku 2022 a 89. celkovo dvojhra - finále: Novak…

Maďarsko je jediným štátom EÚ, ktorý stále dostáva ruský plyn

0 icon

Budapešť 2. októbra 2022 (HSP/forbes/Foto:Pixabay)   Zo štyroch plynovodov prepravujúcich ruský plyn do Európy je stále v prevádzke len Turk Stream Keďže tri zo štyroch plynovodov, ktorými sa do Európy dodáva ruský zemný plyn, sú mimo prevádzky, Maďarsko je v súčasnosti jediným členským štátom EÚ, ktorý stále prijíma ruský plyn,…

Viac kravských zvoncov na Ukrajine

0 icon

Moskva 2. októbra 2022 (HSP/sonar21/Foto:politikus.ru)   Vladimir Putin podľa očakávania prehovoril k svojmu národu a svetu a oznámil pripojenie štyroch bývalých ukrajinských oblastí - Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej - k Ruskej federácii. Spojené štáty a ich spojenci v NATO to okamžite odsúdili ako nezákonné a prisľúbili, že tento krok…

Žilinka mal pravdu – Haščákovo stíhanie a väzba boli nezákonné. Je §363 Trestného poriadku naozaj nepotrebný?

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/blog.sme.sk/Foto:TASR-Jakub Kotian,Pixabay)   Akákoľvek snaha o očistu spoločnosti a očistu justície musí prebiehať výlučne zákonným spôsobom, hovorí v svojej analýze advokát, ktorí bol veľmi dlhý čas vo väzbe Martin Ribár  Spochybňovanie generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, jeho  námestníka Jozefa Kanderu vo vzťahu k využívaniu §-u 363 Trestného…

Kotleba odhalil počínanie Suju v krajských voľbách

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:Jaroslav Novák)   Dnes sa ku mne dostala informácia o tom, že Miroslav Suja sa má vzdať kandidatúry na župana v prospech smeráckeho kandidáta Polónyho, šéfa SAD Zvolen, na sociálnej sieti to uviedol Marian Kotleba  Kotleba uviedol, že v prípade, ak sa táto informácia potvrdí, tak…

Ruský raper sa zabil na protest proti mobilizácii. Nechal odkaz fanúšikom

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Ruský raper Walkie (vlastným menom Ivan Petunin) spáchal samovraždu na protest proti mobilizácii. 27-ročný raper vyskočil z 10. poschodia výškovej budovy v Krasnodare Podľa správ ruských médií predtým na svojom kanáli Telegram zverejnil výzvu, v ktorej uviedol: "Nemôžem a ani nechcem vziať na svoju…

Čína zmarila dohody o jadrovom podmorskom sektore

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Globaltimes/Foto:TASR/AP-Theresa Wey)   Čínska misia pri OSN vo Viedni v piatok úplne zmarila pozmeňujúci návrh presadzovaný tromi krajinami, ktoré tvoria alianciu AUKUS. Jeho cieľom bolo legalizovať ich spoluprácu v oblasti jadrových ponoriek na 66. výročnej generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorá sa konala…

Pápež adresoval výzvu Putinovi aj Zelenskému

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 HSP/Vaticannews/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi v nedeľu 2. októbra pápež František predniesol mimoriadnu výzvu na okamžité prímerie na Ukrajine a využitie všetkých diplomatických prostriedkov na ukončenie vojny a odvrátenie jadrovej hrozby. S výzvami sa obrátil na ruského aj ukrajinského prezidenta a na predstaviteľov…

Hlupaňa Von Leyenová – Taraba otvorene o najnovšom nápade predsedníčky Európskej komisie

0 icon

Bratislava 2. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq)   Sú v Európskej komisii ľudia pri zmysloch? Takúto otázku si musí nevdojak človek položiť, keď vidí vyjadrenia, riešenia a rozhodnutia jej členov. Ako z panoptika bláznov sa ozýva najnovšie vyjadrenie predsedníčky komisie Ursuly von Leyenovej, ktorá by v najnovšom, už ôsmom balíku sankcií…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Boris Mesár

Je Krasnyj Liman pripravená ruská pasca ? + dobré správy z bojov 

0icon

Americká rozviedka varovala Kyjev, že tvrdohlavá obrana Krasného Limanu by sa mohla ukázať ako diverzná taktika na zakrytie smeru hlavnej ofenzívy spojeneckých síl.Zatiaľ čo Zelenského generáli presúvajú posledné rezervy pri Limane, znižujú počet vojakov v Donbase a dokonca aj pri Kyjeve, Rusko pripravuje Ukrajine nepríjemné a dosť možno zdrvujúce prekvapenie.

Marek Bičík

Ako sa "alzak" odkopal.

0icon

Mnohí sme zaregistrovali slávne vyhlásenie kokaínového prezidenta Ukrajiny o tom ako podáva urýchlenú prihlášku do NATO. Odhliadnuc od stanov na prijatie a splnenia podmienok je to zase len jedno vyhlásenie, ktoré sa bude Európanom stále pripomínať napriek tomu, že z toho nič reálne nemôže byť. To by však nebol problém.…

Juraj Tušš

Súvislosť medzi energetickou, migračnou krízou v Európe, brexitom a konfliktom na Ukrajine.

0icon

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, v ktorej vplyv mocenských skupín na riadenie obyvateľstva prebieha extrémne vysokým tempom. Doposiaľ ľudstvo nezažilo dynamickejšiu dobu riadiacich manévrov elít uplatňovaných na svojom obyvateľstve. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť súvis

Vášeň v Tebe

Česi ocenili Pavla Haberu. Po dvoch rokoch sa odovzdania medaily mohla zúčastniť aj Daniela Peštová

0 icon

Slovenský spevák Pavol Habera dostal v roku 2020 od predsedu Senátu Českej republiky striebornú medailu. Odovzdávanie však vzhľadom na ochorenie Covid-19 prebehlo v komornej atmosfére. Dnes je už situácia iná. Opätovného odovzdania ocenení sa mohli zúčastniť už aj rodinní príslušníci či priatelia. „Obyčajný pesničkár“

5 jednoduchých spôsobov ako byť (oveľa) lepším otcom

0 icon

18-ročná úloha vychovávať dieťa od narodenia až po dospelosť je najušľachtilejšou cestou človeka, ale zároveň aj najväčšou výzvou. V jednom momente skladáte postieľku a v inom už hovoríte o nástrahách alkoholu. Dobrý otec musí byť čiastočne tréner a policajt, kazateľ a učiteľ, priateľ aj nepriateľ, aby dosiahol vzťah, ktorý bude trvať oveľa dlhšie ako…

Kanye West šokoval fanúšikov. Na profilovku si dal foto ex-svokry Kris Jenner. Prečo muž toto urobí?

0 icon

Viac ako 17,8 milióna sledovateľov Kanyeho Westa čakalo prekvapenie. Rapper, bývalý manžel Kim Kardashian, totiž na profilovú fotografiu svojho instagramového účtu umiestnil fotografiu svojej bývalej svokry Kris Jenner.

Daniel Hevier dal deťom úžasný darček: Škola pre tvoju budúcnosť

0 icon

Začiatok školského roka som považovala sa výbornú príležitosť kúpiť deťom knihu od básnika, prozaika, dramatika, scenáristu, textára, výtvarníka a autora literatúry pre deti a mládež Daniela Heviera. Daniel Hevier dal totiž deťom úžasný darček v podobe knihy Škola pre tvoju budúcnosť – Nauč sa učiť sa pre seba. Prv ako zakotvila na…

Čo môžete urobiť pre mozog vašich detí? Povedzte im o troch návykoch pri učení

0 icon

„,Nemusím si robiť poznámky na hodine, pretože to všetko mám v knihe. Na písomku sa naučím deň vopred,“ aj takto argumentujú žiaci v súvislosti s učením. Niektorí vysokoškoláci môžu ešte dodať: „Nemusím ísť na prednášku, pretože si ju môžem pozrieť cez sociálne siete, alebo si nahrávku prednášky pozriem neskôr.“ Každý…

Armádny Magazín

Incident so stíhačkou. Čo sa stalo na letisku v Sevastopole

0 icon

Rusko, 2.október 2022 (AM) – Na letisku Belbek, ktoré sa nachádza v severozápadnej časti Sevastopolu neďaleko pobrežia Čierneho mora, došlo 1. októbra k mimoriadnej situácii. Niektoré podrobnosti o tom, čo sa stalo, uviedol vo svojom telegramovom kanáli guvernér mesta Michail Razvožaev.  

Americký film Southern Comfort, alebo likvidácia amerických vojakov Louisiane, ktorá nenudí a celkom pobaví

0 icon

Slovensko, 2.október 2022 (AM) – Dnes by som rád predstavil americký film Souther Comfort (1981), ktorý mám ozaj rád a ktorý má prednostné miesto v mojej zbierke filmov. K tomuto filmu sa z času na čas rád vraciam, aj keď môže dnes niekomu kamera tohto filmu pripadať trochu pomalá a scenár príliš…

Šojguova prefíkanosť odpísala americké raketomety HIMARS

0 icon

Rusko, 2.október 2022 (AM) – Rozpory medzi Kyjevom a Washingtonom sú čoraz silnejšie. Velenie NATO rozhodne odmieta dodať kyjevskému režimu diaľkové delá ATACMS. Ide o húfnice, ktoré by mohli umožniť Ozbrojeným silám Ukrajiny zasiahnuť takmer celé územie Belgorodskej, Rostovskej a dokonca aj Voronežskej oblasti. Reakcia NATO na vydieranie Kyjeva je dôkazom, že…

Andrej Fursov: Starý svet už neexistuje. Kam ľudstvo vykročí z bodu maximálnej voľby

0 icon

Slovensko, 2.október 2022 (AM) – Súčasná situácia je charakteristická tým, že keďže sa nenachádzame len v bode rozvetvenia, ale v bode mnohorozvetvenia, je tu veľmi ťažké predpovedať. Čo je mnorozvetvenie? Keď existuje možnosť implementácie niekoľkých možností naraz. A v tomto prípade na mnohom záleží – nie je to náhoda – v…

„Kornet“ sa naučil prerážať aktívnu ochranu tankov

0 icon

Rusko, 2.október 2022 (AM) – Pre ruský protitankový raketový komplex (PTRK) „Kornet“ sa spracúva algoritmus „dvojakého odpalu“, ktorý mu umožní oklamať systémy aktívnej ochrany tankov a ďalšej obrnenej techniky, tvrdí riaditeľ klastru výzbroje spoločnosti Rostech Bekchan Ozdojev.   [caption id="attachment_29659" align="alignnone"

FOTO DŇA

Na snímke dobový kostýmový sprievod cez Staré mesto Bratislavy pri príležitosti rekonštrukcie historického boja Bitka o Bratislavu - Prešporok 1620. V Bratislave 1. októbra 2022

Autor: TASR-Martin Baumann

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali