Branislav Fábry: Trestné právo čečenských separatistov – horšie než ISIL?

Bratislava 14. augusta 2016 (HSP/Foto:Facebook)

 

Pred dvadsiatimi rokmi v separatistickej Čečenskej republike Ičkeria prijali trestný zákonník, ktorý je svojimi krutými trestami a porušovaním ľudských práv prinajmenšom porovnateľný s právnym poriadkom hnutia ISIL. 

Napriek tomu, že táto téma je na Západe sotva spracovaná, treba si ju pripomenúť. Veď mnoho z dedičov čečenskej islamistickej tradície totiž bojuje aj na Blízkom Východe, v radoch hnutia ISIL.

 

Umiernení a extrémisti

Hoci sa médiá na Slovensku a v Čechách už od začiatku snažili vykresľovať čečenských separatistov ako „umiernené“ národno-oslobodzovacie hnutie, v skutočnosti išlo o extrémistické hnutie so silným príklonom k islamizmu. Jasným dôkazom tohto faktu bola aj ústavná regulácia náboženstva v separatistickej ústave Čečenskej republiky Ičkeria z roku 1992, ktorá mala vytvoriť ústavné základy „nezávislého“ Čečenska. Podľa tejto ústavy sa islam v čl. 4 vyhlasoval za „štátne náboženstvo“.

Na rozdiel od ústavy čečenských separatistov je súčasná čečenská ústava, ktorá bola prijatá v referende v roku 2003, prísne sekulárna. V čl. 11 ods. 1 tejto ústavy sa uvádza: „Čečenská republika je sekulárny štát. Žiadne náboženstvo nesmie byť ustanovené ako štátne alebo povinné.“ V ods. 2 sa dokonca hovorí o rovnosti všetkých náboženských združení pred zákonom. Viem, že ani v súčasnom Čečensku sa nepodarilo nastoliť úplnú rovnosť náboženských skupín, ale právna úprava priamo znemožňuje vytváranie náboženských excesov, aké existovali za Dž. Dudajeva, A. Maschadova či ďalších separatistických politikov.

Napriek zjavnému islamskému extrémizmu v separatistickom Čečensku, tzv. mienkotvorné médiá a ich „experti“ na Západe neustále označovali čečenských predstaviteľov za „umiernených“, vrátane tzv. prezidenta A. Maschadova. Takúto charakteristiku možno dodnes nájsť i v slovenskej wikipédii.

Rétoriku západných médií o „umiernenom“ A. Maschadovovi nenarušilo ani to, keď v roku 1997 vymenoval do funkcie čečenského premiéra Š. Basajeva, už vtedy jedného z najhorších teroristov sveta. Čo by sa asi stalo, keby niekto „umiernený“ vymenoval do funkcie premiéra vo vlastnom štáte Usámu bin Ládina?

Lenže napriek excesom čečenských separatistov naše médiá a mediálne protežovaní „experti“ po každom teroristickom útoku vyzývali Moskvu na rokovania s A. Maschadovom. Skúšam si predstaviť, keby dnes nejaký „analytik“ po každom teroristickom útoku vyzýval Francúzsko na rokovania s kalifom ISIL al-Bagdádím…

Paradoxne, na rozdiel od „umierneného“ A. Maschadova sa niektoré médiá pokúšajú vnútiť nálepku islamistu R. Kadyrovovi. R. Kadyrov je síce silno veriaci moslim, nie však islamista a práve Kadyrovovcom sa podarilo odstrániť to najhoršie zo stredovekých islamistických prejavov v Čečensku. Tým najhorším excesom bol zrejme separatistický trestný zákonník Čečenskej republiky Ičkeria.

 

Separatistický trestný zákonník

Ako som už spomínal, trestný zákonník č. 82/1996 nadobudol v separatistickom Čečensku platnosť 7. augusta 1996. Samozrejme, Rusko platnosť dokumentu nikdy neuznalo a po obnovení kontroly nad Čečenskom začalo aplikovať federálny trestný zákonník.

Separatistický trestný zákonník mal sedemnásť hláv a dve prílohy. Už v záhlaví titulnej strany bol uvedený známy verš z Koránu „Bismillah–ir–Rahman–ir–Rahim“ a až potom nasledoval názov dokumentu „Trestný zákonník Čečenskej republiky Ičkeria“. Dokument bol nielen právnym aktom, ale aj deklaráciou islamského fundamentalizmu. Zdôrazňovaním šariátskych trestov sa mala potvrdiť „pravovernosť“ Ičkerie. Obsah trestného zákonníka tvorili nielen prísne šariátske tresty, ale aj stredoveké právne obyčaje. Vznikol tak právny akt, ktorého hlavnou charakteristickými črtami boli islamistická ideológia a mimoriadna prísnosť trestov.

Dokument rozlišoval rôzne formy trestu smrti (článok 26) a patrilo medzi ne napr. ukameňovanie. Trest smrti sa však mohol uskutočniť aj “takým spôsobom, akým zločinec pozbavil života svoju obeť“. Čiže teoreticky podľa čečenského práva prichádzalo do úvahy aj ukrižovanie alebo sťahovanie z kože.

Zákonník pripúšťal aj inštitút islámskeho práva zvaný “dij´a” (čl. 42 – 46). Išlo o kompenzáciu, pri ktorej sa mohol zločinec vykúpiť z trestu. Plná kompenzácia v prípade vraždy predstavovala 100 kráv, resp. jej analógiu v peniazoch. V prílohe č. 2 k zákonu sa uvádzali kompenzácie aj za ďalšie trestné činy proti životu a zdraviu. Kompenzácia sa však ako taká týkala len obmedzenej skupiny trestných činov, z väčšiny trestov sa nebolo možné vykúpiť.

Okrem trestu smrti sa v trestnom zákonníku objavovali aj ďalšie prísne tresty. Medzi ne patrilo odsekávanie ruky či bičovanie (čl. 35). Bičovanie sa týkalo aj maloletých, deti od veku 10 rokov mohli byť odsúdené až na dvadsať úderov bičom. Samozrejme, v tomto prípade išlo o flagrantné porušenie Dohovoru o právach detí, ktorý Rusko podpísalo.

 

Odveta a krvná pomsta

Najzvláštnejšími trestami v celom zákonníku však boli tresty v podobe „vykonania rovnakým spôsobom“, teda vlastne krvnej pomsty (čl. 28 – 32). Za jeden z hlavných prínosov islamského práva sa obvykle považuje nahradenie krutého kmeňového práva, vychádzajúceho z princípov krvnej pomsty, islamskými normami. Avšak práve tento pozitívny aspekt islamského práva v separatistickom trestnom zákonníku chýba.

Právo na krvnú pomstu sa priznávalo najprv obeti trestného činu a ak ho tá už nemohla uskutočniť, tak jej blízkym príbuzným. Zákon stanovoval aj päť prípadov, keď sa krvná pomsta neaplikovala (čl. 31). Zaujímavá bola najmä s možnosť za stanovených podmienok vykonať odvetu na príbuznom páchateľa.

Spôsobmi uplatňovania princípov tohto trestu sa zaoberala príloha č. 1 k zákonu. Celkovo tu platil princíp absorpcie menšieho väčším. Odrezať či vybiť bolo možné zločincovi rôzne časti tela. Platilo napr., že ak zločinec odrezal obeti celé ucho, bolo mu možné ucho odrezať tiež. Ak však odrezal ucho len z časti, tak sa už talio neaplikovalo. Zaujímavé to bolo s odrezávaním pohlavného údu. Pohlavný úd bolo možné ako trest odrezať len vtedy, keď zločinec odrezal svojej obeti pohlavný úd “nižšie hlavy údu”. Zákon pripúšťal aj odrezanie jedného alebo oboch semeníkov.

 

Trestné činy protináboženské

Pochopiteľne, v súlade s islamistickým chápaním práva v Ičkerii sa veľmi prísne tresty udeľovali za trestné činy, majúce vzťah k náboženstvu (hlava č. 13 zákona). Išlo o pomerne malú skupinu trestných činov, pomáhali však vyvolávať atmosféru náboženského fanatizmu.

Najprísnejšie z týchto trestných činov sa postihoval TČ Odpadlíctvo od viery. V čl. 126 ods. 2 sa uvádza: „Osoba, ktorá sa dopustí trestného činu, kvalifikovaného ako odpadlíctvo, sa vyzve k pokániu , a súd pre to ustanoví konkrétnu dobu. V prípade, že páchateľ , ktorý nie je konvertita na islam , trvá na svojom , potrestá sa trestom smrti.

Keďže odpadlíctvo od viery nebolo celkom jasným pojmom, bolo v čl. 126 ods. 1 vymedzené. Trestný čin odpadlíctva sa aplikoval len voči moslimom a títo boli trestaní nielen za otvorené vzdanie sa moslimskej viery, ale aj za „konania, ktoré nedvojzmyselne ukazujú na jeho odpadlíctvo od viery“. Trest nasledoval aj za výzvy na odpadlíctvo. Podľa ods. 3 sa však upustilo od potrestania, ak sa „odpadlík vzdal svojho úmyslu“.

O rozpore uvedených ustanovení s ľudským právom na slobodu vyznania nemožno pochybovať. Za zvlášť nebezpečné však bolo možné považovať „nedvojzmyselné“ konania, pretože tie ponechávali obrovský priestor na interpretáciu orgánom aplikácie práva. Takéto ustanovenia umožňovali náboženským fanatikom vytvárať atmosféru náboženského zastrašovania.

V čl. 125 sa stanovovali tresty za TČ Urážka rôznych vierovyznaní: bolo možné udeliť trest odňatia slobody do šiestich mesiacov alebo pokutu alebo sto rán bičom. Podľa čl. 127 sa zase trestal TČ Znesvätenie bohoslužieb a spôsobenie im škody. Ten sa trestal „len“ odňatím slobody alebo pokutou, nie bičovaním. Podobne aj Akty vandalizmu vo vzťahu k veriacim a hrobom podľa čl. 128. V prípade oboch uvedených TČ ale takmer nastal súbeh s TČ Urážka rôznych vierovyznaní a tam sa už telesné tresty pripúšťali.

 

Trestné činy mravnostné

Podobne ako v prípade protináboženských TČ, aj v prípade mravnostných TČ, bolo čečenský separatistický trestný zákonník veľmi prísny. Orgány Ičkerie tu vtisli zákonu pokryteckú morálku, ktorá sa podrobne zaoberala sexualitou, ale mnohé iné oblasti morálky nechávala neregulované. Paradoxom bolo aj to, že z TČ Vraždy sa bolo možné vykúpiť sto kravami, avšak z TČ Cudzoložstva alebo TČ Sodomie nie. Hoci aj tu hrozil trest smrti.

Za TČ Cudzoložstvo (čl. 145 – 147) stanovoval zákon ukameňovanie alebo bičovanie vo výške 100 úderov, ktoré bolo možné ešte doplniť odňatím slobody. Telesné tresty bolo možné ukladať aj za neprístojné správanie (čl. 151), neprístojnosť na verejnosti, vrátane odievania (čl. 152) či ďalšie trestné činy z oblasti mravov.

Nie je ťažké si predstaviť, čo by asi postihlo skupinu Pussy Riot za ich “verejné vystúpenia”, keby sa o ne pokúsili v Čečensku za vlády A. Maschadova. Je zrejmé, že už po verejnej súloži v múzeu by ich čečenské trestné právo potrestalo veľmi prísne a niektorým členkám skupiny by hrozilo rovno ukameňovanie.

Veľmi prísne tresty sa udeľovali za TČ Sodomia (čl. 148), kam patrila nielen homosexualita, ale aj análny styk so ženou. Pri prvom treste sa ukladalo 100 úderov bičom a/alebo trest odňatia slobody až na jeden rok. Aplikovala sa však zásada trikrát a dosť: pri treťom odsúdení za sodomiu hrozil odsúdenému trest smrti, prinajmenšom však doživotie.

Nulovú západnú reakciu na čečenské „trikrát a dosť“ za homosexualitu možno porovnať s reakciou na ruský zákon o zákaze propagácie “netradičných sexuálnych stykov” pred deťmi, ktorý homosexualitu ako takú vôbec nezakazoval a stanovil iba pokuty v rámci správneho práva.

 

Západná hystéria a omyly

Už z uvedeného je jasné, že trestný zákonník Ičkerie bol v ostrom rozpore s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach. Je však zaujímavé, že politici a ľudsko-právni aktivisti zo Západu o týchto ustanoveniach s A. Maschadovom neradi hovorili. Pritom sa vyskytli viaceré príležitosti, kedy sa dalo spýtať na “stredovek” v čečenskom trestnom práve, napr. keď čečenský “prezident” A. Maschadov 18. októbra 1998 navštívil poľský parlament a zúčastnil sa tam na konferencii o ľudských právach…

Je zaujímavé, že hoci islamistu A. Maschadova pozývali do európskych parlamentov na konferencie o ľudských právach, tak v prípade R. Kadyrova nie je dodnes mediálne prijateľné ani komerčné vystúpenie západných umelcov. Napr. kvôli nepolitickému vystúpeniu baletného súboru verejno-právnej MDR na oslave u Kadyrova sa strhla hysterická kampaň v nemeckých médiách, až kým MDR celý baletný súbor nepotrestala.

Paradoxne, podobné obavy nemusia mať umelci a športovci, ktorí robia komerčné vystúpenia pre kráľovskú rodinu vo wahhabitskej Saudskej Arábii alebo iných absolutistov v Perzskom zálive, hoci tam sa ľudské práva porušujú masívnejšie…

Žiaľ, snaha o zľahčovanie čečenského islamizmu a terorizmu sa Západu už vypomstila. Nejde len o teroristické útoky ako v prípade Carnajevovcov v Bostone, ale jedným z dedičov čečenskej islamistickej tradície sa stalo aj hnutie ISIL. Do jeho radov vstúpilo mnoho Čečencov s vojenskými skúsenosťami a viacerí z nich dosiahli vedúce postavenie v celej organizácii, napr. poľný veliteľ Omar al-Šišání (Omar Čečenský).

Je očividné, že z chýb pri hodnotení situácie v Čečensku sa Západ nepoučil a na Blízkom Východe robí obdobné chyby. Aj tu označujú západní politici a médiá islamistických extrémistov ako „umiernenú opozíciu“ a odmietajú spoluprácu s tými, ktorí sa pokúšajú náboženských extrémistov zastaviť, najmä v Sýrii.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Bulhari protestovali proti zavedeniu covidpasov

0 icon

Sofia 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TAST-Martin Baumann)   Stovky odporcov očkovania protestovali v stredu v Sofii proti rozhodnutiu bulharskej vlády, podľa ktorého sa budú musieť obyvatelia od štvrtka preukazovať covidpasom pri vstupe do vnútorných priestorov reštaurácií, divadiel či nákupných centier. Informovala o tom agentúra Reuters O opatrení informoval v utorok bulharský…

Na zhromaždení v Košiciach žiadalo bezpečnú a legálnu interrupciu okolo 150 ľudí

0 icon

Košice 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Približne 150 ľudí sa v stredu podvečer zhromaždilo v Košiciach, aby podporili bezpečnú a legálnu interrupciu. Reagovali tak na návrh zákona o pomoci tehotným ženám. V centre mesta sa zišlo aj niekoľko tých, ktorí úplne odmietajú interrupcie Ako pre TASR povedala výkonná riaditeľka…

Univerzita Komenského opäť protestuje proti novele vysokoškolského zákona

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Akademický senát Univerzity Komenského (UK ) v Bratislave spolu s vedením najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity odmietajú znenie návrhu novely vysokoškolského zákona. Poukazujú tiež na nedostatočné reflektovanie diskusie so zástupcami vysokoškolského prostredia. UK preto obnovuje protest proti novele vysokoškolského zákona. TASR o tom…

Farmárske bitúnky dostali v parlamente zelenú

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Farmárske bitúnky na zabíjanie zvierat z farmových chovov a domácich kopytníkov vrátane hovädzieho dobytka dostali v parlamente zelenú. V stredu schválená poslanecká novela Jaroslava Karahutu (Sme rodina) dáva možnosť farmárom zabiť zvieratá a získať mäso z domácich kopytníkov, zveri z farmových chovov, ako…

Vláda v Česku schválila nové opatrenia

0 icon

Praha 20. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká vláda v piatok schválila niekoľko nových opatrení na zmiernenie prudkého nárastu nákaz koronavírusom. Na pracoviskách budú od pondelka povinné respirátory Od prvého novembra budú zase reštaurácie, bary či nočné kluby musieť kontrolovať, či ich zákazníci majú doklad potvrdzujúci očkovanie, negatívny test…

Kyjevský súd vydal zatykač za vlastizradu na bývalého premiéra Azarova

0 icon

Kyjev 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Chuzavkov)   Kyjevský súd v stredu vydal zatykač na bývalého ukrajinského premiéra Mykolu Azarova za údajnú vlastizradu v súvislosti s takzvanými Charkovskými dohodami z roku 2010, ktoré predĺžili prítomnosť ruskej Čiernomorskej flotily na Kryme do roku 2042. Informovala o tom ukrajinská generálna prokuratúra na svojej…

Novelu o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve posunuli do druhého čítania, prerokojú ju v zrýchlenom režime

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Leteckí dopravcovia môžu získať od štátu pomoc na zmiernenie negatívnych následkov pandémie koronavírusu a zachovanie svojej činnosti po výraznom prepade objemu civilnej leteckej dopravy. Umožní to návrh novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý poslanci v stredu posunuli do…

Slovan zaujíma iba víťazstvo, Zmrhal: “Musíme byť efektívni”

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ak chcú futbalisti bratislavského Slovana reálne pomýšľať na postup z F-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL), mali by vo štvrtok proti Lincolnu Red Imps zabodovať naplno. Na predzápasovej tlačovej konferencii sa na tom zhodli tréner úradujúceho slovenského šampióna Vladimír Weiss st. a krídelník Jaromír…

Stavbári sú nespokojní s pomalým prístupom štátu k riešeniu následkov rastu cien materiálov

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Stavbári sú nespokojní s pomalým prístupom štátu k riešeniu následkov rastu cien stavebných materiálov. Táto situácia trvá už od jari tohto roka a vláda zatiaľ neprišla so spôsobom kompenzácie zvýšených nákladov verejných stavebných zákaziek. Táto téma bola súčasťou konferencie Fórum slovenského stavebníctva, ktorú…

Slovensko podľa odborového zväzu patrí medzi krajiny s najnižším počtom zamestnancov bánk na obyvateľa

0 icon

Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším počtom zamestnancov bánk na obyvateľa. V tlačovej správe to uvádza Odborový zväz bánk a poisťovní. Banky podľa odborárov vo veľkom digitalizujú, automatizujú a modernizujú svoje procesy s cieľom znížiť počet zamestnancov a znižovať svoje náklady. „Inými slovami, čoraz…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Petr Koval

Co je kyberšikana?

0icon

Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Je to tedy jedna z forem šikany. Problémem však je, že děti a mladí lidé za těmito projevy šikanu vůbec nemusí vidět. A protože nepoznají, že…

Juraj Tušš

DNEŠNÁ SITUÁCIA VO SVETE. FINÁLNA FÁZA – DOPUSTENIE.

0icon

Ako som vo svojom januárovom článku predpokladal (https://www.projektz.sk/news/a13/ ), udalosti v Amerike (okolo volieb) ukázali na smerovanie a stratégiu globálnej elity, ktorou chcú uriadiť dnešnú napätú situáciu v ekonomicky kolabujúcom sa svete. Tou stratégiou je dopustenie. Nepriamo ju avizoval reprezentant globálnych síl D.Trump, keď po voľbách povedal (približne): ,,... ak stojíte proti súperovi za…

Pavel Jacz

Vidíte rozdiely medzi statusom poslanca Tarabu a reláciou Smotánka v Markíze?

0icon

Slovensko ovládla jedna veľká aféra ohľadom dcéry našej prezidentky, ktorá začala svoju éru modelky, vehementne podporovanú svojou matkou prezidentkou Čaputovou, čo je pochopiteľné. Niektoré média Emmu pohanili, ale i ocenili, a ocenil ju aj poslanec Taraba, keď napísal vo svojom príspevku: „"Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú…

Patrik Spišiak

Prečo ceny tak prudko rastú?

0icon

Inflácia celosvetovo naberá na obrátkach, a to znamená len jediné. Zvyšovanie rozdielu medzi bohatými a chudobnými sa opäť zväčšuje (napríklad kvôli rastu cien akcií a nehnuteľností). Keďže inflácia a ekonomická nerovnosť sú moje najobľúbenejšie témy tak sa musím priznať, že súčasný ekonomický vývoj vo svete je pre mňa ako voda na mlyn. V tomto…

Erik Majercak

Zelená ekonomika, konflikt v USA do rozpadu, 6 prostriedkov komunikácie a moci, depopulácia, téma: liberálno-trhový podfuk

0icon

Propagovaná a mainstreamom podporovaná zelená ekonomika ako ju poznáme je jedným z liberálno-trhových podfukov. Je aj zdrojom a jedným z dôvodov budúceho rozpadu USA. Liberálno-trhový konflikt je prvá z ekonomických tém, kde sa budeme snažiť vysvetliť reálnu ekonomiku a nie tie propagandistické, liberálno-neomarxistické,  ekonomické teórie, ktoré sú tu len a len na ohlúpnutie, okrádanie a riadenie más Ak…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

0 icon

Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

Ako dlho môžu byť potraviny zmrazené?

0 icon

O jedle sa toho už popísalo veľa. Niet sa čo diviť, keďže čoraz viac a viac ľudí sa zaujíma o to, čo konzumuje, odkiaľ sa to berie, prípadne kto to vyrába a spracúva. Aj my sme vám v rámci článku 8 spôsobov konzervovania priniesli nejaké to info o chladení a…

Koľko cukru sa nachádza vo vašom jedle a pití?

0 icon

Dnešná doba je taká unáhlená a rýchla, že udržiavať svoj životný režim v zdravej rovnováhe môže byť náročné. A tým sa dostávame k cukru, ktorého je v našich potravinách niekedy až priveľa. Spotreba príliš veľkého množstva cukru zvyšuje riziko niekoľkých nebezpečných zdravotných problémov, vrátane obezity, cukrovky typu 2, zvýšeného krvného…

10+ zaujímavých faktov o káve, ktoré by mal vedieť každý kávičkár

0 icon

Káva bola prvýkrát objavená v 15. storočí a dodnes si zachováva svoj status jedného z najpopulárnejších nápojov. Milovníkov kávy sú milióny na celom svete. Káva je vyrobená zo zrelých bobúľ, ktoré sa zbierajú, spracúvajú a sušia. Následne sa káva praží, pomelie a nakoniec sa dostane do našich kávovárov. No nemusíš byť zarytý kávičkár, aby…

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Armádny Magazín

Dohoda aliancie AUKUS: Námorníctvo USA dostane viacúčelové malé prieskumné lode z Austrálie

0 icon

Austrália, 20. október 2021 (AM) – Americká námorná pechota potrebuje dopravný prostriedok, s ktorým môže vojenský personál ako prvý spozorovať a zasiahnuť nepriateľa. Na splnenie tejto potreby dostanú americkí námorníci z Austrálie viacúčelové malé prieskumné člny (MMRC).   Výrobcom tohto plavidla je austrálska spoločnosť Aries Defense. Loď má nízky ra

Rheinmetall predstavil austrálske bojové vozidlo Lynx

0 icon

Austrália, 20. október 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall, najväčší dodávateľ vojenských vozidiel pre austrálske obranné sily, dnes vo svojom stredisku MILVHECO v Redbanku (Queensland) prvýkrát v Austrálii predstavila nové vozidlo bojovej podpory Lynx (CSV – Combat Support Vehicle).  

Ozbrojené sily majú nových generálov, prvú hviezdu si prevzal aj prvý slovenský kozmonaut

0 icon

Slovensko, 20. október 2021 (AM, MO SR, Foto: MO SR) - Ivan KelementV priestoroch Grasalkovičovho paláca v Bratislave si dnes z rúk prezidentky SR a hlavnej veliteľky Ozbrojených síl SR Zuzany Čaputovej traja profesionálni vojaci v aktívnej službe OS SR prevzali dekréty o vymenovaní a povýšení. V súlade s dlhodobým plánom rozvoja…

Video: Najväčšia ruská výsadková loď vstúpila do služby

0 icon

Rusko, 20. október 2021 (AM) – Loď projektu 17111 Peter Morgunov má výtlak 5000 ton, dokáže pojať 300 vojakov a 13 tankov. Okrem zbraní AK-176M a AK-630M-2 (desaťtisíc výstrelov za minútu) nesie dva kusy systému A-215 Grad-M. Súčasťou každého je laserový diaľkomer, systém riadenia a 40 rakiet s dostrelom do 20 kilometrov.…

Agenti FBI obkľúčili dom ruského oligarchu Olega Deripasku vo Washingtone

0 icon

USA, 20. október 2021 (AM) – Federálny úrad pre vyšetrovanie vykonáva "vyšetrovacie akcie" vo washingtonskom dome ruského oligarchu Olega Deripasku. Toto vyhlásenie urobil predstaviteľ FBI. NBC News uvádza, že jej reportéri sú blízko domu Deripasku, obklopení agentmi FBI. Príslušníci FBI vošli do domu ruského oligarchu. Dôvody pátrania zatiaľ

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali