Autor petície Mor ho! v liste varuje Čaputovú

Bratislava 20. júla 2023 (HSP/Foto:Facebook)

Aktualizované 20. júla 13:35

“Pokiaľ nedôjde k prijatiu účinných zákonných opatrení k vyššie uvedeným problematikám, občan už nemá inú možnosť, iba cez ústavný princíp článku 32 Ústavy SR postaviť sa proti odstraňovaniu demokracie,” píše sa v liste, ktorý poslal prezidentke Zuzane Čaputovej jeden z autorov petície Mor ho!, Dušan Lukášik. Článok 32 ústavy hovorí o práve občana postaviť sa na odpor v prípade, že “činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené”

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok

Lukášik sa vo svojom liste prezidentke zameral na tri okruhy problémov, ktoré ústavné orgány dlhé roky neriešia alebo nie sú schopné riešiť: 1. Národná banka Slovenska vyčíslila v porovnaní s fondami v Kanade, na Novom Zélande a v Nórsku, že v systéme II. piliera SR chýba majetok v hodnote 11 miliárd €. Vedelo sa o tom už v roku 2007, vkladatelia však prichádzajú o svoje prostriedky naďalej napriek 67 novelám zákona o II. pilieri. 2. Od roku 2019 vie vláda o ohromných škodách na ekologických systémoch lesa. Slovensko prišlo o chladiaci výkon približne na úrovni stonásobku elektrizačnej sústavy. Výpočty hovoria, že strata tohto chladiaceho výkonu spôsobila približne polovičný rast teploty, ktorý sa mylne pripisuje klimatickým zmenám. Generálna prokuratúra prípad odložila. 3. Slovensko sa už v rokoch 2014 až 2018 dostalo do piateho stupňa rizík. Síce nevieme povedať kedy, kde a ktorý medveď zaútočí, len z minulých údajov máme istotu, že k útoku dôjde. Podanie vo veci medveďa prokuratúra zamietla. V prípade II. piliera tento stav už trvá 18 rokov, v prípade lykožrúta 16 rokov a v prípade populácie medveďa minimálne 10 rokov. Dochádza k obmedzeniu slobody a tým aj ľudských práv, pričom je evidentné, že činnosť ústavných orgánov nevedie k prijatiu účinných zákonných prostriedkov, hoci riešenia sú k dispozícii.

Spomínaný list zverejňujeme v plnom znení:

 

Informácia o kritériách pre návrh o postupe podľa článku 32 Ústavy

Vážená pani prezidentka Zuzana Čaputová!

Osobne pod demokraciou chápem zosúladenie individuálnych a spoločenských záujmov pri súčasnom zachovaní alebo raste slobody spoločnosti a jednotlivca. Ak diktatúru chápeme ako protipól demokracie, tak spoločnosť sa vždy nachádza v niektorom z nekonečného počtu stavov medzi týmito protipólmi. Kým ale nevieme merať stav spoločnosti, dovtedy politik nevie čo reálne robí, t. j. zvyšuje alebo znižuje slobodu jednotlivca a spoločnosti. Index korupcie konštruovaný z pätnástich rôznych indexov popisujúcich spoločnosť pomerne presne vystihuje stav spoločnosti a čo je dôležité, umožňuje jeho meranie. Analýzou indexu v štátoch EU je možné dospieť k záveru, podľa ktorého odstránením 10% korupcie v spoločnosti rastie HDP v prepočte na obyvateľa na dvojnásobok.  Dlhodobo udržiavaný index korupcie v intervale 3,9 až 5,5 zo škály 0 až 10 indikuje, že sa v spoločnosti neefektívne naloží s 50 až 60 % verejných zdrojov, čo je možné ukázať na niektorých dlhodobých riešeniach. Index korupcie veľmi dobre slúži ako rizikový faktor pri oceňovacích modeloch. 

V rokoch 1999 až 2002 som pracoval pre vládu Mikuláša Dzurindu pri analýze a návrhu riešenia transformácie dôchodkového systému. V záverečnej fáze v roku 2001 sme riešenie konzultovali na Investičnom výbore II. piliera v Kanade. Vzhľadom na nie celkom zrozumiteľné postupy som sa rozhodol, že na medzinárodnom seminári organizovaným komisiou USA a SR (U.S.-EU-SLOVAKIA ACTION COMMISSION) dňa 12. júna 2002 odprezentujem navrhované riešenie pod názvom “Bude z občana SR nevoľník odvádzajúci povinne desiatok modernému feudálovi v podobe správcu dôchodkového systému?”.  Výsledky súčasného systému, zavedeného zákonom v roku 2004 ale hovoria, že ani milión šesťsto tisíc občanov sporiteľov a ani odborní pracovníci správcovských spoločností neboli schopní za 18 rokov  určiť, ktorý správca im najlepšie zhodnocuje ich úspory a nepresunuli ich tam. To ale indikuje, že sloboda v rozhodovaní občana bola systémovo potlačená a tým bola potlačená aj demokracia. NBS vyčíslila v porovnaní s fondami v Kanade, na Novom Zélande a v Nórsku, že v systéme II. piliera SR chýba majetok v hodnote 11 miliárd €. Na mimoriadnej schôdzi NR SR v decembri 2007 poslanec Maroš Kondrót rozobral detailne celý problém. Keďže v čase kontroly NBS vo fondoch II. piliera bol deklarovaný majetok cca 11 miliárd € a NBS tvrdí, že chýba ďalších 11 miliárd €, môžem konštatovať, že občania skutočne prišli o približne 20 až 25% z dôchodku, čo som avizoval v roku 2002 na seminári. Dnes môžeme konštatovať, že ani 67 noviel zákona problém nevyriešil, t.j. nevyriešila ho ani vláda a ani NR SR. Súčasťou NBS je aj dohľad nad finančným a kapitálovým trhom. Je asi legitímnou otázkou, čo robil dohľad NBS počas 18 rokov? Je asi legitímnou otázkou, prečo už Generálna prokuratúra nezasiahla ex offo ?

V septembri v roku 2019 som sa listom obrátil na predsedu vlády pána Petra Pellegríniho a informoval som ho o ohromných škodách na ekologických systémoch lesa. Žiadal som pána predsedu vlády aby v spolupráci s prokuratúrou vláda problém riešila. Keďže k riešeniu nedošlo ani po výmene listov s MŽP, dňa 5. decembra 2019 som vo veci podal podanie na Generálnu prokuratúru. Na moje prekvapenie, ani rozsiahle analytické materiály, ktoré som spolu s podaním predložil, nezmenilo pôvodné uznesenie prokurátora o zastavení konania. Problém narátať päť metrov kubických dreva napadnutého lykožrútom na piatich hektároch lesa za rok, tak ako to stanovuje vyhláška 101/1996 Sb. t.j. problém narátať do päť,  prokurátor s použitím techník známych z odbornej literatúry pod pojmom kognitívne skreslenie v temer päťdesiat stránkovom odôvodnení otočil a prípad odložil. V súčasnosti zvažujem nad dvomi možnosťami. Tou prvou je podanie sťažnosti na krajskú prokuratúru a tou druhou je podanie žiadosti o preskúmanie zákonnosti postupu prokurátora. Súčasťou techniky kognitívneho skreslenia je obmedzenie v slobodnom rozhodovaní človeka. Preťažby v lese spôsobili, že Slovensko prišlo o chladiaci výkon približne na úrovni sto násobku elektrizačnej sústavy. Výpočty hovoria, že strata tohto chladiaceho výkonu spôsobila približne polovičný rast teploty, mylne pripisovanej klimatickým zmenám. Nami odhadnuté škody na ekologických systémoch lesa ako dôsledok vyvolaných preťažieb dosahujú miliardy EUR a sú zároveň zodpovedné za stratu časti zásob spodných vôd.

Vážená pani prezidentka!

Médiá priniesli informáciu o vašom rokovaní dňa 17.teho júla 2023 s pánom ministrom životného prostredia Milanom Chrenkom. Médiá priniesli aj navrhované riešenie pána ministra, ktoré ste komentovala, citujem: “V prvom rade pôjde o posilnenie kapacít zásahových tímov, zapojenie polície aj poľovníkov do trasovania a intervencie v prípade, keď medveď začne byť nebezpečný pre ľudské životy a obydlia.”

Vzniknutej situácii stavu všeobecného ohrozenia predchádzal celý rad udalostí, ktoré si vám dovolím chronologicky predstaviť:

1. V priebehu prvého štvrťroka 2020 došlo k spracovaniu overených údajov kontaktov medveďa a človeka. Záver tejto práce poukázal na skutočnosť, že sa Slovensko v rokoch 2014 až 2018 dostalo do piateho stupňa rizík. Síce nevieme povedať kedy, kde a ktorý medveď zaútočí, len z minulých údajov máme istotu, že k útoku dôjde. 

2. Listom datovaným dňa 12.júla 2020 som informoval MŽP o záveroch našich analýz

3. Dňa 14. júna 2021 došlo k nešťastnej udalosti, kedy medveď zabil občana SR z Liptovskej Lúžnej

4. Dňa 19. júna 2021 som poslal opätovne rozbor problematiky štátnemu tajomníkovi Michalovi Kičovi

5. V roku 2022 som spolu s poslancom Filipom Kuffom podal podanie na Generálnu prokuratúru vo veci všeobecného ohrozenia s následkom opakovanej ťažkej ujmy na zdraví a smrti ako dôsledok zanedbania si povinností pri výkone funkcie. Podkladový materiál pre podanie obsahoval rozšírený rozbor rizík spojený s medveďom hnedým.

6. Kompletný materiál bol cez poslanca Filipa Kuffu v júni 2022 daný aj každému členovi výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.

7. Mimoriadne zasadnutie výboru NR SR viedlo k prijatiu uznesenia, kde prax ukázala, že sa buď nerealizovalo vôbec, alebo len čiastočne, čo potvrdzujú opakované incidenty stretu občanov s medveďom a teda stav všeobecného ohrozenia pretrváva.

8. Tieto opakované incidenty v lete 2023 negujú aj právny názor dozorujúceho prokurátora, ktorý pri svojej formulácii nedostatočne zvážil nasledovné zákony prírody, ktoré zo svojej podstaty majú objektívny charakter:

1. Zákon neurčitosti

2. Zákony štatistickej matematiky a z nej odvodené riziká

3. Komplexný adaptívny model, určený pre živé systémy

9. Koncom roku poslanci Kuffa a Taraba podali pozmeňovací návrh, ktorým menili §29 zákona 543/2002 Z.z. s pomerne rozsiahlou dôvodovou správou, ktorá vytvára zákonné predpoklady na riešenie problému spojeného s rizikami biotických a abiotických činiteľov. Súčasťou riešenia sú aj riziká spojené s medveďom. Návrh bol zamietnutý v prvom čítaní

10. Dňa 14.teho júla 2023 podnet na Generálnu prokuratúru a žiadam preskúmať zákonnosť postupu vyšetrovateľa a dozorujúceho prokurátora nášho podania vo veci medveďa z roku 2022.

Je zrejmé, že zmenené chovanie populácie medveďa opätovne obmedzuje slobodu občanov SR, či už sú to občania vidieka alebo turisti.

Iniciatívy predsedu výboru NR SR pána Jaroslava Karahutu s cieľom riešiť problematiku na výbore NR SR, poprípade zvolanie mimoriadnej schôdze naráža na celý rad prekážok.

Je zrejmé, že v skrátenom legislatívnom konaní môže NR SR prijať potrebnú novelu zákona len ak návrh na rokovanie do NR SR podá vláda.

Aj preto sa na vás obraciam, ako na poslednú možnú ústavnú autoritu, ktorá má v kompetencii inicializovať celý potrebný proces.

Výbor petície Mor ho, za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode síce chápe zložitosť súčasnej situácie, ale jednoduchý problém, akým je problém medveďa a jeho neriešenie indikuje katastrofálny stav vo výkonoch ústavných orgánov štátu. V prípade II. piliera tento stav už trvá 18 rokov, v prípade lykožrúta 16 rokov a v prípade populácie medveďa minimálne 10 rokov.

Dochádza k obmedzeniu slobody a tým aj ľudských práv, pričom je evidentné, že činnosť ústavných orgánov nevedie k prijatiu účinných zákonných prostriedkov, hoci riešenia sú k dispozícii.

Myslím si, že ma pochopíte, že interval 10 až 18 rokov je dostatočným na to, aby som mohol tieto skutočnosti dôveryhodne prezentovať.

Pokiaľ nedôjde k prijatiu účinných zákonných opatrení k vyššie uvedeným problematikám, občan už nemá inú možnosť, iba cez ústavný princíp článku 32 Ústavy SR postaviť sa proti odstraňovaniu demokracie.

Výbor petície bude ešte raz analyzovať všetky dostupné informácie a  skúmať možnosť aplikácie ústavného práva na odpor v zmysle čl. 32 Ústavy SR vo vzájomnej podmienenosti s čl. 31, kde právo na odpor je “krajnou” či “poslednou” ústavnou garanciou ochrany demokratického poriadku a základných práv a slobôd ako celku v ponímaní jeho preventívnej a výchovnej funkcie.  Pokiaľ kritériá aplikácie článku 32 Ústavy budú naplnené v súlade s tu citovaným  ústavným právom aj k termínu 29. augusta 2023, výbor bude iniciovať  v súlade s článkom 32 Ústavy vstup do Občianskej neposlušnosti a k nej vyzve verejnosť. Pre vašu informáciu petíciu Mor ho! už podpísalo viac ako 33 000 občanov.

S úcty k našim predkom si vás dovolím pozdraviť pozdravom partizánov

Mor ho!

Ing. Dušan Lukášik, CSc., predseda petičného výboru

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

16:54

Poslanci parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP, ktorí rokujú druhý deň v severomaďarskom Ostrihome, v zákonodarnom zbore nepodporia vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Podľa servera atv.hu to vo štvrtok povedal predseda frakcie Fideszu Máté Kocsis.

16:53

Zelensky, ktorého prejav pred Kongresom zrušil predseda Snemovne reprezentantov McCarthy, pravdepodobne vystúpi pred členmi Senátu v uzavretom formáte, uvádza The New York Times.

Podľa novín takéto stretnutie mieni zorganizovať líder demokratickej väčšiny v hornej komore Kongresu Chuck Schumer.

Viacerí zákonodarcovia už účasť na stretnutí odmietli.

16:53

92-ročný mediálny magnát Rupert Murdoch oznámil, že odstupuje z funkcie predsedu predstavenstva spoločností Fox a News Corp, informovala CNN.

Jeho syn Lachlan Murdoch sa stane jediným predsedom oboch spoločností. Murdoch starší ho označil za “vášnivého a zásadového vodcu”.

Spoločnosť Fox News oznámila odchod Ruperta Murdocha už vo svojom štvrtkovom rannom vysielaní.

Rupert Murdoch
Na snímke Rupert Murdoch

16:51

Predseda Snemovne reprezentantov USA McCarthy uviedol, že odmietol povoliť Zelenskému vystúpenie v Kongrese z dôvodu zaneprázdnenosti zákonodarcov.

Samotný Zelenskyj už pricestoval do Kongresu, kde bude mať stretnutia s viacerými kongresmanmi.

16:44

Zelenského tlačový tajomník Nikiforov poprel jeho stretnutie s poľským prezidentom Dudom a litovským prezidentom Nausedom, o ktorom predtým informovali litovské médiá.

Litovské vydanie LRT už text svojej správy opravilo.

Nauseda sa s oboma prezidentmi stretol oddelene. Hoci ani s Zelenským nemal formálne bilaterálne stretnutie.

16:30

Zelenskyj sa s Dudom predsa len stretol – v New Yorku za sprostredkovania litovského prezidenta Gitanasa Nausedy, informoval miestny portál LRT.

Nauseda uviedol, že nezhody medzi Varšavou a Kyjevom “by sa mali vyriešiť čo najskôr”.

16:14

Francúzska krajne pravicová politička a líderka strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová súhlasila s tým, že vráti Európskemu parlamentu (EP) 330.000 eur vyplatených za fiktívne zamestnanie dvoch asistentov počas jej pôsobenia vo funkcii europoslankyne.

16:07

Rast slovenskej ekonomiky bude v tomto aj budúcom roku veľmi mierny, tesne nad 1 %. Vyplýva to z aktuálnej septembrovej makroekonomickej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Predpokladá v nej hospodársky rast v tomto roku na úrovni 1,2 % a v budúcom roku 1,4 %. V obidvoch prípadoch ide o mierne zhoršenie oproti predchádzajúcej prognóze.

16:01

Arménska vláda vo štvrtok informovala, že sa nepripravuje na masovú evakuáciu civilistov z Náhorného Karabachu. Pre prípad potreby sa však s predstaviteľmi arménskej diaspóry pripravuje aj na tento scenár. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie arménskeho premiéra Nikolu Pašinjana citované miestnymi médiami.

16:00

Prvé rozhovory medzi arménskymi separatistami a Azerbajdžanom o integrácii odštiepeneckého regiónu Náhorný Karabach, ktoré sa konali v azerbajdžanskom meste Jevlach, sa skončili po dvoch hodinách. Azerbajdžan toto rokovanie označil za konštruktívne a informoval, že obe strany sa dohodli na ďalších rokovaniach “v blízkej budúcnosti”. Baku okrem toho súhlasilo s poskytnutím potravinovej a humanitárnej pomoci pre daný región.

15:58

Ruská vláda vo štvrtok oznámila, že dočasne obmedzuje vývoz benzínu a motorovej nafty, aby sa vyhla ich nedostatku na domácom trhu.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Celkovo 995 ľudí sa zúčastnilo pokusu o zápis do Guinnessovej knihy rekordov, keď čo najviac účastníkov hádzalo svoje gumáky počas národných majstrovstiev orby v írskom Rathenisku

Autor: TASR/AP-Niall Carson

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vášeň v Tebe

Prečo sa okná zvonku zahmlievajú? Postupujte podľa týchto rád a vaše okná budú suché ako v pekle

0 icon

21.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Prečo sa okná zvonku zahmlievajú? Bohužiaľ, problém zaparených okien je nočnou morou mnohých z nás. Ako tomu zabrániť? Odporúčame osvedčený domáci liek na mokré okná na jeseň a v zime.

Myši sa balia do domov ako šialené. Vezmite si jednu vec z kuchyne a tú vašu vynechajú

0 icon

21.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Myši sú pre mnohých ľudí vážnym problémom. Najmä na jeseň vyhľadávajú teplý kútik, a preto sa radi zakrádajú do našich domácností. Pasce nie sú príliš humánnym riešením, no rozhodneme sa ich používať pomerne často. Je to škoda, pretože nám stačí niečo, čo máme v…

Chlpy vášho miláčika zmiznú z gauča behom chvíľky. Vyčistite ho týmto a bude ako nový

0 icon

21.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Majitelia domácich zvierat vždy zápasili so špinou, ktorú za sebou ich miláčikovia zanechávajú. Týka sa to nielen nečistôt prenesených zvonku, ale aj chlpov psov či mačiek. Našťastie existuje jeden trik, ktorý pomáha v boji proti otravnej srsti domácich zvierat.

Objímte psa k srdcu, vezmite si mačku do lona. Váš miláčik vám pomôže viac, ako si myslíte

0 icon

21.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Medzi najčastejšie spôsoby, ako udržať mozog v dobrej kondícii dlhé roky, patrí strava, zdravé spánkové návyky, učenie sa nových činností a dokonca aj riešenie hlavolamov. Ukazuje sa, že starostlivosť o zvieratá má významný vplyv na zdravie mozgu. Možnosť túliť sa k nadýchanej srsti mačky…

Lopatkovec už nebude strácať listy. Vďaka tejto zmesi bude ako nový

0 icon

21.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Lopatkovec je jednou z tých rastlín, ktoré sa v interiéroch našich bytov a domov objavujú zďaleka najčastejšie. Poteší oko svojimi veľkými a lesklými listami a poteší aj svojimi bielymi kvetmi. Často sa však stáva, že vädne a jeho listy žltnú a hnednú. V dôsledku…

Armádny Magazín

Jevstafajev: Rozdiel medzi Alijevom a Pašinjanom

0 icon

Rusko, 21. september 2023 - "Pri návrate z pozorovacieho stanovišťa ruského mierového kontingentu pri dedine Džanjatag sa 20. septembra vozidlo s ruskými vojakmi dostalo pod paľbu z ručných zbraní. V dôsledku ostreľovania boli ruskí vojaci vo vozidle usmrtení

Wall Street Journal: "globálny Juh" stále nepodporuje svojich kyjevských klientov

0 icon

USA, 21.september 2023 - Denník Wall Street Journal \"sa rozčuľuje\", 18 mesiacov po začiatku konfliktu na Ukrajine sa západu stále nepodarilo presvedčiť \"globálny Juh\", aby podporil svojich kyjevských klientov. Hlavné rozvojové krajiny vrátane Indie, Brazílie a Južnej Afriky zostávajú neutrálne a obchodujú s Moskvou. A na nadchádzajúcom Valnom zhromaždení OSN…

Putin varoval pred vývojom silných zbraní

0 icon

Rusko, 21. september 2023 - Putin na stretnutí s Wang Yi povedal, že prijal pozvanie Si Ťin-pchinga na októbrovú návštevu Číny. Vladimir Putin má v úmysle informovať čínskeho ministra zahraničných vecí Wang Yi o situácii na Ukrajine a v Náhornom Karabachu.   \"Cvičenia NATO majú čoraz provokatívnejší a agresívnejší charakter a…

Od začiatku dňa prebieha druhá vlna kombinovaných útokov na ukrajinské objekty

0 icon

Rusko, 21. september 2023 - Už druhá vlna kombinovaného útoku na objekty kyjevského režimu nasleduje od začiatku dňa. Zároveň sa na Ukrajine objavujú aktualizované informácie o výsledkoch útokov prvej vlny. Osobitne sa konštatovalo, že vo Ľvove a meste Drohobyč v Ľvovskej oblasti boli zasiahnuté priemyselné podniky a sklady. Podľa najnovších údajov…

Tretia karabašská vojna je už realitou: Prečo sa konflikt obnovil práve teraz

0 icon

Arménsko, 21. september 2023 - Politológ Dmitrij Rodionov o tom, ako sa vyvíja situácia v Náhornom Karabachu, kde Azerbajdžan začal vykonávať "protiteroristické opatrenia" a v podstate čistiť región od arménskych síl.   V utorok 19. septembra sa začalo nové vyostrovanie situácie v Náhornom Ka

TopDesať

Najobľúbenejšie luxusné značky na svete

0 icon

Luxusné značky: V neustále sa vyvíjajúcom svete luxusu je najdôležitejšie udržať si náskok v digitálnej oblasti. Vzhľadom na to, že čoraz viac bohatých spotrebiteľov sa pri svojich nákupoch obracia na internet, luxusné značky a ich prítomnosť online nebola nikdy taká dôležitá ako teraz. Tu je každoročný rebríček najlepších luxusných značiek na…

Brat sa podelil o spôsob, ako si uctiť pamiatku Paula Walkera

0 icon

Od straty Paula Walkera uplynulo desať rokov. Paul by v roku 2023 oslávil svoje 50. narodeniny. Na každé narodeniny, ktoré by Paul oslávil, však jeho rodina pripravuje špeciálnu slávnosť. Jeho brat sa podelil o to, ako si ho každoročne uctievajú. Dňa 30. novembra 2013 sme stratili Paula Walkera. Bola to…

Rodičovstvo môže byť ťažké. Tieto tipy vám pomôžu

0 icon

Rodičovstvo môže byť naozaj ťažké. Vďaka týmto tipom môžete zvíťaziť nad svojimi drobcami. Deti sú prirodzene zvedavé, každé z nich má odlišnú osobnosť a výchova môže byť často náročná, zatiaľ čo drobné spôsoby, ako si uľahčiť život, sú vrelo prijímané. Priamočiare stratégie a techniky navyše dokážu zmeniť náročné okolnosti na…

Ľudská história a jej emotívne okamihy zachytené na fotografiách!

0 icon

Ľudská história je plná fotografických záznamov vyobrazujúcich surové a dojímavé okamihy, ktoré hlboko rezonujú s našimi spoločnými ľudskými skúsenosťami. Od zúfalého pohľadu matky počas Veľkej hospodárskej krízy zachyteného na fotografii "Matka migrantka" až po radostného námorníka bozkávajúceho zdravotnú sestru na Times Square na konci druhej svetovej vojny. Tieto emotívne snímky ponúkajú nefiltrovaný…

Špehuje vás vaše vlastné auto? Odborník vám to vysvetlí

0 icon

Vaše auto vás určite počúva a zaznamenáva vaše pohyby - ale čo s týmito informáciami robí? Ste v bezpečí? Moderné auto potrebuje 1 000 až 3 000 čipov, ktoré sa dostali do našej pozornosti v dôsledku celosvetového nedostatku čipov. Vďaka týmto čipom sa vaše auto podobá skôr na počítač. Ak…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali