Autor petície Mor ho! v liste varuje Čaputovú

Autor petície Mor ho! v liste varuje Čaputovú

Bratislava 20. júla 2023 (HSP/Foto:Facebook)

Aktualizované 20. júla 13:35

“Pokiaľ nedôjde k prijatiu účinných zákonných opatrení k vyššie uvedeným problematikám, občan už nemá inú možnosť, iba cez ústavný princíp článku 32 Ústavy SR postaviť sa proti odstraňovaniu demokracie,” píše sa v liste, ktorý poslal prezidentke Zuzane Čaputovej jeden z autorov petície Mor ho!, Dušan Lukášik. Článok 32 ústavy hovorí o práve občana postaviť sa na odpor v prípade, že “činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené”

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok

Lukášik sa vo svojom liste prezidentke zameral na tri okruhy problémov, ktoré ústavné orgány dlhé roky neriešia alebo nie sú schopné riešiť: 1. Národná banka Slovenska vyčíslila v porovnaní s fondami v Kanade, na Novom Zélande a v Nórsku, že v systéme II. piliera SR chýba majetok v hodnote 11 miliárd €. Vedelo sa o tom už v roku 2007, vkladatelia však prichádzajú o svoje prostriedky naďalej napriek 67 novelám zákona o II. pilieri. 2. Od roku 2019 vie vláda o ohromných škodách na ekologických systémoch lesa. Slovensko prišlo o chladiaci výkon približne na úrovni stonásobku elektrizačnej sústavy. Výpočty hovoria, že strata tohto chladiaceho výkonu spôsobila približne polovičný rast teploty, ktorý sa mylne pripisuje klimatickým zmenám. Generálna prokuratúra prípad odložila. 3. Slovensko sa už v rokoch 2014 až 2018 dostalo do piateho stupňa rizík. Síce nevieme povedať kedy, kde a ktorý medveď zaútočí, len z minulých údajov máme istotu, že k útoku dôjde. Podanie vo veci medveďa prokuratúra zamietla. V prípade II. piliera tento stav už trvá 18 rokov, v prípade lykožrúta 16 rokov a v prípade populácie medveďa minimálne 10 rokov. Dochádza k obmedzeniu slobody a tým aj ľudských práv, pričom je evidentné, že činnosť ústavných orgánov nevedie k prijatiu účinných zákonných prostriedkov, hoci riešenia sú k dispozícii.

Reklama

Spomínaný list zverejňujeme v plnom znení:

 

Reklama
Informácia o kritériách pre návrh o postupe podľa článku 32 Ústavy

Vážená pani prezidentka Zuzana Čaputová!

Osobne pod demokraciou chápem zosúladenie individuálnych a spoločenských záujmov pri súčasnom zachovaní alebo raste slobody spoločnosti a jednotlivca. Ak diktatúru chápeme ako protipól demokracie, tak spoločnosť sa vždy nachádza v niektorom z nekonečného počtu stavov medzi týmito protipólmi. Kým ale nevieme merať stav spoločnosti, dovtedy politik nevie čo reálne robí, t. j. zvyšuje alebo znižuje slobodu jednotlivca a spoločnosti. Index korupcie konštruovaný z pätnástich rôznych indexov popisujúcich spoločnosť pomerne presne vystihuje stav spoločnosti a čo je dôležité, umožňuje jeho meranie. Analýzou indexu v štátoch EU je možné dospieť k záveru, podľa ktorého odstránením 10% korupcie v spoločnosti rastie HDP v prepočte na obyvateľa na dvojnásobok.  Dlhodobo udržiavaný index korupcie v intervale 3,9 až 5,5 zo škály 0 až 10 indikuje, že sa v spoločnosti neefektívne naloží s 50 až 60 % verejných zdrojov, čo je možné ukázať na niektorých dlhodobých riešeniach. Index korupcie veľmi dobre slúži ako rizikový faktor pri oceňovacích modeloch. 

V rokoch 1999 až 2002 som pracoval pre vládu Mikuláša Dzurindu pri analýze a návrhu riešenia transformácie dôchodkového systému. V záverečnej fáze v roku 2001 sme riešenie konzultovali na Investičnom výbore II. piliera v Kanade. Vzhľadom na nie celkom zrozumiteľné postupy som sa rozhodol, že na medzinárodnom seminári organizovaným komisiou USA a SR (U.S.-EU-SLOVAKIA ACTION COMMISSION) dňa 12. júna 2002 odprezentujem navrhované riešenie pod názvom “Bude z občana SR nevoľník odvádzajúci povinne desiatok modernému feudálovi v podobe správcu dôchodkového systému?”.  Výsledky súčasného systému, zavedeného zákonom v roku 2004 ale hovoria, že ani milión šesťsto tisíc občanov sporiteľov a ani odborní pracovníci správcovských spoločností neboli schopní za 18 rokov  určiť, ktorý správca im najlepšie zhodnocuje ich úspory a nepresunuli ich tam. To ale indikuje, že sloboda v rozhodovaní občana bola systémovo potlačená a tým bola potlačená aj demokracia. NBS vyčíslila v porovnaní s fondami v Kanade, na Novom Zélande a v Nórsku, že v systéme II. piliera SR chýba majetok v hodnote 11 miliárd €. Na mimoriadnej schôdzi NR SR v decembri 2007 poslanec Maroš Kondrót rozobral detailne celý problém. Keďže v čase kontroly NBS vo fondoch II. piliera bol deklarovaný majetok cca 11 miliárd € a NBS tvrdí, že chýba ďalších 11 miliárd €, môžem konštatovať, že občania skutočne prišli o približne 20 až 25% z dôchodku, čo som avizoval v roku 2002 na seminári. Dnes môžeme konštatovať, že ani 67 noviel zákona problém nevyriešil, t.j. nevyriešila ho ani vláda a ani NR SR. Súčasťou NBS je aj dohľad nad finančným a kapitálovým trhom. Je asi legitímnou otázkou, čo robil dohľad NBS počas 18 rokov? Je asi legitímnou otázkou, prečo už Generálna prokuratúra nezasiahla ex offo ?

V septembri v roku 2019 som sa listom obrátil na predsedu vlády pána Petra Pellegríniho a informoval som ho o ohromných škodách na ekologických systémoch lesa. Žiadal som pána predsedu vlády aby v spolupráci s prokuratúrou vláda problém riešila. Keďže k riešeniu nedošlo ani po výmene listov s MŽP, dňa 5. decembra 2019 som vo veci podal podanie na Generálnu prokuratúru. Na moje prekvapenie, ani rozsiahle analytické materiály, ktoré som spolu s podaním predložil, nezmenilo pôvodné uznesenie prokurátora o zastavení konania. Problém narátať päť metrov kubických dreva napadnutého lykožrútom na piatich hektároch lesa za rok, tak ako to stanovuje vyhláška 101/1996 Sb. t.j. problém narátať do päť,  prokurátor s použitím techník známych z odbornej literatúry pod pojmom kognitívne skreslenie v temer päťdesiat stránkovom odôvodnení otočil a prípad odložil. V súčasnosti zvažujem nad dvomi možnosťami. Tou prvou je podanie sťažnosti na krajskú prokuratúru a tou druhou je podanie žiadosti o preskúmanie zákonnosti postupu prokurátora. Súčasťou techniky kognitívneho skreslenia je obmedzenie v slobodnom rozhodovaní človeka. Preťažby v lese spôsobili, že Slovensko prišlo o chladiaci výkon približne na úrovni sto násobku elektrizačnej sústavy. Výpočty hovoria, že strata tohto chladiaceho výkonu spôsobila približne polovičný rast teploty, mylne pripisovanej klimatickým zmenám. Nami odhadnuté škody na ekologických systémoch lesa ako dôsledok vyvolaných preťažieb dosahujú miliardy EUR a sú zároveň zodpovedné za stratu časti zásob spodných vôd.

Vážená pani prezidentka!

Reklama

Médiá priniesli informáciu o vašom rokovaní dňa 17.teho júla 2023 s pánom ministrom životného prostredia Milanom Chrenkom. Médiá priniesli aj navrhované riešenie pána ministra, ktoré ste komentovala, citujem: “V prvom rade pôjde o posilnenie kapacít zásahových tímov, zapojenie polície aj poľovníkov do trasovania a intervencie v prípade, keď medveď začne byť nebezpečný pre ľudské životy a obydlia.”

Vzniknutej situácii stavu všeobecného ohrozenia predchádzal celý rad udalostí, ktoré si vám dovolím chronologicky predstaviť:

1. V priebehu prvého štvrťroka 2020 došlo k spracovaniu overených údajov kontaktov medveďa a človeka. Záver tejto práce poukázal na skutočnosť, že sa Slovensko v rokoch 2014 až 2018 dostalo do piateho stupňa rizík. Síce nevieme povedať kedy, kde a ktorý medveď zaútočí, len z minulých údajov máme istotu, že k útoku dôjde. 

2. Listom datovaným dňa 12.júla 2020 som informoval MŽP o záveroch našich analýz

3. Dňa 14. júna 2021 došlo k nešťastnej udalosti, kedy medveď zabil občana SR z Liptovskej Lúžnej

Reklama

4. Dňa 19. júna 2021 som poslal opätovne rozbor problematiky štátnemu tajomníkovi Michalovi Kičovi

5. V roku 2022 som spolu s poslancom Filipom Kuffom podal podanie na Generálnu prokuratúru vo veci všeobecného ohrozenia s následkom opakovanej ťažkej ujmy na zdraví a smrti ako dôsledok zanedbania si povinností pri výkone funkcie. Podkladový materiál pre podanie obsahoval rozšírený rozbor rizík spojený s medveďom hnedým.

6. Kompletný materiál bol cez poslanca Filipa Kuffu v júni 2022 daný aj každému členovi výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.

7. Mimoriadne zasadnutie výboru NR SR viedlo k prijatiu uznesenia, kde prax ukázala, že sa buď nerealizovalo vôbec, alebo len čiastočne, čo potvrdzujú opakované incidenty stretu občanov s medveďom a teda stav všeobecného ohrozenia pretrváva.

8. Tieto opakované incidenty v lete 2023 negujú aj právny názor dozorujúceho prokurátora, ktorý pri svojej formulácii nedostatočne zvážil nasledovné zákony prírody, ktoré zo svojej podstaty majú objektívny charakter:

1. Zákon neurčitosti

2. Zákony štatistickej matematiky a z nej odvodené riziká

3. Komplexný adaptívny model, určený pre živé systémy

9. Koncom roku poslanci Kuffa a Taraba podali pozmeňovací návrh, ktorým menili §29 zákona 543/2002 Z.z. s pomerne rozsiahlou dôvodovou správou, ktorá vytvára zákonné predpoklady na riešenie problému spojeného s rizikami biotických a abiotických činiteľov. Súčasťou riešenia sú aj riziká spojené s medveďom. Návrh bol zamietnutý v prvom čítaní

10. Dňa 14.teho júla 2023 podnet na Generálnu prokuratúru a žiadam preskúmať zákonnosť postupu vyšetrovateľa a dozorujúceho prokurátora nášho podania vo veci medveďa z roku 2022.

Reklama

Je zrejmé, že zmenené chovanie populácie medveďa opätovne obmedzuje slobodu občanov SR, či už sú to občania vidieka alebo turisti.

Iniciatívy predsedu výboru NR SR pána Jaroslava Karahutu s cieľom riešiť problematiku na výbore NR SR, poprípade zvolanie mimoriadnej schôdze naráža na celý rad prekážok.

Je zrejmé, že v skrátenom legislatívnom konaní môže NR SR prijať potrebnú novelu zákona len ak návrh na rokovanie do NR SR podá vláda.

Aj preto sa na vás obraciam, ako na poslednú možnú ústavnú autoritu, ktorá má v kompetencii inicializovať celý potrebný proces.

Výbor petície Mor ho, za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode síce chápe zložitosť súčasnej situácie, ale jednoduchý problém, akým je problém medveďa a jeho neriešenie indikuje katastrofálny stav vo výkonoch ústavných orgánov štátu. V prípade II. piliera tento stav už trvá 18 rokov, v prípade lykožrúta 16 rokov a v prípade populácie medveďa minimálne 10 rokov.

Reklama

Dochádza k obmedzeniu slobody a tým aj ľudských práv, pričom je evidentné, že činnosť ústavných orgánov nevedie k prijatiu účinných zákonných prostriedkov, hoci riešenia sú k dispozícii.

Myslím si, že ma pochopíte, že interval 10 až 18 rokov je dostatočným na to, aby som mohol tieto skutočnosti dôveryhodne prezentovať.

Pokiaľ nedôjde k prijatiu účinných zákonných opatrení k vyššie uvedeným problematikám, občan už nemá inú možnosť, iba cez ústavný princíp článku 32 Ústavy SR postaviť sa proti odstraňovaniu demokracie.

Výbor petície bude ešte raz analyzovať všetky dostupné informácie a  skúmať možnosť aplikácie ústavného práva na odpor v zmysle čl. 32 Ústavy SR vo vzájomnej podmienenosti s čl. 31, kde právo na odpor je “krajnou” či “poslednou” ústavnou garanciou ochrany demokratického poriadku a základných práv a slobôd ako celku v ponímaní jeho preventívnej a výchovnej funkcie.  Pokiaľ kritériá aplikácie článku 32 Ústavy budú naplnené v súlade s tu citovaným  ústavným právom aj k termínu 29. augusta 2023, výbor bude iniciovať  v súlade s článkom 32 Ústavy vstup do Občianskej neposlušnosti a k nej vyzve verejnosť. Pre vašu informáciu petíciu Mor ho! už podpísalo viac ako 33 000 občanov.

S úcty k našim predkom si vás dovolím pozdraviť pozdravom partizánov

Reklama

Mor ho!

Ing. Dušan Lukášik, CSc., predseda petičného výboru

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

14:02

Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall vykázal za 2. štvrťrok 2024 výrazný nárast tržieb aj prevádzkového zisku a prekonal očakávania trhu. Spoločnosť potvrdila svoje finančné výhľady na celý rok 2024.

14:01

Svetová produkcia uhlia by sa v tomto a budúcom roku mala udržať na stabilnej úrovni. Na jednej strane sa síce zvyšuje produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov, najmä zo slnka a vetra, na druhej strane zvýšený dopyt po elektrine v niektorých veľkých ekonomikách udržuje ťažbu uhlia na vysokej úrovni.

14:00

Alžírsko by malo splatiť Slovensku viac ako 3,4 milióna amerických dolárov (3,2 milióna eur) z úverovej dohody uzatvorenej s bývalou ČSSR v roku 1984. Československá spoločnosť Pragoinvest mala v tom čase realizovať dodávku závodov do Alžírska, pričom zákazku nedokončila. To sa stalo predmetom dlhoročného sporu medzi zainteresovanými krajinami. Vyplýva to z návrhu dohody, ktorú predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania.

14:00

Koaličná Slovenská národná strana (SNS) v súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu na rok 2025, ako aj správaním sa obchodných reťazcov, vyzýva ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD), aby predložil zákon na zdanenie obchodných reťazcov. Informovala o tom Zuzana Škopcová, riaditeľka kancelárie predsedu SNS.

13:59

Talianska banka UniCredit v stredu zverejnila výsledky za 2. štvrťrok, ktoré prekonali odhady trhu. Zároveň uviedla, že kupuje belgickú digitálnu banku Aion Bank, ktorá má vlastnú cloudovú IT platformu, za 370 miliónov eur.

13:58

Po prvých troch mesiacoch roka zaznamenala nemecká automobilka Porsche výrazný pokles prevádzkového zisku za celý 1. polrok. Dôvodom sú viaceré problémy, od komplikácií v dodávateľskom reťazci až po pokles predaja v Číne.

13:57

Poľnohospodárom na Slovensku vznikajú miliónové škody spôsobené vysokou zverou. Súčasný minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) na tieto problémy nereaguje a nepodniká potrebné kroky. Uviedla to v stredu na tlačovej konferencii opozičná strana SaS.

13:57

Zisk francúzskej banky BNP Paribas v 2. štvrťroku 2024 prekonal očakávania trhu. Prispeli k tomu najmä tržby z obchodovania s akciami a z hlavných maklérskych služieb, ktoré vykompenzovali pokles príjmov z úrokov.

13:55

Prírodné požiare v Severnom Macedónsku pokračujú aj dva týždne po ich vypuknutí. Minister vnútra Panče Toskovski v stredu označil situáciu za “národnú katastrofu”.

13:54

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že vyhlásenie ukrajinského ministra zahraničných vecí o podmienkach začatia mierových rokovaní je v zhode s ruským postojom k tejto otázke.

13:53

Odbory verejného sektora v Česku vyhlásili v stredu štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je zmrazenie miezd väčšiny štátnych zamestnancov, odbory však požadujú zvýšenie platov vo verejnej sfére minimálne o desať percent. V stredu to oznámil predseda Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií Pavel Bednář, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

12:57

Európska komisia vydala v stredu sedem odporúčaní pre Slovensko vo výročnej správe v oblasti právneho štátu v členských krajinách EÚ. Odporúčania pre Slovensko pritom nadväzujú na vlaňajšie, ktoré SR realizovala buď len čiastočne, alebo vôbec, informuje TASR.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke mláďatá morských korytnačiek sú vypustené do oceánu z pláže Kuta na Bali v Indonézii

Autor: TASR/AP-Firdia Lisnawati

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Erik Majercak

Gustáv Murín

Milan Šupa

Ivan Štubňa

René Pavlík

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali