176. Neznáme slovenské dejiny: Zabudnutý Juraj Berzevici – Brezovický, funkcionár trnavskej i košickej jezuitskej univerzity

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)

 

Medzi široko rozvetveným rodom šľachticov Berzeviciovcov, alebo slovenskejšie Brezovickovcov – ako ich uvádza napríklad Drahoš Machala vo vzácnej knihe o slovenských šľachtických rodoch – možno nájsť najmä klerikov, osobitne potom jezuitov, ale aj profesorov, národohospodárov, vojakov, dokonca aj predchodcu sociológov. Prídomok „Berzevici“ dostali latinizovaním názvu obce Brezovica pri Sabinove. Používali však aj predikát „z Veľkej Lomnice,“ či „de Berzevicz et Kakaslomnicz“, kde dodnes stojí ich rodový kaštieľ

Juraj Berzevici
Juraj Berzevici

Rod, ktorý svoj pôvod odvodzoval z Tirolska, kde v 13. storočí žil Rüdiger, zvaný aj Rutkerus Berzevici. Ten bol v službách uhorského kráľa Ondreja II. (otca sv. Alžbety) a jeho manželka bola dvornou dámou kráľovej manželky Gertrúdy. Mala teda vplyv na výchovu budúcej svätice, o ktorej sme písali pred týždňom. Rutkerus dostal za svoje služby pozemky v okolí Kamenice na Šariši a v okolí Huncoviec a Veľkej Lomnice pod Vysokými Tatrami. Spolu so svojimi synmi Hermanom a Rikolfom pôsobil pri správe spišského kráľovského komitátu. Ich majetky na severnom Spiši siahali od Kežmarku až po Dunajec a Bielu Vodu. Rod, ktorý sa v 14. storočí rozdelil na spišskú a šarišskú vetvu, udržiaval dobré vzťahy na kráľovskom dvore, a tak za služby i podporu majetok rodu sa rozrastal. Počas vlády Anjouovcov získali kaštieľ v Strážkach. Magister Kokoš ako trest a vykúpenie za spoluúčasť na zavraždení istého Fridricha z Hrhova, mal založiť šesť kláštorov, napokon založil dva: na Skale útočiska nad Letanovcami (Kláštorisko) a v údolí sv. Antona pri Lechnici (Červený Kláštor).

Z rozvetveného rodu sa v 17. storočí „činili“ najmä predstavitelia z katolíckej vetvy, a to medzi vplyvnými jezuitmi. Henrich Berzevici, ktorý sa narodil 1. novembra 1652 v Brezovičke, v roku 1669 – ako sedemnásťročný – vstúpil do jezuitského rádu v Trenčíne. Študoval na Trnavskej univerzite, a keďže bol výnimočne schopný, v školskom roku 1679/1680 ho už ako poslucháča teológie poverili prednáškami z – matematiky. Stal sa potom v rokoch 1685–1693 profesorom matematiky, ale prednášal aj fyziku v Trnave. V roku 1704 po obsadení Trnavy vojskami Františka II. Rákociho sa dostal ako prorektor univerzity do zajatia. Rákoci vyhnal jezuitov z Uhorska, a tak sa Henrich ocitol na univerzite v Grazi (1707–1709), ale prednášal aj v Gorizii. Je autorom učebnice matematiky „Arithmetica practica,“ vydanej v Trnave v roku 1687, ale aj apológie jezuitského rádu proti vyhnaniu jezuitov z Uhorska rákociovskými povstalcami. Ku koncu svojho života pôsobil ako učiteľ v Banskej Bystrici, kde aj zomrel 20. júla 1713. Bol to on, kto dostal na duchovnú dráhu aj Jána Berzeviciho (1692–1750), pôvodne evanjelika, ktorý konvertoval, a potom sa stal rektorom seminára v Kluži a náboženským spisovateľom.

Hlavný hrdina tohto príbehu, o sedem rokov mladší Juraj Berzevici, ktorý sa narodil 25. júla 1657, bol tiež jezuitom a filozofom a náboženským spisovateľom. Počas jeho mladosti prebiehali tuhé boje s Turkami, Osmanmi, na južnom Slovensku. Dňa 24. septembra 1663 padli do tureckých rúk na dvadsať rokov Nové Zámky, čo bol neúspech Adama Forgáča, vnuka Juraja Turza. Keďže počas celého 17. storočia sa neustále „prelievali“ cez Slovensko pľundrujúci bojovníci proti Habsburgovcom zo Sedmohradska, vznikala stála a pravidelná armáda, do ktorej mládencov verbovali a lapali. To bol možno dôvod, prečo mládenci ako Juraj Berzevici sa rozhodovali pre duchovnú dráhu. Verbovačky v sprievode hudby a alkoholu sa často končili násilím.

Juraj Berzevici vstúpil do Spoločnosti Ježišovej ako pätnásťročný koncom roku 1672. Po noviciáte v Trenčíne (1673-1674) študoval filozofiu v Štajerskom Hradci (1676-1678), teológiu na Trnavskej univerzite a v Miláne (1682-1686). Pôsobil aj v Jágri a Šoprone, predovšetkým však ako profesor filozofie a biblických vied v Trnave, kde sa v roku 1700 stal dekanom filozofickej fakulty.

Jezuitská univerzita v Košiciach, ktorú ako „Studium generale“ založil jágerský biskup, sídliaci v Košiciach, Benedikt Kišdy v roku 1657, úzko spolupracovala s Trnavskou univerzitou. Navštevovalo ju 400-500 poslucháčov všetkých národností a Juraj Berzevici, ktorý dobre ovládal a používal slovenčinu, bol košickým rektorom v rokoch 1702-1705. Práve v tých rokoch mal v Košiciach „centrálu“ nevlastný syn a nástupca Imricha Tököliho, pravnuka Juraja Turza po dcére Kataríne, „hornouhorského kráľa“ z vôle Turkov, František II. Rákoci. Ten Rákoci, ktorý na sneme v Ónode v roku 1707 dal pozabíjať turčianskych zástupcov Melchiora Rakovského a Krištofa Okoličániho. A ktorý strhol z košického Dómu medenú strechu a dal z nej raziť mince „libertáše“. A prenasledoval jezuitov. Umrel vo vyhnanstve v Turecku (rovnako ako jeho otčim Tököli) a dnes „odpočíva“ práve pod košickou katedrálou, kam ho slávnostne „umiestnili“ v roku 1906. Vojenský ruch a protikatolícke násilie v Košiciach tamtých čias, boli zrejme príčinou, že Juraj Berzevici sa vrátil do Trnavy, kde od roku 1706 bol nakrátko kancelárom jezuitskej univerzity.

To však nepostačovalo. Katolíckych vzdelancov čakal osud protestantských spred tridsiatich rokov, keď v marci 1675 vyše 40 odsúdených protestantov vrátane Tobiáša Masníka eskortovali na galeje do Talianska. Po Rákociho prenasledovaní musí Juraj Berzevici, podobne ako jeho vzdialený príbuzný Henrich Berzevici, a mnohí iní jezuiti-katolíci, opustiť vlasť. Paradoxne – aby sa mohli vrátiť protestanti. Sedemnáste storočie bolo naozaj storočím slovenských drám. Na osude katolíckych Brezovickovcov, rovnako ako na osude protestantských predstaviteľov sa potvrdzuje, že všetky revolúcie, prudké a násilné zmeny systému, majú vo všetkých formách luciferiánsku podstatu. Ruský mysliteľ – disident Alexander Solženicyn vo svojej rozsiahlej práci „Dvesti let vmeste“ pri podobne zložitej súvislosti nabáda: „Malo by sa šetriť vášňami a radšej sa snažiť vnímavo pochopiť výnimočný a neľahký osud… Iba vtedy sa rozplynú vzájomné, často úplne obludné predsudky a zavládne pokoj a zdravé vzťahy.“ Zároveň však Solženicyn hovorí, že keby sme tieto zlé chvíle, bolestivé záležitosti, mali obchádzať, „nebol by dôvod púšťať sa do písania knihy“. To isté platí aj o týchto našich úvahách.

V posledných rokoch svojho života pôsobil Juraj Berzevici v Štajerskom Hradci a vo Viedni, kde umrel 12. decembra 1708 ako 51-ročný. Jeho filozofické práce, týkajúce sa fyziky, metafyziky, dialektiky a logiky, ostali v rukopise. Vyšli mu však viaceré teologické práce. Od „Libellus neomagistris philosophiae oblatus“ z roku 1687, „Quattuor columnae sapientum“ v roku 1690, „Exercitationes Oratoriae“ (1693) až po „Tractatus de Deo uno et trino“ a „Tractatus in tertiam partem D. Thomae de Augustissimo Incarnati Verbi Mysterio“ v roku 1701.

„Prehliadku“ jezuitov z radov tohto rodu uzavrieme Alexandrom Berzevicim (1674–1743), cirkevným spisovateľom, profesorom na univerzite v Trnave (prednášal hebrejčinu) a Košiciach (prednášal etiku, teológiu a filozofiu).

O celé storočie mladším členom protestantskej línie rodu bol Gregor František Berzevici „de Berzevicz et Kakaslomnicz“ (1763–1822). A tak sa na chvíľu posúvame zo 17. do 18. storočia, do čias, keď sa angažoval tento významný predstaviteľ slovenského osvietenstva, v podstate jeden z prvých „sociológov“ u nás. Patril medzi najvýznamnejších študentov kežmarského lýcea, kde v roku 1783 získal právnické vzdelanie. Potom, do roku 1786, študoval na univerzite v nemeckom Göttingene, ale skúsenosti získaval aj v Belgicku, Francúzsku a Anglicku. Po návrate domov, ako štátny zamestnanec, precestoval veľa oblastí Slovenska. Na základe zistení o spôsobe života a hospodárskej situácie, predložil cisárovi Jozefovi II. niekoľko návrhov na reformy, ale neboli prijaté. Po neúspešnom povstaní uhorských jakobínov, ktorého bol utajeným účastníkom (rovnako ako iný Slovák, Baluďanský, prvý rektor Petrohradskej univerzity), sa z obáv možného prenasledovania v roku 1795 stiahol do ústrania a venoval sa len svojím vedeckým a výskumným prácam, resp. vedeniu svojho hospodárstva vo Veľkej Lomnici.

Jeho kniha „De commercio et industria Hungariae / O obchode a priemysle Uhorska“, ktorú vydal v Levoči v roku 1797, je prvou národohospodárskou prácou v Uhorsku, poukazujúcou na správnosť záverov a teórií Adama Smitha (Škót, ktorý knihou „O bohatstve národov“ z roku 1776 položil vlastne teoretické základy kapitalizmu).

Keďže viacero prác napísal spoločne so Samuelom Tešedíkom (1742-1820), vrátime sa k nim v časti venovanej Tešedíkovi. Už len malá poznámka. Tento Berzevici žil v časoch Bernoláka, a aj keď nebol „blízko neho“, treba ho aj vzhľadom na jeho jazykové spisy, považovať, podobne ako Franza/Francisca Lista, za Uhra slovenského pôvodu, a nie za Maďara. No zatiaľ čo v Maďarsku sú po ňom pomenované dve stredné školy, v Budapešti a Miškovci, nevedno, či je po ňom u nás pomenovaná čo i len ulica. My si naďalej nedokážeme vážiť našincov, upadajú do zabudnutia bez ohľadu na význam ich diela.

Len pre úplnosť informácií ešte uvedieme, že z tohto rodu vzišli aj dvaja Albertovia: jeden generál, dôstojník uhorského generálneho štábu Albert Berzevici (1870–1922), a ďalší Albert Berzevici (1853–1936), politik, estetik, notár Šarišskej župy, člen korešpondent Viedenskej a Berlínskej akadémie a napokon Maďarskej akadémie. Nuž, niektorí z Brezovickovcov, ako „Berzewiczy“, po zániku Uhorska „podporili maďarský život.“

Marián Tkáč

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 20:20

Kazachstan sa pridal k Západu

Kazachstan začne od 1. apríla blokovať tovar, ktorý ide do Ruska prostredníctvom paralelného dovozu.

Kazachstan neukladá obmedzenia voči Rusku, ale “nedovolí obchádzať západné sankcie”, uviedol úradník, ako informoval portál Eurasianet.

Včera 19:59

Svetová zdravotnícka organizácia nepriamo obvinila multimiliardára Elona Muska zo šírenia neprávd. Musk totiž v statuse na Twitteri vyzval krajiny, aby “sa nevzdávali svojich právomocí” v súvislosti s pripravovanou medzinárodnou dohodou o boji proti pandémiám.

Včera 19:24

Transrodovým osobám v atletike bolo zakázané súťažiť so ženami.

Podľa televíznej stanice Sky toto rozhodnutie schválila rada Svetovej atletiky (Medzinárodnej asociácie atletických federácií).

Lord Coe, prezident organizácie, uviedol, že rada prijala “rozhodné opatrenia” na “ochranu ženskej kategórie v našom športe”.

Včera 19:17

Maďarský Národný úrad pre bezpečnosť potravín (Nébih) potvrdil prítomnosť vírusu vtáčej chrípky na husacej farme v Novohradskej stolici, na čo upozornili maďarské orgány aj slovenskú stranu.

Včera 19:16

Fínsko dodá Ukrajine tri ďalšie špeciálne upravené odmínovacie tanky typu Leopard 2. 

Včera 19:11

Ruské vojská sa stiahli z mesta Nova Kachovka na ľavom brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

Včera 18:53

Trump považuje rozhovor Putina a Si Ťin-pchinga o zmenách, ktoré Čína a Rusko presadzujú, za najhorší moment v histórii USA.

“Siovo vyhlásenie prezidentovi Putinovi, zachytené vďaka zapnutému mikrofónu, bolo pre USA pravdepodobne najhorším momentom v histórii,” povedal Trump.

“Teraz prichádza zmena, ktorá tu nebola 100 rokov. A túto zmenu presadzujeme spoločne,” povedala vtedy čínska hlava štátu ruskému prezidentovi.

Včera 18:42

Úrady v ruskom meste Petrohrad zatvorili asi 20 barov a iných podobných prevádzok. Stalo sa tak v rámci trestného konania začatého pre podozrenie z navádzania maloletých na protispoločenské konanie.

Včera 18:35

Ruskí lídri by mali byť súdení za inváziu na Ukrajinu, aj keď ich nemožno zatknúť a osobne predviesť pred súd, tvrdí ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin.

Včera 18:31

Lídri členských krajín Európskej únie v Bruseli podporili plán spoločného nákupu a poskytnutia milióna kusov delostreleckej munície Ukrajine počas nasledujúcich 12 mesiacov.

Včera 18:26

USA sú pripravené na konštruktívnu diplomaciu s Ruskom s cieľom ukončiť ukrajinský konflikt, ale Moskva musí “ukázať známky pripravenosti”.

Takéto vyhlásenie urobil americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken.

Včera 18:08

Odstupujúca škótska premiérka Nicola Sturgeonová v škótskom parlamente absolvovala svoje posledné vystúpenie vo funkcii predsedníčky vlády. 

Včera 18:07

Fínsky prezident Sauli Niinistö podpísal parlamentom schválené zákony potrebné na to, aby sa Fínsko mohlo stať členom Severoatlantickej aliancie. 

Včera 17:56

Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken na vypočutí v Kongrese uviedol, že USA nevyhodili Nord Stream do vzduchu.

Dostal otázku: “Potrubie Nord Stream bolo vyhodené do vzduchu v septembri minulého roka. Keď už ste v zápise, môžete ubezpečiť svet, že žiadna agentúra vlády USA tieto plynovody nevyhodila do vzduchu ani k tomu neprispela?”

Áno, môžem,” odpovedal Blinken.

Včera 17:01

Jevgenij Prigožin sa chystá obmedziť pôsobenie svojej súkromnej “armády” na Ukrajine a sústrediť sa na svoje aktivity a záujmy v Afrike.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poslanci v závere rokovania diskutovali o príspevku pri narodení dieťaťa

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Poslanci v závere 7. rokovacieho dňa 88. schôdze diskutovali o návrhu novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa skupiny poslancov hnutia OĽANO. Má sa ním zvýšiť príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa na plnú sumu 829,86 eura Poslanci v rozprave predložili viaceré pozmeňujúce návrhy.…

Dištanc ruského zväzu pre doping sa skončil

0 icon

Lausanne 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:wikimedia)   Vedenie Svetovej atletiky ukončilo suspendáciu Ruského atletického zväzu pre sériu dopingových previnení. Rusi by tak mohli štartovať na vrcholných podujatiach pod národnou vlajkou, zákaz však naďalej platí pre ruskú inváziu na Ukrajinu Ruský atletický zväz dostal dištanc v roku 2015. Rusi následne mohli štartovať…

Rada pre zahraničné vzťahy: Kolaps SVB odhaľuje slabiny finančného systému USA

0 icon

Washington 23. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Rétorika o "strate dôvery" a "neuveriteľných hospodárskych škodách" zaznieva v USA vždy, keď je potrebné zvýšiť dlhový strop. Určite ju počuť čoraz častejšie - ale strop sa zvyšuje vždy Na rozdiel od predchádzajúcich zvýšení to však už nie je také jednoduché. Banky v…

Na rokovaní združenia SK 8 dominovali doprava, školstvo a zdravotníctvo

0 icon

Rúbaň 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin  Baumann)   Témy dopravy, školstva a zdravotníctva dominovali na stretnutí členov združenia samosprávnych krajov SK 8, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok v Rúbani v okrese Nové Zámky. Podľa slov predsedu združenia a súčasne predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča sa zástupcovia samosprávnych krajov zhodli na potrebe…

Ruský lov na cisterny spôsobil u AFU nedostatok pohonných hmôt

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:screenshot telegram)   Od začiatku marca sú jednotky 65. samostatnej mechanizovanej brigády AFU na Orechovskom smere v Záporoží nútené šetriť pohonnými hmotami a menej často presúvať techniku kvôli "lovu" ruských bezpilotných lietadiel a delostrelectva na palivové cisterny a sklady pohonných hmôt Len od začiatku marca zasiahli…

The Washington Post: Európa musí Putina zadržať a odovzdať ho ICC

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Jose Luis Magana)   The Washington Post: Európa musí Putina zadržať a odovzdať ho Medzinárodnému trestnému súdu, v prípade jeho návštevy, tvrdí Blinken Dialóg medzi republikánskym senátorom Lindsey Grahamom a ministrom zahraničných vecí USA Anthonym Blinkenom počas vypočúvania v Senáte USA 22. marca: Graham: Mohli by…

V stredu vystúpi v parlamente podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V pléne Národnej rady (NR) SR vystúpi budúci týždeň v stredu (29. 3.) podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny Olena Kondratiuková Oznámil to predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Vystúpenie sa začne o 10.00 h. Kollár priblížil, že bude tlmočené, no poslanci nebudú môcť…

Kazašský prezident Tokajev si odhryzol viac, ako dokáže prežuť

0 icon

Astana 23. marca 2023 (HSP/Tfiglobalnews/Foto:Twitter)   Stredoázijské krajiny sú už takmer sto rokov baštou vplyvu Ruska. Kazašský líder Kassym-Jomart Tokajev to však ruší. Zdá sa, že si odhryzol viac, ako dokáže prežuť Po zániku ZSSR sa Kazachstan stal 15. členom Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Vtedy sa formálne vytvorili úzke väzby…

Klusova kauza sa zamotáva. Nicholsonová prezradila detaily zo zákulisia. Poslanec v tom má jasno

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Martin Klus na výbore pre kontrolu rozpočtu EP nezískal ani jediný hlas na podporu kandidatúry za člena Európskeho dvora audítorov. Okamžite sa spustila vlna kritiky, prezidentka Zuzana Čaputová požiadala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby vláda stiahla jeho nomináciu  Otvorene sa hovorí o tom,…

Najzaujímavejší moment moskovského stretnutia: Si Ťin-pching tvárou v tvár Vladimirovi Putinovi

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Bol to azda najzaujímavejší moment ich moskovského samitu. Keď Si Ťin-pching opúšťal Kremeľ, postavil sa tvárou v tvár Vladimirovi Putinovi a povedal ruskému lídrovi: "Prichádza zmena, ktorá tu nebola 100 rokov, a my túto zmenu uskutočníme spoločne”. Obaja muži si s úsmevom podali…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Požiar

0icon

Srdce Slováka plače. Požiar v Banskej Štiavnici zničil sedem nenahraditeľných domov. Píšem nenahraditeľných, lebo to čo požiar začal, hasiči dokončili. Hasiči robili čo bolo v ich silách a niektorí aj nad. Do záchrany sa zapojil každý kto mohol a vládal. Napriek tomu škody na nehnuteľnostiach aj na hnuteľných artefaktoch budú…

Ivan Štubňa

Verejne obviňujem USA a Veľkú Britániu zo štátneho terorizmu proti ľudstvu!!!

0icon

  Veľkú Britániu môžete s čistým svedomím zaradiť medzi neonacistické štáty…Niet pochýb o tom, že Veľká Británia a Nemecko od konca druhej svetovej vojny sú strážni psi americkej neokolonialistickej politiky

Peter Poláček

Ty Si – Ja Som, Inferno

0icon

Tento krát nebudeme nahliadať do zakázanej komnaty, ale prvýkr

Marián Tkáč

Hlavné jedlo na poslednej večeri u Havrana: strach z Orbána

0icon

Na obrazovkách quasi-verejnoprávnej RTVS naposledy večerali s Havranom traja muži a jedna žena „rovnakej chute“, pričom počas večerania odznela aj kritika maďarskej verejnoprávnej televízie, že neumožňuje žiaden dialóg. Aj hľa, Havran ako pravzor dialógu: akoby zakaždým všetkých jeho diskutérov jedna mater mala! Ba predsa len. Podľa kníh, ktoré mu na

Miroslav Urban

Zabudnuté zločiny USA a Veľkej Británie v Iraku sa vracajú späť ...na Ukrajinu

0icon

Briti i američania plánujú dodať na Ukrajinu strely s ochudobneným uránom. Uvedené strely s ochudobneným uránom vo veľkom použili "naši spojenci" (🇺🇲, 🇬🇧) vo vojne v Iraku 🇮🇶. Od vojny v Iraku evidujú v mieste konfliktov extrémny nárast výskytu rakoviny (hlavne rakoviny pľúc, leukémie...) ako i závažných malformácii (poškodenia) novoro

Armádny Magazín

Pred 88 rokmi nemeckí nacisti tajne zrušili Versailleskú zmluvu

0 icon

Nemecko, 23. marec 2023 (AM) – Konkrétne ňou 16. marca 1935 zrušili ustanovenia, ktoré zakazovali zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Nemecku, ako aj označenie ríšska obrana (Reichswehr) a zaviedli označenie branná moc (Wehrmacht). Zároveň armádu rozšírili o 36 divízi

Stretnutie v Moskve. Keď geopolitický protivník nemá žiadne tromfy nielen v rukáve, ale dokonca ani v balíčku

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – "Väčšina záhad histórie podlieha rekonštrukcii. Aby ste mohli vytvoriť novú krajinu, musíte vytvoriť jej občanov. A občania sa nemôžu objaviť vo vlastnom štáte bez vlastnej histórie. A to je kľúč k veľkému množstvu rozporov v našom svete. Je možné sa týmto rozporom vyhnúť? Som presvedčený, že to…

Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

0 icon

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.  

Francúzsko a neokolonializmus v Afrike. Vojenské základne na čiernom kontinente

0 icon

Francúzsko, 23. marec 2023(AM) –Rastúci záujem o Afriku a snaha niekoľkých popredných krajín rozšíriť svoj vplyv na tomto kontinente nemohli neprilákať pozornosť francúzskych orgánov. Koniec koncov, viac ako polovica afrických krajín má francúzštinu ako svoj úradný jazyk, čo je priame dedičstvo ich koloniálnej minulosti.   Paríž

TopDesať

Otestuj si svoj zrak: Nájdi skryté predmety na obrázkoch

0 icon

Otestuj si svoj zrak a zisti tak, či patríš medzi tých pozornejších ľudí, ktorí sa zameriavajú na detaily, alebo si naopak roztržitejší človek a menšie detaily ti dokážu uniknúť. Nie každý z nás sa dokáže opísať ako "pozorný" človek. Niektorí z nás sa dokonca môžu považovať za trocha roztržitejších a…

Pred a po: Takto sa v priebehu rokov zmenili slávne mestá

0 icon

Dnešné fotografie ti ukážu, ako sa niektoré slávne mestá zmenili v priebehu zopár rokov. Rozdiely sú obrovské! Ver tomu alebo nie, ale najstaršie nepretržite obývané mesto na svete má k dnešnému dňu viac ako 11 000 rokov. Mesto Damask je sýrskym hlavným mestom a prekvapivo sa toho veľa za hradbami…

9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

0 icon

Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

0 icon

 Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

0 icon

Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali