17. júl 2018: Hľadá sa zvrchovanosť, sloboda a suverenita

Bratislava 17. júla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Podľa Biblie sa Boh po vyhnaní Adama z Raja spýtal: „Kde si?“ Identifikačné otázky, smerujúce aj k podstate – identite (kto sme, kde sme, odkiaľ sme prišli a kam kráčame) sú základné otázky človeka aj národa, tvoriaceho kultúru a svoje dejiny. Len tá spoločnosť, ktorá si správne odpovie na tieto otázky, bude mať aj svoju budúcnosť. Dnes si ju, žiaľ, mnohí zamieňajú za misu bruselskej alebo globalistickej šošovice, nádejajúc sa, že dobrého sluhu „páni“ odmenia. Alebo že sluha by sa mohol mať dobre aj v cudzine, vykašliac sa na domov a rodinu. Omyl! Západní páni nám dnes „budúcnosť“ prevážajú na lodiach cez Stredozemné more. Niektorí pôvodní európski pasažieri ešte nepochopili, že sú záťaž, lebo v globálnej a ideologickej mysli si všetko viete doviezť a každého nahradiť.

Ilustračné foto

Lenže čo bude človek človekom, bude vždy túžiť. Kultúrni ľudia minimálne po 3 veciach: po väčšej láske, po šťastí a po väčšej slobode. Podľa Janka Kráľa „sloboda nás volá k činom“. Ak sa teda dnes niekto správa ako vykonávateľ cudzej vôle, nekoná vlastné činy a nebude mať ani vlastnú slobodu. Len tú a takú ako mu tam „zhora“ určia, vymedzia, aj keď on si bude myslieť, že má otvorené hranice. Ďalší omyl hlupákov. Asi preto slovenský národ od vekov túžil po slobode aj svojej zvrchovanosti a nosíme ju každý v sebe od útleho detstva: Všetci poznáme Dobšinského rozprávky , kde hrdina oslobodzuje kráľovstvo od utláčateľa – draka.

Sloboda znamená byť zvrchovaný v činoch, neobmedzený v rozhodnutiach a znamená aj prevziať zodpovednosť za seba. To v prvom rade. Lebo ako nás Brusel a jeho komparz môže nútiť preberať zodpovednosť za Afriku, keď nemáme priestor pre vlastnú zodpovednosť a slobodu pre vlastné činy a naopak? Schizofrénia, klamstvo, ďalší omyl inkluzívnych trolov. Veď preto sa zdôraznilo v Deklarácii SNR o zvrchovanosti SR „aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života“.

Slováci ako seba si vedomý národ vždy túžili byť rovnocenní a ako iní – byť na mape sveta. Po slávnej ére Veľkomoravskej ríše sme však začuli biť zvon slobody až v meruôsmych rokoch. „Slováci, Bratia! Od stáročí ležala na nás bieda a nešťastia…“ Takto sa začínalo oslovenie z pamätnej výzvy SNR z Myjavy z 19. septembra 1848. Prvú Slovenskú národnú radu (SNR) môžeme považovať za inštitucionálny míľnik v dosahovaní zvrchovanosti Slovákov ako cesty k vlastnej štátnosti.

Slováci sa totiž nezobudili až pádom železnej opony… Po prvýkrát sme po rozpade našej Veľkomoravskej ríše v moderných dejinách po mierumilovnej forme Žiadostí, Memorandách a Prosbopisoch vystúpili s ráznymi a radikálnymi požiadavkami na suverenitu a kreovaním inštitúcie, ktorá znamená politickú zvrchovanosť národa. Ak spomínam Veľkú Moravu – nemôžme nespomenúť zjavne prvý krok zvrchovanosti, ktorý urobili naši predkovia, keď panovník Rastislav poslal žiadosť byzantskému cisárovi Michalovi III. o evanjelium v našom vlastnom – staroslov(i)enskom jazyku. Výsledkom činu bolo potvrdenie zvrchovanosti pápežom Jánom VIII. listinou „Industriae tuae“, ktorou sa reč našich predkov stala nielen 4.liturgickým jazykom sveta, ale aj jazykom legitímnym a suverénnym.

Úlohou každej generácie je ďalej nadväzovať na kontinuitu národnej, slovenskej a dnes aj štátnej suverenity a zvrchovanosti. Vieme však v ére globalizácie a integrácie odhadnúť, kedy spätný pohyb odovzdávania slovenskej zvrchovanosti bude už nezvratne stratený? Dnes si mnohí eurobyrokrati myslia, že samobytnosť, identita, sebaurčenie, ZVRCHOVANOSŤ národa a vôbec nielen samostatná, ale aj samotná existencia národných štátov je vraj prežitok a prekážkou k integrácii a globalizácii. Najnovšie sa venujú osudom a údajnému právo na migráciu a otváraniu hraníc cudzincom.

Skutočne si naivne myslia, že hlboká hodnotová kríza západnej civilizácie, založenej na toteme zlatého teľaťa bánk a idey nepretržitej expanzie – ktorá sa v prírode nikde nevyskytuje – sa dá zachrániť zbavovaním národov ich slobody, zvrchovanosti a kultúrnej rozmanitosti budovaním európskeho superštátu? Že ideologická posadnutosť, promigračné šialenstvo a šírenie nenávisti k národnej aj pôvodnej európskej a kresťanskej identite sa nezaobíde bez následkov?

Zvrchovanosť vyzdvihol aj pápež Ján Pavol II, ktorý v roku 1980 na kongrese UNESCO v Ženeve povedal: “Jestvuje základná zvrchovanosť spoločnosti, ktorá sa prejavuje v kultúre národa. Ide o zvrchovanosť, ktorou je zároveň aj človek výsostne zvrchovaný.

Túto základnú zvrchovanosť vlastní každý národ silou svojej vlastnej kultúry”. A my dnes, takmer o tri desaťročia nadšene ako boľševici a s nenávisťou ako fašisti presadzujeme multikulturalizmus! Ján Pavol II. akoby videl dopredu, keď súčasne uviedol: “Nedovoľte, aby sa táto podstatná – teda národná – zvrchovanosť stala korisťou akéhokoľvek politického alebo hospodárskeho záujmu!“. Žiaľ, musíme povedať: Stalo sa!

Rovnako jasná a zrozumiteľná bola zvrchovanosť 1.SNR v roku 1848: „Nikoho iného teraz nemá počúvať, od nikoho druhého rozkazy prijímať národ náš, okrem národnej svojej vrchnosti, od Národnej našej rady…“ Dnešná Národná rada však stále viac a viac zbavuje národ jeho zvrchovanosti vo vlastnom štáte, alebo zvrchovanosť nebráni, nepresadzuje, neobhajuje, neukotvuje a neposilňuje ďalšími zákonmi. Asi naposledy sme presadili povinnosť umiestniť v každej triede štátne symboly – vlajku, štátny znak a text štátnej hymny.

Preto vyzývam kompetentných, aby sa dnes, 17.júla, pri výročí prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky zamysleli, kde sú hranice, za ktoré sa už nesmú ustúpiť. Som realista. Nehovorím im, aby niečo pre zvrchovanosť urobili, ale aby sme nestratili posledné čriepky z pôvodnej mozaiky, ktorá je už nerozpoznateľná okom, ale len srdcom a duchom.

Ešte nedávno prostredníctvom vlasteneckého cítenia sa snažili vlády udržiavať a prehlbovať spoločenskú a sociálnu súdržnosť, vrátane súdržnosti štátu, zabezpečiť lojalitu občanov, získať ich pre rôzne verejné projekty, činnosti a opatrenia. Dnes sa štát len nemo prizerá ako moc v spoločnosti preberá nikým nevolený a nekontrolovaný tretí sektor. Dnes čoraz viac žneme negatívne dopady ľahostajného prístupu k zvrchovanosti v oblastiach, ktoré sú pre každého z nás priam životné: Slovensko má najnižšiu mieru potravinovej sebestačnosti, vrátane zvrchovanosti nad pôdou, ktorá nás primárne živí. Stratili sme kontrolu nad energetickými nosičmi ich privatizáciou, stále obmedzujeme jazykovú zvrchovanosť slovenčiny ako štátneho jazyka na našom južnom území, nechránime jeho čistotu a kultivovanosť, kultúru sme rozpredali na „granty“ infantilným pseudoumelcom a národne cítiacich tvorcov sme odsúdili do ilegality.

Zvrchovanosť znamená vedieť ju aj obrániť, dokázať ju, potvrdiť a keď treba – aj pritvrdiť. Napríklad dôslednejším vynútením plnenia si povinností a zákonnosti jedincami istého neprispôsobivého etnika. Samostatnou kapitolou je dodržiavanie ústavy. V mnohom by stačilo a veľa spoločenského zla by sa zamedzilo, keby sa striktne dodržiavala veta prvého článku: Slovenská republika sa neriadi nijakou ideológiou… Pretože dnes nás o našu zvrchovanosť oberajú, ba priamo ju likvidujú rôzne moderné ideológie, prenášané spolitizovanými mimovládnymi organizáciami.

Ak podľa Tomáša Akvinského národovectvo vychádza “z prirodzenej lásky ku koreňom našej bytosti a sama príroda nás vedie k prítulnosti a láske k nim”, potom zvrchovanosť patrí medzi tzv. prirodzené zákony, ktoré sú nadradené nad zákony prijímané zákonodarcami – či našimi, európskymi alebo uzneseniami a paktmi OSN! Aj španielsky mysliteľ José Ortega y Gasset považuje európske národy na skrytú hnaciu silu v jestvovaní kultúry, spoločnej všetkým európskym národom.

Nejaké choré hlavy si však myslia, že hnacím motorom budú migranti, na ktorých sa pozerajú ako komoditu, tovar a službu! Tieto postihnuté mozgy tvrdia, že sme vraj zahľadení do seba, dokonca, že vraj máme vrodenú predispozíciu na rasizmus, xenofóbiu a extrémizmus a že teda Európania nemajú právo na samostatnú existenciu! A takýchto šialencov s postihnutím Kronovho komplexu dokonca ešte platíme z verejných zdrojov!

Vraj sa máme učiť od cudzích. Dobre, poďme. Napríklad od Francúzov. Francúzska ústava nepozná iný pojem ako Francúzov (nijakí “občania” alebo ako v našej ústave “každý”)…

Preambula prehlasuje, že “Národ zabezpečuje jednotlivcovi i rodine podmienky potrebné k rozvoju”, že “národ vyhlasuje solidaritu a rovnosť a že je to Národ, ktorý “zaručuje deťom i dospelým prístup k vyučovaniu i k vzdelaniu”. Írska ústava zas definuje “národné územie”, hovorí o národnej politike a o národnom jazyku. Nijaké „občianske“ bláboly tam nenájdete. Dokonca článok 9. stanovuje, že “základnými politickými povinnosťami všetkých občanov sú vernosť národu a oddanosť štátu”. No toto keby sme išli dať do našej ústavy, tak všetci tí smatanovci, šimečkovci, kordovci, kernové, hríbovci, havrani … (zoznam by bol, žiaľ, dlhý) by dni a noci kvílili žalmy, písali petície, organizovali protesty a volali o pomoc svet, Sorosa, OSN, Brusel, kričiac „Sodoma a Gomora“ na Slovensko. Čo im na to povedať? Že už Seneca to vedel: „Nikto nemiluje vlasť preto, že je veľká, ale preto, že je jeho“. Úlohou budúcnosti je nedopustiť vydediť národ, pozbaviť nás suverenity, zvrchovanosti a nedať priestor antislovenským, antinárodným a antikresťanským živlom, posadnutých novodobými šialenými ideológiami. Tak, aby aj mladí ľudia a jednotlivci z ďalších generácií vedeli po otázke, ktorú Boh položil Adamovi „Kde si?“ odpovedať hrdo a sebavedome: No predsa na Slovensku! Doma.

Rafael Rafaj

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

19:50

Šefčovič: EK uprednostňuje moderné technológie pred výstavbou plotov.

19:42

Súd v Moskve v pondelok v neprítomnosti odsúdil na deväť rokov väzenia známu autorku kuchárskych kníh, blogerku a novinárku Veroniku Belocerkovskú, ktorú predtým usvedčil zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde.

19:32

Stančík: EÚ nesmie podceniť schopnosti ruskej armády ani po roku vojny.

19:18

Guterres sa obáva, že svet smeruje k rozsiahlejšej vojne.

18:57

Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) v pondelok oznámila, že odhalila a zadržala zamestnanca ukrajinských ozbrojených síl, ktorý odovzdával informácie Rusku.

18:56

Ukrajinský parlament schválil návrh, ktorým ruskú súkromnú polovojenskú spoločnosť Vagnerova skupina, v zahraničí známu pod označením Wagner Group, vyhlásil za medzinárodnú zločineckú organizáciu.

17:30

Lavrov v Iraku rokoval o sankciách Západu proti ruským ropným firmám.

17:27

Nemecká krajne pravicová AfD oslavuje 10 rokov, očakávajú sa protesty.

16:56

Nórsko urobilo päťročný plán pomoci Ukrajine v objeme 7,27 mld. eur.

16:18

MV: Slovensko vysiela do Turecka desať hasičov a päť horských záchranárov.

16:16

Vo veku 98 rokov zomrel bývalý predseda vlády Československej socialistickej republiky (ČSSR) Lubomír Štrougal.

16:02

Juhokórejský vzdušný priestor v nedeľu narušil balón zo Severnej Kórey.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

FIA upravila pravidlá pre politické komentáre, Albon: “Sme znepokojení”

0 icon

Londýn 6. feburára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Jazdec Formuly 1 Alex Albon uviedol, že piloti F1 sú znepokojení kontroverzným krokom Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA). Tá má v úmysle zakázať politické vyhlásenia. Riadiaci orgán F1 aktualizoval svoje pravidlá, aby zabránil "politickým, náboženským, alebo osobným" komentárom bez predchádzajúceho súhlasu Krok FIA prichádza po…

Česi nepodporujú účasť Rusov a Bielorusov na OH 2024 v Paríži

0 icon

Český olympijský výbor (ČOV) vyjadril odmietavý postoj k účasti Rusov a Bielorusov na OH 2024 v Paríži.

Polícia obvinila dvojicu mužov, ktorá od seniorky vylákala 20.000 eur

0 icon

Košice/Lučenec 6. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva obvinila polícia dvojicu mužov z okresu Lučenec vo veku 34 a 53 rokov. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, seniorku chceli pripraviť o celoživotné úspory. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie…

Muž dôchodcovi na Spiši vzal 100 eur, hrozí mu až 12-ročný trest

0 icon

Spišská Nová Ves 6. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 55-ročného muža, ktorý mal zobrať 75-ročnému seniorovi v jeho byte v Spišskej Novej Vsi po prebratí starobného dôchodku 100 eur. "Keďže skutok spáchal na chránenej osobe, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem…

Rusi postupujú. PMC Wagner útočí na Ivanovskoje

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (HSP/Foto:Twitter,Screenshot)   A nielen to. A v oblasti Ivanovskovo sa wagnerovcom podarilo odrezať posádku od Kosťantinovky a Artemovska a teraz intenzívne vypaľujú jej pozície Na severe bola obrana AFU pri Paraskovijevke tiež prelomená a je možné, že do rána bude prekonaná aj tu. Všetko nasvedčuje tomu,…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Ukrajina považuje wagnerovcov za medzinárodnú zločineckú organizáciu

0 icon

Kyjev 6. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole, screenshot) Aktualizované 6. februára 2023 18:58 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   18:45 - Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva označilo za mylné správy o…

Prezidentka: Som rada, že prezident Zeman si na rozlúčku vybral Vysoké Tatry

0 icon

Český prezident Miloš Zeman pricestoval v pondelok popoludní na popradské letisko, čaká ho rozlúčková návšteva Slovenska. Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú teší, že si ako miesto rozlúčky vybral práve Vysoké Tatry.

Danko odkázal agresívnym Ukrajincom: Nebudete biť Slovákov!

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   V utorok (31.1) sa v Bratislave odohral incident, kde piati občania Ukrajiny mali vylákať slovenského občana na stretnutie pred prevádzku rýchleho občerstvenia a následne sa mali pokúšať dostať do jeho vozidla, v ktorom Slovák sedel. Slovákovi sa podarilo vycúvať z radu vozidiel na cestu…

Američania provokovali ukrajinského basketbalistu. Skandovali: „Rusko! Rusko!“

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (HSP/Pravda/Foto: Screenshot)   Fanúšikovia z rady študentov Colorado State College vyprovokovali ukrajinského basketbalistu Maxa Šulgu skandovaním „Rusko, Rusko, Rusko“.  Na situáciu reagovala aj samotná univerzita Tejto udalosti boli diváci svedkami počas víkendového zápasu medzi univerzitnými tímami Colorado State a Utah State (79:88). Hosťujúci Šulga sa v…

Matovič: Budem veľmi rád, ak nás už nebude vedieť držať pod krkom a vydierať nás

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predseda strany OĽaNO reagoval na sociálnej sieti na informácie, že január na Slovensku bol veľmi teplý. Išlo o jeden z najextrémnejších v histórii „Pánboško nás má rád … Putin si myslel, že Európu prinúti túto zimu si pred ním kľaknúť na kolená a…

NAJNOVŠIE

BLOG

Milan Šupa

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?

0icon

   To, čo píšete je diabla! Takáto bola jedna z reakcií na môj článok s názvom: O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha.    Konkrétne sa v nej hovorilo toto:    „Vo svojom článku ste napísali, že: „Tak, ako matka dňom

René Pavlík

Referendum ?

0icon

  Dnes som dostal takýto mejl. Zaujal ma a preto ho posúvam širšej verejnosti a to aj preto, lebo v komente môjho predchádzajúceho bogu so cítil výčitku. Možno nasledujúca téma by za diskusiu a referendum stála. 

Gustáv Murín

Komu slúži RTVS? A zvlášť redaktorka Jančkárová?

0icon

Kolaborácia so žltou tlačou a obhajoba nezákonných činov „koalície zloby“ je tým najhorším, čoho sa môže dopustiť zamestnanec RTVS za naše spoločné koncesionárske poplatky. Príkladom je rozhlasová redaktorka Marta Jančkárová. Tá sa nechvalne vyznamenala pri výročnom rozho

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke zábavno-súťažné podujatie Karneval na ľade v nedeľu 5. februára 2023 na ľadovej ploche zimného štadióna v Trebišove

Autor: TASR-Roman Hanc

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

FIA upravila pravidlá pre politické komentáre, Albon: “Sme znepokojení”

0 icon

Londýn 6. feburára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Jazdec Formuly 1 Alex Albon uviedol, že piloti F1 sú znepokojení kontroverzným krokom Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA). Tá má v úmysle zakázať politické vyhlásenia. Riadiaci orgán F1 aktualizoval svoje pravidlá, aby zabránil "politickým, náboženským, alebo osobným" komentárom bez predchádzajúceho súhlasu Krok FIA prichádza po…

Česi nepodporujú účasť Rusov a Bielorusov na OH 2024 v Paríži

0 icon

Český olympijský výbor (ČOV) vyjadril odmietavý postoj k účasti Rusov a Bielorusov na OH 2024 v Paríži.

Polícia obvinila dvojicu mužov, ktorá od seniorky vylákala 20.000 eur

0 icon

Košice/Lučenec 6. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva obvinila polícia dvojicu mužov z okresu Lučenec vo veku 34 a 53 rokov. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, seniorku chceli pripraviť o celoživotné úspory. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie…

Muž dôchodcovi na Spiši vzal 100 eur, hrozí mu až 12-ročný trest

0 icon

Spišská Nová Ves 6. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 55-ročného muža, ktorý mal zobrať 75-ročnému seniorovi v jeho byte v Spišskej Novej Vsi po prebratí starobného dôchodku 100 eur. "Keďže skutok spáchal na chránenej osobe, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem…

Rusi postupujú. PMC Wagner útočí na Ivanovskoje

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (HSP/Foto:Twitter,Screenshot)   A nielen to. A v oblasti Ivanovskovo sa wagnerovcom podarilo odrezať posádku od Kosťantinovky a Artemovska a teraz intenzívne vypaľujú jej pozície Na severe bola obrana AFU pri Paraskovijevke tiež prelomená a je možné, že do rána bude prekonaná aj tu. Všetko nasvedčuje tomu,…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Ukrajina považuje wagnerovcov za medzinárodnú zločineckú organizáciu

0 icon

Kyjev 6. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole, screenshot) Aktualizované 6. februára 2023 18:58 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   18:45 - Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva označilo za mylné správy o…

Prezidentka: Som rada, že prezident Zeman si na rozlúčku vybral Vysoké Tatry

0 icon

Český prezident Miloš Zeman pricestoval v pondelok popoludní na popradské letisko, čaká ho rozlúčková návšteva Slovenska. Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú teší, že si ako miesto rozlúčky vybral práve Vysoké Tatry.

Danko odkázal agresívnym Ukrajincom: Nebudete biť Slovákov!

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   V utorok (31.1) sa v Bratislave odohral incident, kde piati občania Ukrajiny mali vylákať slovenského občana na stretnutie pred prevádzku rýchleho občerstvenia a následne sa mali pokúšať dostať do jeho vozidla, v ktorom Slovák sedel. Slovákovi sa podarilo vycúvať z radu vozidiel na cestu…

Američania provokovali ukrajinského basketbalistu. Skandovali: „Rusko! Rusko!“

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (HSP/Pravda/Foto: Screenshot)   Fanúšikovia z rady študentov Colorado State College vyprovokovali ukrajinského basketbalistu Maxa Šulgu skandovaním „Rusko, Rusko, Rusko“.  Na situáciu reagovala aj samotná univerzita Tejto udalosti boli diváci svedkami počas víkendového zápasu medzi univerzitnými tímami Colorado State a Utah State (79:88). Hosťujúci Šulga sa v…

Matovič: Budem veľmi rád, ak nás už nebude vedieť držať pod krkom a vydierať nás

0 icon

Bratislava 6. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predseda strany OĽaNO reagoval na sociálnej sieti na informácie, že január na Slovensku bol veľmi teplý. Išlo o jeden z najextrémnejších v histórii „Pánboško nás má rád … Putin si myslel, že Európu prinúti túto zimu si pred ním kľaknúť na kolená a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Milan Šupa

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?

0icon

   To, čo píšete je diabla! Takáto bola jedna z reakcií na môj článok s názvom: O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha.    Konkrétne sa v nej hovorilo toto:    „Vo svojom článku ste napísali, že: „Tak, ako matka dňom

René Pavlík

Referendum ?

0icon

  Dnes som dostal takýto mejl. Zaujal ma a preto ho posúvam širšej verejnosti a to aj preto, lebo v komente môjho predchádzajúceho bogu so cítil výčitku. Možno nasledujúca téma by za diskusiu a referendum stála. 

Gustáv Murín

Komu slúži RTVS? A zvlášť redaktorka Jančkárová?

0icon

Kolaborácia so žltou tlačou a obhajoba nezákonných činov „koalície zloby“ je tým najhorším, čoho sa môže dopustiť zamestnanec RTVS za naše spoločné koncesionárske poplatky. Príkladom je rozhlasová redaktorka Marta Jančkárová. Tá sa nechvalne vyznamenala pri výročnom rozho

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

Vášeň v Tebe

Kráľovná životného štýlu má vo svojej domácnosti neporiadok. Je však spokojná. Čo sa zmenilo?

0 icon

Chladné dni počas zimy môžu spôsobiť, že sa mnohí rozhodnete urobiť si poriadok vo svojej domácnosti podľa rád a životného štýlu Marie Kondo. Zdá sa však, že vždy organizovaná Marie Kondo má od pôrodu svojho tretieho dieťa, ktoré sa narodilo v roku 2021, troška neorganizovanú domácnosť. Prehodnotila totiž svoje priority. Jej rituály…

Luxusná „Baby Shower“: Dominika Cibulková prezradila pohlavie druhého dieťatka

0 icon

Bývalá slovenská tenistka Dominka Cibulková pripravila pre svoje ešte nenarodené bábätko a svojich priateľov luxusnú oslavu Baby Shower. Prezradila na nej pohlavie dieťatka. S prípravou krásnej párty pomáhal jej kamarát a krstný otec malého Jakubka – Andrej Kusalík. Baby Shower je oslava, na ktorej rodičia svojim známym prezradia pohlavie dieťatka. V Dominikinom prípade…

Sekundy rozhodujú! Pri nehode na diaľnici opustite všetci vozidlo. Pozrite si video, čo sa môže stať, ak v ňom zostanete

0 icon

Niektoré územia Slovenska zasiahol počas víkendu sneh v takom rozsahu, že museli vyhlásiť kalamitný stav. Ak je na diaľnici nehoda, viete ako máte postupovať? Slovenská správa ciest informovala, že v sobotu na diaľnici D1 Poprad – Spišský štvrtok vyhlásili 3. kalamitný stupeň. Diaľnicu uzavreli v oboch smeroch. V úseku Spišský Štvrtok -…

Štefan Margita má stále doma urnu s ostatkami Hany Zagorovej. Aký je jeho ranný rituál?

0 icon

V auguste 2022 prišiel operný spevák Štefan Margita o svoju milovanú manželku, legendárnu speváčku Hanu Zagorovú. Vdovec v rozhovore s moderátorom Alešom Cibulkom pre Český rozhlas prezradil, že svoju milovanú Haničku má stále

Pondelková pieseň - kvety

0 icon

Začal sa druhý februárový týždeň a my vám prinášame pondelkovú pieseň, ktorú nám zaslal čitateľ, ktorý sa podpísal DJ Monty. Pieseň od Miley Cyrus – Flowers sa mu páči, pretože je dnešná. „Nemám jej čo vytknúť, proste sa podarila a letí nahor hitparádami celého sveta,“ prezradil svoj názor. Speváčka pieseň…

Armádny Magazín

Západné dodávky rakiet Ukrajine dávajú za pravdu Rusku

0 icon

Rusko, 6. februára 2023 (AM) – Zbrane dlhého doletu, ktoré je Západ pripravený odovzdať kyjevskému režimu, by podľa USA mali zmeniť situáciu na bojiskách. Zo zahraničnopolitického hľadiska by však nové dodávky zbraní na Ukrajinu mohli hrať do karát Moskve.   Spojené štáty pripravujú nový balík vojenskej pomoci v hodnote takmer 2…

V Európe začala mobilizácia Ukrajincov. Muži, ktorí utiekli pred mobilizáciou do Poľska a Británie, začali dostávať predvolania

0 icon

Írsko, 6. februára 2023 (AM) – V írskych mestách – Dublin, Mullingar, Lismore prebiehajú protesty proti vládnej politike prijímania utečencov neutíchajú. Demonštranti vychádzajú do ulíc s nápismi „Írsko je preplnené“ , „Írsko je pre Írov“ a „Na životoch Írov záleží“ .   V roku 2022 írska vláda prijala 83 814 nových migrantov,…

Kyjev - Berlínu: Urýchlene pošlite ponorku, nie je na čom utiecť. Na čo je Zelenskému nehlučný nemecký zázrak

0 icon

Ukrajina, 6. februára 2023 (AM) – Drzosť, hrubosť a nemotivovaná agresivita sú typickými znakmi predstaviteľov kyjevského údajne diplomatického oddelenia. Nesporným lídrom v počte škandálov iniciovaných v hostiteľskej krajine je však neadekvátny Melnik. A napriek tomu, že Berlín sa konečne zbavil jeho

Sergej Kara-Murza: Obraz budúcnosti

0 icon

Slovensko, 6. februára 2023 (AM) – Jednou z funkcií politickej moci je predvídať budúcnosť. Táto funkcia je mnohostranná - moc musí predvídať hrozby a zároveň vznik nových, často neočakávaných príležitostí na posilnenie a rozvoj krajiny. Jednou z najťažších úloh je však vytvoriť víziu budúcnosti. Táto úloha sa rieši v politickom boji…

TopDesať

Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

0 icon

Pozná to každý z nás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba…

Sovietsky superhlboký vrt, ktorý sa preslávil zvukmi z "pekla"

0 icon

Kolský superhlboký vrt sa preslávil najmä v spojitosti so záhadnou zvukovou nahrávkou, ktorá údajne zachytila zvuky z pekla. Tento Sovietsky projekt superhlbokého vrtu sa stal námetom pre jednu z najznámejších povestí súčasnosti. Množstvo ľudí veľmi rýchlo uverilo nepravdepodobnému príbehu, že niekoľko kilometrov pod zemských povrchom vedci objavili peklo. Práve v súvislosti s tým…

Trápi ťa bolesť hlavy? Pozri sa, čo môže byť príčinou

0 icon

Zobudiť sa ráno s bolesťou hlavy nie je práve ideálny štart do nového dňa. Aby si takémuto stavu mohol predísť, mal by si vedieť, čo spôsobuje bolesť hlavy. Najjednoduchším riešením, ktoré ti ako prvé zíde na um, je zrejme tabletka. Analgetiká ale bolesť iba potláčajú. Preto je dôležitejšie zistiť, čo môže byť…

Historické fotografie s úžasným príbehom, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

Mnoho starých fotografií je čiernobielych. Vďaka modernej technike však historické fotografie dokážeme oživiť farebnosťou a vyrozprávať tak ich úžasný príbeh. Viem, že je asi ťažké si predstaviť, že v minulosti boli časy, keď si nemohli len tak urobiť fotografiu pomocou nášho mobilného telefónu. Áno, kedysi boli všetky fotografie čiernobiele. A…

Títo nešťastníci vedia, ako vyzerá zlý deň

0 icon

Vieš ako vyzerá zlý deň v skutočnosti? Títo nešťastníci to vedia veľmi dobre. Dokonca svoje nešťastie zachytili na týchto zábavných fotografiách. Väčšina z nás občas zažije zlý deň. V takýchto situáciách sa nám zdá, že sa nám v ničom nedarí a máme pocit, že sa proti nám spojil celý vesmír.…

FOTO DŇA

Na snímke zábavno-súťažné podujatie Karneval na ľade v nedeľu 5. februára 2023 na ľadovej ploche zimného štadióna v Trebišove

Autor: TASR-Roman Hanc

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali