Vystúpenie prezidenta SR I. Gašparoviča na zasadnutí VZ OSN

Vystúpenie prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča vo Všeobecnej rozprave 68. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku

Vážený pán predseda,

vážený pán generálny tajomník,

Excelencie,

dámy a páni,

vystúpiť na valnom zhromaždení OSN v zastúpení slovenských občanov vnímam ako veľkú zodpovednosť. Zodpovednosť nás všetkých, ktorí sme dostali dôveru od svojich občanov. Právom od nás očakávajú, že na pôde tejto jedinečnej globálnej organizácie budeme nachádzať efektívne riešenia, ktoré prinesú ľudstvu viac mieru, stability a prosperity.

Pán predseda,

očakávam, že s Vašimi skúsenosťami sa nám to bude dariť. Ďakujem Vášmu predchodcovi, pánovi Vukovi Jeremićovi, za elán, s ktorým viedol predchádzajúce Valné zhromaždenie. Moja hlboká úcta patrí generálnemu tajomníkovi Pan Ki-munovi, ktorý svojou rozvahou a nestrannými službami stelesňuje hodnoty tejto organizácie.

Pán predseda,

nachádzame sa v období rozporných zmien, nevídaných príležitostí, ale aj bezprecedentných výziev. Čo však zostáva nemenné, je sila spoločného úsilia a spolupráce. Svet zneistený globálnou krízou od nás očakáva zodpovednosť a rozhodnosť spoločne konať.

V mene ľudstva, nie výlučne podľa úzkych národných či korporátnych záujmov. Je čas naučiť sa rešpektovať svoje rozdielnosti a stať sa skutočnými spojenými národmi. Naplnenie dvoch primárnych cieľov tejto organizácie – mier a prosperita pre všetkých – sú naďalej našou najväčšou výzvou a našou prioritnou zodpovednosťou. Efektívny multilateralizmus je preto v prvom rade v národnom záujme každého z nás.

Testom našej rozhodnosti a schopnosti efektívne reagovať je súčasná kríza v Sýrii. Konflikt je hrozbou pre celý región. Nie je hrozivý iba počtami obetí a utečencov. Znepokojujúca je neschopnosť Bezpečnostnej rady OSN efektívne konať.

Ak sa dôkladne zamyslíme nad možnými dôsledkami vojenského zásahu v Sýrii, tak je zrejmé, že tento konflikt má iba jedno dobré riešenie – diplomatické. Nebojme sa prijímať kompromisné riešenia, ktoré môžu poslúžiť ako základ pre budúce pozitívne vyriešenie celého problému. Úloha OSN je kľúčová pri zabezpečení prístupu civilného obyvateľstva k humanitárnej pomoci, pri potrestaní páchateľov zločinov proti ľudskosti a najmä pri presadení prímeria a začatí rokovaní o stabilnom post-konfliktovom usporiadaní v rámci iniciatívy Ženeva 2. Slovensko zásadne odsudzuje použitie chemických zbraní, ktoré je zločinom proti ľudskosti a dôrazne žiada potrestanie vinníkov pred Medzinárodným trestným súdom. Kontinuálne zaangažovanie OSN v hľadaní riešení je nevyhnutné, lebo úloha OSN nemá funkčnú alternatívu.

Doterajšia skúsenosť s riešením medzinárodných i domácich kríz a konfliktov v rôznych regiónoch sveta, vrátane tzv. arabskej jari, nás nabáda k mimoriadnej opatrnosti pri zvažovaní postupov medzinárodného spoločenstva. Analýza dôsledkov nášho konania musí byť aspoň taká podrobná a dôkladná, ako analýza možného zásahu.

Snahy Slovenska v medzinárodnom krízovom manažmente,  pri budovaní mieru, stability a prosperity, sa dlhodobo sústreďujú na Afganistan. Slovenská republika poskytuje vojenskú, ale aj civilnú a rozvojovú pomoc. Vysoko si vážime prácu misie UNAMA a jej neľahkú úlohu napomáhať afganskej vláde pri bezpečnostnej, politickej a ekonomickej tranzícii.

Zaistenie bezpečnosti, hospodársky rozvoj, dobré vládnutie, zabezpečenie ľudských práv pre všetkých a v neposlednom rade príprava a realizácia slobodných volieb musia byť základnými stavebnými kameňmi budovania nového afganského štátu. Nadchádzajúce prezidentské voľby budú míľnikom v dejinách Afganistanu. Kľúčom k úspešnosti všetkých procesov i po roku 2014 je národné zmierenie založené na princípoch rešpektovania ústavnosti a ľudských práv. Afganistan však potrebuje konzistentnú, predvídateľnú a adresnú podporu a pomoc tak susedných krajín, ako aj celého medzinárodného spoločenstva. V tomto smere považujeme za kľúčovú spoluprácu OSN s regionálnymi organizáciami.

Afrika zostáva zraniteľným kontinentom s vysokou koncentráciou konfliktov. Verím, že posun k stabilizácii, prosperite, prehĺbeniu spolupráce bude trvalý a udržateľný aj vďaka činnosti OSN a regionálnych organizácií, vrátane Africkej únie. 50 rokov jej existencie prispelo k rastu spolupráce a rozvoju kontinentu a verím, že tomu tak bude i naďalej. Prevencia konfliktov a riešenie ich primárnych príčin sú dlhodobým a komplexným procesom.

Afrika potrebuje aj naďalej pozornosť a podporu medzinárodného spoločenstva, s dôrazom na preventívnu diplomaciu a národné vlastníctvo všetkých procesov. Slovensko podporuje rozšírenie spolupráce medzi OSN a Africkou úniou, ako aj prehĺbenie kontaktov medzi EÚ a Africkou úniou.

Bezpečnostnej situácii na Blízkom východe venujeme stále vysokú pozornosť. Sme radi, že okrem početných znepokojujúcich správ, prichádzajú z tejto časti sveta aj niektoré pozitívne signály. Slovensko víta a plne podporuje obnovenie izraelsko-palestínskych rozhovorov. Ukazuje sa však, že len rokovať nestačí. Doteraz bolo dohodnutých veľa záväzných dohôd a rezolúcií, ktoré mohli vyriešiť mnohé problémy. Neplnili sa však dostatočne zodpovedne. Očakávame teda viac od implementácie dohodnutých riešení. Má to životný význam pre mier, bezpečnosť, stabilitu a ďalší rozvoj celého regiónu.

Terorizmus je aj naďalej jednou z najzávažnejších hrozieb pre mier a bezpečnosť. V mnohých konfliktoch zohráva hlavnú úlohu. Medzi jeho obete patrí v drvivej väčšine civilné obyvateľstvo. Naplňme naše odhodlanie urobiť všetko pre dosiahnutie dohody o komplexnom dohovore o medzinárodnom terorizme. Riešenie môžeme nájsť len v spoločnom úsilí, pod záštitou OSN.

Bezpečné a stabilné prostredie nie je možné bez efektívnej kontroly zbraní a celkového odzbrojenia ako základného nástroja na zabránenie konfliktov. Podpis Zmluvy o obchodovaní so zbraňami ukázal, že OSN má potenciál tvoriť históriu a reálne prispieť k bezpečnosti vo svete spoločným odhodlaním pristupovať k obchodu so zbraňami zodpovedne. Slovensko verí, že spoločným úsilím medzinárodného spoločenstva sa podarí zabezpečiť jej urýchlené nadobudnutie vstupu do platnosti. Sme pripravení pre to urobiť všetko potrebné.

V kontexte odstránenia jadrových hrozieb a sekundárnych následkov na zdravie a životné prostredie Slovensko aktívne podporuje myšlienku nadobudnutia platnosti Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT), ktorú vníma ako dôležitý pilier režimu jadrového odzbrojenia a nešírenia.

Osobitne chcem zdôrazniť, a opakujem to na každom našom zasadnutí tu v OSN, že reforma bezpečnostného sektora je kľúčovou zložkou post-konfliktového vývoja a tvorby fungujúceho právneho štátu. Preto ju vnímame v konsolidačných procesoch ako neoddeliteľnú súčasť štruktúry – bezpečnosť, právny štát a rozvoj. Ak nedáme ľuďom istotu, bezpečnosť, vzdelanie a prácu, rýchlo v beznádeji opäť siahnu po zbrani. Potvrdzuje to, žiaľ, prax.

Slovensko úzko spolupracuje s OSN na budovaní jej efektívnych a adekvátnych kapacít v otázke reformy bezpečnostného sektora, zdôrazňujúc národné a lokálne vlastníctvo všetkých procesov. OSN je garantom nestranného systému podpory pre členské štáty v tejto oblasti.

Pre trvalý mier je kľúčová podpora slobody, demokracie, vlády práva a rešpektovanie ľudských práv. Kultúra beztrestnosti nemá v súčasnom svete miesto. V tomto smere je nenahraditeľná úloha Medzinárodného trestného súdu v multilaterálnom systéme zameraná na zabránenie beztrestnosti páchateľov najzávažnejších zločinov. Ale jeho rozhodnutia musia byť nespochybniteľné. Slovenská republika uvítala prijatie dodatkov Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v júni 2010.

Preto vyzývame na ratifikáciu Rímskeho štatútu a jeho dodatkov tých členov OSN, ktorí tak doteraz neurobili.

Tento rok si pripomíname 20. výročie konania Svetovej konferencie o ľudských právach vo Viedni a prijatie Viedenskej deklarácie a Akčného plánu. Tieto historické dokumenty sú stále aktuálne a  predstavujú prioritný cieľ, ku ktorému by mali smerovať aktivity medzinárodného spoločenstva v tejto oblasti.

Dokumenty potvrdili, že univerzálny charakter všetkých ľudských práv a základných slobôd je nespochybniteľný. Zároveň však zdôraznili aj vzájomnú prepojenosť medzi mierom a bezpečnosťou na jednej strane, hospodárskym a sociálnym rozvojom a dodržiavaním ľudských práv na strane druhej.

Mier nemôže existovať bez hospodárskej stability a prosperity. Zabezpečenie udržateľného ekonomického rozvoja a sociálnej stability je nepochybne najefektívnejšou prevenciou konfliktov. Ide o oblasť, kde má OSN obrovský potenciál, ale ktorá je tiež v rámci systému najviac fragmentovaná. Vítame skutočnosť, že táto otázka je jednou z hlavných priorít tohto zasadnutia. Potvrdzuje to aj séria dôležitých sprievodných podujatí venovaných plneniu Miléniových rozvojových cieľov a celkovo rozvojovej agende.

Obzvlášť oceňujeme iniciatívu Valného zhromaždenia pri organizovaní Stretnutia na vysokej úrovni k problémom ľudí so zdravotným postihnutím a ich inkluzívneho zahrnutia do rozvojovej agendy po roku 2015.

Jedna miliarda ľudí po celom svete žije s postihnutím (veľká časť v chudobe) a nemá rovnocenný prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, práci a sociálnej a právnej ochrane. Tento dialóg je ďalším krokom k posilneniu práv ľudí s postihnutím. Chceme ním poukázať na nutnosť zahrnutia tejto problematiky do rozvojovej agendy po roku 2015. Rovnako zvýšenú pozornosť venujeme otázkam prístupu k energiám, vode a bezpečným potravinám pre všetkých. Slovensko sa chce aktívne podieľať na tvorbe rozvojových cieľov po roku 2015. Pripravuje sa na novú etapu rozvojovej spolupráce. Len nedávno sme sa stali členom Výboru rozvojovej pomoci (DAC) OECD. Demonštrujeme tým zámer byť plnoprávnym členom medzinárodnej donorskej komunity.

Slovensko pozorne preštudovalo správu Panelu na vysokej úrovni k rozvojovej agende po roku 2015 ako základ pre ďalšie formovanie cieľov rozvojovej spolupráce.

Ciele a opatrenia musia integrovať rozvojový, sociálny a environmentálny aspekt, v súlade so závermi Konferencie o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20. Nové ciele musia byť nastavené na efektívny a merateľný výsledok. Kardinálnou otázkou bude identifikovanie prostriedkov na napĺňanie nových cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Naše úsilie o dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov je spomaľované pretrvávajúcim nedostatkom verejných zdrojov. Ekonomická a finančná kríza pomohli odhaliť viaceré systémové nedostatky obehu a kontroly zdrojov – najmä verejných a nevyhnutnosť zaangažovať do procesov inovatívne zdroje, vrátane súkromných. Slovensko chce prispieť k odbornej debate prácou v expertnej skupine pre financovanie trvalo udržateľného rozvoja.

Slovensko bolo donedávna prijímateľom rozvojovej pomoci. Je prirodzené, že ju chce vrátiť formou podpory krajín odkázaných na pomoc medzinárodnej komunity. V tomto roku si pripomíname 10. výročie existencie národného systému poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci.

Zameranie rozvojovej pomoci Slovenska odzrkadľuje potreby krajín, ktoré sú na pomoc odkázané a reaguje na globálne výzvy medzinárodnej komunity. Slovensko má skúsenosti z obdobia politickej a hospodárskej transformácie a integrácie do európskych a transatlantických štruktúr. Poznatky v oblasti budovania občianskej spoločnosti a reforiem spravovania vecí verejných odovzdáva hlavne krajinám Východného partnerstva a Západného Balkánu, ale aj iným krajinám ako Keňa či Afganistan.

Slovensko sa zameriava na znižovanie chudoby formou podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a zlepšeniu postavenia žien a mladých v týchto krajinách.

Nachádzame sa v turbulentnom období. OSN disponuje potenciálom byť hlavným globálnym lídrom pri zabezpečení mieru a prosperity pre všetkých. Ale relevantnosť organizácie bude bez posilnenia jej efektivity ohrozená. Aby mohla OSN komplexne plniť svoje úlohy, musí byť silná, inkluzívna a otvorená.

Globálna prepojenosť si vyžaduje posilnenie súčasných partnerstiev s regionálnymi organizáciami, ale aj s partnermi zo súkromného sektora a v neposlednom rade s občianskou spoločnosťou. Uvedomujeme si, že OSN potrebuje dostatok finančných a ľudských zdrojov na účinné plnenie mandátov, avšak apelujeme na ich efektívne využívanie.

Pán predseda,

Slovensko si tento rok pripomína 20. výročie svojej samostatnej existencie. Bolo len prirodzené, že prvé kroky Slovenska ako nezávislého štátu viedli práve do OSN. Princípy a ciele Organizácie Spojených národov sú pevným stavebným kameňom slovenskej zahraničnej politiky, založenej na hodnotách efektívneho multilateralizmu.

V priebehu 20 rokov sa spolupráca Slovenska a OSN posilňovala a prehlbovala tak, ako sa posilňovalo samotné postavenie Slovenska ako stabilného demokratického štátu a spoľahlivého, proaktívneho partnera na medzinárodnej scéne.

I preto som mohol byť v júni t.r. v Bratislave hostiteľom samitu 20 hláv stredoeurópskych štátov, na ktorom sme hovorili o východiskách zo súčasnej finančnej a hospodárskej krízy a o dobrej regionálnej spolupráci.

Slovensko prispieva k širokej škále aktivít OSN prácou v jej hlavných orgánoch, priamou účasťou vo vyše sedemnástich mierových operáciách či zrealizovaním viac ako štyristo humanitárnych a rozvojových projektov vo viac ako 20 krajinách.

Vďaka dôvere svojich partnerov bolo Slovensko zvolené do všetkých dôležitých orgánov OSN, čo mu umožnilo ešte efektívnejšie presadzovať hodnoty OSN vo všetkých troch hlavných pilieroch jej práce.

Ubezpečujem vás, že Slovensko bude ako váš spoľahlivý partner pokračovať vo svojej neúnavnej snahe slúžiť a napomáhať napĺňaniu cieľov OSN.

Ďakujem za pozornosť.

TASR prejav poskytol hovorca hlavy štátu Marek Trubač.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Týždne to bublalo pod povrchom, až to prepuklo otvorene: Sudcovia toho už majú dosť. Posielajú Matovičovi a Kolíkovej odkaz

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:Archív Dana Jelinková Dudzíková)   Pokus Matovičovej junty ovládnuť justíciu narazil na problém: časť sudcov otvorene odmietla účelovú „reformu“ súdnictva aj predsedu Súdnej rady Jána Mazáka. Prinášame exkluzívny rozhovor s Danou Jelinkovou Dudzíkovou, spoluautorkou otvoreného listu, ktorý už podpísalo 340 sudcov V uplynulých týždňoch sme uverejnili…

Komentované udalosti týždňa: 1. V spore Sulíka s Matovičom ide o čierneho Petra 2. Celoplošné testovanie je nezmysel z Matovičovej hlavy 3. Prepojenie Tódovej na sudkyňu Záleskú 4. Namiesto pomoci ľuďom, vláda nakúpi radary za 148 miliónov eur

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Milan Kapusta,Jaroslav Novák)   1. Spor Matoviča so Sulíkom. Hrajú o to, komu ostane v ruke čierny Peter   Premiér Igor Matovič začiatkom týždňa obvinil ministra hospodárstva, že je zodpovedný za smrť 4 300 ľudí, pretože včas nenakúpil antigénové testy. Odhliadnúc od toho, že antigénové…

EÚ vrátane Slovenska naďalej ignoruje rezolúciu proti glorifikácií nacizmu a toleruje poškodzovanie symbolov víťazstva nad nacizmom ako aj pochody veteránov SS

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Roman Koksarov)   Členské štáty EÚ, vrátane Slovenska opäť nezahlasovali za prijatie rezolúcie o boji proti glorifikácii nacizmu na 75. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Stalo sa tak 16. decembra v New Yorku, počas plenárnej schôdze 75. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Rezolúcia Ruskej federácie - „Boj proti…

Augustín (Aurelius Augustinus 354-430) Najskvelejší a najvýznamnejší teológ raného kresťanstva

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Wikimedia)   Bol najexcelentnejším mysliteľom kresťanstva a najvyššou autoritou jeho teológie až do čias Tomáša Akvinského. Narodil sa v Tagaste v Numídii ako syn kresťanskej matky a pohanského otca. Ako 16-ročný odišiel študovať do Kartága, kde užíval aj všetky radovánky života Keď mal 19, tak…

Epidemická situácia na Slovensku by sa mala mierne zlepšiť, uviedol Krajčí

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Epidemická situácia na Slovensku by sa mala mierne zlepšiť. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Odvoláva sa na to, že pozitivita testov na koronavírus za posledný týždeň klesla. Hodnota pozitívnych výsledkov z PCR testov sa za týždeň znížila z…

Premiér: Stanovisko k testovaniu nemením. Chce, aby koaličný partner prestal konečne naháňať percentá

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) nemení svoje stanovisko, ktoré sa týka formy a spôsobu plošného testovania. Povedal to po piatkovom rokovaní vlády s tým, že finálne rozhodnutie príde v sobotu (16. 1.) Verí, že sobotňajšie rokovanie dospeje k spoločne akceptovanému riešeniu. Nechcel…

148. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Neďaleko svojho najobľúbenejšieho miesta v Konštantinopole, veľkolepého kresťanského chrámu, Hagie Sofie, odrazu zbadal, ako sa k nemu približuje veľký sprievod neozbrojených, cudzo vyzerajúcich mužov. Podľa ich oblečenia museli pochádzať z inej kultúry, takej, ktorá mu bola neznáma Bol skúseným svetobežníkom, ktorý toho…

Vláda bude o pandémii rokovať aj zajtra, podľa Sulíka sa blížia k rozumnému kompromisu. „Terajší návrh bol neprijateľný,“ pridáva sa Remišová

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Vláda sa výrazne posunula v hľadaní riešenia v aktuálnej pandemickej situácii. Po piatkovom mimoriadnom rokovaní kabinetu to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. "Ale neuzavreli sme to a budeme pokračovať zajtra," vyhlásil. Ešte dnes pritom podľa neho dostanú finálny návrh uznesenia vlády od ministra…

Komora pozastavila výkon košickej advokátke Adriane Krajníkovej

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenská advokátska komora (SAK) dnes pozastavila výkon advokácie košickej advokátke Adriane Krajníkovej. Rozhodla tak na základe návrhu predsedníčky Revíznej komisie SAK. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa SAK Alexandra Donevová „Na advokátku komore prišlo množstvo sťažností, z ktorých doteraz už štyri boli vyhodnotené…

Čo napísali Černovčania najvyšším ústavným činiteľom? A prečo to nenapadlo nikomu inému?

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Občiansky výbor mestskej časti Ružomberok – Černová napísal prezidentke, predsedovi Národnej rady a predsedovi vlády list. List, na aký by sa predstaviteľom tejto vládnej garnitúry iba ťažko odpovedalo, keby sa chceli o to pokúsiť Je síce trochu zvláštne, že vôbec niekomu napadlo príslušníkov…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rastislav Slovák

Sulík je sociálny netvor

0icon

Keď niekto ako Sulík nedopraje ani len vlaky zadarmo pre dôchodcov, študentov a žiakov, dôchodcom nedopraje ani len trináste dôchodky a dokonca nedopraje ani len obedy zadarmo deťom v školách, tak takéto indivíduum ako Sulík si zaslúži pomenovanie SOCIÁLNY NETVOR! Čo tomu sociálnemu netvorovi Sulíkovi vadí na tom, že dôchodcovia majú možnosť…

Marek Brna

Chorá politická scéna

0icon

Ochorela aj naša politická scéna. Situácia je veľmi vážna. Akoby jej dochádzal kyslík. Príznačné pre túto dobu. Spoločnosť by sa mala snažiť dávať si na vedúce miesta tých najschopnejších jedincov. Čím vyššia pozícia v spoločnosti, tým väčšie schopnosti. A čo je najvyššia pozícia v spoločnosti? Exekutíva. Nie novinári, nie umelci.…

Boris Mesár

1. BBC - Covid: Ako vyťažené sú nemocnice v Anglicku?, 2, Testovanie je PSYOPS

0icon

1.) Premiér Boris Johnson pri vyhlásení národného lockdownu uviedol, že v prípade neprijatia opatrení hrozí, že NHS bude ochromená. Štatistiky však naznačujú, že podiel postelí momentálne obsadených pacientmi je v skutočnosti nižší ako obvykle. Ako môže byť teda obe veci pravdivé? Čo je tento rok iné? Zima je pre NHS…

Ivan Holek

Vakcína! Moje osobné legitímne pochybnosti

0icon

Z verejnoprávneho rozhlasu som sa dozvedel pre mňa osobne dosť znepokojivú informáciu, že priemerný čas vývoja vakcíny je dvanásť rokov. A všetky vakcíny, ktorými má byť očkované takmer celé ľudstvo boli vyvinuté za rok. Média však hovoria o ich absolútnej bezpečnosti a na dôkaz toho sa dávajú mnohí politici demonštratívne…

Slavěna Vorobelová

Spasiteľ Matovič alebo viac testov = väčší biznis

0icon

Testovanie v podaní Igora Matoviča začalo takto https://www.crz.gov.sk/zmluva/5021873/ , pokračovalo takto https://www.crz.gov.sk/zmluva/5380151/ a naďalej pokračuje. Pri tomto mega biznise pre čuduj sa svete firmičku z Trnavy, ktorá mala donedávna dlhy voči štátu, asistujeme bohužiaľ, my všetci. Akurát my asistujeme tak, že platíme a necháme si špárať donekonečna v nose, no niekto expresne

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

0 icon

Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

Bojovníci Katalaunských polí 1. časť

0 icon

Vráťme sa hlboko do minulosti - do prvej polovice 5. storočia. Európa bola pustošená hrôzostrašnou armádou Hunov pod vedením neporaziteľného vodcu Attilu. Nedokázal im čeliť nik okrem statočných Galov, ktorí ich ako jediní porazili. Bojovali statočne a odvážne a to dokonca aj po smrti... Dva roky potom, čo sa Attila stal najvyšším…

Prečo sa po prebudení naťahujeme a zívame?

0 icon

Budík  nás upozorňuje , aby sme ráno vstali, ale neprebudí naše telo. A tak sa naťahujeme a zívame. Možno práve preto, že to robíme ako mimovoľný proces, tomu ani nevenujeme pozornosť. Avšak tieto 2 akcie robia pre naše telá oveľa viac, ako len zobudenie. 1. Strečing svaly prestaví

Ako sa mení Zem? NASA odhalila fotografie, ako sa mení podnebie

0 icon

Prírodné katastrofy významne zasiahli milióny ľudí na celom svete. Roztrieštené povodne a zosuvy pôdy pochovali milióny domov a požiare spôsobili zničenie pozemkov. Fotografie NASA ti odhalia viac. Každoročný výskyt prírodných katastrof vyvoláva otázky a odborníci na životné prostredie neustále opakujú, že je to spôsobené ľudskými aktivitami na našej planéte. Aj keď sa…

Malajzia - zaujímavé fakty o tropickom raji 2. časť

0 icon

Malajzia sa svojho času umiestnila na 9. mieste ako najnavštevovanejšia krajina na svete z hľadiska turistických aktivít. Môžeme s istotou povedať, že táto autentická multikultúrna krajina si zaslúži aj tvoju pozornosť, pretože v Malajzii existujú jedinečné veci, ktoré nikde inde na svete nenájdeš. Za spev Despacito ti môžu dať pokutu

Vo svete IT

USA vs. Rusko: Kto bude mať na Mesiaci základňu ako prvý?

0 icon

Ruská vesmírna agentúra sa vyjadrila, že do roku 2040 plánuje založiť na povrchu Mesiaca svoju kolóniu. Medzitým sa americká NASA vyjadrila, že trvalú ľudskú prítomnosť na Mesiaci bude mať do konca desaťročia. Začali sa druhé vesmírne preteky? Americká vlajka je zatiaľ jediným teritoriálnym symbolom, ktorý sa na povrchu Mesiaca nachádza.…

Aktualizujte si Windows 7 na novší čo najskôr. Pozrite sa prečo, a ako môžete tak spraviť lacno a rýchlo!

0 icon

Podpora operačného systému Windows 7 skončila ešte začiatkom minulého roka. V praxi to znamená, že operačný systém už nedostáva žiadne ďalšie aktualizácie s výnimkou platených aktualizácií, ktoré aktuálne využívajú hlavne firmy, ktoré neprešli na novšiu verziu Windowsu 10 z interných dôvodov. Jeden z najviac chybových softwarov podľa CVE Windows 7…

Čmeliakova gravitácia môže vyriešiť expanziu vesmíru: Vedci si ju overia tým najextrémnejším spôsobom

0 icon

Fyzici dlhú dobu predpokladali, že vesmír je rovnaký, bez ohľadu na to, ktorým smerom sa vyberiete. Túto teóriu plánujú už čoskoro overiť tým, že preskúmajú tieň okolo čiernej diery, píše portál livescience.com. Ak sa im podarí dokázať, že tieň čiernej diery je o trochu menší, než predpokladajú fyzikálne teórie, mohli by…

MediaTek ide vyplácať svojim zamestnancom tisícové odmeny! Môže za to rekordný nárast tržieb

0 icon

Taiwanský výrobca mikročipov MediaTek zaznamenal v roku 2020 nečakane prudký nárast tržieb a to hneď z viacerých dôvodov. Primárnym dôvodom bola jednoznačne popularizácia 5G smartfónov, najmä tých dostupnejších, ktorých sa v roku 2020 objavilo na trhu pomerne dosť. Veľké tržby však spoločnosť pripisuje aj ku zvýšeným dodávkam mikročipov najmä pre…

Na ťažbu vo vesmíre nepotrebujeme veľké stroje: Akú alternatívu navrhujú vedci?

0 icon

Ak si predstavíme ťažbu zdrojov, ako prvé nás napadne krompáč, alebo veľké, ťažké stroje. Nemusí to však vždy vyzerať takto. Ťažiť suroviny by sa mohlo aj pomocou mikróbov, ktoré sa už v hojnom počte nachádzajú v baniach po celom svete, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o proces, ktorý sa nazýva bioťažba (pozn.…

Armádny Magazín

Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

0 icon

Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

Nikolaj Starikov: Trumpov Shutdown a Washingtonská dohoda

0 icon

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Historik a politológ Nikolaj Starikov v éteri autorského programu Anny Šafranovej uviedol, že odpojenie súčasného amerického prezidenta od sociálnych sietí „šokovalo miliardy“ ľudí. Odborník odhalil dôvod „verejného bičovania“ Donalda Tru

Útok ruského „Jarsu“ neprežijú ani šváby

0 icon

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Ministerstvo obrany RF minulý rok vyhlásilo, že toho roku budú ďalšie dva pluky raketových vojsk strategického určenia prezbrojené na raketové komplexy „Jars“, pričom jeden bude mať mobilné odpaľovacie zariadenie a dr

Kto vyzbrojuje svet?

0 icon

Francúzsko, 16. január 2021 (AM) - V roku 2019 zaznamenala francúzska letecká spoločnosť Dassault nárast predaja o 105% - výsledky boli do veľkej miery spojené s úspechom ich vlajkovej lode Rafale. Ten sa teší veľkému úspechu po mnohých rokoch od jeho zavedenia do aktívnej služby vo Francúzskej armáde (dodaný v 2001,…

20 krajín s najvyššími vojenskými výdavkami v roku 2019

0 icon

Švédsko, 15. január 2021 (AM) - Rok 2019 bo už piaty rok po sebe čo sa globálne vojenské výdavky v zvýšili a obchod dosiahol 1,917 miliárd dolárov. Rástli o 3,6%, čo z neho robí najväčší rast desaťročia, ktorý v roku 2018 prekonal 2,6%, vyplýva z údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum…

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali