Vynárajúca sa stredná Európa

Bratislava 9. marca 2018 (HSP/slovenske slovo/Foto: Twitter)

 

Zjednocovanie Európy vyvoláva nespokojnosť. Nespokojné sú tie subjekty tohto procesu, ktorým sa upiera legitimita reprezentovať sa. Popierajú sa. Takýmto subjektom je stredná Európa

Ilustračné foto

Horšie dopadla východná Európa. Bola vyhlásená za nepriateľa. Sankcionuje sa a má byť porazená a tak podrobená. Čo od nej potom možno čakať? Naozaj podrobovanie je tým pravým procesom obsahov zjednocovania? Legitímna by mala byť v Európe diskusia o tom čo udržuje európsku civilizáciu. Legitimita tejto diskusie je potláčaná Bruselom. Komu toto slúži? Zdá sa, že Francúzku, alebo aj Nemecku. A ešte pravdepodobne moci peňazí. Tieto dva silné štáty prichádzajú s očakávaním, že zjednocovanie bude okolo jedného z nich. Zdá sa, že stredná Európa by sa mala zjednotiť okolo Nemecka. Nejde o nový problém. V  zabúdanej histórii strednej Európy nachádzame mnohé významné relikty okolo toho. Bez nároku na komplexnosť možno uviesť napoleonské ambície k zjednoteniu cez podrobenie. V devätnástom storočí Rakúsko namiesto toho aby prispelo k podmienkam pre emancipáciu stredoeurópskych národov, premeškalo toto a venovalo sa zjednocovaniu Nemecka. Aká to bola nádej zachovali nám štúrovci. Rakúsku nepomohli ku korekcii ani vojenské porážky podunajskej monarchie od toho zjednocovaného Nemecka. Zjednotená stredná Európa prekážala už vtedy. Teraz ma Rakúsko historickú príležitosť istej nápravy toho. Nie bezduchým návratom do histórie.

Ale podporením úsilia krajín vyšehradskej štvorky v ich úsilí v ujasňovaní si toho čo udržuje civilizáciu. Podporiť strednú Európu v jej snahách ako „V4“ znamená podporiť malé štáty v spolupráci aby neboli osudové závislé od veľmoci. Pretože táto závislosť ich demoralizuje. Pokiaľ ide o to čo udržuje civilizáciu, už v širšom okruhu Štúrovcov sa hovorilo, že Západ prispel k európskemu vývoju občianskym princípom, ale že nebude vedieť spojiť tento princíp s kresťanstvom. Že bude svoju vyspelosť chcieť demonštrovať tak, že jeho kultúra je už na kresťanstve nezávislá. A že tu majú úlohu slovanské národy. Ale nazdávam sa, nie ako náhrada strednej Európy, ale ako dôležitá súčasť jej personálneho rozmeru. Celkom reálne je to tak. Združenie V4 prekáža západu, aj preto, že chce kultúru spolu s kresťanstvom. Západ to interpretuje ako zaostávanie a zase stredná Európa ako stratu zmyslu západu pre suprazmysel, ktorým je Boh. Je tu stredná Európa a jej nové inciatívy . Toto otvára legitímnu diskusiu o tom čo udržuje civilizáciu. Západ sa rozpadá tým, že sa vzdal kresťanstva. Redukoval tento posledný význam, alebo supravýznam, ako by povedal psychoterapeut Frankl, za účelovosť iba praktickej povahy. Z problémov sa stratil ich ontologický význam. Teda vzťah toho praktického k univerzálnosti hodnôt. K transcedentnému. Diskusia okolo toho čo udržuje civilizáciu je aj tom či stačí obnoviť transcedentno, alebo uznať personálneho Boha. Kto v strednej Európe podporuje liberálov zdá sa mi, že podporuje to prvé proti tomu druhému. Že je to absurdnosť? Lenže ona je tu prítomná. Pričom ak si vezmeme iba príslovia a porekadla Európy sú si veľmi podobné. To prezrádza , že je tu spoločný základ myslenia ktorým je aj kresťanstvo. Rozdiel je len v tom, že západná časť Európy tento základ opustila.

Dôležitým aktérom európskej civilizácie je Cirkev, kresťanské cirkvi. Cirkvi boli na Slovensku reprezentované v jeho histórii prevažne radovými kňazmi. Tí žili s ľudom. Chceli ho pozdvihnúť a mali rezervovaní postoj k inštitucinalizovanej moci. V tejto tradícií má Cirkev na Slovensku ešte prirodzenú autoritu. V histórii cirkvi na Slovensku neboli súčasťou elít, ktoré bezbreho verili dobovým mocenským štruktúram. Stratili tak zo zreteľa pred politické sféry života radových ľudí. A často aj kontakt s nimi.  Ponechali takto dôležité oblasti ich života bez náležitého duchovného vedenia a tak neskôr ako frustrované oblasti života, prepadli radikálnym revolúciám. Radoví kňazi vždy verili, že pre obnovu človeka je viera dôležitý činiteľ najmä v oblasti pred politickej. Čo bolo výhrou. Hodnotu človeka garantuje Boh tým, že sa za neho obetoval. Radikálne revolúcie neskôr s obľubou nachádzali „ obete“ sveta a v mene nich búrali spoločenský poriadok. Začala sa meniť hodnota človeka. Nie Boh, ale revolúcia povie aká je tvoja hodnota človeče. Aj v totalite, ako dôsledku radikálnej revolúcii, cirkvi ako celok nekolaborovali, iba zopár jednotlivcov sa stotožnilo a prispôsobilo mocenskej organizácii totalitárneho štátu. Napriek desaťročiam ateizácie je v strednej Európe vzťah kresťanstva a kultúry stále živý. V organizácii slovenskej štátnosti sa po roku 1989 deklaruje  duch cyrilometodskej tradície. To znamená, že na počiatku je Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Bohom. Na počiatku je Boh a nie človek. V tejto tradícii to čo udržuje civilizáciu je manželstvo muža a ženy, rodina, modlitba, , desatoro prikázaní, Evanjelium a právo na prácu a spravodlivá mzda. Spôsob užívania súkromného vlastníctva. Ono nie je cieľom iba prostriedkom na rozvoj osobnosti človeka. Jeho duchovného života.
S misiou sv. Cyrila a Metóda je spojené slovo mentalizácia. Mentalizácia znamená prehlbovanie mentálneho významu slov. Toto prehlbovanie významu slov v rozličnej miere pokračuje od čias sv. Cyrila a Metóda. Slová ako človek, život, rodina , sloboda, národ, štát a desiatky ďalších prehlbujú vo vedomí ľudí svoj význam. Tým prehlbujú aj život ľudí. Aj dnes je tu zápas o slová. Zápas o to čo je rodina, manželstvo, výchova, svet a ďalšie slová. Otvára sa diskusia o tom čo udržuje civilizáciu. V strednej Európe stále platí viacej ako na Západe, že na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo Boh. Prvou príčinou je Boh. Ak je prvou príčinou človek začína úpadok. Vyprázdňuje sa podstata človeka. Takto vyprázdnený človek hľadá niečo za čo by schoval toto prázdno Hľadí zakryť ho gestom, ktoré nachádza v modlách. Je napríklad extrémnym ochrancom prírody. Dôsledok je veľké premnoženie zvery, že to vyvoláva až epidémie. Modlou sa mu stáva ľudstvo. Objavuje sa fikcia, ako to upozornil sv. Ján Pavol II. jednotného svetového ( európskeho) národa. Civilizácia upadá ak slová sa stávajú plytké. To je vtedy ak ich posledným určením je iba tento svet, konkrétny bez tej časti skutočnosti, ktorá a dá vyjadriť iba symbolmi. Posledným určením rozvíjajúcich sa slov je Slovo Božie. Civilizáciu udržuje aj veda. Tá skúma to čo je súcno. Veda bez Boha už hľadá ako posledný účel iba tento svet. Chce preň poznatok ako moc, moc nástroj jeho utvárania. Aj mediálna moc môže prispievať k vnútornému vyprázdňovaniu človeka. To je prázdno otvorené pre radikálne revolúcie.

Cirkvi sú vystavené skúške. Či dokážu svoje prispôsobenie mocenským organizáciam vedieť kontrolovať. A či tu nebude bezbrehá dôvera, v mene falošnej konformity, prižmúria oči, keď sa v spoločnosti začne hlásať, že prvá príčina už nie je Boh ale človek, jeho mocenské organizácie. Ako to bolo vo Francúzku. Na Slovensku sa toto už začalo. Ako to rozlíšiť? Kresťanstvo konštatuje prítomnosť kultúry smrti. A tá chce zničiť každého kto nechce istanbulský dohovor, hlása manželstvo ako vzťah muža a ženy. Nechce eutanáziu. Chce mravnosť ako prevenciu korupcie. To je aktuálne na Slovensku. Na Západe je to už tak, najmä vo Francúzku, že prvou príčinou veci je človek, štát, občianstvo. Okolo tejto zmenenej paradigmy z ktorej sa vypustil Boh chce aby sa začali zjednocovať Európske národy. Ale svet má svoje konštanty. Takéto pokusy končia v rozpore s tým ako je konštituovaný človek. Končia zrútením ako skončil experiment totality. Nie len biologický, materiálne, čo je najviac zrozumiteľné, ale aj psychologický a najmä duchovné. To čo je skutočnosť sa dá vyjadriť iba v rešpekte a uznaní toho čo sa nedá exaktne zmerať a predsa je obsahom nášho života. Dá sa vyjadriť iba symbolmi. Porozumenie symbolom rozvíjalo človeka. Aj slová sú symboly. Aj kresťanstvo pracuje so symbolmi. Sú to aj spirituálne potreby. Ich napĺňanie smeruje do večnosti. Po páde totality sa všetky oči pozerali na Západ, chcelo sa aby otvoril svoje brány a neboli sme dosť skúsení. Stredná Európa zabudla sama na seba.

Rozpamätávanie na ňu v novšom období po roku 1989 sme zaznamenali prvým pokusom Poľska aby sa štáty V4 spolupracovali pri vstupe do EU . Poľsko zorganizovalo konferenciu, pred vstupom krajín V4 do EU v Krakove, s názvom Spoločne alebo jednotlivo. Išlo o prvý pokus vytvoriť si rešpektovanú pozíciu a prezentovať svoju stredoeurópsku identitu. Maďarsko a Česko odmietli spoluprácu. V súčasnosti už nepokračujú vo svojej seba abdikácii. Naopak stále viacej si ujasňujú svoje vlastné videnie toho čo udržuje civilizáciu tak, že multikuturalizmus a sa im javí ako istá modifikácia internacionalizmu , ktorý poznáme z  totalitárneho štátu. Ide o to ako zabrániť zmene národov , ktoré majú personálny základ, v dav. Zlo má tendenciu javiť sa ako logika situácie. Národy ako to pomenoval sv. Ján Pavol II. nemajú ísť pod horizont Boha. Teda opustiť vedomie , že ich cena je daná obetou samotného Boha na kríži. A že k Bohu sa dá ísť iba vzťahom k inému človeku. A práve tu zlo hľadá inú logiku. Hľadá nejakú skupinu, triedu, niečo čo by sa mohlo ukázať ľuďom ako „obeť“ . V marxizme to bola robotnícka trieda. V súčasnosti to sú masy imigrantov ktorým najprv rozbili domov, najčastejšie vojnou.

Zrejme metóda cieľ svätí prostriedok. Ale platí aj myšlienka Fergunsona z jeho knihy o kríze konzervativizmu, že iba Európa vie budovať civilizačné inštitúcie. A tie sú podľa neho aj v Európe v kríze. V kríze sú, nazdávam sa preto, že sa ateizovali. Iniciatíva z V4 je aby sa pomohlo budovať potrebné civilizačné inštitúcie v krajinách, ktoré sú zdrojmi pre imigráciu. Napodiv Západu sa nechce. Prebieha zápas o povahu civilizačných inštitúcii, či budú vyjadrením aj kresťanstva, alebo budú podobou civilizácie bez vzťahu ku kresťanskému Bohu. Aj ohavná vražda dvoch mladých ľudí akoby chcela ukázať, že inštitúcie nie sú hodné ideálu, ale akého? Kresťanského, alebo toho antikresťanského, ktorý sa obratne skrýva za tézy „ humanity“ a so snahou na začiatok všetkého postaviť človeka a nie Boha. Neprebieha tu skrytý zápas o povahu týchto inštitúcii, ktoré sa začali revitalizovať krajinách V4, v strednej Európe v duchu revitalizácie tradičných hodnôt, medzi iným aj hodnotou národa? Chápaním človeka ako osoby ? S indíciami ku kresťanstvu? Neprekáža takto sa vynárajúca stredná Európa? Neboli jej štáty už viacej krát napadnuté, spochybnené a nie je to tak teraz so Slovenskom? Mám krajnú nedôveru voči radikálnym revolúciám. Vždy si vyrobili najprv nejakú „obeť“ a v mene nej búrali inštitúcie civilizácie, namiesto diskusie okolo toho čo udržuje civilizáciu.

Aj teraz by mala byť spoločenská diskusia o tom čo udržuje civilizáciu. Zvlášť je toto aktuálne keď malé štáty strednej Európy hľadia posilniť svoju nezávislosť na veľmociach vlastnou spoluprácou. Nie je tragická udalosť na Slovensku , či už zámerne, alebo nie, pokusom zastaviť diskusiu o tom čo udržuje civilizáciu z kresťanskej optiky šokom  ľudí. A nie je takáto diskusia jediným možným riešením celého problému? Pomáha súčasnej vláde k tomu to, že zorganizovala NAKU? Nútil ju k tomu niekto? Volila menšie zlo ? Dá sa zlo uspokojiť tým, že bude menšie? To môže byť súčasťou trpkého poznania súčasnej vlády. Dav tvoria ľudia vyprázdnený, bez podstaty oni čakajú hotovú odpoveď a takto vzniká dav. Slovensko potrebuje k riešeniu tohto problému strednú Európu. Potrebuje vládu, ktorá sa k nej prihlási. Súčasná vláda to urobila. Nie je bez chýb. Ale nie sú to chyby opozície, ktoré jej bránia získať vo voľbách väčšinu? Nelipne opozícia na niečom čo život nepotvrdil? Revolúcia je pre mňa krajne podozrivá.

Malé štáty strednej Európy sa navzájom potrebujú. Aby si navzájom garantovali právo na diskusiu o tom čo udržuje civilizáciu. Aj z tej kresťanskej optiky. A práve taká stredná Európa môže prekážať mocným tohto sveta a chcú ju zlomiť. Nemalo by sa to podariť.

Stanislav Hvozdík   

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

13:28

Spojené štáty nielenže dodávajú zbrane Taiwanu, ale pomáhajú aj pri výcviku jeho armády. Uviedol to Joseph Wu, šéf taiwanskej zahraničnej politiky, v nedeľňajšom rozhovore pre britskú televíznu spoločnosť BBC.

13:16

V ubytovacom zariadení pre utečencov vo východonemeckom meste Apolda, ktorý zasiahol požiar, našli jedno mŕtve telo. 

13:06

Pre Maďarsko je dobrou správou, že Turecko má aj naďalej prezidenta, ktorý presadzuje mier. Na Facebooku to uviedol predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý sa v Ankare zúčastnil na inaugurácii staronového prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

12:56

Hongkonská polícia zadržala prominentnú demokratickú aktivistku známu ako “babička Wongová” a ďalších päť ľudí. Zatýkanie súvisí s 34. výročím krvavého zásahu na Námestí nebeského pokoja v Pekingu.

12:14

Najmenej 54 príslušníkov mierových jednotiek Africkej únie prišlo minulý týždeň o život pri útoku militantov na základňu, v ktorej sídlia ugandské jednotky v Somálsku.

12:14

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil v zabitie troch vojakov egyptskou pohraničnou strážou za teroristický útok a požaduje spoločné vyšetrovanie s Káhirou.

12:12

V uplynulých 13 rokoch Maďarsko potvrdilo susedným krajinám, že ak sa spoja sily príslušníkov tam žijúcej maďarskej menšiny, tak to je dobré nielen pre Maďarov, ale aj pre jeho susedov. Uviedla to maďarská vládna strana Fidesz na Facebooku k nedeľňajšiemu Dňu národnej spolupatričnosti. Maďari si ním pripomínajú podpísanie Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920.

12:11

Nemecko vyšle v roku 2024 dve vojnové lode do indo-pacifického regiónu kvôli napätiu v Juhočínskom mori, uviedol nemecký minister obrany Boris Pistorius.

11:47

Piatkovú zrážku vlakov v Indii, ktorá si vyžiadala najmenej 288 obetí a asi 900 zranených, spôsobila chyba elektronického signalizačného systému. Bez bližších podrobností to povedal minister železníc Ašvini Vaišnav.

11:46

Dve ruské rakety zasiahli v noci na nedeľu letisko neďaleko mesta Kropyvnyckyj v strednej časti Ukrajiny.

10:36

Porucha ropného tankera prerušila lodnú dopravu v egyptskom Suezskom prieplave.

10:35

Nemecký minister obrany Boris Pistorius vyzval štáty v indicko-tichomorskej oblasti, aby zaujali jasný postoj voči útokom na medzinárodnú bezpečnostnú architektúru, akou je aj vojna rozpútaná Ruskom voči Ukrajine. 

10:34

Čínska vojnová loď sa priblížila k americkému torpédoborcu USS Chung-Hoon v Taiwanskom prielive, informovala spoločnosť Global News.

Priblížila sa k USS Chung-Hoon na 137 metrov a dvakrát sa pokúsila zablokovať mu cestu. Aby sa vyhli zrážke, torpédoborec bol nútený znížiť rýchlosť a zmeniť kurz.

Čína tvrdí, že loď USA zatlačila od čínskych hraníc.

09:08

Život dvojročného dievčaťa a ďalších 22 zranených si vyžiadal ruský útok na obytnú štvrť v ukrajinskom meste Dnipro.

08:24

 Medzi prívržencami senegalskej opozície a políciou vypukli zrážky v niektorých častiach hlavného mesta Dakar. Nepokoje vyvolalo odsúdenie opozičného lídra Ousmanea Sonka, ktorého poslal súd na dva roky do väzenia za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. 

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Hamšík sa pred fanúšikmi Trabzonu rozlúčil s kariérou: “Opäť som plakal”

0 icon

Istanbul 4. júna (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hakan Burak Altunöz-Anadolu Agency)   Slovenský futbalista Marek Hamšík sa v predposlednom 37. kole tureckej ligy rozlúčil s fanúšikmi Trabzonsporu. Jeho klub zdolal na domácom ihrisku Alanyaspor 5:1. Bývalý slovenský reprezentant skóroval v 24. minúte z pokutového kopu a o osem minút neskôr asistoval pri góle Anastasiosa…

Najnovší prieskum: Smer si udržal prvenstvo. Tri strany tesne nad 5 percentami

0 icon

Bratislava 4. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR) Aktualizované 4. júna 2023 13:50 Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali koncom mája, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov Nasledovali by Hlas-SD (17,4 percenta) a Progresívne Slovensko (12,5 percenta). Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 24.…

Zelenskyj o protiofenzíve, voľbách, Trumpovi aj frustrácii: To zviera, tá šelma dostane chuť

0 icon

Kyjev 4. júna 2023 (HSP/wsj/Foto:TASR/AP-Andreea Alexandru)   Ukrajinský prezident v rozsiahlom rozhovore pre The Wall Street  Journal hovorí aj o voľbách v USA, NATO a Číne Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že je teraz pripravený začať dlho očakávanú protiofenzívu, ale varoval pred úspechom: Môže to trvať nejaký čas a bude…

Pripojí sa Egypt k novej mene BRICS a prispôsobí sa jej?

0 icon

Káhira 4. júna 2023 (HSP/Modern Diplomacy/Foto:Twitter)   Krajiny BRICS sa snažia vytvoriť vlastnú menu s cieľom znížiť vplyv USA na svetovom obchodnom trhu prostredníctvom de-dolarizácie, píše Watcher.Guru. O vstup do organizácie už prejavujú záujem nové krajiny vrátane Egypta Pripojí sa Egypt k BRICS a prispôsobí si menu? Záujem Egypta o…

Fico sa stretol v štúdiu so Sulíkom: “Je to veľké fiasko Eduarda Hegera”

0 icon

Bratislava 4. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:screenshot ta3.com)   Strana Smer-SD nebude vo vláde, ktorej program by obsahoval vystúpenie Slovenska z Európskej únie (EÚ) a NATO. Predseda Smeru-SD Robert Fico to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike  "Ak by nám do programového vyhlásenia vlády (PVV) niekto chcel napísať, že poďme…

Chmelár: Toto je ukážka zaujatej neobjektívnej diskusie porušujúcej všetky normy

0 icon

Bratislava 4. júna 2023 (HSP/Foto:Facebook- Silná zostava)   Rada RTVS sa konečne zobudila. Na rozdiel od Rady pre mediálne služby, ktorá neplní svoju funkciu a prostituuje s vládnou mocou, chce zasiahnuť proti zvyšujúcej sa neobjektívnosti verejnoprávnej televízie a požiadala jej generálneho riaditeľa o vypracovanie kritérií na obsadzovanie hostí v politických…

Hasiči našli v horiacom byte v Košiciach jednu mŕtvu osobu, dve skončili v bezvedomí

0 icon

Košice 4. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Jedna osoba prišla o život a dvoch ľudí v bezvedomí previezli do nemocnice v súvislosti s nedeľným požiarom bytu v Košiciach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová Požiar vypukol predpoludním v…

Rusko vyhlasuje Británii vojnu. Tam sa z toho smejú

0 icon

Moskva/Londýn 4. júna 2023 (HSP/alhadathcenter/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Prinášame vám ironický článok, ktorý vyšiel v irackých novinách Al Hadath. Takéto slová sa samozrejme najhoršie počúvajú samotným Rusom. A verejná mienka v Rusku je stále viac podráždená tým, ako vrcholoví politici prešustrovali autoritu Ruska veľmi zvláštnym vedením vojny na Ukrajine…

Martina Šimkovičová pre HS: Obeťami dnešných progresívnych fanatikov sú naše deti

0 icon

Bratislava 4. júna 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Na kandidátke SNS sa deje zaujímavé spájanie vlasteneckých síl. Jednou z nových posíl tejto platformy je aj bývalá poslankyňa Národnej rady SR, známa slovenská moderátorka Martina Šimkovičová. Položili sme jej v tejto súvislosti pár otázok Hlavné správy: Na kandidátke SNS sa pred tohtoročnými predčasnými…

Zelenskyj začal odpočítavať čas do porážky AFU

0 icon

Kyjev 4. júna 2023 (HSP/vz.ru/Foto:TASR/AP-Andreea Alexandru)   Opakovane ohlasovaná protiofenzíva Ukrajiny nakoniec pravdepodobne predsa bude Ukrajinský prezident Zelenskyj vyhlásil, že je pripravený začať protiofenzívu. Pripustil, že ukrajinské ozbrojené sily počas tejto operácie stratia veľký počet vojakov. Experti sa domnievajú, že po opakovaných sľuboch Kyjeva o spustení ofenzívy sa táto pravdepodobne…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Je cieľom „zjednotených vlasteneckých síl“ zničiť parlamentnú demokraciu? To je šialené!

0icon

   Túto šialenú myšlienku vyslovil v najnovšom diele mojej internetovej TV relácii „Na moment, blogeri!“ celkom vážne bloger Peter Kohút. Šialenej myšlienky preto, že stále platí Churchillova poučka: &bd

Viktória Hellenbart

Hovoriť pravdu je kľúčom k získaniu dôvery a dôvera je základom úspešného vládnutia

0icon

Medzi blogerov v Hlavných správach som sa zaradila článkom "Homo homini lupus", v ktorom okrem iného poukazujem na dôsledky zneužívania rôznych káuz politikmi v predvolebnom boji a to na pozadí konkrétnej kauzy známej ako "Čistý deň". Dňa 25.5.2023 zorganizovala strana Smer SSD tlačovú besedu, v ktorej sa Robert Fico, Tibor…

Ivan Štubňa

Vojna na Ukrajine je vojnou amerického Deep State na ochranu podriadeného ukrajinského Deep State - biolaboratóriá

0icon

Oranžová revolúcia na Ukrajine v roku 2004 naštartovala „vpád“ amerických záujmov na Ukrajinu. Vo februári 2014 spú&sca

Peter Kohút

Vlastenecký blok – ďalšie spájanie vlastencov s cieľom záchrany Slovenska a obnovy jeho suverenity

0icon

Blížiace sa voľby sa stanú pre Slovensko zlomové. Ak v nich zvíťazia liberálno-progresívne sily, bude to pre Slovensko znamenať koniec jeho existencie. Zločinná mocenská garnitúra na čele s prezidentkou, ktorá doteraz devastovala Slovensko, ho priviedla na pokraj kolapsu. Hospodársky ho ochromila a enormne zadlž

Marek Brna

Sloboda a demokracia v praxi

0icon

Máme tu slobodu a demokraciu. A tak si môžeme slobodne vyjadrovať svoje názory a presvedčenia. Ľudia nie sú hlúpi. Tušia, že v televízii ide len propaganda. Že všetko je presne naopak. Tak, ako aj za socializmu nás v televízii neustále presviedčali o zaručene sa blížiacich svetlých zajtrajškoch, hoci v obchodoch…

Vášeň v Tebe

S manželom sa rozišla po 24 rokoch. Dnes má 55 rokov a vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým

0 icon

4.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/ms_ninette). Ninette začala svoju premenu po rozvode s manželom a teraz je v lepšom stave ako pred 18 rokmi. Tvrdí, že „v každom veku môžete zmeniť svoj život“. - "Mladneš", "Úžasná premena" - píšu pod jej fotky užívatelia internetu. Ninette je 55-ročná fitness inštruktorka a osobná trénerka. Nebolo to…

Prečo uhorky žltnú? Pozor na tri chyby. Zmaríte celú úrodu

0 icon

4.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/Couleur). Uhorky sú jednou z najčastejšie pestovaných zelenín v záhradách, no niekedy im začnú žltnúť a vädnúť listy. Znamená to, že plodiny sú odpísané? Kobieta Gazeta vysvetľuje, prečo uhorky žltnú a navrhuje ako tomu zabrániť.

Spoľahlivé hnojivo pre maliny. Stačí vložiť do vrecka a zaliať vodou. Úrodu vám budú závidieť aj susedia

0 icon

4.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:pixabay.com/ulleo). Rovnako ako pre ostatné rastliny, aj pre maliny sa oplatí pripraviť domáce hnojivo, ktoré ich bleskovo vyživí. Vďaka cenným živinám, ktoré poskytuje, vám kríky vrátia bohatú úrodu. Budú také dobré, že nebudete stíhať robiť zaváraniny na zimu. Na kŕmenie však nebude stačiť len žihľavové hnojivo.…

Vlasy vám začnú rásť ako bláznivé a skryjete šediny. Neutratíte viac ako 1 euro

0 icon

4.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/stevepb). Toto známe indické korenie je celosvetovo cenené pre svoju chuť, vôňu a zdravotné účinky. S veľkým úspechom sa môže používať aj zvonka. Kobieta Gazeta prináša recept ako pomocou masky na báze kurkumy a špeciálneho oplachovania môžeme výrazne zlepšiť stav našich vlasov a do

Odpoveď na túto hádanku pozná len 10 % z nás. Koľko mačiek je na obrázku?

0 icon

4.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: tiktok.com/hecticnick). Vnímavosť je schopnosť všímať si a interpretovať detaily, signály a podnety z prostredia. To znamená, že vnímavý človek si s väčšou pravdepodobnosťou všimne veci, ktoré ostatní môžu prehliadnuť. Vnímavosť sa dá precvičovať a existujú na to rôzne typy testov. Kobieta Interia prináša jeden…

Armádny Magazín

Kyjev stratil v Arťomovsku trikrát viac ľudí, ako ZSSR za desať rokov v Afganistane

0 icon

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Plk. Eduard Basurin z DĽR to konkretizuje, že Zelenský pochoval v Arťomovsku od 40 do 55 tisíc ľudí a aj tak bitku prehral, hoci plánoval prejsť ňou na Voronež a ďalej na Rostov na Done. (Straty Sovietskej armády v Afganistane boli vyše 15 tisíc padlých vojakov.)   Bachmut (Arťomovsk) je jedno…

Desivejšie a výnosnejšie ako COVID-19

0 icon

USA, 4.jún 2023 (AM) – 76. Svetové zdravotnícke zhromaždenie sa skončilo 30. mája v Ženeve a podľa generálneho riaditeľa WHO Tedrosa Gebreyesusa WHO vyzvala svet, aby sa pripravil na smrteľnú pandémiu horšiu ako COVID-19. Nový "pandemický" scenár bude pravdepodobne vychádzať zo skúseností z cvičení Event 201 (Event201) a Event-202 (Event-202) financovaných…

Šialenstvo ukrajinských vojakov možno niekedy vidieť z kilometra

0 icon

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Ukrajinskí vojaci sa niekedy na bojisku správajú veľmi zvláštne. Ostreľovač skupiny ozbrojených síl Ruskej federácie "Juh" povedal, že existujú prípady, keď jeho nepriateľ jednoducho vyšiel, bez zbraní, bez brnenia a vybavenia. Vyzeral ako šialenec. Psychostimulanty a nelegálne drogy (metadón a amfetamíny), ktoré sa pumpujú do Banderovcov, sú…

Nebezpečný menový symptóm v ekonomike USA

0 icon

USA,4.jún 2023 (AM) – Jedným z dôležitých makroekonomických ukazovateľov je menový agregát M2. Vyjadruje množstvo peňazí v ekonomike - hotovostných a bezhotovostných. M2 je jedným z ukazovateľov menovej politiky. Je tiež jedným z ukazovateľov súčasného stavu ekonomiky a jej možného budúceho stavu. Teraz chcem hovoriť o tomto ukazovateli v USA.   Federálna…

Európa stráca Latinskú Ameriku. Hispánci sú neoblomní

0 icon

USA,4.jún 2023 (AM) – Európski politici začali navštevovať krajiny juhoamerického kontinentu. Nemecký kancelár Olaf Scholz navštívil v januári Brazíliu a britský minister zahraničných vecí James Cleverley nasledoval návštevu Kolumbie a Čile. Predseda Európskej rady Charles Michel nedávno navštívil tento kontinent a ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková ohlásila návštevu Brazílie v

TopDesať

3-dňový novorodenec prekvapivo lezie, dvíha hlavu a snaží sa rozprávať

0 icon

Čerstvá mamička bola ohromená, keď sa jej 3-dňový novorodenec začal správať ako 3-mesačný. Neuveriteľný moment, ktorý bol zachytený na video a stal sa virálnym, prekvapil ju aj jej vlastnú matku. Lekár sa k tejto skutočnosti vyjadril a vysvetlil, prečo a ako sa to stalo. Prvor

Tieto fotografie vám ukážu, aký fascinujúci je náš svet

0 icon

V dnešnom článku si ukážeme úžasné fotografie, ktoré nám dokážu, že náš svet je aj napriek mnohej zlobe fascinujúcim miestom.  Naša planéta je naozaj krásnym miestom pre život. Na svete nie je núdza o rôzne objavy a pamiatky, ktoré môžeme vidieť na vlastné oči, prípadne aspoň na displejoch svojich mobilných…

Ktorá žena je pre vás najatraktívnejšia? Zistite, čo o vás prezradí vaša voľba

0 icon

Osobnostné črty nie sú neustále stabilné a môžu sa meniť. No napriek tomu aj maličkosti môžu odhaliť, aký ste človek. Napríklad vaša chôdza môže naznačovať vašu úroveň zraniteľnosti, zatiaľ čo spôsob, akým vešiate toaletný papier, môže veľa povedať o vašej asertivite. Vaša voľba tak môže priniesť viac svetla do vášho…

Ak začnete pravidelne plávať, udejú sa tieto pozitívne zmeny

0 icon

Začať pravidelne plávať môže takmer každý z nás. Plávanie vám pomôže nielen fyzicky ale aj psychicky. Poďme sa spoločne pozrieť na pozitívne zmeny, ktoré sa v našich životoch udejú vďaka pravidelnému plávaniu.  Plávanie je nenáročná a efektívna tréningová metóda, z ktorej môže mať úžitok každý bez akýchkoľvek problémov. Odborníci naznačujú,…

Fotografie svadobných outfitov starých rodičov, ktoré vyžarujú krásu

0 icon

Fotografie sú záznamom minulosti, ktoré nám umožňujú nahliadnuť do predošlých generácií a objavovať krásu a štýl ich svadobných dní. V tejto zaujímavej zbierke 21 historických fotografií sa zamierime na svadobné outfity starých rodičov, ktoré nám s láskou pripomínajú ich výnimočné momenty radosti a slávnosti. Tieto snímky nám prinášajú jedinečný pohľad na…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali