Václav Klaus: Demokracia je vládou väčšiny, liberálna demokracia je vládou menšín

Praha 25. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Inštitút Václava Klausa uverejnil manifest pod názvom “Obrana demokracie pred liberálnou demokraciou,” ktorý bol publikovaný aj na oficiálnej stránke bývalého prezidenta Českej republiky.

Na snímke Václav Klaus

Politický, intelektuálny aj mediálny establishment krajín Západu sa cíti ohrozený rastúcou nespokojnosťou nemalej časti občanov s jeho politikou a správaním. Prechádza preto do protiútoku. Vytvoril, resp. prisvojil si, dnes módny koncept tzv. liberálnej demokracie, vyhlasuje ho za jediný správny a arogantne tvrdí, že je táto ním velebená “liberálna demokracia ohrozená nástupom autoritatívnych vládcov a s nimi spojeným populizmom”. To nie je priamy citát výroku nejakého konkrétneho autora. To je akýsi sumár, v tomto duchu píše a hovorí mnoho autorov a politikov. Je to náš pokus o vystihnutie podstaty problému, ktorý nás už dlhú dobu nesmierne ťaží.

Pojem “liberálna demokracia” nie je neutrálnym politologickým termínom, stal sa v súčasnosti propagandistickým heslom. Nemá zmysel zaoberať sa tým, či a ako ho niekto v minulosti použil. Hovoríme o dnešku. Jeho zmyslom je zúžiť pojem demokracia – ako všeobecného priestoru a mechanizmu pre otvorenú politickú súťaž – na jednu jedinú podobu usporiadania spoločnosti. A tým vlastne demokraciu ako takú zniesť zo sveta.

Aby nedošlo k omylu. Liberálna demokracia je niečo úplne iné ako liberálna spoločnosť. Pokrokárske elity usilujúce sa o pokračovanie svojho dnešného mocenského monopolu pochopili, že hlavnou prekážkou v ich snahe neobmedzene vládnuť je volič a slobodná politická súťaž. Strašia občanov, že hrozí diktatúra, a že najväčšou hrozbou pre dnešnú slobodu sú autoritatívni a populistickí politici súčasnosti. Preto sa snažia z politickej súťaže aj z verejnej spoločenskej debaty vylúčiť všetko, čo sa do ich “liberálnej demokracie” nezmestí.

Hovoríme úplne nekompromisne, že s touto dezinterpretáciou akútnych hrozieb súčasnosti nesúhlasíme. Faktické ohrozenie slobody prichádza od dnešných – najmä európskych – elít samotne, čo sa tieto elity zo všetkých síl pokúšajú skrývať. Snažia sa zatemniť podstatu a príčiny súčasného stavu a odviesť pozornosť inam, čo je nebezpečný manéver. Nimi iniciovaná manipulácia a zmätenie verejnosti majú za následok postupný rozklad politického systému, založeného na súťaži tradičných, ideovo vymedzených politických strán, a prchavosť voličov medzi novo vznikajúce hnutia s nejasnými programami a často s bizarnými vodcami. Tento chaos veľmi pomáha k udržaniu moci dnes vládnucich, ale málokým rešpektovaných politických elít.

V jednej jedinej veci sa s nimi zhodujeme. Ohrozenie demokracie naozaj existuje. Nie je ním však – ako tvrdia oni – existencia a relatívna politická úspešnosť tých niekoľko málo tzv. populistických lídrov, ktorí uspeli tým, že dokázali osloviť voliča kritikou dobre viditeľných a ničím neobhajitelných defektov dnešného európskeho politického systému. Ľahko vysloviteľná nálepka populizmu je od európskych elít cielenou a vedomou náhradou vážnej diskusie. Je urážkou všetkých tých, ktorí sú k takej diskusii pripravení.

 

Liberálna alebo parlamentná demokracia?

Demokracia je naozaj vážne ohrozená, ale z úplne inej strany, než nám tvrdí súčasný politický establishment. K nezanedbateľnému potlačeniu a obmedzeniu občianskych slobôd tentokrát dochádza v mene novej, potichu vzniknutej, evidentne nedemokratickej pokrokárskej ideológie, ktorá v posledných dvoch dekádach ovládla západnú civilizáciu, resp. západné mocenská centrá a na ne napojený mediálny a intelektuálny svet. Ich – totalitou zaváňajúca – mutácia demokracia dnes dostala zdanlivo neutrálne meno liberálnej demokracie. Nie je ani liberálnou, nie je ani demokraciou.

Zrekapitulujme to: za hlavnú hrozbu pre demokraciu na Západe nepovažujeme tzv. autoritárske režimy nepohodlných populárnych vodcov, ale práve onú toľko ospevovanú liberálnu demokraciu (a jej exponentov).

Keď sme sa zbavili komunizmu a vstupovali do postkomunistickej éry, našim úplne dominantným, ak nie jediným cieľom bola sloboda a s ňou – pre nás ako jej záruka neodmysliteľne spojená – parlamentná demokracia. Vôbec nás vtedy nenapadlo hovoriť o liberálnej demokracii. Boli sme síce po desaťročiach komunistickej neslobody až trochu naivne proliberální, ale považovali by sme už vtedy za zavádzajúce a za úplne nepatričné ​​toto adjektívum pridávať k slovu demokracia. A tým ju oslabovať.

Parlamentná demokracia sa nám naproti tomu zdala byť – aj cez naše rezolútne odmietanie všetkých adjektív, všetkých prídavných mien, ktoré zvyčajne zmäkčujú a oslabujú zmysel následného podstatného mena úplne dostačujúcim a nesporným. Dnes už pre niektorých ľudí, najmä pre smotánku západného (teda aj nášho) sveta, tak nesporná nie je. Nie je náhodou, že ideológovia liberálnej demokracia o parlamentnej demokracii nehovoria. Vypadla z ich slovníka. Aj keď sa ju neodvážia priamo a verejne odmietať, je zrejmé, že parlamentná demokracia stojí v ceste rýchlej realizácie ich plánov a zámerov.

Občianska verejnosť je udržiavaná v pocite, že k žiadnej zmene nedošlo, že na Západe, a teda aj u nás, je existujúci politický systém tou “starou dobrou” demokraciou, ako ju človek intuitívne chápe a o ktorej sa písavalo v učených knihách minulosti. Tvrdí sa nám, že bolo potrebné, aby bola pôvodná parlamentná demokracie v dôsledku nezastaviteľného pokroku nutne – oni hovoria iba – “obohatená” o doktrínu ľudských práv a o ochranu prírody a menšín. Nedodáva sa, že to predpokladá nemalé obmedzenia pôvodných, s demokraciou spojených občianskych slobôd, akými sú sloboda slova, nedotknuteľnosť súkromia a vlastníckych práv. Toto “obohatenie” sa nemôže vykonať bez paralelného zavádzania tvrdých regulácií aj takých stránok života ľudí, ktoré v demokratickej spoločnosti nikdy a nikým v minulosti regulované neboli. To všetko sa deje v záujme akéhosi nejasne definovaného, ​​skôr len tušeného či automaticky predpokladaného dobra, ktorého majiteľmi majú byť samy dnešní politici a intelektuálne elity.

Liberálna demokracia, teda nie samotná demokracia, začala byť prezentovaná ako ideál a cieľ súčasnosti. Nič lepšie údajne neexistuje, a ani existovať nemôže. Preto si Západ, ako jej kolíska, vyhradzuje právo uplatňovať iniverzalistický nárok na šírenie tohto programu po celom svete, napríklad aj násilím (všetky “farebné” revolúcie a “humanitárne” intervencie sú toho presvedčivým dôkazom).

 

Podstatný posun pôvodného zmyslu slova demokracia

Prečo k demokracii ako tradičnej, históriou osvedčenej forme vlády, dnešný politický, mediálny a akademický mainstream pripája adjektívum “liberálna”? Nie je to ani náhoda, ani nevinný dodatok. Toto adjektívum má za cieľ technickému či proceduralistickému pojmu demokracia pridať celkom určitý – v našich očiach veľmi sporný – hodnotový obsah. Ten samotný zmysel demokracie výrazne posúva a premieňa. Prídavné meno liberálna, tradične spájané so slobodou a toleranciou, má za cieľ zakrývať skutočnú podstatu tohto neliberálneho programu.

Sloboda a tolerancia dnešným šíriteľom dobra prekáža pri uskutočňovaní ich pokrokových cieľov. Tými nie je vytvorenie skutočne liberálnej spoločnosti, ale uspokojenie vlastných mocenských ambícií. Preto sa liberálna demokracia dostáva do príkreho rozporu s demokraciou skutočnou, s vládou väčšiny, ktorá má – podľa tradičného pohľadu – jediná právo určovať smerovanie spoločnosti. Menšiny samozrejme rešpektuje a chráni. Zrekapitulujme to jasne a nekompromisne: demokracia je vládou väčšiny, liberálna demokracia je vládou menšín. Jej presadzovanie a obhajobu považujeme za “začiatok konca” moderného liberálneho sveta.

Nie je to prvýkrát v histórii, kedy bol pojem demokracia ukradnutý. Musíme pripomenúť podobné hrátky so slovom demokracia v komunistickej ére. Staršie generácie si dobre pamätajú pojem “ľudová demokracia”, čo bol zrejmý obsahový nezmysel či protirečenie ( “ľudová ľudovláda”). Nebola to vláda ľudu. Zneužitie slov “ľudová” a “demokracia” bolo snahou legitimizovať totalitnú komunistickú diktatúru. Dnes toľké vzývanie liberálnej demokracie je podobnú ambícií. Je snahou o legitimizáciu politického systému vlády, založené na báze progresivistickej pokrokárskej, ľavicovej ideológie. Tá liberálna v žiadnom prípade nie je. Pocit slobody, na ktorý sme sa pred novembrom 1989 toľko tešili, už opäť nemáme. Opäť žijeme v systéme rozsiahlo manipulovanej spoločnosti. Nie je náhodou, že to cítime silnejšie ako ľudia v krajinách na západ od nás. V tom sme boli nesmierne poučení komunizmom.

Koncept liberálnej demokracie fakticky znamená odklon od poňatia demokracie ako vlády so súhlasom ovládaných. Vláda väčšiny je nahradzovaná vládou byrokracie, ktorej úlohou je zabezpečiť ochranu a práva veľmi rozmanito definovaných menšín. Ich počet je zámerne a programovo neukončený a neukončitelný. Keď hrozí, že sa – z pohľadu elít – niečo úspešne vyrieši, musí byť k dispozícii vždy plná zásobáreň ďalších “diskriminovaných”. Umelé práva, nároky, pravidlá a svojvôľa “nezávislých” orgánov dostávajú prednosť pred voličom a zodpovednosťou voči nemu.

Voliči našťastie začínajú postupne zisťovať, že sa to s demokraciou a liberálnou demokraciou má obdobne ako s demokraciou a “ľudovou demokraciou”. Začínajú si uvedomovať, že je pojem liberálna demokracia eufemisticky znejúcou zásterkou pre veľmi netolerantnú nadvládu ľavicových progresivistov nad celou spoločnosťou a pre snahu o vyradenie možnosti, ako tento systém demokratickými prostriedkami zmeniť. Že je to úsilie o udržanie mocenského status quo, za akúkoľvek cenu.

Normálna – v našich očiach – parlamentná demokracie je politickým systémom, ktorý umožňuje zistiť väčšinovú vôľu ľudu a istý, presne obmedzený čas (do najbližších volieb) vládnuť v súlade s ňou. To ambíciám pokrokárskej avantgardy zásadne nevyhovuje. Ona sa považuje za výlučného majiteľa pravdy a šíriteľa dobra, a takže ľud v politickom zmysle slova (démos) k tomu nepotrebuje. Ten je pre ňu jednoduchým objektom, často skôr nepriateľom.

 

Ľud, vôľa väčšiny a národný štát

Progresivistická ideológia súčasnosti má za cieľ politický ľud-démos rozbiť a zabrániť presadeniu vôle väčšiny, ktorá by bola v rozpore so záujmami dnešnej, za avantgardu sa považujúcej mocenskej garnitúry. Tej sa podarilo zneužiť demokraciu k vytvoreniu svojej autoritatívnej vlády. Pretože démos môže existovať len v rámci národných štátov, stávajú sa tieto národné štáty hlavným predmetom pokrokárskeho ataku. To platí predovšetkým pre Európu a Európsku úniu, ktorá je voči svojim základným článkom – voči členským národným štátom a voči ich obyvateľom – vyslovene nepriateľská. A je nepriateľská stále viac.

Politické elity sa snažia národné štáty všetkými cestami oslabiť, narušiť, zbaviť ich posledných zvyškov suverenity. To nie je žiadna novinka. O to sa neliberálne politické elity v minulosti snažili neraz. Pokúšajú sa zlikvidovať národnú identitu ich obyvateľov. Aj dnes sa to, rovnako ako v minulosti, vykonáva v záujme už tradičnej pokrokárskej idey – zjednotenie Európy a vytvorenie jej nového obyvateľa, zglajchšaltovaného kozmopolitného Európana bez koreňov a tradícií. To považujú za nevyhnutné. Dnešný Európan, so svojimi národnými koreňmi a tradíciami, bráni uskutočneniu tohto “veľkého”, avšak úplne neliberálního projektu.

Dlhé desaťročia prebiehajúceho neomarxistického (či neomarxistami vykonávaného) “pochodu inštitúciami”, ktorému demokrati v podstate vôbec nebránili, nesú svoje neblahé dôsledky. Vládnuce elity Západu nechcú spoločnosť, ktorá by bola národom. Nechcú spoločnosť, ktorá by bola primerane homogénnym celkom, držiacim pospolu.

Spoločnosť je cielene rozbíjaná na najrôznejšie definované “spoločenstvo menšín”. Touto cestou sú proti sebe stavaní občania podľa čiastkových, ale nie občiansky definovateľných kritérií – rodových, sexuálnych, náboženských, etnických, vekových atď. Určujúcim pocitom, ktorý podľa dnešných vládnucich elít tieto menšiny v živote sprevádza, je tzv. diskriminácia. Boj proti tomuto všemocne a úplne umelo vykonštruovanému monštru sa stáva novou náplňou politiky a akéhokoľvek konania politikov liberálnej demokracie.

 

Apoteóza spoločenstvá menšín a odmietanie minulosti

Klasická, teda normálna demokracia, ktorá dáva moc väčšine, je v novom svete všadeprítomných menšín považovaná za zlú. Nerieši to, čo novodobí pokrokári považujú za hlavné. Podľa nich je primárnou úlohou štátnej moci bojovať proti diskriminácii vo všetkých jej možných formách a podobách, a zaistiť tak absolútnu rovnosť a proporcionálne zastúpenie všetkých minorít, a to nie len v príležitostiach, ale aj vo výsledkoch. Práve po tom volajú zmutované ľudské práva (dávno už nie práva občianske) všetkých na všetko.

V mene ľudskoprávneho moralizovania je budovaná spoločnosť k nesvojprávnosti – a preto k nezodpovednosti – vedených jedincov. Tí sú potom nutne závislí na štáte, ktorý má zabezpečiť ich domnelé, stále sa rozširujúce umelo vykonštruované práva. Z občanov sa stávajú klienti štátu, ľudia vykorenení, ovládaní a regulovaní, permanentne vychovávaní (to znamená indoktrinovaní) avantgardou aktivistov a s nimi spojených médií.

Nie náhodou je významnou súčasťou ideového zázemia pokrokárskej liberálnej demokracie odmietanie minulosti a jej diskreditácia, a to diskreditácia ako národnej histórie, tak tradičného poňatia medziľudských vzťahov a ich utvárajúcich a chrániacich inštitúcií, akými sú národ, rodina, náboženstvo, dokonca aj pohlavie. V novej podobe sa opakuje neblahý prípad komunizmu s jeho snahou zničiť všetko staré a začať znovu. Je to stále rovnaké. Každý, kto chce ovládnuť minulosť, čoskoro zistí, že to nejde. Preto sa ju snaží odstrániť, potlačiť, vymazať.

Ďalším z arzenálu prostriedkov používaných pre zbavenie človeka jeho koreňov a spoločenskej kotvy je vnucovanie mu pocitu viny, hanby a nutnosti sa z neho vykúpiť. Preto hrajú v ideológii dnešnej pokrokárskej avantgardy tak veľkú úlohu pojmy ako otroctvo, rasizmus, holokaust, vykorisťovanie, xenofóbia, sexuálne násilie, prípadne príroda a jej ničenie. S ich pomocou je diskreditovaná a zavrhovaná nielen všetka minulosť západných národov, za ktorou aj dnes žijúci ľudia údajne nesú neodvratnú vinu, ale aj doterajší spôsob života a poňatie normality v spoločnosti.

Do európskej tradície hlboko zakoreneného chápania pokroku ako prirodzenej cesty k lepšej budúcnosti patrí vykonávanie ideologicky koncipovaných, voluntaristických sociálno-inžinierskych experimentov. Rovnako tak tam patrí zneužívanie autority vedy. Kvázivedecká argumentácia slúži k vyvolávaniu strachu z budúcnosti a k ​​pocitom “dedičného hriechu”, tentoraz voči prírode (environmentalizmus) alebo ľudskému zdraviu (kult zdravia či “healthismus” alebo “healthcareismus”), pre ktorého odčinenie je nutné pristúpiť k rozsiahlej kontrole a obmedzovaní ľudských aktivít ak podriadení ľudského správania údajne vyšším, planetárnym imperativom, ktoré vymýšľa a dnešnému svetu monopolisticky určuje práve táto pokrokárska avantgarda.

Projekt nového ľudstva a jeho šťastnej budúcnosti, chce sa nám povedať v realite uskutočňovaný Huxleyho “Brave New World”, ktorý opanoval dnešný Západ, sa vo svojej podstate nelíši od utopických snov komunistov a socialistov devätnásteho a dvadsiateho storočia. Na rozdiel od nich jeho dnešní zástancovia veria, že je uskutočniteľný aj bez spoločenskej revolúcie, teda obyčajnou manipuláciou ľudí a postupnými zmenami v rámci existujúceho systému. Preto navonok zostáva demokracia verbálne rešpektovanou formou vlády. “Iba” sa zásadne premenil jej obsah. Prevýchova ľudí je – aj napriek “demokracii” – permanentná a všadeprítomná, zákazy a príkazy zasahujú stále intímnejšie sféry ľudskej existencie, indoktrinácia detí a mládeže je opäť enormná.

Demokratické procedúry sa v pomeroch dnešnej liberálnej demokracie stávajú len formalitou. Prototypom tejto novej budúcnosti je Európsky parlament, ktorý s pôvodným významom slova parlament nemá nič spoločné. Zámerne v ňom neexistuje vládna väčšina ani opozičná menšina, slobodná parlamentná diskusia v ňom nie je možná, parlament nemá zákonodarnú iniciatívu.

V ére apoteózie menšín a ich odlišných identít a v ére postupujúcej atomizácie spoločnosti nie je ani národný parlamentný systém schopný vytvárať funkčné politické konštelácie. Všeobecnou sa stáva neprehľadnosť politickej scény a nefunkčnosť politických usporiadaní. Politika ako taká je dehonestovaná a diskreditovaná. Jej chaotizácia navyše slúži na diskreditáciu a oslabovanie národných štátov.

Politici a politika sú odmietaní. Napriek tomu je stále posilňovaný stáť. Preto sú vzývanie a oceňovanie – ako huby po daždi sa množiace – tzv. nezávislé orgány. Tie však nepodliehajú štandardnej demokratickej kontrole, čo je koniec koncov faktickým obsahom onej pokrokárskej “nezávislosti”. Spolu s nimi chod štátu v stále väčšej miere zaisťuje úradnícka, politicky nekontrolovaná a nekontrolovateľná byrokracia a aktivistické NGOs, ktorým štát časť verejnej moci nezodpovedne odovzdáva a ktorých činnosť z verejných peňazí platí.

 

Nadnárodné organizácie a úloha EÚ

Stále dominantnejším nástrojom nadvlády pokrokárskej avantgardy sú medzinárodné organizácie a inštitúcie globálneho vládnutia, nech už majú podobu inštitúcií EÚ, OSN alebo desiatok či stoviek ďalších medzinárodných finančných a ďalších mimovládnych inštitúcií. Tie sú úplne mimo akúkoľvek demokratické kontroly, ale napriek tomu majú voči národným orgánom (s demokratickou legitimitou) nadradené postavenie.

Neustále sa rozširujúce globálne pakty a dohody dnes už zasahujú takmer do všetkých oblastí života spoločnosti. Mechanizmy OSN, európskej integrácie, NATO atď., sú nadradené národným pravidlám a zákonom. Ich prostredníctvom pokrokárska agenda vstupuje do života všetkých krajín. Domácimi demokratickými procedúrami nie je ovplyvniteľná a je zvonku tvrdo presadzovaná, a jej nedodržiavanie je sankcionované. V týchto pomeroch začínajú byť také demokratické procedúry, ako sú voľby, len formálnou dekoráciou.

Európska únia je svojou konštrukciou priamo ideálnym prostredím, v ktorom je postupný a trvalý odklon od zásad demokracie a slobodnej spoločnosti už niekoľko desaťročí “úspešne” uskutočňovaný. Eufemisticky sa hovorí o demokratickom deficite EÚ (my dodávame deficit vrodený), ale to v očiach tvorcov a hýbateľov liberálnej demokracie nie je nedostatkom EÚ, ale jej vytúženú prednosťou.

Znovu zdôrazňujeme, že európsky démos neexistuje. Bez neho však demokracia v Európe možno nie je a je zbytočné to niekomu vytýkať. Práve absencia jednotného európskeho politického národa (ľudu) umožňuje pokrokárskym elitám bezohľadne uskutočňovať svoje plány a nebrať pri tom ohľad na občanov jednotlivých členských štátov.

Rovnako tak, ako bezmocné sú členské štáty na európskych fórach, má byť bezmocná aj ich domáca vnútroštátna štruktúra. Masová migrácia a multikulturalizmus spolu s umelým regionalizmom sa stali účinnou metódou, ako deštruovať homogenitu európskych národných štátov.

 

Dá sa niečo zmeniť?

Západný svet sa nachádza v stave, kedy si toto všetko časť verejnosti začala uvedomovať a kedy vidí, že všetky tradičné politické strany (bez ohľadu na svoj názov či pôvodne deklarovaný program) podliehajú pokrokárskemu mainstreamu, a de facto tak uskutočňujú zhodný ľavicovo progresivistický program. V tomto “uvedomovaní si” je potrebné hľadať začiatok cesty k zmene. Bez neho zmena možná nie je. Desať rokov pred koncom komunizmu vedela drvivá väčšina našich spoluobčanov, že tadiaľ cesta nevedie. Dnes to o európskej súčasnosti drvivá väčšina obyvateľov Európskej únie ešte nevie.

Prebiehajúci antidemokratický proces – tolerovaný štandardnými politickými stranami – zrejme nemožno zastaviť tradičnými demokratickými prostriedkami nepriamej demokracie. Preto sledujeme pokusy o únik k priamej demokracii a k ​​hľadaniu nápravy v referendách. Tie môžu byť jednou z čiastkových ciest, ale hľadať v nich spásu je iluzórne. Kto bude voličom sprostredkovávať výklad zmysle referenda a možné dôsledky ponúkaných alternatív? Len pokrokárske médiá hlavného prúdu? Politické strany majú byť postavené úplne na vedľajšiu koľaj? A spolu s nimi samotný koncept nepriamej, zastupiteľskej demokracie?

Žiadne krátkodobé revolučné riešenie neexistuje. Zvrátiť neblahý vývoj západnej spoločnosti bude behom na dlhú trať. Predstupňom k nemu musí byť nahradenie “liberálnej demokracie” demokraciou skutočnou, tj. znova dať väčšine rozhodujúce slovo pri správe vecí verejných. Inak povedané, ubrániť parlamentnú demokraciu.

Predpokladom je obhájiť národný štát (pred liberálnou demokraciou) ako jediné prirodzené miesto pre existenciu funkčnej demokracie. Musíme brániť všetkým ďalším pokusom o posilňovanie bruselského centra a o pokračovanie prenosu kompetencií z národných štátov. Prvým veľkým stretom bude súboj o revolúciu v azylovej legislatíve (Dublin IV), o odobratí kompetencií členských štátov v tejto oblasti. Musíme zrušiť automatickú nadradenosť únijnej legislatívy nad národnou. Jedine tak ľud znovu získa kontrolu nad svojou vládou.

Na vnútroštátnej úrovni je nevyhnutné podrobiť všetky oblasti verejného života demokratickej kontrole občanov, tj. netolerovat “nezávislé” inštitúcie a orgány nadané verejnú mocou bez zodpovednosti. Rozhodovanie musíme vrátiť orgánom s demokratickým mandátom. Musí nastať spriechodnenie politického systému tak, aby uľahčoval vytváranie funkčných vlád. Nefunkčné vlády sú nie náhodou jedným z cieľov liberálnej demokracie. Na prvé miesto v poradí princípov, ktorými sa riadi spoločnosť, musíme znovu predradiť slobodu pred falošnou rovnosťou.

Transformovaná EÚ (potrebovala by aj zmenu názvu) sa musí stať ideologicky neutrálnou entitou “iba” podporujúcou dobrovoľnú spoluprácu členských štátov, nie nadriadeným nedemokratickým orgánom snažiacim sa zničiť identitu svojich členov a nedemokratickými metódami presadzovať zámery jednej pochybnej ideológie.

Dovolíme si zakončiť parafrázou jedného starého výroku: Pokrokári sa vždy snažili svet zmeniť. My chceme jeho v minulosti osvedčenú, stále oslabovanú podobu vrátiť späť a rešpektovať.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Polícia vykonala kontrolu drogovej trestnej činnosti v bratislavskom Pentagone

0 icon

Bratislava 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Bratislavskí policajti vykonali v sobotu krátko pred 17.30 h kontrolu zameranú na drogovú trestnú činnosť v tzv. Pentagone v bratislavskej Vrakuni. Konkrétne v okolí objektu na Stavbárskej ulici. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková "Výsledky tejto kontroly budú…

Podnikateľa Štefana Žigu vzali do väzby z kolúznych a preventívnych dôvodov

0 icon

Bratislava/Pezinok 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot noviny.sk)   Podnikateľ Štefan Žiga bude väzobne stíhaný. V sobotu popoludní o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Dôvodom je obava z ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna a preventívna väzba. Rozhodnutie nie je právoplatné. TASR…

Z vraždy troch detí v Záhrebe je podozrivý 56-ročný Rakúšan

0 icon

Záhreb 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Chorvátska polícia v sobotu informovala, že z vraždy troch malých detí v hlavnom meste Záhreb je podozrivý 56-ročný rakúsky občan. Podľa miestnych médií ide o ich vlastného otca, píše agentúra AP Polícia predtým uviedla, že jej príslušníci našli telá detí a muža v zlom…

Tri liberálnofašistické oriešky pre slovenské popolušky. Demokracia prituhuje, držme si klobúčiky

0 icon

Bratislava 25. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V uplynulých dňoch nám na Slovensku pribudlo hneď niekoľko názorných prípadov, ktoré jasne ukazujú, že to, čo sa tvári ako demokratická zmena a tzv. „očista“ spoločnosti, nie je nič iné, iba hrubozrnný liberálny fašizmus s neľudskou totalitnou tvárou Prípad prvý: koniec diskusie v…

Šatana nezvolili za člena Rady IIHF 

0 icon

Petrohrad 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana v sobotu nezvolili za člena Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Po voľbách prezidenta, senior viceprezidenta a troch regionálnych viceprezidentov sa o zostávajúcich deväť miest uchádzalo 13 mužských kandidátov a dve ženské kandidátky. Predstavitelia IIHF zvolili…

V Chorvátsku sa zhoršuje epidemická situácia

0 icon

Bratislava 25. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V Chorvátsku sa zhoršuje epidemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. Európske centrum pre prevenciu chorôb (ECDC) preto krajinu, ktorá je obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov, zaradilo do červenej zóny a sever krajiny dokonca do bordovej zóny Nové zaradenie krajiny v rámci ECDC je platné…

Atletico utrpelo prvú ligovú prehru v sezóne, Alaves dosiahol prvú výhru

0 icon

Madrid 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alvaro Barrientos)   Futbalisti majstrovského Atletica Madrid utrpeli prvú prehru v tejto sezóne najvyššej španielskej súťaže. V sobotnom stretnutí 7. kola prehrali na pôde Deportiva Alaves 0:1. Domáci po piatich neúspechoch dosiahli prvé víťazstvo i body v ročníku a odlepili sa vďaka tomu z dna tabuľky…

Asociácia na ochranu práv pacientov sa bojí chaosu okolo usmernenia k testovaniu nezaočkovaných. So spoplatnením testovania nesúhlasia

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) v SR sa obáva chaosu, ktorý by mohol vzniknúť v súvislosti s usmernením Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k testovaniu pacientov aj zamestnancov v nemocniciach a ambulanciách. Ako pre TASR povedala prezidentka asociácie Mária Lévyová, doplatiť naň môžu…

Pri bombovom útoku v Somálsku zahynulo najmenej 15 ľudí

0 icon

Mogadišo 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Farah Abdi Warsameh)   Najmenej 15 mŕtvych vrátane dvoch detí a ďalších 13 zranených si vyžiadal výbuch vozidla na kontrolnom stanovišti neďaleko prezidentského paláca v somálskej metropole Mogadišo. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom informovala agentúra DPA Polícia uviedla, že pri útoku zahynuli aj…

V Moskve komunisti zorganizovali protest proti výsledkom parlamentných volieb, informoval portál Meduza

0 icon

Moskva 25. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Približne 1000 ľudí sa v sobotu zúčastnilo protestu proti výsledkom ruských volieb, ktorý v centre Moskvy zorganizovala Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF). Moskovská polícia označila akciu za nezákonnú a žiadala, aby sa ľudia rozišli, informoval portál Meduza.io Demonštranti žiadali okrem neuznania výsledkov elektronického…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Žiadna zjednotená Európa nie je

0icon

S odstupom takmer 18 rokov možno konštatovať, že rozšírenie Európskej únie skončilo pre postsocialistické krajiny fiaskom. Dlho predlho možno polemizovať o tom, či východoeurópske štáty pristúpením viac získali ako stratili. Západ k nim bez akýchkoľvek zábran pristupuje po celý čas ako ku kolóniám. Vyciciava ich ekonomické aj ľudské zdroje. Priemerná…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0icon

Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

Andrej Sablič

Ekonomická hlúposť Marxovho Kapitálu.

0icon

Použil som pre ekonomické ocenenie v nadpise, jemnejšie označenie „hlúposť“, ktoré platí pre Kapitál z pohľadu socializmu. Z pohľadu kapitalizmu však mu prináleží krutejší pojem „zločin“. Marx totiž na jednej strane proti kapitalizmu bojoval a pritom v Kapitále posvätil jeho zločineckú podstatu. Základ kapitalistickej spoločnosti prevzatý aj pre

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

10 vtipných ilustrácií z bežného života, v ktorých sa nájde každý z nás

0 icon

Premýšľal si niekedy nad tým, ako vyzerá náš celý život? Ako si robíme domáce úlohy, ako sa snažíme byť romantickí a podobne? Nie? Nevadí. Dnes ti ukážeme 10 týchto vtipných ilustrácií, ktoré ti ukážu, ako prebieha náš život troška z tej vtipnejšej stránky. Autorom je Sanesparza. Tento komický umelec vo…

Zvrátenosť, alebo genialita? Ako Rusi počas vojny využívali protitankové psy: 1. časť

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny. Inak, vedeli ste, že druhá svetová vojna je najpodrobnejšie zachyteným vojnovým konfliktom na svete? Napriek tomu ostáva mnoho vecí nejasných a nie vždy, ako už naši pravidelní čitatelia určite vedia, sa nám podarí vypátrať všetko dopodrobna. No o tajnej protitankovej zbrani Ruska…

TOP 10 najzvláštnejších povolaní na svete. Toto by si robiť naozaj nechcel

0 icon

Pamätáš si, keď si bol dieťa a uvažoval si nad svojou vysnenou prácou, ktorá bola taká úžasná, že si si myslel, že vlastne ani nebudeš musieť pracovať? Potom si sa dostal na strednú a vysokú školu a život ti dal takú facku, že sa všetky tvoje detské sny okamžite rozplynuli? Nuž,…

Sú prírodné potraviny a prírodná strava pre ľudské telo prospešné?

0 icon

Popularita hnutia za prírodné potraviny, ktoré vzniklo v 40. rokoch 20. storočia, stúpa aj naďalej. Ak sa sústredíme na konzumáciu nespracovaných potravín, zvýšime príjem vlákniny a mikroživín, čím si podporíme zdravie. No ak to budeme s podobným prístupom preháňať, nemusí nám to prospievať. Prinášame ďalší článok z oblasti živín a…

Armádny Magazín

Turci s podporou delostrelectva tlačia na Kurdov v Sýrii. Tí rokujú s Rusmi o autonómii

0 icon

Sýria, 25.september 2021 (AM) – Zo Sýrie prichádzajú správy, že turecké jednotky, nachádzajúce sa prakticky na celom severe a severozápade republiky, zasahujú kurdské formácie. Najaktívnejšie nepriateľské akcie prebiehajú na dvoch úsekoch diaľnice M4 na severe krajiny. Správy hovoria, že turecké delostrelectvo zasahuje

Správa OSN ukázala, kto koho na Donbase ostreľuje

0 icon

Donecká republika, 25.september 2021 (AM) – Úrad OSN pre ľudské práva zaznamenal zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv na Donbase v období od 1. februára do 31.

Nové perspektívy exportu ruských ponoriek. Vytvorenie vojenského bloku AUKUS otvára ďalšie trhy

0 icon

Austrália, 25.september 2021 (AM) – "Vytvorenie vojenského bloku AUKUS Washingtonom, Londýnom a Canberrou a prenos technológií na výrobu jadrových ponoriek Američanmi do Austrálie sa môže stať precedensom pre ostatné krajiny a signálom pre podobné akcie. Vytvorenie vojenského bloku AUKUS otvára nové perspektívy exportu ruských ponoriek."  Takto argument

Základný vojenský výcvik absolvovalo takmer 300 budúcich profesionálnych vojakov

0 icon

Slovensko, 25.september 2021 (AM, MO SR) – Základný vojenský výcvik pre čakateľov prípravnej štátnej služby, kadetov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a absolventov civilných vysokých škôl včera v priestoroch martinskej Základne výcviku a mobilizačného doplňovania ukončilo slávnostnou prísahou celkovo 292 čakateľov a kadetov, z t

Prvá ruská bezpilotná loď bola spustená na vodu v Petrohrade

0 icon

Rusko, 25.september 2021 (AM) – Prvá ruská bezpilotná loď Pioner-M bola vypustená v Petrohrade. Ceremónia sa konala v lodenici Sredne-Nevsky, informovala tlačová služba Spojenej lodiarskej korporácie (OSK).   https://twitter.com/i/status/1441384880093339651   Pre Sevastopoľskú štátnu univerzitu sa stavia malé výskumné plavidlo katamaranov

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali