Ústavný súd SR v I. polroku 2018 rozhodoval v 28 konaniach o súlade právnych predpisov s Ústavou SR

Košice 23. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

 

Podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) rozhoduje o súlade zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky (ďalej aj „národná rada“) a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

Ústavný súd v I. polroku 2018 v konaniach o súlade právnych predpisov v zmysle čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy vydal:

 • 4 nálezy,
 • 2 uznesenia o odmietnutí,
 • 6 uznesení o prijatí,
 • 16 uznesení o spojení.[1]

[1] Všetky rozhodnutia ústavného súdu, ktoré nadobudli právoplatnosť, sú zverejnené na jeho webovom sídle v sekcii „Vyhľadávanie podaní a rozhodnutí“, v podsekcii „Vyhľadávanie rozhodnutí“, kde sú po zadaní príslušnej spisovej značky dostupné širokej verejnosti.

 

I. Nálezy ústavného súdu prijaté v konaniach o súlade právnych predpisov v zmysle čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy:

Plénum ústavného súdu v I. polroku 2018 vyslovilo nesúlad namietaných ustanovení   s ústavou v 3 konaniach (PL. ÚS 11/2016, PL. ÚS 1/2017, PL. ÚS 8/2017) a v 1 prípade (PL. ÚS 51/2015) považovalo namietanú právnu úpravu za súladnú s ústavou.

 

1. Ústavný súd nálezom sp. zn. PL. ÚS 11/2016 rozhodol o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy.

Navrhovateľom v uvedenom konaní bol Okresný súd Košice II.

Ústavný súd v predmetnom náleze konštatoval, že napadnuté ustanovenie v celku prekračuje prah právnej istoty ako súčasti princípu právneho štátu, ako aj práva na súdnu ochranu a v tomto zmysle je porušený princíp legality procesnej férovosti.

K predmetnému rozhodnutiu pripojili odlišné stanovisko sudcovia Ivetta Macejková a Milan Ľalík.

 

2. Ústavný súd nálezom sp. zn. PL. ÚS 1/2017 rozhodol o nesúlade ustanovení § 28a
a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 439/2015 Z. z. s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2, čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 6 ods. 1 a čl. 14 Dohovoru   o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Navrhovateľom v uvedenom konaní bol Okresný súd Bratislava II.

Ústavný súd v predmetnom náleze konštatoval, že v zmysle namietaných ustanovení veriteľ štátu (oprávnený v exekučnom konaní) po zastavení exekúcie súdom (ex offo) stráca účinný právny prostriedok na vynútené vymoženie svojej pohľadávky. Napadnutá právna úprava je v rozpore aj s ústavnými princípmi zákazu diskriminácie a proporcionality a zároveň porušuje princíp zákazu retroaktivity právneho predpisu.

K predmetnému rozhodnutiu pripojili odlišné stanovisko sudkyne Ivetta Macejková a Ľudmila Gajdošíková.

 

3. Ústavný súd nálezom sp. zn. PL. ÚS 8/2017 rozhodol o nesúlade ustanovenia § 29o ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v časti slovného spojenia „predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu“; § 28e zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov; § 84f zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 186 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 32 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a s čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 ústavy.

Navrhovateľom v uvedenom konaní bol generálny prokurátor Slovenskej republiky.

Ústavný súd v predmetnom konaní konštatoval, že ak zákonodarca zavedie určitý spôsob nastavenia platov, potom nesystémový, neproporcionálny, resp. nedostatočne odôvodnený zásah do tohto nastavenia môže predstavovať porušenie práva na majetok. Ústavný súd nemôže tolerovať porušovanie právnej istoty, ktoré vyplýva z nedostatku vôle prijať systémové alebo aspoň dlhodobejšie či riadne odôvodnené riešenie. Uvedené, samozrejme, neplatí vo vzťahu k poslancom národnej rady, členom vlády a prezidentovi Slovenskej republiky, keďže boli autormi napadnutého zákona, resp. nevyužili dostupné prostriedky proti jeho prijatiu, preto ani nemohli očakávať, že nedôjde k zásahu do ich platov.

K predmetnému rozhodnutiu pripájajú odlišné stanovisko sudcovia Peter Brňák, Milan Ľalík a Lajos Mészáros.

 

4. Ústavný súd v náleze sp. zn. PL. ÚS 51/2015 rozhodol, že namietané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sú v súlade s ústavou.

Navrhovateľom v uvedenom konaní bola skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Ústavný súd v predmetnom náleze konštatoval, že novelou zákona o odpadoch účinnou od 1. januára 2018 došlo k obsahovej zmene preskúmavanej právnej úpravy a to v rozsahu, ktorý korešponduje s požiadavkami a argumentmi navrhovateľov. Ústavný súd v ustálenej judikatúre zásadne považuje stratu platnosti preskúmavaných právnych  predpisov za dôvod na zastavenie konania bez ohľadu na to, že v čase doručenia návrhu na začatie konania napadnuté právne predpisy, ich časti alebo jednotlivé ustanovenia ešte boli súčasťou platného právneho poriadku Slovenskej republiky. Na základe uvedeného ústavný súd konanie v časti namietaného nesúladu § 28 ods. 4 písm. r) zákona o odpadoch zastavil.

Vo zvyšnej časti ústavný súd navrhovateľom nevyhovel, pretože navrhovatelia v tejto časti len duplikovali dôvody, ktoré boli už zahrnuté a posúdené v rámci súladu s vnútroštátnym právom a taktiež preto, lebo smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov nie je referenčnou normou v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 ústavy.

 

II. Uznesenia ústavného súdu o odmietnutí návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov v zmysle čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy:

1. Plénum ústavného súdu uznesením sp. zn. PL. ÚS 7/2018 odmietlo návrh na začatie konania o súlade vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

Navrhovateľom v uvedenom konaní bol Okresný súd Bratislava V.

Ústavný súd v predmetnom náleze konštatoval, že návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov neobsahoval všetky zákonom[1] predpísané náležitosti, keďže nebol podpísaný príslušným predsedom senátu, ktorý zastupuje senát, ale predsedom okresného súdu, ktorý nezastupuje okresný súd v konaní podľa čl. 125 ods. 1 ústavy.

 

2. Plénum ústavného súdu uznesením sp. zn. PL. ÚS 1/2018 odmietlo návrh na začatie konania o súlade zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, pretože návrh bol podaný zjavne neoprávnenou osobou.

Navrhovateľom v uvedenom konaní bol Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“).

Ústavný súd v predmetnom náleze konštatoval, že krajský súd nebol s ohľadom na podstatu ním súdeného sporu oprávnený obrátiť sa na ústavný súd s návrhom na začatie konania o súlade napadnutého ustanovenia s ústavou. Základným predpokladom na ochranu ústavnosti poskytovanej na návrh všeobecného súdu ústavným súdom v konaní podľa čl. 125 ústavy je zistenie, že podaniu návrhu na začatie konania na ústavnom súde predchádza konanie pred všeobecným súdom, v ktorom má materiálne dôjsť k použitiu napadnutého ustanovenia zákona. Prípadný derogačný nález ústavného súdu vychádzajúci z návrhu krajského súdu by bol spôsobilý spochybniť iba ústavnosť napadnutej právnej úpravy, ale bez účinkov na prejednávanú vec krajského súdu, preto ústavný súd tento návrh odmietol.

[1] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“).

 

III. Uznesenia ústavného súdu o prijatí návrhu na ďalšie konanie vo veci súladu právnych predpisov v zmysle čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy:

Plénum ústavného súdu predbežne prerokovalo a uznesením prijalo na ďalšie konanie  6 návrhov na posúdenie súladu:

 • zákona č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (PL. ÚS 4/2018),
 • zákona č. 250/2012 z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z (PL. ÚS 5/2018),
 • zákona č. 152/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (PL. ÚS 6/2018),
 • zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príloh č. 1 až 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (PL. ÚS 8/2018),
 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (PL. ÚS 9/2018),
 • zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 428/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
  a dopĺňajú niektoré zákony (PL. ÚS 10/2018).

 

Uznesenie ústavného súdu o zjednotení odchylných právnych názorov senátov:

Okrem uvedených rozhodnutí prijalo plénum ústavného súdu v I. polroku 2018 aj 1 uznesenie o zjednotení odchylných právnych názorov senátov.

Plénum ústavného súdu v konaní vedenom pod sp. zn. PLz. ÚS 1/2018 prijalo zjednocujúce stanovisko vo veci zjednotenia právnych názorov senátov ústavného súdu týkajúcich sa kumulácie dôvodov prípustnosti dovolania podľa § 420 a § 421 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na skutočnosť, že I. senát ústavného súdu v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou (rozhodovaním o sťažnosti vo veci vedenej pod sp. zn. 19 I. ÚS 643/2017) dospel k právnemu názoru, ktorý je odchylný od právneho názoru II. senátu vysloveného vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 512/2017, predložil pred rozhodnutím v dotknutej veci plénu ústavného súdu podľa § 6 zákona o ústavnom súde návrh stanoviska na zjednotenie odchylných právnych názorov. Plénum ústavného súdu na neverejnom zasadnutí prijalo toto stanovisko:

„Pokiaľ sú v dovolaní súbežne uplatnené dôvody prípustnosti dovolania podľa ustanovenia § 420 Civilného sporového poriadku, ako aj § 421 Civilného sporového poriadku a Najvyšší súd Slovenskej republiky sa pri skúmaní prípustnosti dovolania obmedzí len na posúdenie prípustnosti dovolania z hľadiska § 420 Civilného sporového poriadku, poruší tým právo na prístup k súdu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Rovnako, pokiaľ sú v dovolaní uplatnené viaceré vady zmätočnosti uvedené § 420 písm. a) až f) Civilného sporového poriadku a Najvyšší súd Slovenskej republiky sa pri skúmaní prípustnosti dovolania obmedzí výlučne na skúmanie prípustnosti dovolania z hľadiska existencie tej procesnej vady zmätočnosti, ktorá je v tomto ustanovení uvedená na prednejšom mieste, poruší tým právo na prístup k súdu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.“

„V súvislosti s rozhodovacou činnosťou ústavného súdu v pléne je dôležité podotknúť, že sudca nerozhoduje samostatne, „plénum ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov“ (čl. 131, ods. 1 ústavy). Všetci sudcovia pristupujú k rozhodovacej činnosti ústavného súdu tak, aby naplnili obsah sľubu daný ústavou, že budú rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne (čl. 134 ods. 4 ústavy). V prípade, že má sudca iný právny názor, má v zmysle § 32 ods. 1 zákona o ústavnom súde právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu,“ uzatvára predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Redakciu informovali z Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Obžalovaný Miroslav L., označovaný za sériového vraha, dostal doživotie

0 icon

Banská Bystrica 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Miroslav L. obžalovaný z troch brutálnych vrážd, ktorého médiá označujú za sériového vraha, ide do väzenia na doživotie Rozhodol o tom v pondelok Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Rozsudok nie je právoplatný. Správu aktualizujeme.  

Expolicajt priznal, že zastavil prešetrovanie vysokého peňažného vkladu Dušana Kováčika

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Bývalý policajt Pavol Vorobjov priznal, že zastavil prešetrovanie peňažného vkladu v objeme 204-tisíc eur, ktorý si na účet vložil bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk. Podľa stíhaného Pavla V. vydal príkaz zastaviť preverovanie vtedajší riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry…

Vedci objavili látky, ktoré dokážu obnoviť pečeň alkoholikov

0 icon

Moskva 19. apríla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Ruskí špecialisti z Ústavu organickej chémie Arbuzovho Kazaňského výskumného centrа Ruskej akadémie vied a vedeckej a produkčnej spoločnosti Initium-Pharm zistili, aké látky sú schopné chrániť a obnoviť pečeňové bunky po nepriaznivých účinkoch, ako je intoxikácia alkoholom. Odpoveď sa skrývala v kmeni sibírskej jedle Uvádza sa,…

„COVID-19 pas“ by nemal byť považovaný za náhradu cestovného pasu

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Sebastian Gollnow)   Európska únia má spoločnú pozíciu k cestovateľským preukazom alebo tzv. covid pasom. Tvrdí to štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus (SaS)  Aj tento týždeň bolo na európskej pôde jednou z hlavných tém zavedenie tzv. digitálnych „zelených“ preukazov či COVID-19 certifikátov. Podľa Klusa krajiny…

Útok na Českú republiku je podľa poslancov NR SR útokom na Slovensko

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, AP-Olivier Hoslet)   Útok na Českú republiku je útokom na Slovensko. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ondrej Dostál (klub SaS). Spolu s ďalšími kolegami z parlamentu Annou Zemanovou (SaS), Miroslavom Kollárom (nezaradený) a Andrejom Stančíkom…

V rámci Konferencie o budúcnosti Európy vzniká nová digitálna platforma

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   V rámci Konferencie o budúcnosti Európy vzniká nová digitálna platforma. Spolupredsedovia Výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy dnes v Bruseli predstavia inovatívnu viacjazyčnú digitálnu platformu, ktorá občanom z celej Únie umožní zapojiť sa do diskusií o budúcnosti Európskej únie (EÚ). Informoval o tom…

Prevrat v Bielorusku a atentát na Lukašenka za pomoci amerických tajných služieb bol plánovaný na 9.mája. Bieloruský prezident informoval o zadržaní skupiny, ktorá plánovala atentát na neho a jeho deti, a obvinil priamo aj administratívu prezidenta Bidena

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (HSP/Foto:SITA/AP/BelTA-Maxim Guchek)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko informoval o zadržaní skupiny, ktorá na neho a na jeho deti plánovala atentát, a ktorá má podľa neho väzby na americké spravodajské agentúry. Informovala tak v sobotu tlačová agentúra BelTA na svojom účte na Telegrame s odvolaním sa na…

Od pondelka sa uvoľňujú opatrenia, na viacero výnimiek treba negatívny test. Kiná či divadlá zostávajú zatvorené

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc, Štefan Puškáš, Pavol Zachar, Pixabay, korona.gov.sk)   Od pondelka platia nové výnimky zo zákazu vychádzania. Cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu je možná aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania Navštíviť možno obchody, múzeá,…

Borrell prilieva olej do ohňa: Rusko je zodpovedné za zdravotný stav Alexeja Navaľného

0 icon

Brusel 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Walschaerts)   Rusko je "zodpovedné" za zdravotný stav uväzneného opozičného politika Alexeja Navaľného, tvrdí šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell. Uviedol to v pondelok krátko pred videokonferenciou ministrov zahraničných vecí, ktorú pripravilo portugalské predsedníctvo v Rade EÚ Borrel podľa tlačovej agentúry AFP pripomenul, že EÚ…

Výpoveďou svedkov a znalca pokračoval proces s Františkom D. a spol.

0 icon

Pezinok 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Výpoveďou troch svedkov a následne aj jedného znalca pokračovalo v pondelok pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pojednávanie so starostom Dolného Chotára Františkom D. a spol., ktorí čelia obžalobe z viacerých vrážd a inej trestnej činnosti. Proces je naplánovaný aj na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Matovič končí! Sklamal amerických chlebodarcov...

0icon

Je to typický dejinný paradox, ale v okamihu, kedy Matovič, ako sociopat páchajúci celé mesiace toľko zla, urobil jednu jedinú užitočnú vec – získanie vakcíny Sputnik V – práve na tu jednu vec doplatí. A nerozhodlo sa o tom na Slovensku. Nezabúdajme, že tu máme „verných spojencov“. A tí spoza oceánu si nás tak…

Ivan Štubňa

Správa z uniknutého sledovacieho spisu– výber piata časť

0icon

23.05.2017 O 09.49 h. bol manžel Moniky Tódovej,  Mirek Tóda spozorovaný vo vestibule budovy na Jarošovej č. l. (Denník N) Rýchlou chôdzou budovu opustil a pešo pokračoval Hálkovou ulicou takmer až na roh s Riazanskou ulicou, kde vošiel do bistra - "Chlebičkáreň" - caffe. Ide o malú prevádzku, s piatimi stolmi…

Pavol Lazar

Jarné upratovanie v Rajeckej doline

0icon

JARNÉ UPRATOVANIE V RAJECKEJ DOLINE

Milan Špánik

NAŠI POLITICI ZASA POUŹÍVAJÚ DVOJAKÝ METER, LEN ABY SA ZAPÁČILI SVOJMU AMERICKÉMU PÁNOVI

0icon

Iste väčšina z Vás zaznamenala najnovší prípad vyhostenia ruských diplomatov z Česka, pre ako píšu médiá „údajnú“ účasť ruských príslušníkov GRU na výbuchu muničných skladov vo Vrběticích v roku 2014. Tak pár poznámok ... 1.Zaujímavý je políciou zverejnený dôvod pre ktorý to mali urobiť. Mali vraj zabrániť vývozu zbraní do  Sýrie a na Ukrajinu.…

Pavel Polák

Naša svetlá budúcnosť. Časť I

0icon

V júli 2020 vyšla kniha Klausa Schwaba /stáleho riaditeľ Svetového ekonomického fóra-WEF / s názvom The Great Reset / „Covid -19: Veľké preformátovanie“/. V nej profesor Schvab, ako hovorca naozaj úzkeho svetovej elity odkryl viacero tajností.   Po prvé svetová elita už dávno chystala „revolúciu zvrchu“  Začala v roku 2020. Jej viditeľným prejavom bol…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

0 icon

Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

10 hlúpych každodenných vecí, pri ktorých sa pozastavuje zdravý rozum. Robíš ich aj ty?

0 icon

Zdravý rozum je niečo, čím sa nemôže pýšiť ktorýkoľvek človek. V každej skupine existuje jedna osoba, ktorá robí tak hlúpe veci, že nad nimi ostáva iným rozum stáť. Kýchnutie si bez zakrytia úst dlaňou, zaberanie dvoch miest v prostriedkoch MHD, ... Tu je desať jednoduchých príkladov vecí, ktoré mnohí z nás robia…

Druhá svetová vojna - prológ do jej záhad

0 icon

Druhá svetová vojna patrí k najlepšie zdokumentovaným obdobím ľudstva. Od tej doby sa otvorili tajné archívy a vrhli nové svetlo na doposiaľ neznáme skutočnosti. Testovanie DNA dnes umožňuje spoľahlivo určiť i neúplné pozostatky, a tak neznámych faktov o celosvetovom konflikte vcelku ubudlo. Napriek rozsiahlym vedomostiam o danom období je ešte stále veľa epizód, ktoré ostávajú nejasné. Značné…

Čo o tebe prezradí meno tvojho miláčika?

0 icon

Bella, Cindy, Snowflake, George - existuje toľko mien na výber. Vybrať meno pre svoje malé stvorenie je náročná úloha, ale akonáhle je vybraté, môžeš svojho miláčika hrdo volať jeho menom a rád vyslovuješ každé jeho písmeno. Ver tomu alebo nie, ale meno tvojho domáceho miláčika o tebe môže veľa prezradiť. Názov jedla

Protestant v psom tele ukazuje ľuďom, čo ho najviac vytáča

0 icon

Ak je niečo rozkošnejšie ako samotný pes, je to pes, ktorý ti má čo povedať. Zoznámte sa - tento protestant každý deň nosí v ústach kartónové poslanie s nevinným výrazom. Zabávať sa treba stále. Niekto pozerá televízor, iný zasa číta knihy a niekto pridáva do ohňa svojej závislosti tým, že hľadá…

Vo svete IT

Populárne nadstavby MIUI a OneUI chýbajú v rebríčku najlepších systémov, čo sa stalo?

0 icon

Technologickí giganti akými sú Samsung a Xiaomi si dávajú veľmi záležať na spokojnosti svojich zákazníkov, či už po hardvérovej, alebo softvérovej stránke. O to viac prekvapilo hodnotenie Master Lu, ktoré štvrťročne oceňuje najlepšie nadstavby pre operačný systém Android, keď vynechalo obľúbené MIUI a OneUI. Nie je však tajomstvom, prečo tomu…

WhatsApp vám môže zablokovať účet v rôznych situáciách, pričom mnohé z nich robíme na dennej báze. Pozor na to!

0 icon

Služba WhatsApp, hoci posledné týždne zažíva masívny odchod používateľov na konkurenčné platformy, tak aj napriek tomu, ide stále o jednu z najpopulárnejších komunikačných platforiem. Nie tak dávno sme upozorňovali na to, že viac menej hocikto je schopným vám zablokovať účet, ak pozná vaše mobilné číslo. Dnes sme sa pozreli na…

Mi Band 6: Xiaomi hovorí o hlavnom dôvode, prečo sa oplatí prechod na tento náramok! Súhlasíte?

0 icon

Koncom marca tohto roka spoločnosť Xiaomi uviedla počas konferencie  Xiaomi Mega Launch na trh fitness náramok Mi Band 6. Ten zožal veľký úspech, hoci mnoho funkcií, o ktorých sa dlhšie špekulovalo, neboli v novom náramku prítomnými. Ale aj napriek tomu, náramok ako taký, priniesol viacero inovácií v porovnaní s Mi Band 5. Xiaomi: Toto…

Čo všetko vieme o pripravovanom hernom smartfóne Redmi? Dokáže si Redmi s takouto výbavou udržať nízku cenu!?

0 icon

Predstavenie herného smartfónu Redmi je predo dvermi. Malo by sa tak stať ešte v priebehu tohto mesiaca. So skracovaním termínu, kedy bude smartfón oficiálne predstavený, sa na povrch dostáva čoraz viac informácií. Herný smartfón Redmi ponúkne špičkový displej Najnovšie sa dostala do obehu informácia okolo displeju smartfónu. Ten bude skutočne…

WhatsApp: Na prijatie nových podmienok zostáva čoraz menej času! Nedokladajte to, inak sa toto stane!

0 icon

Už o niekoľko dní prídu do platnosti kontroverzné podmienky používania služby WhatsApp, ktoré zapríčinili v nedávnej minulosti masívny odchod používateľov. Ten bol dokonca tak silným, že nielenže po oznámení nových podmienok, konkurenčná služba Signal nebola schopnou vybavovať nové registrácie, ale zároveň, spomínaná služba sa stala najsťahovanejšou aplikáciou v prvom štvrťroku…

Armádny Magazín

Senátor Puškov: Biden nechápe moderný svet, ak si myslí, že Západná aliancia predstavuje celý svet

0 icon

Rusko, 18.apríl 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden je presvedčený, že Rusko sa ocitlo „mimo svetového spoločenstva“. Oznámila to tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psaki. „Prezident verí, že Rusko je v mnohých ohľadoch mimo svetového spoločenstva. Teraz máme formát G7, nie G8… Návrh usporiadať samit je mostom späť. Verí, že je…

Biden varuje: USA sú pripravené použiť na ochranu Japonska jadrové zbrane

0 icon

USA, 19.apríl 2021 (AM) – 16. apríla sa vo Washingtone uskutočnili rozhovory medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a japonským premiérom Jošihidom Sugom. Biden počas rozhovoru potvrdil, že USA sú pripravené brániť Japonsko všetkými prostr

Vojenské lietadlá nad Krymom budú zostrelené bez varovania

0 icon

Rusko, 19. apríl 2021 (AM) – Ruské vojenské velenie včera oznámilo, že v prípade narušenia vzdušného priestoru Krymu lietadlami NATO budú použité systémy protivzdušnej obrany. Informuje o tom portál „avia.pro“.   Ukrajina pritom vyhlásila, že umožňuje členom Severoatlantickej aliancie využívať vzdušný priestor Krymu na vojenské operácie vrátane útoku na

Deväť ruských vojnových lodí zablokovalo ukrajinskej flotile vstup do Azovského mora. Británia vysiela dve bojové lode

0 icon

Rusko, 19. apríl 2021 (AM) – Najmenej deväť ruských vojnových lodí vstúpilo do vôd Azovského mora, čím zablokovali prístup ukrajinskej flotily k moru. V skutočnosti obkľúčilo niekoľko významných prístavov, v ktorých kotvia vojnové lode ukrajinského námorníctva. Podľa údajov, ktoré má portál „Avia.pro“ k dispozícii, ide o lode Kaspickej flotily ruského námorn

Hybridná loď. Čo je známe o vyvíjanej ruskej ponorke Straž

0 icon

Rusko, 19. apríl 2021 (AM) – Ruský exotický projekt by mal zvládnuť kontrolu lodí a kontrolu pobrežia, ale v prípade potreby môže spustiť torpédo. Je určený pre zahraničného zákazníka, ale môže byť tiež užitočný pre školenie ruských námorníkov. Čo je to, ponorka alebo hliadkovacia loď? Všetko dohromady!

Svetlo sveta

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali