Svätý Ján Kapistrán – Boh mu zjavil: “ Neboj sa Ján, zvíťazíš nad Turkami mocou mena Môjho a kríža, ktorý nesieš.“

Kapistrano 1. apríla 2018 (HSP/Foto:HSP)

 

Veľká pohroma valila sa v pätnástom storočí na kresťanskú Európu. Z Čiech rozširoval sa krvavým mečom do súsedných krajín blud Husov, od juhovýchodu dorážali cez podunajské krajiny fanatickí Turci na Uhorsko a Rakúsko.

Aby dobrotivý Boh položil hranice hroziacemu nešťastiu, ktoré ohrozovalo v tých krajinách svätú cirkev, povzbudil na Balkáne slávného bohatiera Jura Kastriotu, alebo Iskanderbega, ako ho Turci menovali, ktorý 22 víťazných bitiek podstúpil v Epire s neveriacimi krvilačnými Turkami a od ďalších výbojov na kresťanský Západ ich zdržoval, v Uhorsku vzbudil bohatierskeho Huňada a zvlášť pokorného mnícha františkánskeho, svätého Jána Kapistrána, ktorý s krížom v ruke premáhal mohutné vojská Turkov a víťazne pôsobil i proti bludu Husovmu v susedných krajinách, i na pozdvihnutie života kresťanského.

Svätý Ján narodil sa v mestečku neapolskom v Itálii, menom Kapistrano, dľa ktorého i priezvisko svoje dostal, r. 1385, dňa 23. júna. Otec jeho bol vznešený rytier  nemecký, ktorý vo vojsku križiackom proti Turkom bojoval a v mestečku Kapistrane sa usadil a oženil. Veľkými darmi ducha nadaného mladíka Jána poslal vznešený otec na vysoké školy do mesta Perugie, kde sa vedám právnickým učil a hodnosť doktorskú obdržal. V rodnom meste svojom usadil sa mladý učenec ako pravotár a vyznačoval sa odbornou vedou svojou tak, že obrátil na seba pozornosť kráľa neapolského a sicilského Ladislava, ktorý ho učinil sudcom a neskôr vysokopostaveným plnomocným úradníkom. I vzal si Ján za manželku jedinú dcéru bohatého veľmoža a žil šťastne ctený a zvelebovaný svetom. Ačkoľvek cnostný a nábožný život viedol, predsa túžil po sláve svetskej a srdce jeho pútaly pozemské rozkoše.

A nie div; lebo ľud zveleboval spravodlivého vysokého úradníka ako opravdivého otca a kráľ považoval ho za priateľa svojho, ba za brata. Tak žil Ján Kapistrán pri skvelom dvore kráľovskom do tridsiateho roku svojho. Zvláštna udalosť zapríčinila, že mladý milostník kráľov poznal márnosť sveta, a že nastúpil cestu kresťanskej dokonalosti a svätého života. Kráľ sicílsky, Ladislav, mal spor o pomedzie s niektorým mestom. Mešťania vzbúrili sa, a povstala krutá vojna. Kráľ poveril Jána Kapistrána, aby rozpor pokojnou cestou utíšil a napravil. Vyjednávanie nepodarilo sa. A Ján Kapistrán bol od vzbúreného mešťanstva prepadnutý, zajatý, do väzieb ukovaný a do tmavého žaláru hodený. Nevinného väzňa, ktorému rozhnevaní mešťania len chlieb a vodu podávali, potešovala myšlienka, že sám kráľ rázne zaujme sa jeho, alebo že bohatá manželka peniazami ho vykúpi. Ale zmýlil sa v nádeji svojej, presvedčil sa, že kto spolieha sa na ľudí, ľahko sa oklame, poznal nevďačnosť sveta a pominuteľnosť a nestálosť priazne svetskej. Kráľ nerobil nič za oslobodenie bývalého miláčika svojho. Ľútostivá verná manželka, ktorá márne namáhala sa, aby ho vyslobodila, zomrela od žiaľu. Odhodlal sa k úteku zo žaláru a skočil v noci s veže dolu oknom. Poneváč mal na rukách a na nohách ťažké okovy, nepriatelia ľahko chytili ho, sputnali ho ešte ťažšími okovami, hodili ho nazpät do žaláru, v ktorom hladom a smädom ho sužovali. V tomto trápení obrátil sa Ján Kapistrán dôverne k Bohu, ktorého neustále vrúcne o pomoc vzýval. Nezadlho bol vypustený na slobodu. Vtedy dokončil práve tridsiaty rok života svojho. Ján Kapistrán nežil nikdy hriešne; ale v skvelom postavení svojom nerozhodol sa výhradne pre Boha.

No v tmavom žaláre, opustený od všetkých ľudí, zacítil lásku k Bohu. Na slobodu prepustený, popredal statky svoje, rozdelil utŕžené peniaze medzi chudobných a vstúpil do kláštora františkánskeho v meste Perugii. Kvardián prijal úctivé vznešeného, učeného a slávného mladého muža, ale nedôveroval prísnemu kroku jeho, i vzal ho na tuhú zkúšku skôr , než mu rúcho mníšske podal. Dal mu zhotoviť veľkú čapicu z lepenkového papieru, napísal na ňu všelijaké veľké hriechy, odial ho do biedneho rúcha, posadil ho na chudého osla i dal ho vodiť po uliciach mesta Perugie, kde ho všetci mešťania poznali. Bez rozmýšľania podrobil sa Ján Kapistrán ťažkej zkúške, a objavil skvelú pokoru svoju a poslušnosť. Sám prísny a zbožný kvardián obdivoval zaprenie seba slávného učenca a milerád prijal ho do chudobného a prísneho rádu. Ako novic prejavoval Ján hlbokú pokoru, neobyčajné zapieranie seba a nábožnosť. Na skúšku odohnali mnísi pokorného Jána z kláštora ako darebného, ale on navrátil sa s prosbou zase ku kvardiánovi. Keď dokázal veľkú vytrvalosť v zapieraní seba a vrúcnu snahu po kresťanskej dokonalosti, bolo dovolené mu zložiť slávnostný sľub. Aby sa mohol stať kňazom, zverený bol svätému Bernardínovi zo Sieny ku vyučovaniu v bohosloveckých vedách. I bol za kňaza posvätený a zverený mu bol úrad kazateľský. Pod správou svätého Bernardína zo Sieny, ktorý toho času bol najchýrečnejším rečníkom a najsvätejším mužom, vycvičil sa Ján Kapistrán vo všetkých cnostiach a v skvelom rečníctve. Minulý život považoval za stratený, i chcel ho vynahradiť najväčším zapieraním seba, tak že zanedbával celkom telo svoje a len o dušu svoju sa staral. Svätým učiteľom vštepená bola do srdca jeho vrúcna úcta a láska ku preblahoslavenej Panne Márii, tak, že keď chválu jej ohlasoval, skvel sa a horel celý obličaj jeho, ako to slávný spisovateľ z rádu jeho a očitý svedok Sedulius dosvedčuje. Pokorný mních františkánsky kázaval po Itálii s takovou silou a s takým posvätením, že bol považovaný za jedného z divotvorných svätorečníkov. Do ktoréhokoľvek mesta prišiel divotvorný kazateľ Ján, tam sa ten deň zasvätil.

Kupci pozatvárali krámy, remeselníci odložili na stranu prácu svoju, obchod sa zasekol, roľníci ponáhľali sa s poľa domov, ľud hrnul sa do chrámu v zástupoch, že tento bol hneď preplnený. A svätý Ján Kapistrán bol nútený kázavať na námestí, alebo na poli. S akou silou hlásal svätý Ján Kapistrán pokánie, poznať z toho, čo sa následkom kázní jeho dialo.

Keď raz o márnosti a nebezpečenstve sveta hovoril, poznášali panny a panie všetky ozdoby svoje, čipky, výšivky a hodváby, i prosily horlivého kazateľa, aby tými vecami dľa ľúbosti naložil. Svätý Ján Kapistrán dal tie ozdoby poznášať na prostred mesta a zapálil ich. Po kázni o poslednom súde prišlo viac než sto vznešených mládencov k nemu so žiadosťou, že chcú vstúpiť do rádu svätého Františka.

V meste Rieti bola vzbura, jednému mešťanovi rozpoltili zúrivci hlavu. Svätý Ján Kapistrán modlil sa nad zabitým a vzkriesil ho divotvorne k životu. A povstanie utíšilo sa. Dve bohaté mestá italské pochytily proti sebe zbroj a chceli nemilobohu prelievať krv. Svätý Ján kázal o láske k nepriateľom a vzbúrené mestá odložili zbroj a vyrovnali sa priateľsky. Často bol nútený prestať v kázaní, lebo ľud tak hlasno vzdychal a plakal, že nebolo slová jeho počuť. To pôsobila svätosť jeho a prísny život! Častoráz podporoval dobrotivý Boh kázne sluhu Svojho divmi. Na ceste jeho kazateľskej prihodilo sa, že prišiel k rieke Pádu. Surový prievozník nechcel previezť cez rieku chudobne odeného františkána. Svätý Ján pomodlil sa skrúšene k Bohu, aby mu pomáhal na druhú stranu rieky prejsť, kde mal slovo spasenia čakajúcemu nábožnému ľudu ohlasovať. V dôvere v milostivého Boha prestrel vetchý plášť svoj na vodu, prežehnal sa svätým krížom,vstúpil na plášť a šťastne preplavil sa na druhú stranu.

V meste Regensburg vysmievali roztopašní mladíci chudobne odeného františkána. Keď všetci o niekoľko dní pomreli, naľakalo sa celé mesto, skrúšene poslúchalo mešťanstvo horlivé kázne proti nádhere a márnivosti a pohlavie ženské poodkladalo všetku nádheru v šatstve. Svätý Bernardín zo Sieny, ktorý s učeníkom svojím svätým Jánom Kapistránom horlil proti vlažnej kázni, zahniezdivšej sa v niektorých kláštoroch rádu svätého Františka, bol v Ríme od niektorích odporcov krivo obžalovaný. Vďačný učeník Ján Kapistrán išiel do Ríma, aby nevinnosť jeho bránil. Pápež a kardináli poznali hlbokú učenosť jeho a používali svätého  Jána Kapistrána vo vážnych záležitosťach svätej cirkvi. I ponúkané boli mu dve hodnosti biskupské. Pokorný sluha Boží neprijal ich a riekol:

„Keď mi Pán Boh celú zem vykázal, nuž nebolo by múdre odo mňa, keby som sa na jedno biskupstvo obmedzil.“

A za dlhé roky ohlasoval horlivé pokánie nielen v Itálii, ale i v súsedných krajinách. Na sneme cirkevnom vo Florencii, ktorý r. 1439 bol sem z Ferrary preložený a potom tu zasedal, pričinil sa výdatne svätý Ján Kapistrán ku zjednoteniu východnej – Gréckej cirkve so západnou Rimskou. Pápež Mikuláš V. vymenoval ho na to za poslanca apoštolského do Nemecka, Uhorska a Poľska. Toho času vyzeralo to v západnej Európe veľmi smutne. Vladári boli medzi sebou v rozoprách, poddaní búrili sa, bludári zúrili, menovite Husiti v Čechách, na Morave a v Poľsku, a od juhovýchodu hrozili Turci napadnúť Uhorsko a Rakúsko. Na prosbu cisára Nemeckého Fridricha poslal pápež svätého Jána Kapistrána do tých zemí. A horlivý muž Boží bol všade vítaný ako posol nebeský a preukazovaná mu bola úcta ako nejakému pápežovi, alebo apoštolovi. So všetkých strán donášali mu nemocných, z ktorých premnohí boli uzdravení častoráz jednoduchým dotknutím. Vo Viedni boly ulice kvietim ozdobené, ktorými svätý Ján Kapistrán ísť mal, a vítaný bol tam nevídanou slávou. Za päťdesiat dní kázaval nepretržene vo Viedni, posiaľ dosvedčuje to kazateľna pri chráme svätého Štefana, vtedy pre neho postavená. Boh oslávil sluhu Svojho i tu divmi. Nech stojí tu jeden príklad. Istý neverec nechcel veriť tomu, čo ľud o svätom Kapistránovi rozprával, i riekol:

„Uverím to, keď slepý pes môj prehliadne.“

Jeho pes videl hneď, ale pán jeho oslepol. Z Rakúska išiel svätý Ján Kapistrán na Moravu, kde Husiti veľmi sa rozmáhali. V Brne a v Olomouci urobil nesmierny dojem na ľud, ako dôrazom reči svojej, tak ctihodnou postavou svojou. Ľud plakal, keď svätý Ján len ústa otvoril, ačkoľvek mu nerozumel, lebo hovoril latinsky a len tlmočník reči jeho vykladal. Avšak celý zovňajšok toho sluhu Božieho a živé posunky jeho hovorili k srdcu, i hovorí sa, že na Morave 16.000 Husitov obrátil naspät na katolícku vieru. Kamkoľvek i tu prišiel, všade ho uvítal ľud moravský slávnou processiou a zvonením, a nemocní hrnuli sa k nemu, aby ich vkladaním rúk uzdravil. Zašiel i do južných Čiech, ale kráľ Juro nepustil ho do Prahy, lebo sa obával veľkej horlivosti jeho, aby Čechov, pridržujúcich sa kompaktátov svojich, nerozhorčil. I obrátil sa svätý Ján Kapistrán do Bavorska a tam kázal v mnohých mestách. V meste Norinbergu tak horlivé pôsobil, že ľudia šesť vozov kariet, kostiek, ozdôb, necudných obrázkov a kníh spálili. To isté stalo sa v Magdeburgu, kde kázal pokánie.

V meste Lipsku ukazoval pri kázni umrlčiu hlavu a pohol srdcami šesťdesiatich študujúcich mládencov, že vstúpili do rádu svätého Františka. V meste sliezskom Vratislave chceli Husiti svätého Jána Kapistrána zahanbiť. I položili študenta do umrlčej rakvy a na máry, a nahovorili ho, aby, keby Kapistrán naň zavolal, staval sa mrtvým, a zase keby Husita naň zavolal, hneď povstal ako by z mrtvých. Zlostní a pokrytskí Husiti doniesli zdánlive mrtvého ku svätému Jánovi Kapistránovi a prosili ho, aby vzkriesil mrtvého. Sluha Boží poznal podvod ich, a hromovým hlasom zvolal na ošemetného mladíka:

„Ten, ktorého nesiete, nech má podiel svoj medzi mrtvými naveky!“

Husiti smiali sa a hovorili, že oni majú inakších svätých ľudí. A jeden Husit pristúpil k máram a volal:

„Petre, ja tebe hovorím, vstaň!“

Mladík nehýbal sa. Otvorili rakev a ten nešťastník bol mrtvý!

Ked to videl ľud, triasol sa strachom. Mnohí Husiti obrátili sa a medzi nimi podvodníci, z ktorých dvaja odišli do Ríma, aby vydali svedectvo o tom zázraku a obsiahli odpustenie za kacírstvo svoje a za pokúšanie Boha.

Zo Sliezska išiel svätý Ján Kapistrán do Poľska. V Krakove očakával ho kráľ a arcibiskup s veľkou slávou. Bolo to pred Telom Božím r. 1454, a ten, ktorému takú veľkú slávu robili, bol chudobný, vychudlý sedemdesiatročný františkán, na ktorom bolo videť len chatrný odev mníšsky, a kosť a kožu. I v Poľsku pôsobil požehnane, kde toho času žil svätý Ján Kentycký. Odišiel do Uhorska a do Sedmohradska, kde 13.000 kacírov kázňami svojimi obrátil. I odišiel z Uhorska na snem ríšský do Nemecka, kam cisár bol ho povolal. Roku 1453 zaujali divokí Turci hlavné východné kresťanské mesto Carihrad  a hrozili nebezpečenstvom celému kresťanstvu európskemu. Svätý Ján Kapistrán povzbudzoval všade, kde kázal, aby kresťania chopili sa zbroja proti nepriateľovi Kristovmu, to činil i na sneme ríšskom. U panovníkov kresťanských nachádzalo povzbudzovanie jeho k svätému boju malého ohlasu. I odišiel svätý Ján Kapistrán do Uhorska a hlásal križiacku vojnu proti Turkom, ktorí r. 1455 pod vládcom svojim Mohamedom II. dorážali na vlasť našu. Obecný ľud hrnul sa pod zástavy krížové, aby obdržal odpustenie hriechov svojich. Kázne svätého Jána Kapistrána maly taký účinok, že za päť mesiacov 60.000 mužov dalo si od neho pripnúť na rúcho kríž, na znamenie, že hotoví sú zomrieť v boji za ochranu svätej viery.

Roku 1456 blížil sa Mohamed II., turecký sultán , ku Belehradu srbskému so 400.000 krvilačnými bojovníkmi. Vodca uhorský, bohatiersky Ján Huňad, upevnil v chytrosti pevnosť a zveril obranu jej zaťovi svojmu Michalovi Siládimu a zbieral na rozkaz kráľov vojsko križiacke, ktoré svätý Ján Kapistrán tvoril. Turci obľahli Belehrad. Na rozkaz pápežov blížil sa svätý Ján Kapistrán s Jánom Huňadom a s vojskom križiackym obliehanému mestu. Každé oddelenie križiakov malo zástavu, na ktorej bol s jednej strany obraz svätého kríža, na druhej obraz svätého Františka. Vo vojsku bolo mnoho kňazov a mníchov, ktorí starali sa o pobožnosť a o poriadok. Blízko Belehradu uzrel svätý Ján Kapistrán z neba padnúť ohnivú strielku, na ktorej skvelý sa tieto slová:

„Neboj sa Ján, zvíťazíš nad Turkami mocou mena Môjho a kríža, ktorý nesieš.“

Týmto videním posilnený prešiel svätý Ján Kapistrán bojovné rady križiakov svojich, povzbudzoval ich horlivou rečou a pri každom zástupe volal:

„Buďte vytrvalými, synovia moji, budete bojovať za Ježiša Krista a za svätú cirkev jeho!“

Ján Huňad ponechal svätému Jánovi Kapistránovi 4000 mužov, s ostatným vojskom tiahol ku Kovinu a stade na radu svätého Kapistrána poberal sa z čiastky na lodiach, z čiastky po suchu ku Belehradu. Turci obliehali mesto i loďami na Dunaji. Huňad napadol ich dňa 14. júla r. 1456 loďami svojimi a vojskom, zvíťazil pomocou Belehradčanov, znivočil lode turecké a dostal sa do mesta. Dňa 21. a 22. júla útočili Turci, počtom asi 120.000 mužov, na Belehrad, strašný útok ich bol odrazený a pred mestom boli Turci prispením svätého Jána Kapistrána úplne porazení. Celá kresťanská Európa vydýchla si nad týmto víťazstvom! Priebeh týchto víťazných bitiek opisuje druh svätého Jána Kapistrána a očitý svedok všetkých podrobných udalostí, františkán Ján Tagliakocius, v liste svojom od dňa 10. februára r. 1458, ktorý sa posiaľ zachoval:

„Každý obdivoval smelosť a oduševnenie svätého Jána Kapistrána, a bojovníci volali ho apoštolom svojím alebo anjelom Božím.“

Keď Mohamed II. mesto a pevnosť Belehrad skutočne obliehal, vykonával svätý službu vojenskú a bol vodcom, generálom a veliteľom vojsk križiackych, ktoré nikoho okrem neho nechcely poslúchať. Všetkých prevyšoval znášaním obťažností, neunavne bol zaujatým, a už pešky, už na koni, pokrytý potom a penami, obyčajne hladný, prebehúval dňom i nocou  tábor vojanský. Keď bol napomenutý, aby sa posilnil pokrmom, obyčajne odpovedal:

„Ja mám inakší pokrm, ktorý vy nepoznáte!“

Keď ho nútil hlad, aby sa posilnil pokrmom, nuž jedával kus tvrdého čierneho chleba. Nikdy nevideli sme ho požívať vareného pokrmu alebo vína, a mäso hnusilo sa mu. Skôr bol síce naučený niečo máličko teplého pokrmu požívať a po dlhom študovaní a modlení trochu si oddýchnuť, ale počas vojny nepožíval sedemdesiatročný starec častoráz po tri dni ani pokrmu ani vody, i neoddýchol si ani za štvrť hodinky. Raz riekol najvyššiemu veliteľovi Huňadovi, keď ho povzbudzoval k činnejšiemu hájeniu pevnosti:

„ Za sedemnásť dní a nocí neodpočíval som ani za sedem hodín.“

I najsilnejších mužov medzi bojovníkmi zahanboval v znášaní horúčosti a zimy a v najťažších prácach. Tieto velikánske namáhania, ktoré mu neskôr ťažkú nemoc zapríčinili, mali ohľadom vojny najpožehnanejšie následky; lebo Turci utrpeli trojnásobnú porážku. Najprv namáhali sa galejami a premnohými inými loďami odrezať pevnosti každý dovoz, aby ju prinútili hladom ku vzdaniu sa. Ale kresťania postavili oproti týmto loďam svoje a napadli Turkov na uistenie svätého, že zvíťazia, i prinútili ich po vražednej bitke k úteku, a toľko lodí utratili Turci, že prinútení boli na Dunaji dovoz voľný Belehradu ponechať. Toto bolo prvé víťazstvo, ktoré kresťania na radu a namáhaním Jána Kapistrána nad nepriateľmi vydobyli. Druhé víťazstvo bolo vydobyté, keď Turci, po znamenitých prípravách s velikánskou silou a s divokým revaním na pevnosť útokom hnali, ktorý by sa bol i podaril, keby nebol svätý všade, kde bolo najväčšie nebezpečenstvo, bojovníkom zmužilosti dodával a už napred nebol ich uistil, že nepriatelia veľkou porážkou prinútení budú od úteku upustiť. Čo najskúsenejší a najbohatierskejší vodcovia neočakávali, stalo sa konečne. Turci utratili veľké množstvo ľudí, naľakali sa a prestali útočiť. Tretie víťazstvo kresťanského vojska bolo najskvelejšie a najdivotvornejšie. Po opätovnom víťazne odrazenom úteku viedol Ján, s krížom v ruke, štyritisíc mužov počitujúce vojsko svoje proti nepriateľovi, ktorý najmenej so 120.000 mužmi tu stál. Povzbudzovaní veľkou dôverou jeho a potešujúcim napomínaním jeho napadli nepriateľské leženie a po ťažkom a krvavom boji museli sa dať Turci na útek, pri čom utratili vyše 24.000 mužov a všetky nástroje vojenské.

Celé vojsko kresťanské pripisovalo toto víťazstvo nie tak zbroju svojmu a udatnosti, než po Bohu jedine svätému. Počas bitky kričiaval, čo len stačil:

“Víťazstvo, Ježišu, víťazstvo!“

A rozkázal i vojakom, aby podobne kričali a na všemohúceho Boha sa spoliehali. Nikto nevídal ho v týchto dňoch boja smutného, lebo bol úplne presvedčený o víťazstve vojska kresťanského nad nevercami. Aké zázračné bolo toto víťazstvo, súdiť možno z tej okolnosti, že počet Turkov, ako to sám svätý Kapistrán píše, bol päťdesiatkrát väčší, než počet bojovníkov kresťanských, lebo 150.000 Turkov s 300 delami dobýjali pevnosť. Po tomto skvelom víťazstve, ktorým zlomená bola fanatická moc Turkov, onezdravel svätý Ján Kapistrán dňa 6. augusta na zimnicu. Poneváč pri Belehrade povetrie bolo následkom mnohých nepochovaných mŕtvol nakazené, prevezený bol svätý Ján Kapistrán do kláštora vo Villahu. Ačkoľvek telo jeho bolo zoslabené, predsa slúžieval denne svätú omšu a keď to činiť nevládal pre slabosť, dal sa aspoň do chrámu donášať, kde Sviatosť oltárnu prijímal. Denné hodinky vždy sa modlieval. Navštívil ho kráľ uhorský Ladislav V. Svätý Ján Kapistrán prosil kráľa, aby svätú vieru bránil a cnostné žil. So slzami v očiach sľúbil to kráľ Ladislav V. a riekol:

„Ako bude sa nám vodiť po smrti tohoto muža? Viacej utratíme s ním, než keby viac tisícová armáda pre nás bola ztratená.“

Svätý Ján Kapistrán chystal sa k smrti všeobecnou spoveďou. Poslanec – legát pápežský udelil mu rozhrešenie pápežské a požehnanie. Na kolenách prijal Sviatosť oltárnu a posledné pomazanie. Objal umučenie a prosil prítomných, aby sa za neho modlili. Tak usnul v Pánu svätý Ján Kapistrán dňa 23. októbra roku 1456 vo Villahu, i bol v chráme pochovaný. Keď r. 1526 Turci mestečko Villah zaujali, prenesené boly ostatky jeho do iného kostola. Neskôr vyplienili bezbožní kalvíni rakvu jeho a hodili telo do rieky. Zbožní katolíci vylovili telo jeho a pochovali znovu. Keď zase neskôr vtrhli Turci v tie kraje, prenesené boli ostatky jeho do Illoku a pred zúrivosťou nevercov boly v studni kláštorskej schované, a posiaľ márne sa hľadajú.

Na príhovor svätého Jána Kapistrána stáli sa mnohé divy. Pápež Lev X. potvrdil k úcte sluhu Božieho složené hodinky pre mestečko Kapistráno a pre biskupstvo Sulmonské. Pápež Alexander VIII. vyhlásil ho r. 1694 za blahoslaveného a Benedikt XIII. r. 1724 vriadil ho do počtu svätých. Svätý Ján Kapistrán vyobrazuje sa ako františkán, v jednej ruke drží umučenie, v druhej zástavu s menom Ježiš, u nôh jeho mrtví vojaci tureckí.

Svätý Ján Kapistrán bol oduševnený za pravú vieru Ježiša Krista a za svedomité plnenie príkazov Božích, že neúnavne ohlasoval slovo Božie, slovo pravdy a večného života, porážal nadšenými slovami bludy, ba s krížom v ruke oduševňoval bojovníkov kresťanských proti zaprisahaným nepriateľom učenia Kristovho a svätej cirkvi, Mohamedánom. On dal nám vidomý dôkaz, že je to Bohu milé v istých okolnostiach bojovať, keď menovite ide o svätú vieru a katolícku cirkev, alebo keď vlasť je v nebezpečenstve od vonkajšieho nespravodlivého nepriateľa. Veď i svätý Ján píše:

„Po tom sme poznali lásku, že Kristus život Svoj za nás dal. I my máme život za bratov položiť.“

Svätý Ján Kapistrán horlivo bojoval i proti nekresťanskému životu a najmä proti bludárom, a ohnivými slovami zastáva! pravú svätú cirkev a vieru. Svätý Pavel apoštol píše Židom :

„Bez viery nie je možno ľúbiť sa Bohu.“  A Efesanom hovorí:

„Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst.“

A čo je viera? Je dar a svetlo Božie, ktorým človek býva osvietený, aby všetko veril, čo Boh zjavil. Boh zjavil len jednu vieru a tá je apoštolská, katolícka. Mnoho bludárov povstalo od časov apoštolských až do dnes, ktorí učenie Kristovo prekrucujú. Kto v blude žije, hreší veľmi a nachádza sa vo veľkom nebezpečenstve. Ten, kto v pravej viere postavený niekdy proti Bohu ťažko hreší, zase môže u Boha milosť a odpustenie dosiahnuť, keď k tomu užíva predpísaných prostriedkov, ale kto v kacírstve a v blude žije, ostáva ustavične v nemilosti Božej a v temnosti, lebo mu schádzajú pravé prostriedky, aby zase mohol do stavu milosti sa dostať. Preto z lásky ku bližným horlil svätý Ján Kapistrán proti bludovercom, aby ich z bludu vyviedol a ku poznaniu pravej viery naklonil, i od večného zahynutia zachránil. Svätý Ambróz hovorí:

„Kde je viera neporušená, tam vyučuje Spasiteľ, tam stráži a raduje sa On, tam je pokoj, tam je mier a liek pre všetko.“

A len vo svätej cirkvi apoštolskej vyučuje Spasiteľ, len ona je Ním založená.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V prípade Kollárovej autonehody obvinili jednu osobu, nie je to jeho vodič

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V prípade autonehody predsedu parlamentu Borisa Kollára z roku 2020 vzniesla polícia obvinenie voči konkrétnej osobe pre ublíženie na zdraví. Ako ďalej informuje portál televízie Joj noviny.sk, obvineným nie je vodič šéfa parlamentu Portál pripomína, že k nehode minulý rok došlo na križovatke…

Investičný dlh Slovenského národného divadla v Bratislave bez rekonštrukcie historickej budovy je 21,8 milióna eur, uviedol Matej Bošňák

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Investičný dlh Slovenského národného divadla (SND) bez rekonštrukcie historickej budovy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave je 21,8 milióna eur. Uviedol to ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák na tlačovej besede k predstaveniu 102. sezóny Slovenského národného divadla (SND), na ktorej priblížili aj ozdravný plán…

Exekutíva EÚ má aj po predĺžení licencie pre TVN24 obavy o stav médií v Poľsku

0 icon

Brusel 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Hrozby pre slobodu médií v Poľsku pretrvávajú aj po rozhodnutí národného regulátora predĺžiť vysielaciu licenciu pre najsledovanejší poľský spravodajský kanál TVN24, kritický voči poľskej vláde, ktorý vlastní americká spoločnosť Discovery. Uviedol to vo štvrtok na brífingu v Bruseli hovorca Európskej komisie pre oblasť…

Europoslankyňa Sophie In ´t Veld, holandská liberálnej politička: „Brusel nemá žiadnu moc nad členskými štátmi, členské štáty majú nad Bruselom príliš veľkú moc, za čo by parlament mal „veľmi rýchlo postaviť Európsku komisiu pred súd“

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Sú to slová vedúcej delegácie Európskeho parlamentu, členky predsedníctva Skupiny Aliancie Európskych parlamentov, liberálov a demokratov za Európu, ktorá prišla na Slovensko posúdiť stav nášho právneho štátu výlučne iba s vládnou koalíciou – teda medzi svojich V súčasnej dobe sa zintenzívňuje  konflikt medzi Európskym…

Kolíková informovala eurokomisára Didiera Reyndersa o stave reforiem v justícii

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vo štvrtok absolvovala videohovor s eurokomisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom a informovala ho o stave reforiem v oblasti justície na Slovensku. Témou rozhovoru boli aj hlavné zmeny v súdnej mape. Informoval o tom hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter…

V okresoch v II. stupni epidemického ohrozenia neexistuje žiadny právny základ pre nariadenie zákazu vychádzania, uviedla Patakyová

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová je presvedčená, že v aktuálnej situácii neexistuje v okresoch v II. stupni epidemického ohrozenia žiadny právny základ pre nariadenie zákazu vychádzania, a to až do momentu, kým bude opätovne zavedený núdzový stav. Skonštatovala to v tlačovej správe, ktorú…

Súdna rada SR odložila rokovanie k stanovisku rady o zrušení obvinenia Vladimírovi Pčolinskému

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Jakub Kotian)   Súdna rada SR odložila rokovanie k stanovisku rady o zrušení obvinenia Vladimírovi Pčolinskému. To námestník generálneho prokurátora SR Jozef Kandera, zastupujúci generálneho prokurátora Maroša Žilinku, zrušil 31. augusta prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku Súdna rada v návrhu stanovisku, ktoré predložil predseda…

EÚ a USA sa dohodli na partnerstve s cieľom zvýšiť zaočkovanosť vo svete

0 icon

Brusel/New York 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Christian Hartmannn, Pool, Andrew Harnik)   Európska komisia vo štvrtok informovala, že jej predsedníčka Ursula von der Leyenová a americký prezident Joe Biden v stredu v New Yorku oznámili nové partnerstvo medzi EÚ a Spojenými štátmi, zamerané na urýchlenie očkovania proti ochoreniu COVID-19 s cieľom…

National Interest upozornil na strach Ukrajiny zo spolupráce Ruska a Francúzska po tom, čo ho novo vytvorený anglosaský zväz vyhodil z klubu

0 icon

Washington 23. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Gonzalo Fuentes)   Francúzsko sa môže pustiť do zbližovania s Ruskom, ako to urobilo vždy, keď bolo vytesnené svojimi západnými spojencami na vedľajšiu koľaj, čo sa stalo aj teraz po vytvorení nového obranného partnerstva AUKUS a zrušení veľkej zmluvy na dodanie francúzskych ponoriek Austrálii, v článku…

Povinné očkovanie v koalícii zrejme neprejde. Cigániková z SaS je proti. “Prinieslo by to viac problémov ako úžitku”

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Okrem zmien v Trestnom poriadku a v kompetenciách prokuratúry bude zrejme v najbližších dňoch vládnu koalíciu trápiť aj spor okolo dilemy, či zaviesť aspoň pre určité skupiny povinné očkovanie proti koronavírusu. Doteraz sa zdalo, že v koalícii prevláda skôr pozitívny názor, no poslankyňa…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 4. časť: Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja...

0icon

... a ja ti poviem, kto si. Riešenie tejto výzvy ešte na chvíľku odložíme. Tretie zamyslenie „na okraj“ sme ukončili otázkou, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: –…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0 icon

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

Ako by to vyzeralo, ak by známe značky začali vyrábať neočakávané výrobky

0 icon

Ruský návrhár predstavil sériu obrázkov, na ktorých zobrazuje ako by to asi vyzeralo, ak by sa niektoré známe značky rozhodli vyrábať veci z úplne iného odvetvia, akému sa venujú. Ilya Kalimulin sa rozhodol vyjadriť svoje myšlienky v sérii obrázkov, ktoré zverejnil na tejto webovej adrese. Výsledky sú naozaj zábavné a niekedy až prekvapujúce. Rozhodli…

Alpská bašta a posledný odpor nacistov

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny, ktorej udalosti nenechávajú chladnými ľudí ani do dnešných dní. Generál Omar Bradley si bol istý, že si spojeneckí velitelia robili veľké starosti kvôli tomu, ako sa Nemci pripravujú k „poslednému odporu“ v „alpskej bašte“, v pásme pevností v juhozápadnom Nemecku a Rakúsku.…

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0 icon

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

Armádny Magazín

Kalašnikov testuje nový ľahký guľomet RPL-20

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Nový ľahký guľomet RPL-20, ktorý vyvinul koncern Kalašnikov, vstúpil do testovacej fázy. Hovoril o tom hlavný konštruktér koncernu Sergej Urzhumcev. Podľa generálneho projektanta guľomet k dnešnému dňu dosiahol štádium testovania prototypov, aby sa potvrdil jeho súlad s požiadavkami zákazníka. V rozhovore pre RIA Novosti Urzhumcev nehovori

Náčelníci generálnych štábov ruských a amerických ozbrojených síl sa stretli vo Fínsku

0 icon

Fínsko, 23.september 2021 (AM) – Vo Fínsku sa uskutočnilo stretnutie medzi náčelníkmi generálneho štábu armád Ruska a USA. Podľa tlačovej služby ruského ministerstva obrany generál armády Valerij Gerasimov rokoval so svojim americkým náprotivkom generálom Markom Millim.   Stretnutie rusk

„Zradiť znamená predvídať včas.“ Politológ o tureckom prezidentovi

0 icon

Turecko, 23.september 2021 (AM) – Hlava Turecka Recep Tayyip Erdogan na pôde OSN opäť obvinil Rusko z anexie Krymu a porušovania práv krymských Tatárov. Politický analytik Aleksey Anpilogov vysvetlil pozíc

V nasledujúcich troch rokoch Rusko vynaloží na obranu takmer 11 biliónov rubľov

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Ruské výdavky na národnú obranu v roku 2022 budú predstavovať viac ako tri a pol bilióna rubľov, čo je o 400 miliárd viac ako v aktuálnom roku, vyplýva z vysvetliviek k návrhu federálneho rozpočtu.   V projekte sa tiež uvádza, že v roku 2024 sa suma…

V Škótsku budú postavené malé bojové lode pre Ukrajinu

0 icon

Škótsko, 23.september 2021 (AM) – Ako súčasť dohody o programe vylepšenia ukrajinských námorných spôsobilostí (UNCEP) podpísanej s britskou vládou v októbri 2020 spoločnosť Babcock postaví vo svojom zariadení Rosyth pre Ukrajinu najmenej jeden, pravdepodobne dva rýchle námorné útočné člny (FIAC).   P50-U bude vzhľadom na svoju veľkosť silne vyzbrojená, aby posk

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali